EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0401

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (kodifikuota redakcija)

OJ L 126, 21.5.2009, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 239 - 248

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/401/oj

21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/13


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 401/2009

2009 m. balandžio 23 d.

dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Sutartis numato plėtoti ir įgyvendinti Bendrijos aplinkos politiką ir nustato tikslus bei principus, kuriais ši politika turėtų vadovautis.

(3)

Aplinkos apsaugos reikalavimai turi sudaryti Bendrijos politikos sudedamąją dalį kitose srityse.

(4)

Pagal Sutarties 174 straipsnį Bendrija, rengdamasi su aplinka susijusiai veiklai, turi, inter alia, atsižvelgti į turimus mokslo ir techninius duomenis.

(5)

Norint teikti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją, leisiančią Bendrijai ir valstybėms narėms imtis būtinų aplinkos apsaugos priemonių, įvertinti tų priemonių rezultatus ir užtikrinti, kad visuomenė būtų tinkamai informuojama apie aplinkos būklę, būtina Europos lygiu rinkti, apdoroti ir analizuoti aplinkos duomenis.

(6)

Bendrijoje ir valstybėse narėse jau yra minėtai informacijai ir paslaugoms teikti skirtos sąlygos.

(7)

Jos turėtų būti pagrindu Bendrijos lygiu Europos aplinkos agentūros koordinuojamam Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklui.

(8)

Sutarties 255 straipsnyje numatyti bendrieji principai ir apribojimai, reglamentuojantys teisę susipažinti su dokumentais, yra nustatyti 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (5).

(9)

Agentūra turėtų bendradarbiauti su Bendrijos lygiu jau veikiančiomis struktūromis, kad Komisija galėtų užtikrinti visišką Bendrijos teisės aktų aplinkos klausimais taikymą.

(10)

Agentūros statusas ir struktūra turėtų objektyviai atitikti jos siekiamų rezultatų pobūdį ir leisti jai vykdyti savo funkcijas glaudžiai bendradarbiaujant su esamomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis struktūromis.

(11)

Agentūrai, siekiant palaikyti glaudžius ryšius su Bendrijos institucijomis ir valstybėmis narėmis, turėtų būti suteiktas teisinis savarankiškumas.

(12)

Pageidautina, kad Agentūra būtų atvira šalims, sudarant susitarimus su Bendrija, kurioms kaip ir Bendrijai bei valstybėms narėms rūpi Agentūros tikslai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu įsteigiama Europos aplinkos agentūra (toliau – Agentūra) ir siekiama sukurti Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklą.

2.   Siekiant aplinkosaugos ir jos tobulinimo tikslų, nustatytų Sutartyje bei vėlesnėse Bendrijos veiksmų programose dėl aplinkos, taip pat ir tvarios plėtros, Agentūros ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo tikslas Bendrijai ir valstybėms narėms teikti:

a)

objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją Europos lygiu, leidžiančią imtis reikiamų aplinkos apsaugos priemonių, įvertinti tokių priemonių rezultatus ir užtikrinti, kad visuomenė būtų tinkamai informuojama apie aplinkos būklę, ir šiam tikslui;

b)

būtiną techninę ir mokslinę pagalbą.

2 straipsnis

Siekiant 1 straipsnyje išvardintų tikslų, Agentūros uždaviniai yra:

a)

bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, kurti ir koordinuoti 4 straipsnyje nurodytą tinklą; šiame kontekste Agentūra atsakinga už duomenų rinkimą, apdorojimą ir analizę, visų pirma 3 straipsnyje išvardytose srityse;

b)

teikti Bendrijai ir valstybėms narėms objektyvią informaciją, būtiną gerai ir veiksmingai aplinkos politikai formuoti ir įgyvendinti; tuo tikslu pirmiausia teikti Komisijai informaciją, kuri jai reikalinga sėkmingai vykdyti savo užduotis, susijusias su priemonių ir teisės aktų aplinkos srityje nustatymu, parengimu bei vertinimu;

c)

padėti aplinkos priemonių stebėjimui, tinkamai laikantis ataskaitos reikalavimų (įskaitant dalyvavimą anketų rengimo, valstybių narių ataskaitų apdorojimo ir rezultatų skleidimo procesuose), savo daugiametės darbo programos ir įgyvendinant ataskaitų koordinavimo tikslą;

