Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0642

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 191, 23.7.2009, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 95 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/642/oj

23.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 191/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 642/2009

2009 m. liepos 22 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos (1) direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB, ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2005/32/EB Komisija nustato ekologinio projektavimo reikalavimus energiją vartojantiems gaminiams, kurių pardavimo bei prekybos apimtis yra didelė ir kurie daro pastebimą poveikį aplinkai ir turi pastebimą poveikio aplinkai gerinimo potencialą, nepatiriant pernelyg didelių sąnaudų.

(2)

Direktyvos 2005/32/EB 16 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje numatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, 15 straipsnio 2 dalyje išvardytų kriterijų ir pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu Komisija, jeigu reikia, nustato vartotojų elektroninės įrangos įgyvendinimo priemones.

(3)

Komisija atliko parengiamąjį tyrimą, kuriame išnagrinėjo televizijos aparatų techninius, aplinkosaugos ir ekonominius aspektus. Tyrimas buvo atliktas kartu su Bendrijos ir trečiųjų šalių suinteresuotaisiais subjektais ir suinteresuotosiomis šalimis, o rezultatai viešai paskelbti Komisijos svetainėje EUROPA.

(4)

Televizijos aparatai – stambi elektros energiją vartojančių vartotojų elektroninės įrangos gaminių grupė, todėl taikant ekologinio projektavimo politiką jie laikomi prioritetiniais.

(5)

Nustatyta, kad šiame reglamente televizijos aparatų reikšmingas aplinkosauginis aspektas yra juos eksploatuojant suvartojamas elektros energijos kiekis.

(6)

Apskaičiuota, kad su televizijos aparatais susijusiai veiklai 2007 m. Bendrijoje suvartota 60 TWh elektros energijos, o į aplinką atitinkamai išmesta 24 milijonai tonų CO2. Numatoma, kad nesiėmus specialių priemonių šiam vartojimui apriboti, suvartojamas elektros energijos kiekis 2020 m. padidės iki 132 TWh. Iš parengiamojo tyrimo matyti, kad eksploatuojant gaminius suvartojamą elektros energijos kiekį įmanoma gerokai sumažinti.

(7)

Kitas svarbus aplinkosauginis aspektas – gaminant televizijos aparatus naudotos pavojingos medžiagos ir atliekos, kurių randasi iš pašalintų televizijos aparatų, kai baigiasi jų gyvavimo ciklas. Patobulinimai, susiję su jų poveikiu aplinkai, atitinkamai aptarti 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (2) ir 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (3) ir neturėtų būti išsamiau aptarti šiame reglamente.

(8)

Iš parengiamojo tyrimo matyti, kad reikalavimai dėl kitų Direktyvos 2005/32/EB I priedo 1 dalyje nurodytų ekologinio projektavimo kriterijų nėra būtini.

(9)

Televizijos aparatų suvartojamos elektros energijos kiekį įmanoma ir (arba) perspektyvu sumažinti taikant turimas nepatentuotas rentabilias technologijas, kurias naudojant sumažėtų bendros televizijos aparatų pirkimo ir jų eksploatavimo išlaidos.

(10)

Ekologinio projektavimo reikalavimais visoje Bendrijoje turėtų būti suderinti televizijos aparatų reikalavimai dėl suvartojamos elektros energijos, vadinasi, šiais reikalavimais būtų prisidedama užtikrinant vidaus rinkos veikimą ir pagerinant šių gaminių aplinkosauginį veiksmingumą.

(11)

Ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų turėti neigiamos įtakos nei gaminio funkcionalumui, nei sveikatai, saugai ar aplinkai. Visų pirma nauda, gauta sumažinus per gaminio naudojimo laikotarpį suvartotą elektros energijos kiekį, turėtų būti gerokai didesnė už galimą papildomą poveikį aplinkai gamybos etapu.

