Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1010

2009 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1010/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, įgyvendinimo taisyklės

OJ L 280, 27.10.2009, p. 5–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 252 - 288

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1010/oj

27.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1010/2009

2009 m. spalio 22 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 4 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 13 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 3 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 20 straipsnio 4 dalį, 49 straipsnio 1 dalį, 52 straipsnį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1005/2008 numatyta, kad turi būti priimtos išsamios jo nuostatų įgyvendinimo taisyklės ir priemonės.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 6 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnio 1 dalį trijų darbo dienų laikotarpį, per kurį iš anksto pranešama apie iškrovimo arba perkrovimo operacijas uoste ir pateikiami sugautų žuvų kiekio sertifikatai iki numatomo atvykimo į žuvininkystės produktų įvežimo į Bendrijos teritoriją vietą, laiko, galima pakeisti atsižvelgiant į tam tikrus veiksnius. Šie veiksniai – tai žuvininkystės produktų tipas; atstumas tarp žvejybos vietos, iškrovimo vietų ir uostų, kuriuose atitinkami laivai registruoti arba įtraukti į sąrašus; atstumas iki įvežimo į Bendrijos teritoriją vietos; naudotos transporto priemonės. Šviežiems žuvininkystės produktams ir siuntoms, kurios vežamos oro, kelių arba geležinkelių transportu, nustatomas trumpesnis nei trijų darbo dienų laikotarpis.

(3)

Turėtų būti užtikrinamas perduodamų išankstinio pranešimo apie iškrovimą ir perkrovimą dokumentų, iškrovimo ir perkrovimo deklaracijų ir stebėjimo pranešimų nuoseklumas. Dėl šios priežasties šių dokumentų forma turi būti nustatyta pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 6 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 3 dalį ir 49 straipsnio 1 dalį.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 9 straipsnio 1 dalyje ir 17 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valstybės narės vykdo bent 5 % iškrovimo ir perkrovimo operacijų, kurias atlieka trečiųjų valstybių žvejybos laivai, patikrinimus uostuose ir atlieka patikrinimus, kurie laikomi būtinais siekiant užtikrinti, jog reglamento nuostatos būtų taikomos tinkamai, laikydamosi standartų, nustatytų atsižvelgiant į rizikos valdymą ir nacionalinius arba Bendrijos rizikos valdymo kriterijus. Tikslinga nustatyti bendruosius rizikos valdymo kriterijus, kurie būtų taikomi vykdant patikros, patikrinimų uostuose ir tikrinimo veiklą, siekiant suteikti galimybę laiku atlikti rizikos analizę ir bendrąjį atitinkamos kontrolės informacijos vertinimą. Bendraisiais kriterijais siekiama užtikrinti, kad vykdydamos patikrinimus uostuose ir tikrinimą visos valstybės narės taikytų suderintą metodą ir kad visiems veiklos vykdytojams būtų sudarytos vienodos sąlygos.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 52 straipsnyje numatyta, kad to reglamento nuostatoms įgyvendinti būtinos priemonės turi būti priimamos taikant komitologijos procedūrą. Kadangi Bendrija turėtų atsižvelgti į galimus ribotus pajėgumus tinkamai įgyvendinti sertifikavimo sistemą, manoma esant tikslinga šią sistemą pritaikyti tam tikriems žuvininkystės produktams, gautiems iš nedidelių žvejybos laivų, t. y. numatyti sugautų žuvų kiekio supaprastinto sertifikato galimybę. Neturint smulkiosios žvejybos bendrosios apibrėžties turėtų būti nustatyti tam tikri specialūs kriterijai, į kuriuos atsižvelgdami eksportuotojai galėtų prašyti patvirtinti sugautų žuvų kiekio supaprastintą sertifikatą. Nustatant šiuos kriterijus visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į ribotą atitinkamų žvejybos laivų pajėgumą, kuriems, jeigu būtų nustatomas įpareigojimas taikyti standartinę sugautų žuvų kiekio sertifikavimo sistemą, šis įpareigojimas sudarytų neproporcingą naštą.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemos, dėl kurių buvo susitarta ir kurios galioja regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose (toliau – RŽVO), turi būti pripažįstamos tiek, kiek jos atitinka reglamento reikalavimus. Kai kurias iš šių sistemų galima pripažinti atitinkančiomis Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 reikalavimus, tačiau kitoms reikia nustatyti papildomas sąlygas.

(7)

Ekonominės veiklos vykdytojai, atitinkantys sąlygas, pagal kurias suteikiamas patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statusas, į Bendrijos teritoriją importuodami žuvininkystės produktus turėtų turėti galimybę naudotis supaprastinta procedūra. Visose valstybėse narėse būtina nustatyti patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo pažymėjimo išdavimo, jo dalinio pakeitimo arba panaikinimo, patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso galiojimo sustabdymo arba panaikinimo bendras sąlygas ir kreipimosi gauti patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo pažymėjimą bei to pažymėjimo išdavimo taisykles.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 12 straipsnio 4 dalyje numatytas Komisijos ir trečiųjų valstybių administracinis bendradarbiavimas srityse, susijusiose su sugautų žuvų kiekio sertifikavimo nuostatų įgyvendinimu. Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 20 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad sugautų žuvų kiekio sertifikatą galima surašyti, patvirtinti arba pateikti elektroninėmis ryšio priemonėmis ar, jeigu susitariama su vėliavos valstybe, jį gali atstoti elektroninės atsekamumo sistemos, kurias naudojant būtų užtikrinamas toks pats valdžios institucijų vykdomos kontrolės lygis. Šie administraciniai susitarimai su vėliavos valstybėmis turi būti reguliariai atnaujinami, o valstybės narės bei visuomenė apie juos turi būti tinkamu laiku informuojamos.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 51 straipsnio 2 dalį turi būti sukurta valstybių narių, trečiųjų valstybių ir Komisijos tarpusavio pagalbos sistema. Šis administracinis bendradarbiavimas yra svarbus siekiant užtikrinti, kad Bendrijos sugautų žuvų kiekio sertifikavimo sistema būtų taikoma tinkamai ir kad NNN žvejyba būtų tinkamai tiriama ir už ją taikomos sankcijos. Todėl turėtų būti parengtos sistemingo keitimosi informacija, atliekamo pateikus prašymą ar savanoriškai, taisyklės ir tokios taisyklės, kuriose būtų numatyta galimybė kitos valstybės narės prašyti taikyti vykdymo užtikrinimo priemones ir pateikti administracinį pranešimą. Turėtų būti nustatytos praktinės keitimosi informacija ir pagalbos prašymo procedūros. Tačiau šios nuostatos neturi įtakos valstybėms narėms taikant teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose taisykles.

(10)

Asmenų apsauga valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (2). Asmenų apsauga Komisijai tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3), visų pirma kai tai susiję su tvarkymo konfidencialumo ir saugumo reikalavimais, asmens duomenų perdavimu iš valstybių narių nacionalinių sistemų Komisijai, tvarkymo teisėtumu ir duomenų subjektų teisėmis gauti informaciją, susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti.

(11)

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 I priedą (jame išvardyti produktai, kuriems netaikoma sąvokos „žuvininkystės produktai“ apibrėžtis) galima persvarstyti kasmet pagal 12 straipsnio 5 dalį ir atsižvelgiant į pagal II, III, IV, V, VIII, X ir XII skyrius surinktą informaciją. Vadinasi, remiantis informacija, surinkta bendradarbiaujant pagal 20 straipsnio 4 dalį, I priedą galima iš dalies atitinkamai pakeisti.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ PATIKRINIMAI VALSTYBIŲ NARIŲ UOSTUOSE

I   SKYRIUS

Trečiųjų valstybių žvejybos laivų įplaukimo į uostą sąlygos

1 straipsnis

Išankstinis pranešimas

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 6 straipsnio 1 dalies, šio reglamento I priede nustatytų tipų žuvininkystės produktus iškraunantys laivai išankstinį pranešimą turi pateikti prieš 4 valandas.

2 straipsnis

Išankstinio pranešimo forma

1.   Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto išankstinio pranešimo forma yra nustatyta šio reglamento IIA priede.

2.   Jei su visu sugautų žuvų kiekiu pateikiamas patvirtintas sugautų žuvų kiekio sertifikatas, galima naudoti IIB priede nustatytą supaprastintą išankstinio pranešimo formą.

3 straipsnis

Prieš iškrovimą ir perkrovimą pateikiamų deklaracijų teikimo tvarka ir tų deklaracijų formos

1.   Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos prieš iškrovimą pateikiamos deklaracijos forma nustatyta šio reglamento IIIA priede.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta prieš perkrovimą pateikiamos deklaracijos forma nustatyta šio reglamento IIIB priede.

3.   Trečiosios valstybės žvejybos laivas prieš iškrovimą arba prieš perkrovimą pateikiamą deklaraciją gali perduoti elektronine forma, jeigu valstybė narė, kurios paskirtaisiais iškrovimo uostais ir perkrovimo įrenginiais jis ketina pasinaudoti, ir laivo vėliavos valstybė yra susitarusios dėl keitimosi duomenimis elektroninėmis priemonėmis.

