Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0995

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos Tekstas svarbus EEE

OJ L 295, 12.11.2010, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 290 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj

12.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/23


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 995/2010

2010 m. spalio 20 d.

kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Miškai teikia labai įvairią naudą aplinkai, taip pat ekonominę bei socialinę naudą, įskaitant medienos ir su mediena nesusijusius miško produktus bei aplinkosaugos paslaugas, kurios būtinos žmonėms, kaip antai biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų palaikymą ir klimato sistemos apsaugą.

(2)

Dėl didėjančios medienos ir medienos produktų paklausos visame pasaulyje bei institucinio pobūdžio ir valdymo trūkumų, būdingų kai kurių medieną gaminančių valstybių miškų sektoriui, neteisėta medienos ruoša ir su ja susijusi prekyba kelia vis didesnį susirūpinimą.

(3)

Neteisėta medienos ruoša yra plačiai paplitusi problema, kuri kelia didelį susirūpinimą tarptautiniu mastu. Ji kelia didelį pavojų miškams, nes skatina miškų naikinimą ir miškų nykimą, dėl kurių susidaro apie 20 % visų pasaulyje išmetamų CO2 dujų, kelia grėsmę biologinei įvairovei, žlugdo tvarų miškų tvarkymą ir miškų plėtrą, įskaitant, veiklos vykdytojų, vykdančių veiklą pagal taikomus teisės aktus, komercinį gyvybingumą. Neteisėta medienos ruoša taip pat prisideda prie miškų plotų virtimo dykumomis ir stepėmis, didina dirvos eroziją ir gali sustiprinti ekstremalių klimato reiškinių ir potvynių galią. Be to, ji sukelia ir socialinių, politinių bei ekonominių pasekmių, kurios dažnai trukdo daryti pažangą siekiant tinkamo valdymo tikslų ir kelia pavojų vietos bendruomenėms, kurioms miškai yra pajamų šaltinis, bei gali sietis su ginkluotais konfliktais. Tikimasi, kad kovojant su neteisėtos medienos ruošos problema pagal šį reglamentą bus prisidėta prie ekonomiškų Sąjungos klimato kaitos mažinimo pastangų, taigi turėtų būti laikoma, kad šie veiksmai papildo Sąjungos veiksmus ir įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją.

(4)

2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1600/2002/EB, nustatančiame šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą (3), veiksmų prioritetu nurodomas galimybių imtis aktyvių priemonių siekiant užkirsti kelią prekybai neteisėtai paruošta mediena ir kovoti su ja tyrimas bei tolesnis aktyvus Sąjungos ir valstybių narių dalyvavimas įgyvendinant pasaulines ir regioniniu lygiu priimtas rezoliucijas bei susitarimus su miškais susijusiais klausimais.

(5)

2003 m. gegužės 21 d. Komisijos komunikate „Dėl su miškininkyste susijusių teisės aktų įgyvendinimo, miškų išteklių valdymo ir prekyba mediena (toliau – FLEGT): pasiūlymas dėl ES veiksmų plano“ pasiūlytas priemonių rinkinys, kuriuo siekiama padėti tarptautiniu mastu spręsti neteisėtos medienos ruošos ir su ja susijusios prekybos problemą, Sąjungai bendrai siekiant tvaraus miškų tvarkymo.

(6)

Europos Parlamentas ir Taryba palankiai įvertino tą komunikatą ir pripažino, kad Sąjunga taip pat turi padėti pasauliniu mastu spręsti neteisėtos medienos ruošos problemą.

(7)

Atsižvelgdama į to komunikato tikslą, t. y. užtikrinti, kad į Sąjungą patektų tik pagal valstybės gamintojos nacionalinės teisės aktus pagaminti medienos produktai, Sąjunga derėjosi su medieną gaminančiomis valstybėmis (toliau – valstybės partnerės) dėl savanoriškų partnerystės susitarimų (toliau – FLEGT SPS), kuriais šalys teisiškai įpareigojamos įgyvendinti licencijavimo schemą ir reglamentuoti tuose FLEGT SPS nurodytos medienos ir medienos produktų prekybą.

(8)

Atsižvelgiant į problemos mastą bei jos išsprendimo skubą, būtina aktyviai remti kovą su neteisėta medienos ruoša ir susijusia prekyba, papildyti ir sustiprinti FLEGT SPS iniciatyvą bei pagerinti sąveiką tarp miškų išsaugojimo politikos ir politikos, kuria siekiama užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, įskaitant kovos su klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu politiką.

