Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 194, 25.7.2009, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 65 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/oj

25.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 669/2009

2009 m. liepos 24 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį ir 63 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (2), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 882/2004 Bendrijos lygmeniu nustatomos suderintos bendros oficialios kontrolės, įskaitant iš trečiųjų šalių įvežamų maisto produktų ir pašarų oficialią kontrolę, taisyklės. Be to, juo nustatoma, kad turi būti sudarytas negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų, kuriems, atsižvelgiant į žinomą arba kylantį pavojų, įvežimo į vieną iš I priede nurodytų teritorijų punktuose turi būti taikoma sustiprinta oficiali kontrolė, sąrašas (toliau – sąrašas). Vykdant tokią sustiprintą kontrolę, būtų galima veiksmingiau panaikinti žinomą arba kylantį pavojų ir surinkti tikslius stebėsenos duomenis apie nepalankių laboratorinių tyrimų rezultatų atsiradimą ir paplitimą.

(2)

Sudarant sąrašą reikėtų atsižvelgti į tam tikrus kriterijus, kurie leistų nustatyti esamą ar kylantį pavojų, susijusį su konkrečiais negyvūninės kilmės pašarais arba maisto produktais.

(3)

Kol nebus priimti standartiniai sąrašo sudarymo metodai ir kriterijai, sudarant sąrašą ir jį atnaujinant reikėtų atsižvelgti į pranešimų, gautų per skubaus įspėjimo apie maisto produktus ir pašarus sistemą (RASFF), duomenis, kaip nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 178/2002, Maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimus, iš trečiųjų šalių gautus pranešimus, Komisijos, valstybių narių ir Europos maisto saugos tarnybos pasikeistą informaciją bei mokslinius vertinimus.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatyta, kad sustiprintai oficialiai kontrolei atlikti valstybės narės turi nustatyti įvežimo punktus, kuriuose sudaryta galimybė naudotis įvairių tipų pašarų ir maisto produktų kontrolės įranga. Todėl tikslinga šiame reglamente nustatyti minimalius nustatytų įvežimo punktų reikalavimus, kad būtų užtikrinta vienodai veiksminga kontrolė.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatyta, kad sustiprintai oficialiai kontrolei atlikti valstybės narės turi reikalauti už siuntas atsakingų pašarų ir maisto verslo operatorių iš anksto pranešti apie siuntų atvežimą ir pobūdį. Taigi, reikėtų nustatyti bendro įvežimo dokumento (BĮD), skirto šiame reglamente aptariamų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importui, pavyzdį, kad būtų užtikrintas vienodo metodo taikymas visoje Bendrijoje. BĮD turėtų būti prieinamas muitinės institucijoms, kai deklaruojamos išleisti į laisvą apyvartą skirtos siuntos.

(6)

Be to, siekiant Bendrijos lygmeniu užtikrinti tam tikrą sustiprintos oficialios kontrolės nuoseklumą, tikslinga šiame reglamente nustatyti, kad tokia kontrolė apimtų dokumentų, atitikties ir fizinį tikrinimus.

(7)

Sustiprintai oficialiai kontrolei rengti reikėtų skirti atitinkamus finansinius išteklius. Todėl valstybės narės turėtų rinkti mokesčius tokios kontrolės išlaidoms padengti. Šie mokesčiai turėtų būti apskaičiuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VI priede nustatytus kriterijus.

(8)

2005 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimu 2005/402/EB dėl neatidėliotinų priemonių dėl paprikos, paprikos produktų, ciberžolės ir palmių aliejaus (3) nustatyta, kad prie visų šių produktų siuntų turi būti pridėtos analitinės ataskaitos, kuriomis būtų įrodoma, kad produkto sudėtyje nėra jokių toliau išvardytų medžiagų: Sudano I (CAS Nr. 842–07–9), Sudano II (CAS Nr. 3118–97–6), Sudano III (CAS Nr. 85–86–9) arba Sudano IV (85–83–6). Priėmus šias priemones RASFF pranešimų sumažėjo ir tai rodo, kad Sudano dažų aptikimo atitinkamuose produktuose padėtis gerėja. Todėl tikslinga panaikinti reikalavimą teikti kiekvienos Sprendime 2005/402/EB nustatytų įvežamų produktų siuntos analitines ataskaitas ir vietoje jo nustatyti vienodą sustiprintą tų siuntų kontrolę įvežimo į Bendriją punktuose. Todėl Sprendimas 2005/402/EB turėtų būti panaikintas.

