EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0245

2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 245/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant liuminescencinių lempų su įmontuotu balastiniu įtaisu, didelio intensyvumo išlydžio lempų, balastinių įtaisų ir tas lempas naudoti pritaikytų šviestuvų ekologinio projektavimo reikalavimus, ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/55/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 76, 24.3.2009, p. 17–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 60 - 87

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/02/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/245/oj

24.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 245/2009

2009 m. kovo 18 d.

kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant liuminescencinių lempų su įmontuotu balastiniu įtaisu, didelio intensyvumo išlydžio lempų, balastinių įtaisų ir tas lempas naudoti pritaikytų šviestuvų ekologinio projektavimo reikalavimus, ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/55/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2005/32/EB energiją vartojantiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė ir kurie turi pastebimą poveikį aplinkai bei pastebimą poveikio aplinkai gerinimo potencialą, kuris nereikalauja pernelyg didelių išlaidų, Komisija nustato ekologinio projektavimo reikalavimus.

(2)

Direktyvos 2005/32/EB 16 straipsnio 2 dalies antroje įtraukoje nustatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, 15 straipsnio 2 dalyje išvardytų kriterijų ir pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu Komisija prireikus priima įgyvendinimo priemonę, skirtą paslaugų sektoriuje naudojamiems apšvietimo prietaisams.

(3)

Komisija atliko du parengiamuosius tyrimus, kuriais buvo siekiama išanalizuoti paslaugų sektoriuje (įstaigų apšvietimo ir viešojo gatvių apšvietimo sektoriuje) paprastai naudojamų apšvietimo prietaisų techninius, aplinkosauginius ir ekonominius aspektus. Tyrimai buvo atliekami bendradarbiaujant su Bendrijos ir trečiųjų šalių interesų grupėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, o rezultatai buvo viešai paskelbti Europos Komisijos interneto svetainėje EUROPA.

(4)

Kadangi privalomieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi rinkoje esantiems gaminiams nepriklausomai nuo vietos, kurioje jie sumontuoti, minėti reikalavimai negali priklausyti nuo gaminio naudojimo paskirties (pvz., įstaigų apšvietimas arba viešasis gatvių apšvietimas). Vadinasi, šis reglamentas turėtų būti taikomas konkretiems gaminiams, pvz., liuminescencinėms lempoms be įmontuoto balastinio įtaiso, didelio intensyvumo išlydžio lempoms, balastiniams įtaisams ir šviestuvams, pritaikytiems naudoti minėtas lempas. Orientacinės gairės galėtų padėti naudotojams daugiau sužinoti apie konkrečioms reikmėms (pvz., įstaigų arba viešajam gatvių apšvietimui) taikytinas geriausias galimas priemones.

(5)

Gaminiai, kuriems taikomas šis reglamentas, pirmiausia skirti bendrojo apšvietimo reikmėms, t. y. šie gaminiai skleidžia dirbtinę šviesą, kuria pakeičiama natūrali šviesa ir taip užtikrinamas įprastas žmogaus regėjimas. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas specialios paskirties lempoms, pvz., kompiuterių ekranuose, kopijavimo aparatuose, odos įdegimo aparatuose, terariumų apšvietimo ir kituose panašiuose prietaisuose naudojamoms lempoms.

(6)

Šio reglamento tikslams svarbūs šie energiją vartojančių gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, aplinkosauginiai aspektai:

a)

energija (kai gaminys naudojamas);

b)

gyvsidabrio kiekis lempose.

(7)

Apskaičiuota, kad gaminiai, kuriems taikomas šis reglamentas, kasmet Bendrijoje suvartoja 200 TWh elektros energijos (2005 m.) (gaminant tokį elektros energijos kiekį į aplinką išmetama 80 mln. tonų CO2). Jei nebus imtasi specialių priemonių, prognozuojama, kad suvartojamos elektros energijos kiekis didės ir 2020 m. pasieks 260 TWh. Atlikus parengiamuosius tyrimus nustatyta, kad gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, suvartojamą elektros energijos kiekį įmanoma gerokai sumažinti.

(8)

Apskaičiuota, kad naudojamose lempose 2005 m. buvo 12,6 tonos gyvsidabrio. Jei nebus imtasi specialių priemonių, prognozuojama, kad gyvsidabrio kiekis naudojamose lempose didės ir 2020 m. pasieks 18,6 tonos, tačiau įrodyta, jog gyvsidabrio kiekį įmanoma gerokai sumažinti.

(9)

Kadangi vadinamojo „šviesinio teršimo“ poveikio aplinkai matavimo metodų tarptautiniu mastu nėra pripažinta, tokios taršos mastas negalėjo būti įvertintas. Tačiau sutinkama, kad, parengus paslaugų sektoriuje naudojamos apšvietimo įrangos veiksmingumą didinančias priemones, „šviesinio teršimo“ poveikis būtų sumažintas.

(10)

Gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, elektros energijos vartojimo veiksmingumas turėtų būti didinamas taikant jau sukurtas nepatentuotas, ekonomiškai veiksmingas technologijas, kurios leidžia mažinti bendras įrangos pirkimo ir jos naudojimo sąnaudas.

(11)

Ekologinio gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, projektavimo reikalavimai turėtų būti nustatyti, siekiant padidinti šių gaminių aplinkosauginį veiksmingumą ir taip padėti užtikrinti vidaus rinkos veikimą bei siekti Bendrijos tikslo – iki 2020 m. sumažinti energijos vartojimą 20 %.

(12)

Dėl šio reglamento taikymo rinkoje turėtų padaugėti technologijų, padedančių didinti gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, energijos vartojimo veiksmingumą, todėl 2020 m. metinis energijos vartojimas turėtų sumažėti 38 TWh, palyginti su tuo atveju, jeigu padėtis išliktų nepakitusi.

(13)

Nustačius lempų, kurioms taikomas šis reglamentas, energijos vartojimo veiksmingumo reikalavimus, sumažėtų bendras jose naudojamo gyvsidabrio kiekis.

(14)

Dėl ekologinio projektavimo reikalavimų neturėtų sumažėti gaminių funkcionalumas ar neturėtų būti padarytas neigiamas poveikis sveikatai, saugai ar aplinkai. Pabrėžtina, kad nauda, gauta sumažinus gaminių suvartojamos elektros energijos kiekį, turėtų būti didesnė už galimą papildomą poveikį aplinkai (jeigu jis būtų), padarytą gaminant gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas.

(15)

Jei ekologinio projektavimo reikalavimai būtų įgyvendinami etapais, gamintojai turėtų ganėtinai laiko tinkamai perprojektuoti gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas. Etapų laikas turėtų būti pasirenkamas taip, kad nesumažėtų į rinką pateiktos įrangos funkcionalumas, o galutinių vartotojų ir gamintojų (ypač mažųjų ir vidutinių įmonių) sąnaudos nepadidėtų, be to, turėtų būti užtikrinta, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti nustatytu laiku. Atliekant pagal 8 straipsnį persvarstymą, inter alia, turėtų būti patikrinta, ar III priedo 2.1.C skirsnyje nustatyti didelio išlydžio lempų balastinių įtaisų energijos vartojimo veiksmingumo reikalavimai galės būti įvykdyti praėjus aštuoneriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo.

(16)

Keičiamų lempų pašalinimas iš rinkos turėtų būti suplanuotas atsižvelgiant į poveikį galutiniams vartotojams. Valstybės narės apšvietimo įrangai galėtų nustatyti griežtesnius reikalavimus.

(17)

Atitinkami gaminių parametrai turėtų būti matuojami atsižvelgiant į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus; gamintojams leidžiama taikyti pagal Direktyvos 2005/32/EB 10 straipsnį nustatytus darniuosius standartus.

(18)

Laikantis Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnio, šiame reglamente turėtų būti nustatyta, kad taikytinos atitikties vertinimo procedūros – tai Direktyvos 2005/32/EB IV priede nurodyta projektavimo vidaus kontrolė ir Direktyvos 2005/32/EB V priede nurodyta atitikties įvertinimo valdymo sistema.

(19)

Siekiant palengvinti atitikties tikrinimus, gamintojai Direktyvos 2005/32/EB V ir VI prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose turėtų teikti informaciją, kuri susijusi su šiame reglamente nustatytais reikalavimais.

(20)

Be teisiškai privalomų reikalavimų dar pateikus orientacines gaires dėl geriausių galimų technologijų, skirtų gaminiams, kuriems taikomas šis reglamentas, būtų sudarytos geresnės sąlygos lengvai gauti informaciją. Tai būtų ypač naudinga mažosioms, vidutinėmis įmonėms ir labai mažoms įmonėms, nes jos galėtų dar plačiau taikyti geriausias projektavimo technologijas ir taip didinti gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, aplinkosauginį veiksmingumą per visą gyvavimo ciklą.

(21)

Nors gyvsidabrio kiekis liuminescencinėse ir didelio intensyvumo išlydžio lempose laikomas svarbiu aplinkosauginiu veiksniu, jo kiekis turėtų būti reglamentuojamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2002/95/EB (2), kurios reikalavimai taip pat taikomi tų tipų lempoms, kurioms šis reglamentas netaikomas.

(22)

2000 m. rugsėjo mėn. 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/55/EB dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų liuminescencinio apšvietimo balastiniams įtaisams (3), yra Direktyvos 2005/32/EB įgyvendinimo priemonė, ir, kadangi šviestuvų ir magnetinių balastinių įtaisų veikimo trukmė yra ilga, ji vis dar daro poveikį įmontuotiems balastiniams įtaisams. Tačiau kol kas išnaudotos ne visos tobulinimo galimybės, todėl būtų tikslinga nustatyti griežtesnius minimalius energijos vartojimo veiksmingumo reikalavimus, palyginti su nustatytaisiais Direktyvoje 2000/55/EB. Dėl to Direktyva 2000/55/EB turėtų būti pakeista šiuo reglamentu.

