Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0642

2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

OJ L 285, 17.10.2012, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 257 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj

17.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/1


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/642/BUSP

2012 m. spalio 15 d.

dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

Taryba ribojamąsias priemones Baltarusijai pirmą kartą nustatė Bendrojoje pozicijoje 2004/661/BUSP (1). Ji nuolat reiškė didelį susirūpinimą tuo, kad Baltarusijoje toliau negerbiamos žmogaus teisės, demokratija bei teisinės valstybės principai, o politiniai kaliniai nepaleidžiami arba nereabilituojami, todėl atnaujindavo ir pratęsdavo savo priemones;

(2)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2010/639/BUSP dėl ribojančių priemonių Baltarusijai (2);

(3)

atsižvelgiant į konkrečius susirūpinimą keliančius klausimus, buvo nustatytos ribojamosios priemonės asmenims, kurie Pour gourides pranešime laikomi keturių gerai žinomų asmenų neišaiškinto dingimo Baltarusijoje 1999–2000 m. ir vėlesnio nusikaltimų slėpimo pagrindiniais veikėjais, arba kurie dėl šio dingimo nepradėjo nepriklausomo tyrimo arba nesiėmė baudžiamojo persekiojimo veiksmų;

(4)

taip pat buvo nustatytos priemonės asmenims, atsakingiems už 2004 m. spalio 17 d. Baltarusijoje surengtą suklastotus rinkimus ir referendumą, už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2006 m. kovo 19 d. ir 2010 m. gruodžio 19 d. Baltarusijos prezidento rinkimuose, ir asmenims, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas taikių demonstrantų atžvilgiu po šių rinkimų ir referendumo;

(5)

ypatinga atsakomybė tenka tiems pareigūnams, kurie tiesiogiai dalyvavo organizuojant suklastotus prezidento rinkimus bei referendumą arba yra atsakingi už jų klastojimą; asmenims, atsakingiems už suklastotos informacijos rengimą ir platinimą valstybės kontroliuojamomis žiniasklaidos priemonėmis; tiems, kurie atsakingi už besaikį ir neišprovokuotą jėgos naudojimą prieš beginklius ir taikius protestuotojus. tiems, kurie atsakingo už nuolatinių ir politiniais motyvais grindžiamų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų prieš dideles Baltarusijos pilietinės visuomenės atstovų grupes, demokratinę opoziciją, NVO ir laisvą žiniasklaidą, vykdymą, ir tiems, kurie atsakingi už sistemingą ir koordinuotą tarptautinių žmogaus teisių standartų ir Baltarusijos Respublikos įstatymų pažeidinėjimą administruojant teisingumo sistemą ir taikant prievartos bei bauginimo metodus prieš sulaikytųjų atstovus ir prieš kitus asmenis;

(6)

be to, atsižvelgiant į padėties rimtumą, turėtų būti nustatytos priemonės vadovaujančias pareigas Baltarusijoje užimantiems asmenims, taip pat asmenims ir subjektams, gaunantiems naudą iš Lukašenkos režimo arba jį remiantiems, visų pirma asmenims ir subjektams, kurie teikia finansinę arba materialinę paramą režimui;

(7)

siekiant užtikrinti šių priemonių veiksmingumą, jos taip pat turėtų būti taikomos subjektams, kuriuos nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, kurie yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę arba demokratinę opoziciją arba kurie savo veikla kitaip smarkiai kenkia demokratijai arba teisinei valstybei Baltarusijoje, taip pat subjektams, kuriuos nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja asmenys arba subjektai, gaunantys naudą iš Lukašenkos režimo arba jį remiantys;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. rugsėjo 23 d. įvykę rinkimai taip pat laikomi neatitinkančiais tarptautinių standartų (visų pirma ESBO / Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misijos Baltarusijoje preliminariose išvadose), ir į tai, kad situacija dėl demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės nepagerėjo, padėtis Baltarusijoje Tarybai toliau kelia didelį susirūpinimą;

(9)

remiantis Sprendimo 2010/639/BUSP peržiūra, ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2013 m. spalio 31 d.;

(10)

Sprendimu 2010/639/BUSP nustatytos priemonės aiškumo sumetimais turėtų būti išdėstytos viename teisiniame dokumente,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su valstybių narių vėliavomis plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais, draudžiama Baltarusijai parduoti, tiekti, perduoti arba į ją eksportuoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, taip pat įrangą, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.   Draudžiama:

a)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti, arba su jais susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ar kitų paslaugų teikimu;

c)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a arba b punktuose nurodytų draudimų.

2 straipsnis

1.   1 straipsnis netaikomas:

a)

žudyti nepritaikytos karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba Jungtinių Tautų (JT) ir Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

b)

nekovinės paskirties transporto priemonių, pagamintų su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtų naudoti tik Sąjungos ir jos valstybių narių personalo Baltarusijoje apsaugos tikslais, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

c)

techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų, susijusių su tokia įranga arba tokiomis programomis ir operacijomis, teikimui;

d)

finansavimo ir finansinės paramos, susijusių su tokia įranga arba tokiomis programomis ir operacijomis, teikimui,

jeigu tokį eksportą ir paramą iš anksto patvirtino atitinkama kompetentinga institucija.

2.   1 straipsnis netaikomas apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Baltarusiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja JT personalas, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritorijas arba vykti per jas tranzitu priede išvardytiems asmenims:

a)

kurie yra atsakingi už rimtus žmogaus teisių pažeidimus ar represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją, arba kurie savo veikla kitaip smarkiai kenkia demokratijai arba teisinei valstybei Baltarusijoje, arba su jais susijusiems asmenims;

b)

kurie gauna naudą iš Lukašenkos režimo arba jį remia.

2.   1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.   1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančiosios šalies;

b)

kaip Jungtinių Tautų rengiamos arba globojamos tarptautinės konferencijos priimančiosios šalies;

c)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo;

arba

d)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.   3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.   Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 3 ar 4 dalis.

6.   Valstybės narės gali taikyti išimtis dėl 1 dalyje nustatytų priemonių, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga arba, kurie yra organizuojami Sąjungoje, arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Baltarusijoje.

7.   Valstybė narė, ketinanti taikyti 6 dalyje nurodytas išimtis, apie tai raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtis yra taikoma, išskyrus atvejus, kai vienas ar keli Tarybos nariai per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie siūlomą išimtį gavimo raštu pareiškia prieštaravimą. Jei vienas ar keli Tarybos nariai pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti taikyti siūlomą išimtį.

8.   Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia bet kuriam iš priede išvardytų asmenų atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik su juo susijusiam asmeniui.

4 straipsnis

1.   Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso, kuriuos turi, valdo ar kontroliuoja priede išvardyti:

a)

asmenys, subjektai arba įstaigos, kurie yra atsakingi už rimtus žmogaus teisių pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją, arba kurie savo veikla kitaip smarkiai kenkia demokratijai arba teisinei valstybei Baltarusijoje, taip pat jiems nuosavybės teise priklausantys arba jų kontroliuojami juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos;

b)

fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, gaunantys naudą iš Lukašenkos režimo arba jį remiantys, taip pat jiems nuosavybės teise priklausantys arba jų kontroliuojami juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos.

2.   Tokiems priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms arba jų naudai neleidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės kompetentinga institucija, esant, jos nuomone, tinkamoms sąlygoms, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais po to, kai nusprendžia, kad tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

reikalingi siekiant patenkinti būtiniausius kurio nors iš priede išvardytų asmenų ir jo išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai sumokėti pagrįstus honorarus ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų suteikimu;

c)

skirti išimtinai sumokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą;

d)

reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei kompetentinga institucija kitoms kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas; arba

e)

mokėtini į diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetu, sąskaitą arba iš jos, jei tokie mokėjimai skirti naudoti diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos oficialiais tikslais.

Valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šį straipsnį suteiktą leidimą.

2.   4 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti Bendrosios pozicijos 2006/276/BUSP, Tarybos sprendimo 2010/639/BUSP arba šio sprendimo nuostatos,

ir jei tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalis.

3.   4 straipsnio 1 dalimi neužkertamas kelias tam, kad į sąrašą įtrauktas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos įtraukimo į sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba priima priede pateiktų sąrašų pakeitimus, jei to reikia atsižvelgiant į politinius įvykius Baltarusijoje.

2.   Taryba tiesiogiai, jeigu adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama jam galimybę pateikti savo pastabas.

3.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja atitinkamą asmenį.

7 straipsnis

Siekdama kuo labiau padidinti pirmiau minėtų priemonių poveikį, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios nurodytos šiame sprendime.

8 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2013 m. spalio 31 d. Jis nuolat peržiūrimas. Jis gali būti atitinkamai atnaujintas arba iš dalies pakeistas, jei Taryba nustato, kad jo tikslai nėra pasiekti.

9 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

Priimta Liuksemburge 2012 m. spalio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 301, 2004 9 28, p. 67.

(2)  OL L 280, 2010 10 26, p. 18.


PRIEDAS

3 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 4 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTI ASMENYS IR SUBJEKTAI

A.   3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys

 

Pavardė ir vardas:

perraša iš baltarusių k.

perraša iš rusų k.

Pavardė ir vardas

(rašyba baltarusių k.)

Pavardė ir vardas

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Gim. data: 1956 09 24, Voronovo, Hrodna regionas

Baltarusijos valstybinio universiteto rektorius. Jis buvo atsakingas už kelių studentų pašalinimą iš universiteto, nes jie dalyvavo 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijose ir kitose taikiose demonstracijose 2011 m.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ, Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ, Светлана Ростиславовна

Gim. data: 1948 08 27 arba 1949 m.

Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą. Pukhovichi rajono teismo teisėja. Ji neteisėtai atmetė Natalia Ilinich prašymą grąžinti ją į mokytojos pareigas Talkov miesto vidurinėje mokykloje.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДРAЎ, Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

 

Aukščiausiojo Ūkio teismo teisėjas. Jis pritarė nepriklausomos „Autoradio“ stoties uždraudimui. Radijo stotis transliavo vieno iš opozicijos kandidatų Sannikov rinkimų programą.

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Majoras, griežtojo režimo kolonijos IK-17 Šklovo (Shklov) mieste operatyvinio padalinio vadovas. Darė didžiulį spaudimą politiniams kaliniams, neužtikrindamas jiems teisės į susirašinėjimą ir susitikimus, leido įsakymus dėl jų kalinimo režimo sugriežtinimo, kratų ir grasino siekdamas išgauti prisipažinimus. Jis buvo tiesiogiai atsakingas už politinių kalinių ir opozicijos aktyvistų žmogaus teisių pažeidimą, kadangi prieš juos naudojo pernelyg didelę jėgą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

 

Tarptautinio humanitarinio-ekonominio instituto rektorė. Atsakinga už studentų, dalyvavusių po 2010 m. gruodžio mėn. rinkinmų surengtuose protestuose, pašalinimą.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

 

Minsko miesto Pervomaiskij rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė politiniams aktyvistams Paval Shalamitski, Mikhail Piatrenka, Yauhen Batura ir Tatsiana Grybouskaya 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o aktyvistui Tornike Berydze – 11 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Gim. data: 1960 m.

Identifikavimo Nr.: 4020160A013PB7

Informacijos ministro pirmoji pavaduotoja. Nuo 2003 m. jai teko svarbus vaidmuo skatinant valstybinę propagandą, kuria provokuojamos, remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją bei pilietinę visuomenę, ir varžant žiniasklaidos laisvę. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПAЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

Gim. data: 1959 m., Mohilev

Minsko regiono prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

9.