(9)

Reikėtų pripažinti valstybių, su Sąjunga sudariusių FLEGT SPS, pastangas ir šiuose susitarimuose nustatytus principus, ypač kiek jie susiję su teisėtai paruoštos medienos termino apibrėžtimi, ir toliau reikėtų skatinti valstybes sudaryti FLEGT SPS. Be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kad pagal FLEGT licencijavimo schemą į Sąjungą eksportuojama tik pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus ruošiama mediena ir iš tokios medienos pagaminti medienos produktai. Todėl turėtų būti laikoma, kad mediena, kuri buvo panaudota 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo (4) II ir III prieduose išvardytuose medienos produktuose, kurių kilmės valstybės – to reglamento I priede išvardytos valstybės partnerės, buvo paruošta teisėtai, jei tie produktai atitinka tą reglamentą ir visas jo įgyvendinimo nuostatas.

(10)

Taip pat derėtų atsižvelgti į tai, kad Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijoje (toliau – CITES) reikalaujama, kad CITES šalys CITES eksporto leidimą suteiktų tik kai CITES išvardytų rūšių produktai paruošti, inter alia, pagal eksportuojančios valstybės nacionalinės teisės aktus. Todėl turėtų būti laikoma, kad 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (5) A, B ar C prieduose išvardytų rūšių mediena buvo paruošta teisėtai, jeigu ji atitinka tą reglamentą ir visas jo įgyvendinimo nuostatas.

(11)

Atsižvelgiant į tai, kad būtina skatinti perdirbtos medienos ir medienos produktų naudojimą ir, kad įtraukus tokius produktus į šio reglamento taikymo sritį būtų užkrauta neproporcinga administracinė našta veiklos vykdytojams, panaudota mediena ir medienos produktai, kurie užbaigė savo gyvavimo ciklą, ir būtų pašalinti kaip atliekos, neturėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį.

(12)

Viena iš priemonių, numatytų šiame reglamente, turėtų būti draudimas pirmą kartą pateikti vidaus rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir iš tokios medienos pagamintus medienos produktus. Atsižvelgiant į neteisėtos medienos ruošos problemos sudėtingumą, jos priežastis ir poveikį, reikėtų imtis specialių priemonių, kaip antai tokių, kurios būtų nukreiptos į veiklos vykdytojų elgseną.

(13)

Pagal FLEGT veiksmų planą Komisija ir, tam tikrais atvejais, valstybės narės gali remti ir atlikti mokslinius tyrimus ir studijas dėl neteisėtos medienos ruošos įvairiose valstybėse lygio ir pobūdžio bei pateikti šią informaciją visuomenei ir remti praktinės informacijos dėl galiojančių teisės aktų medieną ruošiančiose valstybėse pateikimą veiklos vykdytojams.

(14)

Kadangi tarptautiniu mastu sutartos termino apibrėžties nėra, apibrėžiant neteisėtą medienos ruošą turėtų būti remiamasi valstybės, kurioje mediena buvo paruošta, teisės aktais, įskaitant taisykles bei atitinkamų tarptautinių konvencijų, kurių šalimi yra ta valstybė, įgyvendinimą toje valstybėje.

(15)

Daugelis medienos produktų yra daug kartų apdorojami prieš tai ir po to, kai jie pirmą kartą pateikiami vidaus rinkai. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkraunama nereikalinga administracinė našta, deramo patikrinimo sistema turėtų būti taikoma tik veiklos vykdytojams, kurie medieną ir medienos produktus pateikia vidaus rinkai pirmą kartą, o tiekimo grandinėje dalyvaujantis prekiautojas privalėtų pateikti pagrindinę informaciją apie tiekėją ir pirkėją, siekiant nustatyti medienos ir medienos produktų atsekamumą.

(16)

Vadovaujantis sisteminiu požiūriu veiklos vykdytojai, kurie pirmą kartą vidaus rinkai pateikia medieną ir medienos produktus, turėtų imtis atitinkamų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad neteisėtai paruošta mediena ir iš tokios medienos pagaminti medienos produktai nebūtų pateikti vidaus rinkai. Todėl veiklos vykdytojai turėtų atlikti deramą patikrinimą naudodamiesi priemonių ir procedūrų sistema, siekdami sumažinti riziką, kad vidaus rinkai būtų pateikta neteisėtai paruošta mediena ir iš tokios medienos pagaminti medienos produktai.

(17)

Deramo patikrinimo sistemą, be kita ko, sudaro trys nuo rizikos valdymo neatsiejami elementai: prieiga prie informacijos, rizikos įvertinimas ir nustatytos rizikos mažinimas. Deramo patikrinimo sistema turėtų suteikti prieigą prie informacijos apie vidaus rinkai pirmą kartą pateikiamos medienos ir medienos produktų šaltinius bei tiekėjus, įskaitant atitinkamą informaciją, susijusią, pavyzdžiui, su atitiktimi taikomiems teisės aktams, medienos ruošos valstybe, rūšimis, kiekiu ir, jei reikia, valstybės regionų ir medienos ruošos koncesija. Remdamiesi šia informacija, veiklos vykdytojai turėtų atlikti rizikos įvertinimą. Jei nustatoma rizika, veiklos vykdytojai turėtų ją mažinti imdamiesi proporcingų nustatytos rizikos dydžiui veiksmų, siekiant užkirsti kelią neteisėtai paruoštos medienos ir iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui vidaus rinkai.