(12)

Laipsniškai įvedant ekologinio projektavimo reikalavimus gamintojams reikėtų palikti pakankamai laiko, kad jie spėtų pritaikyti gaminius. Laikas turėtų būti pasirinktas taip, kad būtų išvengta neigiamo poveikio rinkoje jau esančios įrangos funkcionalumui ir būtų atsižvelgta į poveikį gamintojų, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, išlaidoms, kartu užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti laiku.

(13)

Atitinkamo gaminio parametrai turėtų būti matuojami taikant patikimas, tikslias ir atkuriamas matavimo procedūras, kurias renkantis atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (4), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra.

(14)

Taikant šį reglamentą į rinką turėtų patekti daugiau technologijų, kurias naudojant mažėja televizijos aparatų poveikis aplinkai, ir dėl to iki 2020 m. būtų galima sutaupyti 28 TWh elektros energijos, palyginti su tuo atveju, jeigu nebūtų imtasi jokių priemonių.

(15)

Pagal Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnį šiame reglamente turėtų būti nustatytos taikytinos atitikties įvertinimo procedūros.

(16)

Kad būtų lengviau tikrinti atitiktį, gamintojai Direktyvos 2005/32/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose turėtų pateikti informaciją, susijusią su šiame reglamente nustatytais reikalavimais.

(17)

Šiuo metu geriausias gaminio energijos vartojimo efektyvumas veikimo režimu ir galimybės sumažinti su pavojingomis medžiagomis susijusį poveikį aplinkai nurodyti 2009 m. kovo 12 d. Komisijos sprendime 2009/300/EB, kuriuo nustatomi patikslinti ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą televizoriams (5). Ši nuoroda padės užtikrinti, kad informacija, kuri praverstų toliau diegiant geriausias projektavimo technologijas televizijos aparatų poveikiui aplinkai mažinti, būtų lengvai prieinama visiems, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir labai mažoms įmonėms. Todėl šiame reglamente nereikėtų nustatyti geriausių turimų technologijų etalonų.

(18)

Pagal 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus (6), nuo 2013 m. sausio 7 d. taikytini ekologinio projektavimo reikalavimai televizijos aparatams turėtų būti taikomi anksčiau, nei nustatyta reglamente, nes jo nuostatas atitinkančias technologijas televizijos aparatuose galima įdiegti per trumpesnį laiką ir taip sutaupyti daugiau energijos. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 neturėtų būti taikomas televizijos aparatams ir turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(19)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomi rinkai tiekiamų televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be Direktyvoje 2005/32/EB nustatytų apibrėžčių, vartojamos šios apibrėžtys:

1.

televizijos aparatas – televizorius arba televizijos monitorius;

2.

televizorius – visų pirma garso ir vaizdo signalams rodyti ir priimti skirtas gaminys, kuris tiekiamas rinkai pažymėtas vienu modelio ar sistemos ženklu ir kurį sudaro:

a)

ekranas;

b)

vienas ar keli derintuvai ir (arba) imtuvai ir neprivalomi papildomieji įtaisai duomenims laikyti ir (arba) jiems rodyti, tokie kaip DVD įrenginys, standusis diskas (HDD) arba vaizdajuosčių leistuvas (VCR), kurie montuojami viename aparate su ekranu arba viename ar keliuose atskiruose aparatuose;

3.

televizijos monitorius – integruotame ekrane vaizdo signalui iš įvairių šaltinių (įskaitant televizijos transliacijų signalus) rodyti skirtas gaminys, kuris prireikus valdo ir atkuria garso signalus iš išorinio šaltinio, susieto su gaminiu standartizuotais vaizdo signalų traktais, kaip antai bendraašė jungtis (detalė, sudedamoji), SCART, HDMI, ir naudojant būsimus belaidžius prietaisus (išskyrus nestandartinius vaizdo signalų traktus, pvz., DVI ir SDI), tačiau kuris negali priimti ir apdoroti transliuojamų signalų;