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ, Александр Владимирович

 

Pulkininkas, KGB kalėjimo Minske viršininkas. Jis buvo asmeniškai atsakingas už žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį su asmenimis, kurie buvo sulaikyti praėjus keletui savaičių ar mėnesių po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais, arba tokį jų baudimą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович

(АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Pulkininkas, Minsko Uruchie priemiesčio vidaus kariuomenės specialaus būrio vadas. Jis vadovavo savo daliniui per susidorojimą su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais, per kurį buvo panaudota pernelyg didelė jėga. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Gim. data: 1967 08 30

Paso Nr.: SP0013023

Teisingumo ministro pavaduotoja, atsakinga už teisinę paramą institucijoms ir teisėkūros procedūra priimamų ir reguliavimo aktų projektus. Jos pareigos apima teisėkūros procedūra priimamų aktų rengimo priežiūrą.

Atsakinga už Baltarusijos teisingumo ministerijos ir teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą; šios institucijos yra pagrindinės gyventojų represijų priemonės kuriant įstatymus, kurie yra represiniai pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau ėjęs KGB pirmininko pavaduotojo, atsakingo už personalą ir jų užduočių organizavimą, pareigas, jis buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. 2012 m. gegužės mėn. vėl paskirtas į rezervo pajėgas.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

 

Minsko miesto Zavodskoj rajono teismo teisėjas.

Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Ihar Paskovich, Dzmitry Pashyk, Anton Davydzenka, Artsem Liaudanski ir Artsem Kuzmin 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Adresas: Pervomaysky rajono Teisės administravi-mo departamentas

Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Minsko Pervomaiski rajono teismo teisėjas. 2011 m. lapkričio 24 d. jis priėmė nuosprendį Alesiui Beliackiui (Ales Byalyatski) – vienam iš žymiausių žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ vadovui, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) vicepirmininkui. Teismo proceso metu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

 

Minsko miesto Partizanski rajono teismo teisėjas. Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Siarhei Piakarchyk ir Siarhei Navitski 13 dienų laisvės atėmimo bausmes, o aktyvistui Yauhen Kandrautsu – 11 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Minsko Oktiabrski (Kastrichnitski) rajono teismo valstybės prokuroras. Jis nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich ir Vladimir Homichenko bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu, nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ir liudytojų parodymais.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

 

Pulkininkas, Minsko policijos vadovas. Nuo 2011 m. spalio 21 d., kai buvo paskirtas Minsko policijos vadovu, jis kaip vadovas atsakingas už represijas prieš dvylika taikių protestuotojų Minske, kurie vėliau buvo nuteisti už tai, kad pažeidė masinių renginių įstatymą. Kelerius metus jis vadovavo policijos veiksmams prieš opozicijos gatvių protestus.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

 

Minsko Partizanski rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 06 23, Belush Zmitser, 20 dienos bazinių vienetų (700 000 BLR); b) 2010 12 20, Zhawnyak Ihar, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); c) 2010 12 20, Nyestser Aleh, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Trybushewski Kiryl, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Murashkevich Vyachaslaw, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

 

Minsko valstybinio informatikos ir radioelektronikos universiteto rektorius. Atsakingas už studentų, dalyvavusių po 2010 m. gruodžio mėn. rinkimų surengtuose protestuose, pašalinimą.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Gim. data: 1962 11 26 Kazachstanas

Prezidento administracijos Informacijos ir analizės centro direktorius. Jis yra vienas iš valstybės propagandos, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, šaltinių. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinama nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

БЕРАСТАЎ, Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Mogiliavo (Mohilev) regiono regioninės rinkimų komisijos vadovas. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus Mogiliavo regione 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Gim. data: 1964 m.

Teisingumo ministro pirmasis pavaduotojas, atsakingas už teismines institucijas, civilinę metrikaciją ir notariatą. Jo funkcijos apima advokatūros priežiūrą ir kontrolę. Jis atliko vieną svarbiausių vaidmenų beveik sistemingai atimant teisę verstis praktika teisininkams, gynusiems politinius kalinius.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Gim. data: 1953 05 28

Gim. vieta: Minskas

Adresas: Surganova g. 80-263, Minskas

Paso Nr.: MP0469554

Prokuroras.

2006 m. jis tyrė buvusio kandidato į prezidentus Alyaksandr Kazulin bylą, kurioje jam pateikti kaltinimai organizavus protestus prieš nesąžiningus rinkimus 2006 m. kovo mėn. Jo pateiktas kaltinimas buvo akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais, taip pat buvo aiškiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas. 2012 m. balandžio mėn. jis taip pat sutiko skiriant dvejų metų prevencinę policijos priežiūrą žymiam politiniam aktyvistui Pavel Vinagradau.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

 

Minsko Zavodskoi rajono teismo pirmininko pavaduotoja, buvusi Minsko Zavodskoi rajono teisėja. Ji nagrinėjo žymių pilietinės visuomenės atstovų Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidėBaudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

25.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

БУЛАШ, Ала

БУЛАШ, Алла,

БУЛОШ, Алла

 

Minsko Kastrichnitski rajono teismo pirmininko pavaduotoja ir buvusi Minsko Oktiabrski (Kastrichnitski) rajono teisėja. Ji nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia ir Vladimir Homichenko bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys. Būdamas CRK nariu, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

БУШНАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

Gim. data: 1953 m., Mohilev

Identifikavimo Nr.: 4110653A014PB7

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Kaip buvusi Centrinės rinkimų komisijos narė, ji buvo atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

 

Bresto srities KGB viršininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Bresto regione.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

 

Minsko Centrinio rajono teismo teisėjas. 2011 m. spalio 26 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Siarhei Kazakou 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Gim. data: 1937 10 17

Gim. vieta: Minskas

Identifikavimo Nr.: 3171037A004PB4

Režimui palankios Rašytojų sąjungos vadovas ir Dorovės respublikinės visuomeninės tarybos (dalyvaujančios režimui vykdant cenzūrą) pirmininkas bei buvęs Aukštųjų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Jis yra artimas Prezidento Lukašenkos (Lukashenka) rėmėjas ir pagrindinis režimo propagandos ir cenzūros veikėjas.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

 

Minsko miesto Frunzenskij rajono teismo teisėja, nagrinėjanti protestuotojų Aleksandr Otroshchenkov (nuteistas 4 metų laisvės atėmimo bausme sustiprinto režimo kalėjime), Aleksandr Molchanov (nuteistas 3 metų laisvės atėmimo bausme) ir Dmitri Novik (nuteistas 3,5 metų laisvės atėmimo bausme sustiprinto režimo kalėjime) bylas. Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

 

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuotinės aktyvistams Andrei Eliseeu, Hanna Yakavenka ir Henadz Chebatarovich atitinkamai 10, 11 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

ЧАРНЫШОЎ, Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ, Олег Анатольевич

 

Pulkininkas, vadovaujantis KGB kovos su terorizmu padalinio „Alpha“ būriui. Jis asmeniškai dalyvavo, kai buvo nežmoniškai ir žeminančiai elgiamasi su opozicijos aktyvistais ar jie buvo taip baudžiami KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

ЧАСНОЎСКI, Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ, Мечислав Эдвардович

 

Bresto valstybinio universiteto rektorius. Atsakingas už studentų, dalyvavusių po 2010 m. gruodžio mėn. rinkinmų surengtuose protestuose, pašalinimą.

35.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья

 

Buvusi Minsko Partizanskij rajono teismo teisėja.

Ji nagrinėjo buvusio kandidato į prezidentus Andrei Sannikov, pilietinės visuomenės aktyvistų Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik ir Vladimir Yeriomenok teismo bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

36.

Chubkavets Kiryl

Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Prokuroras byloje, iškeltoje buvusiems kandidatams į prezidentus Nikolai Statkevich ir Dmitri Uss, taip pat politiniams ir pilietinės visuomenės aktyvistams Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov ir Dmitri Bulanov. Jo pateiktas kaltinimas buvo akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo buvo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ir liudytojų parodymais.

Kaip prokuroras, jis prieštaravo Ales Byalyatski apeliaciniam skundui dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam skirto nuosprendžio, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą. A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, bei teikė jiems paramą.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Gim. vieta: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestkaja Oblast

(Соболи, Березовский район, Брестская область)

Gim. data: 1963 03 28

Paso Nr.: SP 0008543 (neaišku, ar šiuo metu galioja).

Iury Chyzh teikia finansinę paramą Lukašenkos (Lukashenka) režimui per savo patronuojančiąją bendrovę „LLC Triple“, kuri veikia daugelyje Baltarusijos ekonomikos sektorių, įskaitant veiklą, susijusią su šio režimo suteikiamomis viešojo pirkimo sutartimis ir koncesijomis. Šio asmens sporto srityje užimamos pareigos, visų pirma tai, kad jis yra futbolo klubo „FC Dynamo Minsk“ valdybos pirmininkas ir Baltarusijos imtynių federacijos pirmininkas, patvirtina, kad jis susijęs su režimu.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

Gim. data: 1955 09 29, Senno, Vitebsk regionas

Valstybinės radijo ir televizijos įmonės prezidentas. Save laiko autoritariniu demokratu; buvo atsakingas už valstybinės propagandos, kuria buvo remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. rinkimų, skatinimą per televiziją. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

ДРАНIЦА, Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Kariuomenės prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА, Жанна Петровна

 

Minsko Zavodskoi rajono teismo teisėja. 2010 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Hulyak Vital, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); b) 2010 12 20, Vaskabovich Lyudmila, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); c) 2010 12 20, Urywski Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Stashulyonak Veranika, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); e) 2010 12 20, Say Syarhey, 10 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Maksimenka Hastassya, 10 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Nikitarovich Yuliya, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

ДУДКIН, Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Baltarusijos transporto prokuratūros prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

Vitebsko srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Gim. data: 1954 09 20

Identifikavimo Nr.: 3200954E045PB4

Gardino (Hrodna) Muitinės regioninio komiteto vadovas, buvęs pirmasis KGB pirmininko pavaduotojas (2005–2007 m.), buvęs Valstybinio muitinės komiteto vadovo pavaduotojas.

Atsakingas už KGB represinę veiklą, nukreiptą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, visų pirma 2006–2007 m.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Gim. data: 1964 10

Identifikavimo Nr.: 3271064M000PB3

Kaip buvęs KGB pirmininko pavaduotojas, yra taip pat atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандравiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

 

Minsko miesto Centrinio rajono teismo teisėjas. Jis tiesiogiai dalyvavo 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių taikių demonstracijų dalyvių teismo posėdžiuose. 2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuotinės aktyvistams Siarhei Martynau, Dzmitry Chiarniak ir Euhen Vaskovich atitinkamai 10, 11 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. birželio, liepos ir spalio mėn. jis paskyrė keletui kitų aktyvistų 10 ir 11 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Gim. data: 1962 08 27

Vidaus reikalų ministerijos akademijos vadovo pavaduotojas. Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau eidamas Minsko miesto milicijos viršininko pareigas, jis vadovavo Minsko milicijos pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. brutaliai numalšino demonstraciją.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

ГАРДЗIЕНКА, Сяргей Аляксандравiч

ГОРДИЕНКО, Сергей Александрович

 

Prezidento administracijos laikraščio ir pagrindinio propagandinio laikraščio „Sovietskaia Belarus“ redaktoriaus pavaduotojas. Atsakingas už valstybinės propagandos skleidimą spaudoje, kuria buvo remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, apie kurias sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą ir melagingą informaciją, visų pirma po 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ, Аляксей Biктapaвiч

ГУСЕВ, Алексей Викторович

 

Atsakingas už suklastotos informacijos platinimo per valstybės kontroliuojamas žiniasklaidos priemones organizavimą ir įgyvendinimą. Buvęs Prezidento administracijos Informacijos ir analizės centro direktoriaus pirmasis pavaduotojas.