(9)

2006 m. liepos 12 d. Komisijos sprendime 2006/504/EB dėl specialiųjų reikalavimų, taikomų tam tikrų maisto produktų, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, importui iš tam tikrų trečiųjų šalių (4), nustatyta taikyti sustiprintą kontrolę (50 % visų siuntų), siekiant aptikti aflatoksinus Brazilijos kilmės riešutuose. Priėmus tas priemones, sumažėjo su Brazilijos kilmės riešutais susijusių RASFF pranešimų. Todėl tikslinga nebetaikyti Sprendimu 2006/504 nustatytų priemonių tokioms prekėms ir vietoje minėtų priemonių joms turėtų būti taikoma vienoda sustiprinta kontrolė įvežimo į Bendriją punktuose. Todėl Sprendimas 2006/504/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(10)

Valstybėms narėms gali kilti praktinių sunkumų dėl būtiniausių nustatytiems įvežimo punktams taikomų reikalavimų. Todėl šiuo Reglamentu reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį reikalavimus būtų galima įgyvendinti palaipsniui. Taigi, kompetentingoms valstybių narių institucijoms turėtų būti leidžiama pereinamuoju laikotarpiu atlikti būtinus atitikties ir fizinius tikrinimus kitame kontrolės punkte nei nustatytasis įvežimo punktas. Tokiu atveju šie kontrolės punktai turėtų atitikti šiame reglamente išdėstytus būtiniausius nustatytiems įvežimo punktams taikomus reikalavimus.

(11)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl sustiprintos oficialios kontrolės, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 15 straipsnio 5 dalį turi būti atliekama įvežimo į I priede nurodytas teritorijas punktuose šio reglamento I priede išvardytiems negyvūninės kilmės pašarams ir maisto produktams.

2 straipsnis

I priedo atnaujinimas

Sudarant ir periodiškai atnaujinant I priedą reikia atsižvelgti bent į šiuos informacijos šaltinius:

a)

per RASFF gautų pranešimų duomenys;

b)

Maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos ataskaitos ir informacija;

c)

trečiųjų šalių ataskaitos ir informacija;

d)

informacija, kuria keičiasi Komisija, valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba;

e)

jei taikoma, moksliniai vertinimai.

I priedo sąrašas turi būti periodiškai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį peržiūrimas.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

bendras įvežimo dokumentas (BĮD) – dokumentas, kurį turi pildyti pašarų ir maisto verslo operatorius arba jo (jos) atstovas, kaip nustatyta 6 straipsnyje, ir kompetentinga institucija, patvirtinanti, kad oficiali kontrolė atlikta; dokumento pavyzdys pateiktas II priede;

b)

nustatytas įvežimo punktas (NĮP) – Reglamento (EB) Nr. 882/2004 17 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje nustatytas įvežimo į I priede nurodytas teritorijas punktas; jei siuntos atgabenamos jūra, iškraunamos ir perkraunamos į kitus laivus, kad būtų toliau gabenamos į kitų valstybių narių uostus, nustatytu įvežimo punktu laikomi pastarieji uostai;

c)

siunta – šio reglamento I priede išvardytų visų tos pačios klasės ar to paties aprašo negyvūninės kilmės pašarų arba maisto produktų, kuriems išduotas tas (tie) pats (patys) dokumentas (-ai), gabenamų ta pačia transporto priemone ir atvežamų iš tos pačios trečiosios šalies ar tos šalies regiono, kiekis.

4 straipsnis

Nustatytiems įvežimo punktams taikomi minimalūs reikalavimai

Nepažeidžiant 19 straipsnio, nustatytuose įvežimo punktuose turėtų būti bent:

a)

pakankamas skaičius tinkamą kvalifikaciją ir patirtį turinčių darbuotojų numatytiems siuntų tikrinimams atlikti;

b)

tinkamos biuro patalpos, kad kompetentinga institucija galėtų atlikti reikiamus tikrinimus;

c)

išsamūs nurodymai, susiję su tirtinų mėginių ėmimu ir jų siuntimu tirti į laboratoriją, paskirtą pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 12 straipsnio 1 dalį (toliau – paskirtoji laboratorija);

d)