d)

konsultuoti atskiras valstybes nares jų prašymu ir kai tai neprieštarauja Agentūros metinei darbo programai dėl jų sistemų, skirtų aplinkos priemonių stebėjimui, kūrimo, tobulinimo ir plėtros, jeigu ši veikla netrukdo atlikti kitų uždavinių, numatytų šiame straipsnyje; tokia konsultacija gali apimti, konkrečiu valstybių narių prašymu, ir ekspertų patikrinimus;

e)

registruoti, lyginti ir įvertinti duomenis apie aplinkos būklę, rengti ekspertų ataskaitas apie kokybę, jautrumą bei poveikį aplinkai Bendrijos teritorijoje, nustatyti vienodus aplinkos duomenų vertinimo kriterijus, taikomus visose valstybėse narėse, plėtoti ir palaikyti aplinkos informacijos centro veiklą; Komisija naudojasi šia informacija, siekdama užtikrinti Bendrijos teisės aktų aplinkos srityje įgyvendinimą;

f)

padėti užtikrinti aplinkos duomenų palyginimo Europos lygiu galimybę, ir prireikus, atitinkamomis priemonėmis skatinti geresnį matavimo metodų derinimą;

g)

skatinti informacijos apie Europos aplinką įtraukimą į tarptautines aplinkos kontrolės programas, tokias kaip, pavyzdžiui, įsteigtos Jungtinėse Tautose ar jos specializuotose agentūrose;

h)

kas penkeri metai skelbti ataskaitą apie aplinkos būklę, tendencijas ir perspektyvas, kurią papildytų nurodomosios ataskaitos konkrečiais klausimais;

i)

skatinti aplinkos prognozavimo metodų kūrimą ir taikymą, siekiant laiku imtis reikiamų prevencinių priemonių;

j)

skatinti aplinkai padarytos žalos bei prevencinės, apsauginės ir atstatomosios aplinkos politikos sąnaudų įvertinimo metodų vystymą;

k)

skatinti keitimąsi informacija apie geriausias prieinamas technologijas, naudojamas mažinant aplinkai daromą žalą ar užkertant kelią žalai atsirasti;

l)

bendradarbiauti su 15 straipsnyje minimomis institucijomis ir programomis;

m)

užtikrinti plačią patikimos ir palyginamos informacijos apie aplinką, ypač apie aplinkos būklę, sklaidą visuomenėje ir skatinti naujų telematikos technologijų šiuo tikslu naudojimą;

n)

padėti Komisijai keistis informacija apie aplinkos vertinimo metodologijos vystymą ir geriausią praktiką;

o)

padėti Komisijai skleisti informaciją apie svarbių aplinkos tyrimų rezultatus naudingiausiu politikos plėtrai būdu.

3 straipsnis

1.   Pagrindinės Agentūros veiklos sritys kiek įmanoma apima visus elementus, leidžiančius jai rinkti informaciją, kurios pagrindu galima apibūdinti dabartinę ir numatomą aplinkos būklę:

a)

aplinkos kokybės požiūriu;

b)

aplinkai daromo poveikio požiūriu;

c)

aplinkos jautrumo požiūriu;

įskaitant jų pateikimą tvarios plėtros požiūriu.

2.   Agentūra teikia informaciją, tiesiogiai naudojamą įgyvendinant Bendrijos aplinkos politiką.

Prioritetas teikiamas šioms veiklos sritims:

a)

oro kokybei ir teršalų išmetimui į atmosferą;

b)

vandens kokybei, teršalams ir vandens ištekliams;

c)

dirvos, faunos ir floros bei biotopų būklei;

d)

žemės naudojimui ir gamtos ištekliams;

e)

atliekų tvarkymui;

f)

triukšmingumui;

g)

aplinkai kenksmingoms cheminėms medžiagoms;

h)

pakrančių ir jūrų apsaugai.

Ypatingas dėmesys skiriamas tarpvalstybinio, daugianacionalinio ir pasaulinio masto reiškiniams.

