EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0838

2010 m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 838/2010 dėl perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmo ir bendro perdavimo mokesčių reguliavimo metodo taikymo gairių nustatymo Tekstas svarbus EEE

OJ L 250, 24.9.2010, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 71 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/838/oj

24.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 250/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 838/2010

2010 m. rugsėjo 23 d.

dėl perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmo ir bendro perdavimo mokesčių reguliavimo metodo taikymo gairių nustatymo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (1), ypač į jo 18 straipsnio 5 dalies pirmą sakinį,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 774/2010 dėl perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo ir bendro perdavimo mokesčių reguliavimo metodo taikymo gairių nustatymo (2) nustatomas perdavimo sistemos operatorių patiriamų tarpvalstybinių elektros energijos srautų priėmimo išlaidų kompensavimo mechanizmas ir bendras perdavimo mokesčių reguliavimo metodas. Tas reglamentas nustos galioti 2011 m. kovo 2 d.

(2)

Siekiant užtikrinti, kad perdavimo sistemų operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmas būtų nuosekliai įgyvendinamas, reikėtų priimti naujas Reglamento (EB) Nr. 714/2009 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas gaires, kurios atitiktų tuo reglamentu nustatytą institucinę sistemą. Visų pirma, už perdavimo sistemų operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmo įgyvendinimo stebėseną turėtų būti atsakinga Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 713/2009 (3) įsteigta Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra).

(3)

Privalomomis perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmo nustatymo gairėmis turėtų būti sudarytas tvirtas perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmo veikimo ir teisingo perdavimo sistemos operatorių tarpvalstybinių elektros energijos srautų priėmimo išlaidų kompensavimo pagrindas.

(4)

Trečiųjų šalių ar teritorijų perdavimo sistemų operatoriai, su Sąjunga sudarę susitarimus, kuriais jie priėmė ir taiko Sąjungos elektros energijos srities teisės aktus, turėtų turėti teisę dalyvauti perdavimo sistemos tarpusavio kompensavimo mechanizme vienodomis sąlygomis su valstybių narių perdavimo sistemos operatoriais.

(5)

Reikėtų leisti trečiųjų šalių perdavimo sistemos operatoriams, su Sąjunga nesudariusiems susitarimų, kuriais jie priimtų ir taikytų Sąjungos elektros energijos srities teisės aktus, su valstybių narių perdavimo sistemos operatoriais sudaryti daugiašalius susitarimus, kuriais būtų sudarytos galimybės visoms šalims gauti išlaidų, patirtų priimant tarpvalstybinius elektros energijos srautus, kompensaciją teisingomis ir vienodomis sąlygomis.

(6)

Perdavimo sistemos operatoriams turėtų būti kompensuojami energijos nuostoliai, patirti priimant tarpvalstybinius elektros energijos srautus. Ši kompensacija turėtų būti pagrįsta įverčiu, kokie nuostoliai būtų buvę patirti, jei nebūtų buvę elektros energijos tranzito.

(7)

Reikėtų sukurti fondą, iš kurio perdavimo sistemos operatoriams būtų kompensuojamos infrastruktūros suteikimo tarpvalstybiniams elektros energijos srautams priimti išlaidos. Šio fondo dydis turėtų būti pagrįstas ilgalaikių vidutinių ribinių sąnaudų, atsiradusių infrastruktūrą suteikiant tarpvalstybiniams elektros energijos srautams priimti, vertinimu visos Sąjungos mastu.

(8)

Su tarpvalstybiniais elektros energijos srautais susijusios elektros energijos perdavimo infrastruktūros vertinimą Sąjungos mastu turėtų atlikti Agentūra, nes ji atsakinga už analogišką funkciją nacionaliniu mastu vykdančių reguliavimo institucijų veiklos koordinavimą.

(9)

Trečiųjų šalių perdavimo sistemų operatoriai už Sąjungos perdavimo sistemos naudojimą turėtų patirti tas pačias išlaidas kaip ir valstybių narių perdavimo sistemos operatoriai.

