Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1284

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1284/2009, kuriuo Gvinėjos Respublikai nustatomos tam tikros specialios ribojančios priemonės

OJ L 346, 23.12.2009, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 96 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/oj

23.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/26


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1284/2009

2009 m. gruodžio 22 d.

kuriuo Gvinėjos Respublikai nustatomos tam tikros specialios ribojančios priemonės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 ir 2 dalis,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 27 d. Tarybos bendrąją poziciją 2009/788/BUSP dėl ribojančių priemonių Gvinėjos Respublikai (1) su pakeitimais, padarytais 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2009/1003/BUSP,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos bendrą pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrąja pozicija 2009/788/BUSP nustatomos tam tikros ribojančios priemonės Nacionalinės demokratijos ir vystymo tarybos nariams ir su jais susijusiems asmenims, atsakingiems už 2009 m. rugsėjo 28 d. smurtines represijas ar už tai, kad šalis pateko į politinę aklavietę.

(2)

Tos priemonės apima bendrosios pozicijos priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančių lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą ir draudimą teikti fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Gvinėjos Respublikoje arba naudojimui Gvinėjos Respublikoje su karine įranga susijusią techninę pagalbą ir finansinę paramą bei kitas paslaugas. Priemonės taip pat apima draudimą parduoti, tiekti, perduoti Gvinėjos Respublikai ar į ją eksportuoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms.

(3)

Tos priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl, siekiant visų pirma užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, būtina Sąjungos lygiu priimti teisės aktą joms įgyvendinti kiek tai susiję su Sąjunga.

(4)

Fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turėtų atitikti 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (2) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3) nuostatas.

(5)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

a)   įranga, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms– I priede išvardytos prekės;

b)   techninė pagalba– techninė parama, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra arba kitokiu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, konsultacijų, mokymo, darbo žinių ar gebėjimų perdavimo arba konsultavimo paslaugų forma, įskaitant pagalbą žodžiu;

c)   tarpininkavimo paslaugos– asmenų, subjektų ir partnerysčių, veikiančių kaip tarpininkai, veikla perkant ir parduodant prekes bei technologijas ar rengiant jų perdavimą, derantis dėl sandorių, kurie gali būti susiję su prekių ar technologijų perdavimu, ar juos rengiant, veikla;

d)   lėšos– finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant, tačiau ne tik:

e)   lėšų įšaldymas– lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo ar galimybių jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie sudarytų sąlygas lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

f)   ekonominiai ištekliai– visų rūšių materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

g)   ekonominių išteklių įšaldymas– draudimas šiuos išteklius naudoti lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau ne tik jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

h)   Sąjungos teritorija– teritorijos, kurioms taikoma Sutartis, pagal Sutartyje nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar kitos kilmės įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Gvinėjos Respublikoje arba naudojimui Gvinėjos Respublikoje;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su a punkte nurodyta įranga, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Gvinėjos Respublikoje arba naudojimui Gvinėjos Respublikoje;

c)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusius su a punkte nurodyta įranga, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Gvinėjos Respublikoje arba naudojimui Gvinėjos Respublikoje;

d)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama pažeisti a, b ar c punktuose nurodytus draudimus arba dėl kurios pažeidžiami šie draudimai.

3 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše (4) nurodytomis prekėmis bei technologijomis ar su tame sąraše nurodytų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Gvinėjos Respublikoje arba naudojimui Gvinėjos Respublikoje;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą tokių priemonių pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusios techninės pagalbos teikimui, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Gvinėjos Respublikoje arba naudojimui Gvinėjos Respublikoje;

c)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama pažeisti a ir b punktuose nurodytus draudimus arba dėl kurios pažeidžiami šie draudimai.