(18)

Siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos, veiklos vykdytojams, kurie jau taiko sistemas arba procedūras, kurios atitinka šio reglamento reikalavimus, neturėtų būti nustatytas reikalavimas kurti naujas sistemas.

(19)

Siekiant, kad miškų sektoriuje būtų pripažinta geriausia praktika, atliekant rizikos įvertinimą galima taikyti sertifikavimą ar kitas trečiųjų šalių patikrinimo sistemas, kurios apima atitikties taikomiems teisės aktams patikrinimą.

(20)

Medienos sektorius yra labai svarbus Sąjungos ekonomikai. Veiklos vykdytojų organizacijos yra svarbūs sektoriaus dalyviai, nes jos atstovauja šio sektoriaus interesams plačiu mastu ir palaiko ryšius su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais. Tos organizacijos taip pat turi patirties ir galimybių analizuoti susijusius teisės aktus ir padėti savo nariams jų laikytis, tačiau jos neturėtų naudotis šia kompetencija siekdamos dominuoti rinkoje. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šio reglamento įgyvendinimui ir prisidėti prie geros praktikos pavyzdžių plėtros, tikslinga pripažinti organizacijas, nustačiusias deramo patikrinimo sistemas, atitinkančias šio reglamento reikalavimus. Stebėsenos organizacijų pripažinimas ir jų pripažinimo atšaukimas turėtų būti vykdomas nešališkai ir skaidriai. Tokių pripažintų organizacijų sąrašas turėtų būti paskelbtas viešai siekiant, kad veiklos vykdytojai galėtų naudotis tokiomis organizacijomis.

(21)

Kompetentingos institucijos turėtų periodiškai vykdyti stebėsenos organizacijų patikrinimą, siekiant patikrinti, ar jos veiksmingai vykdo šiame reglamente nustatytas pareigas. Be to, kompetentingos institucijos turėtų siekti atlikti patikrinimus, jei gauna atitinkamą informaciją, įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus.

(22)

Kompetentingos institucijos turėtų stebėti, ar veiklos vykdytojai veiksmingai vykdo šiame reglamente nustatytas pareigas. Tuo tikslu kompetentingos institucijos pagal planą, prireikus, turėtų atlikti oficialius patikrinimus, kurie gali apimti patikrinimus veiklos vykdytojų patalpose ir vietoje atliekamus auditus, ir turėtų galimybes reikalauti, kad veiklos vykdytojai prireikus imtųsi padėties ištaisymo veiksmų. Kompetentingos institucijos turėtų siekti atlikti patikrinimus, jei gauna atitinkamą informaciją, įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus.

(23)

Kompetentingos institucijos turėtų saugoti patikrinimų įrašus, o atitinkama informacija turėtų būti pateikiama pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (6).

(24)

Atsižvelgiant į tai, kad neteisėta medienos ruoša ir su ja susijusi prekyba vykdoma tarptautiniu mastu, kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su trečiųjų valstybių administracinėmis institucijomis bei Komisija.

(25)

Siekiant pagerinti veiklos vykdytojų, pateikiančių vidaus rinkai medieną ar medienos produktus, galimybes laikytis šio reglamento reikalavimų, atsižvelgiant į mažų ir vidutinio dydžio įmonių padėtį, valstybės narės, padedant Komisijai, tam tikrais atvejais, gali veiklos vykdytojams suteikti techninę bei kitą pagalbą ir palengvinti keitimąsi informacija. Tokia pagalba veiklos vykdytojų neatleidžia nuo tinkamo jų pareigų vykdymo.

(26)

Prekiautojai ir stebėsenos organizacijos turėtų susilaikyti nuo priemonių, galinčių trukdyti įgyvendinti šio reglamento tikslą.

(27)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už šio reglamento pažeidimus, įskaitant tuos, kuriuos padaro veiklos vykdytojai, prekiautojai ir stebėsenos organizacijos, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos. Nacionalinėse taisyklėse gali būti numatyta, kad pažeidus draudimą pateikti vidaus rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir iš tokios medienos pagamintus medienos produktus bei už tai pritaikius veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, tokia mediena ir medienos produktai neturėtų būti sunaikinami ir, priešingai, gali būti panaudoti ar pašalinti viešojo intereso pagrindu.

(28)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus dėl procedūrų, kurias taikant pripažįstamos stebėsenos organizacijos ir atšaukiamas jų pripažinimas, dėl tolesnių atitinkamų rizikos įvertinimo kriterijų, kurie gali būti reikalingi siekiant papildyti šiuo reglamentu jau nustatytus kriterijus, bei dėl medienos ir medienos produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašo. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu.