patalpos, kuriose sulaikymo laikotarpiu tinkamomis sąlygomis būtų laikomos siuntos (ir siuntos konteineriuose), kol, jei taikoma, bus gauti c punkte nurodyto tyrimo rezultatai, ir pakankamas skaičius laikymo patalpų, įskaitant šaldymo sandėlius tiems atvejams, kai dėl siuntos pobūdžio būtina reguliuoti temperatūrą;

e)

iškrovimo įranga ir tinkama mėginių ėmimo tyrimams įranga;

f)

jei būtina, sąlygos iškrauti krovinį ir paimti jo mėginį dengtoje aikštelėje;

g)

c punkte nurodytus tyrimus galinti atlikti paskirtoji laboratorija turi būti tokioje vietoje, kad mėginiai galėtų būti nuvežti greitai.

5 straipsnis

Nustatytų įvežimo punktų sąrašas

Valstybės narės saugo ir viešai skelbia internete atnaujintą kiekvieno I priede išvardyto produkto nustatytų įvežimo punktų sąrašą. Valstybės narės praneša Komisijai interneto svetainių, kuriose jos skelbia minėtus sąrašus, adresus.

Komisija informacijos tikslais savo svetainėje skelbia nuorodas į nacionalinius sąrašus.

6 straipsnis

Išankstinis pranešimas apie siuntas

Pašarų ir maisto verslo operatoriai arba jų atstovai iš anksto tinkamai praneša apie numatomą fizinio siuntos atvežimo į oficialų įvežimo punktą datą ir laiką ir apie siuntos pobūdį.

Tuo tikslu jie užpildo bendro įvežimo dokumento I dalį ir persiunčia jį kompetentingai institucijai nustatytame įvežimo punkte likus mažiausiai vienai darbo dienai iki siuntos atvežimo.

7 straipsnis

Bendro įvežimo dokumentų kalba

Bendri įvežimo dokumentai rengiami tos valstybės narės, kurioje yra nustatytas įvežimo punktas, oficialia kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų.

Tačiau valstybės narės gali sutikti parengti bendrus įvežimo dokumentus kita oficialia Bendrijos kalba.

8 straipsnis

Sustiprinta oficiali kontrolė nustatytame įvežimo punkte

1.   Nustatytame įvežimo punkte kompetentinga institucija nedelsdama atlieka:

a)

per dvi darbo dienas nuo atvykimo į NĮP – visų siuntų dokumentų tikrinimą, išskyrus atvejus, kai susiklosto ypatingos neišvengiamos aplinkybės;

b)

atitikties ir fizinius tikrinimus, įskaitant laboratorinius tyrimus, I priede nurodytu dažnumu ir tokiu būdu, kad pašarų ir maisto verslo operatoriai arba jų atstovai negalėtų numatyti, ar bus atliekami tokie kurios nors konkrečios siuntos tikrinimai; fizinių tikrinimų rezultatai turi būti paskelbiami kuo greičiau.

2.   Baigusi 1 dalyje nustatytus tikrinimus kompetentinga institucija:

a)

užpildo bendro įvežimo dokumento II dalies atitinkamą dalį; tą dokumentą antspauduoja ir pasirašo atsakingas kompetentingos institucijos pareigūnas;

b)

padaro pasirašyto ir antspauduoto bendro įvežimo dokumento kopiją ir ją saugo.

Bendro įvežimo dokumento originalas pridedamas prie siuntos vežant ją toliau ir saugomas iki BĮD nurodytos paskirties vietos.

Kompetentinga NĮP institucija gali leisti toliau gabenti siuntą, nors fizinių tikrinimų rezultatai dar nepateikti. Suteikusi leidimą, kompetentinga NĮP institucija praneša kompetentingai kontrolės punkto institucijai ir imasi tinkamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad siuntą toliau nuolat tikrintų kompetentingos institucijos ir kad ji nebūtų kokiu nors būdu pažeista, kol laukiama fizinių tikrinimų rezultatų.

Jei siunta gabenama, kai fizinių tikrinimų rezultatai dar nepateikti, turi būti išduota patvirtinta BĮD kopija.