4 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2 ir 3 straipsnių, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos III priede išvardytose tinklavietėse, gali leisti:

a)

parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, jei ji skirta naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba Jungtinių Tautų (JT) ir Europos Sąjungos institucijų kūrimo programoms, arba Europos Sąjungos ir JT krizių valdymo operacijoms;

b)

teikti finansavimą, finansinę paramą, techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su a punkte nurodyta įranga ar programomis ir operacijomis;

c)

teikti finansavimą, finansinę paramą, techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su žudyti nepritaikyta karine įranga, skirta naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, JT ir Sąjungos institucijų kūrimo programoms, arba Europos Sąjungos ir JT krizių valdymo operacijoms;

d)

teikti finansavimą, finansinę paramą, techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su ne kovinės paskirties transporto priemonėmis, kurios pagamintos su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtomis naudoti tik Europos Sąjungos ir jos valstybių narių personalo apsaugai Gvinėjos Respublikoje.

2.   Leidimai jau įvykdytai veiklai neišduodami.

5 straipsnis

2 ir 3 straipsniai netaikomi apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos laikinai į Gvinėjos Respubliką tik asmeniniam naudojimui įveža JT, Europos Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei su jais susijęs personalas.

6 straipsnis

1.   Įšaldomos visos II priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   II priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   II priede išvardijami fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos pagal Bendrosios pozicijos 2009/788/BUSP 3a straipsnį Taryba nustatė esant Nacionalinės demokratijos ir vystymo tarybos nariais arba su jais susijusiais fiziniais ar juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis.

4.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai pažeisti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones arba dėl kurios pažeidžiamos šios priemonės.

7 straipsnis

Fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie leido naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, neužtraukiama jokia atsakomybė už 3 straipsnio b punkte ir 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų draudimų nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrindo įtarti, kad jie savo veiksmais šiuos draudimus pažeis.

8 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos III priede išvardytose tinklavietėse, gali leisti panaikinti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

reikalingi II priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba būsto paskolas, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d)

reikalingi ypatingoms išlaidoms padengti, jei valstybė narė visoms kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kokiu pagrindu, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

2.   Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

9 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos III priede išvardytose tinklavietėse, gali leisti panaikinti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

naudojimasis atitinkamomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais teismo, administracine arba arbitražo tvarka yra suvaržytas, kai toks suvaržymas buvo nustatytas iki tos dienos, kurią 6 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į II priedą, arba dėl jų buvo priimtas ir iki tos dienos paskelbtas teismo, administracinis arba arbitražo sprendimas;

b)

atitinkamos lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto suvaržymu arba pripažinti galiojančiais tokiu sprendimu, patenkinti laikantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

turto suvaržymas arba teismo sprendimas nėra II priede nurodyto asmens, subjekto ar organizacijos naudai; ir

d)

turto suvaržymo arba teismo sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.   Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

10 straipsnis

1.   6 straipsnio 2 dalies nuostatomis Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar organizacijos sąskaitą, jei visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.   6 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a)

palūkanomis arba kitomis su šiomis sąskaitomis susijusiomis pajamomis; arba

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba nustatytus iki 3 straipsnyje nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į II priedą datos,

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos, mokėjimai ar finansinės priemonės yra įšaldyti pagal 6 straipsnio 1 dalį.

11 straipsnis

Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, vykdomi sąžiningai remiantis tuo, kad tokie veiksmai atitinka šio reglamento nuostatas, neužtraukia jokios atsakomybės šiuos veiksmus vykdančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, jų direktoriams arba darbuotojams, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

12 straipsnis

1.   Nepažeisdami taikomų ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos:

a)

nedelsdami pateikia valstybių narių, kuriose jie gyvena ar turi buveinę, III priede išvardytose tinklavietėse nurodytoms kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri sudarytų palankesnes sąlygas laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, pagal 6 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai ar per III priede išvardytose tinklavietėse nurodytą kompetentingą instituciją perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b)

bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant šią informaciją.

2.   Atitinkamai valstybei narei sudaroma galimybė susipažinti su visa papildoma informacija, kurią tiesiogiai gauna Komisija.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

13 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir pateikia viena kitai visą kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

14 straipsnis

Siekiant tinkamai nustatyti atitinkamų asmenų tapatybes, į II priedą įtraukiama informacija, jei ji turima, apie sąraše nurodytus fizinius asmenis.