4.

veikimo režimas – būsena, kai televizijos aparatas yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir atkuria garsą bei vaizdą;

5.

namų režimas – gamintojų rekomenduojama televizijos aparato nuostata įprastomis namų sąlygomis;

6.

budėjimo režimas (-ai) – būsena, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo, tinkamam veikimui užtikrinti yra maitinama iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas funkcijas, kurios gali trukti neribotą laiką:

veikimo aktyvinimo funkcija arba veikimo aktyvinimo funkcija ir tik įjungtos veikimo aktyvinimo funkcijos rodymas, ir (arba)

informacijos arba būsenos rodymas;

7.

išjungties režimas – būsena, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo ir neatlieka jokios funkcijos; šiai būsenai taip pat priskiriama:

a)

būsenos, kai tik rodomas išjungties režimas;

b)

būsenos, kai atliekamos tik tokios funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (7);

8.

veikimo aktyvinimo funkcija – funkcija, leidžianti suaktyvinti kitus režimus (taip pat ir veikimo režimą) nuotoliniu jungikliu, įskaitant nuotolinio valdymo pultą, vidaus jutikliu, laikmačiu, papildomoms funkcijoms, įskaitant veikimo režimą, įjungti;

9.

informacijos arba būsenos rodymas – informacijos arba įrangos būsenos (įskaitant laiko) rodymo ekrane nuolatinė funkcija;

10.

rekomenduojamosios parinktys – gamintojo iš anksto numatytos televizijos aparatų nuostatos, iš kurių televizijos aparato naudotojas turi pasirinkti konkrečias nuostatas, kai pirmą kartą įjungia televizijos aparatą;

11.

raiškiosios televizijos didžiausia skiriamoji geba – ne mažiau kaip 1 920 × 1 080 vaizdo taškų ekrano skiriamoji geba.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai

Televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti I priede.

Atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma naudojant II priede nurodytus metodus.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnyje nurodyta atitikties įvertinimo procedūra – tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba tos direktyvos V priede nurodyta atitikties įvertinimo valdymo sistema.

Atliekant atitikties vertinimą pateiktini techniniai dokumentai nustatyti šio reglamento I priedo 5 dalies 1 punkte.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Priežiūros patikrinimai atliekami remiantis III priede nustatyta patikros tvarka.

6 straipsnis

Persvarstymas

Atsižvelgdama į technologijos pažangą Komisija šį reglamentą persvarsto ne vėliau kaip po trejų metų nuo jo įsigaliojimo ir šio persvarstymo rezultatus pateikia Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui.

7 straipsnis

Dalinis Reglamento (EB) Nr. 1275/2008 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1275/2008 I priedo 3 punktas pakeičiamas šio reglamento IV priedo tekstu.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   I priedo 1 dalies 1 punkte, 3 dalyje, 4 dalyje ir 5 dalies 2 punkte nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2010 m. rugpjūčio 20 d.

I priedo 1 dalies 2 punkte nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2012 m. balandžio 1 d.

I priedo 2 dalies 1 punkto a–d papunkčiuose nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 7 d.

I priedo 2 dalies 2 punkto a–e papunkčiuose nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2011 m. rugpjūčio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Andris PIEBALGS

Komisijos narys


(1)  OL L 191, 2005 7 22, p. 29.

(2)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(3)  OL L 37, 2003 2 13, p. 24.

(4)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(5)  OL L 82, 2009 3 28, p. 3.

(6)  OL L 339, 2008 12 18, p. 45.

(7)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.


I PRIEDAS

EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

1.   VEIKIMO REŽIMO VARTOJAMOJI GALIA

1.