(23)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi pateikiant į rinką liuminescencines lempas be įmontuoto balastinio įtaiso, didelio intensyvumo išlydžio lempas, balastinius įtaisus ir šviestuvus, pritaikytus naudoti su 2 straipsnyje apibrėžtomis lempomis; šie reikalavimai taikomi ir tais atvejais, kai minėti įtaisai yra įmontuoti į kitus energiją vartojančius gaminius.

Šiame reglamente taip pat pateikiamos įstaigų apšvietimui ir viešajam gatvių apšvietimui naudotinų gaminių orientacinės gairės.

Šiame reglamente nustatyti reikalavimai netaikomi I priede išvardytiems gaminiams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos Direktyvoje 2005/32/EB pateiktos apibrėžtys. Taip pat taikomos tokios apibrėžtys:

1)

bendrasis apšvietimas – iš esmės vienodas ploto apšvietimas, neatitinkantis specialiųjų vietos reikalavimų;

2)

įstaigos apšvietimas – darbui įstaigoje naudojama stacionarioji apšvietimo įranga, kad žmonės galėtų veiksmingai ir tiksliai atlikti regimąsias užduotis;

3)

viešasis gatvių apšvietimas – stacionarioji apšvietimo įranga, skirta tamsiuoju paros metu užtikrinti naudotojams gerą lauke esančių viešųjų eismo zonų matomumą ir kartu eismo saugumą, eismo srautus ir visuomenės saugumą;

4)

išlydžio lempa – lempa, kurioje šviesa tiesiogiai arba netiesiogiai sukuriama elektros išlydžiu dujose, metalo garuose arba kelių dujų ar garų mišinyje;

5)

balastinis įtaisas – tarp maitinimo tinklo ir vienos ar kelių išlydžio lempų jungiamas įtaisas, daugiausia skirtas lempos (-ų) srovės stipriui riboti iki reikalingos vertės. Balastiniame įtaise gali būti įmontuotos maitinimo įtampos transformavimo, lempos skleidžiamos šviesos reguliavimo, galios faktoriaus koregavimo priemonės, ir jis pats vienas arba kartu su starteriu sudaro sąlygas lempai (-oms) uždegti;

6)

šviestuvas – aparatas, kuris skirsto, filtruoja ar keičia vieno ar daugiau šviesos šaltinių skleidžiamą šviesą ir kuriame yra visos dalys (išskyrus pačius šviesos šaltinius), kurių reikia šviesos šaltiniams laikyti, įtvirtinti ir apsaugoti, ir, jei reikia, pagalbinės elektros grandinės su jų jungimo prie maitinimo tinklo priemonėmis;

7)

liuminescencinės lempos – mažaslėgės gyvsidabrio išlydžio lempos, kuriose didžiąją dalį šviesos skleidžia vienas arba keli liuminoforų sluoksniai, sužadinti išlydžio sukelta ultravioletine spinduliuote;

8)

liuminescencinės lempos be įmontuoto balastinio įtaiso – viencokolės ir dvicokolės liuminescencinės lempos be įmontuoto balastinio įtaiso;

9)

didelio intensyvumo išlydžio lempos – elektros išlydžio lempos, kuriose šviesą spinduliuojantis lankinis išlydis stabilizuojamas kolbos sienelės temperatūra, o jo metu kolbos sienelės 1 сm2 plotas veikiamas didesne kaip 3 vatų galia.

I bei III–VII prieduose dar taikomos ir II priede pateiktos apibrėžtys.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai

Liuminescencinių lempų be įmontuoto balastinio įtaiso, didelio intensyvumo išlydžio lempų, balastinių įtaisų ir tokioms lempos naudoti pritaikytų šviestuvų ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti III priede.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnyje nurodyta atitikties įvertinimo procedūra – tai Direktyvos 2005/32/EB IV priede nurodyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba Direktyvos 2005/32/EB V priede nurodyta valdymo sistema.

Kad būtų galima įvertinti atitiktį pagal Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnį, į techninių dokumentų rinkinį turi būti įtraukta informacijos apie gaminį, pateiktos pagal III priedo 1.3, 2.2 ir 3.2 dalis, kopija.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros patikros procedūra

Priežiūros patikrinimai atliekami pagal IV priede nustatytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Orientacinės gairės

Šiuo metu rinkoje esančių efektyviausių gaminių ir technologijų orientacinės gairės pateikiamos:

a)

V priede – liuminescencinėms lempoms be įmontuoto balastinio įtaiso, didelio intensyvumo išlydžio lempoms, balastiniams įtaisams ir tokioms lempos naudoti pritaikytiems šviestuvams;

b)

VI ir VII prieduose – su įstaigų apšvietimo ir viešojo gatvių apšvietimo įranga skirtiems naudoti gaminiams.

7 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2000/55/EB panaikinama po metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

8 straipsnis

Persvarstymas

Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija jį persvarsto atsižvelgdama į technologijų pažangą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

III priede nustatyti reikalavimai taikomi laikantis jame nustatyto tvarkaraščio.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Andris PIEBALGS

Komisijos narys


(1)  OL L 191, 2005 7 22, p. 29.

(2)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(3)  OL L 279, 2000 11 1, p. 33.


I PRIEDAS

Bendrojo pobūdžio išimtys

1.

Šio reglamento nuostatos netaikomos šioms lempoms:

a)

lempoms, kurios nėra baltosios šviesos šaltiniai, kaip apibrėžta II priede; ši išimtis netaikoma didžiaslėgėms liuminescencinėms natrio lempoms;

b)

lempoms, kurios yra II priede apibrėžti kryptinės šviesos šaltiniai;

c)

lempoms, naudojamoms kitoms reikmėms nei bendrasis apšvietimas, ir lempoms, įmontuotoms į kitus bendrajam apšvietimui nenaudojamus gaminius;

d)

lempoms, kurių:

6 % arba daugiau 250–780 nm diapazono visuminės spinduliuotės sudaro 250–400 nm diapazono spinduliuotė;

11 % arba daugiau 250–780 nm diapazono visuminės spinduliuotės sudaro 630–780 nm diapazono spinduliuotė;

5 % arba daugiau 250–780 nm diapazono visuminės spinduliuotės sudaro 640–700 nm diapazono spinduliuotė;

didžiausias spinduliuotės diapazonas yra 315–400 nm (UVA) arba 280–315 nm (UVB);

e)

dvicokolėms liuminescencinėms lempoms, kurių:

skersmuo yra 7 mm (T2) ir mažesnis;

skersmuo yra 16 mm (T5), o lempos galia P ≤ 13W arba P > 80W;

skersmuo yra 38 mm (T12), cokolis G–13, vidutinio dydžio dviejų išvadų pagrindas, ribinė spalvos kokybės trūkumus kompensuojančio filtro vertė (cc): +/–5m (+purpurinė spalva,–žalia spalva), CIE koordinatės: x=0,330 y=0,335 ir x=0,415 y=0,377;

skersmuo yra 38 mm (T12) ir kuriose įtaisyta išorinė uždegimo juosta;

f)

viencokolėms liuminescencinėms lempoms, kurių skersmuo yra 16 mm (T5), cokolis 2G11, keturių išvadų pagrindas, Tc = 3 200K (spalvų koordinatės x=0,415 y=0,377) ir Tc = 5 500K (spalvų koordinatės x=0,330 y=0,335);

g)

didelio intensyvumo išlydžio lempoms, kurių Tc > 7 000K;

h)

didelio intensyvumo išlydžio lempoms, kurių savitasis efektyvusis ultravioletinės spinduliuotės srautas > 2mW/klm;

i)

didelio intensyvumo išlydžio lempoms, kurių cokolis nėra E27, E40, PGZ12.

2.

Šiems šviestuvams taikoma išimtis:

a)

Tarybos direktyvoje 2006/95/EB (1) apibrėžtiems avarinio apšvietimo šviestuvams ir avarinio išėjimo ženklų šviestuvams;

b)

šviestuvams, kuriems taikomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB (2), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/92/EB (3), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB (4), Tarybos direktyvos 93/42/EEB (5), Tarybos direktyvos 88/378/EEB (6) reikalavimai, ir šviestuvams, įmontuotiems į įrangą, kuriai taikomi minėti reikalavimai.


(1)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/95/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo (kodifikuota versija) (OL L 374, 2006 12 27, p. 10).

(2)  1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/9/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (OL L 100, 1994 4 19, p. 1).

(3)  1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/92/EB dėl būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, taikomų dirbant potencialiai sprogioje aplinkoje (OL L 23, 2000 1 28, p. 57).

(4)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija) (OL L 157, 2006 6 9 p. 24).

(5)  1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, 1993 7 12, p. 1).

(6)  1988 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 88/378/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žaislų sauga, suderinimo (OL L 187, 1988 7 16, p. 1).


