EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1061

2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus Tekstas svarbus EEE

OJ L 314, 30.11.2010, p. 47–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 232 - 248

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1061/oj

30.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/47


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1061/2010

2010 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo.

(2)

Buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete nuostatos buvo nustatytos 1995 m. gegužės 23 d. Komisijos direktyvoje 95/12/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių skalbyklių, įgyvendinančioje Tarybos direktyvą 92/75/EEB (2).

(3)

Buitinių skalbyklių suvartojama elektros energija sudaro didelę bendros buitinių vartotojų užtikrinamos elektros energijos paklausos dalį Sąjungoje. Nors energijos vartojimo efektyvumas jau pagerintas, buitinių skalbyklių suvartojamos energijos kiekį dar galima gerokai sumažinti.

(4)

Komisijos direktyva 95/12/EB turėtų būti panaikinta ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos siekiant užtikrinti, kad energijos vartojimo efektyvumo etikete tiekėjai būtų skatinami aktyviai imtis buitinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, ir spartinti efektyviai energiją vartojančių technologijų plėtrą rinkoje.

(5)

Buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms taikoma 1996 m. rugsėjo 19 d. Direktyva 96/60/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo parodymo ženklinant buitines kombinuotas skalbimo ir džiovimo mašinas (3), todėl šioms skalbyklėms-džiovyklėms šis reglamentas neturėtų būti taikomas. Tačiau jos atlieka tokias pačias funkcijas kaip buitinės skalbyklės, todėl Direktyva 96/60/EB turėtų būti persvarstyta kiek galima anksčiau.

(6)

Etiketėje pateikiama informacija turėtų būti nustatoma patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, pagrįstomis pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (4), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra.

(7)

Šiame reglamente turėtų būti nustatyta standartizuota buitinių skalbyklių etiketės forma ir vienodas etiketėje pateikiamos informacijos turinys.

(8)

Be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti buitinių skalbyklių techninių dokumentų ir vardinių parametrų lentelės reikalavimai.

(9)

Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti parduodant buitines skalbykles bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, jas reklamuojant ir teikiant jų techninę reklaminę medžiaga, reikalavimai.

(10)

Tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą.

(11)

Kad būtų lengviau pereiti nuo Direktyvos 95/12/EB prie šio reglamento, turėtų būti nustatyta, kad pagal šio reglamento reikalavimus paženklintos buitinės skalbyklės yra laikomos atitinkančiomis Direktyvą 95/12/EB.

(12)

Todėl Direktyva 95/12/EB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi į elektros tinklą jungiamų buitinių skalbyklių ir į elektros tinklą jungiamų buitinių skalbyklių, kurias taip pat galima maitinti iš baterijų, įskaitant parduodamas ne namų ūkio reikmėms ir įmontuojamąsias buitines skalbykles, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be Direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje pateiktų apibrėžčių, šiame reglamente vartojamos šios apibrėžtys:

1)   buitinė skalbyklė– automatinė skalbyklė tekstilės gaminiams skalbti ir skalauti vandeniu, turinti ir gręžimo funkciją, skirta naudoti daugiausia neprofesionaliais tikslais;

2)   įmontuojamoji buitinė skalbyklė– buitinė skalbyklė, kuri skirta įmontuoti į spintelę, paruoštą nišą sienoje ar panašioje vietoje ir kuriai reikalinga baldų apdaila;

3)   automatinė skalbyklė– skalbyklė, kurioje įkrovą visiškai apdoroja skalbyklė ir naudotojui nereikia įsikišti jokiu programos etapu;

4)   buitinė skalbyklė-džiovyklė– buitinė skalbyklė, kuri turi ir gręžimo funkciją, ir tekstilės gaminių džiovinimo įrangą, kuria skalbiniai paprastai džiovinami šildant ir vartant;

5)   programa– iš anksto nustatytų operacijų, kurias tiekėjas nurodė kaip tinkamas tam tikrų rūšių tekstilės gaminiams skalbti, seka;