Nuo 2010 m. rugpjūčio 20 d.:

Televizijos aparato, kurio matomasis ekrano plotas A nurodomas dm2, vartojamoji galia veikimo režimu neturi viršyti šių leidžiamųjų ribų:

 

Raiškiosios televizijos didžiausia skiriamoji geba

Visos kitos skiriamosios gebos

Televizoriai

20 vatų + A · 1,12 · 4,3224 vatų/dm2

20 vatų + A · 4,3224 vatų/dm2

Televizijos monitoriai

15 vatų + A · 1,12 · 4,3224 vatų/dm2

15 vatų + A · 4,3224 vatų/dm2

2.

Nuo 2012 m. balandžio 1 d.:

Televizijos aparato, kurio matomasis ekrano plotas A nurodomas dm2, vartojamoji galia veikimo režimu neturi viršyti šių leidžiamųjų ribų:

 

Visos skiriamosios gebos

Televizoriai

16 vatų + A · 3,4579 vatų/dm2

Televizijos monitoriai

12 vatų + A · 3,4579 vatų/dm2

2.   BUDĖJIMO IR (ARBA) IŠJUNGTIES REŽIMŲ VARTOJAMOJI GALIA

1.

Nuo 2010 m. sausio 7 d.

a)

Išjungties režimo vartojamoji galia

Bet kokiomis išjungties režimo sąlygomis televizijos aparatų vartojamoji galia neturi viršyti 1,00 vato.

b)

Budėjimo režimo (-ų) vartojamoji galia

Jeigu užtikrinama tik veikimo aktyvinimo funkcija arba tik veikimo aktyvinimo funkcija ir informacijos apie įjungtą veikimo aktyvinimo funkciją rodymas, bet kokios būsenos televizijos aparatų vartojamoji galia neturi viršyti 1,00 vato.

Jeigu užtikrinamas informacijos ar būsenos rodymas arba tik veikimo aktyvinimo funkcijos ir informacijos arba būsenos rodymo derinys, bet kokios būsenos televizijos aparatų vartojamoji galia neturi viršyti 2,00 vatų.

c)

Išjungties ir (arba) budėjimo režimo užtikrinimas

Televizijos aparatus turi būti įmanoma perjungti į išjungties ir (arba) budėjimo režimą ir (arba) kitokią būseną, kuri neviršija išjungties ir (arba) budėjimo režimams taikomų vartojamosios galios reikalavimų, kai televizijos aparatai yra prijungti prie elektros energijos tinklo.

d)

Iš ekrano ir vieno arba daugiau derintuvų ir (arba) imtuvų sudarytiems televizoriams, kurie viename ar keliuose atskiruose aparatuose užtikrina neprivalomas papildomąsias duomenų laikymo ir jų rodymo funkcijas, pvz., DVD įrenginys, standusis diskas (HDD) arba vaizdajuosčių leistuvas (VCR), a–c punktai ekranui ir atskiram (-iems) aparatui (-ams) taikomi atskirai.

2.

Nuo 2011 m. rugpjūčio 20 d.:

a)

Išjungties režimo vartojamoji galia

Bet kokiomis išjungties režimo sąlygomis televizijos aparatų vartojamoji galia neturi viršyti 0,30 vato, išskyrus tuos atvejus, kai tenkinama kitoje dalyje nurodyta sąlyga.

Televizijos aparatų su aiškiai matomu mygtuku, kurį įjungus televizijos aparato vartojamoji galia jam veikiant išjungties režimu yra ne didesnė nei 0,01 vato, vartojamoji galia jam veikiant bet kuriuo kitu išjungties režimu neturi viršyti 0.50 vato.

b)

Budėjimo režimo (-ų) vartojamoji galia

Jeigu užtikrinama tik veikimo aktyvinimo funkcija arba tik veikimo aktyvinimo funkcija ir informacijos apie įjungtą veikimo aktyvinimo funkciją rodymas, bet kokios būsenos televizijos aparatų vartojamoji galia neturi viršyti 0,50 vato.