(29)

Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti suteikti Komisijai, kuri patvirtintų išsamias taisykles dėl kompetentingų institucijų atliekamos stebėsenos organizacijų patikrinimo ir deramo patikrinimo sistemų, išskyrus dėl kitų atitinkamų rizikos vertinimo kriterijų. Remiantis SESV 291 straipsniu kontrolės, kurią atlieka valstybės narės dėl Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai turi būti nustatyti iš anksto pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtame reglamente. Kol bus priimtas tas naujas reglamentas, toliau taikomas 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7), išskyrus reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri yra netaikoma.

(30)

Veiklos vykdytojams ir kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteiktas protingas laikotarpis, kad jie galėtų pasirengti laikytis šio reglamento reikalavimų.

(31)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. kovoti su neteisėta medienos ruoša ir susijusia prekyba, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos veiklos vykdytojų, pirmą kartą pateikiančių ar tiekiančių medieną ir medienos produktus vidaus rinkai, ir prekiautojų pareigos.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   mediena ir medienos produktai– priede nurodyti mediena ir medienos produktai, išskyrus medienos produktus arba tokių produktų sudedamąsias dalis, pagamintus perdirbimo būdu iš medienos ar medienos produktų, kurių gyvavimo ciklas pasibaigė, ir kurie priešingu atveju būtų pašalinti kaip atliekos, kaip apibrėžta 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų (8) 3 straipsnio 1 dalyje;

b)   pateikimas rinkai– medienos ar medienos produktų tiekimas, neatsižvelgiant į naudojamą pardavimo būdą, vidaus rinkai pirmą kartą platinti arba naudoti vykdant komercinę veiklą, neatsižvelgiant į tai, ar už užmokestį ar nemokamai. Šis terminas taip pat apima tiekimą nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis (9). Medienos produktų, pagamintų iš medienos ar jos produktų, kurie jau buvo pateikti vidaus rinkai, teikimas vidaus rinkai nelaikomas pateikimu rinkai;

c)   veiklos vykdytojas– fizinis ar juridinis asmuo, pateikiantis rinkai medieną ar medienos produktus;

d)   prekiautojas– fizinis ar juridinis asmuo, kuris vykdydamas komercinę veiklą vidaus rinkoje parduoda ar perka medieną ar medienos produktus, kurie jau buvo pateikti vidaus rinkai;

e)   medienos ruošos valstybė– valstybė ar teritorija, kurioje buvo paruošta mediena ar medienos produktuose naudota mediena;

f)   teisėtai paruošta– paruošta pagal medienos ruošos valstybėje taikomus teisės aktus;

g)   neteisėtai paruošta– paruošta pažeidžiant medienos ruošos valstybėje taikomus teisės aktus;

h)   taikomi teisės aktai– medienos ruošos valstybėje galiojantys teisės aktai, apimantys šiuos klausimus:

teises ruošti medieną teisiškai apibrėžtoje teritorijoje,

mokestį už medienos ruošos teisių suteikimą ir medieną, įskaitant mokesčius, susijusius su medienos ruoša,

medienos ruošą, įskaitant aplinkos apsaugą ir miškų ūkį reglamentuojančius teisės aktus, kurie apima miškų tvarkymą ir biologinės įvairovės išsaugojimą, kai jie tiesiogiai susiję su medienos ruoša, reglamentuojančius teisės aktus,

trečiųjų šalių teises dėl žemės naudojimo ir valdymo, kurioms medienos ruoša turi įtakos, ir

prekybą ir muitus tiek, kiek jie susiję su miškininkystės sektoriumi.

3 straipsnis

Medienos ir medienos produktų, kuriems taikomi FLEGT ir CITES, statusas

Mediena, kuri buvo panaudota Reglamento (EB) Nr. 2173/2005 II ir III prieduose išvardytuose medienos produktuose, kurių kilmės valstybės – to reglamento I priede išvardytos valstybės partnerės, ir kuri atitinka tą reglamentą ir jo įgyvendinimo nuostatas, pagal šį reglamentą laikoma teisėtai paruošta.

Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ar C prieduose išvardytų rūšių mediena, kuri atitinka tą reglamentą ir jo įgyvendinimo nuostatas, pagal šį reglamentą laikoma teisėtai paruošta.

4 straipsnis

Veiklos vykdytojų pareigos

1.   Draudžiama pateikti rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir iš tokios medienos pagamintus medienos produktus.

2.   Veiklos vykdytojai, kurie pateikia medieną ar medienos produktus rinkai, turi imtis deramo patikrinimo priemonių. Tuo tikslu jie naudojasi procedūrų ir priemonių sistema (toliau – deramo patikrinimo sistema), kaip nustatyta 6 straipsnyje.

3.   Kiekvienas veiklos vykdytojas taiko ir periodiškai vertina deramo patikrinimo sistemą, kurią jis naudojasi, išskyrus tuos atvejus, kai jis naudojasi deramo patikrinimo sistema, kurią yra nustačiusi 8 straipsnyje nurodyta stebėsenos organizacija. Esamos priežiūros sistemos pagal nacionalinės teisės aktus ir bet kokia savanoriška saugojimo mechanizmo grandinė, atitinkanti šio reglamento reikalavimus, gali būti naudojamos kaip deramo patikrinimo sistemos pagrindas.