Taip pat atsižvelgiama į socialinius ir ekonominius matmenis.

3.   Agentūra taip pat gali bendradarbiauti keisdamasi informacija su kitomis institucijomis, įskaitant Europos Sąjungos aplinkos apsaugos įstatymų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo darbo tinklą (toliau – IMPEL tinklas).

Savo veikloje Agentūra stengiasi vengti kitų institucijų ir įstaigų veiklos dubliavimo.

4 straipsnis

1.   Tinklas apima:

a)

pagrindines nacionalinių informacijos tinklų sudedamąsias dalis;

b)

pagrindinius nacionalinius centrus;

c)

pagrindinius teminius centrus.

2.   Valstybės narės informuoja Agentūrą apie pagrindines jų nacionalinių aplinkos informacijos tinklų sudedamąsias dalis, ypač 3 straipsnio 2 dalyje minėtose prioritetinėse srityse, taip pat apie visas institucijas, jų nuomone, galinčias padėti Agentūros darbui, atsižvelgiant į būtinybę kuo išsamiau apimti visą valstybės narės geografinę teritoriją.

Valstybės narės tinkamai bendradarbiauja su Agentūra ir prisideda prie Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo veiklos laikydamosi Agentūros darbo programos, rinkdamos, lygindamos ir analizuodamos informaciją šalies mastu.

Valstybės narės taip pat gali prisidėti prie bendradarbiavimo šioje veikloje tarptautiniu lygiu.

3.   Valstybės narės gali paskirti vieną iš 2 dalyje minėtų institucijų ar kitą kokią jų teritorijoje įsteigtą organizaciją „pagrindiniu nacionaliniu centru“, derinančiu ir (arba) perduodančiu informaciją, kuri nacionaliniu lygiu būtų teikiama Agentūrai ir tinklo dalimi esančioms institucijoms bei struktūroms, įskaitant 4 dalyje minimus teminius centrus.

4.   Valstybės narės taip pat gali iki 1994 m. balandžio 30 d. nurodyti institucijas ar kitas jų teritorijoje įsteigtas organizacijas, kurioms būtų konkrečiai pavesta bendradarbiauti su Agentūra tam tikromis ypač rūpimomis temomis.

Nurodyta institucija privalo turėti galimybę su Agentūra sudaryti susitarimą, kuriuo remiantis ji veiktų kaip teminis tinklo centras konkrečioms užduotims.

Minėti centrai bendradarbiauja su kitoms tinklą sudarančiomis institucijomis.

5.   Teminius centrus skiria 8 straipsnio 1 dalyje numatyta valdyba ne ilgesniam laikotarpiui, negu kiekvienos daugiametės darbo programos trukmė, kaip nurodyta 8 straipsnio 4 dalyje. Kiekvienas paskyrimas gali būti pratęsiamas.

6.   Konkretiems teminiams centrams paskirtos užduotys įtraukiamos į 8 straipsnio 4 dalyje minimą daugiametę Agentūros darbo programą.

7.   Remiantis daugiamete darbo programa, atsižvelgdama į naujus valstybių narių nurodymus, Agentūra reguliariai iš naujo peržiūri 2 dalyje nurodytus tinklo sudedamuosius elementus ir vykdo valdybos nuspręstus daryti pakeitimus.

5 straipsnis

Agentūra gali tartis su 4 straipsnyje nurodytomis tinklą sudarančiomis institucijomis ar struktūromis dėl būtinų susitarimų, ypač sutarčių sudarymo, siekiant sėkmingai vykdyti pastarosioms pavestas užduotis.

Valstybė narė gali nustatyti, kad jos teritorijoje esančių institucijų ar organizacijų susitarimai su Agentūra būtų sudaromi tik pagrindiniams nacionaliniams centrams pritarus.

6 straipsnis

1.   Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 taikomas Agentūroje laikomiems dokumentams.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį Agentūros priimti sprendimai gali būti Europos ombudsmenui adresuoto skundo arba ieškinio Europos Bendrijų Teisingumo Teismui objektas Sutarties atitinkamai 195 ir 230 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

7 straipsnis

Agentūra yra juridinis asmuo. Visose valstybėse narėse ji turi plačiausias juridines galias pagal jų įstatymus suteikiamas juridiniams asmenims.