4.   Jei 3 dalyje nurodytame susitarime nenumatyta kitaip, trečiosios valstybės žvejybos laivas prieš iškrovimą arba perkrovimą pateikiamą deklaraciją pateikia:

a)

valstybės narės, kurioje atliekamas iškrovimas arba perkrovimas, valstybine kalba; arba

b)

anglų kalba, jeigu sutinka valstybė narė, kurioje atliekamas iškrovimas arba perkrovimas.

5.   Prieš iškrovimą arba perkrovimą pateikiama deklaracija perduodama bent prieš 4 valandas iki numatyto iškrovimo arba perkrovimo pradžios.

II   SKYRIUS

Patikrinimai uostuose

4 straipsnis

Patikrinimų uostuose standartai

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus patikrinimų uostuose standartus sudaro šie kriterijai:

a)

atitinkamų rūšių žuvys, kurioms taikomas valdymo arba išteklių atkūrimo planas;

b)

įtarimas, kad žvejybos laivas nesilaiko galiojančių laivų stebėjimo sistemos (toliau – LSS) nuostatų, numatytų 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2244/2003, nustatančio išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų (4), 4 skyriuje;

c)

žvejybos laivas pastaruosius 3 mėnesius netikrintas uosto valstybės narės uoste;

d)

uosto valstybė narė žvejybos laivo netikrino pastaruosius 6 mėnesius;

e)

žvejybos laivas neįtrauktas į įmonių, iš kurių leidžiama importuoti tam tikrus gyvūninės kilmės produktus, sąrašą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004 (5) 12 straipsnyje;

f)

iš didelės komercinės vertės rūšių žuvų pagamintų žuvininkystės produktų importas, eksportas arba prekyba šiais produktais;

g)

naujų žuvininkystės produktų rūšių pateikimas arba naujų prekybos modelių atskleidimas;

h)

prekybos modelių ir vėliavos valstybės vykdomos žinomos žvejybos veiklos neatitiktis, visų pirma gaudomų žuvų rūšių, sugautų tų rūšių žuvų kiekių arba jos žvejybos laivyno charakteristikų atžvilgiu;

i)

prekybos modelių ir trečiosios valstybės vykdomos su žvejyba susijusios žinomos veiklos neatitiktis, visų pirma jos perdirbimo pramonės arba jos prekybos žuvininkystės produktais charakteristikų atžvilgiu;

j)

prekybos modelis nėra grindžiamas ekonominiais kriterijais;

k)

naujai įsteigto veiklos vykdytojo dalyvavimas;

l)

didelis ir staigus prekybos tam tikrų rūšių žuvimis apimties padidėjimas;

m)

sugautų žuvų kiekio sertifikatų kopijų, kurios pridedamos prie pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 IV priedą parengtų pareiškimų apie perdirbtus žuvininkystės produktus, jeigu, pavyzdžiui, perdirbant sugautų žuvų kiekis dalijamas į kelias dalis, pateikimas;

n)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 6 straipsnį privalomas išankstinis pranešimas nustatytu laiku nepateikiamas arba nurodoma neišsami informacija;

o)

sugautų žuvų kiekio duomenų, kuriuos nurodo veiklos vykdytojas, ir kompetentingos institucijos turimos kitos informacijos neatitiktis;

p)

laivas arba laivo savininkas įtariamas dalyvaujantis ar dalyvavęs vykdant NNN žvejybos veiklą;

q)

neseniai buvo pakeistas laivo pavadinimas, vėliava arba registracijos numeris;

r)

nepranešta apie vėliavos valstybę pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 20 straipsnį arba yra informacijos apie galimus pažeidimus tam tikrai vėliavos valstybei tvirtinant sugautų žuvų kiekio sertifikatus (pavyzdžiui, kompetentingos institucijos spaudai arba patvirtinimo antspaudai pamesti, pavogti arba suklastoti);

s)

numanomi vėliavos valstybės taikomos kontrolės sistemos trūkumai;

t)

atitinkami veiklos vykdytojai jau anksčiau yra ėmęsi neteisėtos veiklos, kuri gali būti susijusi su NNN žvejyba.

5 straipsnis

Ataskaitų apie standartų taikymą teikimas

1.   Valstybės narės 4 straipsnyje nurodytų standartų taikymo ataskaitas įtraukia į pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 55 straipsnio 1 dalį Komisijai kas dvejus metus pateikiamą ataskaitą.

2.   Remdamasi tomis ataskaitomis ir savo pačios atliktais stebėjimais Komisija vertina standartus ir, jei reikia, juos iš dalies keičia.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

IMPORTUOJANT IR EKSPORTUOJANT ŽUVININKYSTĖS PRODUKTUS TAIKOMA SUGAUTŲ ŽUVŲ KIEKIO SERTIFIKAVIMO SISTEMA

I   SKYRIUS

Sugautų žuvų kiekio sertifikatai

6 straipsnis

Supaprastintas sugautų žuvų kiekio sertifikatas

1.   Šis straipsnis taikomas trečiųjų valstybių žvejybos laivams, kurių (-ie):

a)

didžiausias ilgis yra mažesnis nei 12 metrų (be velkamųjų žvejybos įrankių); arba

b)

didžiausias ilgis yra mažesnis nei 8 metrai (su velkamaisiais žvejybos įrankiais); arba

c)

yra be antstato; arba

d)

apskaičiuota bendroji talpa mažesnė nei 20 GT.

2.   Su 1 dalyje nurodytų trečiųjų valstybių žvejybos laivų sugautų žuvų kiekiais, kurie iškraunami tik tų laivų vėliavos valstybėje ir kurie kartu sudaro vieną siuntą, galima pateikti supaprastintą sugautų žuvų kiekio sertifikatą, o ne Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 12 straipsnyje nurodytą sugautų žuvų kiekio sertifikatą. Supaprastintame sugautų žuvų kiekio sertifikate pateikiama visa šio reglamento IV priede pateiktame pavyzdyje nurodyta informacija, ir jį patvirtina laivo vėliavos valstybės valdžios institucija, turinti reikiamus įgaliojimus tikrinti informacijos tikslumą.

3.   Supaprastintą sugautų žuvų kiekio sertifikatą siuntos eksportuotojas prašo patvirtinti tik valstybinei institucijai pateikęs visą IV priede pateiktame pavyzdyje nurodytą informaciją.

7 straipsnis

Regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose taikomų sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemų pripažinimas

1.   Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 13 straipsnio 1 dalį, šio reglamento V priedo I dalyje išvardytos sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemos, kurias nustatė regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos, pripažįstamos atitinkančiomis to reglamento reikalavimus be papildomų sąlygų.

2.   Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 13 straipsnio 1 dalį, šio reglamento V priedo II dalyje išvardytos sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemos, kurias nustatė regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos, pripažįstamos atitinkančiomis to reglamento reikalavimus, jei laikomasi papildomų sąlygų.

8 straipsnis

Galutinis sugautų žuvų kiekio sertifikatų pateikimo terminas

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 16 straipsnio 1 dalies, žuvininkystės produktų, kurie importuojami siuntomis ir vežami šio reglamento VI priede nurodytos rūšies transportu, sugautų žuvų kiekio sertifikatai pateikiami per tame priede nustatytus trumpesnius terminus.

II   SKYRIUS

Patvirtinti ekonominės veiklos vykdytojai

1   skirsnis

Patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo pažymėjimo išdavimo sąlygos

9 straipsnis

Bendrosios nuostatos

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 16 straipsnį, paraišką pateikusiems ekonominės veiklos vykdytojams patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo pažymėjimą (toliau – APEO pažymėjimas) galima išduoti tik tada, jei šie veiklos vykdytojai:

a)

turi įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo pažymėjimą (toliau – AEO pažymėjimas) pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (6) (toliau – Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklės); ir

b)

atitinka Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 16 straipsnio 3 dalies a–g punktuose nustatytus ir šio reglamento 10–13 straipsniuose išsamiai išdėstytus kriterijus.

10 straipsnis

Pakankama importo apimtis

1.   Įsisteigimo valstybėje narėje turi būti pasiektas pakankamas Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 16 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytų importo operacijų skaičius ir apimtis.

2.   Kiekviena valstybė narė nustato ir praneša Komisijai mažiausią importo operacijų skaičių bei jų apimtį.

11 straipsnis

Informacija apie reikalavimų laikymąsi

1.   Informacija apie Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 16 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytų išsaugojimo ir valdymo priemonių reikalavimų laikymąsi laikoma tinkama, jei per ankstesnius trejus metus iki paraiškos pateikimo pareiškėjas:

a)

nebuvo šiurkščiai pažeidęs bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių;

b)

nebuvo pakartotinai pažeidęs bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių;

c)

nedalyvavo tiesiogiai ar netiesiogiai laivų ar veiklos vykdytojų, kurie vykdė NNN žvejybą arba kurių atžvilgiu dėl to atliekamas tyrimas, vykdomoje veikloje ir nerėmė tokios veiklos; ir

d)

nedalyvavo tiesiogiai ar netiesiogiai laivų, įtrauktų į RŽVO priimtą NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą, vykdomoje veikloje ir nerėmė tokios veiklos.

