EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0284

2011 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2011, kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir išsami tvarka

OJ L 77, 23.3.2011, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 167 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/284/oj

23.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 284/2011

2011 m. kovo 22 d.

kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir išsami tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 48 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyvoje 2002/72/EB (2) nustatytos konkrečios nuostatos, taikomos plastikinėms medžiagoms ir gaminiams, galintiems liestis su maisto produktais, įskaitant medžiagų, kurios gali būti juose naudojamos, sudėties reikalavimus, apribojimus ir specifikacijas.

(2)

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (3) 50 straipsnį per Skubaus įspėjimo apie nesaugius maisto produktus ir pašarus sistemą gauti keli pranešimai ir įspėjimai apie į Sąjungą iš Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – Kinija) ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo (toliau – Honkongas) importuojamas medžiagas, kurios gali liestis su maistu ir kurios į maistą arba į maisto modelinį tirpalą išskiria didesnį cheminių medžiagų kiekį nei leidžiama pagal Sąjungos teisės aktus.

(3)

Minėti pranešimai ir įspėjimai visų pirma pateikti dėl plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino, neatitinkančių Direktyvos 2002/72/EB V priedo A dalyje ir II priedo A skirsnyje nustatytų reikalavimų dėl pirminių aromatinių aminų ir formaldehido išskyrimo į maistą.

(4)

Pirminiai aromatiniai aminai (toliau – PAA) priklauso junginių, iš kurių kai kurie junginiai yra kancerogeniški, kiti – tariamieji kancerogenai, šeimai. Medžiagose, galinčiose liestis su maistu, PAA gali atsirasti dėl jose esančių priemaišų ar skilimo produktų.

(5)

Pranešta, kad Kinijos ir Honkongo kilmės arba iš jų siunčiami virtuvės reikmenys iš poliamido į maistą išskiria didelį kiekį PAA.

(6)

Direktyvoje 2002/72/EB nustatyta, kad gaminant plastikus galima naudoti formaldehidą, jeigu tie plastikai į maistą neišskiria daugiau kaip 15 mg/kg formaldehido (konkreti išsiskyrimo ribinė vertė, išreikšta bendru formaldehido ir heksametilentetramino kiekiu).

(7)

Pranešta, kad formaldehido kiekis, kurį į maistą išskiria Kinijos ir Honkongo kilmės arba iš jų siunčiami virtuvės reikmenys iš melamino, yra didesnis už leidžiamą.

(8)

Per pastaruosius kelerius metus Komisija, siekdama suteikti daugiau informacijos apie Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taikomus į Sąjungą importuojamoms medžiagoms, kurios gali liestis su maistu, ėmėsi kelių iniciatyvų, tarp kurių – mokymai Kinijos kontrolės institucijoms ir susijusio sektoriaus įmonėms.

(9)

Nepaisant minėtų iniciatyvų, per tikrinamuosius vizitus, kuriuos 2009 m. Kinijoje ir Honkonge surengė Maisto ir veterinarijos tarnyba, nustatyta didelių oficialios kontrolės sistemos trūkumų, susijusių su į Sąjungą importuoti skirtomis, su maistu galinčiomis liestis plastikinėmis medžiagomis, – labai daug patikrintų Kinijos ir Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino vis dar neatitinka Sąjungos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

(10)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1935/2004 (4) nustatytos konkrečios nuostatos dėl medžiagų ir gaminių, galinčių tiesiogiai arba netiesiogiai liestis su maistu, įskaitant tam tikrus bendruosius ir konkrečius reikalavimus, kuriuos šios medžiagos ir gaminiai turėtų atitikti. Remiantis minėto reglamento 24 straipsniu, valstybės narės vykdo oficialią kontrolę, siekdamos užtikrinti to reglamento vykdymą pagal atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas, susijusias su oficialia maisto ir pašarų kontrole. Minėtos nuostatos nustatytos Reglamente (EB) Nr. 882/2004.

(11)

Konkrečiau, Reglamento (EB) Nr. 882/2004 48 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu Sąjungos teisės aktuose nėra nustatytos sąlygos ir išsami tvarka, kurių reikia laikytis importuojant prekes iš trečiųjų šalių, prireikus jas gali nustatyti Komisija.

(12)

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 48 straipsnio 2 dalyje numatoma galimybė nustatyti konkrečias sąlygas, taikytinas konkretiems iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems produktams, atsižvelgiant į su šiais produktais susijusią riziką.

(13)

Siekiant sumažinti pavojų sveikatai, kurį gali kelti Kinijos arba Honkongo kilmės arba iš jų siunčiami plastikiniai virtuvės reikmenys iš poliamido ir melamino, prie kiekvienos tokių produktų siuntos turėtų būti pridedami tinkami dokumentai, įskaitant tyrimų rezultatus, kuriais būtų patvirtinta siuntos atitiktis Direktyvoje 2002/72/EB nustatytiems PAA ir formaldehido išskyrimo reikalavimams.