8 straipsnis

1.   Agentūra turi valdybą, į kurią įeina vienas atstovas iš kiekvienos valstybės narės ir du Komisijos atstovai. Be to, remiantis atitinkamomis nuostatomis, joje gali būti po vieną atstovą iš kiekvienos kitos šalies, kuri dalyvauja Agentūroje.

Be to, Europos Parlamentas valdybos nariais paskiria du aplinkos apsaugos srities mokslininkus, atsižvelgdamas į tikėtiną jų asmeninį indėlį į Agentūros darbą.

Kiekvieną valdybos narį gali atstovauti jo pakaitinis narys.

2.   Valdyba iš savo narių tarpo trejiems metams išrenka pirmininką ir priima savo darbo taisykles. Kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą.

Valdyba, laikydamasi savo priimtų taisyklių, išrenka biurą, kuriam ji gali pavesti vykdomuosius sprendimus.

3.   Valdybos sprendimai priimami dviejų trečdalių valdybos narių balsų dauguma.

4.   Pasitarusi su 10 straipsnyje nurodytu mokslo komitetu ir gavusi Komisijos nuomonę, valdyba, remdamasi 9 straipsnyje minimo vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu, priima daugiametę darbo programą, kuri yra paremta 3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis prioritetinėmis sritimis. Nepažeidžiant Bendrijos metinės biudžetinės procedūros, daugiametė darbo programa apima daugiamečio biudžeto sąmatą.

5.   Pasikonsultavusi su moksliniu komitetu ir gavusi Komisijos nuomonę, vykdančiojo direktoriaus pateikto projekto pagrindu ir remdamasi daugiamete darbo programa, valdyba kasmet priima Agentūros darbo programą. Per metus programa gali būti koreguojama laikantis tos pačios tvarkos.

6.   Kasmet, ne vėliau kaip iki birželio 15 d., valdyba priima bendrą metinę Agentūros veiklos ataskaitą ir ją pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir valstybėms narėms.

7.   Agentūra kasmet pateikia biudžeto valdymo institucijai visą įvertinimo procedūrų rezultatams svarbią informaciją.

9 straipsnis

1.   Agentūrai vadovauja vykdantysis direktorius, kurį Komisijos siūlymu penkerių metų kadencijai, kurią galima pratęsti, skiria valdyba.

Vykdantysis direktorius yra teisinis Agentūros atstovas.

Vykdantysis direktorius atsako už:

a)

tinkamą valdybos priimtų sprendimų ir programų rengimą bei įgyvendinimą;

b)

Agentūros kasdieninės veiklos administravimą;

c)

12 ir 13 straipsniuose apibrėžtų užduočių vykdymą;

d)

2 straipsnio h punkte nurodytų ataskaitų rengimą ir skelbimą;

e)

visus su personalu ir su 8 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų užduočių vykdymu susijusius klausimus.

Remdamasis 10 straipsnyje nurodyto mokslinio komiteto nuomone, jis įdarbina Agentūros mokslinį personalą.

2.   Vykdantysis direktorius už savo veiklą atsiskaito valdybai.

10 straipsnis

1.   Valdybai ir vykdančiajam direktoriui padeda mokslinis komitetas, teikiantis nuomones šiame reglamente numatytais atvejais ir visais Agentūros veiklą liečiančiais mokslo klausimais, kuriuos jam gali pateikti valdyba ar vykdantysis direktorius.

Mokslinio komiteto nuomonės yra skelbiamos.

2.   Mokslo komitetą sudaro aukštą kvalifikaciją aplinkos srityje turintys nariai, kuriuos valdyba, atsižvelgdama, inter alia, į tas mokslo sritis, kurioms turi būti atstovaujama komitete siekiant padėti Agentūrai jos veiklos srityse, skiria ketverių metų kadencijai, kuri gali būti kartą pratęsiama. Komitetas veikia vadovaudamasis 8 straipsnio 2 dalyje nustatytomis darbo tvarkos taisyklėmis.

11 straipsnis

1.   Kiekvienais finansiniais metais, kurie sutampa su kalendoriniais metais, rengiamos Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos, kurios įtraukiamos į Agentūros biudžetą.