Tokią informaciją gali sudaryti šie duomenys:

a)

pavardė ir vardai, įskaitant, jeigu yra, slapyvardžius ir titulus;

b)

gimimo data ir vieta;

c)

pilietybė;

d)

paso numeris ir tapatybės kortelės numeris;

e)

mokesčių mokėtojo numeris ir socialinio draudimo numeris;

f)

lytis;

g)

adresas arba kita su buvimo vieta susijusi informacija;

h)

pareigos arba profesija;

i)

įtraukimo į sąrašą data.

II priede tapatybės nustatymo tikslais taip pat gali būti pateikiama pirmiau nurodyta informacija apie sąraše nurodytų asmenų šeimos narius, jei tokia informacija būtina konkrečiu atveju siekiant patikrinti sąraše nurodyto atitinkamo fizinio asmens tapatybę.

II priede taip pat nurodomos įtraukimo į sąrašą priežastys, pavyzdžiui, profesija.

15 straipsnis

1.   Komisija įgaliojama:

a)

remdamasi dėl Bendrosios pozicijos 2009/788/BUSP priedo priimtais spendimais iš dalies keisti II priedą; ir

b)

remdamasi valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti III priedą.

2.   Komisija nurodo atskiras ir konkrečias priežastis, dėl kurių buvo priimti sprendimai pagal 1 dalies a punktą, ir atitinkamiems asmenims, subjektams ar organizacijoms suteikia galimybę pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu.

3.   Komisija asmens duomenis tvarko vykdydama savo užduotis pagal šį reglamentą ir laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų.

16 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus Komisijai.

17 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir jas nurodo III priede išvardytose tinklavietėse arba pasitelkdamos šias tinklavietes.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės apie savo kompetentingas institucijas ir visus vėlesnius jų pakeitimus nedelsdamos praneša Komisijai.

3.   Kai pagal šį reglamentą reikia pateikti pranešimą Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiam susisiekimui naudojamas III priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

18 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ir laivuose;

c)

Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms;

e)

Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. CARLGREN


(1)  OL L 281, 2009 10 28, p. 7.

(2)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(3)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(4)  OL C 65, 2009 3 19, p. 1.


I PRIEDAS

1 STRAIPSNIO A PUNKTE IR 2 STRAIPSNIO A PUNKTE MINIMOS ĮRANGOS, KURI GALI BŪTI NAUDOJAMA VIDAUS REPRESIJOMS, SĄRAŠAS

1.

Toliau išvardyti šaunamieji ginklai, šaudmenys ir jų priedai:

1.1.

šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML1 ir ML2 dalis;

1.2.

šaudmenys, specialiai sukurti 1.1 punkte nurodytiems šaunamiesiems ginklams ir specialiai jiems sukurti komponentai;

1.3.

ginklų taikikliai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2.

Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3.

Toliau išvardytos transporto priemonės:

3.1.

transporto priemonės, kuriose įrengta vandens patranka, specialiai sukurtos ar pritaikytos riaušėms malšinti;

3.2.

transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus;

3.3.

transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant statybos įrangą su balistine apsauga;

3.4.

transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti;

3.5.

transporto priemonės, specialiai sukurtos mobiliosioms kliūtims dislokuoti;

3.6.

3.1–3.5 punktuose nurodytų transporto priemonių komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

1 pastaba.

Šis punktas netaikomas transporto priemonėms, specialiai sukurtoms gaisrams gesinti.

2 pastaba.

3.5 punkte vartojamas terminas „transporto priemonės“ apima priekabas.

4.

Toliau išvardytos sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1.

įranga bei prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ir neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus ir detonavimo virvę, bei specialiai jiems sukurti komponentai; išskyrus įrangą bei prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai, gaisro gesintuvų jungikliai ar elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą;

4.2.

linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

4.3.

Toliau išvardytos kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a)

amatolas;

b)

nitroceliuliozė (kurios sudėtyje daugiau kaip 12,5 % azoto);

c)

nitroglikolis;

d)

pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e)

pikrilchloridas;

f)

2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

5.

Toliau išvardyta apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML13 dalį:

5.1.

neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė;

5.2.

neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai ir skydai gintis nuo riaušininkų bei neperšaunami skydai.