9 straipsnis

Ypatingos aplinkybės

1.   Atitinkamai valstybei narei paprašius Komisija gali leisti tam tikrų nustatytų įvežimo punktų, kurių veiklą veikia tam tikri geografiniai apribojimai, kompetentingoms institucijoms atlikti fizinius tikrinimus verslo operatoriaus patalpose, jei laikomasi toliau išvardytų sąlygų:

a)

nedaromas neigiamas poveikis NĮP atliekamos kontrolės veiksmingumui;

b)

patalpos atitinka 4 straipsnio reikalavimus ir yra šiuo tikslu patvirtintos valstybės narės;

c)

imtasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad nuo siuntos atvežimo į NĮP ją nuolat tikrintų kompetentingos NĮP institucijos ir kad ji nebūtų kokiu nors būdu pažeista per visus tikrinimus.

2.   Nukrypstant nuo 8 straipsnio 1 dalies, jei susiklosto ypatingos aplinkybės, sprendimu įtraukti naują produktą į I priedą galima nustatyti, kad atitikties ir fizinius tokio produkto siuntų tikrinimus kompetentinga institucija galėtų atlikti BĮD nurodytoje paskirties vietoje, prireikus, pašarų ir maisto verslo operatoriaus patalpose, jei laikomasi 1 dalies b ir c punktuose nustatytų sąlygų ir tenkinamos toliau išvardytos sąlygos:

a)

dėl to, kad produktas yra greitai gendantis, arba dėl pakavimo ypatumų pavyzdžių ėmimas NĮP neabejotinai keltų didelį maisto saugos pavojų arba kiltų pavojus, kad neleistinai daug produktų būtų sugadinti;

b)

kompetentingos institucijos tinkamai bendradarbiauja NĮP, o fizinius tikrinimus atliekančios kompetentingos institucijos užtikrina, kad:

i)

siunta per visus tikrinimus nebūtų kokiu nors būdu pažeista;

ii)

būtų visiškai laikomasi 15 straipsnyje nustatytų ataskaitų rengimo reikalavimų.

10 straipsnis

Išleidimas į laisvą apyvartą

Siuntos išleidžiamos į laisvą apyvartą pašarų ir maisto verslo operatoriui arba jų atstovui pateikus muitinėms kompetentingos institucijos tinkamai užpildytą bendrą įvežimo dokumentą arba jo elektroninį atitikmenį, kai atliekami visi tikrinimai pagal 8 straipsnio 1 dalį ir gaunami teigiami fizinių tikrinimų, jei tokių tikrinimų reikalaujama, rezultatai.

11 straipsnis

Pašarų ir maisto verslo operatorių įsipareigojimai

Jei dėl siuntos ypatumų to reikalaujama, pašarų ir maisto verslo operatorius arba jų atstovas kompetentingai institucijai suteikia:

a)

pakankamus žmogiškuosius išteklius ir siuntos iškrovimo įrangą, kad būtų galima atlikti oficialią kontrolę;

b)

tinkamą mėginių ėmimo tyrimams įrangą, kai yra naudojamos specialios transporto priemonės ir (arba) specifinės pakuočių rūšys, jei mėginių negalima paimti naudojant įprastą mėginių ėmimo įrangą.

12 straipsnis

Siuntų padalijimas

Siuntos gali būti dalijamos tik tada, kai baigiama sustiprinta oficiali kontrolė ir kompetentinga institucija užpildo bendrą įvežimo dokumentą, kaip nustatyta 8 straipsnyje.

Jei siunta dar kartą dalijama, prie kiekvienos siuntos dalies pridedama ir saugoma iki ji bus išleista į laisvą apyvartą patvirtinta bendro įvežimo dokumento kopija.

13 straipsnis

Nuostatų nesilaikymas

Jei atliekant oficialią kontrolę nustatoma, kad nesilaikyta reikalavimų, atsakingas kompetentingos institucijos pareigūnas užpildo bendro įvežimo dokumento III dalį ir imasi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 19, 20 ir 21 straipsnius.

14 straipsnis

Mokesčiai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad su šiame reglamente nustatyta sustiprinta oficialia kontrole susiję mokesčiai būtų surinkti laikantis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 27 straipsnio 4 dalies ir vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VI priede nustatytais kriterijais.

2.   Už siuntą atsakingi pašarų ir maisto verslo operatoriai arba jų atstovai sumoka 1 dalyje nurodytus mokesčius.

15 straipsnis

Ataskaitų teikimas Komisijai

1.   Valstybės narės teikia Komisijai ataskaitas apie siuntas, kad ji galėtų nuolat atlikti I priede išvardytų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų vertinimą.

Ataskaita pateikiama kiekvieną ketvirtį iki po ketvirčio einančio mėnesio pabaigos.