II PRIEDAS

Taikytini techniniai parametrai ir I bei III–VII prieduose taikomos apibrėžtys

1.   Techniniai ekologinio projektavimo reikalavimų parametrai

Užtikrinant atitiktį šio reglamento reikalavimams ir ją tikrinant, toliau pateikti parametrai turi būti gauti patikimomis, tiksliomis ir atkuriamomis matavimo procedūromis, kurias taikant atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus.

a)

Šviesinis šaltinio veiksmingumas, šviesos šaltinio veiksmingumas arba lempos veiksmingumas (ηšaltinio) – išspinduliuoto šviesos srauto (Ф) ir šaltinio suvartotos galios (Pšaltinio) dalmuo. ηšaltinio = Ф/Pšaltinio. Matavimo vienetas – lm/W. Šaltinio suvartotai galiai nepriskiriama pagalbinės įrangos, pvz., balastinio įtaiso, suvartojama galia;

b)

lempos šviesos srauto išlaikymo faktorius (angl. Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF) – tam tikru veikimo momentu lempos spinduliuoto šviesos srauto ir jos spinduliuoto šviesos srauto pradiniu veikimo etapu santykis;

c)

lempos negendamumo faktorius (angl. Lamp Survival Factor, LSF) – nustatytomis sąlygomis ir esant tam tikram komutavimų dažniui, tam tikru momentu vis dar veikiančių lempų dalis iš viso lempų skaičiaus;

d)

balastinio įtaiso veiksmingumas (ηbalastinio įtaiso) – lempos galios (balastinio įtaiso išėjimo galios) ir lempos ir balastinio įtaiso grandinės įėjimo galios santykis, kai galimi jutikliai, tinklo jungtys ir kitos pagalbinės apkrovos išjungtos;

e)

spalvis – pagrindinių spalvų koordinatėmis arba vyraujančiuoju ar papildomuoju bangų ilgiu ir spalvos grynumu išreikštas spalvos veikmės parametras;

f)

šviesos srautas – iš spinduliuotės srauto (spinduliuotės galios) apskaičiuojamas dydis, kai spinduliavimas vertinamas atsižvelgiant į spektrinį žmogaus akies jautrį;

g)

susietoji spalvinė temperatūra (Tc [K]) – Plancko spinduolio (juodojo kūno), kurio spalva suvokiama kaip labiausiai atitinkanti tam tikro stimulo spalvą, esant tam pačiam šviesumui ir nustatytoms stebėjimo sąlygoms, temperatūra;

h)

spalvų atgava (Ra) – šviesos šaltinio poveikis suvokiant objektų spalvą, kai jų spalva sąmoningai ar nesąmoningai lyginama su etaloninio šviesos šaltinio apšviestų tų objektų spalva;

i)

savitoji efektyvioji ultravioletinės spinduliuotės galia – efektyvioji lempos ultravioletinės spinduliuotės galia, susieta su lempos šviesos srautu (matavimo vienetas – mW/klm);

j)

apsaugos klasifikacija – kodų sistema apgaubais užtikrinamos apsaugos nuo dulkių, kietųjų objektų ir drėgmės patekimo laipsniui nurodyti bei papildomai informacijai apie tokią apsaugą pateikti.

2.   Techniniai orientacinių gairių parametrai

a)

Lempos gyvsidabrio kiekis – lempoje esančio gyvsidabrio kiekis;

b)

šviestuvo šviesos srauto išlaikymo faktorius (angl. Luminaire Maintenance Factor, LMF) – šviestuvo šviesos našumo tam tikru momentu ir pradinio šviesos našumo santykis;

c)

naudojimo faktorius (angl. Utilization Factor, UF) (įrangos naudojimo atskaitos paviršiui) – atskaitos paviršiaus gauto šviesos srauto ir įrangos lempų atskirų bendrųjų srautų sumos santykis.

3.   Apibrėžtys

a)

Kryptinės šviesos šaltinis (angl. Directional Light Source, DLS) – šviesos šaltinis, kurio bent 80 % šviesos srauto sklinda erdviniu π sr kampu (tas kampas atitinka 120° kūgį);

b)

baltosios šviesos šaltinis – šviesos šaltinis, kurio pagrindinių spalvų koordinatės atitinka šiuos reikalavimus:

0,270 < x < 0,530

–2,3172 x2 + 2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,1595

c)

vardinė vertė – gaminio charakteristikos dydžio vertė šiame reglamente arba taikytinuose standartuose nustatytomis eksploatavimo sąlygomis. Jeigu nenustatyta kitaip, visos gaminio parametrų ribos nurodomos vardinėmis vertėmis;

d)

nominalioji vertė – apytikslė dydžio vertė, naudojama gaminiui žymėti arba atpažinti;

e)

šviesinė tarša – dirbtinės šviesos visų rūšių nepalankaus poveikio aplinkai (įskaitant nepageidaujamos šviesos poveikį) visuma;

f)

nepageidaujama šviesa – apšvietimo įrangos skleidžiamo šviesos srauto dalis, kuri neatitinka įrangos paskirties. Tokia šviesa laikoma:

netinkamai už apšviestino ploto sklindanti šviesa,

išsklaidytoji šviesa prie apšvietimo įrangos,

dangaus švytėjimas, t. y. tiesioginio ir netiesioginio spinduliuotės (matomos ir nematomos), kurią stebėjimo kryptimi išsklaido atmosferos komponentai (dujų molekulės, aerozoliai ir kietosios dalelės), atspindėjimo sukeltas nakties dangaus nušvitimas;

g)

numatytasis balastinio įtaiso veiksmingumas (angl. Efficiency Base Ballast, EBb) – vardinės lempos galios (Plempos) ir balastinio įtaiso veiksmingumo sąsaja.

Viencokolių ir dvicokolių liuminescencinių lempų balastinių įtaisų EBbFL apskaičiuojamas taip:

 

kai Plempos ≤ 5 W : EBbFL = 0,71

 

kai 5 W < Plempos < 100 W : EBbFL = Plempos/(2*sqrt(Plempos/36) + 38/36*Plempos + 1)

 

kai Plempos ≥ 100 W : EBbFL = 0,91;

h)

antrasis lempos apgaubas – šviesai spinduliuoti nebūtinas antras išorinis lempos apgaubas, pvz., išorinė mova, neleidžianti gyvsidabriui ir stiklui patekti į aplinką sudužus lempai. Nustatant, ar lempa turi antrąjį apgaubą, didelio intensyvumo išlydžio lempų išlydžio vamzdeliai nelaikomi lempos apgaubu;

i)

šviesos šaltinio valdymo įtaisas – tarp maitinimo tinklo ir vieno ar daugiau šviesos šaltinių įmontuoti komponentai, kuriais transformuojama maitinimo įtampa, iki nustatyto dydžio apribojama lempos (-ų) srovė, sukuriama uždegimo įtampa, užtikrinama pakaitinimo srovė, blokuojamas šaltasis uždegimas, koreguojamas galios faktorius arba sumažinami radijo trukdžiai. Šviesos šaltinio valdymo įtaisai – tai balastiniai įtaisai, halogeniniai keitikliai, transformatoriai ir šviesos diodų (LED) tvarkikliai;

j)

didžiaslėgė gyvsidabrio (garų) lempa – didelio intensyvumo išlydžio lempa, kurioje didžiąją šviesos dalį tiesiogiai arba netiesiogiai sukuria gyvsidabrio garuose vykstančio elektros išlydžio (dalinis gyvsidabrio garų slėgis yra didesnis kaip 100 kilopaskalių) sukeltas spinduliavimas;

k)

didžiaslėgė natrio (garų) lempa – didelio intensyvumo išlydžio lempa, kurioje šviesos srautą daugiausia sukuria natrio garuose vykstančio elektros išlydžio (dalinis natrio garų slėgis yra didesnis kaip 10 kilopaskalių) sukeltas spinduliavimas;

l)

metalų halogenų lempa – didelio intensyvumo išlydžio lempa, kurioje šviesos srautą sukuria metalo garų, metalų halogenų ir metalų halogenų disociacijos produktų mišinio spinduliavimas;

m)

elektroninis arba aukštojo dažnio balastinis įtaisas – iš tinklo maitinamas kintamosios srovės inverteris, įskaitant stabilizavimo elementus, skirtus vienai ar kelioms vamzdinėms liuminescencinėms lempoms įjungti ir eksploatuoti, paprastai esant aukštam dažniui;

n)

skaidrioji lempa – didelio intensyvumo išlydžio lempa skaidriu išoriniu apgaubu arba išoriniu vamzdžiu, kuriame aiškiai matomas šviesą sukuriantis išlydžio vamzdelis (pvz., skaidraus stiklo lempa).


III PRIEDAS

Liuminescencinių ir didelio intensyvumo išlydžio lempų, balastinių įtaisų ir tokioms lempos naudoti pritaikytų šviestuvų ekologinio projektavimo reikalavimai

Visų ekologinių reikalavimų taikymo pradžios data nurodyta toliau. Jeigu reikalavimas nėra anuliuojamas arba jeigu anuliavimas nenurodomas kitaip, reikalavimas ir toliau taikomas kartu su vėlesniame etape pradėtais taikyti reikalavimais.

1.   LIUMINESCENCINIŲ LEMPŲ BE ĮMONTUOTO BALASTINIO ĮTAISO IR DIDELIO INTENSYVUMO IŠLYDŽIO LEMPŲ REIKALAVIMAI

1.1.   Lempos veiksmingumo reikalavimai

A.   Pirmo etapo reikalavimai

Po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

16 mm ir 26 mm skersmens dvicokolių liuminescencinių lempų (T 5 ir T 8 lempos) vardinis šviesinis veiksmingumas 25 °C laipsnių temperatūroje atitinka bent 1 lentelėje nurodytas vertes.

Jeigu nominaliosios galios skiriasi nuo nurodytųjų 1 lentelėje, lempų šviesinis veiksmingumas turi atitikti artimiausio dydžio galios šviesinio veiksmingumo vertę, išskyrus didesnės kaip 50 W galios T8 lempas, kurių šviesinis veiksmingumas turi būti 83 lm/W. Jeigu lempos nominaliosios galios vertė vienodu dydžiu skiriasi nuo dviejų artimiausių lentelėje pateiktų galios verčių, galios vertė turi atitikti didesniąją iš dviejų šviesinio veiksmingumo verčių. Jeigu nominaliosios galios vertė didesnė už didžiausią lentelėje nurodytą galios vertę, ji turi atitikti šios didžiausios galios vertės veiksmingumą.