Vienas iš valstybės propagandos, kuria provokuojamos, remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, šaltinių ir skleidėjų. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

49.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Gim. data: 1953 01 19

Gim. vieta: Behoml, Dokshitski sritis, Vitebsk regionas

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas. Vidaus kariuomenės vadas ir Žemesniųjų parlamento rūmų narys.

Kaip vidaus kariuomenės vadas jis buvo atsakingas už tai, kad 2012 m. gruodžio 19 d. demonstracija buvo numalšinta jėga, o jo kariuomenė pirma aktyviai ėmėsi veiksmų.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Gim. data: 1952 m. Barysavas (Borisov)

Jam esant Teisingumo ministru jo tarnybos parengė įstatymus, pasižyminčius represiniu pobūdžiu pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu. Jis taip pat atsisakydavo arba išregistruodavo NVO ir politines partijas ir ignoravo neteisėtus saugos tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

 

Minsko Pervomaiski rajono teismo teisėjas. 2010 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Hubskaya Iryna, 10 dienų kalėjimo; b) 2010 12 20, Kaptsiuh Dzmitry, 10 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Mikheyenka Yahor, 12 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Burbo Andrey, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Pushnarova Hanna, 10 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Shepuraw Mikita, 15 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Zadzyarkowski Andrey, 10 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Yaromyenkaw Yawhen, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

 

Nacionalinio saugumo instituto (KGB mokyklos) vadovo pavaduotojas ir buvęs Vitebsko srities KGB viršininkas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Vitebsko regione.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Prokurorė, kuri Minsko miesto teismą supažindino su A. Byalyatski byla, po to kai A. Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

 

Minsko Oktiabrski rajono teismo teisėjas. 2010 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Sidarevich Katsyaryna, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); b) 2010 12 20, Lyskavets Paval, 15 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Sachylka Syarhey, 15 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Krawtsow Dzianis, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Vyarbitski Uladzimir, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Newdakh Maksim, 15 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Gim. data: 1977 m.

Prezidento administracijos mėnesinio žurnalo „Belorusskaia Dumka“ vyriausiasis redaktorius.

Jis yra vienas iš iškalbingiausių ir įtakingiausių valstybinės propagandos aparato spaudoje narių. Jis rėmė ir pateisino represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, apie kurias sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją, visų pirma po 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

 

Minsko Leninski rajono teismo teisėja. Ji nagrinėjo buvusių kandidatų į prezidentus Nikolai Statkevich ir Dmitri Uss, taip pat politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov ir Dmitri Bulanov bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

57.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Kaip buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas jis buvo atsakingas už tai, kad buvo jėga numalšinti protestai, ir atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, įvykdytus tyrimo, susijusio su 2010 m. gruodžio mėn. vykusiais rinkimais, proceso metu. 2012 m. vasario mėn. įstojo į rezervo pajėgas.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

 

Minsko miesto Oktiabrskij rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Aleksandryna Alibovich ir Volha Kashtalian 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Aliaksei Varonchanka ir Eryk Arlou – 12 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Gim. data: 1946 09 23

Prezidento Lukašenkos (Lukashenka) paskirtas Parlamento aukštųjų rūmų narys, Prezidento administracijos laikraščio ir pagrindinio propagandinio laikraščio „Sovietskaia Belarus“ vyriausiasis redaktorius.

Jis yra vienas iš iškalbingiausių ir įtakingiausių valstybinės propagandos aparato spaudoje narių. Jis rėmė ir pateisino represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, apie kurias sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją. Jis buvo itin aktyvus šiuo atžvilgiu po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. taikiomis demonstracijomis ir vėlesniais protestais.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Gim. data: 1976 04 22, Borisov

Prezidento asistentas, Prezidento administracijos Vyriausiosios ideologijos valdybos vadovas.

Jis yra vienas iš režimo ideologijos ir valstybės propagandos, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, kūrėjų. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Gim. data: 1953 01 29,

Gim. vieta: Sluckas (Slutsk) (Minsko regionas)

Baltarusijos Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė. Nuo 1996 m. ji buvo viena pagrindinių asmenų, dalyvavusių vykdant klastotes nesąžininguose rinkimuose ir referendume, visų pirma 2004 m., 2006 m., 2008 m. ir 2010 m.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

KGB Valstybės komunikacijų valdybos viršininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Gim. data: 1961 11 26

Gim. vieta: Bučanai (Buchani), Vitebsko sritis

Adresas: Gorovtsa g. 4-104, Minskas

Paso Nr.: MP0515811

Minsko centrinio rajono teismo pirmininko pavaduotojas. Buvęs Minsko centrinio rajono teismo teisėjas. 2006 m. rugpjūčio 6 d. už prezidento rinkimų stebėjimą Pilietinės iniciatyvos „Partnerystė“ (angl. Partnership) pilietinės visuomenės aktyvistams jis paskyrė laisvės atėmimo bausmes. Nikolai Astreiko buvo nuteistas 2 metams laisvės atėmimo, Timofei Dranchuk – 1 metams, Aleksandr Shalaiko ir Enira Bronitskaya – 6 mėnesiams.

Nagrinėdamas bylą teisme jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Gim. data: 1968 m.

Vitebsko regiono milicijos vadovas. Buvęs Minsko milicijos vadovo pavaduotojas ir Minsko kovos su riaušėmis (OMON) operacijų dalinio vadovas. Jis vadovavo pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. nuslopino taikią demonstraciją, ir asmeniškai dalyvavo susirėmimuose – už tai 2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukašenka (Lukashenka) jam įteikė apdovanojimą ir pareiškė padėką. 2011 m. jis taip pat vadovavo pajėgoms, kurios numalšino kelis kitus politinių aktyvistų ir taikių piliečių protestus Minske.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

Gim. data: 1961 11 26

Gim. vieta: Bučanai (Buchani), Vitebsko sritis

Adresas: Gorovtsa g. 4-104, Minskas

Paso Nr.: MP0515811

Minsko miesto teismo prokurorė, dalyvavusi 2011 m. atmetant apeliacinį skundą dėl „Molodoi Front“ (Jaunasis frontas, angl. Young Front) aktyvistų Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Gim. data: 1964 10 30

Gim. vieta: Ukraina

Identifikavimo Nr.: 3301064A004PB5

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininko pavaduotojas. Būdamas CRK nariu, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

67.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Minsko miesto Vyriausiosios vidaus reikalų valdybos Ideologijos ir personalo valdybos Tiekimo skyriaus vadovo pavaduotojas. 2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukašenka (Lukashenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą už jo aktyvų dalyvavimą ir įsakymų vykdymą numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijas.

68.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

 

Teisingumo ministro padėjėjas / patarėjas. Kaip Teisingumo ministro padėjėjas jis buvo atsakingas už Baltarusijos teisingumo ministerijos bei teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą – rengia įstatymus, kurie yra represiniai pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu, prižiūri teisėjų ir prokurorų darbą, atsisako registruoti NVO ir politines partijas arba išregistruoja jas, priima sprendimus prieš advokatus, kurie gina politinius kalinius, ir tyčia ignoruoja neteisėtus saugumo tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.

69.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

 

Motorizuotos patrulių tarnybos karinio ir techninio aprūpinimo dalinio vadas.

2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukašenka (Lukashenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą už jo aktyvų dalyvavimą ir įsakymų vykdymą numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijas.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Minsko regiono ir miesto KGB viršininkas ir buvęs Minsko KBG viršininko pavaduotojas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Minske.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

КАЛЯДА, Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА, Александр Михайлович

Gim. data: 1958 03 21

Identifikavimo Nr.: 3210358C033PB6

Centrinės rinkimų komisijos narys ir Bresto regiono rinkimų komisijos pirmininkas. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2006 m. ir 2010 m. prezidento rinkimų Bresto regione metu.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Kaip asocijuotoji teisėja, ji atmetė apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl nuosprendžių politiniams ir pilietinės visuomenės aktyvistams Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Gim. data: 1954 01 03

Gim. vieta: Akulincų k. (Akulintsi), Mogiliavo (Mohilev) sritis

Identifikavimo Nr.: 3030154A124PB9

Palaiko artimus ryšius su Prezidentu Lukašenka (Lukashenka), su kuriuo jis artimai dirbo 9-ame dešimtmetyje ir daugiausia 10-ame dešimtmetyje. Buvęs Prezidento paskirtas Parlamento Žemųjų rūmų pirmininkas. Jis buvo vienas pagrindinių veikėjų 2006 m. nesąžininguose prezidento rinkimuose.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

 

Minsko Frunzenski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 06 30, Tsyareshchanka Uladzimir, 25 dienos bazinių vienetų (875 000 BLR); b) 2011 06 30, Sytsko Stefan, 10 dienų kalėjimo; c) 2011 06 30, Arapinovich Alyaksandr, 25 dienos bazinių vienetų (875 000 BLR); d) 2011 06 30, Yukhnowski Dzyanis, 25 dienos bazinių vienetų (875 000 BLR); e) 2011 06 30, Sarachuk Yulian, 25 dienos bazinių vienetų (875 000 BLR); f) 2011 06 23, ShewtsowSyarhey, 8 dienos bazinių vienetų (280 000 BLR); g) 2010 12 20, Vashkevich Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Myadzvedz Lyeanid, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Gim. data: 1964 04 28

Gim. vieta: Novokuznetskas (Novokuznetsk), Rusija

Minsko miesto regioninės rinkimų komisijos pirmininkas, buvęs Parlamento Žemųjų rūmų narys, šiuo metu Minsko vicemeras. Kaip Regioninės rinkimų komisijos pirmininkas jis buvo tiesiogiai atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus prezidento rinkimų metu, visų pirma 2006 m. Minsko mieste.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

КАСЦЯН, Сяргей Iванавiч

КОСТЯН, Сергей Иванович

Gim. data: 1941 01 15

Gim. vieta: Usochai (Usokhi), Mogiliavo (Mohilev) sritis

Žemųjų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Svarbi Lukašenkos (Lukashenka) režimo figūra.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė. Būdama CRK nare, ji buvo atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

Gim. data: 1964 04 28

Gim. vieta: Novokuznetskas (Novokuznetsk), Rusija

Gorkio (Gorki) kalėjimo direktorius. Jis buvo atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais, ypač už pilietinės visuomenės aktyvisto Dmitri Dashkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimų, baudžiamąjį persekiojimą bei kankinimus ir už susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

 

Minsko miesto Moskovskij rajono teismo teisėjas.

Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Siarhei Arlou ir Dzmitry Kresik 12 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Valeria Niadzvitskaya, Valiantsyna Busko ir Hanna Dainiak – 10 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2010 m. gruodžio 27 d. jis paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) vadovo pavaduotojui 10 dienų laisvės atėmimo bausmę už tai, kad jis dalyvavo 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijoje.

2011 m. liepos 4 ir 7 d. ir 2011 m. lapkričio 8 d. ir 2011 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė keliems aktyvistams laisvės atėmimo bausmes (Viktoriya Bandarenka – 10 dienų, Andrei Zakhareuski – 5 dienas, Mikhail Muski – 7 dienas, Raman Grytsevich – 7 dienas).

Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

81.