2.   Ataskaitoje pateikiama tokia informacija:

a)

kiekvienos siuntos duomenys, įskaitant:

i)

kiekvienos siuntos neto svoris;

ii)

kiekvienos siuntos kilmės šalį;

b)

siuntų, iš kurių paimti mėginiai tyrimams, skaičius;

c)

oficialios kontrolės rezultatai, kaip nustatyta 8 straipsnio 1 dalyje;

3.   Komisija apibendrina pagal 2 dalį gautas ataskaitas ir sudaro sąlygas valstybėms narėms su ja susipažinti.

16 straipsnis

Sprendimo 2006/504/EB pakeitimas

Sprendimas 2006/504/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio a punkto iii, iv ir v papunkčiai išbraukiami;

2)

5 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

iš kiekvienos Brazilijos maisto produktų siuntos“;

3)

7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

17 straipsnis

Sprendimo 2005/402/EB panaikinimas

Komisijos sprendimas 2005/402/EB panaikinamas.

18 straipsnis

Taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 25 d.

19 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Jei nustatytame įvežimo punkte nėra įrengta patalpų, reikalingų 8 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytiems fiziniams tikrinimams atlikti, penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, tie tikrinimai gali būti atliekami kitame kontrolės punkte toje pačioje valstybėje narėje, kai tuo tikslu tai leidžia kompetentinga institucija, prieš prekes deklaruojant išleidimui į laisvą apyvartą, jei tas kontrolės punktas atitinka 4 straipsnyje nustatytus minimalius reikalavimus.

2.   Valstybės narės elektroniniu būdu savo svetainėje viešai skelbia pagal 1 dalį nustatytų kontrolės punktų sąrašą.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(3)  OL L 135, 2005 5 28, p. 34.

(4)  OL L 199, 2006 7 21, p. 21.


I PRIEDAS

A.   Negyvūninės kilmės pašarai ir maisto produktai, kuriems taikoma sustiprinta oficiali kontrolė nustatytame įvežimo punkte

Pašarai ir maistas

(numatomas naudojimas)

KN kodas

Kilmės šalis

Pavojus

Fizinių ir atitikties tikrinimų dažnumas (2)

(%)

Riešutai (žemės riešutai) ir jų produktai (pašarai ir maisto produktai)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentina

Aflatoksinai

10

Riešutai (žemės riešutai) ir jų produktai (pašarai ir maisto produktai)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brazilija

Aflatoksinai

50

Mikroelementai (pašarai ir maisto produktai) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Kinija

Kadmis ir švinas

50

Riešutai (žemės riešutai) ir jų produktai (pašarai ir maisto produktai), visų pirma žemės riešutų sviestas (maisto produktai)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Gana

Aflatoksinai

50

Prieskoniai (maisto produktai):

Capsicum spp (džiovinti jų vaisiai, sveiki arba malti, įskaitant aitriąsias paprikas, aitriųjų paprikų miltelius, raudonuosius ankštinius pipirus ir paprikas)

Myristica fragrans (muskatai)

Zingiber officinale (imbieras)

Curcuma longa (ciberžolės)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Indija

Aflatoksinai

50

Riešutai (žemės riešutai) ir jų produktai (pašarai ir maisto produktai)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indija

Aflatoksinai

10

Melionų (egusi) sėklos ir jų produktai (5) (maisto produktai)

ex 1207 99

Nigerija

Aflatoksinai

50

Džiovintos vynuogės (maisto produktai)

0806 20

Uzbekija

Ochratoksinas A

50

Paprika, paprikos produktai, ciberžolės ir palmių aliejus (maisto produktai)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Visos trečiosios šalys

Sudano dažai

20

Riešutai (žemės riešutai) ir jų produktai (pašarai ir maisto produktai)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnamas

Aflatoksinai

10

Basmati ryžiai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti (maisto produktai)

ex 1006 30

Pakistanas

Aflatoksinai

50

Basmati ryžiai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti (maisto produktai)

ex 1006 30

Indija

Aflatoksinai

10

Mangai, smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna sesquipedalis), raukšlėtasis svaidenis (Momordica charantia), ilgmoliūgis (Lagenaria siceraria), pipirai ir baklažanai (maisto produktai)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Dominikos Respublika

Pesticidų likučiai, ištirti taikant atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą, pagrįstą CG-MS ir LC-MS (1)