Jeigu užtikrinamas informacijos ar būsenos rodymas arba tik veikimo aktyvinimo funkcijos ir informacijos arba būsenos rodymo derinys, bet kokios būsenos televizijos aparatų vartojamoji galia neturi viršyti 1,00 vato.

c)

Išjungties ir (arba) budėjimo režimo užtikrinimas

Televizijos aparatus turi būti įmanoma perjungti į išjungties ir (arba) budėjimo režimą ir (arba) kitokią būseną, kuri neviršija išjungties ir (arba) budėjimo režimams taikomų vartojamosios galios reikalavimų, kai televizijos aparatai yra prijungti prie elektros energijos tinklo.

d)

Automatinis budėjimo režimo įjungimas

Televizijos aparatuose turi būti užtikrinama šių charakteristikų funkcija:

i)

nuo naudotojo paskutinio veiksmo ir (arba) kanalo perjungimo praėjus ne daugiau kaip 4 valandų veikimo režimo laikotarpiui, televizijos aparatai iš veikimo režimo automatiškai perjungiami į:

budėjimo režimą arba

išjungties režimą, arba

kitą būseną, kuri neviršija išjungties ir (arba) budėjimo režimams taikomų vartojamosios galios reikalavimų.

ii)

televizijos aparatai turi rodyti įspėjamąjį pranešimą ir tik tada iš veikimo režimo automatiškai persijungti į nustatytą būseną ir (arba) režimus.

Ši funkcija turi būti nustatytoji funkcija.

e)

Iš ekrano ir vieno arba daugiau derintuvų ir (arba) imtuvų sudarytiems televizoriams, kurie atskirame aparate užtikrina neprivalomas papildomąsias duomenų laikymo ir jų rodymo funkcijas, pvz., DVD įrenginys, standusis diskas (HDD) arba vaizdajuosčių leistuvas (VCR), a–d punktai ekranui ir atskiram aparatui taikomi atskirai.

3.   SU REKOMENDUOJAMOSIOMIS PARINKTIMIS TEIKIAMŲ TELEVIZIJOS APARATŲ NAMŲ REŽIMAS

Nuo 2010 m. rugpjūčio 20 d.:

Televizijos aparatuose su rekomenduojamosiomis parinktimis, kai jie jungiami pirmą kartą, namų režimas turi būti užtikrintas naudojant rekomenduojamąsias parinktis – namų režimas turi būti numatytasis pasirinkimas. Jeigu naudotojas pirmą kartą jungdamas televizijos aparatus pasirenka ne namų, o kitą režimą, turi būti pradedamas antrasis pasirinkimo procesas, kad ši pasirinktis būtų patvirtinta.

4.   DIDŽIAUSIO SKAISČIO SANTYKIS

Nuo [įrašoma nustatyta data: vieneri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos]:

televizijos aparatai be rekomenduojamųjų parinkčių: įjungtų (veikimo režimas) televizijos aparatų, kaip pateikė gamintojas, didžiausias skaistis neturi būti mažesnis kaip 65 % didžiausio skaisčio, kai televizijos aparatų ekranas veikimo režimu būna šviesiausios būsenos, kuri numatyta šiems aparatams;

televizijos aparatai su rekomenduojamosiomis parinktimis: didžiausias skaistis namų režimu neturi būti mažesnis kaip 65 % didžiausio skaisčio, kai televizijos aparatų ekranas veikimo režimu būna šviesiausios būsenos, kuri numatyta šiems aparatams.

5.   GAMINTOJŲ PATEIKTINA INFORMACIJA

1.