(10)

Elektros energijos gamintojams taikomų mokesčių už perdavimo sistemos prieigą skirtumai neturėtų kenkti vidaus rinkai. Todėl vidutiniai mokesčiai už tinklo prieigą valstybėse narėse turėtų atitikti intervalą, kuris padeda užtikrinti, kad būtų gaunama naudos iš mokesčių tvarkos suderinimo.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB (4) 46 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Perdavimo sistemos operatorių išlaidos, patirtos dėl tarpvalstybinių elektros energijos srautų priėmimo savo tinkluose, kompensuojamos pagal priedo A dalyje nustatytas gaires.

2 straipsnis

Už perdavimo sistemos prieigą tinklo operatorių taikomi mokesčiai atitinka priedo B dalyje nustatytas gaires.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. kovo 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 176, 2003 7 15, p. 1.

(2)  OL L 233, 2010 9 3, p. 1.

(3)  OL L 211, 2009 8 14, p. 1.

(4)  OL L 211, 2009 8 14, p. 55.


PRIEDAS

A   DALIS

Perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmo taikymo gairės

1.   Bendrosios nuostatos

1.1.

Perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo (toliau – PTK) mechanizmu numatomas tarpvalstybinių elektros energijos srautų priėmimo, įskaitant tarpvalstybinės prieigos prie jungtinės sistemos suteikimą, išlaidų kompensavimas.

1.2.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 5 straipsnį įsteigtas Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (toliau – ENTSO-E) įsteigia PTK fondą, kurio paskirtis – kompensuoti perdavimo sistemos operatorių patiriamas tarpvalstybinių elektros energijos srautų priėmimo išlaidas.

PTK fondas kompensuoja:

1)

išlaidas, susijusias su nacionalinių perdavimo sistemų nuostoliais dėl tarpvalstybinių elektros energijos srautų priėmimo

ir

2)

infrastruktūros suteikimo tarpvalstybiniams elektros energijos srautams priimti išlaidas.

1.3.

Įmokos į PTK fondą apskaičiuojamos pagal 6 ir 7 punktus.

Išmokos iš PTK fondo apskaičiuojamos pagal 4 ir 5 punktus.

ENTSO-E atsako už visų įmokų į PTK fondą surinkimo ir visų išmokų iš jo išmokėjimo sąlygų ir mokėjimo tvarkaraščio nustatymą. Visos įmokos ir išmokos sumokamos kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo laikotarpio, už kurį mokamos, pabaigos.

1.4.

Agentūra prižiūri, kaip įgyvendinamas PTK mechanizmas, ir Komisijai kasmet pateikia PTK mechanizmo įgyvendinimo ir PTK fondo valdymo ataskaitą.

Atliekant šį uždavinį, su Komisija ir Agentūra bendradarbiauja ir visą tuo tikslu reikalingą informaciją Agentūrai teikia ENTSO-E.

Visi perdavimo sistemos operatoriai ENTSO-E ir Agentūrai teikia visą PTK mechanizmui įgyvendinti reikalingą informaciją.

1.5.

Kol bus sukurtas ENTSO-E, perdavimo sistemos operatoriai bendradarbiauja tarpusavyje, kad atliktų su PTK mechanizmu susijusius ENTSO-E priskirtus uždavinius.

1.6.

Paprastai skaičiuojamas elektros energijos tranzitas per valandą, atsižvelgiant į mažesniąją iš šių verčių: absoliučią importuotos elektros energijos arba absoliučią eksportuotos elektros energijos nacionalinių perdavimo sistemų jungiamosiose linijose vertę.

Apskaičiuojant elektros energijos tranzitą, importuotos ir eksportuotos elektros energijos kiekis kiekvienoje nacionalinių perdavimo sistemų jungiamojoje linijoje sumažinamas proporcingai pajėgumų, skirtų nesilaikant Reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priede pateiktų perkrovos valdymo gairių 2 punkto, daliai.