50

Bananai

0803 00 11

Dominikos Respublika

Pesticidų likučiai, ištirti taikant atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą, pagrįstą CG-MS ir LC-MS (1)

10

Daržovės, šviežios, šaldytos arba užšaldytos (pipirai, cukinijos ir pomidorai)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turkija

Pesticidai: metomilas ir oksamilas

10

Kriaušės

0808 20 10

Turkija

Pesticidas: amitrazas

10

Daržovės, šviežios, šaldytos arba užšaldytos (maisto produktai)

smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna sesquipedalis)

baklažanai

kopūstinės daržovės

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Tailandas

Organofosforiniai pesticidai

50

B.   Apibrėžtys

Šiame priede vartojamos šios terminų apibrėžtys:

a)

paprikos – Capsicum genties vaisiai, džiovinti, grūsti arba malti, klasifikuojami KN 0904 20 90 subpozicijoje, bet kokio pavidalo, skirti vartoti žmonėms;

b)

paprikos produktai – KN kodu 0910 99 60 klasifikuojami kario milteliai, bet kokio pavidalo, skirti vartoti žmonėms;

c)

ciberžolė – džiovinta ir grūsta arba malta ciberžolė, klasifikuojama KN kodu 0910 30 00, bet kokio pavidalo, skirta vartoti žmonėms;

d)

palmių aliejus – KN kodu 1511 10 90 klasifikuojamas palmių aliejus, skirtas tiesiogiai vartoti žmonėms.

e)

„Sudano dažais“ vadinamos šios cheminės medžiagos:

i)

Sudano I (CAS Nr. 842–07–9);

ii)

Sudano II (CAS Nr. 3118–97–6);

iii)

Sudano III (CAS Nr. 85–86–9);

iv)

skaisčiai raudonasis arba Sudano IV (CAS Nr. 85–83–6).


(1)  Visų pirma, šių medžiagų likučiai: amitrazo, acefato, aldikarbo, benomilo, karbendazimo, chlorfenapiro, chlorpirifoso, CS2 (ditiokarbomatai), diafentiurono, diazinono, dichlorvoso, dikofolio, dimetoato, endosulfano, fenamidono, imidakloprido, malationo, metamidofoso, metiokarbo, metomilo, monokrotofoso, ometoato, oksamilas, profenofoso, propikonazolo, tiabendazolo, tiakloprido.

(2)  Jei veterinariniai tikrinimai turi būti taikomi tik tam tikriems bet kuriuo kodu ženklinamiems produktams, o prekių nomenklatūroje tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „Ex“ (pavyzdžiui, Ex20079997: turėtų būti įtraukti tik produktai, kuriuose yra lazdyno riešutų).

(3)  Šiame įraše nurodyti mikroelementai yra mikroelementai, priskiriami prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 3 dalies b punkte nurodytų mikroelementų junginių (OL L 268, 2003 10 18, p. 29).

(4)  Didžiausia leidžiama švino ir kadmio koncentracija prieduose, priklausančiuose Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB (OL L 140, 2002 5 30, p. 10) I priede nustatytų mikroelementų junginių funkcinei grupei, yra kontrolės atskaitos taškai. Jei mikroelementai ženklinami kaip maisto papildai pagal 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51), 2 straipsnį, taikoma Reglamentu (EB) Nr. 1881/2006 nustatyta didžiausia leistina koncentracija.

(5)  Didžiausia leidžiama aflatoksinų koncentracija žemės riešutuose ir jų produktuose, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 (OL L 364, 2006 12 20, p. 5) priede, yra kontrolės atskaitos taškai.


II PRIEDAS

BENDRAS ĮVEŽIMO DOKUMENTAS (BĮD)

Image

Image

BĮD gairės

Bendra informacija

:

Dokumentą pildykite didžiosiomis raidėmis. Gairės sunumeruotos pagal atitinkamo langelio numerį.

I dalis

Šią dalį pildo pašarų ir maisto verslo operatorius arba jų atstovas, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

I.1 langelis.

Siuntėjas: siuntą išsiunčiančio fizinio arba juridinio asmens (pašarų ir maisto verslo operatorius) pavadinimas ir visas adresas. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.2 langelis.

Šį langelį pildo nustatyto įvežimo punkto (NĮP) institucijos, kaip nustatyta 2 straipsnyje.

I.3 langelis.

Gavėjas: fizinio arba juridinio asmens, kuriam skirta siunta (pašarų ir maisto verslo operatorius), pavadinimas ir visas adresas. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.4 langelis.