(14)

Siekiant užtikrinti efektyvesnį Kinijos arba Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino kontrolės organizavimą, importuotojai arba jų atstovai turėtų iš anksto pranešti apie įvežamas siuntas ir jų pobūdį. Be to, valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti konkrečias pirmąsias įvežimo vietas, per kurias minėtų gaminių siuntos galėtų būti įvežamos į Sąjungą. Ši informacija turėtų būti skelbiama viešai.

(15)

Siekiant užtikrinti, kad Kinijos ir Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino kontrolė Sąjungoje būtų vykdoma kuo vienodžiau, šiame reglamente reikėtų nustatyti oficialios kontrolės tvarką, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 2 straipsnyje. Atliekant kontrolę turėtų būti vykdomi dokumentų, tapatumo ir fiziniai patikrinimai.

(16)

Jeigu atliekant fizinius patikrinimus nustatoma neatitikimų, valstybės narės turėtų neatidėliodamos apie juos pranešti Komisijai per Skubaus įspėjimo apie nesaugius maisto produktus ir pašarus sistemą.

(17)

Valstybės narės turėtų turėti galimybę tam tikrais atvejais leisti toliau gabenti Kinijos arba Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino siuntas iš pirmosios įvežimo vietos, jeigu su paskirties vietos kompetentinga institucija susitariama užtikrinti siuntų atsekamumą, kol laukiama fizinių patikrinimų rezultatų, kad kompetentinga institucija galėtų efektyviai ir veiksmingai tvarkyti tokių siuntų importo procesą.

(18)

Kinijos arba Honkongo kilmės arba iš jų siunčiami plastikiniai virtuvės reikmenys iš poliamido ir melamino turėtų būti išleidžiami į laisvą apyvartą tik tada, kai atliekami visi patikrinimai ir sužinomi jų rezultatai. Prieš išleidžiant prekes į laisvą apyvartą, muitinei pranešami patikrinimų rezultatai.

(19)

Reikėtų nustatyti per patikrinimus gautos informacijos įforminimo tvarką. Ši informacija turėtų būti reguliariai teikiama Komisijai.

(20)

Šio reglamento nuostatos turėtų būti periodiškai peržiūrimos, atsižvelgiant į informaciją, gautą iš valstybių narių.

(21)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – Kinija) ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo (toliau – Honkongas) kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo konkrečios sąlygos ir išsami tvarka.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   plastikiniai virtuvės reikmenys– plastikinės medžiagos, kaip aprašyta Direktyvos 2002/72/EB 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kurių KN kodas yra ex 3924 10 00;

b)   siunta– tam tikras plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido arba melamino, kurie vežami su tuo (-ais) pačiu (-iais) dokumentu (-ais), ta pačia transporto priemone ir iš tos pačios trečiosios šalies, kiekis;

c)   kompetentingos institucijos– valstybių narių kompetentingos institucijos, paskirtos pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 4 straipsnį;

d)   pirmoji įvežimo vieta– siuntos įvežimo į Sąjunga vieta;

e)   dokumentų tikrinimas– šio reglamento 3 straipsnyje nurodytų dokumentų tikrinimas;

f)   tapatumo tikrinimas– apžiūra, kuria užtikrinamas su siunta vežamų dokumentų ir siuntos turinio tapatumas;

g)   fizinis tikrinimas– bandinių ėmimas analizei ir laboratoriniams tyrimams, taip pat bet koks kitas patikrinimas, būtinas atitikčiai Direktyvoje 2002/72/EB nustatytiems reikalavimams dėl PAA ir formaldehido išskyrimo patikrinti.

3 straipsnis

Importo sąlygos

1.   Kinijos ir Honkongo kilmės arba iš jų siunčiami plastikiniai virtuvės reikmenys iš poliamido ir melamino gali būti importuojami į valstybes nares tik tuo atveju, jeigu importuotojas kompetentingai institucijai pateikia kiekvienos siuntos tinkamai užpildytą deklaraciją, kuria patvirtina siuntos atitiktį Direktyvos 2002/72/EB V priedo A dalyje ir II priedo A skirsnyje nustatytiems reikalavimams dėl pirminių aromatinių aminų ir formaldehido išskyrimo.

2.   1 dalyje minimos deklaracijos pavyzdys pateikiamas šio reglamento priede. Deklaracija surašoma valstybės narės, į kurią importuojama siunta, oficialia kalba arba viena iš oficialių kalbų.