6)   ciklas– pagal pasirinktą programą nustatytas užbaigtas skalbimo, skalavimo ir gręžimo procesas;

7)   programos trukmė– laikas nuo programos įjungimo iki užbaigimo, išskyrus bet kokią galutinio naudotojo nustatytą delsą;

8)   vardinis pajėgumas– tiekėjo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti buitine skalbykle pagal pasirinktą programą, masė (dvi gretimas masės vertes skiria 0,5 kg), jeigu gaminiai į ją įdedami pagal tiekėjo nurodymus;

9)   dalinė įkrova– pusė buitinės skalbyklės vardinio pajėgumo įkrovos pagal tam tikrą programą;

10)   liekamasis drėgnis– gręžimo etapo pabaigoje įkrovoje likusio skysčio kiekis;

11)   išjungties režimas– būsena, kai galutiniam naudotojui prieinamais ir, kai buitinė skalbyklė naudojama įprastai, jam skirtais naudoti valdymo įtaisais arba jungikliais buitinė skalbyklė išjungiama, kad vartotų kuo mažiau energijos; šis mažiausio energijos vartojimo režimas gali išlikti neribotą laiką, kai buitinė skalbyklė sujungta su maitinimo šaltiniu ir naudojama pagal tiekėjo nurodymus; jeigu galutiniam naudotojui prieinamo valdymo įtaiso ar jungiklio nėra, išjungties režimas yra būsena, kuri atsiranda, kai buitinė skalbyklė savaime persijungia į stabilaus energijos vartojimo režimą;

12)   baigtos programos režimas– mažiausios vartojamosios galios režimas, kuriuo, užbaigus programą, skalbyklė gali veikti neribotą laiką, jeigu galutinis naudotojas nesiima jokių kitų veiksmų, išskyrus skalbinių išėmimą iš skalbyklės;

13)   lygiavertė buitinė skalbyklė– rinkai pateiktas buitinės skalbyklės modelis, kurio vardinis pajėgumas, techninės ir eksploatacinės savybės, suvartojamas energijos ir vandens kiekis ir skalbiant bei gręžiant keliamas akustinis triukšmas yra tokie patys kaip kito buitinės skalbyklės modelio, kurį tas pats tiekėjas pateikė rinkai priskyręs kitą komercinį kodą;

14)   galutinis naudotojas– buitinę skalbyklę perkantis arba ją pirkti ketinantis vartotojas;

15)   pardavimo vieta– buitinių skalbyklių rodymo ar siūlymo pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma vieta.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

Tiekėjai užtikrina, kad:

a)

kiekviena buitinė skalbyklė būtų pateikiama su spausdinta etikete, kurio forma ir joje pateikiama informacija nustatytos I priede;

b)

būtų pateikiama II priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

c)

valstybių narių institucijų arba Komisijos prašymu joms būtų pateikiami III priede nustatyti techniniai dokumentai;

d)

kiekvienoje konkretaus buitinės skalbyklės modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

e)

bet kurioje konkretaus buitinės skalbyklės modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

4 straipsnis

Pardavėjų pareigos

Pardavėjai užtikrina, kad:

a)

kiekvienos pardavimo vietoje esančios buitinės skalbyklės priekinis kraštas arba viršus būtų paženklintas pagal 3 straipsnio a punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete;

b)

prekiaujant buitinėmis skalbyklėmis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal IV priedą tiekėjų pateikta informacija;

c)

kiekvienoje konkretaus buitinės skalbyklės modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

d)

bet kurioje konkretaus buitinės skalbyklės modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, pagrįstomis pripažintais pažangiausiais matavimo metodais.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį nurodytai energijos vartojimo efektyvumo klasei, metinio suvartojamos energijos kiekio, metinio suvartojamo vandens kiekio, gręžimo efektyvumo klasės, išjungties ir baigtos programos režimu veikiančio aparato energijos sąnaudų, baigtos programos režimo trukmės, liekamojo drėgnio, centrifugos sūkių skaičiaus ir akustinio triukšmo vertėms įvertina V priede nustatyta tvarka.