Pastaba. Šis punktas netaikomas:

specialiai sporto veiklai sukurtai įrangai;

darbo saugos reikalavimams atitikti specialiai sukurtai įrangai.

6.

Mokymui naudotis šaunamaisiais ginklais skirti simuliatoriai, nekontroliuojami pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML14 dalį, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7.

Naktinio matymo ir terminė vaizdo atkūrimo įranga bei vaizdo skaisčio stiprintuvai, išskyrus kontroliuojamus pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8.

Spygliuotoji viela.

9.

Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

10.

Specialiai sukurta šiame sąraše nurodytų gaminių gamybos įranga.

11.

Šiame sąraše nurodytų gaminių kūrimui, gamybai ar naudojimui skirtos specialios technologijos.


II PRIEDAS

6 STRAIPSNYJE MINIMI ASMENYS, SUBJEKTAI IR ORGANIZACIJOS

 

Vardas, pavardė (ir galimi kiti vardai)

Tapatybės nustatymo informacija (gimimo data ir vieta (gim. d. ir gim. v.), paso numeris / tapatybės kortelės numeris...)

Pagrindas

1.

Kapitonas Moussa Dadis CAMARA

gim. d.: 1964 1 1 arba 1968 12 29

Pasas: R0001318

Nacionalinės demokratijos ir vystymo tarybos (CNDD) pirmininkas

2.

Divizijos generolas Mamadouba (dar žinomas kaip Mamadou) Toto CAMARA

gim. d.: 1946 1 1

Pasas: R00009392

Saugumo ir civilinės saugos ministras

3.

Generolas Sékouba KONATÉ

gim. d.: 1964 1 1

Pasas: R0003405 / R0002505

Nacionalinės gynybos ministras

4.

Pulkininkas Mathurin BANGOURA

gim. d.: 1962 11 15

Pasas: R0003491

Telekomunikacijų ir naujų informacinių technologijų ministras

5.

Pulkininkas leitenantas Aboubacar Sidiki (dar žinomas kaip Idi Amin) CAMARA

gim. d.: 1979 10 22

Pasas: R0017873

Ministras ir CNDD nuolatinis sekretorius (2009 1 26 atleistas iš tarnybos armijoje)

6.

Majoras Oumar BALDÉ

gim. d.: 1964 12 26

Pasas: R0003076

CNDD narys

7.

Majoras Mamadi (dar žinomas kaip Mamady) MARA

gim. d.: 1954 1 1

Pasas: R0001343

CNDD narys

8.

Majoras Almamy CAMARA

gim. d.: 1975 10 17

Pasas: R0023013

CNDD narys

9.

Pulkininkas leitenantas Mamadou Bhoye DIALLO

gim. d.: 1956 1 1

Pasas: R0001855

CNDD narys

10.

Kapitonas Koulako BÉAVOGUI

 

CNDD narys

11.

Policijos pulkininkas leitenantas Kandia (dar žinomas kaip Kandja) MARA

Pasas: R0178636

CNDD narys

Labé regioninis saugumo direktorius

12.

Pulkininkas Sékou MARA

gim. d.: 1957

CNDD narys

Nacionalinės policijos direktoriaus pavaduotojas

13.

Morciré CAMARA

gim. d.: 1949 1 1

Pasas: R0003216

CNDD narys

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

CNDD narys

Muitinės nacionalinis direktorius

15.

Pulkininkas Mamadou Korka DIALLO

gim. d.: 1962 2 19

Prekybos, pramonės ir MVĮ ministras

16.

Majoras Kelitigui FARO

gim. d.: 1972 8 3

Pasas: R0003410

Respublikos Prezidento kabineto generalinis ministras sekretorius

17.

Pulkininkas Fodeba TOURÉ

gim. d.: 1961 6 7

Pasas: R0003417 / R0002132

Kindijos regiono gubernatorius (buvęs jaunimo reikalų ministras, 2009 5 7 atleistas iš ministro pareigų)

18.

Majoras Cheick Sékou (dar žinomas kaip Ahmed) Tidiane CAMARA

gim. d.: 1966 5 12

CNDD narys

19.