2.   Nepaisant 1 dalies, informaciją apie išsaugojimo ir valdymo priemonių reikalavimų laikymąsi galima laikyti tinkama, jeigu valstybės narės kompetentinga institucija nusprendžia, kad pareiškėjo padarytas pažeidimas:

a)

nėra sunkus; ir

b)

kiekybiniu atžvilgiu nėra reikšmingas, palyginti su pareiškėjo atliekamų su importu susijusių operacijų skaičiumi ar jų apimtimi.

12 straipsnis

Dokumentų tvarkymas

Sugautų žuvų kiekio sertifikatų ir, jei reikia, perdirbimo duomenų valdymo sistema, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 16 straipsnio 3 dalies d punkte, laikoma atitinkančia reikalavimus, jeigu ja užtikrinami:

a)

su prekyba žuvininkystės produktais susijusių sugautų žuvų kiekio sertifikatų tvarkymas;

b)

pareiškėjo dokumentų ir informacijos archyvavimas; ir

c)

apsauga nuo informacijos praradimo.

13 straipsnis

Sąlygos atlikti patikrinimus

Pareiškėjo sąlygos atlikti patikrinimus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 16 straipsnio 3 dalies e punkte, laikomos tinkamomis, jei:

a)

užtikrinama, kad be leidimo nebūtų galima patekti į laikymo vietas, krovos vietas, krovimo dokus ir krovinių skyrius;

b)

užtikrinamas žuvininkystės produktų tvarkymas, įskaitant krovinio vienetų apsaugą nuo atidarymo;

c)

užtikrinamas su draudimais ir apribojimais susijusių importo ir (arba) eksporto licencijų ir žuvininkystės produktų, kuriems taikomas reikalavimas turėti sugautų žuvų kiekio sertifikatą, atskyrimas nuo žuvininkystės produktų, kuriems sugautų žuvų kiekio sertifikato turėti neprivaloma.

2   skirsnis

Paraiška gauti APEO pažymėjimą

14 straipsnis

Paraiškos pateikimas

1.   Paraiška gauti APEO pažymėjimą, kurios pavyzdys nustatytas VII priede, pateikiama valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsisteigęs importuotojas, kompetentingai institucijai.

2.   Į paraišką įtraukiami duomenys ir dokumentai, pagal kuriuos valstybės narės kompetentinga institucija galėtų patikrinti ir stebėti, ar laikomasi šio reglamento 9–13 straipsniuose nustatytų kriterijų, įskaitant AEO pažymėjimo, išduoto pagal Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo taisykles, kopiją. Pareiškėjai valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia būtinus duomenis.

3.   Jei atitinkamų duomenų ir dokumentų dalis laikoma kitoje valstybėje narėje, taikoma 17 straipsnyje nurodyta konsultacijų procedūra.

4.   Jei valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad į paraišką nebuvo įtraukta visa būtina informacija, kompetentinga institucija per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo pareiškėjo prašo pateikti atitinkamą informaciją.

5.   Gavusi visą būtiną informaciją, institucija pareiškėjui praneša, kad paraiška laikoma užbaigta, ir nurodo datą, nuo kurios taikomi šio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje nustatyti terminai.

6.   Veiklos vykdytojas, kuriam patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statusas buvo suteiktas vienoje valstybėje narėje, pateikdamas paraišką gauti šį statusą kitoje valstybėje narėje, prideda pirmojoje valstybėje narėje išduoto APEO pažymėjimo kopiją.

15 straipsnis

Paraiškos nepriimtinumas

14 straipsnyje nurodyta paraiška laikoma nepriimtina šiais atvejais:

a)

jei paraiška neatitinka 14 straipsnio; arba

b)

jei paraiška pateikiama nepraėjus trejiems metams nuo APEO pažymėjimo panaikinimo remiantis 27 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktais.

3   skirsnis

APEO pažymėjimo išdavimo tvarka

16 straipsnis

Paraiškos nagrinėjimas

1.   Išduodančioji valstybės narės institucija nagrinėja, ar laikomasi 9–13 straipsniuose nustatytų kriterijų. Nagrinėjimas ir jo rezultatai nurodomi valstybės narės kompetentingos institucijos dokumentuose.

2.   Jei pareiškėjas turi Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių 14a straipsnyje nurodytą AEO pažymėjimą „Saugumas ir sauga“ arba AEO pažymėjimą „Muitinės formalumų supaprastinimas ir (arba) saugumas ir sauga“, nereikia tikrinti, ar laikomasi 13 straipsnyje nustatytų kriterijų.

3.   Tais atvejais, kai pareiškėjui kitoje valstybėje narėje anksčiau buvo suteiktas patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statusas, išduodančioji institucija nagrinėja, ar laikomasi šių kriterijų:

a)

12 ir 13 straipsniuose nustatytų kriterijų;

b)

10 ir 11 straipsniuose nustatytų kriterijų (neprivaloma).

4.   Išduodančioji institucija gali pripažinti išvadas, kurias 12 ir 13 straipsniuose nurodytų sričių ekspertas pateikė dėl tuose straipsniuose nurodytų kriterijų. Ekspertas jokiu būdu neturi būti susijęs su pareiškėju.

17 straipsnis

Konsultacijos su kitomis valstybėmis narėmis

1.   Jei išduodančioji institucija negali nustatyti, ar laikomasi vieno ar daugiau 9–13 straipsniuose nustatytų kriterijų, todėl, kad trūksta informacijos ar kad neįmanoma patikrinti šios informacijos, ji konsultuojasi su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis. Valstybių narių kompetentingos institucijos, į kurias buvo kreiptasi, atsakymą pateikia per 60 kalendorinių dienų nuo valstybės narės išduodančiosios institucijos prašymo perdavimo dienos.

2.   Jei kompetentinga institucija, į kurią buvo kreiptasi, per 1 dalyje nurodytą 60 kalendorinių dienų laikotarpį atsakymo nepateikia, išduodančioji institucija gali laikyti, kad pareiškėjas atitinka kriterijus, dėl kurių buvo konsultuotasi.

18 straipsnis

APEO pažymėjimo išdavimas

1.   Išduodančioji institucija išduoda VIII priede nustatyto pavyzdžio APEO pažymėjimą.

2.   APEO pažymėjimas išduodamas per 90 kalendorinių dienų nuo visos pagal 14 straipsnį pateiktinos informacijos gavimo dienos.

3.   2 dalyje nurodytą 90 kalendorinių dienų laikotarpį galima pratęsti dar 30 kalendorinių dienų, jei kompetentinga institucija negali laikytis nustatyto galutinio termino. Šiais atvejais valstybės narės kompetentinga institucija prieš pasibaigiant 2 dalyje nurodytam laikotarpiui praneša pareiškėjui apie šio pratęsimo priežastis.

4.   2 dalyje nurodytą laikotarpį taip pat galima pratęsti, jei nagrinėjant, ar laikomasi 9–13 straipsniuose nustatytų kriterijų, pareiškėjas imasi pakeitimų, siekdamas įgyvendinti tuos kriterijus, ir apie šiuos pakeitimus praneša kompetentingai institucijai.

19 straipsnis

Paraiškos atmetimas

1.   Jei tikėtina, kad atsižvelgiant į nagrinėjimo, atlikto pagal 16 ir 17 straipsnius, rezultatus paraiška bus atmesta, išduodančioji institucija išvadas perduoda pareiškėjui ir prieš atmesdama paraišką suteikia jam galimybę per 30 kalendorinių dienų atsiųsti savo atsakymą. 2 dalyje nustatyto laikotarpio taikymas atitinkamai sustabdomas.

2.   Jei paraiška atmetama, kompetentinga institucija pareiškėjui nurodo tokio sprendimo priežastis. Apie sprendimą atmesti paraišką pareiškėjui pranešama laikantis 18 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse ir šio straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų.

3.   Išduodančioji institucija kuo greičiau praneša Komisijai, kad paraiška buvo atmesta. Komisija elektroninio ryšio priemonėmis šią informaciją perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

4   skirsnis

Patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statusas

20 straipsnis

Patikrinimai

1.   Kai APEO pažymėjimo turėtojas praneša valstybės narės kompetentingai institucijai apie žuvininkystės produktų atvežimą, ta institucija, prieš siuntą atvežant į tą valstybę narę, gali patvirtintam ekonominės veiklos vykdytojui pranešti, kad, pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 17 straipsnį atlikus rizikos analizę, nuspręsta atlikti tolesnį siuntos tikrinimą. Šis pranešimas perduodamas tik tuo atveju, jeigu jis nekliudys atlikti numatyto patikrinimo.

2.   APEO pažymėjimo turėtojui, palyginti su kitais importuotojais, taikomas mažesnis fizinių ir dokumentais grindžiamų patikrinimų skaičius, jei valstybės narės kompetentinga institucija, siekdama atsižvelgti į konkrečią riziką arba kituose Bendrijos teisės aktuose nustatytus kontrolės įsipareigojimus, nenusprendžia kitaip.