2.   Į biudžetą įtrauktos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

3.   Nepažeidžiant kitų išteklių Agentūros pajamas sudaro į Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą įrašyta Bendrijos subsidija, ir mokesčiai už suteiktas paslaugas.

4.   Agentūros išlaidas, inter alia, sudaro darbuotojų atlyginimai, administracinės ir infrastruktūros išlaidos, veiklos sąnaudos ir išlaidos, susijusios su sutartimis, sudarytomis su tinklą sudarančiomis institucijomis ar struktūromis ir trečiosiomis šalimis.

12 straipsnis

1.   Kiekvienais metais, remdamasi vykdančiojo direktoriaus parengtu projektu, valdyba pateikia Agentūros pajamų ir išlaidų kitiems finansiniams metams sąmatos projektą. Šį sąmatos projektą kartu su etatų planu ne vėliau kaip iki kovo 31 d. valdyba pateikia Komisijai.

2.   Komisija perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau – biudžeto valdymo institucija) šią sąmatą kartu su preliminariu Europos Bendrijų bendrojo biudžeto projektu.

3.   Remdamasi sąmatos projektu, Komisija įtraukia į preliminarų Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą duomenis, kurie jos manymu yra būtini Agentūros etatų planui, ir subsidijų į bendrąjį biudžetą, kurį Komisija pateikia biudžeto valdymo institucijai pagal Sutarties 272 straipsnį, sumą.

4.   Biudžeto valdymo institucija leidžia skirti asignavimus Agentūros subsidijoms.

Biudžeto valdymo institucija priima Agentūros etatų planą.

5.   Valdyba priima biudžetą. Jis paskelbiamas galutinai priimtu, galutinai priėmus Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą. Tam tikrais atvejais jis atitinkamai pataisomas.

6.   Valdyba nedelsdama praneša biudžeto valdymo institucijai apie savo ketinimą įgyvendinti visus didelės finansinės svarbos biudžeto finansavimui projektus, pirmiausia, visus projektus, susijusius su nuosavybe, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba įsigijimu. Apie tai ji praneša Komisijai.

Biudžeto valdymo institucijos padalinys, paskelbęs apie savo ketinimą pateikti nuomonę, per šešias savaites nuo projekto paskelbimo dienos ją pateikia valdybai.

13 straipsnis

1.   Agentūros biudžetą vykdo vykdantysis direktorius.

2.   Ne vėliau kaip iki kitų finansinių metų kovo 1 d. Agentūros apskaitos pareigūnas perduoda Komisijos apskaitos pareigūnui laikinąsias finansines ataskaitas kartu su ataskaita apie tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymą. Komisijos apskaitos pareigūnas pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (6) 128 straipsnį konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų įstaigų laikinąsias finansines ataskaitas.

3.   Ne vėliau kaip iki kitų finansinių metų kovo 31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas Audito Rūmams nusiunčia Agentūros laikinąsias finansines ataskaitas kartu su ataskaitomis apie tų metų biudžeto ir finansų valdymą. Ataskaita apie biudžeto ir finansų valdymą taip pat atsiunčiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.   Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Agentūros laikinųjų finansinių sąskaitų pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 129 straipsnį, vykdantysis direktorius savo atsakomybe parengia galutines Agentūros finansines sąskaitas ir pateikia valdybai, kad ji pateiktų savo nuomonę.

5.   Valdyba pateikia savo nuomonę dėl Agentūros galutinių finansinių sąskaitų.

6.   Ne vėliau kaip iki kiekvienų kitų finansinių metų liepos 1 d. vykdantysis direktorius Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams nusiunčia galutines finansines ataskaitas kartu su valdybos nuomone.

7.   Galutinės ataskaitos paskelbiamos.

8.   Ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. vykdantysis direktorius Audito Rūmams atsiunčia atsakymą į jų pastabas. Jis atsiunčia šį atsakymą taip pat ir valdybai.

9.   Vykdantysis direktorius Europos Parlamento prašymu pateikia bet kurią informaciją, kurios reikia sklandžiai sprendimo dėl atitinkamų metų biudžeto įvykdymo priėmimo procedūrai, kaip nustatyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 146 straipsnio 3 dalyje, taikyti.