Kazheunikau Andrey

Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Bylos prieš buvusius kandidatus į prezidentus Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, Neklyaev kampanijos komandos narius Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta ir Sergei Vozniak, taip pat „Jaunojo fronto“ (angl. Young Front) pirmininko pavaduotoją Anastasia Polozhanka prokuroras. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ir liudytojų parodymais.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Gimimo data: 1964, Brestas

Visuomeninio televizijos kanalo „Stolichnoe Televidenie“ direktorius, televizijos programos „Pasaulio vaizdas“ (angl. The picture of the world) autorius ir diktorius. Ši programa yra valstybinės propagandos, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, priemonė. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

Jis buvo itin aktyvus šiuo atžvilgiu po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. taikiomis demonstracijomis ir vėlesniais protestais.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

ХАДАНОВIЧ, Аляксандр Аляксандравiч

ХOДАНОВИЧ, Александр Александрович

 

Minsko miesto Centrinio rajono teismo teisėjas. Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Uladzimir Kozhych 14 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2011 m. sausio 30 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Maksim Viniarski 10 dienų laisvės atėmimo bausmę už tai, kad jis dalyvavo politinių kalinių palaikymo demonstracijoje. 2011 m. spalio 24 ir 26 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Alyaksandr Valantsevich ir Alyaksandr Sldatsenka

84.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Teisingumo ministerijos Socialinių organizacijų, partijų ir NVO skyriaus vyresnysis konsultantas. Nuo 2001 m. aktyviai dalyvavo vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, asmeniškai dalyvaudamas atsisakant registruoti NVO ir politines partijas, dėl ko daugeliu atveju jas teko panaikinti.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

 

Minsko miesto Moskovskij rajono teismo teisėjas.

Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20, 22 ir 27 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistėms Alyaksandra Suslava ir Svitlana Pankavets 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, Fedar Masliannikau ir Mikhas Lebedz – 12 dienų laisvės atėmimo bausmes, oZmitser Bandarchuk, Artsem Dubski ir Mikhas Pashkevich – 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. ir 2012 m. jis paskyrė kitiems aktyvistams nuo 7 iki 14 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojamai su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

Bresto srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip asocijuotasis teisėjas, jis atmetė apeliacinį skundą dėl nuosprendžio politiniam aktyvistui Vasili Parfenkov. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas. 2012 m. sausio 24 d. jis atmetė Ales Byalyatski apeliacinį skundą dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam skirto nuosprendžio, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą.

A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl buvusių kandidatų į prezidento postą Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov, o kaip asocijuotasis teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

 

Minsko Zavodskoi rajono teismo teisėja. Ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Makarenka Adam, 6 dienos kalėjimo; b) 2010 12 20, Bachyla Uladzimir, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); c) 2010 12 20, Kukalyew Syarhey, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Astafyew Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Yazerski Raman, 10 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Sapranyetskaya Darya, 10 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Aheyeva Iryna, 10 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Drahun Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; i) 2010 12 20, Shambalava Tatsyana, 10 dienų kalėjimo; j) 2010 12 20,Dzyemidzyuk Barys, 10 dienų kalėjimo; k) 2010 12 20, Kassabuka Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Bresto srities regioninės rinkimų komisijos vadovas, režimą remiančios regioninės profesinių sąjungų organizacijos vadovas.

Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus Bresto regione 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

Identifikavimo Nr.: 4280558A069PB9

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Kaip buvusi Centrinės rinkimų komisijos narė, ji buvo atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

 

Minsko Partizanski rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 07, Revut Yawhen, 8 dienos kalėjimo; b) 2011 07 04, Nikitsenka Katsyaryna, 5 dienos kalėjimo; c) 2011 06 23, Kazak Zmitser, 28 dienos bazinių vienetų (980 000 BLR); d) 2010 12 20, Dzyezidzenka Dzianis, 12 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Navumovich Syarhey, 14 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Kavalenka Wsevalad, 15 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Tsupa Dzyanis, 15 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Makashyn Syarhey, 10 dienų kalėjimo; i) 2010 12 20, Zhakhavets Illya, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

 

Prezidento administracijos Informacijos ir analizės centro direktoriaus pavaduotoja. Vienas iš svarbių valstybės propagandos, kuria provokuojamos, remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, šaltinių ir skleidėjų. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

94.

Komar, Volha

Komar, Olga

КОМАР, Вольга

КОМАР, Ольга

 

Minsko miesto Frunzenskij rajono teismo teisėja, nagrinėjusi protestuotojo Vasili Parfenkov bylą. Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Anksčiau eidamas Generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas, jis vadovavo visiems žvalgybos veiksmams, kuriuos Generalinė prokuratūra vykdė prieš nepriklausomus ir opozicijos subjektus, įskaitant 2010 m., ir tiesiogiai dalyvavo vykdant šiuos veiksmus.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

 

Minsko miesto teismo teisėjas, kuris davė leidimą atmesti A. Byalyatski apeliacinį skundą. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Gardino srities KGB viršininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Gardino regione.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

 

Profesinių sąjungų federacijos vadovas. Buvęs ministro pirmininko pavaduotojas ir Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas. Pagrindinis režimo asmuo ir rėmėjas. Atsakingas už pažeidimus nesąžiningai sudarant rinkimų komitetus, kuriuose daugumą sudaro režimui lojalių profsąjungų nariai, ir nesąžiningą kandidatų paskyrimą, taip pat už tai, kaip darbininkai buvo verčiami balsuoti už režimą.

99.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI, Biктaр

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

GRU vadovas. Atsakingas už žvalgybos tarnybų represinę veiklą, nukreiptą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

 

Minsko Leninski rajono teismo teisėja. 2010 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Krawchuk Volha, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); b) 2010 12 20, Charukhina Hanna, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); c) 2010 12 20, Dubovik Alena, 15 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Boldzina Alena, 12 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Syrakvash Andrey, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Klimko Nastassiya, 12 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Kuwshinaw Viktar, 15 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

КРОТ, Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ, Игорь Владимирович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip asocijuotasis teisėjas, jis atmetė apeliacinį skundą dėl nuosprendžio politiniam aktyvistui Vasili Parfenkov. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

Vitebsko (Vitebsk) regiono regioninės rinkimų komisijos vadovas. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus Vitebsko regione 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

 

Prezidento administracijos Informacijos ir analizės centro direktoriaus pavaduotojas.

Vienas iš svarbių valstybės propagandos, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, šaltinių ir skleidėjų. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

КУХАРЧЫК, Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК, Петр Дмитриевич

Gim. data: 1945 02 22

Identifikavimo Nr.: 3220345A033PB9

Minsko valstybinio pedagoginio universiteto rektorius. Atsakingas už studentų, dalyvavusių po 2010 m. gruodžio mėn. rinkinmų surengtuose protestuose, pašalinimą.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Gim. data: 1959 07 25

Gim. vieta: Ali-Bairamly, Azerbaidžanas

Identifikavimo Nr.: 3250759A066PB3

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau eidamas vidaus reikalų ministro pareigas, jis vadovavo Vidaus reikalų ministerijos pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. brutaliai numalšino taikias demonstracijas, ir tuo didžiavosi. 2012 m. sausio mėn. paskirtas į kariuomenės rezervo pajėgas.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

КУЛIК, Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

Minsko miesto prokuroras iki 2012 m. liepos 31 d. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

 

Vienas pagrindinių veikėjų dalyvavusių 2004–2008 m. vykdant susidorojimą ir represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Jis yra buvęs Generalinio prokuroro pavaduotojas, svarbus Lukašenkos (Lukashenka) režimo teisinės sistemos veikėjas.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

КУРЛОВIЧ, Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

 

Jis aktyviai priešinosi demokratijai Baltarusijoje. Buvęs Minsko regiono regioninės rinkimų komisijos pirmininkas.

Kaip Regioninės rinkimų komisijos pirmininkas jis buvo teisiogiai atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus prezidento rinkimų metu, visų pirma 2006 m. Minsko regione.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

KGB mokymo centro vadovas, buvęs KGB viršininkas Minsko regione ir Minsko mieste.

Kaip asmuo, atsakingas už KGB darbuotojų rengimą ir mokymą, jis buvo atsakingas už KGB represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Eidamas ankstesnes pareigas jis buvo atsakingas už tokio pat pobūdžio KGB represinį darbą Minsko mieste ir Minsko regione.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Gim. data: 1973 m., Minsk

Minsko miesto Moskovskij rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistei Anastasia Lazareva 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamąja nesusiję įrodymai ir liudijimai.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

 

Minsko miesto Oktiabrskij rajono teismo teisėjas

Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Raman Scherbau ir Vital Tratsiakou 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams Zmitser Kremenitski ir Uladzimir Yaromenak – atitinkamai 14 ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2012 m. jis paskyrė kitiems aktyvistams nuo 10 iki 15 dienų laisvės atėmimo bausmes, visų pirma Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams. 2012 m. liepos 17 d. jis paskyrė Raman Vasiliev ir Uladzimir Yaromenak atitinkamai 12 ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdamas bylą jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad prieš kaltinamuosius būtų naudojami su jais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

 

Minsko Frunzenski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 07, Melyanets Mikalay, 10 dienų kalėjimo; b) 2011 06 30, Shastseryk Uladzimir, 10 dienų kalėjimo; c) 2011 06 30, Zyakaw Eryk, 10 dienų kalėjimo; d) 2011 04 25, Grynman Nastassiya, 25 dienos bazinių vienetų (875 000 BLR); e) 2010 12 20, Nikishyn Dzmitry, 11 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

 

Minsko miesto Zavodskoj rajono teismo teisėja. Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Raman Maksimenka, Yuras Shpak-Ryzhkou, Hanna Belskaya, Paval Sakolchik, Sviatlana Rubashkina, Uladzimir Parkalau ir Tasyana Vaikovih 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Gim. data: 1947 08 31, Minsk

Atsakingas už suklastotos informacijos skleidimo per valstybės kontroliuojamas žiniasklaidos priemones organizavimą ir įgyvendinimą. Būdamas Informacijos ministro pavaduotoju, jis atliko svarbų vaidmenį skatinant valstybinę propagandą, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę buvo sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą ir melagingą informaciją.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Gim. data: 1951 01 18

Nevinianai (Nevinyany), Minsko regionas

(Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Identifikavimo Nr.: 3180151H004PB2

Baltarusijos Centrinės rinkimų komisijos sekretorius.

Nuo 2000 m. jis buvo vienas pagrindinių asmenų, dalyvavusių vykdant klastotes nesąžininguose rinkimuose ir referendumuose, visų pirma 2004 m., 2006 m., 2008 m. ir 2010 m.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Gim. data: 1947 05 14

Ministrų Tarybos laikraščio „Republika“ vyriausiasis redaktorius. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš iškalbingiausių ir įtakingiausių valstybinės propagandos aparato spaudoje narių. Jis rėmė ir pateisino represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, apie kurias sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją, visų pirma po 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

 

Prezidento administracijos laikraščio ir pagrindinio propagandinio laikraščio „Sovietskaia Belarus“ redaktoriaus pirmasis pavaduotojas. Provyriausybinės politikos šaltinis, falsifikuojantis faktus ir pateikiantis neobjektyvius komentarus apie Baltarusijoje vykstančius prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, apie kurias ypač po 2010 m. Prezidento rinkimų sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, nukreiptus procesus.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Gomelio KGB viršininkas, o anksčiau – Gomelio KGB viršininko pavaduotojas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Gomelio regione.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Gim. data: 1947 05 14

Minsko Pervomaiski rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 14, Struy Vitali, 10 dienos bazinių vienetų (35 000 BLR); b) 2011 07 04, Shalamitski Paval, 10 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Sikirytskaya Tatsyana, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Dranchuk Yuliya, 13 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Lapko Mikalay, 12 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Pramatoraw Vadzim, 12 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

 

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Anksčiau eidamas Valstybės kontrolės komiteto pirmininko pareigas, jis buvo vienas iš pagrindinių asmenų, susijusių su Ales Byaliatski, vieno iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ (angl. Belarusian Human Rights Centre ‘Vyasna’) vadovo ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) viceprezidento, byla. A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

 

Jis aktyviai priešinosi demokratijai Baltarusijoje. Buvęs Gardino srities regioninės rinkimų komisijos pirmininkas

Kaip Regioninės rinkimų komisijos pirmininkas jis buvo tiesiogiai atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus prezidento rinkimų metu, visų pirma 2006 m. Gardino regione.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Gim. data: 1954 08 30

Gim. vieta: Kopysė (Kopys), Vitebsko (Vitebsk) sritis

Baltarusijos Respublikos Prezidentas.