Atitikčiai įvertinti pagal 5 straipsnį techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:

a)

bandymo parametrai atliekant matavimus:

aplinkos temperatūra,

bandymo įtampa (V) ir dažnis (Hz),

elektros energijos tiekimo sistemos visuminis netiesinių iškreipių faktorius,

bandymo garso ir vaizdo signalų įėjimo lizdas,

informacija apie instrumentus, kurie naudoti elektriniams bandymams, instrumentų jungimą ir grandines ir jų dokumentai;

b)

dėl veikimo režimo:

vartojamosios galios duomenys (vatais), suapvalinti dešimtųjų tikslumu, jeigu matuojama ne didesnė kaip 100 vatų galia, arba iki pirmo sveikojo skaičius, jeigu matuojama didesnė kaip 100 vatų galia,

atrankiojo perdavimo vaizdo signalo, kuris paprastai naudojamas televizijos programoms transliuoti, charakteristikos,

veiksmų seka, kad vartojamosios galios atžvilgiu būtų užtikrinama pastovi būsena,

be to, televizijos aparatų su rekomenduojamosiomis parinktimis: didžiausio skaisčio aparatui veikiant namų režimu ir didžiausio skaisčio, kai televizijos aparato ekranas veikimo režimu būna šviesiausios būsenos, santykis (išreikštas procentais),

be to, televizijos monitorių: atliekant matavimus naudoto derintuvo atitinkamų charakteristikų aprašymas;

c)

dėl kiekvieno budėjimo ir (arba) išjungties režimo:

vartojamosios galios duomenys (vatais), suapvalinti šimtųjų tikslumu,

naudoti matavimo metodai,

aprašymas, kaip parinktas arba užprogramuotas režimas,

veiksmų seka, kuria užtikrinama, kad televizijos aparatai savaime persijungtų į kitus režimus,

d)

automatinis budėjimo režimo įjungimas:

veikimo režimo trukmė, kol televizijos aparatas savaime persijungia į budėjimo arba išjungties režimą ar kitą būseną, kuri neviršija išjungties ir (arba) budėjimo režimams taikomų vartojamosios galios reikalavimų.

e)

pavojingos medžiagos:

jei televizijos aparate yra gyvsidabrio arba švino: jei yra švino, nurodomas švino kiekis X,X mg, o jei yra gyvsidabrio, nurodoma, kad jo yra.

2.

Nuo 2010 m. rugpjūčio 20 d.:

Ši informacija pateikiama laisvai prieinamose svetainėse:

televizijos aparato veikimo režimu vartojamosios galios duomenys (vatais), suapvalinti dešimtųjų tikslumu, jeigu matuojama ne didesnė kaip 100 vatų galia, arba iki pirmo sveikojo skaičius, jeigu matuojama didesnė kaip 100 vatų galia,

dėl kiekvieno budėjimo ir (arba) išjungties režimo: vartojamosios galios duomenys (vatais), suapvalinti šimtųjų tikslumu,

televizijos aparatų be rekomenduojamųjų parinkčių: įjungtų (veikimo režimu) televizijos aparatų didžiausio skaisčio, kaip pateikė gamintojas, ir didžiausio skaisčio, kai televizijos aparato ekranas veikimo režimu būna šviesiausios būsenos, santykis (išreikštas procentais), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus,

televizijos aparatų su rekomenduojamosiomis parinktimis: didžiausio skaisčio aparatui veikiant namų režimu ir didžiausio skaisčio, kai televizijos aparato ekranas veikimo režimu būna šviesiausios būsenos, santykis (išreikštas procentais), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus,

jei televizijos aparate yra gyvsidabrio arba švino: jei yra švino, nurodomas švino kiekis X,X mg, o jei yra gyvsidabrio, nurodoma, kad jo yra.


II PRIEDAS

MATAVIMAI

1.   Veikimo režimo vartojamosios galios matavimai

Matuojant I priedo 1 dalyje nurodytą vartojamąją galią laikomasi šių sąlygų:

a)

Matuojama taikant patikimas, tikslias ir atkuriamas matavimo procedūras, atsižvelgiant į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus.

b)