3.   Kartu su 1 dalyje minėta deklaracija pateikiama laboratorinių tyrimų ataskaita, kurioje:

a)

virtuvės reikmenų iš poliamido atveju – pateikiami tyrimų rezultatai, kuriais patvirtinama, kad tie reikmenys į maistą ar maisto modelinį tirpalą neišskiria tokio pirminių aromatinių aminų kiekio, kurį būtų galima aptikti. Aptikimo riba taikoma pirminių aromatinių aminų suminiam kiekiui. Atliekant tyrimus laikomasi 0,01 mg/kg maisto ar maisto modelinio tirpalo pirminių aromatinių aminų aptikimo ribos;

b)

virtuvės reikmenų iš melamino atveju – pateikiami tyrimų rezultatai, kuriais patvirtinama, kad tų reikmenų į maistą ar maisto modelinį tirpalą išskiriamo formaldehido kiekis sudaro ne daugiau kaip 15 mg/kg maisto.

4.   Atsižvelgdama į prekių atitiktį Direktyvoje 2002/72/EB nustatytoms sąlygoms, kaip nurodyta 1 dalyje, kompetentinga institucija šio reglamento priede pateikto pavyzdžio deklaracijoje nurodo, ar tos prekės gali būti išleistos į laisvą apyvartą, ar ne.

4 straipsnis

Išankstinis pranešimas apie siuntas

Importuotojai arba jų atstovai mažiausiai prieš dvi darbo dienas praneša pirmosios įvežimo vietos kompetentingai institucijai apie numatomą Kinijos ir Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų siuntų fizinio atvežimo datą ir laiką.

5 straipsnis

Pranešimas apie pirmąją įvežimo vietą

Jeigu valstybės narės nutaria paskirti konkrečias Kinijos ir Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų siuntų pirmąsias įvežimo vietas, jos internete paskelbia atnaujintą šių vietų sąrašą, o interneto adresą pranešą Komisijai.

Komisija savo interneto svetainėje kaip informaciją skelbia konkrečių pirmųjų įvežimo vietų nacionalinių sąrašų interneto svetainių nuorodas.

6 straipsnis

Tikrinimas pirmojoje įvežimo vietoje

1.   Pirmojoje įvežimo vietoje kompetentinga institucija:

a)

per dvi darbo dienas nuo siuntų atvežimo patikrina jų dokumentus;

b)

atlieka tapatumo ir fizinius patikrinimus (įskaitant 10 % siuntų laboratorinę ekspertizę) tokiu būdu, kad importuotojai ar jų atstovai negalėtų numatyti, ar bus tikrinamos kurios nors konkrečios siuntos; fizinių patikrinimų rezultatai turi būti gaunami iš karto, kai techniškai įmanoma.

2.   Jeigu atlikus 1 dalies b punkte minėtą laboratorinę ekspertizę nustatoma, kad nesilaikoma reikalavimų, kompetentingos institucijos per Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsniu nustatytą Skubaus įspėjimo apie nesaugius maisto produktus ir pašarus sistemą gali nedelsdamos rezultatus pranešti Komisijai.

7 straipsnis

Tolesnis transportavimas

Kol laukiama 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų patikrinimų rezultatų, pirmosios įvežimo vietos kompetentinga institucija gali leisti toliau vežti Kinijos ir Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamas siuntas.

Jeigu kompetentinga institucija suteikia pirmoje pastraipoje minėtą leidimą, ji apie tai praneša paskirties vietos kompetentingai institucijai ir jai pateikia pagal 3 straipsnį tinkamai užpildytos priede pateikto pavyzdžio deklaracijos kopiją bei 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų patikinimų rezultatus, kai tik juos gauna.

Valstybės narės pasirūpina nustatyti tinkamą tvarką, skirtą užtikrinti, kad siuntos išliktų kompetentingų institucijų nuolat prižiūrimos ir kad nebūtų kaip nors keičiamos, kol laukiama 6 straipsnio 1 dalies b punkte minėtų patikrinimų rezultatų.

8 straipsnis

Išleidimas į laisvą apyvartą

Kinijos ir Honkongo kilmės arba iš jų siunčiami plastikiniai virtuvės reikmenys iš poliamido ir melamino išleidžiami į laisvą apyvartą, jeigu muitinei pateikiama pagal 3 straipsnį tinkamai užpildyta priede pateikto pavyzdžio deklaracija.

9 straipsnis

Ataskaitų teikimas Komisijai

1.   Kai atliekami 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti patikrinimai, kompetentingos institucijos renka duomenis apie:

a)

kiekvieną patikrintą siuntą, įskaitant:

i)

siuntos dydį, išreikštą gaminių skaičiumi;

ii)

kilmės šalį;

b)

siuntų, iš kurių paimti bandiniai ir atliktas jų tyrimas, skaičių;

c)

6 straipsnyje nurodytų patikrinimų rezultatus.

2.   Valstybės narės iki mėnesio, einančio po kiekvieno ketvirčio, pabaigos teikia Komisijai ketvirtines ataskaitas, į kurias įtraukia 1 dalyje nurodytą informaciją.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2011 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal Sutartis.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 220, 2002 8 15, p. 18.

(3)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(4)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.


PRIEDAS

Deklaracija, pateiktina su kiekviena Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino siunta

Image


Top