Nepaisant šio punkto antros pastraipos nuostatų, importuotos ir eksportuotos elektros energijos kiekis jungiamosiose linijose su trečiosiomis šalimis, kurioms taikomos 7.1 punkto nuostatos, įtraukiamas į elektros energijos tranzito skaičiavimą.

1.7.

Šioje priedo dalyje grynasis elektros energijos srautas – bendro iš tam tikros nacionalinės perdavimo sistemos į šalis, kuriose PSO dalyvauja PTK mechanizme, eksportuotos elektros energijos kiekio ir bendro į tą perdavimo sistemą iš šalių, kuriose PSO dalyvauja PTK mechanizme, importuotos elektros energijos kiekio skirtumo absoliuti vertė.

PTK mechanizmo šalių, turinčių bendrą sieną su bent viena trečiąja šalimi, kuriai taikomos 7.1 punkto nuostatos, atveju apskaičiuojant grynąjį srautą atliekami tokie patikslinimai:

1)

jei bendras į šalis, kuriose PSO dalyvauja PTK mechanizme, eksportuotos elektros energijos kiekis viršija bendrą iš šalių, kuriose PSO dalyvauja PTK mechanizme, importuotos elektros energijos kiekį, grynieji srautai sumažinami mažesniąja iš šių verčių:

a)

grynųjų iš tų trečiųjų šalių importuotos elektros energijos srautų dydžiu arba

b)

grynųjų į šalis, kuriose perdavimo sistemos operatorius dalyvauja PTK mechanizme, eksportuotos elektros energijos srautų dydžiu;

2)

jei bendras iš šalių, kuriose PSO dalyvauja PTK mechanizme, importuotos elektros energijos kiekis viršija bendrą į šalis, kuriose PSO dalyvauja PTK mechanizme, eksportuotos elektros energijos kiekį, grynieji srautai sumažinami mažesniąja iš šių verčių:

a)

grynųjų į tas trečiąsias šalis eksportuotos elektros energijos srautų dydžiu arba

b)

grynųjų iš šalių, kuriose perdavimo sistemos operatorius dalyvauja PTK mechanizme, importuotos elektros energijos srautų dydžiu.

1.8.

Šiame priede apkrova – bendras elektros energijos kiekis, iš nacionalinės perdavimo sistemos išsiunčiamas į prie jos prijungtas paskirstymo sistemas, prie perdavimo sistemos prijungtiems galutiniams vartotojams ir elektros energijos gamintojams suvartoti gaminant elektros energiją.

2.   Dalyvavimas PTK mechanizme

2.1.

Kiekviena reguliavimo institucija užtikrina, kad jos kompetencijos sričiai priklausantys perdavimo sistemos operatoriai dalyvautų PTK mechanizme ir kad į perdavimo sistemos operatorių taikomus mokesčius už tinklų prieigą nebūtų įtraukta papildomų mokesčių už tarpvalstybinių elektros energijos srautų priėmimą.

2.2.

Trečiųjų šalių perdavimo sistemos operatoriai, sudarę susitarimus su Sąjunga, kuriais jie priėmė ir taiko Sąjungos elektros energijos srities teisės aktus, turi teisę dalyvauti PTK mechanizme.

Visų pirma dalyvauti PTK mechanizme turi teisę perdavimo sistemos operatoriai, veiklą vykdantys teritorijose, nurodytose Energijos bendrijos sutarties (1) 9 straipsnyje.

Visi PTK mechanizme dalyvaujantys trečiųjų šalių perdavimo sistemos operatoriai turi vienodas sąlygas su valstybių narių perdavimo sistemos operatoriais.

3.   Daugiašaliai susitarimai

3.1.

ENTSO-E palengvina perdavimo sistemos operatorių, dalyvaujančių PTK mechanizme, ir trečiųjų šalių perdavimo sistemos operatorių, nesudariusių su Sąjunga susitarimų, kuriais jie priimtų ir taikytų Sąjungos elektros energijos srities teisės aktus, ir 2009 m. gruodžio 16 d. pasirašiusių savanorišką perdavimo sistemos operatorių susitarimą dėl perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo, daugiašalių susitarimų, susijusių su tarpvalstybinių elektros energijos srautų priėmimo išlaidų kompensavimu, sudarymą.