10.   Europos Parlamentas Tarybos rekomendacija, priimta kvalifikuota balsų dauguma, ne vėliau kaip iki N + 2 metų balandžio 30 d. patvirtina, kad vykdantysis direktorius N metų biudžetą įvykdė.

14 straipsnis

Valdyba, pasikonsultavusi su Komisija, priima Agentūrai taikomas finansines taisykles. Taisyklės negali nukrypti nuo 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (7), išskyrus tuos atvejus, kai tai konkrečiai būtina Agentūros darbui ir dėl to Komisija yra davusi savo išankstinį sutikimą.

15 straipsnis

1.   Agentūra aktyviai siekia bendradarbiauti su kitomis Bendrijos struktūromis ir programomis, pirmiausia su Jungtiniu tyrimų centru, Europos Bendrijų statistikos tarnyba (Eurostatas) ir Bendrijos aplinkos tyrimo ir plėtros programomis. Svarbiausia:

a)

bendradarbiavimas su Jungtiniu tyrimų centru apima užduotis, išvardytas I priedo A dalyje;

b)

bendradarbiaujant su Eurostatu ir Europos Bendrijų statistikos programa, vadovaujamasi I priedo B dalyje pateiktomis gairėmis.

2.   Agentūra taip pat aktyviai bendradarbiauja su kitomis struktūromis, tokiomis kaip Europos kosmoso agentūra, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) bei Tarptautine energetikos agentūra, taip pat su Jungtinėmis Tautomis ir jų specializuotomis agentūromis, pirmiausia su Jungtinių Tautų aplinkos programa, Pasaulio meteorologijos organizacija ir Tarptautine atominės energijos agentūra.

3.   Agentūra gali bendradarbiauti bendrų interesų srityse su šalių, kurios nėra Bendrijos narės, institucijomis, galinčiomis teikti duomenis, informaciją, dalytis patirtimi ir duomenų rinkimo, analizavimo ir įvertinimo metodologija, kuri yra abipusio domėjimosi objektas ir yra būtina siekiant sėkmingai vykdyti Agentūros veiklą.

4.   Bendradarbiaujant, kaip nurodyta straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, reikia ypač vengti bet kokio pastangų dubliavimo.

16 straipsnis

Agentūrai taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

17 straipsnis

Agentūros darbuotojai laikosi Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomų nuostatų bei taisyklių.

Agentūra savo darbuotojų atžvilgiu vykdo paskyrimų institucijai suteiktas galias.

Valdyba, susitarusi su Komisija, priima atitinkamas įgyvendinimo taisykles.

18 straipsnis

1.   Agentūros sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikoma teisė. Teisingumo Teismas turi jurisdikciją priimti sprendimus, remiantis Agentūros sudarytos sutarties arbitražine išlyga.

2.   Nesutartinės atsakomybės atveju Agentūra, vadovaudamasi bendrais valstybių narių teisės principais, atlygina visą Agentūros ar jos tarnautojų vykdant tarnybines pareigas padarytą žalą.

Teisingumo Teismas turi jurisdikciją visų su tokios žalos kompensavimu susijusių ginčų atžvilgiu.

3.   Tarnautojų asmeninę atsakomybę Agentūrai reglamentuoja Agentūros darbuotojams taikomos nuostatos.

19 straipsnis

Šalys, nesančios Bendrijos narėmis, tačiau kaip ir Bendrija bei valstybės narės, besirūpinančios Agentūros tikslais, Sutarties 300 straipsnyje numatyta tvarka sudarytų sutarčių su Bendrija pagrindu, gali dalyvauti Agentūros veikloje.

20 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 su pakeitimais, padarytais II priede išvardytais reglamentais, yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

21 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. balandžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. NEČAS


(1)  OL C 162, 2008 6 25, p. 86.

(2)  2008 m. vasario 19 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 120, 1990 5 11, p. 1.

(4)  Žr. II priedą.

(5)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(6)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


I PRIEDAS

A.

Bendradarbiavimas su jungtiniu tyrimų centru

Aplinkos matavimo metodų derinimas (1).

