Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0013

2011/13/ES: 2011 m. sausio 12 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikros informacijos apie biodegalus ir skystuosius bioproduktus, kurią ūkinės veiklos vykdytojai turi teikti valstybėms narėms (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 36)

OJ L 9, 13.1.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 158 - 159

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/13(1)/oj

13.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 12 d.

dėl tam tikros informacijos apie biodegalus ir skystuosius bioproduktus, kurią ūkinės veiklos vykdytojai turi teikti valstybėms narėms

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 36)

(2011/13/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (1), ypač į jos 18 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/12/EEB (2), ypač į jos 7c straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

pasikonsultavusi su Direktyvos 2009/28/EB 25 straipsnio 2 dalimi įsteigtu patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai teiktų joms ataskaitas dėl to, ar skystieji bioproduktai atitinka Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus tvarumo kriterijus ir ar biodegalai atitinka toje direktyvoje ir Direktyvoje 98/70/EB nustatytus tvarumo kriterijus, taip pat kad ūkinės veiklos vykdytojai teiktų su tam tikrais papildomais aplinkos ir socialiniais aspektais susijusią informaciją.

(2)

Komisija privalo nustatyti teiktinos tinkamos ir svarbios informacijos, susijusios su papildomais aplinkos ir socialiniais aspektais, sąrašą.

(3)

Jau turima arba rengiama keletas savanoriškų schemų, pagal kurias nustatomi biomasės produktų gamybos standartai ir išdėstomi reikalavimai, iš dalies arba visiškai apimantys tiek tvarumo kriterijus, tiek papildomus aplinkos ir socialinius aspektus, tokius, kaip į Komisijos sąrašą įtrauktini aspektai. Šias savanoriškas schemas Komisija gali pripažinti patikimu ir priimtinu duomenų šaltiniu, kuriuo remiantis būtų vertinamas atitikimas kriterijams. Be to, ji gali pripažinti, kad pagal šias schemas sukaupti tikslūs su papildomais aplinkos ir socialiniais aspektais susiję duomenys.

(4)

Pagal tvarumo schemą apskaičiuojant su biodegalais ir skystaisiais bioproduktais susijusį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį galima pritaikyti priedo rodiklį, jei biomasė gauta iš atkurtos nualintos žemės.

(5)

Pagal tvarumo schemą apskaičiuojant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atsižvelgiama į veiksnį, kuriuo išreiškiama dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, sumažinto išmetamo kiekio dalis.

(6)

Siekiant užtikrinti, kad reikalavimas teikti su aplinkos ir socialiniais aspektais susijusią informaciją nebūtų pernelyg didelė administracinė našta ūkinės veiklos vykdytojams, tikslinga nustatyti, kad tokia informacija būtų teikiama pranešimo forma, nurodant, ar aptariamų biodegalų arba skystųjų bioproduktų siuntos patvirtintos arba priimtos kaip atitinkančios pripažintos savanoriškos schemos, kuri apima šiuos aspektus, reikalavimus, ar pritaikytas 4 konstatuojamoje dalyje nurodytas priedas, taip pat ar atsižvelgta į 5 konstatuojamoje dalyje nurodytą anglies kaupimosi dirvožemyje veiksnį.

(7)

4 konstatuojamoje dalyje nurodytas priedas ir 5 konstatuojamoje dalyje nurodytas anglies kaupimosi dirvožemyje veiksnys susiję su pasėlių auginimu. Todėl apie biodegalus ir skystuosius bioproduktus, pagamintus iš atliekų ar liekanų, su šiais aspektais susijusios informacijos teikti nebūtina,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Teikiant informaciją, kurią ūkinės veiklos vykdytojai turi pateikti apie kiekvieną biodegalų arba skystojo bioprodukto siuntą, nurodoma:

a)

ar siunta patvirtinta arba priimta kaip atitinkanti reikalavimus, nustatytus pagal savanorišką schemą, kurią pagal Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą ir Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 4 dalies antrą pastraipą Komisija pripažino kaip schemą, kurioje informacijos tikslais sukaupti tikslūs duomenys apie priemones, kurių imtasi siekiant apsaugoti dirvožemį, vandenį ir orą, atkurti nualintą žemę ir išvengti pernelyg didelio vandens sunaudojimo teritorijose, kuriose trūksta vandens, ir (arba) priemones, kurių imtasi siekiant atsižvelgti į Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje ir Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje nurodytus klausimus;

b)

konkrečios savanoriškos schemos pavadinimas, jei siunta patvirtinta arba priimta kaip nurodyta a punkte.

Jei informacija teikiama ne apie biodegalus ir skystuosius bioproduktus, pagamintus iš atliekų ir liekanų, taip pat nurodoma:

c)

ar pagal Direktyvos 2009/28/EB V priedo C dalies 1 punktą ir Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 1 punktą apskaičiuojant su siunta susijusį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pritaikytas Direktyvos 2009/28/EB V priedo C dalies 7 ir 8 punktuose ir Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 7 ir 8 punktuose nurodytas priedo rodiklis;

d)

ar pagal tą patį punktą apskaičiuojant su siunta susijusį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atsižvelgta į Direktyvos 2009/28/EB V priedo C dalies 1 punkte ir Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 1 punkte nurodytą veiksnį, kuriuo išreiškiama dėl anglies kaupimosi dirvožemyje, pasitelkiant geresnį žemės ūkio valdymą, sumažinto išmetamo kiekio dalis.

2 straipsnis

Šiuo sprendimu nepažeidžiama Komisijos teisė taikant Direktyvos 2009/28/EB 23 straipsnio 2 dalį paprašyti, kad ūkinės veiklos vykdytojai pateiktų papildomos informacijos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Günther OETTINGER

Komisijos narys


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

(2)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.


Top