1   lentelė

T8 ir T5 lempų vardinio veiksmingumo mažiausios vertės

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

Didelis veiksmingumas

T5 (16 mm Ø)

Didelis šviesos srautas

Nominalioji galia (W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinė vertė

Nominalioji galia (W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinė vertė

Nominalioji galia (W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinė vertė

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

80

77

38

87

 

58

90

70

89

Viencokolių liuminescencinių lempų vardinis šviesinis veiksmingumas 25 °C laipsnių temperatūroje turi atitikti toliau nurodytas vertes. Jeigu nominaliosios galios vertės arba lempų kolbos formos skiriasi nuo nurodytųjų 2–5 lentelėse, lempų šviesinis veiksmingumas turi atitikti artimiausios pagal galią ir kolbos formą lempos šviesinio veiksmingumo vertę.

Jeigu lempos nominaliosios galios vertė vienodu dydžiu skiriasi nuo dviejų artimiausių lentelėje pateiktų galios verčių, galios vertė turi atitikti didesniąją iš dviejų šviesinio veiksmingumo verčių. Jeigu nominaliosios galios vertė didesnė už didžiausią lentelėje nurodytą galios vertę, ji turi atitikti šios didžiausios galios vertės veiksmingumą.

2   lentelė

Viencokolių liuminescencinių lempų, naudojamų su elektromagnetiniais ir elektroniniais balastiniais įtaisais, vardinio veiksmingumo mažiausios vertės

Plona vientisa lygiagreti kolba, lempos cokolis G23 (2 išvadų) arba 2G7 (4 išvadų)

Image Image

Dviguba lygiagreti kolba, lempos cokolis G24d (2 išvadų) arba G24q (4 išvadų)

Image Image

Triguba lygiagreti kolba, lempos cokolis GX24d (2 išvadų) arba GX24q (4 išvadų)

Image Image

Nominalioji galia (W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinė vertė

Nominalioji galia (W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinė vertė

Nominalioji galia (W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinė vertė

5

50

10

60

13

69

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

82

26

66

32

75

 

42

76

57

75

70

74


3   lentelė

Viencokolių liuminescencinių lempų, naudojamų tik su elektroniniais balastiniais įtaisais, vardinio veiksmingumo mažiausios vertės

Keturios lygiagrečios kolbos, lempos cokolis GX24q (4 išvadų)

Image

Ilga vientisa lygiagreti kolba, lempos cokolis 2G11 (4 išvadų)

Image Image

4 atramos vienoje plokštumoje, lempos cokolis 2G10 (4 išvadų)

Image

Nominalioji galia

(W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinės vertės

Nominalioji galia

(W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinės vertės

Nominalioji galia

(W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinės vertės

57

75

18

67

18

61

70

74

24

75

24

71

 

34

82

36

78

36

81

 

40

83

55

82

80

75


4   lentelė

Keturkampio formos arba didelį šviesos srautą skleidžiančių viencokolių liuminescencinių lempų vardinio veiksmingumo mažiausios vertės

Vientisa, lygios plokštumos kolba, lempos cokolis GR8 (2 išvadų), GR10q (4 išvadų) arba GRY10q3 (4 išvadų)

Image

Keturios arba trys lygiagrečios T5 kolbos, lempos cokolis 2G8 (4 išvadų)

Image

Nominalioji galia (W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinės vertės

Nominalioji galia (W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinės vertės

10

65

60

67

16

66

82

75

21

64

85

71

28

73

120

75

38

71

 

55

71


5   lentelė

T9 ir T5 apskritųjų lempų vardinio veiksmingumo mažiausios vertės

T9 žiedas, kolbos skersmuo 29 mm su pagrindu G10q

Image

T5 žiedas, kolbos skersmuo 16 mm su pagrindu 2GX13

Image

Nominalioji galia (W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinės vertės

Nominalioji galia (W)

Vardinis šviesinis veiksmingumas (lm/W), 100 h pradinės vertės

22

52

22

77

32

64

40

78

40

70

55

75

60

60

60

80

Viencokolėms ir dvicokolėms liuminescencinėms lempoms taikomos pataisos

Privalomas šviesinis veiksmingumas, esant 25 °C temperatūrai, gali būti mažesnis už nustatytą pirmiau pateiktose lentelėse šiais atvejais:

6   lentelė

Liuminescencinių lempų, kurių didelė spalvinė temperatūra, didelė spalvų atgava ir (arba) kurios turi antrąjį lempos apgaubą, vardinio veiksmingumo mažiausioms vertėms taikomi išskaičiavimo procentiniai dydžiai

Lempos parametrai

Išskaičiavimas iš šviesinio veiksmingumo vertės, esant 25 °C temperatūrai

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 > Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Antrasis lempos apgaubas

–10 %

Nurodyti išskaičiavimai yra suvestiniai.

Viencokolės ir dvicokolės liuminescencinės lempos, kurių optimali temperatūra nėra 25 °C, esant jų optimaliai temperatūrai, vis tiek turi atitikti pirmiau pateiktose lentelėse nustatytus šviesinio veiksmingumo reikalavimus.

B.   Antro etapo reikalavimai

Po trejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo liuminescencinėms lempoms be įmontuoto balastinio įtaiso ir didelio intensyvumo išlydžio lempoms taikomi šie veiksmingumo reikalavimai.

Dvicokolės liuminescencinės lempos

Pirmame etape 26 mm skersmens (T8) dvicokolėms liuminescencinėms lempoms galiojantys reikalavimai taikomi visoms kitokio skersmens nei pirmame etape numatytieji dvicokolėms liuminescencinėms lempoms.

Šios lempos turi atitikti mažiausią T8 lempos, kurios galia yra artimiausia jų galiai, veiksmingumą. Jeigu nominaliosios galios vertė didesnė už didžiausią lentelėje nurodytą galios vertę, ji turi atitikti šios didžiausios galios vertės veiksmingumą.

Pirmam etapui nustatytos pataisos (6 lentelė) taikomos ir toliau.

Didelio intensyvumo išlydžio lempos

Lempos, kurių Tc ≥ 5 000 K arba kurios turi antrąjį lempos apgaubą, turi atitikti bent 90 % galiojančių lempos veiksmingumo reikalavimų, pateiktų 7, 8 ir 9 lentelėse.

Didžiaslėgių natrio lempų, kurių Ra ≤ 60, vardinio šviesinio veiksmingumo vertės turi būti bent tokios, kokios pateiktos 7 lentelėje:

7   lentelė

Didžiaslėgių natrio lempų vardinio veiksmingumo mažiausios vertės

Nominalioji lempos galia [W]

Vardinis lempos veiksmingumas [lm/W] – Skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas [lm/W] – Neskaidriosios lempos

W ≤ 45

≥ 60

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 80

75 < W ≤ 105

≥ 100

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 105

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 115

255 < W ≤ 605

≥ 135

≥ 130

Įmontuojamoms didžiaslėgėms natrio lempoms, skirtoms naudoti su didžiaslėgių gyvsidabrio garų lempų valdymo įtaisais, 7 lentelėje pateikti reikalavimai taikomi tik po šešerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Metalų halogenų lempų, kurių Ra ≤ 80, ir didžiaslėgių natrio lempų, kurių Ra > 60, vardinis šviesinis veiksmingumas yra bent toks, koks nurodytas 8 lentelėje:

8   lentelė

Metalų halogenų lempų vardinio veiksmingumo mažiausios vertės

Nominalioji lempos galia [W]

Vardinis lempos veiksmingumas [lm/W] – Skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas [lm/W] – Neskaidriosios lempos

W ≤ 55

≥ 60

≥ 60

55 < W ≤ 75

≥ 75

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 80

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 80

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 80

≥ 75

255 < W ≤ 405

≥ 85

≥ 75

Praėjus šešeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo kitos didelio intensyvumo išlydžio lempos turi turėti bent 9 lentelėje nurodytas vardines šviesinio veiksmingumo vertes:

9   lentelė

Kitų didelio intensyvumo išlydžio lempų vardinio veiksmingumo mažiausios vertės

Nominalioji lempos galia [W]

Vardinis lempos veiksmingumas [lm/W]

W ≤ 40

50

40 < W ≤ 50

55

50 < W ≤ 70

65

70 < W ≤ 125

70

125 < W

75

C.   Trečio etapo reikalavimai

Po aštuonerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

Liuminescencinės lempos be įmontuoto balastinio įtaiso turi būti pritaikytos naudoti su tokiais balastiniais įtaisais, kurie atitinka bent A2 klasės energijos vartojimo veiksmingumo reikalavimus pagal III priedo 2.2 skirsnį.

Metalų halogenų lempų vardinis šviesinis veiksmingumas yra bent toks, koks nurodytas 10 lentelėje:

10   lentelė

Metalų halogenų lempų vardinio veiksmingumo mažiausios vertės (trečiasis etapas)

Nominalioji lempos galia (W)

Vardinis lempos veiksmingumas (lm/W) – Skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas (lm/W) – Neskaidriosios lempos

W ≤ 55

≥ 70

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 80

≥ 75

75 < W ≤ 105

≥ 85

≥ 80

105 < W ≤ 155

≥ 85

≥ 80

155 < W ≤ 255

≥ 85

≥ 80

255 < W ≤ 405

≥ 90

≥ 85

Lempos, kurių Tc ≥ 5 000 K arba kurios turi antrąjį lempos apgaubą, turi atitikti bent 90 % galiojančių lempos veiksmingumo reikalavimų.