5 straipsnis

Atsekamumo pareiga

Prekiautojai visoje tiekimo grandinėje turi galėti nustatyti:

a)

veiklos vykdytojus ar prekiautojus, kurie pateikė medieną ir medienos produktus; ir

b)

kai taikoma, prekiautojus, kuriems jie pateikė medieną ir medienos produktus.

Prekiautojai saugo informaciją, nurodytą pirmoje pastraipoje, ne mažiau kaip penkerius metus ir ją pateikia kompetentingoms institucijoms, šioms pareikalavus.

6 straipsnis

Deramo patikrinimo sistemos

1.   4 straipsnio 2 dalyje nurodytą deramo patikrinimo sistemą sudaro šie elementai:

a)

priemonės ir procedūros, kuriomis suteikiama prieiga prie šios informacijos apie veiklos vykdytojo rinkai pateiktą medieną ar medienos produktus:

apibūdinimas, įskaitant prekės ženklą ir produkto tipą, bendrinį medžio rūšies pavadinimą ir, kur taikoma, visą medžio rūšies mokslinį pavadinimą,

medienos ruošos valstybė, ir kai taikoma:

i)

valstybės regionas, kuriame mediena buvo paruošta; ir

ii)

medienos ruošos koncesija,

kiekis (išreikštas tūrio, svorio vienetais ar vienetų skaičiumi),

produkciją veiklos vykdytojui tiekiančio tiekėjo pavadinimas ir adresas,

prekiautojo, kuriam buvo tiekiama mediena ir medienos produktai, pavadinimas ir adresas,

dokumentai arba kita informacija, patvirtinanti, kad ta mediena ir medienos produktai atitinka taikomus teisės aktus;

b)

rizikos įvertinimo procedūros, kurios suteikia galimybę veiklos vykdytojui analizuoti ir įvertinti, kokia yra rizika, kad rinkai bus pateikta neteisėtai paruošta mediena ar iš tokios medienos pagaminti medienos produktai.

Tokiose procedūrose atsižvelgiama į a punkte nustatytą informaciją, taip pat į atitinkamus rizikos įvertinimo kriterijus, įskaitant:

atitikties taikomiems teisės aktams užtikrinimą; atitiktis gali būti užtikrinta, be kita ko, taikant sertifikavimą arba kitas trečiosios šalies patikrinimo sistemas, kurios taikomos atitikčiai taikomiems teisės aktams nustatyti,

konkrečių medžių rūšių neteisėtos medienos ruošos mastą,

medienos neteisėtos ruošos ar praktikos mastą ruošos valstybėje ir (arba) valstybės regione, kuriame mediena buvo paruošta, įskaitant ginkluotų konfliktų masto svarbą,

JT Saugumo Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos nustatytas sankcijas dėl medienos importo arba eksporto,

medienos ir medienos produktų tiekimo grandinės sudėtingumą;

c)

išskyrus atvejį, kai rizika, nustatyta atliekant b punkte nurodytas rizikos įvertinimo procedūras, yra nedidelė, rizikos mažinimo procedūros, kurias sudaro tinkamos ir proporcingos priemonės bei procedūros, skirtos veiksmingai sumažinti tą riziką ir kurioms atlikti gali prireikti papildomos informacijos arba dokumentų ir (arba) trečiosios šalies patikrinimo.

2.   Išsamios taisyklės, kurios yra būtinos vienodam 1 dalies įgyvendinimui užtikrinti, išskyrus šio straipsnio 1 dalies b punkto antrame sakinyje nurodytus tolesnius atitinkamus rizikos įvertinimo kriterijus, priimamos pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Tos taisyklės priimamos ne vėliau kaip 2012 m. birželio 3 d.

3.   Atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir į įgyvendinant šį reglamentą įgytą patirtį, visų pirma nustatomą keičiantis 13 straipsnyje nurodyta informacija ir teikiant 20 straipsnio 3 dalyje nurodytas ataskaitas, Komisija gali priimti deleguotus teisės aktus pagal SESV 290 straipsnį dėl tolesnių atitinkamų rizikos įvertinimo kriterijų, kurie gali būti reikalingi norint papildyti šio straipsnio 1 dalies b punkto antrame sakinyje nurodytus kriterijus, siekiant užtikrinti deramo patikrinimo sistemos veiksmingumą.

Šioje dalyje nurodytiems deleguotiems teisės aktams taikomos 15, 16 ir 17 straipsniuose nustatytos procedūros.

7 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar kelias už šio reglamento taikymą atsakingas kompetentingas institucijas.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. birželio 3 d. praneša Komisijai kompetentingų institucijų pavadinimus ir adresus. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus kompetentingų institucijų pavadinimų ar adresų pasikeitimus.