Pulkininkas Sékou (dar žinomas kaip Sékouba) SAKO

 

CNDD narys

20.

Leitenantas Jean-Claude PIVI (vadinamas COPLAN)

gim. d.: 1960 1 1

CNDD narys

Už prezidento saugumą atsakingas ministras

21.

Kapitonas Alphonse TOURÉ

gim. d.: 1970 6 3

CNDD narys

22.

Pulkininkas Moussa KEITA

gim. d.: 1966 1 1

CNDD narys

Nuolatinis CNDD ministras sekretorius, atsakingas už ryšius su Respublikos institucijomis

23.

Pulkininkas leitenantas Aïdor (dar žinomas kaip Aëdor) BAH

 

CNDD narys

24.

Majoras Bamou LAMA

 

CNDD narys

25.

Mohamed Lamine KABA

 

CNDD narys

26.

Kapitonas Daman (dar žinomas kaip Dama) CONDÉ

 

CNDD narys

27.

Majoras Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

CNDD narys

28.

Majoras Moussa Tiégboro CAMARA

gim. d.: 1968 1 1

Pasas: 7190

CNDD narys

Ministras prie Prezidento kabineto, atsakingas už specialiąsias kovos su narkotikais ir sunkiais banditizmo atvejais tarnybas

29.

Kapitonas Issa CAMARA

gim. d.: 1954

CNDD narys

Mamou gubernatorius

30.

Pulkininkas Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

gim. d.: 1957 2 26

Pasas: 13683

CNDD narys

Sveikatos ir visuomenės higienos ministras

31.

Mamady CONDÉ

gim. d.: 1952 11 28

Paso Nr.: R0003212

CNDD narys

32.

Vyresnysis leitenantas Cheikh Ahmed TOURÉ

 

CNDD narys

33.

Pulkininkas leitenantas Aboubacar Biro CONDÉ

gim. d.: 1962 10 15

Pasas: 2443 / R0004700

CNDD narys

34.

Bouna KEITA

 

CNDD narys

35.

Idrissa CHERIF

gim. d.: 1967 11 13

Pasas: R0105758

Už ryšius atsakingas ministras prie Prezidento kabineto ir gynybos ministro

36.

Mamoudou (dar žinomas kaip Mamadou) CONDÉ

gim. d.: 1960 12 09

Pasas: R0020803

Valstybės sekretorius, atsakingas už misijas, strateginius klausimus ir tvarų vystymąsi

37.

Leitenantas Aboubacar Chérif (dar žinomas kaip Toumba) DIAKITÉ

 

Prezidento adjutantas

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

gim. d.: 1976 1 1

Pasas: R0000968

Aboubacar Chérif „Toumba“ Diakité specialusis patarėjas

39.

Vyresnysis leitenantas Marcel KOIVOGUI

 

Aboubacar Chérif „Toumba“ Diakité pavaduotojas

40.

Papa Koly KOUROUMA

gim. d.: 1962 11 3

Pasas: R11914/R001534

Aplinkos ir tvaraus vystymosi ministras

41.

Majoras Nouhou THIAM

gim. d.: 1960

Pasas: 5180

Ginkluotųjų pajėgų generalinis inspektorius

CNDD atstovas spaudai

42.

Policijos kapitonas Théodore (dar žinomas kaip Siba) KOUROUMA

gim. d.: 1971 5 13

Pasas: tarnybinis R0001204

Prezidento kabineto atašė

43.

Kabinet (dar žinomas kaip Kabiné) KOMARA

gim. d.: 1950 3 8

Pasas: R0001747

Ministras Pirmininkas

44.

Kapitonas Mamadou SANDÉ

gim. d.: 1969 12 12

Pasas: R0003465

Prezidento kabineto ministras, atsakingas už ekonomiką ir finansus

45.

Alhassane (dar žinomas kaip Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

gim. d.: 1961 12 31

Pasas: 5938 / R00003488

Prezidento kabineto ministras, atsakingas už valstybės kontrolę

46.

Joseph KANDUNO

 

Ministras, atsakingas už auditą, skaidrumą ir gerą valdymą

47.