Instrumentų bendras kalibravimas (1).

Duomenų pateikimo formos standartizavimas.

Naujų aplinkos matavimo metodų ir instrumentų kūrimas.

Kitos užduotys, dėl kurių susitaria Agentūros vykdantysis direktorius ir Jungtinio tyrimų centro generalinis direktorius.

B.

Bendradarbiavimas su Eurostatu

1.

Agentūra, kiek tai yra įmanoma, naudojasi oficialių Bendrijos statistikos tarnybų surinkta informacija. Tai Eurostato ir nacionalinių statistikos tarnybų veiklos renkant, patvirtinant ir platinant socialinius ir ekonominius statistinius duomenis, įskaitant nacionalines ataskaitas ir susijusią informaciją, rezultatas.

2.

Agentūros vykdantysis direktorius ir Eurostato generalinis direktorius susitaria dėl aplinkos statistinės programos ir pateikia ją tvirtinti Agentūros valdybai bei Statistinių programų komitetui.

3.

Statistinė programa kuriama ir įgyvendinama pagal bendrą tarptautinių statistikos struktūrų, kaip pavyzdžiui, JT Statistikos komisijos, Europos statistikų konferencijos ir OECD, nustatytą sistemą.


(1)  Bendradarbiaujant šiose srityse taip pat atsižvelgiama į Pamatinių medžiagų ir matavimo vienetų instituto atliktą darbą.


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

(nurodyti 20 straipsnyje)

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90

(OL L 120, 1990 5 11, p. 1).

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 933/1999

(OL L 117, 1999 5 5, p. 1).

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1641/2003

(OL L 245, 2003 9 29, p. 1).


III PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 1210/90

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

1 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

1 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

1 straipsnio 2 dalies b punktas

2 straipsnio įžanginė formuluotė

2 straipsnio įžanginė formuluotė

2 straipsnio i punktas

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio ii punkto pirma įtrauka

2 straipsnio b punktas

2 straipsnio ii punkto antra įtrauka

2 straipsnio c punktas

2 straipsnio ii punkto trečia įtrauka

2 straipsnio d punktas

2 straipsnio iii punktas

2 straipsnio e punktas

2 straipsnio iv punktas

2 straipsnio f punktas

2 straipsnio v punktas

2 straipsnio g punktas

2 straipsnio vi punktas

2 straipsnio h punktas

2 straipsnio vii punktas

2 straipsnio i punktas

2 straipsnio viii punktas

2 straipsnio j punktas

2 straipsnio ix punktas

2 straipsnio k punktas

2 straipsnio x punktas

2 straipsnio l punktas

2 straipsnio xi punktas

2 straipsnio m punktas

2 straipsnio xii punktas

2 straipsnio n punktas

2 straipsnio xiii punktas

2 straipsnio o punktas

3 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies i punktas

3 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalies ii punktas

3 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio 1 dalies iii punktas

3 straipsnio 1 dalies c punktas

3 straipsnio 1 dalies galutinė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies baigiamoji formuluotė

3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos trečia įtrauka

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos ketvirta įtrauka

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos penkta įtrauka

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punktas

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos šešta įtrauka

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos f punktas

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos septinta įtrauka

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos g punktas

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos aštunta įtrauka

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos h punktas

3 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

3 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

3 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

3 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

4 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

4 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

4 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, nuo „Siekiant“ iki „dalis“

4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, nuo „ypač“ iki „teritoriją“

4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos baigiamoji formuluotė

4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 2 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos

4 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 6 ir 7 dalys

4 straipsnio 6 ir 7 dalys

5 straipsnis

5 straipsnio pirma ir antra pastraipos

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 2 dalis

7 ir 8 straipsniai

7 ir 8 straipsniai

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antras sakinys

9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

9 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos įžanginė formuluotė

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

9 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos a punktas

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

9 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos b punktas

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

9 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos c punktas

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

9 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos d punktas

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos penkta įtrauka

9 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos e punktas

9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

9 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

9 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

15 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

15 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

15 straipsnio 1 dalies a punktas

15 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

15 straipsnio 1 dalies b punktas

15 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 2a dalis

15 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 4 dalis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

21 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


Top