2.   Komisija viešai paskelbia, įskaitant internete, kompetentingų institucijų sąrašą. Sąrašas periodiškai atnaujinamas.

8 straipsnis

Stebėsenos organizacijos

1.   Stebėsenos organizacija:

a)

taiko ir periodiškai vertina deramo patikrinimo sistemą, nustatytą pagal 6 straipsnį, ir suteikia veiklos vykdytojams teisę ja naudotis;

b)

tikrina, ar tokie veiklos vykdytojai tinkamai naudojasi jos deramo patikrinimo sistema;

c)

imasi tinkamų veiksmų tuo atveju, jei veiklos vykdytojas jos deramo tikrinimo sistema naudojasi netinkamai, įskaitant pranešimą kompetentingoms institucijoms, jei veiklos vykdytojas grubiai arba pakartotinai pažeidžia tinkamo naudojimosi reikalavimus.

2.   Organizacija gali pateikti paraišką būti pripažinta stebėsenos organizacija, jei ji atitinka šiuos reikalavimus:

a)

yra Sąjungoje teisėtai įsisteigęs juridinis asmuo;

b)

turi tinkamą kompetenciją ir geba vykdyti 1 dalyje nurodytas funkcijas; ir

c)

vykdo savo funkcijas taip, kad užtikrintų, jog nebūtų interesų konflikto.

3.   Pasikonsultavusi su atitinkama (-omis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), Komisija pripažįsta pareiškėją, kuris atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus, stebėsenos organizacija.

Apie sprendimą dėl stebėsenos organizacijos pripažinimo Komisija praneša visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

4.   Kompetentingos institucijos periodiškai atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, ar jų jurisdikcijai priklausančiose teritorijose veiklą vykdančios stebėsenos organizacijos toliau vykdo 1 dalyje nustatytas funkcijas ir atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Patikrinimą galima vykdyti ir tada, kai valstybės narės kompetentinga institucija turi atitinkamos informacijos, įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus arba kai ji nustatė, kad veiklos vykdytojai padarė įgyvendinamos deramo patikrinimo sistemos, kurią nustatė stebėsenos organizacija, trūkumų. Patikrinimų ataskaita skelbiama vadovaujantis Direktyva 2003/4/EB.

5.   Jei kompetentinga institucija nustato, kad stebėsenos organizacija nebevykdo 1 dalyje nustatytų funkcijų ar nebeatitinka 2 dalyje nustatytų reikalavimų, ji nedelsdama apie tai informuoja Komisiją.

6.   Komisija gali atšaukti stebėsenos organizacijos pripažinimą, ypač remdamasi informacija, pateikta remiantis 5 dalimi, kai ji nustato, kad stebėsenos organizacija nebevykdo 1 dalyje nustatytų funkcijų ar nebeatitinka 2 dalyje nustatytų reikalavimų. Prieš atšaukdama stebėsenos organizacijos pripažinimą, Komisija apie tai informuoja susijusias valstybes nares.

Apie sprendimą dėl stebėsenos organizacijos pripažinimo atšaukimo Komisija praneša visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

7.   Siekiant papildyti procedūrines taisykles dėl stebėsenos organizacijų pripažinimo ir jų pripažinimo atšaukimo ir, prireikus, atsižvelgiant į patirtį, iš dalies jas pakeisti, Komisija gali priimti deleguotus teisės aktus pagal SESV 290 straipsnį, užtikrindama, kad pripažinimas ir jo atšaukimas būtų vykdomi nešališkai ir skaidriai.

Šioje dalyje nurodytiems deleguotiems teisės aktams taikomos 15, 16 ir 17 straipsniuose nustatytos procedūros. Tie aktai priimami ne vėliau kaip 2012 m. kovo 3 d.

8.   Išsamios 4 dalyje nurodytų patikrinimų dažnumo ir pobūdžio taisyklės, kurios yra būtinos veiksmingai stebėsenos organizacijų priežiūrai ir vienodam tos dalies įgyvendinimui užtikrinti, priimamos pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Tos taisyklės priimamos ne vėliau kaip 2012 m. birželio 3 d.

9 straipsnis

Stebėsenos organizacijų sąrašas

Komisija stebėsenos organizacijų sąrašą skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir viešai jį pateikia savo tinklavietėje. Sąrašas periodiškai atnaujinamas.

10 straipsnis

Veiklos vykdytojų patikrinimai

1.   Kompetentingos institucijos atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, ar veiklos vykdytojai laikosi 4 ir 6 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

2.   1 dalyje minimi patikrinimai vykdomi laikantis periodiškai peržiūrimo plano vadovaujantis rizika pagrįstu požiūriu. Be to, patikrinimai gali būti vykdomi tada, kai kompetentinga institucija turi atitinkamą informaciją, įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl veiklos vykdytojo atitikties šio reglamento reikalavimams.