1.2.   Eksploatacinių lempos parametrų reikalavimai

A.   Pirmo etapo reikalavimai

Po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

Liuminescencinių lempų be įmontuoto balastinio įtaiso, kurioms taikomi III priedo 1.1.A skirsnio reikalavimai, spalvų atgavos rodiklis (Ra) turi būti bent 80.

B.   Antro etapo reikalavimai

Po trejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

Liuminescencinių lempų be įmontuoto balastinio įtaiso spalvų atgavos rodiklis (Ra) turi būti bent 80. Tų lempų šviesos srauto išlaikymo faktoriai turi būti bent tokie, kokie nurodyti 11 lentelėje:

11   lentelė

Viencokolių ir dvicokolių liuminescencinių lempų lempos šviesos srauto išlaikymo faktoriai (antrasis etapas)

Lempos šviesos srauto išlaikymo faktorius

Lempos veikimo trukmė (h)

Lempos tipai

2 000

4 000

8 000

16 000

Su žemo dažnio balastiniais įtaisais naudojamos dvicokolės liuminescencinės lempos

0,95

0,92

0,90

Su šilto uždegimo funkciją turinčiais aukšto dažnio balastiniais įtaisais naudojamos dvicokolės liuminescencinės lempos

0,97

0,95

0,92

0,90

Su žemo dažnio balastiniais įtaisais naudojamos viencokolės liuminescencinės lempos

0,95

0,90

0,80

Su šilto uždegimo funkciją turinčiais aukšto dažnio balastiniais įtaisais naudojamos viencokolės liuminescencinės lempos

0,97

0,90

0,80

Liuminescencinių lempų be įmontuoto balastinio įtaiso lempos negendamumo faktoriai turi būti bent tokie, kokie nurodyti 12 lentelėje:

12   lentelė

Viencokolių ir dvicokolių liuminescencinių lempų lempos negendamumo faktoriai (antrasis etapas)

Lempos negendamumo faktorius

Lempos veikimo trukmė (h)

Lempos tipai

2 000

4 000

8 000

16 000

Su žemo dažnio balastiniais įtaisais naudojamos dvicokolės liuminescencinės lempos

0,99

0,97

0,90

Su šilto uždegimo funkciją turinčiais aukšto dažnio balastiniais įtaisais naudojamos dvicokolės liuminescencinės lempos

0,99

0,97

0,92

0,90

Su žemo dažnio balastiniais įtaisais naudojamos viencokolės liuminescencinės lempos

0,95

0,92

0,50

Su šilto uždegimo funkciją turinčiais aukšto dažnio balastiniais įtaisais naudojamos viencokolės liuminescencinės lempos

0,95

0,90

0,87

Didžiaslėgių natrio lempų šviesos srauto išlaikymo faktoriai ir lempų negendamumo faktoriai turi būti bent tokie, kokie nurodyti 13 lentelėje:

13   lentelė

Didžiaslėgių natrio lempų lempos šviesos srauto išlaikymo faktoriai ir lempos negendamumo faktoriai (antrasis etapas)

Lempos veikimo trukmė (h)

Lempos šviesos srauto išlaikymo faktorius

Lempos negendamumo faktorius

12 000 (P ≤ 75 W)

> 0,80

> 0,90

16 000 (P > 75 W)

> 0,85

> 0,90

C.   Trečio etapo reikalavimai

Po aštuonerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

Metalų halogenų lempų šviesos srauto išlaikymo faktoriai ir lempų negendamumo faktoriai turi būti bent tokie, kokie nurodyti 14 lentelėje:

14   lentelė

Metalų halogenų lempų lempos šviesos srauto išlaikymo faktoriai ir lempos negendamumo faktoriai (trečiasis etapas)

Lempos veikimo trukmė (h)

Lempos šviesos srauto išlaikymo faktorius

Lempos negendamumo faktorius

12 000

> 0,80

> 0,80

1.3.   Lempoms taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos gamintojai apie visas savo liuminescencines lempas be įmontuoto balastinio įtaiso ir visas savo didelio intensyvumo išlydžio lempas pateikia bent toliau nurodytą informaciją laisvai prieinamose interneto svetainėse ir kitais, jų manymu, tinkamais būdais. Ta informacija taip pat pateikiama techninių dokumentų rinkinyje, kuris parengiamas atitikčiai įvertinti pagal Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnį.

a)

nominalioji ir vardinė lempos galia;

b)

nominalusis ir vardinis lempos šviesos srautas;

c)

vardinis lempos veiksmingumas įprastomis sąlygomis (25 °C, o T5 lempoms – 35 °C temperatūra), kai lempos veikimo trukmė 100 h. Nurodomas liuminescencinių lempų, kuriose naudojama 50 Hz srovė arba aukšto dažnio srovė (> 50 Hz) (kai taikytina) veiksmingumas, esant visais atvejais vienodam vardiniam šviesos srautui, o jeigu lempai eksploatuoti naudojama aukšto dažnio srovė, nurodoma bandymų sąlygų kalibravimo srovė ir (arba) aukšto dažnio generatoriaus su varža vardinė įtampa. Turi būti aiškiai nurodoma, kad pagalbinės įrangos, pvz., balastinio įtaiso, suvartojama galia neįskaičiuojama į šaltinio vartojamą galią;

d)

vardinis lempos šviesos srauto išlaikymo faktorius, kai lempos veikimo trukmė 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h ir 20 000 h (iki 8 000 h tik naujoms į rinką pateiktoms lempos, jei dar nėra jokių duomenų), nurodant, koks, atliekant bandymą, taikytas lempos naudojimo režimas, jeigu lempai įmanoma naudoti ir 50 Hz, ir aukšto dažnio srovę;

e)

vardinis lempos negendamumo faktorius, kai lempos veikimo trukmė 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h ir 20 000 h (iki 8 000 h tik naujoms į rinką pateiktoms lempos, jei dar nėra jokių duomenų), nurodant, koks, atliekant bandymą, taikytas lempos naudojimo režimas, jeigu lempai įmanoma naudoti ir 50 Hz, ir aukšto dažnio srovę;

f)

lempos gyvsidabrio kiekis – X.X mg;

g)

lempos spalvų atgavos rodiklis (Ra);

h)

lempos spalvinė temperatūra;

i)

aplinkos temperatūra, kuri nustatyta projektuojant lempą ir kuriai esant šviesos srautas yra didžiausias. Jeigu lempa neatitinka bent 90 % III priedo 1.1 skirsnyje nustatytų atitinkamų šviesinio veiksmingumo reikalavimų, kai aplinkos temperatūra yra 25 °C (T 5 lempų atveju – 100 %), turi būti nurodyta, kad lempa netinkama naudoti patalpose, esant įprastai kambario temperatūrai.

2.   REIKALAVIMAI, TAIKOMI BALASTINIAMS ĮTAISAMS, SKIRTIEMS LIUMINESCENCINĖMS LEMPOMS BE ĮMONTUOTO BALASTINIO ĮTAISO, IR BALASTINIAMS ĮTAISAMS, SKIRTIEMS DIDELIO INTENSYVUMO IŠLYDŽIO LEMPOMS

2.1.   Balastinio įtaiso energijos vartojimo veiksmingumo reikalavimai

Universalios galios balastiniai įtaisai turi atitikti toliau pateiktus reikalavimus, atsižvelgiant į kiekvieną galią, kurią jie veikdami vartoja.

A.   Pirmo etapo reikalavimai

Po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

 

Balastinių įtaisų, kurie įrašyti į III priedo 2.2 skirsnio 17 lentelę, energijos vartojimo veiksmingumo rodiklio klasė turi būti B 2, įrašytų į 18 lentelę – A 3, o įrašytų į 19 lentelę šviesą reguliuojančių balastinių įtaisų – A 1.

 

Nustačius tokią šviesos reguliavimo padėtį, kai naudojama lempa spinduliuoja 25 % savo šviesos srauto, lempos ir balastinio įtaiso grandinės įėjimo galia (Pin) neturi būti didesnė kaip:

Pin < 50 % * PLvardinisbalastinio įtaiso

PLvardinis – vardinė lempos galia ir ηbalastinio įtaiso – atitinkamos EEI klasės mažiausia energijos vartojimo veiksmingumo riba.

 

Liuminescencinių lempų balastiniai įtaisai neturi vartoti didesnės kaip 1,0 W galios, kai naudojamos lempos įprastomis veikimo sąlygomis nespinduliuoja jokios šviesos ir kai atjungti kiti įmanomi prijungti komponentai (tinklo jungtys, jutikliai ir t. t.). Jeigu tų komponentų atjungti neįmanoma, jų vartojama galia išmatuojama ir atimama iš gauto rezultato.

B.   Antro etapo reikalavimai

Po trejų metų nuo įgyvendinimo priemonės įsigaliojimo:

Didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti nurodytąjį 15 lentelėje:

15   lentelė

Mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas (antrasis etapas)

Nominalioji lempos galia (P)

W

Mažiausias balastinio įtaiso veiksmingumas (ηbalastinio įtaiso)

%

P ≤ 30

65

30 < P ≤ 75

75

75 < P ≤ 105

80

105 < P ≤ 405

85

P > 405

90

Balastinių įtaisų, kurie naudojami su liuminescencinėmis lempomis be įmontuoto balastinio įtaiso, vartojama galia neturi būti didesnė kaip 0,5 W, kai naudojamos lempos įprastomis veikimo sąlygomis neskleidžia šviesos. Šis reikalavimas balastiniams įtaisams taikomas, kai atjungti kiti įmanomi prijungti komponentai (tinklo jungtys, jutikliai ir t. t.). Jeigu tų komponentų atjungti neįmanoma, jų vartojama galia išmatuojama ir atimama iš gauto rezultato.