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Gim. data: 1980 03 23

Verslininkas, aktyviai dalyvauja su Lukašenkų (Lukashenka) šeima susijusiose finansų operacijose.

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Gim. data: 1975 11 28

Prezidento asistentas / padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais.

Būdamas vienu iš artimiausių savo tėvo bendražygių, jis atliko svarbų vaidmenį vykdant represines priemones prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Būdamas vienu iš pagrindinių Valstybės saugumo tarybos narių, jis yra atsakingas už represinių priemonių prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, visų pirma numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstraciją, koordinavimą.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Gim. data: 1971 08 12

Identifikavimo Nr.: 3120871A074PB7

Vidaus reikalų ministerijos Minsko miesto specialiosios paskirties būrio vadas.

Jis vadovavo pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. nuslopino taikią demonstraciją, – už tai 2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukašenka (Lukashenka) jam įteikė apdovanojimą ir pareiškė padėką. 2011 m. birželio mėn. jis taip pat vadovavo pajėgoms, kurios vykdė represijas prieš taikius piliečius Minske.

128.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Syarhei Kavalenka, kuriam buvo skirta dvejų metų ir vieno mėnesio kalėjimo bausmė už lygtinio atleidimo įpareigojimo nevykdymą, bylos prokuroras. Syarhei Kavalenka anksčiau buvo lygtinai nuteistas už baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavos – opozicijos veikimo laikotarpio simbolio – iškėlimą ant Kalėdų eglutės Vitsebsko (Vitebsk) mieste. Bausmė, vėliau byloje skirta teisėjo, buvo neproporcingai griežta atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį ir neatitiko Baltarusijos baudžiamojo kodekso. Lutau veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Gim. data: 1958 08 05,

Hrodna regionas

Identifikavimo Nr.: 3050858A060PB5

Užsienio reikalų ministras, buvęs Prezidento administracijos vadovas.

Būdamas Prezidento administracijos vadovu, jis buvo laikomas antru įtakingiausiu režimo asmeniu ir todėl buvo atsakingas už nesąžiningų rinkimų organizavimą 2008 ir 2010 m. ir už po to vykdytas represijas prieš taikius demonstrantus.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Minsko miesto Frunzenskij rajono prokurorė, nagrinėjanti Aleksandr Otroshchenkov, Aleksandr Molchanov ir Dmitri Novik bylą. Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Gim. data: 1949 08 29,

Vetenevka, Slonim rayon, Hrodna regionas

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Identifikavimo Nr.: 3290849A002PB5

Saugumo tarybos sekretorius.

Atsakingas už visas valstybės saugumo tarnybas. Jis planavo taikių demonstracijų numalšinimą 2010 m. gruodžio 19 d. ir nurodė jį vykdyti.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

 

KGB žvalgybos valdybos vadovas. Atsakingas už KGB represinę veiklą, nukreiptą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

133.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO, Анжелика Михайловна

(МАЗОВКA, Анжелика Михайловна)

 

Minsko Sovetski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 14, Bussel Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; b) 2011 07 14, Krukowski Syarhey, 8 dienos kalėjimo; c) 2011 07 14, Kantsin Yahor, 10 dienų kalėjimo; d) 2011 07 07, Sukhanossik Vyachaslaw, 8 dienos kalėjimo; e) 2010 12 21, Nyanakhaw Andrey, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Myslivets Ihar, 15 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Vilkin Alyaksey, 12 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Kharitonaw Paval, 12 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

 

Dashkevich-Lobov bylos prokuroras. „Molodoi Front“ (Jaunojo fronto, angl. Young Front) aktyvistai Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov buvo nuteisti kelerių metų laisvės atėmimo bausme už „chuliganizmą“. Jų įkalinimas motyvuotas tuo, kad jie aktyviai dalyvavo 2010 m. gruodžio mėn. rinkiminėje kampanijoje ir rėmė vieną iš opozicijos kandidatų.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Gim. data: 1964 11 13

Talkov miesto Pukhovichi rajono vidurinės mokyklos direktorė. 2011 m. sausio 27 d. atleido iš darbo Natalia Ilinich, gerą vardą turinčią vidurinės mokyklos mokytoją, dėl jos politinių pažiūrų ir dalyvavimo 2010 m. gruodžio 19 d. įvykiuose.

136.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

МЯЦЕЛIЦА, Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

 

Jis aktyviai priešinosi demokratijai Baltarusijoje. Buvęs Moghlev srities regioninės rinkimų komisijos pirmininkas. Kaip Regioninės rinkimų komisijos pirmininkas jis buvo tiesiogiai atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus prezidento rinkimų metu, visų pirma 2006 m. Mohilev regione.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

МИГУН, Андрей Аркадевич

Gim. data: 1978 02 05

Gim. vieta: Minskas

Adresas: Goretskovo Maksima g. 53-16, Minskas

Paso Nr.: MP1313262

Prokuroras.

2006 m. jis tyrė 2006 m. prezidento rinkimus stebėjusios Pilietinės iniciatyvos „Partnerystė“ (angl. Partnership) bylą. Jo kaltinimas, pateiktas Nikolai Astreiko, Timofei Dranchuk, Aleksandr Shalaiko ir Enira Bronitskaya, buvo akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais, taip pat buvo aiškiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

МIХАЛЬЧАНКА, Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО, Алексей

Gim. data: 1973 m.

Valstybinio televizijos kanalo ONT žurnalistas, užimantis įtakingas pareigas. Jis yra televizijos programos „Yra taip, kaip yra“ (angl. That is how it is) diktorius. Ši programa yra valstybinės propagandos per televiziją, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, priemonė. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją. Jis buvo itin aktyvus šiuo atžvilgiu po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. taikiomis demonstracijomis ir vėlesniais protestais.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

Gim. data: 1949 10 14

Gim. vieta: Sosnovka, Shklov rayon, Mogilev sritis

(д. Сосновка Шкловского района Могилевской области)

Jis aktyviai priešinosi demokratijai Baltarusijoje. Buvęs Gomelio regiono regioninės rinkimų komisijos pirmininkas, buvęs Parlamento Žemųjų rūmų narys. Kaip Regioninės rinkimų komisijos pirmininkas jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus prezidento rinkimų metu, visų pirma 2006 m. Gomelio regione.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Gim. data: 1954 10 18

Gim. vieta: Kosuta (Kosuta), Minsko regionas

Konstitucinio teismo pirmininkas ir buvęs Generalinis prokuroras, aktyviai dalyvavęs vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Ankstesnėse pareigose jis buvo vienas iš pagrindinių asmenų, dalyvavusių 2004–2008 m. vykdant represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Nuo paskyrimo 2008 m. į Konstitucinį teismą jis ištikimai įgyvendindavo režimo represinę politiką ir patvirtindavo represinius įstatymas net ir tais atvejais, kai jų turinys pažeisdavo konstituciją.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

 

Minsko miesto Oktiabrskij rajono teismo teisėjas

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Aleh Yastrutseu ir Mark Metsialkou 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. liepos 7 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Eduard Baida ir Andrei Ratsolka 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Artsem Starykau – 12 dienų laisvės atėmimo bausmę už dalyvavimą tyliame proteste. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

 

Gardino regiono prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Minsko miesto Moskovskij rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2011 m. sausio 10 d. ji paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistui Yulian Misiukevich 12 dienų laisvės atėmimo bausmę, o 2011 m. sausio 21 d. ir sausio 31 d. atitinkamai politiniam aktyvistui Usevalad Shasharin ir pilietinės visuomenės aktyvistui Tsimafei Atranschankau kiekvienam 9 dienų laisvės atėmimo bausmes.

Ji taip pat 2010 m. gruodžio 27 d. paskyrė žmogaus teisių gynėjui Mikhail Matskevich 10 dienų laisvės atėmimo bausmę, o 2011 m. sausio 20 d. pilietinės visuomenės aktyvistui Valer Siadou 12 dienų laisvės atėmimo bausmę už jų dalyvavimą politinių kalinių palaikymo akcijoje.

Ji taip pat tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš pilietinės visuomenės aktyvistus 2011 m. 2011 m. liepos 4 ir 7 d. ji paskyrė Anton Glinisty ir Andrei Ignatchyk 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Ji taip pat tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš politinius aktyvistus 2012 m.

2012 m. vasario 22 d. ji paskyrė žymiam politiniam aktyvistui Pavel Vinagradau 10 dienų laisvės atėmimo bausmę; 2012 m. balandžio 10 d. ji jam taip pat skyrė dvejų metų prevencinę policijos priežiūrą. 2012 m. kovo 23 d. ji paskyrė judėjimo „Revoliucija per socialinius tinklus“ (angl. Revolution through social networks) politiniams aktyvistams Mikhas Kostka ir Anastasia Shuleika 5 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2012 m. balandžio 21 d. ji pastarajai aktyvistei vėl paskyrė 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2012 m. gegužės 24, 25 ir 26 d. ji paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski ir Raman Vasiliev atitinkamai 10, 10 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2012 m. birželio 22 d. ji paskyrė „Euroradio“ žurnalistui Paval Sverdlou 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Gim. data: 1956 02 07,

Gim. vieta: Smolenskas (Smolensk) (Rusija)

Nesiėmė veiksmų, kad išsiaiškintų Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimus Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento saugos tarnybos vadovas.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Vasili Parfenkov, o kaip asocijuotasis teisėjų kolegijos teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна

 

Minsko miesto Zavodskoj rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Tatsyana Grechanikava, Alyaksandr Baranou, Yevhen Tsarykau, Maryna Paulouskaya ir Andrei Zialiony 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. liepos 4 ir 7 d. ir 2011 m. spalio 6 d. ji paskyrė keliems aktyvistams laisvės atėmimo bausmes (Katsiarina Davydzik – 10 dienų, Yauguenia Kamarova – 10 dienų, Aleh Bazhok – 10 dienų, Yan Melnikau – 5 dienas). Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Gim. data: 1954 02 11

Gim. vieta: Parachonskas (Parahonsk), Pinsko (Pinsk) sritis

Identifikavimo Nr.: 3110254A014PB5

Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas, buvęs Prezidento saugos tarnybos vadovas, buvęs Nacionalinės saugumo tarybos vadovas. Kaip Prezidento administracijos vadovas yra tiesiogiai atsakingas už nesąžiningų rinkimų organizavimą 2006 m. ir po to vykdytas represijas prieš taikias demonstracijas.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

ОРДА, Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА, Михаил Сергеевич

Gim. data: 1966 09 28

Gim. vieta: Diatlovo, Hrodna regionas,

(Дятлово Гродненской Области)

Identifikavimo Nr.: 3280966A011PB2

Jis aktyviai priešinosi demokratijai Baltarusijoje. Buvęs Aukštųjų rūmų narys ir buvęs BRSM (Baltarusijos jaunimo sąjungos) lyderis. Visų pirma eidamas pastarąsias pareigas jis buvo pagrindinis organizatorius BRSM aktyvistams imantis veiksmų prieš taikius demonstrantus, protestuojančius prieš 2006 m. nesąžiningus rinkimus.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Gim. data: 1962 03 05,

Gim. vieta: Sluckas (Slutsk) (Minsko regionas)

Yuri Chizh priklausančios patronuojančiosios bendrovės „Triple“ saugos tarnybos vadovas, buvęs Vidaus reikalų ministerijos Specialios paskirties būrio vadas. Kaip vidaus kovos su riaušininkais pulko vadas jis yra tiesiogiai atsakingas ir tiesiogiai susijęs su taikių demonstracijų malšinimu jėga, visų pirma 2004 m. ir 2008 m.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

ПАДАЛЯК, Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Kaip buvęs Centrinės rinkimų komisijos narys, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Minsko valstybinės politechnikos kolegijos direktorius. Atsakingas už studentų, dalyvavusių po 2010 m. gruodžio mėn. rinkinmų surengtuose protestuose, pašalinimą.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Gim. data: 1961 m.,

Nekrashevich kaimas, Hrodna regionas, Karelichi sritis

Mokesčių ir muitų ministras. Vykdo mokesčių institucijų, kurios remia baudžiamąją bylą prieš A. Byalyatski, inkriminuodamos mokesčių slėpimą, priežiūrą. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Gim. data: 1966 m.