3.   Jei atlikusi rizikos analizę valstybės narės kompetentinga institucija tolesniam tikrinimui pasirenka siuntą, prie kurios pridedamas patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo pateiktas sugautų žuvų kiekio sertifikatas, būtinus patikrinimus ji atlieka pirmumo tvarka. Patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo prašymu ir atsižvelgiant į susitarimą su atitinkama valstybės narės kompetentinga institucija, šiuos patikrinimus galima atlikti kitose, o ne valstybės narės kompetentingos institucijos patalpose.

5   skirsnis

APEO pažymėjimo teisinis poveikis

21 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   APEO pažymėjimas įsigalioja dešimtą darbo dieną nuo jo išdavimo dienos. Jo galiojimo trukmė neribota.

2.   APEO pažymėjimas galioja tik jį išdavusios kompetentingos institucijos valstybėje narėje.

3.   Kompetentingos institucijos stebi, ar laikomasi 9–13 straipsniuose nustatytų kriterijų.

4.   Jei APEO pažymėjimas išduodamas pareiškėjui, kuris įsisteigęs trumpiau nei trejus metus, pirmuosius metus po išdavimo atliekamas nuodugnus stebėjimas.

5.   Išduodančioji institucija pakartotinį vertinimą, ar laikomasi 9–13 straipsniuose nurodytų kriterijų, atlieka šiais atvejais:

a)

iš esmės pakeitus atitinkamus Bendrijos teisės aktus;

b)

gavus pagrįstų duomenų, kad patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas jau nesilaiko atitinkamų kriterijų.

6.   Atliekant pakartotinį vertinimą taikoma 16 straipsnio 4 dalis.

7.   Išduodančioji institucija kuo greičiau praneša Komisijai apie pakartotinio vertinimo rezultatus. Komisija šią informaciją elektroninio ryšio priemonėmis perduoda visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

22 straipsnis

Patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso galiojimo sustabdymas

1.   Išduodančioji institucija sustabdo patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso galiojimą šiais atvejais:

a)

jei nustatoma, kad nesilaikoma 9–13 straipsniuose nustatytų kriterijų;

b)

jei valstybės narės kompetentingos institucijos turi pakankamą pagrindą manyti, kad patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas atliko veiksmą, dėl kurio galima pradėti teisinį procesą ir kuris yra susijęs su bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 pažeidimu;

c)

jei įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso galiojimas buvo sustabdytas pagal Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo taisykles;

d)

jei prašymą sustabdyti statuso galiojimą pateikia patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas, kuris laikinai neturi galimybės laikytis 9–13 straipsniuose nustatytų kriterijų.

2.   Prieš priimdamos sprendimą pagal 1 dalies a, b ir c punktus valstybės narės kompetentingos institucijos savo išvadas perduoda atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui. Veiklos vykdytojams suteikiama teisė per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos pareikšti savo nuomonę.

3.   Tačiau jei taip reikia atsižvelgiant į tam tikram (-iems) žuvų ištekliui arba žuvų ištekliams taikomoms išsaugojimo priemonėms kylančios grėsmės pobūdį ar lygį, statuso galiojimą sustabdyti galima nedelsiant. Statuso galiojimą sustabdanti institucija apie šį sprendimą nedelsdama praneša Komisijai, kad kitos valstybės narės galėtų imtis tinkamų veiksmų.

4.   1 dalyje nurodytas statuso galiojimo sustabdymas įsigalioja kitą dieną po pranešimo apie statuso galiojimo sustabdymą patvirtintam ekonominės veiklos vykdytojui. Tačiau toks statuso galiojimo sustabdymas neturi įtakos kokiai nors importo procedūrai, kuri buvo pradėta iki statuso galiojimo sustabdymo ir kuri iki tol dar nebuvo užbaigta.

23 straipsnis

Statuso galiojimo sustabdymas dėl atitinkamų kriterijų nesilaikymo

1.   22 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu atveju, jei patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas per to straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį nesiima priemonių padėčiai ištaisyti, patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso galiojimas sustabdomas 30 kalendorinių dienų. Valstybės narės kompetentinga institucija apie statuso galiojimo sustabdymą nedelsdama praneša ekonominės veiklos vykdytojui ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas padėties negali ištaisyti per 1 dalyje nurodytą 30 kalendorinių dienų statuso galiojimo sustabdymo laikotarpį, tačiau gali pateikti įrodymų, kad galėtų įgyvendinti reikalavimus, jeigu statuso galiojimo sustabdymo laikotarpis būtų pratęstas, išduodančioji institucija patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso galiojimą sustabdo dar 30 kalendorinių dienų. Kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms pranešama apie šį pratęsimą.

3.   Jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas per 1 arba 2 dalyje nustatytą laikotarpį ėmėsi reikiamų priemonių, kad būtų laikomasi 9–13 straipsniuose nustatytų kriterijų, išduodančioji institucija atšaukia statuso galiojimo sustabdymą ir apie tai praneša atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui bei Komisijai. Statuso galiojimo sustabdymą galima atšaukti anksčiau nei pasibaigia 1 arba 2 dalyje nustatytas laikotarpis.

24 straipsnis

Statuso galiojimo sustabdymas pradėjus teisinį procesą

1.   22 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu atveju išduodančioji institucija sustabdo patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso galiojimą tol, kol vyksta teisinis procesas. Apie šį sprendimą institucija praneša patvirtintam ekonominės veiklos vykdytojui. Pranešimas taip pat perduodamas kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

2.   Tačiau valstybės narės kompetentinga institucija gali nuspręsti patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso galiojimo nestabdyti, jeigu ji laiko, kad pažeidimas kiekybiniu atžvilgiu nėra reikšmingas, palyginti su to veiklos vykdytojo atliekamų su importu susijusių operacijų skaičiumi ar jų apimtimi.

25 straipsnis

Su įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusu susijęs statuso galiojimo sustabdymas

22 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytu atveju išduodančioji institucija patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso galiojimą sustabdo tol, kol nepanaikinamas įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso galiojimo sustabdymas. Apie šį sprendimą institucija praneša patvirtintam ekonominės veiklos vykdytojui. Pranešimas taip pat perduodamas kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

26 straipsnis

Statuso galiojimo sustabdymas gavus prašymą

1.   Patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas 22 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytu atveju išduodančiajai institucijai praneša apie laikiną nesugebėjimą laikytis 9–13 straipsniuose nustatytų kriterijų ir nurodo datą, nuo kurios kriterijų vėl bus laikomasi. Patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas išduodančiajai institucijai taip pat praneša apie visas numatomas priemones ir jų taikymo laikotarpį.

2.   Išduodančioji institucija nusiunčia pranešimą Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3.   Jei patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas padėties neištaiso per savo pranešime nurodytą laikotarpį, bet jis elgėsi sąžiningai, išduodančioji institucija gali suteikti pagrįstą pratęsimą. Apie pratęsimą pranešama Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

27 straipsnis

APEO pažymėjimo panaikinimas

1.   APEO pažymėjimas panaikinamas:

a)

jei patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas pagal 23 straipsnio 3 dalį nesiima reikiamų priemonių, kad būtų laikomasi 9–13 straipsniuose nustatytų kriterijų;

b)

jei nustatoma, kad patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas padarė sunkų pažeidimą ar pakartotinių pažeidimų, susijusių su bendrosios žuvininkystės politikos taisyklėmis arba Reglamentu (EB) Nr. 1005/2008, ir nebeturi teisės apskųsti atitinkamo sprendimo;

c)

jei patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas pagal 26 straipsnį nesiima reikiamų priemonių, kad būtų laikomasi 9–13 straipsniuose nustatytų kriterijų;

d)

jei pagal Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo taisykles suteiktas įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusas buvo panaikintas;

e)

patvirtintam ekonominės veiklos vykdytojui pateikus prašymą.

2.   1 dalies b punkte nurodytu atveju kompetentinga institucija gali nuspręsti APEO pažymėjimo nepanaikinti, kai pažeidimai kiekybiniu atžvilgiu nėra reikšmingi, palyginti su to veiklos vykdytojo atliekamų su importu susijusių operacijų skaičiumi ar jų apimtimi.

3.   Pažymėjimo panaikinimas įsigalioja kitą dieną po pranešimo apie panaikinimą perdavimo patvirtintam ekonominės veiklos vykdytojui.

4.   Išduodančioji institucija nedelsdama praneša Komisijai apie APEO pažymėjimo panaikinimą.

6   skirsnis

Keitimasis informacija

28 straipsnis

Prašymas pateikti informaciją

1.   Patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas išduodančiajai institucijai praneša apie visus veiksnius, kurių atsiranda po pažymėjimo išdavimo ir kurie gali turėti įtakos tolesniam jo galiojimui.

2.   Išduodančiosios institucijos turima visa atitinkama informacija apie ekonominės veiklos vykdytojus, kuriems ji yra suteikusi patvirtinimą, gavus prašymą pateikiama Komisijai ir kitų valstybių narių, kuriose patvirtinti ekonominės veiklos vykdytojai vykdo su importu susijusią veiklą, kompetentingoms institucijoms.