3.2.

Šiais daugiašaliais susitarimais siekiama užtikrinti, kad trečiosios šalies perdavimo sistemos operatorius turėtų vienodas sąlygas su PTK mechanizme dalyvaujančios šalies perdavimo sistemos operatoriumi.

3.3.

Kai būtina, šiuose daugiašaliuose susitarimuose galima rekomenduoti patikslinti bendrą kompensaciją atsižvelgiant į infrastruktūros suteikimo tarpvalstybiniams elektros energijos srautams priimti išlaidų kompensaciją, kuri nustatoma pagal 5 punktą. Tokį patikslinimą visais atvejais tvirtina Komisija, atsižvelgdama į Agentūros nuomonę.

3.4.

Trečiosios šalies perdavimo sistemos operatoriui taikomos sąlygos neturi būti palankesnės už tas, kurios būtų taikomos PTK mechanizme dalyvaujančiam perdavimo sistemos operatoriui.

3.5.

ENTSO-E visus tuos daugiašalius susitarimus pateikia Komisijai, kad ji pateiktų nuomonę dėl to, ar toliau taikant daugiašalį susitarimą skatinamas elektros energijos vidaus rinkos sukūrimas bei veikimas ir tarpvalstybinė prekyba. Nuomonėje Komisija pirmiausia nustato:

1)

ar susitarimas susijęs tik su perdavimo sistemos operatorių (PSO) tarpvalstybinių elektros energijos srautų priėmimo išlaidų tarpusavio kompensavimu;

2)

ar laikomasi 3.2 ir 3.4 punktuose išdėstytų reikalavimų.

3.6.

Rengdama 3.5 punkte nurodytą nuomonę, Komisija konsultuojasi su visomis valstybėmis narėmis, visų pirma atsižvelgdama į valstybių narių, kurios turi bendrą sieną su ta trečiąja šalimi, nuomonę.

Rengdama nuomonę, Komisija gali konsultuotis su Agentūra.

4.   Nuostolių kompensavimas

4.1.

Nuostolių, patirtų nacionalinėse perdavimo sistemose dėl tarpvalstybinių elektros energijos srautų priėmimo, kompensacija skaičiuojama atskirai nuo infrastruktūros suteikimo tarpvalstybiniams elektros energijos srautams priimti išlaidų kompensacijos.

4.2.

Nacionalinėje perdavimo sistemoje patirtų nuostolių suma nustatoma apskaičiuojant šių dydžių skirtumą:

1)

per atitinkamą laikotarpį perdavimo sistemoje faktiškai patirtų nuostolių dydžio

ir

2)

perdavimo sistemos nuostolių, kurie būtų patirti sistemoje per atitinkamą laikotarpį, jei nebūtų buvę elektros energijos tranzito, įverčio.

4.3.

ENTSO-E atsako, kad būtų atliktas 4.2 punkte nurodytas skaičiavimas, ir tinkama forma paskelbia tą skaičiavimą ir skaičiavimo metodą. Šis skaičiavimas gali būti pagrįstas įverčiais, gautais skirtingais atitinkamo laikotarpio momentais.

4.4.

Nuostolių, patirtų nacionalinėje perdavimo sistemoje dėl tarpvalstybinio elektros energijos srauto priėmimo, vertė apskaičiuojama remiantis ta pačia bazine verte, kurią reguliavimo institucija yra patvirtinusi visiems nacionalinėse perdavimo sistemose patiriamiems nuostoliams skaičiuoti. Agentūra tikrina nuostolių vertinimo nacionaliniu lygiu kriterijus, ypač atsižvelgdama į tai, kad nuostoliai būtų vertinami teisingai ir nediskriminuojamai.

Jei atitinkama reguliavimo institucija nėra patvirtinusi bazinės nuostolių skaičiavimo vertės laikotarpiui, kuriuo taikomas PTK mechanizmas, PTK mechanizmo taikymo tikslais nuostolių vertę nustato ENTSO-E.