7 straipsnis

Persvarstymas

Atsižvelgdama į technologijų pažangą Komisija šį reglamentą persvarsto ne vėliau kaip po ketverių metų nuo jo įsigaliojimo. Persvarstant visų pirma įvertinamos V priede nustatytos leidžiamosios patikros nuokrypos.

8 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 95/12/EB panaikinama nuo 2011 m. gruodžio 20 d.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   3 straipsnio d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c ir d punktai netaikomi spausdintiems reklamos skelbimams ir spausdintai techninei reklaminei medžiagai, paskelbtai iki 2012 m. balandžio 20 d.

2.   Buitinės skalbyklės, pateiktos rinkai iki 2011 m. gruodžio 20 d., turi atitikti Direktyvos 95/12/EB nuostatas.

3.   Jei būtų priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB (5) įgyvendinimo priemonė, kuria nustatomi buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai, buitinės skalbyklės, atitinkančios tos įgyvendinimo priemonės nuostatas dėl skalbimo efektyvumo reikalavimų ir šio reglamento nuostatas ir pateiktos rinkai arba pasiūlytos pirkti, išnuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma iki 2011 m. gruodžio 20 d., laikomos atitinkančiomis Direktyvos 95/12/EB reikalavimus.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 20 d. Tačiau 3 straipsnio d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c ir d punktai taikomi nuo 2012 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 47, 1996 2 24, p. 35.

(3)  OL L 266, 1996 10 18, p. 1.

(4)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(5)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.


I PRIEDAS

Etiketė

1.   ETIKETĖ

Image

1)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; šiuo atveju modelio žymuo – paprastai raidinis ir skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikrą buitinės skalbyklės modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

pagal VI priedo 1 punktą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė. Rodyklės, ant kurios nurodoma buitinės skalbyklės energijos vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys turi būti tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

pagal VII priedą nustatytas svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus);

V.

pagal VII priedą nustatytas svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (AWC ) (litrais per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus);

VI.

vardinis pajėgumas (nurodomas kilogramais), kai skalbyklė veikia standartine medvilnės 60 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova arba standartine medvilnės 40 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova (nurodoma mažesnė vertė);

VII.

pagal VI priedo 2 punktą nustatyta gręžimo efektyvumo klasė;

VIII.

akustinis triukšmas (nurodomas dB(A) re 1 pW ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus) skalbiant ir gręžiant, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova.

2)

Etiketės forma atitinka nustatytąją 2 punkte. Taikant išimtį, jeigu modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.   ETIKETĖS FORMA

Etiketės forma atitinka nurodytąją šiame paveiksle.

Image

Pagal ją:

a)

Etiketė turi būti mažiausiai 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, jos sudedamosios dalys atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Fonas yra baltos spalvos.

c)

Naudojamos CMYK spalvos: žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda (pavyzdžiui, tokia seka – 00–70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos).

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą paveikslą):

Image

Apvado linija: 5 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Image

ES ženklas: spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo ženklas: spalva – X-00–00–00.

Pateikta piktograma – ES ženklas ir energijos vartojimo efektyvumo ženklas (kombinuotasis ženklas): plotis – 92 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Ženklų apvado linija: 1 taško pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, ilgis – 92,5 mm.

Image

A–G seka

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: šriftas „Calibri“, paryškintas, 18 taškų, didžiosios raidės, baltos spalvos; simboliai „+“: šriftas „Calibri“, paryškintas, 12 taškų, didžiosios raidės, baltos spalvos, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juodos spalvos.

Tekstas: šriftas „Calibri“, paryškintas, 29 taškų, didžiosios raidės, baltos spalvos; simboliai „+“: šriftas „Calibri“, paryškintas, 18 taškų, didžiosios raidės, baltos spalvos, sulygiuotas vienoje eilutėje.