29 straipsnis

Keitimasis informacija apie patvirtintus ekonominės veiklos vykdytojus

1.   Komisija ir visų valstybių narių kompetentingos institucijos trejus metus ar ilgiau, kaip nustatyta nacionalinėse taisyklėse, kaupia ir gali naudotis šia informacija:

a)

elektroninio ryšio priemonėmis perduodamais paraiškų duomenimis;

b)

susijusia su APEO pažymėjimais ir, jei taikoma, jų daliniu pakeitimu arba jų panaikinimu ar patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso galiojimo sustabdymu.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 51 straipsnyje nurodyta informavimo apie NNN žvejybą sistema galima naudotis kaip kompetentingų institucijų keitimosi informacija ir pranešimų perdavimo ir Komisijos bei ekonominės veiklos vykdytojų informavimo priemone, kaip numatyta šiame skyriuje.

3.   Patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą Komisija viešai gali paskelbti internete, jei dėl to buvo gautas išankstinis atitinkamų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sutikimas. Sąrašas turi būti nuolatos atnaujinamas.

30 straipsnis

Įsipareigojimai teikti ataskaitas ir vertinimas

1.   Valstybės narės informaciją apie patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo sistemos taikymą, kaip nustatyta šiame skyriuje, įtraukia į savo pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 55 straipsnio 1 dalį Komisijai kas dvejus metus teikiamas ataskaitas.

2.   Remdamasi tomis ataskaitomis ir savo pačios atliktais stebėjimais Komisija vertina patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sistemą ir, jei reikia, ją keičia.

III   SKYRIUS

Su sugautų žuvų kiekio sertifikatais susiję patikrinimai

31 straipsnis

Atliekant patikrinimus taikomi Bendrijos kriterijai

Patikrinimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) 1005/2008 nuostatų, kaip nurodyta jo 17 straipsnyje, visų pirma turi būti skiriami rizikai, kuri buvo nustatyta remiantis šiais Bendrijos kriterijais:

a)

iš didelės komercinės vertės rūšių žuvų pagamintų žuvininkystės produktų importas, eksportas arba prekyba šiais produktais;

b)

naujų žuvininkystės produktų rūšių pateikimas arba naujų prekybos modelių atskleidimas;

c)

prekybos modelių ir vėliavos valstybės vykdomos žinomos žvejybos veiklos neatitiktis, visų pirma gaudomų žuvų rūšių, sugautų tų rūšių žuvų kiekių arba jos žvejybos laivyno charakteristikų atžvilgiu;

d)

prekybos modelių ir trečiosios valstybės vykdomos su žvejyba susijusios žinomos veiklos neatitiktis, visų pirma jos perdirbimo pramonės arba jos prekybos žuvininkystės produktais charakteristikų atžvilgiu;

e)

prekybos modelis nėra grindžiamas ekonominiais kriterijais;

f)

naujai įsteigto veiklos vykdytojo dalyvavimas;

g)

didelis ir staigus prekybos tam tikrų rūšių žuvimis apimties padidėjimas;

h)

sugautų žuvų kiekio sertifikatų kopijų, kurios pridedamos prie perdirbimo įmonių pareiškimų, parengtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 4 priedą, jeigu, pavyzdžiui, perdirbant sugautų žuvų kiekis dalijamas į kelias dalis, pateikimas;

i)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 6 straipsnį privalomas išankstinis pranešimas nustatytu laiku nepateikiamas arba nurodoma neišsami informacija;

j)

sugautų žuvų kiekio duomenų, kuriuos nurodo veiklos vykdytojas, ir kompetentingos institucijos turimos kitos informacijos neatitiktis;

k)

laivas arba laivo savininkas įtariamas dalyvaujantis ar dalyvavęs vykdant NNN žvejybos veiklą;

l)

neseniai buvo pakeistas laivo pavadinimas, vėliava arba registracijos numeris;

m)

nepranešta apie vėliavos valstybę pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 20 straipsnį arba yra informacijos apie galimus pažeidimus tam tikrai vėliavos valstybei tvirtinant sugautų žuvų kiekio sertifikatus (pavyzdžiui, kompetentingos institucijos spaudai arba patvirtinimo antspaudai pamesti, pavogti arba suklastoti);

n)

numanomi vėliavos valstybės taikomos kontrolės sistemos trūkumai;

o)

atitinkami veiklos vykdytojai jau anksčiau yra ėmęsi neteisėtos veiklos, kuri gali būti susijusi su NNN žvejyba.

32 straipsnis

Įpareigojimai teikti ataskaitas ir vertinimas

1.   Valstybės narės informaciją apie 31 straipsnyje nurodytų Bendrijos kriterijų taikymą įtraukia į savo pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 55 straipsnio 1 dalį Komisijai kas dvejus metus teikiamas ataskaitas.

2.   Remdamasi tomis ataskaitomis ir savo pačios atliktais stebėjimais Komisija vertina Bendrijos kriterijus ir, jei reikia, juos keičia.

IV   SKYRIUS

Bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis

33 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis dėl sugautų žuvų kiekio sertifikatų

1.   Administraciniai susitarimai, pagal kuriuos sugautų žuvų kiekio sertifikatas surašomas, patvirtinamas arba pateikiamas elektroninio ryšio priemonėmis ar pakeičiamas elektroninėmis atsekamumo sistemomis, užtikrinančiomis tokį patį valdžios institucijų vykdomos kontrolės lygį, sudaryti vykdant Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 20 straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį bendradarbiavimą, yra išvardinti šio reglamento IX priede.

2.   Komisija per 15 dienų nuo naujo administracinio susitarimo, susijusio su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 nuostatų dėl sugautų žuvų kiekio sertifikavimo įgyvendinimu, sudarymo apie jį praneša valstybių narių kompetentingoms institucijoms, informaciją apie tai kuo greičiau pateikia savo interneto svetainėje ir atnaujina šio reglamento IX priedą.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

STEBĖJIMAI

34 straipsnis

Informacijos apie pastebėtus žvejybos laivus pateikimo forma

1.   Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 49 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacijos apie pastebėtus žvejybos laivus pateikimo forma nustatyta šio reglamento XA priede.

2.   1 dalyje nurodytos formos pildymo nurodymai pateikti šio reglamento XB priede.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPUSAVIO PAGALBA

I   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

35 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šioje antraštinėje dalyje nustatomos valstybių narių administracinio bendradarbiavimo tarpusavyje, su trečiosiomis valstybėmis, Komisija ir jos paskirta įstaiga siekiant užtikrinti veiksmingą Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 ir šio reglamento taikymą sąlygos.

2.   Pagal šią antraštinę dalį valstybės narės neįpareigojamos vienos kitoms teikti pagalbą, jei tuo būtų pažeidžiama jų nacionalinė teisinė sistema, viešoji politika, saugumas ar kiti esminiai interesai. Prieš atmesdama prašymą suteikti pagalbą valstybė narė, kurios prašoma suteikti pagalbą, tariasi su prašymą pateikusia valstybe nare, kad būtų nustatyta, ar pagalbos neįmanoma suteikti iš dalies, laikantis specialių terminų ir sąlygų. Jeigu prašymo suteikti pagalbą neįmanoma patenkinti, apie šį sprendimą nedelsiant pranešama prašymą pateikusiai valstybei narei bei Komisijai ir nurodomos tokio sprendimo priežastys.

3.   Ši antraštinė dalis neturi įtakos tam, kaip valstybėse narėse taikomos baudžiamojo proceso ir tarpusavio pagalbos baudžiamosiose bylose taisyklės, įskaitant teisminio tyrimo slaptumo taisykles.

36 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

1.   Šiuo reglamentu nepažeidžiamas Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų nuostatose numatytas asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis lygis, kuriam šis reglamentas neturi įtakos, ir reglamentu visų pirma kaip nors nekeičiami su asmens duomenų tvarkymu susiję valstybių narių įsipareigojimai pagal Direktyvą 95/46/EB arba su asmens duomenų tvarkymu susiję Bendrijos institucijų ir įstaigų įsipareigojimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, kai jos vykdo savo veiklą. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad būtų laikomasi visų galiojančių Reglamente (EB) Nr. 45/2001 ir Direktyvoje 95/46/EB nustatytų nuostatų.

2.   Asmenų teisės jų registracijos duomenis tvarkant nacionalinėse sistemose užtikrinamos pagal valstybių narių, kurios laiko jų asmens duomenis, teisę ir visų pirma pagal Direktyvos 95/46/EB įgyvendinimo nuostatas, o šių asmenų registracijos duomenis tvarkant Bendrijos sistemose šios teisės užtikrinamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

37 straipsnis

Informacijos naudojimas ir profesinės bei komercinės paslapties apsauga

1.   Prašymą pateikusi valstybė narė pagal šią antraštinę dalį gautą informaciją naudoja tik Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 įgyvendinimo tikslais ir visą laiką laikydamasi Direktyvos 95/46/EB. Norint šią informaciją naudoti kitiems tikslams privalu su valstybe nare, į kurią kreipiamasi ir kuri pateikė informaciją, iš anksto konsultuotis raštu. Tada informaciją naudojant šiems tikslams laikomasi informacijos neatskleidimo sąlygų, kurias pagal Direktyvą 95/46/EB nustatė valstybė narė, į kurią kreiptasi. Kitiems tikslams asmens duomenys naudojami laikantis Direktyvoje 95/46/EB išdėstytų sąlygų.