C.   Trečio etapo reikalavimai

Po aštuonerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

 

Balastinių įtaisų, kurie naudojami su liuminescencinėmis lempomis be įmontuoto balastinio įtaiso, veiksmingumas turi būti toks:

ηbalastinio įtaiso ≥ EBbFL

EBbFL apibrėžtas II priedo 3 skirsnio g punkte.

 

Didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti nurodytąjį 16 lentelėje.

16   lentelė

Mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas (trečiasis etapas)

Nominalioji lempos galia (P)

W

Mažiausias balastinio įtaiso veiksmingumas (ηbalastinio įtaiso)

%

P ≤ 30

78

30 < P ≤ 75

85

75 < P ≤ 105

87

105 < P ≤ 405

90

P > 405

92

2.2.   Balastiniams įtaisams taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Gamintojai apie visus savo balastinių įtaisų modelius pateikia bent toliau nurodytą informaciją laisvai prieinamose interneto svetainėse ir kitais, jų manymu, tinkamais būdais. Be to, tokia informacija aiškiai patvaria forma nurodoma ant balastinio įtaiso. Ji taip pat pateikiama techninių dokumentų rinkinyje, kuris parengiamas atitikčiai įvertinti pagal Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnį.

A.   Pirmo etapo reikalavimai

Po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

Turi būti nurodomas liuminescencinių lempų balastinių įtaisų energijos vartojimo veiksmingumo klasės žymuo (jis nurodomas toliau).

„Energijos vartojimo veiksmingumo žymuo“ (EEI) – liuminescencinėms lempoms be įmontuoto balastinio įtaiso skirtų balastinių įtaisų skirstymo į klases, atsižvelgiant į ribines veiksmingumo vertes, sistema. Šviesos nereguliuojančių balastinių įtaisų klasės (nurodomos veiksmingumo mažėjimo tvarka) – A2 BAT, A2, A3, B1, B2, o šviesą reguliuojančių balastinių įtaisų klasės – A1 BAT ir A1.

17 lentelėje nurodytos energijos vartojimo veiksmingumo klasės tų balastinių įtaisų, kurie skirti naudoti su lentelėje nurodytomis arba kitomis lempomis, kurios naudotinos su tais pačiais balastiniais įtaisais kaip ir lentelėje nurodytosios lempos (t. y. etaloninių balastinių įtaisų duomenys yra tokie patys).

17   lentelė

Liuminescencinėms lempoms skirtų šviesos nereguliuojančių balastinių įtaisų energijos vartojimo veiksmingumo žymens reikalavimai

LEMPOS DUOMENYS

BALASTINIO ĮTAISO VEIKSMINGUMAS (Plempos/Pįėjimo)

Šviesos nereguliuojantys balastiniai įtaisai

Lempos tipas

Nominalioji galia

ILCOS KODAS

Vardinė/tipinė galia

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=1

FSQ-26-I-G24d=1

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-I-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR10q

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

26

89,7 %

86,7 %

81,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

36

92,3 %

90,0 %

85,7 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GR10q

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

Be to, į 17 lentelę neįrašytiems šviesos nereguliuojantiems balastiniams įtaisams suteikiamas energijos vartojimo veiksmingumo žymuo, atsižvelgiant į 18 lentelėje nurodytą tų įtaisų veiksmingumą:

18   lentelė

Į 17 lentelę neįrašytoms liuminescencinėms lempoms skirtų šviesos nereguliuojančių balastinių įtaisų energijos vartojimo veiksmingumo žymens reikalavimai

ηbalastinio įtaiso

Energijos vartojimo veiksmingumo žymuo

≥ 0,94 * EBbFL

A3

≥ EBbFL

A2

≥ 1-0,75*(1-EBbFL)

A2 BAT

EBbFL apibrėžtas II priedo 3 skirsnio g punkte.

Be to, šviesą reguliuojantiems liuminescencinių lempų balastiniams įtaisams suteikiami toliau nurodyti energijos vartojimo veiksmingumo klasių žymenys, atsižvelgiant į klasę, kuriai balastinis įtaisas būtų priskirtas, jei būtų naudojamas, esant 100 % šviesos našumui, kaip nurodyta 19 lentelėje.

19   lentelė

Liuminescencinėms lempoms skirtų šviesą reguliuojančių balastinių įtaisų energijos vartojimo veiksmingumo žymens reikalavimai

Klasė, kai šviesos našumas lygus 100 %

Šviesą reguliuojančio balastinio įtaiso energijos vartojimo veiksmingumo žymuo

A3

A1

A2

A1 BAT

Universalios galios balastiniai įtaisai klasifikuojami atsižvelgiant į jų veiksmingumą, kai veiksmingumas būna mažiausias (prasčiausias), arba nurodoma atitinkama kiekvienos naudojamos lempos klasė.

B.   Antro etapo reikalavimai

Po trejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

Turi būti nurodomas didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas, kuris apibrėžtas II priedo 1 skirsnio d punkte.

3.   ŠVIESTUVŲ, KURIUOSE NAUDOJAMOS LIUMINESCENCINĖS LEMPOS BE ĮMONTUOTO BALASTINIO ĮTAISO, IR ŠVIESTUVŲ, KURIUOSE NAUDOJAMOS DIDELIO INTENSYVUMO IŠLYDŽIO LEMPOS, REIKALAVIMAI

3.1.   Šviestuvų energijos vartojimo veiksmingumo reikalavimai

A.   Pirmo etapo reikalavimai

Po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

Šviestuvų, kuriuose naudojamos liuminescencinės lempos be įmontuoto balastinio įtaiso, suvartojama galia neturi būti didesnė kaip įmontuotų balastinių įtaisų vartojamos galios suma, kai lempos, su kuriomis tie įtaisai paprastai naudojami, nespinduliuoja šviesos ir atjungti kiti įmanomi prijungti komponentai (tinklo jungtys, jutikliai ir t. t.). Jeigu jų neįmanoma atjungti, jų vartojama galia išmatuojama ir atimama iš gauto rezultato.

B.   Antro etapo reikalavimai

Po trejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

 

Šviestuvai, kuriuose naudojamos liuminescencinės lempos be įmontuoto balastinio įtaiso ir didelio intensyvumo išlydžio lempos, turi būti pritaikyti naudoti trečio etapo reikalavimus atitinkančius balastinius įtaisus (išskyrus šviestuvus, kurių apsaugos laipsnis yra bent IP4X).

 

Šviestuvų, kuriuose naudojamos didelio intensyvumo išlydžio lempos, suvartojama galia neturi būti didesnė kaip įmontuotų balastinių įtaisų vartojamos galios suma, kai lempos, su kuriomis tie įtaisai paprastai naudojami, nespinduliuoja šviesos ir atjungti kiti įmanomi prijungti komponentai (tinklo jungtys, jutikliai ir t. t.). Jeigu jų neįmanoma atjungti, jų vartojama galia išmatuojama ir atimama iš gauto rezultato.

C.   Trečio etapo reikalavimai

Po aštuonerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

Visi šviestuvai, kuriuose naudojamos liuminescencinės lempos be įmontuoto balastinio įtaiso ir didelio intensyvumo išlydžio lempos, turi būti pritaikyti naudoti trečio etapo reikalavimus atitinkančius balastinius įtaisus.

3.2.   Šviestuvams taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

A.   Pirmo etapo reikalavimai

Po 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo:

Šviestuvų, kuriuose naudojamos liuminescencinės lempos be įmontuoto balastinio įtaiso ir didelio intensyvumo išlydžio lempos, kurių visuminis šviesos srautas didesnis kaip 2 000 liumenų, gamintojai apie visus savo šviestuvų modelius pateikia bent toliau nurodytą informaciją laisvai prieinamose interneto svetainėse ir kitais, jų manymu, tinkamais būdais. Tokia informacija pateikiama ir techninių dokumentų rinkinyje, kuris parengiamas atitikčiai įvertinti pagal Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnį.

a)

jeigu šviestuvas pateikiamas į rinką kartu su balastiniu įtaisu – informacija apie balasto veiksmingumą pagal III priedo 2.2 skirsnį; informacija parengiama pagal balastinio įtaiso gamintojo duomenis;

b)

jeigu šviestuvas pateikiamas į rinką kartu su lempa – lempos veiksmingumas (lm/W); informacija parengiama pagal lempos gamintojo duomenis;

c)

jeigu balastinis įtaisas arba lempa nepateikiami į rinką kartu su šviestuvu, turi būti pateikiamos gamintojo kataloguose naudotos nuorodos į lempų arba balastinių įtaisų, kuriuos leidžiama naudoti su šviestuvu, tipus (pvz., lempų ILCOS kodai);

d)

techninės priežiūros nurodymai siekiant užtikrinti, kad per visą naudojimo trukmę šviestuvas išliktų pirminės kokybės;

e)

išmontavimo nurodymai.

B.   Antro etapo reikalavimai

Po trejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

Pirmame etape taikytini informacijos teikimo reikalavimai taip pat galioja didelio intensyvumo išlydžio lempoms. Be to, ant šviestuvų, kuriuose naudojamos didelio intensyvumo išlydžio lempos, kurių visuminis šviesos srautas didesnis kaip 2 000 liumenų. Be to, ant visų šviestuvų, skirtų naudoti su didelio intensyvumo išlydžio lempomis, nurodoma, kad jie skirti naudoti su skaidriosiomis ir (arba) neskaidriosiomis lempomis, kaip apibrėžta II priede.