Image

Energija: tekstas: šriftas „Calibri“, normalusis, 11 taškų, didžiosios raidės, 100 % juodos spalvos.

Image

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis

Apvadas: 2 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Kiekis: šriftas „Calibri“, paryškintas, 42 taškų, 100 % juodos spalvos; šriftas „Calibri“, normalusis, 17 taškų, 100 % juodos spalvos.

Image

Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis

Pateikta piktograma

Apvadas: 2 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Kiekis: šriftas „Calibri“, paryškintas, 24 taškų, 100 % juodos spalvos; ir šriftas „Calibri“, normalusis, 16 taškų, 100 % juodos spalvos.

Image

Vardinis pajėgumas

Pateikta piktograma

Apvadas: 2 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Vertė: šriftas „Calibri“, paryškintas, 24 taškų, 100 % juodos spalvos; šriftas „Calibri“, normalusis, 16 taškų, 100 % juodos spalvos.

Image

Gręžimo efektyvumo klasė

Pateikta piktograma

Apvadas: 2 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Vertė: šriftas „Calibri“, normalusis, 16 taškų, horizontalusis dydis 75 %, 100 % juodos spalvos ir šriftas „Calibri“, paryškintas, 22 taškų, horizontalusis dydis 75 %, 100 % juodos spalvos.

Image

Akustinis triukšmas

Pateiktos piktogramos

Apvadas: 2 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Vertė: šriftas „Calibri“, paryškintas, 24 taškų, 100 % juodos spalvos; šriftas „Calibri“, normalusis, 16 taškų, 100 % juodos spalvos.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turėtų būti pateikiami 92 × 15 mm langelyje.

Image

Reglamento numeris: šriftas „Calibri“, paryškintas, 12 taškų, 100 % juodos spalvos.


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


II PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.

Informacija gaminio vardinių parametrų lentelėje, kurioje nurodomi buitinės skalbyklės duomenys, pateikiama toliau nurodyta tvarka ir įtraukiama į gaminio lankstinuką ar kitokią kartu su gaminiu pateikiamą medžiagą:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – paprastai raidinis ir skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikrą buitinės skalbyklės modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

c)

vardinis pajėgumas (nurodomas medvilnės gaminių kilogramais), kai skalbyklė veikia standartine medvilnės 60 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova arba medvilnės 40 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova (pasirenkama mažesnė vertė);

d)

pagal VI priedo 1 punktą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

e)

jeigu buitinei skalbyklei pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, šią informaciją galima pateikti;

f)

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus); šis energijos kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh per metus), nustatytas per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartinėmis medvilnės 60 °C ir 40 °C programomis, ir pagal aparato, veikiančio mažos galios režimais, suvartotą energijos kiekį. Tikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo aparato naudojimo pobūdžio.“;

g)

suvartojamos energijos kiekis (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa arba dalinė įkrova, ir standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

h)

svertinė išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia;

i)

svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (AW C) (litrais per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus); šis vandens kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamo vandens kiekis („X“ litrai (-ų) per metus), nustatytas per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartinėmis medvilnės 60 °C ir 40 °C programomis. Tikrasis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo aparato naudojimo pobūdžio.“;

j)

pagal VI priedo 2 punktą nustatyta gręžimo efektyvumo klasė apibūdinama taip: „Gręžimo efektyvumo „X“ klasė pagal klasių seką nuo G (žemiausia efektyvumo klasė) iki A (aukščiausia efektyvumo klasė)“; šią klasę galima nurodyti ir kitaip, jeigu suprantama, kad klasių seka prasideda G klase (žemiausia efektyvumo klasė) ir baigiasi A klase (aukščiausia efektyvumo klasė);

k)

didžiausias centrifugos sūkių skaičius, kuris pasiekiamas naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova, (nurodomas mažesnis sūkių skaičius) ir liekamasis drėgnis, kuris užtikrinamas naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova (nurodoma didesnė liekamojo drėgnio vertė);

l)