5.   Infrastruktūros suteikimo tarpvalstybiniams elektros energijos srautams priimti išlaidų kompensavimas

5.1.

Pagal 5.3 punktą pateiktu Agentūros pasiūlymu Komisija nustato metinę tarpvalstybinio infrastruktūros naudojimo išlaidų kompensaciją, kuri perdavimo sistemos operatoriams proporcingai padalijama kaip infrastruktūros suteikimo tarpvalstybiniams elektros energijos srautams priimti išlaidų kompensacija. Jei Komisija nesutinka su Agentūros pasiūlymu, ji paprašo Agentūros pateikti kitą nuomonę.

5.2.

Metinė tarpvalstybinio infrastruktūros naudojimo išlaidų kompensacija už nacionalines perdavimo sistemas atsakingiems perdavimo sistemos operatoriams padalijama proporcingai, atsižvelgiant į:

1)

tranzito koeficientą, t. y. tranzito toje nacionalinėje perdavimo sistemoje ir bendro tranzito visose nacionalinėse perdavimo sistemose santykį;

2)

apkrovos koeficientą, t. y. elektros energijos tranzito kvadrato, padalyto iš tranzito ir apkrovos sumos toje nacionalinėje perdavimo sistemoje ir elektros energijos tranzito kvadrato, padalyto iš tranzito ir apkrovos sumos visose nacionalinėse sistemose, santykį.

Tranzito koeficientas vertinamas 75 %, o apkrovos koeficientas – 25 %.

5.3.

Agentūra pasiūlo 5.1 punkte nurodytos metinės tarpvalstybinio infrastruktūros naudojimo išlaidų kompensacijos dydį, atsižvelgdama į elektros energijos perdavimo infrastruktūros, susijusios su tarpvalstybiniais elektros energijos srautais, vertinimą visos Sąjungos mastu. Agentūra imasi visų būtinų priemonių, kad atliktų vertinimą per dvejus metus nuo datos, kada bus pradėtas taikyti šis reglamentas. ENTSO-E teikia Agentūrai visą šiam vertinimui atlikti reikalingą pagalbą.

Šis vertinimas – tai pripažintomis standartinių įkainių nustatymo metodikomis pagrįstas techninis ir ekonominis prognozuojamų ilgalaikių vidutinių metinių ribinių tokios elektros energijos perdavimo infrastruktūros suteikimo per atitinkamą laikotarpį tarpvalstybiniams elektros energijos srautams sąnaudų vertinimas.

Kai infrastruktūra finansuojama iš kitų šaltinių, o ne tinklų prieigos mokesčių, taikomų pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 14 straipsnį, į tai tinkamai atsižvelgiama vertinant infrastruktūros suteikimo tarpvalstybiniams elektros energijos srautams išlaidas.

Šis visos Sąjungos mastu atliekamas elektros energijos perdavimo infrastruktūros vertinimas apima infrastruktūrą visose valstybėse narėse ir PTK mechanizme dalyvaujančiose trečiosiose šalyse ir 3 punkte nurodytus daugiašalius susitarimus sudariusių perdavimo sistemos operatorių eksploatuojamose sistemose.

5.4.

Kol Agentūra atliks 5.3 punkte nurodytą vertinimą ir Komisija nustatys metinę tarpvalstybinio infrastruktūros naudojimo išlaidų kompensaciją pagal 5.1 punktą, bendra metinė tarpvalstybinio infrastruktūros naudojimo išlaidų kompensacija yra 100 000 000 EUR.

5.5.

Teikdama 5.1 punkte nurodytą pasiūlymą, Agentūra pateikia Komisijai ir nuomonę dėl vidutinių ilgalaikių ribinių sąnaudų tinkamumo infrastruktūros suteikimo tarpvalstybiniams elektros energijos srautams priimti išlaidoms vertinti.

6.   Įmokos į PTK fondą

6.1.