3.   1 dalyje minimi patikrinimai, inter alia, gali apimti:

a)

deramo patikrinimo sistemos, įskaitant rizikos įvertinimo ir rizikos mažinimo procedūras, tikrinimą;

b)

dokumentų ir įrašų, iš kurių galima spręsti, ar deramo patikrinimo sistema ir procedūros veikia tinkamai, tikrinimą;

c)

patikrinimus vietoje, įskaitant auditą vietoje.

4.   Veiklos vykdytojai suteikia visą reikiamą pagalbą, kuri būtina siekiant sudaryti palankesnes sąlygas atlikti 1 dalyje nurodytus patikrinimus, ypač susijusius su patekimu į patalpas ir dokumentacijos arba apskaitos dokumentų pateikimu.

5.   Nepažeidžiant 19 straipsnio, kai, atlikus 1 dalyje nurodytus patikrinimus, nustatomi trūkumai, kompetentingos institucijos gali pateikti pranešimą apie padėties ištaisymo veiksmus, kurių turi imtis veiklos vykdytojas. Be to, priklausomai nuo nustatytų trūkumų pobūdžio valstybės narės gali nedelsdamos imtis laikinųjų priemonių, kurios, inter alia, gali apimti:

a)

medienos ir medienos produktų konfiskavimą;

b)

draudimą prekiauti mediena ir medienos produktais.

11 straipsnis

Patikrinimų įrašai

1.   Kompetentingos institucijos registruoja 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus patikrinimus, visų pirma nurodydamos jų pobūdį ir rezultatus, taip pat bet kurį pagal 10 straipsnio 5 dalį pateiktą pranešimą apie padėties ištaisymo veiksmus. Visų patikrinimų duomenys saugomi bent penkerius metus.

2.   1 dalyje nurodyta informacija pateikiama pagal Direktyvą 2003/4/EB.

12 straipsnis

Bendradarbiavimas

1.   Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje, su trečiųjų valstybių administracinėmis institucijomis bei Komisija.

2.   Kompetentingos institucijos su valstybių narių kompetentingomis institucijomis bei Komisija keičiasi informacija apie rimtus trūkumus, nustatytus atliekant 8 straipsnio 4 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus patikrinimus, ir apie pagal 19 straipsnį paskirtų sankcijų rūšis.

13 straipsnis

Techninė pagalba, konsultavimasir keitimasis informacija

1.   Nedarant poveikio veiklos vykdytojų pareigai pagal 4 straipsnio 2 dalį vykdyti deramą patikrinimą, valstybės narės, prireikus padedant Komisijai, gali teikti techninę ir kitą pagalbą bei konsultacijas veiklos vykdytojams, atsižvelgiant į mažų ir vidutinių įmonių padėtį, kad sudarytų geresnes galimybes laikytis šio reglamento reikalavimų, ypač susijusių su deramo patikrinimo sistemos įgyvendinimu laikantis 6 straipsnio.

2.   Valstybės narės, prireikus padedant Komisijai, gali palengvinti atitinkamos informacijos apie neteisėtą medienos pateikimą keitimąsi ir platinimą, ypač siekiant padėti veiklos vykdytojams įvertinti riziką, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies b punkte, bei apie gerą patirtį dėl šio reglamento įgyvendinimo.

3.   Pagalba teikiama taip, kad nebūtų pakenkta kompetentingų institucijų atsakomybei ir būtų išsaugotas jų nepriklausomumas užtikrinant šio reglamento vykdymą.

14 straipsnis

Priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į įgyvendinant šį reglamentą įgytą patirtį, visų pirma įgytą teikiant 20 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytas ataskaitas ir keičiantis informacija, kaip nurodyta 13 straipsnyje, bei pasikeitimais, susijusiais su medienos ir medienos produktų techninėmis charakteristikomis, galutiniais naudotojais ir gamybos procesais, Komisija, pasinaudodama teise priimti deleguotus teisės aktus pagal SESV 290 straipsnį, gali papildyti priede pateiktą medienos ir medienos produktų sąrašą. Tokie aktai neturi sudaryti neproporcingos naštos veiklos vykdytojams.

Šiame straipsnyje nurodytiems deleguotiems teisės aktams taikomos 15, 16, 17 straipsniuose nustatytos procedūros.

15 straipsnis

Delegavimas

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 6 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 7 dalyje ir 14 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus septynerių metų laikotarpiui nuo 2010 m. gruodžio 2 d. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki trejų metų laikotarpio nuo šio reglamento taikymo pradžios pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba jį atšaukia pagal 16 straipsnį.

2.   Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.   Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 16 ir 17 straipsniuose nustatytų sąlygų.

16 straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.   Europos Parlamentas ir Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 6 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 7 dalyje ir 14 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.   Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

3.   Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

17 straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.   Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

2.   Jeigu praėjus šiam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.   Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

18 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos (FLEGT) komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 2173/2005 11 straipsnį.

2.   Jei pateikiama nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

19 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos.