žyma, kuria nurodoma, kad standartinė medvilnės 60 °C programa ir standartinė medvilnės 40 °C programa – tai standartinės skalbimo programos, su kuriomis susijusi etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje pateikta informacija, kad šios programos tinkamos įprasto nešvarumo medvilnės skalbiniams skalbti ir yra efektyviausios programos pagal bendrą suvartojamos energijos ir vandens kiekį;

m)

standartinės medvilnės 60 °C programos, kai į skalbyklę įdėta visa ar dalinė įkrova, ir standartinės medvilnės 40 °C programos, kai įdėta dalinė įkrova, trukmė (nurodoma minutėmis ir suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus);

n)

baigtos programos režimo trukmė (Tl ), jeigu buitinėje skalbyklėje įrengta galios reguliavimo sistema;

o)

akustinis triukšmas (nurodomas dB(A) re 1 pW ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus) skalbiant ir gręžiant, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

p)

jeigu buitinė skalbyklė yra įmontuojamoji, nurodoma ši skalbyklės ypatybė.

2.

Vieną vardinių parametrų lentelę galima naudoti keliems to paties tiekėjo tiekiamų buitinių skalbyklių modeliams.

3.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jeigu pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat nurodoma 1 punkte išvardyta informacija, kuri etiketėje nebuvo pateikta.


III PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.

Į 3 straipsnio c punkte nurodytus techninius dokumentus įtraukiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

bendrasis skalbyklės modelio aprašas, kad modelį būtų įmanoma aiškiai ir lengvai atpažinti;

c)

jeigu reikia, nuoroda į taikytus darniuosius standartus;

d)

jeigu reikia, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybės duomenys ir parašas;

f)

informacija, ar atitinkamo modelio buitinė skalbyklė skalbimo ciklo metu skleidžia sidabro jonus, kuri pateikiama taip: „Skalbimo ciklo metu šis gaminys skleidžia sidabro jonus./Skalbimo ciklo metu šis gaminys neskleidžia sidabro jonų.“;

g)

techniniai šių matavimų parametrai:

i)

suvartojamos energijos kiekis;

ii)

programos trukmė;

iii)

suvartojamo vandens kiekis;

iv)

išjungties režimo vartojamoji galia;

v)

baigtos programos režimo vartojamoji galia;

vi)

baigtos programos režimo trukmė;

vii)

liekamasis drėgnis;

viii)

akustinis triukšmas;

ix)

didžiausias centrifugos sūkių skaičius;

h)

pagal VII priedą atliktų skaičiavimų rezultatai.

2.

Jeigu į techninių dokumentų rinkinį įtraukta tam tikro buitinės skalbyklės modelio informacija nustatyta atlikus projekto duomenimis grindžiamą skaičiavimą ar ekstrapoliuojant lygiavertės buitinės skalbyklės duomenis, arba taikant abu metodus, dokumentuose pateikiami išsamūs šio skaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kuriuos atliko tiekėjai siekdami patikrinti atliktų skaičiavimų tikslumą, duomenys. Kartu su šia informacija pateikiamas visų kitų lygiaverčių buitinių skalbyklių modelių, kurių informacija nustatyta minėtuoju būdu, sąrašas.


IV PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikiama, kai galutiniai naudotojai negali pamatyti pateikiamo produkto

1.

4 straipsnio b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

vardinis pajėgumas (nurodomas medvilnės gaminių kilogramais), kai skalbyklė veikia standartine medvilnės 60 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova arba standartine medvilnės 40 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova (nurodoma mažesnė vertė);

b)

pagal VI priedo 1 punktą apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

c)

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus ir apskaičiuotas pagal VII priedo 1 punkto c papunktį);

d)

svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (litrais per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus ir apskaičiuotas pagal VII priedo 2 punkto a papunktį);

e)

pagal VI priedo 2 punktą nustatyta gręžimo efektyvumo klasė;

f)

didžiausias centrifugos sūkių skaičius, kuris pasiekiamas naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova, (nurodomas mažesnis sūkių skaičius) ir liekamasis drėgnis, kuris užtikrinamas naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova (nurodoma didesnė liekamojo drėgnio vertė);

g)

akustinis triukšmas (nurodomas dB(A) re 1 pW ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus) skalbiant ir gręžiant, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

h)

jeigu buitinė skalbyklė yra įmontuojamoji, nurodoma ši skalbyklės ypatybė.