Gim. vieta: Vitebskas (Vitebsk)

Pagrindinis asmuo neišaiškintuose Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimuose Baltarusijoje 1999–2000 m. Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų pajėgų veteranų asociacijos „Garbė“ (angl. Honour) vadovas, buvęs Specialiojo greitojo reagavimo būrio prie Vidaus reikalų ministerijos (SOBR) vadas.

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

ПЕФЦIЕЎ, Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ, Владимир Павлович

Gim. data: 1957 m. liepos 1 d.

Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ukraina;

Dabartinis paso Nr.: MP2405942

Asmuo, susijęs su Prezidentu Lukašenka (Lukashenka), Viktar Lukashenka ir Dzmitry Lukashenka. Konsultuoja Prezidentą Lukašenką ekonomikos klausimais ir yra vienas iš pagrindinių Lukašenkos režimo finansinių rėmėjų; paramą teikia remdamasis savo verslo interesais, tarp kurių yra „Sport Pari“, „BT Telecommunications“ ir spirito bei degtinės bendrovė „Aquadiv“.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Identifikavimo Nr.: 3130564A041PB9

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Buvęs vidaus reikalų ministras, kuris buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Gim. data: 1972 10 24

Gim. vieta: Minskas

Identifikavimo Nr.: 4241072A012PB1

Prezidento padėjėja ir buvusi Prezidento administracijos vadovo pavaduotoja. Ankstesnėse pareigose Prezidento administracijoje ji buvo atsakinga už teisės ir teisingumo klausimus ir yra tiesiogiai atsakinga už nesąžiningų rinkimų organizavimą 2006 m. ir 2010 m.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Gim. data: 1962 01 30

Identifikavimo Nr.: 3300162A006PB3

Buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir milicijos vadovas. Jam vadovaujant, 2010 m. gruodžio 19 d. milicijos pajėgos brutaliai numalšino taikią demonstraciją.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Gim. vieta: 1978 10 07

Identifikavimo Nr.: 3071078A031PB4

Valstybinio televizijos kanalo „Pervi“ (Nr. 1) žurnalistas, užimantis aukštas pareigas ir darantis didelę įtaką Jis yra televizijos programos „Dėmesio centre“ (angl. In the center of attention) diktorius.

Ši programa yra valstybinės propagandos per televiziją, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, priemonė. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant išsamią suklastotą informaciją. Jis buvo itin aktyvus šiuo atžvilgiu po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. taikiomis demonstracijomis ir vėlesniais protestais.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

1963 10 01

Gim. vieta: Zagorskas (Zagorsk)

(Sergijev Posadas (Sergijev Posad), Rusija)

Informacijos ministras, buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas, buvęs Prezidento administracijos Ideologijos generalinio direktorato vadovas, buvęs Prezidento administracijos Analizės ir informacijos centro direktorius.

Šiose pareigose jis buvo vienas iš valstybės propagandos šaltinių bei balsų ir ideologinis režimo rėmėjas. Jis buvo paskirtas į ministrus ir nuo to laiko buvo iškalbingas propagandos skleidėjas ir prieš demokratinę opoziciją bei pilietinę visuomenę nukreiptų režimo veiksmų rėmėjas.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

 

Minsko miesto Oktiabrskij rajono teismo teisėja. Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Siarhei Sheuchenka, Katsiaryna Sliadzeuskaya ir Aliaksandra Chemisava 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Yauhen Mironau, Ihar Matsuta, Illya Laptseu, Mikhail Korzun ir Vital Murashkevich – 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч

(ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО Владимир Григорьевич

 

Minsko miesto teismo pirmininkas, paskutine instancija prižiūrintis nuosprendžius (priimtus pirmosios instancijos teismo ir patvirtintus apeliacinio teismo) tarptautiniu mastu pripažinto politinio kalinio Pavel Severinets (organizacinio komiteto, siekiančio sukurti Baltarusijos demokratų partiją, bendrapirmininkis ir 2010 m. Prezidento rinkimuose dalyvavusio kandidato Vital Rymashevski rinkimų kampanijos vadovas) byloje ir buvusio politinio kalinio Aleksandr Otroshchenkov (2010 m. Prezidento rinkimuose dalyvavusio kandidato Andrei Sannikov atstovas spaudai) byloje. Jis atmetė teisminį skundą dėl šių nuosprendžių, akivaizdžiai pažeisdamas Baudžiamojo proceso kodeksą.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

Gim. data: 1971 04 20

Gim. vieta: Rakov

Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą. Partizanski rajono teismo, kuriame buvo nagrinėjama Likhovid byla, teisėja. Ji paskyrė Likhovid, judėjimo „Už laisvę“ (angl. The Movement for Freedom) aktyvistui, 3,5 metų laisvės atėmimo bausmę.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Gim. data: 1951 07 01

Gim. vieta: Votnia (Botnia), Mogiliavo (Mohilev) regionas

Identifikavimo Nr.: 3010751M102PB0

Prezidento administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas, buvęs švietimo ministras.

Jis uždarė Europos žmoniškumo universitetą, davė įsakymą imtis represijų prieš studentus iš opozicijos ir telkė studentus, kad galėtų juos priversti balsuoti už režimą. Jis vaidino aktyvų vaidmenį organizuojant nesąžiningus rinkimus 2008 m., 2010 m. ir 2012 m. ir po jų vykdytose represijose prieš taikius demonstrantus 2008 m. ir 2010 m. Jis yra labai artimas Prezidentui Lukašenkai (Lukashenka). Jis yra pagrindinės režimo ideologinės ir politinės organizacijos „Belaya Rus“ vadovas.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė. Būdama CRK nare, ji buvo atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

 

Minsko miesto Pervomaiskij rajono teismo teisėja.

2011 m. balandžio 27 d. ji paskyrė politikui Dmitri Bandarenka, buvusio kandidato į prezidentus A. Sannikau pilietinės kampanijos „Europinė Baltarusija“ (angl. European Belarus) koordinatoriui, 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

РАВУЦКАЯ, Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

 

Minsko Moskovskij rajono teisėja, atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Savo pareigas ji vykdė taip, kad visuomenėje būtų sukurta baimės atmosfera, visų pirma kiek tai susiję su 2006 m. rinkimais.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

РЭЛЯВА, Аксана Анатольеўна

(РAЛЯВА, Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО, Оксана Анатольевна

 

Minsko Sovetski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: 2011 06 23, Khalyezin Yuri, 20 dienos bazinių vienetų (700 000 BLR); b) 2011 06 23, Rutski Alyaksandr, 20 dienos bazinių vienetų (700 000 BLR); c) 2011 03 28, Ivashkevich Viktar, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 21, Asmanaw Arsen, 15 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Kudlayew Alyaksandr, 30 dienos bazinių vienetų; f) 2010 12 20, Tryputsin Vitaut, 15 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Assipenka Andrey, 15 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Ardabatski Dzyanis, 15 dienų kalėjimo; i) 2010 12 20, Kazlowski Andrey, 15 dienų kalėjimo ir 1 050 000 BLR. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

168.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Gim. data: 1939 04 15

Mohilev

Parlamento Aukštųjų rūmų pirmininkas, buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas, atsakingas už žiniasklaidą ir ideologiją (2006–2008 m.). Šiose pareigose jis buvo vienas iš valstybės propagandos šaltinių bei balsų ir ideologinis režimo rėmėjas.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Gim. data: 1955 02 07

Identifikavimo Nr.: 3070255A000PB6

KGB Ekonominio saugumo valdybos viršininkas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

170.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

РУСАКЕВIЧ, Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ, Владимир Васильевич

Gim. data: 1947 09 13

Gim. vieta: Vyhanaščai (Vygonoshchi), Bresto (Brest) sritis

Jis aktyviai priešinosi demokratijai Baltarusijoje. Kaip buvęs informacijos ministras jis buvo pagrindinis asmuo, atsakingas už spaudimą ir represijas nepriklausomos žiniasklaidos ir žurnalistų atžvilgiu 2003–2009 m.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Gim. data: 1966 07 31

Adresas: Yesenina g. 31-1-104, Minskas

Paso Nr.: MP2937413

Aukščiausiojo teismo teisėjas. Buvęs Minsko Moskovski rajono teisėjas ir šiuo metu Aukščiausiojo teismo teisėjas. Jis paskyrė buvusiam kandidatui į prezidentus Alyaksandr Kazulin penkerių su puse metų laisvės atėmimo bausmę už protestų prieš nesąžiningus rinkimus organizavimą 2006 m. kovo mėn.

Nagrinėdamas bylą teisme jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą.

172.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Adresas: Pervomaysky rajono Teisės administravi-mo departamentas

Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

2012 m. sausio mėn. paskirtas eiti Tyrimų komiteto Minsko padalinio vadovo pavaduotojo pareigas. Užimdamas Minsko Pervomaiski rajono teismo valstybės prokuroro pareigas dalyvavo Alesio Beliackio (Ales Byalyatski) – vieno iš žymiausių žmogaus teisių gynėjo, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ vadovo, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos pirmininko pavaduotojo – teismo procese. Prokuroro teismo procese pateiktaskaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

САМАЛЮК, Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК, Анна Валерьевна

 

Buvusi Minsko miesto Frunzenskij rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Alyaksandr Stsiashenka 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

174.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

 

Majoras, KGB vyresnysis tyrėjas. KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais jis vykdė tyrimus, kuriuose, be kita ko, buvo naudojami suklastoti įrodymai prieš opozicijos aktyvistus. Jo veiksmais buvo aiškiai pažeistos žmogaus teisės, nes nebuvo užtikrinta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir buvo pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Gardino regiono regioninės rinkimų komisijos (RRK) vadovas. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus Gardino regione 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА, Анна Станиславовна

 

Buvusi Prezidento administracijos laikraščio ir pagrindinio propagandinio laikraščio „Sovietskaia Belarus“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja.

Atsakinga už valstybinės propagandos skleidimą spaudoje, kuria buvo išprovokuotos, remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę 2010 m. gruodžio 19 d., be kita ko, panaudojant suklastotą informaciją.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Tyrimo komiteto vadovo pavaduotojas, buvęs Gomelio regiono prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

 

Minsko miesto Oktiabrskij rajono teismo teisėjas

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Ales Sobal, Maksim Hrishel ir Kastantsin Chufistau 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Siarhei Kardymon – 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

179.

Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Kapitonas, griežtojo režimo kolonijos IK-17 Šklovo (Shklov) mieste operatyvinio padalinio vadovas. Jis darė didžiulį spaudimą politiniams kaliniams, neužtikrindamas jiems teisės į susirašinėjimą, ir grasino siekdamas išgauti prisipažinimus. Tiesiogiai atsakingas už politinių kalinių ir opozicijos aktyvistų žmogaus teisių pažeidimus, nes žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai elgėsi ir baudė. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

180.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Prokuroras, kuris Minsko Pervomaiski rajono teismą supažindino su A. Byalyatski byla, po to kai A. Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys. Būdamas CRK nariu, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

ШЭЙКО, Iна Валер'еўна

(ШAЙКО, Iна Валер'еўна)

ШЕЙКО, Инна Валерьевна

 

Minsko Central rajono teismo teisėja. 2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 21, Shapavalaw Paval, 12 dienų kalėjimo; b) 2011 07 21, Ivanyuk Yawhen, 12 dienų kalėjimo; c) 2011 07 14, Khadzinski Paval, 25 dienos bazinių vienetų (875 000 BLR); d) 2011 06 23, Sudnik Andrey, 25 dienos bazinių vienetų (875 000 BLR); e) 2011 06 23, Yatskow Usevalad, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); f) 2011 04 28, Kudlaew Alyaksandr, 50 dienos bazinių vienetų (1 750 000 BLR). Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Gim. data: 1958 05 26,

Gim. vieta: Gardino (Hrodna) regionas

Atsakingas už neatskleistus Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimus Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs Saugumo tarybos sekretorius. Sheiman tebėra prezidento specialusis asistentas / padėjėjas.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

 

Minsko miesto Moskovskij rajono teismo teisėjas.

Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 ir 27 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski ir Volha Damarad 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

 

KGB kontržvalgybos padalinio vadovas ir buvęs KGB kontržvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas. Atsakingas už KGB represinę veiklą, nukreiptą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Tyrimo komiteto vadovo pavaduotojas ir buvęs Generalinio prokuroro pavaduotojas ir Tyrimo skyriaus vadovas.

KGB prašymu jis pradėjo Ales Byaliatski, vieno iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ (angl. Belarusian Human Rights Centre ‘Vyasna’) vadovo ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) viceprezidento, bylos tyrimą. A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais Baltarusijoje, ir teikė jiems paramą.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Vitebsko Železnodorožnyj rajono teismo teisėjas. Jis nuteisė kelis protestuotojus apeliaciniame teismo procese nepaisant to, kad Pirmosios instancijos teismas nenustatė jų kaltės. Atsakingas už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

 

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20, 24 ir 30 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams laisvės atėmimo bausmes: Ihar Shershan – 12 dienų, Zmitser Shurkhai – 10 dienų ir Franak Viachorka – 12 dienų.

2012 m. sausio 24 d. ji atmetė Ales Byalyatski apeliacinį skundą dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam paskirtos bausmės, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

Mogiliavo (Mogilev) regiono prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

 

Mogiliavo (Mohilev) srities KGB viršininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Mogiliavo regione.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

 

Minsko miesto Moskovskij rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Siarhei Barsukou 12 dienų laisvės atėmimo bausmę.

2011 m. lapkričio 8 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Paval Siarhei 7 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

192.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Gim. data: 1952 m., Gomel

Identifikavimo Nr.: 3100552C033PB6

Teisingumo ministro pavaduotojas, atsakingas už teisminių institucijų darbuotojus, ideologiją ir nuosprendžių vykdymo kontrolę. Jo pareigos apima teisminių institucijų darbuotojų priežiūrą ir kontrolę. Jis buvo atsakingas už Baltarusijos teisingumo ministerijos ir teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą; šios institucijos yra pagrindinės represijų prieš gyventojus priemonės; jos nustato propagandą teisminėse instiucijose ir užtikrina, kad teisminių institucijų darbuotojai priimtų sprendimus, kurie atitinka represinį režimo pobūdį, arba tyčia ignoruotų neteisėtus saugumo tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.

193.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер'евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Minsko Pervomaiski rajono teismo prokuroras. Jis nagrinėjo Dmitri Bondarenko bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ir liudytojų parodymais.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Gim. data: 1962 03 04

Identifikavimo Nr.: 3040362B062PB7

Minsko miesto sveikatos priežiūros komiteto vadovas ir buvęs Minsko greitosios pagalbos ligoninės vyriausiasis chirurgas. Jis neprieštaravo kandidato į prezidentus Nekliayev, kuris buvo atgabentas į jo ligoninę po to, kai 2010 m. gruodžio 19 d. buvo smarkiai sumuštas, pagrobimui ir savo neveikimu, t. y. nepranešęs vėliau apie tai policijai, prisidėjo prie nežinomų asmenų veiksmų. Dėl šių savo veiksmų jis buvo paaukštintas.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Gim. data: 1946 08 05,

Gim. vieta: Sachalino (Sachalin) regionas

Organizavo neišaiškintus Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimus Baltarusijoje 1999–2000 m. Minsko Vadybos instituto rektoriaus pavaduotojas, buvęs turizmo ir sporto ministras, buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas.

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Vidaus reikalų ministerijos Visuomenės saugumo departamento Minsko miesto valdybos vadovas. 2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukašenka (Lukashenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą už jo aktyvų dalyvavimą ir įsakymų vykdymą numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijas.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Gim. data: 1972 08 16

Gim. vieta: Gardinas (Hrodna)

Teisingumo ministras, Baltarusijos Centrinės rinkimų komisijos narys; buvęs Teisingumo ministerijos Socialinių organizacijų ir politinių partijų skyriaus vadovas. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus, užfiksuotus nuo 2007 m. vykdomuose rinkimuose. Kaip teisingumo ministras ir pareigūnas, kontroliavęs teismines institucijas, jis aktyviai dalyvavo vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, atsisakydamas registruoti NVO ir politines partijas, dėl ko daugeliu atveju jas teko panaikinti.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

NVS kovos su terorizmu centro vadovo pavaduotojas ir buvęs KGB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už personalą ir jų užduočių organizavimą. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ, Евгений Александрович

Gim. data: 1949 03 15

Gim. vieta: Riazanės (Riazan) sritis, Rusija)

Identifikavimo Nr.: 3160872K021PB4

Eurazijos ekonominės bendrijos EURASEC teismo pirmininkas, Ūkio teismo pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, visų pirma, kiek tai susiję su 2006 m. rinkimais.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

СТОШ, Мiкалай Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

Gomelio regiono regioninės rinkimų komisijos vadovas. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus Gomelyje 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl nuosprendžių politiniams ir pilietinės visuomenės aktyvistams Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

2012 m. sausio 24 d. jis atmetė Ales Byalyatski apeliacinį skundą dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam skirto nuosprendžio, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą.

Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas.

2007–2008 m. jis iškėlė bylas nepriklausomai žiniasklaidai, žurnalistams ir opozicinėms partijoms. Jis išdavė sankciją KGB pareigūnams atlikti kratą „Radio Racyja“, „ERB“ televizijos „Belsat“, Baltarusijos liaudies fronto (angl. Belarusian Popular Front) Gardino skyriaus ir NVO „Batskavshchyna“ patalpose, taip pat 17 žurnalistų butuose.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Gim. data: 1957 01 27

Gim. vieta: Zdudičiai (Zdudichi), Gomelio (Homel) sritis

Baltarusijos Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius, buvęs KGB pirmininkas. Jis grasino taikiems aktyvistams prieš 2006 m. demonstracijas ir buvo vienas pagrindinių veikėjų vykdant represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę po nesąžiningų rinkimų. Jis taip pat buvo prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę nukreiptų represinio pobūdžio teisės aktų pakeitimų ir įstatymų iniciatorius.

204.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

 

Pulkininkas leitenantas, KGB karinės kontržvalgybos agentas. Jis suklastojo įrodymus prieš opozicijos aktyvistus KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais ir grasinimais išgavo jų prisipažinimus. Jis buvo tiesiogiai atsakingas už politinių kalinių ir opozicijos aktyvistų pagrindinių žmogaus teisių pažeidimus, kadangi prieš juos naudojo pernelyg didelę jėgą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

 

Minsko Central rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 21, Bandarenka Volha, 10 dienų kalėjimo; b) 2011 07 21, Ruskaya Volha, 11 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Marchyk Stanislaw, 15 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Stanchyk Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Anyankow Syarhey, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

СВОРАБ, Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ, Николай Константинoвич

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau ėjęs KGB pirmininko pavaduotojo pareigas, jis buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

 

KGB Konstitucinės santvarkos gynimo ir kovos su terorizmu valdybos viršininkas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

ТАРАНДА, Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА, Александр Михайлович

 

Prezidento administracijos laikraščio ir pagrindinio propagandinio laikraščio „Sovietskaia Belarus“ redaktoriaus pavaduotojas.

Atsakingas už valstybinės propagandos skleidimą spaudoje, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, apie kurias sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą ir melagingą informaciją, visų pirma po 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

ТАРАПЕЦКАЯ, Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ, Галина Михайловна

 

Prezidento administracijos laikraščio ir pagrindinio propagandinio laikraščio „Sovietskaia Belarus“ redaktoriaus pavaduotoja.

Atsakinga už valstybinės propagandos skleidimą spaudoje, kuria buvo išprovokuotos, remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, apie kurias sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją, visų pirma po 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий, Андреевич

Gim. data: 1950 m.

Gim. vieta: Doneckas (Donetsk), Ukraina

Asmuo, artimas Prezidento Lukašenkos (Lukashenka) šeimos nariams; Prezidento sporto klubo rėmėjas. Tai, kad jis verčiasi naftos ir naftos produktų verslu, liudija, jog jis palaiko glaudžius ryšius su režimu, atsižvelgiant į tai, kad naftos perdirbimo sektoriaus monopolis priklauso valstybei, ir į tai, kad vykdyti veiklą naftos sektoriuje teisę turi vos keli asmenys. Jo bendrovė „Univest-M“ yra viena iš dviejų didžiausių privačių naftos eksportuotojų Baltarusijoje.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

ТРАЦЦЯК, Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau ėjęs KGB pirmininko pavaduotojo ir Radijo dažnių saugumo tarybos komisijos nario pareigas, jis buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

212.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Pulkininkas leitenantas, buvęs KGB karinės kontržvalgybos agentas (dabar naujai sukurto Baltarusijos tyrimų komiteto spaudos tarnybos vadovas). KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais jis klastojo įrodymus ir grasinimais išgavo opozicijos aktyvistų prisipažinimus. Jis buvo tiesiogiai atsakingas už žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir neužtikrino teisės į teisingą bylos nagrinėjimą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

 

Minsko Partizanskij rajono teisėjas. 2006–2007 m. jis tiesiogiai dalyvavo vykdant teismines represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. 2007 m. sausio 15 d. jis paskyrė politiniam aktyvistui Andrei Dzmitriev 3 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdamas bylą teisme jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojamai su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

 

Minsko miesto Moskovskij rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Mikhail Barsukou 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

 

KGB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už ekonominius nusikaltimus ir kovą su korupcija.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА, Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА, Елена Викторовна

 

Buvusi Minsko miesto Partizanskij rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Anton Hulak 15 dienų laisvės atėmimo bausmę, Ales Milinets, Paval Kamarou – 12 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Siarhei Piatrushyn – 11 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2011 m. liepos mėn. ji paskyrė kitiems aktyvistams nuo 5 iki 10 dienų laisvės atėmimobausmes. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

 

Minsko miesto Leninskij rajono teismo teisėja. Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Natallia Vasilievich 15 dienų laisvės atėmimo bausmę, ir Katsiaryna Parfilieva, Alyaksandr Piatinitski bei Sviatlana Rasliakova – 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. liepos mėn. ji paskyrė kitiems aktyvistams 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

218.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

 

Teisingumo ministro pavaduotojas, atsakingas už teisinę paramą institucijoms, rengiančioms teisėkūros procedūra priimamus ir reguliavimo aktus ekonomikos klausimais, taip pat atsakingas už juridinių subjektų registraciją.