2.   Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir gali, inter alia, būti:

a)

baudos, proporcingos aplinkai padarytai žalai, medienos ar atitinkamų medienos produktų vertei, prarastiems mokesčiams ir ekonominiams nuostoliams, atsiradusiems dėl pažeidimo, skaičiuojant tokių baudų dydį taip, kad būtų užtikrinta, jog už rimtus pažeidimus atsakingi asmenys netektų šiuos pažeidimus įvykdžius gautos ekonominės naudos, nedarant poveikio teisėtai teisei vykdyti profesinę veiklą ir laipsniškai didinant tokių baudų dydį už pakartotinius sunkius pažeidimus;

b)

atitinkamos medienos ir medienos produktų konfiskacija;

c)

nedelsiant sustabdomas leidimo prekiauti galiojimas.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie tas nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

20 straipsnis

Ataskaitos

1.   Po 2013 m. kovo 3 d., valstybės narės kas dvejus metus ne vėliau kaip balandžio 30 d. pateikia Komisijai ataskaitą apie šio reglamento taikymą per ankstesnius dvejus metus.

2.   Remdamasi tomis ataskaitomis Komisija parengia ataskaitą, kurią kas dvejus metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija, rengdama ataskaitą, atsižvelgia į pažangą, pasiektą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2173/2005 sudarytų ir vykdomų FLEGT SPS srityje ir jų indėlį mažinant neteisėtai paruoštos medienos ir iš tokios medienos pagamintų medienos produktų kiekius vidaus rinkoje.

3.   Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 3 d. ir vėliau kas šešerius metus Komisija, remdamasi šio reglamento taikymo ataskaitomis ir patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, įskaitant kelio neteisėtai paruoštos medienos ar iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui vidaus rinkai užkirtimui. Ji ypač peržiūri administracines pasekmes mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei produktus, kuriems taikomas šis reglamentas. Prireikus, su ataskaitomis gali būti teikiami atitinkami teisėkūros pasiūlymai.

4.   Pirmoje iš 3 dalyje minimų ataskaitų pateikiamas dabartinės Sąjungos ekonomikos ir prekybos padėties Kombinuotos nomenklatūros 49 skyriuje išvardytų produktų atžvilgiu įvertinimas, ypač atsižvelgiant į atitinkamų sektorių konkurencingumą, siekiant apsvarstyti galimybę juos įtraukti į šio reglamento priede pateiktą medienos ir medienos produktų sąrašą.

Pirmoje pastraipoje nurodytoje ataskaitoje taip pat pateikiamas draudimo pateikti rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir iš tokios medienos pagamintus medienos produktus, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalyje, veiksmingumo ir 6 straipsnyje nustatytų deramo patikrinimo sistemų įvertinimas.

21 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. kovo 3 d. Tačiau 6 straipsnio 2 dalis, 7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 7 dalis ir 8 straipsnio 8 dalis taikomos nuo 2010 m. gruodžio 2 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2010 m. spalio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. CHASTEL


(1)  OL C 318, 2009 12 23, p. 88.

(2)  2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 184 E, 2010 7 8, p. 145), 2010 m. kovo 1 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (OL C 114 E, 2010 5 4, p. 17) ir 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 242, 2002 9 10, p. 1.

(4)  OL L 347, 2005 12 30, p. 1.

(5)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(6)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(8)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

(9)  OL L 144, 1997 6 4, p. 19.


PRIEDAS

Mediena ir medienos produktai, kurie klasifikuoti Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87  (1) I priede pateiktoje Kombinuotoje nomenklatūroje, ir kuriems taikomas šis reglamentas

4401 Malkinė mediena, turinti rąstų, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstų, briketų, granulių arba panašų pavidalą

4403 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta

4406 Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai

4407 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4408 Vienasluoksnės faneros lakštai (įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4409 Mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims), ištisai profiliuota (su spraudžiais, išdrožomis, įlaidais, nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išpjauta pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4410 Medienos drožlių plokštės, orientuotosios skiedrelių plokštės (OSB) ir panašios plokštės (pavyzdžiui, plostekių plokštės (waferboard)) iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organiniais rišikliais

4411 Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

4412 Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

4413 00 00 Tankioji mediena, turinti blokų, plokščių, lentjuosčių arba profilių pavidalą

4414 00 Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų rėmai

4415 Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai; karstai

(Ne pakavimui skirtos medžiagos, kurios naudojamos išimtinai kaip pakavimo medžiagos prilaikyti, apsaugoti ar gabenti rinkai pateiktą produktą.)

4416 00 00 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus

4418 Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos, įskaitant akytosios medienos plokštes, sumontuotas grindų plokštes, malksnas ir skalas

Plaušiena ir popierius, nurodyti Kombinuotosios nomenklatūros 47 ir 48 skyriuose, išskyrus iš bambuko pagamintus ir perdirbti skirtus produktus (atliekos ir liekanos)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ir 9403 90 30 Mediniai baldai

9406 00 20 Surenkamieji statiniai


(1)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


Top