Už siuntą atsakingas asmuo (taip pat agentas, deklarantas arba pašarų ir maisto verslo operatorius): asmuo, atsakingas už siuntą, kai ji pristatoma į NĮP, ir kuris importuotojo vardu pateikia būtinas deklaracijas kompetentingai institucijai. Nurodyti pavadinimą ir tikslų adresą. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.5 langelis.

Kilmės šalis: šalis, iš kurios prekė kilusi, joje išauginta, kurioje nuimtas jos derlius arba kurioje ji pagaminta.

I.6 langelis.

Išsiuntimo šalis: šalis, iš kurios siunta buvo pakrauta į galutinę transporto priemonę vežti į Bendriją.

I.7 langelis.

Importuotojas: pavadinimas ir tikslus adresas. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.8 langelis.

Paskirties vieta: pristatymo adresas Bendrijoje. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.9 langelis.

Atvykimas į NĮP: nurodykite numatytą siuntos atvežimo į NĮP datą.

I.10 langelis.

Dokumentai: jei tinkama, nurodykite prie siuntos pridėtų oficialių dokumentų išdavimo datą ir numerį.

I.11 langelis.

Pateikti išsamius duomenis apie atvežimo transporto priemonę: lėktuvui – skrydžio numerį, laivui – laivo pavadinimą, kelių transporto priemonėms – registracijos numerį su priekabos numeriu, jei tinkama, geležinkeliams – traukinio ir vagono identifikacinį numerį.

Dokumentai: oro transporto važtaraščio numeris, važtaraštis arba traukinio ar kelių transporto priemonės komercinis numeris.

I.12 langelis.

Prekės aprašymas: pateikite išsamų prekės aprašymą (įskaitant pašarų rūšį).

I.13 langelis.

Prekės kodas arba Pasaulio muitinių organizacijos SS kodas.

I.14 langelis.

Bruto svoris: bendras svoris kilogramais. Nustatomas kaip bendra produktų ir pirminės pakuotės bei visų pakuočių masė, tačiau neįskaitant pervežimo konteinerių ir kitos transporto įrangos.

Grynasis svoris: konkretaus produkto svoris kg, neįskaitant pakuotės. Jis apskaičiuojamas kaip pačių produktų masė, neįskaitant pirminės ar kitos pakuotės.

I.15 langelis.

Pakuočių skaičius.

I.16 langelis.

Temperatūra: pažymėti tinkamą transporto priemonės ir (arba) laikymo temperatūrą.

I.17 langelis.

Įpakavimo būdas: nurodyti produktų įpakavimo būdą.

I.18 langelis.

Prekės paskirtis: pažymėkite tinkamą langelį, priklausomai nuo to, ar prekė skirta žmonėms vartoti be išankstinio rūšiavimo ar fizinio apdorojimo (tokiu atveju pažymėkite „žmonėms vartoti“), skirta žmonėms vartoti po tokio apdorojimo (tokiu atveju pažymėkite „tolesnis apdorojimas“), ar skirta naudoti „pašarams“ (tokiu atveju pažymėkite „pašarams“).

I.19 langelis.

Prireikus nurodyti visus plombų ir konteinerių identifikacinius numerius.

I.20 langelis.

Pervežimas į kontrolės punktą: 17 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu NĮP pažymi šį langelį, kad būtų leista toliau pervežti į kitą kontrolės punktą.

I.21 langelis.

Informacijos nėra.

I.22 langelis.

Importuojant: šis langelis pildomas, jei siunta skirta importui (8 straipsnis).

I.23 langelis.

Informacijos nėra.

I.24 langelis.

Pažymėkite tinkamą transporto priemonę.

II dalis

Šią dalį pildo kompetentinga institucija.

II.1 langelis.

Naudokite tą patį numerį kaip ir I.2 langelyje.

II.2 langelis.

Prireikus pildo muitinės tarnybos.

II.3 langelis.

Dokumentų tikrinimas: atliekama visoms siuntoms.

II.4 langelis.

NĮP institucija nurodo, ar pasirinkta atlikti siuntos fizinį tikrinimą, kuris 17 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu gali būti atliktas kitame kontrolės punkte.

II.5 langelis.

NĮP institucija nurodo, į kurį kontrolės punktą 17 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu po patenkinamo dokumentų ir (arba) atitikties tikrinimo siunta gali būti vežama fiziniam tikrinimui.