2.   Prašymą pateikusi valstybė narė laikosi specialių su informacijos atskleidimu susijusių reikalavimų, pavyzdžiui, asmenų, atpažintų pagal turimą informaciją arba kuriuos galima atpažinti pagal tą informaciją, apsaugos ir privatumo.

3.   Informacijai taikoma tokia pati apsauga, kokia panašiems duomenims numatyta juos gaunančios valstybės narės nacionalinės teisės aktuose ir atitinkamose nuostatose; jei duomenis gauna Bendrijos institucija, informacijai taikoma tokia pati apsauga, kokia numatyta atitinkamose šiai institucijai taikomose nuostatose. Informaciją gaunančioji valstybė narė administracinėse arba baudžiamosiose bylose ja kaip įrodymu gali remtis pagal tos valstybės narės įstatymus.

4.   Nacionalinėse valdžios institucijose ir Komisijoje dirbantiems asmenims perduodamai bet kokios formos informacijai taikomi konfidencialumo ir profesinio slaptumo reikalavimai, jeigu jiems atskleidus šią informaciją būtų:

a)

pažeista privatumo apsauga ir asmens neliečiamumas, visų pirma pagal Bendrijos teisės aktus, susijusius su asmens duomenų apsauga;

b)

pažeisti fizinių ar juridinių asmenų komerciniai interesai, įskaitant intelektinę nuosavybę;

c)

keliama grėsmė teismo procesui ir teisininko konsultacijai; arba

d)

keliama grėsmė tikrinimų arba tyrimų tikslui.

5.   4 dalis netaikoma, jeigu atskleidimas reikalingas siekiant, kad būtų nutraukta NNN žvejyba arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodyti sunkūs pažeidimai ir jeigu informaciją pateikusi institucija sutinka ją atskleisti.

38 straipsnis

Išlaidos

Valstybės narės pačios apmoka savo išlaidas, kurios patiriamos tenkinant prašymą suteikti pagalbą, ir nereikalauja atlyginti išlaidų, patirtų taikant šią antraštinę dalį.

39 straipsnis

Paskirtoji institucija

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria už šios antraštinės dalies taikymą atsakingą bendrą ryšių tarnybą.

2.   Kiekviena valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša bendros ryšių tarnybos duomenis ir šią informaciją nuolat atnaujina.

3.   Komisija bendrų ryšių tarnybų sąrašą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir nuolat jį atnaujina.

40 straipsnis

Tolesnės priemonės

1.   Jeigu atsižvelgdamos į pagal šią antraštinę dalį pateiktą prašymą suteikti pagalbą arba po savanoriško keitimosi informacija nacionalinės institucijos nusprendžia imtis priemonių, kurias galima įgyvendinti tik gavus teisminės institucijos leidimą ar jai pareikalavus, atitinkamai valstybei narei ir Komisijai šios institucijos perduoda visą informaciją apie tas priemones, kurios susijusios su NNN žvejyba arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytais sunkiais pažeidimais ar šio reglamento pažeidimais.

2.   Perduodant bet kokį iš minėtų pranešimų būtina gauti išankstinį teisminės institucijos leidimą, jei jį privaloma gauti laikantis nacionalinių įstatymų.

II   SKYRIUS

Informacija, kuriai gauti nereikia išankstinio prašymo

41 straipsnis

Informacija, kuriai gauti nereikia išankstinio prašymo

1.   Jei valstybė narė sužino apie kokią nors galimą NNN žvejybos veiklą ar Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytus sunkius pažeidimus arba pagrįstai įtaria, kad ši veikla gali būti vykdoma ar pažeidimas padarytas, ji apie tai nedelsdama praneša kitoms atitinkamoms valstybėms narėms ir Komisijai. Tame pranešime pateikiama visa būtina informacija ir jis perduodamas per 39 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją.

2.   Jeigu valstybė narė imasi vykdymo užtikrinimo priemonių, susijusių su NNN žvejybos veikla arba 1 dalyje nurodytu pažeidimu, ji apie tai praneša kitoms atitinkamoms valstybėms narėms ir Komisijai per 39 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją.

3.   Visi pagal šį straipsnį perduodami pranešimai pateikiami raštu.

III   SKYRIUS

Pagalbos prašymas

42 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje antraštinėje dalyje sąvoka „pagalbos prašymas“ reiškia vienos valstybės narės kitai valstybei narei perduodamą prašymą:

a)

pateikti informaciją;

b)

imtis vykdymo užtikrinimo priemonių; arba

c)

pateikti administracinį pranešimą.

43 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Prašymą pateikusi valstybė narė užtikrina, kad visuose pagalbos prašymuose būtų nurodoma reikiama informacija, į kurią atsižvelgdama valstybė narė, į kurią kreipiamasi, galėtų patenkinti prašymą, įskaitant visus būtinus įrodymus, kuriuos įmanoma surinkti prašymą pateikusios valstybės narės teritorijoje.

2.   Pagalbos prašymus leidžiama teikti tik pagrįstais atvejais, jeigu yra pagrindo manyti, kad buvo vykdyta NNN žvejyba arba padaryta Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytų sunkių pažeidimų ir jeigu prašymą pateikusi valstybė narė negali gauti prašomos informacijos arba imtis prašomų priemonių naudodamasi savais ištekliais.

44 straipsnis

Prašymų ir atsakymų perdavimas

1.   Prašymus siunčia tik prašymą pateikusios valstybės narės paskirtoji institucija arba Komisija valstybės narės, į kurią kreipiamasi, paskirtajai institucijai. Visi atsakymai į prašymus perduodami minėtu būdu.

2.   Tarpusavio pagalbos prašymai ir atitinkami atsakymai pateikiami raštu.

3.   Atitinkamos paskirtosios institucijos prieš įteikdamos prašymus susitaria dėl kalbų, kuriomis surašomi prašymai ir perduodama informacija. Jeigu susitarti nepavyksta, prašymai perduodami prašymą teikiančios valstybė narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis), o atsakymai siunčiami valstybės narės, į kurią kreipiamasi, valstybine (-ėmis) kalba (-omis).

45 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1.   Gavusi prašymą pateikusios valstybės narės arba Komisijos prašymą valstybė narė, į kurią kreipiamasi, pateikia visą atitinkamą informaciją, kuri reikalinga nustatyti, ar buvo vykdyta NNN žvejyba arba padaryti Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodyti sunkūs pažeidimai arba nuspręsti, ar yra pagrįstų įtarimų, kad ši žvejyba galėjo būti vykdoma ar pažeidimai galėjo būti padaryti. Ši informacija pateikiama per 39 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją.

2.   Gavusi prašymą pateikusios valstybės narės arba Komisijos prašymą valstybė narė, į kurią kreipiamasi, atlieka atitinkamą administracinį tyrimą dėl operacijų, kurios yra NNN žvejyba arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodyti sunkūs pažeidimai arba kurios prašymą pateikusiai valstybei narei atrodo esančios NNN žvejyba ar tie sunkūs pažeidimai. Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, šio administracinio tyrimo rezultatus perduoda prašymą pateikusiai valstybei narei ir Komisijai.

3.   Prašymą pateikusios valstybės narės arba Komisijos prašymu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, prašymą pateikusios valstybės narės kompetentingam pareigūnui gali leisti kartu su valstybės narės, į kurią kreipiamasi, arba Komisijos pareigūnais dalyvauti atliekant 2 dalyje nurodytus administracinius tyrimus. Jeigu pagal nacionalines nuostatas dėl baudžiamojo proceso tam tikrų veiksmų imtis leidžiama tik pagal nacionalinius įstatymus specialiai paskirtiems pareigūnams, prašymą pateikusios valstybės narės pareigūnai atliekant šiuos veiksmus nedalyvauja. Jokiu atveju šie pareigūnai nedalyvauja apieškant patalpas arba oficialiai apklausiant asmenis pagal baudžiamosios teisės nuostatas. Valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, esantys prašymą pateikusios valstybės pareigūnai privalo visą laiką būti pasirengę pateikti jų tapatybę ir oficialias pareigas patvirtinantį raštišką įgaliojimą.

4.   Prašymą pateikusios valstybės narės prašymu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, jai pateikia visus su NNN žvejyba arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytais sunkiais pažeidimais susijusius jos turimus dokumentus arba patvirtintas jų kopijas.