Atsakingas už Baltarusijos teisingumo ministerijos ir teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą; šios institucijos yra pagrindinės represijų prieš gyventojus priemonės; jos nustato propagandą teisminėse instiucijose, kurios provokuoja ir pateisina represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę atsisakydamos registruoti arba išregistruodamos NVO ir politines partijas.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Kaip asocijuotoji teisėja, ji atmetė apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Gim. data: 1971 m., Penza (Rusija)

Prezidento apsaugos tarnybos vadovas.

Jam vadovaujant keli jo tarnybos nariai dalyvavo apklausiant politinius aktyvistus po 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijų.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Gim. data: 1964 06 19, Brest regionas

Tyrimų komiteto vadovas, buvęs Prezidento administracijos Operacijų ir analizės centro vadovas, atsakingas už telekomunikacijas, įskaitant įvairių ryšių kanalų, pavyzdžiui, interneto, stebėseną, filtravimą, pasiklausymą, kontrolę ir kišimąsi į jų veikimą.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА Марианна Леонидовна

 

Minsko Partizanski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: 2011 07 07, Lelikaw Andrey, 7 dienos kalėjimo; 2011 07 07, Lapatsik Yawhen, bausmė nežinoma; c) 2011 07 07, Syarheyew Uladzimir, 11 dienų kalėjimo; 2011 07 04, Stsepanenka Alyaksandr, 5 dienos kalėjimo; e) 2011 07 04, Plyuto Tatsyana, 20 dienos bazinių vienetų (700 000 BLR); f) 2011 06 23, Kanaplyannik Syarhey, 20 dienos bazinių vienetų (700 000 BLR); g) 2010 12 20, Furman Viktar, 11 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Astashow Anton, 11 dienų kalėjimo; i) 2010 12 20, Navumava Valyantsina, 11 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ, Irap Pыгopaвiч

ВОРОПАЕВ, Игорь Григорьевич

 

Bendrovės „Elektroninių skaičiavimo mašinų mokslinio tyrimo institutas“ prie Valstybinio karo pramonės komiteto (angl. "Research Institute on electronic computers" under the control of the State military-industrial committee) direktoriaus pavaduotojas moksliniam darbui ir buvęs KGB Valstybės komunikacijų valdybos viršininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

 

Minsko miesto Frunzenskij rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Valiantsina Furman ir Vadzim Klysheika 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad prieš kaltinamuosius būtų naudojami su jais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

Gim. data: 1955 02 13

Identifikavimo Nr.: 3130255A011PB5

Generalinis prokuroras. Jis vadovavo visų asmenų, kurie buvo sulaikyti numalšinus 2010 m. gruodžio 19 d. taikias demonstracijas, patraukimui baudžiamojon atsakomybėn.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Minsko regiono regioninės rinkimų komisijos vadovas. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus Minsko regione 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių Prezidento rinkimų metu.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

KGB pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Jis ėmėsi veiksmų, kad būtų iškelta byla politiniam kaliniui Ales Byaliatski, vienam iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ (angl. Belarusian Human Rights Centre ‘Vyasna’) vadovui ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) viceprezidentui. A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Kaip buvęs KGB žvalgybos valdybos vadovas, jis buvo atsakingas už KGB represinę veiklą, nukreiptą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

 

Minsko Central rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 11 17, Makayew Alyaksandr, 5 dienos kalėjimo; b) 2011 07 07, Tukay Illya, 12 dienų kalėjimo; c) 2011 07 07, Shapchyts Yawhen, 12 dienų kalėjimo; d) 2011 01 31, Kulakow Lyeanid, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); e) 2010 12 21, Yaromyenak Uladzimir, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Daroshka Alyaksey, 12 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Kakhno Herman, 12 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Palyakow Vital, 15 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Shklov kalėjimo direktorius. Jis buvo atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais ir už buvusio kandidato į prezidento postą Nikolai Statkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių, ir kitų kalinių baudžiamąjį persekiojimą.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

ЮФЕРЫЦЫН, Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН, Дмитрий Викторович

 

Minsko Leninski rajono teismo teisėja. 2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 18, Palyakow Vital, 12 dienų kalėjimo; b) 2011 07 07, Marozaw S., 10 dienų kalėjimo; c) 2011 07 07, Badrahin Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; d) 2011 07 07, Marozova S., 10 dienų kalėjimo; 2011 07 07, Varabey Alyaksandr, 15 dienų kalėjimo; f) 2011 07 04, Mazurenka Mikita, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

232.

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI, Антон

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон

 

Minsko miesto Frunzenskij rajono prokuroras, nagrinėjęs protestuotojo Vasili Parfenkov bylą. Atsakingas už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Gim. data: 1964 m.

KGB pirmininkas.

Atsakingas už KGB pertvarkymą į pagrindinį organą, kuris vykdo represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Atsakingas už klaidingos informacijos apie demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d. skleidimą per žiniasklaidos priemones – jis tvirtino, kad demonstrantai buvo atsinešę priemonių, kurios turėjo būti panaudotos kaip ginklai. Jis asmeniškai kėlė pavojų buvusio kandidato į prezidentus Andrei Sannikov žmonos ir vaiko gyvybei bei sveikatai. Jis yra pagrindinis nurodymų dėl neteisėto demokratinės opozicijos atstovų bauginimo bei politinių oponentų kankinimo ir netinkamo elgesio su kaliniais iniciatorius.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Kaip asocijuotoji teisėja, ji atmetė apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik amd Vladimir Yeriomenok nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau ėjęs KGB Karinės kontržvalgybos valdybos viršininko pareigas, jis buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Jam vadovaujant KGB pareigūnai dalyvavo apklausiant politinius aktyvistus po 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijos.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

Gim. data: 1954 11 14

Identifikavimo Nr.: 3141154A021PB0

Minsko Leninski rajono teismo teisėja. 2010 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Yarmolaw Yahor, 12 dienų kalėjimo; b) 2010 12 20, Palubok Alyaksandr, 15 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Mikhalkin Zakhar, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 10 20, Smalak Syarhey, 15 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Vassilewski Alyaksandr, 15 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Gim. data: 1954 11 14

Identifikavimo Nr.: 3141154A021PB0

Gynybos ministras.

Būdamas Saugumo tarybos nariu tvirtina represinius sprendimus, dėl kurių susitarta ministrų lygiu; vienas iš tokių sprendimų buvo sprendimas numalšinti 2010 m. gruodžio 19 d. taikias demonstracijas. Po 2010 m. gruodžio mėn., kalbėdamas apie demokratinę opoziciją, jis džiaugėsi „visišku griaunančios jėgos pralaimėjimu“.

238.

Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Vitebsko miesto Pervomayskij rajono teismo teisėja. 2012 m. vasario 24 d. ji nuteisė Syarhei Kavalenka, kuris nuo 2012 m. vasario mėn. pradžios laikomas politiniu kaliniu, dvejiems metams ir vienam mėnesiui kalėjimo už lygtinio paleidimo įpareigojimo nevykdymą. Alena Zhuk buvo tiesiogiai atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kadangi atsisakė užtikrinti Syarhei Kavalenka teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Syarhei Kavalenka anksčiau buvo lygtinai nuteistas už uždraustos istorinės baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavos (opozicijos judėjimo simbolis) iškėlimą Vitsebsko mieste. Bausmė, kurią vėliau skyrė Alena Zhuk, buvo neproporcingai griežta atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį ir neatitiko Baltarusijos baudžiamojo kodekso. Alena Zhuk veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Gim. data: 1970 07 07

Identifikavimo Nr.: 3070770A081PB7

Valstybinės naujienų agentūros BELTA generalinis direktorius.

Atsakingas už valstybinės propagandos skleidimą žiniasklaidoje, kuria buvo remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę 2010 m. gruodžio 19 d., be kita ko, panaudojant suklastotą informaciją.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

 

Minsko miesto Frunzenskij rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Iryna Yarashevich ir Mikhail Yakavenka atitinkamai 15 ir 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. liepos 7 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Barys Sidareika 10 dienų laisvės atėmimo bausmę už dalyvavimą tyliame proteste. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamuoju nesusiję įrodymai ir liudijimai.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minsko Zavodskoi rajono teismo prokuroras, kuris nagrinėjo žymių pilietinės visuomenės atstovų Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ir liudytojų parodymais.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

 

Minsko Leninski rajono teismo teisėja. 2010 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Yarmolaw Yahor, 12 dienų kalėjimo; b) 2010 12 20, Palubok Alyaksandr, 15 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Mikhalkin Zakhar, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 10 20, Smalak Syarhey, 15 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Vassilewski Alyaksandr, 15 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Gim. data: 1961 01 10

Gim. vieta: Vokietija (VDR)

Identifikavimo Nr.: 3100161A078PB5

Patarėjas žiniasklaidos klausimais ir buvęs Valstybinės radijo ir televizijos bendrovės prezidentas. Iki 2010 m. gruodžio mėn. jis buvo pagrindinis režimo propagandos veikėjas, sistemingai šmeižęs opoziciją ir teisinęs rimtus žmogaus teisių pažeidimus bei pasikartojančius susidorojimus su Baltarusijos opozicija ir pilietine visuomene.


B.   Subjektai

 

Pavadinimas

perraša iš baltarusių k.

perraša iš rusų k.

Pavadinimas

rašyba baltarusių k.

Pavadinimas

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Beltechexport

 

‘ЗАО Белтехзкспорт’

Baltarusijos Respublika 220012, Minsk, Nezavisimost ave, 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Faks: (+375 17) 263-90-12

Subjektas, anksčiau priklausęs Vladimir Peftiyev. Jo didžiausias akcininkas yra Dmitry Gurinovich, buvęs Peftiyev patarėjas bendrovėje „Velcom“. „Beltechexport“ pelnosi iš režimo kaip pagrindinis valstybės turimos arba valstybinių įmonių gaminamų ginklų ir karinės įrangos eksportuotojas. Remia Lukašenkos (Lukashenka) režimą ir teikia jam finansinę paramą iš prekybos ginklais.

2.

Sport-Pari

 

‘ЗАО Спорт-пари’ (оператор республиканс-кой лотереи)

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Vladimir Pefiyev per savo subjektus „Business Network“ ir „BT Telecommunications“. „Sport-Pari“ kontroliuoja Peftiev kartu su Dzmitry Aliaksandravich Lukashenka, kadangi pastarasis kontroliuoja Prezidento sporto klubą, kuris turi privalomą, valstybei priklausančių „Sport Pari“ akcijų daugumą.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‘БТ Телекоммуникации’

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Vladimir Peftiyev.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Vladimir Peftiyev.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Vladimir Peftiyev.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Vladimir Peftiyev.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Vladimir Peftiyev.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Vladimir Peftiyev.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Vladimir Peftiyev.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Vladimir Peftiyev.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Vladimir Peftiyev.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minskas

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Iury Chyzh priklausanti patronuojančioji bendrovė. Iury Chyzh teikia finansinę paramą Lukašenkos (Lukashenka) režimui, visų pirma per savo patronuojančiąją bendrovę „LLC Triple“.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Įregistruota 2002 m., Minskas.

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

30.

Univest-M

Юнивест

 

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Anatoly Ternavsky.

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

„Univest-M“ patronuojamoji bendrovė.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

„Univest-M“ patronuojamoji bendrovė.


Top