2.

Jeigu taip pat pateikiama kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos pateikimo forma ir tvarka turi atitikti II priedo nuostatas.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti toks, kad tekstas būtų lengvai įskaitomas.


V PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Siekdamos patikrinti, ar laikomasi 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų, valstybių narių institucijos išbando vieną buitinę skalbyklę. Jeigu išmatuoti parametrai neatitinka tiekėjo nurodytų verčių pagal 1 lentelėje nustatytas ribas, matavimas atliekamas išbandant dar tris buitines skalbykles. Aritmetinis tų trijų buitinių skalbyklių išmatuotų verčių vidurkis turi atitikti tiekėjo nurodytas vertes ir neviršyti 1 lentelėje nustatytų ribų, išskyrus suvartojamos energijos kiekį – šiuo atveju išmatuota vertė vardinės vertės Et neturi viršyti daugiau kaip 6 %.

Antraip laikoma, kad modelis ir visi kiti lygiaverčiai buitinių skalbyklių modeliai neatitinka 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

Valstybių narių institucijos taiko patikimas, tikslias ir atkuriamas matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nustatytus metodus.

1 lentelė

Išmatuotas parametras

Leidžiamos patikros nuokrypos

Metinis suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė vardinės vertės (1) AEC neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė vardinės vertės Et neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Programos trukmė

Išmatuota vertė vardinių verčių Tt neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Suvartojamo vandens kiekis

Išmatuota vertė vardinės vertės Wt neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Liekamasis drėgnis

Išmatuota vertė vardinės vertės D neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Centrifugos sūkių skaičius

Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 10 %.

Išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia

Išmatuota didesnė kaip 1,00 W vartojamoji galia Po ir Pl vardinės vertės neturi viršyti daugiau kaip 10 %. Išmatuota 1,00 W arba mažesnė vartojamoji galia Po ir Pl vardinės vertės neturi viršyti daugiau kaip 0,10 W.

Baigtos programos režimo trukmė

Išmatuota vertė vardinės vertės Tl neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Akustinis triukšmas

Išmatuota vertė turi atitikti vardinę vertę.


(1)  Vardinė vertė – tiekėjo nurodyta vertė.


VI PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės ir gręžimo efektyvumo klasės

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Buitinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal energijos vartojimo efektyvumo indeksą (angl. Energy Efficiency Index, EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje.

Buitinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) nustatomas pagal VII priedo 1 punktą.

1   lentelė

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

A+++ (aukščiausia)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (žemiausia)

EEI ≥ 87

2.   GRĘŽIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Buitinių skalbyklių gręžimo efektyvumo klasė nustatoma atsižvelgiant į liekamąjį drėgnį (D), kaip nurodyta 2 lentelėje.

Buitinių skalbyklių liekamasis drėgnis (D) nustatomas pagal VII priedo 3 punktą.

2   lentelė

Gręžimo efektyvumo klasės

Gręžimo efektyvumo klasė

Liekamasis drėgnis (%)

A (aukščiausia)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (žemiausia)

D ≥ 90


VII PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo indekso, metinio suvartojamo vandens kiekio ir liekamojo drėgnio apskaičiavimo metodas

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Buitinės skalbyklės modelio energijos vartojimo efektyvumo indeksui (EEI) apskaičiuoti buitinės skalbyklės svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis, kai visa ar dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartine medvilnės 60 °C programa ir kai dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartine medvilnės 40 °C programa, lyginamas su standartiniu šios skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekiu.