IV PRIEDAS

Rinkos priežiūros patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2005/32/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių valdžios institucijos, tikrindamos atitiktį III priede nustatytiems reikalavimams, taiko toliau nustatytą patikros procedūrą.

Lempų

Valstybės narės valdžios institucijos atlieka bandymus su atrinktąja partija, sudaryta iš ne mažiau kaip dvidešimties to paties modelio ir to paties gamintojo lempų, kurios atsitiktinai buvo parinktos.

Partija laikoma atitinkančia šio reglamento III priedo 1 dalyje išdėstytas taikytinas nuostatas, jeigu vidutiniai partijos rezultatai nuo ribinės vertės, slenkstinės arba paskelbtosios vertės skiriasi ne daugiau kaip 10 %.

Kitu atveju modelis laikomas neatitinkančiu reikalavimų.

Balastinių įtaisų ir šviestuvų

Valstybės narės valdžios institucijos patikrina tik vieną įtaisą.

Modelis laikomas atitinkančiu šio reglamento III priedo 2 ir 3 dalyse išdėstytas taikytinas nuostatas, jeigu rezultatai neviršija ribinių verčių.

Kitu atveju turi būti atliekami bandymai su trimis papildomais įtaisais. Laikoma, kad modelis atitinka šio reglamento reikalavimus, jeigu su tais papildomais trimis įtaisais atliktų bandymų rezultatų vidurkis neviršija ribinių verčių.

Kitu atveju modelis laikomas neatitinkančiu reikalavimų.


V PRIEDAS

Liuminescencinių apšvietimo gaminių ir didelio intensyvumo elektros išlydžiu dujose sukurtą šviesą spinduliuojančių gaminių orientacinės gairės

(informacinio pobūdžio)

Priimant šį reglamentą nustatyti rinkoje esančios geriausios technologijos, susijusios su aptariamais gaminiais, parametrai pateikiami toliau.

1.   Lempos veiksmingumas ir lempos veikimo trukmė

Liuminescencinių viencokolių ir dvicokolių lempų orientacinės vertės – tai geriausios III priedo 1.1 ir 1.2 dalių lentelėse pateiktos vertės.

Didelio intensyvumo išlydžio lempų:

Metalų halogenų lempos (skaidraus ir matinio stiklo):

20   lentelė

Orientacinės metalų halogenų lempų vardinio veiksmingumo ir našumo vertės (etaloninis lygmuo)

 

Ra ≥ 80

80 > Ra ≥ 60

Nominalioji lempos galia [W]

Vardinis lempos veiksmingumas [lm/W]

Vardinis lempos veiksmingumas [lm/W]

W ≤ 55

≥ 80

≥ 95

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 113

75 < W ≤ 105

≥ 90

≥ 116

105 < W ≤ 155

≥ 98

≥ 117

155 < W ≤ 255

≥ 105

 

255 < W ≤ 405

≥ 105

 


Veikimo trukmė (h)

Lempos šviesos srauto išlaikymo faktorius

Lempos negendamumo faktorius

12 000

> 0,80

> 0,80

Didžiaslėgės natrio lempos (skaidraus ir matinio stiklo):

21   lentelė

Orientacinės didžiaslėgių natrio lempų vardinio veiksmingumo ir našumo vertės (etaloninis lygmuo)

Nominalioji lempos galia [W]

Vardinis lempos veiksmingumas [lm/W]

W ≤ 55

≥ 88

55 < W ≤ 75

≥ 91

75 < W ≤ 105

≥ 107

105 < W ≤ 155

≥ 110

155 < W ≤ 255

≥ 128

255 < W ≤ 405

≥ 138


Veikimo trukmė (h)

Lempos šviesos srauto išlaikymo faktorius

Lempos negendamumo faktorius

16 000

> 0,94

> 0,92

2.   Lempos gyvsidabrio kiekis

Veiksmingai energiją vartojančiose liuminescencinėse lempose, kuriose yra mažiausias gyvsidabrio kiekis, gyvsidabrio neturi būti daugiau kaip 1,4 mg, o veiksmingai energiją vartojančiose didelio intensyvumo išlydžio lempose, kuriose yra mažiausias gyvsidabrio kiekis, gyvsidabrio neturi būti daugiau kaip 12 mg.

3.   Eksploataciniai balastinio įtaiso parametrai

Tais atvejais, kai tikslinga naudoti šviesos reguliavimo funkciją, etaloniniai įtaisai yra tokie:

Liuminescencinių lempų balastiniai įtaisai, kurių energijos vartojimo veiksmingumo žymuo A1 BAT ir kuriais lempos šviesos srautą įmanoma laipsniškai sumažinti iki 10 % lempos šviesos našumo.

Didelio intensyvumo išlydžio lempos balastiniai įtaisai, kuriais lempos šviesos srautą įmanoma sumažinti iki 40 % lempos šviesos našumo ir kurių veiksmingumo rodiklis yra 0,9 (geriausias žinomas rezultatas; tikrosios šviesos reguliavimo galimybės gali priklausyti nuo didelio intensyvumo išlydžio lempos, kuri naudojama su balastiniu įtaisu, tipo).

4.   Šviestuvui taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Toliau nurodyta informacija apie gaminį pateikiama laisvai prieinamose interneto svetainėse arba kitais būdais, kurie, gamintojų manymu, yra tinkami informacijai apie etaloninius šviestuvus pateikti (ši informacija papildo informaciją, teikiamą pagal III priedo 3.2 skirsnio nuostatas):

šviestuvo šviesos srauto kodas pagal CEN arba išsamus fotometrinių duomenų rinkinys.


VI PRIEDAS

Įstaigos apšvietimui skirtų gaminių orientacinės gairės

(informacinio pobūdžio)

Priimant šį reglamentą nustatyti rinkoje esančios geriausios technologijos, susijusios su aptariamais gaminiais, parametrai pateikiami toliau.

1.   LEMPOS GAIRĖS

1.1.   Eksploataciniai lempos parametrai

Lempos veiksmingumas atitinka V priedo nuostatas.

Šių lempų šviesos srauto išlaikymo faktoriai (LLMF) ir lempos negendamumo faktoriai (LSF) nurodyti 22 lentelėje:

22   lentelė

Įstaigos apšvietimo lempų orientaciniai LLMF & LSF rodikliai (etaloninis lygmuo)

Veikimo trukmė (h)

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,97

0,93

0,90

0,90

LSF

0,99

0,99

0,98

0,93

Be to, šių lempų šviesos srautą įmanoma sumažinti iki 10 % arba dar daugiau viso jų šviesos našumo.

1.2.   Lempoms taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Toliau nurodyta informacija pateikiama laisvai prieinamose interneto svetainėse ir kitais būdais, kurie, gamintojų manymu, tinka informacijai apie lempas teikti:

III priedo 1.3 skirsnyje nustatyta informacija, jeigu taikoma.

2.   ŠVIESOS ŠALTINIO VALDYMO ĮTAISO GAIRĖS

2.1.   Eksploataciniai šviesos šaltinio valdymo įtaiso parametrai

Liuminescencinės lempos balastinių įtaisų energijos vartojimo veiksmingumo žymuo yra bent A1 (BAT) pagal III priedo 2.2 skirsnį ir jais įmanoma reguliuoti lempos šviesos srautą.

Didelio intensyvumo išlydžio lempos balastinių įtaisų veiksmingumas yra 88 %, kai lempos galia ≤ 100 vatų, o kitais atvejais – 90 %, ir jais galima reguliuoti lempos šviesos srautą, jeigu tuo pačiu balastiniu įtaisu valdomų lempų visuminė galia yra didesnė kaip 50 vatų.

Visų kitų rūšių šviesos šaltinio valdymo įtaisų veiksmingumas yra 88 %, kai įėjimo galia ≤ 100 vatų, o kitais atvejais – 90 %, jeigu matuojama pagal galiojančius matavimo standartus, ir jais galima reguliuoti lempų, kurių visuminė įėjimo galia didesnė kaip 55 vatai, šviesos srautą.

2.2.   Šviesos šaltinio valdymo įtaisui taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Toliau nurodyta informacija pateikiama laisvai prieinamose interneto svetainėse ir kitais būdais, kurie, gamintojų manymu, tinka informacijai apie šviesos šaltinio valdymo įtaisus teikti:

informacija apie balastinio įtaiso veiksmingumą arba naudojamo šviesos šaltinio valdymo įtaiso tipą.

3.   ŠVIESTUVŲ GAIRĖS

3.1.   Eksploataciniai šviestuvų parametrai

Šviestuvo šviesos srauto išlaikymo faktorius LMF > 0,95, kai įstaigos patalpų užterštumo lygis neviršija įprastos normos ir šviestuvai valomi kas ketverius metus.

Šviestuvai, kurie naudojami su liuminescencinėmis arba didelio intensyvumo išlydžio lempomis, yra pritaikyti naudoti su bent su vieno tipo, kuris atitinka V priede nustatytas gaires, lempomis.

Be to, tie šviestuvai pritaikyti apšvietimo valdymo sistemoms, kurioms būdingos šios funkcijos:

buvimo aptikimas,

lempos šviesos srauto reguliavimas pagal apšvietimą (dieninė šviesa ir (arba) kambario atspindžio pokyčiai),

lempos šviesos srauto reguliavimas, keičiantis apšvietimo poreikiams (darbo dienos metu, ilgesnį laikotarpį arba pasikeitus funkcijai),

lempos šviesos srauto reguliavimas, kad būtų kompensuojama: šviestuvo užteršimas, lempos visuminio šviesos srauto pokyčiai naudojant lempą ir lempos veiksmingumo pasikeitimai, kai lempa pakeičiama.