Perdavimo sistemos operatoriai įmokas į PTK fondą moka proporcingai grynojo srauto į savo nacionalinę perdavimo sistemą ir iš jos absoliučios vertės ir grynųjų srautų į visas nacionalines perdavimo sistemas ir iš jų absoliučių verčių sumos santykiui.

7.   Perdavimo sistemos naudojimo mokestis, taikomas importuojant elektros energiją į trečiąsias šalis ir eksportuojant ją iš trečiųjų šalių

7.1.

Perdavimo sistemos naudojimo mokestis mokamas už visą planuojamą elektros energijos importą į trečiąsias šalis ir jos eksportą iš trečiųjų šalių, kai:

1)

ta šalis su Sąjunga nėra sudariusi susitarimo, kuriuo ji priimtų ir taikytų Sąjungos elektros energijos srities teisės aktus,

arba

2)

perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už sistemą, iš kurios elektros energija importuojama arba į kurią elektros energija eksportuojama, nėra sudaręs 3 punkte nurodyto daugiašalio susitarimo.

Šis mokestis išreiškiamas eurais už megavatvalandę.

7.2.

Visi PTK mechanizmo dalyviai taiko perdavimo sistemos naudojimo mokestį už planuojamą elektros energijos importą ir eksportą tarp nacionalinės perdavimo sistemos ir trečiosios šalies perdavimo sistemos.

7.3.

Metinį perdavimo sistemos naudojimo mokestį kasmet iš anksto apskaičiuoja ENTSO-E. Jis nustatomas kaip įmokos už megavatvalandę, kurią dalyvaujančios šalies perdavimo sistemos operatoriai sumokėtų į PTK fondą atsižvelgiant į numatomą atitinkamų metų tarpvalstybinių elektros energijos srautų apimtį, įvertis.

B   DALIS

Bendro perdavimo mokesčių reguliavimo metodo taikymo gairės

1.

Metinio vidutinio perdavimo mokesčio, kurį gamintojai moka visose valstybėse narėse, vertė atitinka 3 punkte nustatytą intervalą.

2.

Vidutinis metinis gamintojų mokamas perdavimo mokestis yra bendras metinis gamintojų mokamas perdavimo mokestis, padalytas iš bendro išmatuoto metinio energijos, gamintojų pateikiamos į valstybės narės perdavimo sistemą, kiekio.

Atliekant 3 punkte nustatytą skaičiavimą, į perdavimo mokestį neįskaičiuojama:

1)

gamintojų mokami mokesčiai už fizinį turtą, reikalingą prisijungti prie sistemos arba prisijungimo priemonėms atnaujinti;

2)

gamintojų mokami mokesčiai, susiję su papildomomis paslaugomis;

3)

specialūs gamintojų mokami sistemos nuostolių mokesčiai.

3.

Metinio vidutinio gamintojų mokamo perdavimo mokesčio vertė atitinka 0–0,5 EUR/MWh intervalą, išskyrus mokesčius, taikomus Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Rumunijoje, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės Airijoje.

Danijoje, Švedijoje ir Suomijoje metinio vidutinio gamintojų mokamo perdavimo mokesčio vertė atitinka 0–1,2 EUR/MWh intervalą.

Airijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės Airijoje metinio vidutinio gamintojų mokamo perdavimo mokesčio vertė atitinka 0–2,5 EUR/MWh intervalą, o Rumunijoje – 0–2 EUR/MWh intervalą.

4.

Agentūra stebi, ar leistini perdavimo mokesčio intervalai yra tinkami, ypač atsižvelgdama į jų poveikį perdavimo pajėgumų, kurių valstybėms narėms reikia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/28/EB (2) nustatytam planiniam rodikliui pasiekti, finansavimui ir bendrą tų intervalų poveikį sistemos naudotojams.

5.

Iki 2014 m. sausio 1 d. Agentūra pateikia Komisijai nuomonę dėl mokesčio vertės intervalo ar intervalų, kurie turėtų būti taikomi nuo 2015 m. sausio 1 d.


(1)  OL L 198, 2006 7 20, p. 18.

(2)  OL L 140, 2009 6 5, p. 16.


Top