5.   Standartinė keitimosi informacija gavus prašymą forma nustatyta XI priede.

46 straipsnis

Prašymai imtis vykdymo užtikrinimo priemonių

1.   Prašymą pateikusios valstybės narės arba Komisijos prašymu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, remdamasi 43 straipsnyje nurodytais įrodymais imasi visų reikiamų vykdymo užtikrinimo priemonių, kad jos teritorijoje ar jūrų vandenyse, į kuriuos ji turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai, nedelsiant būtų nutraukta NNN žvejyba arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodyti sunkūs pažeidimai.

2.   Imdamasi 1 dalyje nurodytų vykdymo užtikrinimo priemonių valstybė narė, į kurią kreipiamasi, gali konsultuotis su prašymą pateikusia valstybe nare ir Komisija.

3.   Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, per 39 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją prašymą pateikusiai valstybei narei, kitoms suinteresuotoms valstybėms narėms ir Komisijai praneša apie priemones, kurių buvo imtasi, ir jų poveikį.

47 straipsnis

Atsakymo pateikimo gavus prašymą pateikti informaciją arba imtis vykdymo užtikrinimo priemonių galutinis terminas

1.   Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, 45 straipsnio 1 dalyje ir 46 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją pateikia kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 4 savaites nuo prašymo gavimo dienos. Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, ir prašymą pateikusi valstybė narė arba Komisija gali susitarti dėl kitokios trukmės laikotarpio.

2.   Jei valstybė narė, į kurią kreipiamasi, iki galutinio termino atsakymo pateikti negali, ji prašymą pateikusiai valstybei narei arba Komisijai raštu praneša priežastis, dėl kurių ji negali pateikti atsakymo, ir nurodo, kada ji mano galėsianti atsakyti.

48 straipsnis

Prašymai pateikti administracinį pranešimą

1.   Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, prašymą pateikusios valstybės narės prašymu ir laikydamasi nacionalinių taisyklių, pagal kurias pranešama apie panašias priemones ir sprendimus, informuoja adresatą apie visas Reglamentu (EB) Nr. 1005/2008 reglamentuojamoje srityje priimtas priemones ir sprendimus, kuriuos priėmė prašymą pateikusios valstybės narės administracinės institucijos ir kurie turės būti įgyvendinti valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje.

2.   Prašymai perduoti pranešimą pateikiami užpildant šio reglamento XII priede pateiktą standartinę formą.

3.   Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, savo atsakymą prašymą pateikusiai valstybei narei per 39 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją perduoda nedelsdama, kai tik gaunamas pranešimas. Atsakymas pateikiamas naudojant šio reglamento XII priede pateiktą standartinę formą.

IV   SKYRIUS

Ryšiai su Komisija

49 straipsnis

Valstybių narių ir Komisijos keitimasis pranešimais

1.   Kiekviena valstybė narė, gavusi informacijos, kurią ji laiko svarbia ir susijusia su atskleistomis tendencijomis, metodais, veikla, kuri naudojama arba įtariama esanti naudojama vykdant NNN žvejybą arba darant Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytus sunkius pažeidimus, šią informaciją nedelsdama perduoda Komisijai.

2.   Gavusi informacijos, kuri valstybėms narėms padėtų užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 įgyvendinimą, Komisija nedelsdama šia informaciją perduoda valstybėms narėms.

50 straipsnis

Komisijos atliekamas koordinavimas

1.   Jei valstybė narė sužino apie operacijas, kurios yra NNN žvejyba arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodyti sunkūs pažeidimai arba jas galima laikyti šia žvejyba ar minėtais pažeidimais ir kurios Bendrijos lygmeniu yra ypač svarbios, ši valstybė narė kuo greičiau perduoda Komisijai visą faktams nustatyti būtiną atitinkamą informaciją. Komisija tą informaciją perduoda kitoms atitinkamoms valstybėms narėms.

2.   1 dalyje nurodytais tikslais operacijos, kurios yra NNN žvejyba arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodyti sunkūs pažeidimai, laikomos ypač svarbiomis Bendrijos lygmeniu, visų pirma jei:

a)

jos yra susijusios arba gali būti susijusios su kitomis valstybėmis narėmis; arba

b)

valstybei narei atrodo tikėtina, kad panašios operacijos taip pat buvo vykdomos kitose valstybėse narėse.

3.   Jei Komisija mano, kad vienoje valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse buvo atliktos operacijos, kurios yra NNN žvejyba arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodyti sunkūs pažeidimai, Komisija apie tai praneša atitinkamoms valstybėms narėms, o jos kuo skubiau atlieka tyrimą. Atitinkamos valstybės narės Komisijai nedelsdamos perduoda tų tyrimų išvadas.

V   SKYRIUS

Ryšiai su trečiosiomis valstybėmis

51 straipsnis

Keitimasis informacija su trečiosiomis valstybėmis

1.   Jei valstybė narė iš trečiosios valstybės gauna informacijos, kuri yra svarbi veiksmingam Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 ir šio reglamento taikymui užtikrinti, ji tą informaciją per paskirtąją instituciją perduoda kitoms atitinkamoms valstybėms narėms, jei tai leidžiama pagal su ta trečiąja valstybe sudarytus dvišalės pagalbos susitarimus.

2.   Atsižvelgdama į su trečiąja valstybe sudarytą dvišalės pagalbos susitarimą, pagal šią antraštinę dalį gautą informaciją valstybė narė per savo paskirtąją instituciją gali perduoti trečiajai valstybei. Ši informacija perduodama pasikonsultavus su pradinę informaciją pateikusia valstybe nare ir laikantis Bendrijos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų, susijusių su asmenų apsauga tvarkant jų asmens duomenis.

3.   Atsižvelgdama į Bendrijos ir trečiųjų valstybių sudarytus žuvininkystės susitarimus arba į regionines žuvininkystės valdymo organizacijas ar panašius bendradarbiavimo mechanizmus, kurių susitariančioji šalis arba nesusitariančioji bendradarbiaujančioji šalis yra Bendrija, Komisija kitoms šių susitarimų, organizacijų ar bendradarbiavimo mechanizmų šalims gali perduoti atitinkamą informaciją apie NNN žvejybą arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytus sunkius pažeidimus, jei gaunamas šią informaciją pateikusios valstybės narės sutikimas.

VI   SKYRIUS

Pereinamojo laikotarpio nuostata

52 straipsnis

Informavimo apie NNN žvejybą sistemos sukūrimas

Kol bus sukurta Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 51 straipsnio 2 dalyje nurodyta informavimo apie NNN žvejybą sistema, valstybių narių kompetentingos institucijos pagal šią antraštinę dalį bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija naudodamosi esamais informavimo mechanizmais.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

PAKEITIMAI

53 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 I priedas, kuriame pateiktas produktų, kuriems netaikoma to reglamento 2 straipsnio 8 dalyje pateikta sąvokos „žuvininkystės produktai“ apibrėžtis, sąrašas, iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio reglamento XIII priede.

VI   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. spalio 22 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

(2)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(3)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(4)  OL L 333, 2003 12 20, p. 17.

(5)  OL L 226, 2004 6 25, p. 83.

(6)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


I PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytiems tam tikrų tipų žuvininkystės produktams taikomas išankstinio pranešimo laikotarpis

4 valandų išankstinio pranešimo laikotarpis

Šviežių žuvininkystės produktų iškrovimas iš žvejybos laivų paskirtuose Bendrijos uostuose


IIA PRIEDAS

Trečiųjų valstybių žvejybos laivų pateikiamo išankstinio pranešimo forma, nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje

Image


IIB PRIEDAS

Trečiųjų valstybių žvejybos laivų pateikiamo išankstinio pranešimo forma, nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje

Image


IIIA PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalyje nurodytų prieš iškrovimą pateikiamų deklaracijų forma

Image


IIIB PRIEDAS

3 straipsnio 2 dalyje nurodytų prieš perkrovimą pateikiamų deklaracijų forma

(pateikiamos laivo, iš kurio perkraunama, ir laivo, į kurį perkraunama)

Image


IV PRIEDAS

EUROPOS BENDRIJOS SUGAUTŲ ŽUVŲ KIEKIO SERTIFIKATAS

Šio reglamento 6 straipsnio reikalavimus atitinkančių žuvininkystės produktų sertifikato supaprastinta forma

Image

Image

Priedėlis

Transportavimo duomenys

Image


V PRIEDAS

Regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų priimtos sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemos, pripažįstamos atitinkančiomis Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 reikalavimus

I dalis

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 reikalavimus atitinkančiomis pripažįstamos sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemos:

Dissostichus spp. sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistema, nustatyta 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1035/2001, nustatančiame Dissostichus spp. sugavimo dokumentavimo tvarką (1).

Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (TATAK, angl. ICCAT) sugautų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programa, nustatyta TATAK rekomendacijoje Nr. 08–12, kuria iš dalies keičiama rekomendacija Nr. 07–10 dėl TATAK sugautų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programos.

II dalis

Sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemos, pripažįstamos atitinkančiomis Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 reikalavimus, jei laikomasi papildomų sąlygų:

Australinių tunų apsaugos komisija (ATAK, angl. CCSBT). Sprendimas dėl ATAK sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemos įgyvendinimo (priimtas Penkioliktame metiniame posėdyje 2008 m. spalio 14–17 d.). Be sugautų žuvų kiekio dokumentų ir susijusių dokumentų, patvirtintų pagal ATAK sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemą, importuotojas valstybės narės, į kurią importuojama, valdžios institucijoms pateikia išsamią informaciją apie transportavimą, kuri nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 II priedo priedėlyje „Transportavimo duomenys“.