II.6 langelis.

Aiškiai nurodyti, kokių veiksmų ketinama imtis siuntos neatitikimo atveju, jei ji atmetama dėl nepatenkinamų dokumentų arba atitikties tikrinimų rezultatų. Persiuntimo, sunaikinimo, perdirbimo ir naudojimo kitais tikslais atveju II.7 langelyje reikėtų nurodyti paskirties vietos adresą.

II.7 langelis.

Nurodyti atitinkamai patvirtinimo numerį ir adresą (arba laivo numerį ir uostą) visoms paskirties vietoms, kuriose būtina atlikti siuntos kontrolę, pavyzdžiui, atvejais, susijusiais su II.6 langelyje nurodytu persiuntimu, sunaikinimu, perdirbimu arba naudojimu kitais tikslais.

II.8 langelis.

Čia uždėti oficialų kompetentingos NĮP institucijos antspaudą.

II.9 langelis.

Kompetentingos NĮP institucijos atsakingo pareigūno parašas.

II.10 langelis.

Informacijos nėra.

II.11 langelis.

NĮP institucija arba, 17 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu, – kompetentinga kontrolės punkto institucija čia nurodo atitikties tikrinimų rezultatus.

II.12 langelis.

NĮP institucija arba, 17 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu, – kompetentinga kontrolės punkto institucija, čia nurodo fizinių tikrinimų rezultatus.

II.13 langelis.

NĮP institucija arba, 17 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu, – kompetentinga kontrolės punkto institucija, čia nurodo laboratorinių tyrimų rezultatus. Šiame langelyje nurodyti laboratorijoje tiriamos medžiagos ar patogeno kategoriją.

II.14 langelis.

Šis langelis pildomas už visas siuntas, skirtas išleisti į laisvą apyvartą Bendrijoje.

II.15 langelis.

Informacijos nėra.

II.16 langelis.

Aiškiai nurodyti, kokių veiksmų ketinama imtis siuntos neatitikimo atveju, jei ji atmetama dėl nepatenkinamų fizinių tikrinimų rezultatų. Persiuntimo, sunaikinimo, perdirbimo ir naudojimo kitais tikslais atveju II.18 langelyje reikia nurodyti paskirties vietos adresą.

II.17 langelis.

Neatitikimo priežastys: pildykite, jei reikia pateikti atitinkamą informaciją. Pažymėti tinkamą langelį.

II.18 langelis.

Nurodyti atitinkamai patvirtinimo numerį ir adresą (arba laivo numerį ir uostą) visoms paskirties vietoms, kuriose būtina atlikti siuntos kontrolę, pavyzdžiui, atvejais, susijusiais su II.16 langelyje nurodytu persiuntimu, sunaikinimu, perdirbimu arba naudojimu kitais tikslais.

II.19 langelis.

Šį langelį pildykite, jei atidarant konteinerį pažeidžiama originali siuntos plomba. Reikia saugoti visų šiuo tikslu naudotų plombų bendrą sąrašą.

II.20 langelis.

NĮP institucija arba, 17 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu, – kompetentinga kontrolės punkto institucija, čia uždeda oficialų antspaudą.

II.21 langelis.

NĮP institucijos arba, 17 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu, – kompetentingos kontrolės punkto institucijos atsakingo pareigūno parašas.

III dalis

Šią dalį pildo kompetentinga institucija.

III.1 langelis.

Persiuntimo duomenys: NĮP institucija arba, 17 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu, – kompetentinga kontrolės punkto institucija nurodo naudotą transporto priemonę, jos identifikacinius duomenis, paskirties šalį ir persiuntimo datą, kai tik juos sužino.

III.2 langelis.

Tolesni veiksmai: jei tinkama, nurodyti vietos kompetentingos institucijos atsakingą skyrių, kuris būtų atsakingas už siuntos sunaikinimo, perdirbimo arba naudojimo kitais tikslais priežiūrą. Čia ši kompetentinga institucija nurodo, ar siunta atvyko ir ar ji atitinka numatytus duomenis.

III.3 langelis.

Persiuntimo atveju – NĮP institucijos arba, 17 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu, – kompetentingos kontrolės punkto institucijos atsakingo pareigūno parašas. Sunaikinimo, perdirbimo arba naudojimo kitais tikslais atveju – vietos kompetentingos institucijos atsakingo pareigūno parašas.


Top