Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0094

2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyva 2011/94/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

OJ L 314, 29.11.2011, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 256 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/94/oj

29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/31


KOMISIJOS DIREKTYVA 2011/94/ES

2011 m. lapkričio 28 d.

kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (1), ypač į jos 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2006/126/EB I priede pateiktas pavyzdys, kurio laikydamosi valstybės narės turi įvesti nacionalinį vairuotojo pažymėjimą. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, todėl vairuotojo pažymėjimuose nuoroda į Bendriją turėtų būti pakeista nuoroda į Europos Sąjungą. Pavyzdį taip pat reikėtų atnaujinti atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą;

(2)

pagal Direktyvos 2006/126/EB I priedą Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjime turėtų būti nurodyta transporto priemonės, kurią vairuotojo pažymėjimą turintis asmuo gali vairuoti, kategorija;

(3)

Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą būtina atnaujinti atsižvelgiant į Direktyva 2006/126/EB nustatytas naujas transporto priemonių kategorijas. Visų pirma, įvesti AM (mopedai) kategorijos ir A2 (motociklai) kategorijos vairuotojo pažymėjimai, kurie bus naudojami nuo 2013 m. sausio 19 d. Todėl Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas turėtų būti tam pritaikytas;

(4)

todėl Direktyva 2006/126/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(5)

valstybės narės skatinamos savo ir Europos Sąjungos labui parengti lenteles, kurios kuo geriau parodytų šios direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir tas lenteles viešai paskelbti;

(6)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Vairuotojo pažymėjimų reikalų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ

1 straipsnis

Direktyvos 2006/126/EB I priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2013 m. sausio 19 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 403, 2006 12 30, p. 18.


PRIEDAS

Direktyvos 2006/126/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Pavadinimas pakeičiamas taip:

NUOSTATOS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS PAVYZDŽIO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO

2.

1 dalyje žodžiai „Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo“ pakeičiami žodžiais „Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo“.

3.

3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

pažymėjimą išduodančios valstybės narės skiriamasis ženklas, išspausdintas negatyvo atvaizdu mėlyname stačiakampyje ir apsuptas dvylikos geltonų žvaigždučių ratu; skiriamieji ženklai yra šie:

B: Belgija

BG: Bulgarija

CZ: Čekija

DK: Danija

D: Vokietija

EST: Estija

GR: Graikija

E: Ispanija

F: Prancūzija

IRL: Airija

I: Italija

CY: Kipras

LV: Latvija

LT: Lietuva

L: Liuksemburgas

H: Vengrija

M: Malta

NL: Nyderlandai

A: Austrija

PL: Lenkija

P: Portugalija

RO: Rumunija

SLO: Slovėnija

SK: Slovakija

FIN: Suomija

S: Švedija

UK: Jungtinė Karalystė;“.

4.

3 dalies e punktas dėl vairuotojo pažymėjimo 1 pusės pakeičiamas taip:

„e)

žodžiai „Europos Sąjungos pavyzdys“ pažymėjimą išduodančios valstybės narės kalba arba kalbomis ir žodžiai „Vairuotojo pažymėjimas“ kitomis Europos Sąjungos kalbomis spausdinami rausva spalva pažymėjimo fone:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;“.

5.

3 dalyje dėl vairuotojo pažymėjimo 2 pusės

a punkto 10 ir 11 papunkčiai pakeičiami taip:

„10.

kiekvienos kategorijos pirmojo išdavimo data (ši data turi būti įrašoma ir naujame pažymėjime, jei išduodamas naujas pažymėjimas ar jis keičiamas), kiekviename datos laukelyje įrašomi du skaitmenys šia eilės tvarka: diena.mėnuo.metai (DD.MM.YY);

11.

kiekvienos kategorijos galiojimo pabaigos data, kiekviename datos laukelyje įrašomi du skaitmenys šia eilės tvarka: diena.mėnuo.metai (DD.MM.YY);“

a punkto 12 papunkčio pirmos įtraukos žodžiai „suderinti Bendrijos kodai“ pakeičiami žodžiais „suderinti Europos Sąjungos kodai“.

a punkto 12 papunkčio 95 kodas pakeičiamas taip:

„95.

Vairuotojas, turintis PKP, atitinkantį Direktyvoje 2003/59/EB nurodomą profesinės kompetencijos įsipareigojimą iki … (pvz., 95(01.01.12)).“

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

šių 1 ir 2 pažymėjimo pusėse pateikiamų numeruotų punktų paaiškinimas: 1, 2, 3, 4(a), 4(b), 4(c), 5, 10, 11 ir 12.

Jei valstybė narė pageidauja šiuos įrašus pateikti nacionaline kalba, kuri nėra viena iš šių kalbų: anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ar vokiečių, ji parengia pažymėjimo dvikalbį variantą vartodama vieną iš pirmiau minėtų kalbų ir nepažeisdama kitų šio priedo nuostatų;“

c punkte žodžiai „Bendrijos pavyzdžio pažymėjime“ pakeičiami žodžiais „Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjime“.

6.

4 dalyje įrašomas c punktas:

„c)

Kortelės priekinėje ir atvirkščiojoje pusėse pateikta informacija įskaitoma plika akimi, 9–12 papunkčių informacija kortelės atvirkščiojoje pusėje rašoma ne mažesniu kaip penkių punktų šriftu.“

7.

Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas pakeičiamas taip:

EUROPOS SĄJUNGOS PAVYZDŽIO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

1   pusė

Image

2   pusė

Image

8.

Bendrijos pavyzdžio pažymėjimo pavyzdys išbraukiamas.


Top