Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0279

2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 279/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo II priedas (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 93, 7.4.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 274 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/279/oj

7.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 279/2009

2009 m. balandžio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (1), ypač į jos 11 straipsnio c punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Slovakija pateikė pagrįstą prašymą dėl Direktyvos 2005/36/EB II priedo pakeitimo. Ji paprašė įtraukti dantų techniko profesiją (zubný technik), kuri atitinka Direktyvos 2005/36/EB 11 straipsnio c punkto ii dalyje nurodytas sąlygas, kaip nurodyta Vyriausybės reglamente Nr. 742/2004 Aktas dėl sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijų.

(2)

Danija pateikė pagrįstą prašymą dėl Direktyvos 2005/36/EB II priedo pakeitimo. Ji paprašė iš Direktyvos 2005/36/EB II priedo išbraukti optiko profesiją (optometrist), kurios kvalifikaciniai reikalavimai padidinti iki diplomo, kaip nurodyta Direktyvos 2005/36/EB 11 straipsnio d punkte, ir todėl ji nebeatitinka tos direktyvos 11 straipsnio c punkto ii papunkčio reikalavimų. Danija taip pat paprašė iš Direktyvos 2005/36/EB II priedo išbraukti ortopedijos techniko (ortopædimekaniker) ir ortopedinės avalynės siuvėjo ir batsiuvio (ortopædiskomager) profesijas, nes jos Danijoje nebereglamentuojamos.

(3)

Todėl Direktyvą 2005/36/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Profesinių kvalifikacijų pripažinimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2005/36/EB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 255, 2005 9 30, p. 22.


PRIEDAS

Direktyvos 2005/36/EB II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 punkte skiltis „Slovakijoje“ papildoma taip:

„—

dantų technikas (zubný technik),

kurio lavinimas ir mokymas truko ne mažiau nei keturiolika metų, įskaitant 8 ar 9 metus pradinio mokymo mokykloje, 4 metus vidurinio mokymo mokykloje, o įsigijęs vidurinį išsilavinimą 2 metus mokėsi vidurinėje sveikatos priežiūros mokykloje ir išlaikė teorinius ir praktinius Bendrojo lavinimo pažymėjimo egzaminus (maturitné vysvedčenie).“

2)

2 punkte skiltis „Danijoje“ ir prie jos nurodyti įrašai išbraukiami.


Top