a)

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas ir suapvalinamas dešimtųjų tikslumu:

Formula

čia:

AEC

=

buitinės skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekis;

SAEC

=

standartinis buitinės skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekis.

b)

Standartinis per metus suvartojamos energijos kiekis (SAEC ) (kWh per metus) apskaičiuojamas ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

čia:

c

=

buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova (pasirenkama mažesnė vertė).

c)

Svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus) apskaičiuojamas ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

i)

Formula

čia:

Et

=

svertinis suvartojamos energijos kiekis;

Po

=

svertinė išjungties režimo galia;

Pl

=

svertinė baigtos programos režimo galia;

Tt

=

svertinė programos trukmė;

220

=

bendras įprastų skalbimo ciklų skaičius per metus.

ii)

Jeigu buitinėje skalbyklėje įrengta galios reguliavimo sistema, pagal kurią pasibaigus programai buitinė skalbyklė savaime ima veikti išjungties režimu, svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas pagal šią formulę (atsižvelgiant į baigtos programos režimo faktinę trukmę):

Formula

čia:

Tl

=

baigtos programos režimo trukmė.

d)

Svertinis suvartojamos energijos kiekis (Et ) apskaičiuojamas (kWh) ir suapvalinamas tūkstantųjų tikslumu:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

čia:

Et,60

=

suvartojamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Et,60½

=

suvartojamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Et,40½

=

suvartojamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

e)

Svertinė išjungties režimo galia (Po ) apskaičiuojama (vatais) ir suapvalinama šimtųjų tikslumu:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

čia:

Po,60

=

išjungties režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Po,60½

=

išjungties režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Po,40½

=

išjungties režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

f)

Baigtos programos režimo svertinė galia (Pl ) apskaičiuojama (vatais) ir suapvalinama šimtųjų tikslumu:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

čia:

Pl,60

=

baigtos programos režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Pl,60½

=

baigtos programos režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Pl,40½

=

baigtos programos režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

g)

Svertinė programos trukmė (Tt ) apskaičiuojama (minutėmis) ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

čia:

Tt,60

=

standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Tt,60½

=

standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Tt,40½

=

standartinės medvilnės 40 °C programos trukmė, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

h)

Baigtos programos režimo svertinė trukmė (Tl ) apskaičiuojama (minutėmis) ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

čia:

Tl,60

=

baigtos programos režimo trukmė, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Tl,60½

=

baigtos programos režimo trukmė, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Tl,40½

=

baigtos programos režimo trukmė, kai nustatyta standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

2.   METINIO SVERTINIO SUVARTOJAMO VANDENS KIEKIO APSKAIČIAVIMAS

a)

Svertinis buitinės skalbyklės per metus suvartojamo vandens kiekis (AWC ) apskaičiuojamas (litrais) ir suapvalinamas iki sveikojo skaičiaus:

AWc = Wt × 220

čia:

Wt

=

svertinis suvartojamo vandens kiekis;

220

=

bendras įprastų skalbimo ciklų skaičius per metus.

b)

Svertinis suvartojamo vandens kiekis (Wt ) apskaičiuojamas (litrais) ir suapvalinamas iki sveikojo skaičiaus:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

čia:

Wt,60

=

suvartojamo vandens kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Wt,60½

=

suvartojamo vandens kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Wt,40½

=

suvartojamo vandens kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

3.   SVERTINIO LIEKAMOJO DRĖGNIO APSKAIČIAVIMAS

Svertinis buitinės skalbyklės liekamasis drėgnis (D) apskaičiuojamas kaip procentinis dydis ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

čia:

D60

liekamasis drėgnis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova; apskaičiuojamas kaip procentinis dydis ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

D60½

liekamasis drėgnis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova; apskaičiuojamas kaip procentinis dydis ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

D40½

liekamasis drėgnis, kai naudojama standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova; apskaičiuojamas kaip procentinis dydis ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.


Top