Tokį šviestuvų pritaikymą taip pat įmanoma užtikrinti į šviestuvus įmontuojant tam tikrus komponentus.

Įmontuotais komponentais užtikrintas suderinamumas arba funkcijos nurodomos su šviestuvu pateikiamuose gaminio dokumentuose.

3.2.   Šviestuvams taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Toliau nurodyta informacija pateikiama laisvai prieinamose interneto svetainėse ir kitais būdais, kurie, gamintojų manymu, tinka informacijai apie kiekvieną šviestuvo modelį teikti: III priedo 3.2 skirsnyje ir V priede nustatyta taikytina informacija.

Be to, teikiant informaciją apie visus šviestuvus, išskyrus šviestuvus, kuriuose yra tik lempos ir nenaudojama jokių optinių priemonių,

duomenys apie šviestuvo šviesos srauto išlaikymo faktorių (LMF) pateikiami kartu su valymo nurodymais, jeigu reikia, ketverių metų laikotarpiui; naudojama panaši į toliau pateiktąją lentelė:

23   lentelė

Orientacinės šviestuvo šviesos srauto išlaikymo faktoriaus vertės (etaloninis lygmuo)

LMF vertės

Aplinka

Valymo intervalai (metais)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Labai švari

 

 

 

 

 

 

 

Švari

 

 

 

 

 

 

 

Įprasta (neprivaloma)

 

 

 

 

 

 

 

Nešvari (neprivaloma)

 

 

 

 

 

 

 

Prie lentelės pateikiama pastaba, kad lentelėje nurodytos tik orientacinės vertės, kurios gali neatitikti įmanomų užtikrinti pavienių įrenginių verčių.

Kai teikiama informacija apie kryptinės šviesos šaltinius, pvz., atšvaitines lempas arba šviesos diodus, teikiama tik būtina informacija, pvz., LLMF × LMF, o ne tik LMF.


VII PRIEDAS

Viešajam gatvių apšvietimui skirtų gaminių orientacinės gairės

(informacinio pobūdžio)

Priimant šį reglamentą nustatyti rinkoje esančios geriausios technologijos, susijusios su aptariamais gaminiais, parametrai pateikiami toliau.

1.   LEMPŲ GAIRĖS

1.1.   Eksploataciniai lempų parametrai

Lempų veiksmingumas atitinka V priedo nuostatas.

Šių lempų šviesos srauto išlaikymo faktoriai (LLMF) ir lempos negendamumo faktoriai (LSF) nurodyti 24 lentelėje:

24   lentelė

Viešojo gatvių apšvietimo lempų orientaciniai LLMF & LSF rodikliai (etaloninis lygmuo)

Veikimo trukmė (h)

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

Be to, šių lempų šviesos srautą įmanoma sumažinti bent iki 50 % viso jų šviesos našumo, kai vardinis visuminis lempos šviesos srautas yra didesnis kaip 9 000 liumenų.

1.2.   Lempoms taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Toliau nurodyta informacija pateikiama laisvai prieinamose interneto svetainėse ir kitais būdais, kurie, gamintojų manymu, yra tinkami informacijai apie lempas teikti:

III priedo 1.3 skirsnyje nustatyta taikytina informacija.

2.   ŠVIESOS ŠALTINIO VALDYMO ĮTAISŲ GAIRĖS

2.1.   Eksploataciniai šviesos šaltinio valdymo įtaisų parametrai

Liuminescencinės lempos balastinių įtaisų energijos vartojimo veiksmingumo žymuo yra bent A1 (BAT) pagal III priedo 2.2 skirsnį ir jais įmanoma reguliuoti lempos šviesos srautą.

Didelio intensyvumo išlydžio lempos balastinių įtaisų veiksmingumas yra didesnis kaip 87 %, kai lempos galia ≤ 100 vatų, o kitais atvejais – 89 %, išmatavus pagal II priedą, ir jais galima reguliuoti lempos šviesos srautą, jeigu tuo pačiu balastiniu įtaisu valdomų lempų visuminė galia yra 55 vatai arba didesnė.

Visų kitų rūšių šviesos šaltinio valdymo įtaisų veiksmingumas yra didesnis kaip 87 %, kai įėjimo galia ≤ 100 vatų, o kitais atvejais – 89 %, jeigu matuojama pagal galiojančius matavimo standartus, ir jais įmanoma reguliuoti lempų, kurių visuminė įėjimo galia 55 vatai arba didesnė, šviesos srautą.

2.2.   Šviesos šaltinio valdymo įtaisui taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Toliau nurodyta informacija pateikiama laisvai prieinamose interneto svetainėse ir kitais būdais, kurie, gamintojų manymu, tinka informacijai apie šviesos šaltino valdymo įtaisą teikti:

informacija apie balastinio įtaiso arba taikomo tipo šviesos šaltinio valdymo įtaiso veiksmingumą.

3.   ŠVIESTUVŲ GAIRĖS

3.1.   Eksploataciniai šviestuvų parametrai

Šviestuvai turi optinę sistemą, kurios apsaugos laipsnis yra toks:

IP65, jei jie skirti ME1–ME6 ir MEW1–MEW6 klasių keliams;

IP5x, jei jie skirti CE0–CE5, S1– S6, ES, EV ir A klasių keliams.

Tinkamiausiai įmontuoto šviestuvo spinduliuojamo šviesos srauto dalis, kuri sklinda virš horizonto, neturėtų būti didesnė kaip:

25   lentelė

Gatvių apšvietimo šviestuvams taikomos virš horizonto sklindančio šviesos srauto rodiklio (angl. Upward Light Output Ratio, ULOR) orientacinės didžiausios vertės kiekvienai kelių klasei

ME1–ME6 ir MEW1–MEW6 klasių keliai, visi šviesos srautai

3 %

CE0–CE5, S1–S6, ES, EV ir A klasių keliai:

 

12 000 lm ≤ šviesos šaltinis

5 %

8 500 lm ≤ šviesos šaltinis < 12 000 lm

10 %

3 300 lm ≤ šviesos šaltinis < 8 500 lm

15 %

šviesos šaltinis < 3 300 lm

20 %

Rajonuose, kuriuose šviesinė tarša kelia problemų, apšviečiant visų klasių kelius ir naudojant bet kokius šviesos srautus, didžiausia virš horizonto sklindančio šviesos srauto dalis neturi būti didesnė kaip 1 %.

Šviestuvai projektuojami taip, kad jie skleistų kuo mažiau nepageidaujamos šviesos. Tačiau tobulinant šviestuvus, kad jie mažiau skleistų nepageidaujamos šviesos, neturi sumažėti bendras įrangos, su kuria šviestuvai naudojami, energijos vartojimo veiksmingumas.

Jeigu šviestuvai naudotini su liuminescencinėmis arba didelio intensyvumo išlydžio lempomis, jie turi būti tinkami naudoti su bent vieno tipo lempomis, atitinkančiomis V priedo gaires.

Šviestuvai yra tinkami naudoti su įranga, turinčia tam tikras šviesos srauto reguliavimo ir valdymo sistemas, kurios leidžia reguliuoti šviesos srautą atsižvelgiant į dienos šviesos kiekį, eismo ir oro sąlygas, kompensuoti laikui bėgant atsirandančius nuo paviršiaus atspindėtos šviesos kiekio pokyčius bei pradinį didesnį įrangos šviesos našumą dėl lempos šviesos srauto išlaikymo faktoriaus.

3.2.   Šviestuvams taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Toliau nurodyta informacija pateikiama laisvai prieinamose interneto svetainėse ir kitais būdais, kurie, gamintojų manymu, tinka informacijai apie atitinkamus modelius teikti:

a)

III priedo 3.2 skirsnyje ir V priede nustatyta taikytina informacija;

b)

naudojimo faktoriaus vertės, nustatytos atitinkamos klasės keliams, esant įprastoms kelio sąlygoms (pateikiamos lentelėje). Lentelėje pateikiamos energijos vartojimo veiksmingumo atžvilgiu tinkamiausios naudojimo faktoriaus vertės, nustatytos skirtingiems kelių pločiams, skirtingiems stulpų aukščiams, didžiausiems atstumams tarp stulpų, šviestuvų nuosvyrai ir jų pokrypiui (ši informacija susijusi su konkrečia kelių klase ir šviestuvų dizainu);

c)

montavimo nurodymai, kad kuo geriau būtų pritaikytas naudojimo faktorius;

d)

papildomos montavimo rekomendacijos, kad būtų sumažinta nepageidaujama šviesa (jeigu tai nekliudo parinkti tinkamiausios naudojimo faktoriaus vertės ir saugos);

e)

teikiant informaciją apie visus šviestuvus, išskyrus šviestuvus, kuriuose yra tik lempos ir nenaudojama jokių optinių priemonių, duomenys apie šviestuvo šviesos srauto išlaikymo faktorių (LMF) pateikiami naudojant panašią lentelę:

26   lentelė

Orientacinės šviestuvo šviesos srauto išlaikymo faktoriaus vertės (etaloninis lygmuo)

LMF vertės

Taršos lygis

Poveikio trukmė (metais)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aukštas

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinis

 

 

 

 

 

 

 

Žemas

 

 

 

 

 

 

 

Kai teikiama informacija apie kryptinės šviesos šaltinius, pvz., atšvaitines lempas arba šviesos diodus, teikiama tik būtina informacija, pvz., LLMF × LMF, o ne tik LMF.


Top