Veikimo režimo televizijos aparatų vartojamosios galios matavimo reikalavimai:

televizoriai be rekomenduojamų parinkčių: 1 ir 2 punktuose nurodyta vartojamoji galia matuojama televizijos aparatus perjungus į veikimo režimą, kaip pateikė gamintojas, t. y. televizijos aparatų skaisčio valdymo įtaisai turi būti tokios padėties, kokią gamintojas nustatė galutiniam naudotojui,

televizoriai su rekomenduojamosiomis parinktimis: 1 ir 2 punktuose nurodyta vartojamoji galia matuojama aparatui veikiant namų režimu,

televizijos monitoriai be rekomenduojamųjų parinkčių: televizijos monitorius sujungiamas su atitinkamu derintuvu. 1 ir 2 punktuose nurodyta vartojamoji galia matuojama televizijos aparatus perjungus į veikimo režimą, kaip pateikė gamintojas, t. y. televizijos monitoriaus skaisčio valdymo įtaisai turi būti tokios padėties, kokią gamintojas nustatė galutiniam naudotojui. Derintuvo vartojamoji galia neturi įtakos matuojant veikimo režimo televizijos monitoriaus vartojamąją galią,

televizijos monitoriai su rekomenduojamosiomis parinktimis: televizijos monitorius sujungiamas su atitinkamu derintuvu. 1 ir 2 punktuose nurodyta vartojamoji galia matuojama aparatui veikiant namų režimu.

c)

Bendrieji reikalavimai:

matuojama esant 23 °C +/–5 °C aplinkos temperatūrai,

atliekant matavimus naudojamas atrankiojo perdavimo vaizdo signalas, kuris paprastai naudojamas televizijos programoms transliuoti. Matuojama vidutinė galia, suvartojama per 10 minučių iš eilės,

atliekant matavimus naudojami televizijos aparatai, kurių išjungties režimas truko ne trumpiau kaip valandą, po to aparatai ne trumpiau kaip valandai buvo perjungti į veikimo režimą, o tada matavimas užbaigtas per trumpesnį kaip trijų valandų aparatų veikimo režimo etapą. Atitinkamas vaizdo signalas turi būti rodomas visą veikimo režimo trukmę. Televizijos aparatų, dėl kurių žinoma, kad jų būsena nusistovi per valandą, minėtas laiko atkarpas leidžiama trumpinti, jeigu galima įrodyti, jog nustatyti matavimų duomenys daugiau kaip 2 % nesiskiria nuo duomenų, kurie būtų gauti naudojant pirmiau aprašytas laiko atkarpas,

matuojant leidžiama taikyti 2 % ar mažesnę neapibrėžtį, esant 95 % pasikliovimo lygiui,

jei aparate yra automatinio šviesumo reguliavimo funkcija, matuojant ji išjungiama. Jei automatinio šviesumo reguliavimo funkcija yra ir jos negalima išjungti, matuojant tiesiogiai į aplinkos šviesos jutiklį turi patekti 300 liuksų arba stipresnė šviesa.

2.   Budėjimo ir (arba) išjungties režimo vartojamosios galios matavimas

Matuojant I priedo 2 dalyje nurodytą vartojamąją galią laikomasi šių sąlygų:

a)

1 punkto a ir b papunkčiuose ir 2 punkto a ir b papunkčiuose nurodyta vartojamoji galia matuojama taikant patikimas, tikslias ir atkuriamas matavimo procedūras, atsižvelgiant į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus.

b)

Matuojant 0,50 vato ar didesnę galią leidžiama taikyti 2 % ar mažesnę neapibrėžtį, esant 95 % pasikliovimo lygiui. Matuojant mažesnę kaip 0,50 vato galią leidžiama taikyti 0,01 vato ar mažesnę neapibrėžtį, esant 95 % pasikliovimo lygiui.