(1)  OL L 145, 2001 5 31, p. 1.


VI PRIEDAS

8 straipsnyje nurodytų siuntų atveju teiktinų sugautų žuvų kiekio sertifikatų pateikimo laikotarpiai

4 valandų laikotarpis, prieš kurį pateikiamas sugautų žuvų kiekio sertifikatas prieš įvežant siuntas į Bendriją

Oro transportu į Bendriją įvežamos žuvininkystės produktų siuntos

2 valandų laikotarpis, prieš kurį pateikiamas sugautų žuvų kiekio sertifikatas prieš įvežant siuntas į Bendriją

Kelių transportu į Bendriją įvežamos žuvininkystės produktų siuntos

4 valandų laikotarpis, prieš kurį pateikiamas sugautų žuvų kiekio sertifikatas prieš įvežant siuntas į Bendriją

Geležinkelio transportu į Bendriją įvežamos žuvininkystės produktų siuntos


VII PRIEDAS

Image

Image

Image


VIII PRIEDAS

Image


IX PRIEDAS

Administraciniai susitarimai su vėliavos valstybėmis dėl sugautų žuvų kiekio sertifikavimo nuostatų įgyvendinimo (Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 12 straipsnio 4 dalis)


XA PRIEDAS

Informacijos apie pastebėtus žvejybos laivus pateikimo forma

Image


XB PRIEDAS

XA priede pateiktos formos pildymo nurodymai

PATEIKIAMA KUO DAUGIAU INFORMACIJOS

1.

Laivo pavadinimas, radijo šaukinys, vėliava ir, jei įmanoma, registracijos ir Lloyd’s ir (arba) IMO numeris turi būti nustatomas apžiūrint laivą ar užmezgus radijo ryšį su laivu (turi būti nurodomas tos informacijos šaltinis).

2.

Skiriamieji požymiai. Nurodoma, ar buvo įmanoma pamatyti laivo pavadinimą ir jo registracijos uostą, ar ne. Įrašoma laivo korpuso ir antstato spalvos, stiebų skaičius, laivo tiltelio padėtis ir kamino ilgis ir t. t.

3.

Laivo tipas. Aprašomas pastebėto laivo tipas ir žvejybos įrankiai (pvz., ilgosiomis ūdomis žvejojantis laivas, traleris, žuvų perdirbimo laivas, transportinis laivas).

4.

Padėtis. Nurodomas pirminis laivo pastebėjimas, įskaitant žvejybos rajoną, parajonį ir kvadratą.

5.

Pastebėto laivo veikla. Nurodomas pastebėjimo laikas, laivo veikla tuo metu, kai jis pastebėtas, ir plaukimo kursas (laipsniais). Nurodoma, ar laivas žvejojo, statė žvejybos įrankius, vilko tralą, traukė žvejybos įrankį iš vandens ar vykdė kitą veiklą. Numatyta užtektinai vietos apibūdinti penkis to paties laivo stebėjimus: jei reikia daugiau vietos, ši skiltis užpildoma kitoje formos pusėje arba atskirame popieriaus lape. Įrašoma, ar traukiamas jūros paukščių baidymo lynas, ar ne.

6.

Pastebėjimo registravimas. Nurodoma, ar laivo pastebėjimas buvo nufilmuotas ar nufotografuotas (skiltyje „pastabos“ įrašoma, kur laikomi tie dokumentai).

7.

Pastabos. Nurodoma laivo plaukimo tranzitu kryptis. Parengiama visų radijo ryšiu vykusių pokalbių santrauka, kurioje nurodomas asmens (-ų), su kuriuo (-iais) buvo susisiekta pastebėtame laive, nurodytas vardas ir pavardė, pilietybė ir pareigos.

8.

Laivo schema. Nupiešiamas laivo profilis, kuriame nurodomi visi skiriamieji požymiai, pagal kuriuos būtų galima atpažinti laivą.


XI PRIEDAS

Standartinė forma, naudojama keičiantis informacija, kai pateikiamas prašymas pagal 45 straipsnį

Image

Image


XII PRIEDAS

Prašymo pateikti administracinį pranešimą pagal 48 straipsnį standartinė forma

Image

Image


XIII PRIEDAS

Produktų, kuriems netaikoma 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, 2 straipsnio 8 punkte pateikta sąvokos „žuvininkystės produktai“ apibrėžtis, sąrašas

Gėlųjų vandenų žuvininkystės produktai, įskaitant:

0301 91 – Kitos gyvos žuvys. Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 – Kitos gyvos žuvys. Unguriai (Anguilla spp.)

0301 93 – Kitos gyvos žuvys. Karpiai

ex 0301 99 – Kitos. Gėlavandenės žuvys (KN 0301 99 11 ir 0301 99 19)

0302 11 – Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje. Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 – Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje. Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

0302 66 – Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje. Unguriai (Anguilla spp.)

ex 0302 69 – Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje. Gėlavandenės žuvys (KN 0302 69 11 ir 0302 69 19)

0303 11 – Sušaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje. Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

0303 21 – Sušaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje. Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 – Sušaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje. Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

0303 76 – Sušaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje. Unguriai (Anguilla spp.)

ex 0303 79 – Kitos sušaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje. Gėlavandenės žuvys (KN 0303 79 11 ir 0303 79 19)

ex 0304 19 – Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta), šviežia arba atšaldyta. Gėlavandenės žuvys (KN 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 ir 0304 19 91)

ex 0304 29 – Sušaldyta filė. Gėlavandenių žuvų (KN 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17 ir 0304 29 19)

ex 0304 99 – Kita sušaldyta žuvų mėsa. Gėlavandenių žuvų (KN 0304 99 21)

ex 0305 30 – Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą. Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho), sūdytų arba užpiltų sūrymu (KN 0305 30 30); Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster rūšių upėtakių; karpių (ex KN 0305 30 90)

ex 0305 41 – Rūkytos žuvys, įskaitant filė. Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

ex 0305 49 – Rūkytos žuvys, įskaitant filė. Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhychus apache ir Oncorhynchus chrysogaster) (KN 0305 49 45); unguriai (Anguilla spp.) (KN 0305 49 50); karpiai (ex KN 0305 49 80)

ex 0305 59 – Vytintos žuvys, sūdytos arba nesūdytos, išskyrus rūkytas. Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhychus apache ir Oncorhynchus chrysogaster); karpiai (ex KN 0305 59 80)

ex 0305 69 – Sūdytos žuvys, išskyrus vytintas arba rūkytas, ir žuvys, užpiltos sūrymu. Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho) (KN 0305 69 50); upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhychus apache ir Oncorhynchus chrysogaster); karpiai (ex KN 0305 69 80)

ex 0306 19 – Kiti vėžiagyviai, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vėžiagyvių, tinkami vartoti žmonių maistui, sušaldyti. Gėlavandeniai vėžiai (KN 0306 19 10)

ex 0306 29 – Kiti vėžiagyviai, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vėžiagyvių, tinkami vartoti žmonių maistui, nesušaldyti. Gėlavandeniai vėžiai (KN 0306 29 10)

1604 11 00 – Gaminiai arba konservai iš žuvų. Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos. Lašišos

ex 1604 19 – Gaminiai arba konservai iš žuvų. Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos. Lašišinės, išskyrus lašišas (KN 1604 19 10)

ex 1604 20 – Kitos paruoštos arba konservuotos žuvys. Iš lašišų (KN 1604 20 10); iš lašišinių, išskyrus lašišas (KN 1604 20 30)

ex 1605 40 00 – Kiti vėžiagyviai, gaminiai arba konservai. Gėlavandeniai vėžiai išvirti su krapais, šaldyti

Akvakultūros produktai, gauti iš mailiaus ar lervų

0301 10 – Gyvos dekoratyvinės žuvytės

0307 10 – Austrės, su geldelėmis arba be geldelių, gyvos, šviežios, atšaldytos, sušaldytos, vytintos, sūdytos ar užpiltos sūrymu

Didžiosios šukutės, jūrinės šukutės arba pektunkuliusai, priklausantys Pecten, Chlamys arba Placopecten gentims

0307 21 – Gyvi, švieži arba atšaldyti (KN 0307 21 00)

0307 29 – Kiti

Midijos

0307 31 – Gyvos, šviežios arba atšaldytos

0307 39 – Kitos

ex 1605 90 – Kiti (KN 1605 90 11 ir 1605 90 19)

0307 60 00 – Sraigės, išskyrus jūrines sraiges

0305 10 00 – Žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

ex 1605 90 30 – Kiti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, gaminiai arba konservai: šukutės, austrės, sraigės

1605 90 00 – Kiti vandens bestuburiai, gaminiai arba konservai


(1)  KN kodai atitinka Komisijos reglamento (EB) Nr. 1031/2008 KN kodus (OL L 291, 2008 10 31).


Top