Fodéba (dar žinomas kaip Isto) KÉIRA

gim. d.: 1961 6 4

Pasas: R0001767

Jaunimo reikalų, sporto ir jaunimo užimtumo skatinimo ministras

48.

Pulkininkas Siba LOHALAMOU

gim. d.: 1962 8 1

Pasas: R0001376

Teisingumo ministras Antspaudo saugotojas

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

gim. d.: 1960 1 1

Pasas: R0001714

Teritorijų administravimo ir politinių reikalų ministras

50.

Alexandre Cécé LOUA

gim. d.: 1956 1 1

Pasas: R0001757;

diplomatinis pasas: R0000027

Užsienio reikalų ir užsienyje gyvenančių gvinėjiečių reikalų ministras

51.

Mamoudou (dar žinomas kaip Mahmoud) THIAM

gim. d.: 1968 10 04

Pasas: R0001758

Kasyklų ir energetikos ministras

52.

Boubacar BARRY

gim. d.: 1964 5 28

Pasas: R0003408

Prezidento kabineto valstybės ministras, atsakingas už statybas, teritorijų planavimą ir statinių paveldą

53.

Demba FADIGA

gim. d.: 1952 1 1

Pasas: gyvenamosios vietos pažymėjimas FR365845/365857

CNDD narys, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius

Atsakingas už CNDD ir Vyriausybės santykius

54.

Mohamed DIOP

gim. d.: 1963 1 1

Pasas: R0001798

CNDD narys

Konakrio gubernatorius

55.

Seržantas Mohamed (dar žinomas kaip Tigre) CAMARA

 

Saugumo pajėgų narys prie Prezidento apsaugos „Koundara“

56.

Habib HANN

gim. d.: 1950 12 15

Pasas: 341442

Valstybės strateginių sektorių audito ir priežiūros komitetas

57.

Ousmane KABA

 

Valstybės strateginių sektorių audito ir priežiūros komitetas

58.

Alfred MATHOS

 

Valstybės strateginių sektorių audito ir priežiūros komitetas

59.

Kapitonas Mandiou DIOUBATÉ

gim. d.: 1960 1 1

Pasas: R0003622

Prezidentūros spaudos biuro direktorius

CNDD atstovas spaudai

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

gim. d.: 1968 4 23

Pasas: R0004490

Ginkluotųjų pajėgų narys

Gynybos ministerijos žvalgybos ir tyrimo tarnybos direktorius

61.

Ibrahima Ahmed BARRY

gim. d.: 1961 11 11

Pasas: R0048243

Gvinėjos radijo ir televizijos generalinis direktorius

62.

Alhassane BARRY

gim. d.: 1962 11 15

Pasas: R0003484

Centrinio banko valdytojas

63.

Roda Namatala FAWAZ

gim. d.: 1947 7 6

Pasas: R0001977

Verslininkas, susijęs su CNDD ir teikęs finansinę paramą CNDD

64.

Dioulde DIALLO

 

Verslininkas, susijęs su CNDD ir teikęs finansinę paramą CNDD

65.

Kerfalla CAMARA KPC

 

„Guicopress“ gen. direktorius

Verslininkas, susijęs su CNDD ir teikęs finansinę paramą CNDD

66.

Dr. Moustapha ZABATT

gim. d.: 1965 2 6

Prezidento gydytojas ir asmeninis patarėjas

67.

Aly MANET

 

„Dadis Doit Rester“ judėjimas

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

Darbo, administracinės reformos ir valstybės tarnybos ministras

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

Informacijos ir kultūros reikalų ministras

70.

Boureima CONDÉ

 

Žemės ūkio ir gyvulininkystės ministras

71.

Mariame SYLLA

 

Decentralizavimo ir vietinio vystymosi ministras


III PRIEDAS

Tinklavietės, kuriose nurodyta informacija apie kompetentingas institucijas, minimas 4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 12 bei 17 straipsniuose, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GRAIKIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ISPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

Directorate-General External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Belgium

Tel. (+32 2) 296 61 33 / 295 55 85

Faks. (+32 2) 299 08 73


Top