3.   Didžiausio skaisčio matavimai

Matuojant I priedo 4 dalyje nurodytą didžiausią skaistį laikomasi šių sąlygų:

a)

Matuojama taikant patikimas, tikslias ir atkuriamas matavimo procedūras, atsižvelgiant į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus.

b)

Didžiausias skaistis matuojamas skaisčio matuokliu, nukreiptu taip, kad galima būtų aptikti ekrano dalį, kuri yra visiškai (100 %) balta, o likusi ekrano dalis yra viso ekrano tikrinamoji lentelė, kurios vidutinis skaisčio lygis neviršija vertės, kuriai esant galią riboja rodomo vaizdo skaisčio valdymo sistema.

c)

Matuojant skaisčio santykį netrikdomas skaisčio matuoklio aptikties taškas ekrane perjungiant aparatą iš I priedo 4 dalyje nurodyto vieno režimo į kitą.


III PRIEDAS

PATIKROS PROCEDŪRA

Valstybės narės valdžios institucijos, atlikdamos Direktyvos 2005/32/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko toliau pateiktą patikros procedūrą, kad būtų nustatyta, ar laikomasi I priede nustatytų reikalavimų.

1.

Valstybės narės valdžios institucijos išbando vieną televizorių.

2.

Laikoma, kad modelis atitinka I priede nustatytus reikalavimus, jeigu:

a)

veikimo režimo vartojamosios galios rezultatas I priedo 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytos ribinės vertės neviršija daugiau nei 7 %; ir

b)

išjungties ir (arba) budėjimo režimų rezultatai, jei taikoma, I priedo 2 dalies 1 punkto a ir b papunkčiuose ir 2 punkto a ir b papunkčiuose nustatytų taikomų ribinių verčių neviršija daugiau nei 0,10 vato; ir

c)

I priedo 3 dalyje nustatytas didžiausio skaisčio santykis nebūna mažesnis kaip 60 %.

3.

Jeigu bandymo rezultatai neatitinka 2 punkto a, b arba c papunkčiuose nurodytų rezultatų, išbandomi dar trys to paties modelio gaminiai.

4.

Išbandžius dar tris to paties modelio gaminius, modelis laikomas atitinkančiu I priede nustatytus reikalavimus, jeigu:

a)

trijų pastarųjų gaminių veikimo režimo vartojamosios galios rezultatų vidurkis I priedo 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytos taikomos ribinės vertės neviršija daugiau nei 7 %; ir

b)

trijų pastarųjų gaminių išjungties ir (arba) budėjimo režimų, jei taikoma, rezultatų vidurkis I priedo 2 dalies 1 punkto a ir b papunkčiuose ir 2 punkto a ir b papunkčiuose nustatytų taikomų ribinių verčių neviršija daugiau nei 0,10 vato; ir

c)

trijų pastarųjų gaminių rezultatų vidurkis, palyginti su I priedo 3 dalyje nustatytu didžiausio skaisčio santykiu, nebūna mažesnis kaip 60 %.

5.

Jeigu 4 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodyti rezultatai nepasiekiami, modelis laikomas neatitinkančiu reikalavimų.

6.

Siekdamos patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, valstybių narių valdžios institucijos taiko II priede nurodytas procedūras ir patikimus, tikslius ir atkuriamus matavimo metodus, kuriuos taikant atsižvelgiama į visuotinai pripažintus matavimo metodus, įskaitant metodus, nurodytus standartuose, kurių nuorodos numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


IV PRIEDAS

Energiją vartojančių gaminių, kuriems taikomas Reglamento (EB) Nr. 1275/2008 I priedo 3 punktas, sąrašas

 

Radijo imtuvai

 

Vaizdo kameros

 

Vaizdo įrašymo įtaisai

 

Tiksliosios atkurties įrašymo įranga

 

Garso stiprintuvai

 

Namų kino sistemos

 

Muzikos instrumentai

Ir kita garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo įranga, įskaitant signalus ar kitas garso ir vaizdo perdavimo technologijas, išskyrus telekomunikacijas, tačiau neįskaitant televizijos aparatų, kaip apibrėžta Komisijos reglamente (EB) Nr. 642/2009.


Top