Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0076

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/76/EB dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių vairuotoją veikiančio triukšmo lygio (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 18–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 250 - 260

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; panaikino 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/76/oj

1.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/18


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/76/EB

2009 m. liepos 13 d.

dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių vairuotoją veikiančio triukšmo lygio

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1977 m. kovo 29 d. Tarybos direktyva 77/311/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotoją veikiantį triukšmo lygį, suderinimo (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Direktyva 77/311/EEB – tai viena iš 1974 m. kovo 4 d. Tarybos direktyvoje 74/150/EEB EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių tipo patvirtinimą, suderinimo, pakeistoje 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo (5), numatytos EB tipo patvirtinimo sistemos atskirųjų direktyvų, nustatanti techninius dizaino ir konstrukcijos nuostatus ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių vairuotoją veikiančio triukšmo lygio atžvilgiu. Šie techniniai nuostatai susiję su valstybių narių įstatymų derinimu, siekiant kiekvienam traktoriaus tipui taikyti EB tipo patvirtinimo tvarką, numatytą Direktyvoje 2003/37/EB. Todėl šiai direktyvai taikomos Direktyvoje 2003/37/EB išdėstytos nuostatos dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų.

(3)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais IV priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje „traktorius“ (žemės ūkio ar miškų ūkio) – tai bet kokia ne mažiau kaip dviejų ašių motorinė ratinė arba vikšrinė transporto priemonė, kurios pagrindinė paskirtis – teikti traukos jėgą ir kuri specialiai suprojektuota vilkti, stumti, vežti arba varyti žemės ūkyje arba miškų ūkyje naudojamus tam tikrus padargus, mašinas arba priekabas. Traktorius gali būti pritaikytas kroviniams ir keleiviams vežti.

2.   Ši direktyva taikoma tik 1 dalyje apibrėžtiems traktoriams su pneumatinėmis padangomis, kurių didžiausias projektinis greitis yra 6–40 km/h.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės negali atsisakyti suteikti traktoriaus tipui EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą dėl priežasčių, susijusių su vairuotoją veikiančiu triukšmo lygiu, jeigu šis lygis neviršija:

90 dB (A), nustatytų pagal I priede numatytas sąlygas,

arba

86 dB (A), nustatytų pagal II priede numatytas sąlygas.

2.   Kai tai susiję su transporto priemonėmis, kurios neatitinka reikalavimų, nustatytų šia direktyva, valstybės narės dėl su šios direktyvos reguliavimo dalyku susijusių priežasčių:

nebesuteikia EB tipo patvirtinimo,

gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą.

3.   Kai tai susiję su naujomis transporto priemonėmis, kurios neatitinka reikalavimų, nustatytų šia direktyva, valstybės narės dėl su šios direktyvos reguliavimo dalyku susijusių priežasčių:

atitikties sertifikatus, kurie pagal Direktyvą 2003/37/EB pateikiami kartu su naujomis transporto priemonėmis, laiko nebetinkamais minėtos direktyvos 7 straipsnio 1 dalies tikslams,

gali atsisakyti registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones.

4.   Valstybės narės negali atsisakyti suteikti traktoriui EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą, arba uždrausti parduoti, įregistruoti ar pradėti naudoti bet kokį traktorių dėl priežasčių, susijusių su vairuotoją veikiančiu triukšmo lygiu, jeigu šis lygis neviršija:

90 dB (A), nustatytų pagal I priede numatytas sąlygas,

arba

86 dB (A), nustatytų pagal II priede numatytas sąlygas.

3 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojama sąvoka „kabina“ – tai bet kokia iš standžių, skaidrių ar nepermatomų komponentų pagaminta konstrukcija, iš visų pusių supanti vairuotoją ir visiškai atskirianti jį nuo aplinkos ir kurią nuolatos galima laikyti uždarą, kol ja yra naudojamasi.

4 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad traktorius demonstruojant pirkėjams arba reklamuojant, nebūtų daroma nieko, dėl ko galima būtų manyti, kad traktoriams, kalbant apie vairuotoją veikiantį triukšmo lygį, būdingos savybės, kurių traktoriai iš tikrųjų neturi.

5 straipsnis

Pakeitimai, būtini I, II ir III priedų reikalavimus suderinti su technikos pažanga, priimami pagal Direktyvos 2003/37/EB 20 straipsnio 3 dalyje nustatytą procedūrą.

6 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Direktyva 77/311/EEB, pakeista pagal direktyvas, nurodytas IV priedo A dalyje, panaikinama nepažeidžiant IV priedo B dalyje nustatytų valstybių narių įsipareigojimų dėl direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal V priede pateiktą atitikmenų lentelę.

8 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ji taikoma nuo 2010 m. sausio 1 d.

9 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ERLANDSSON


(1)  OL C 120, 2008 5 16, p. 15.

(2)  2008 m. vasario 19 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 105, 1977 4 28, p. 1.

(4)  Žr. IV priedo A dalį.

(5)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1.


I PRIEDAS

MATAVIMŲ APARATŪRA, SĄLYGOS IR METODIKA

1.   MATAVIMO VIENETAS IR MATAVIMŲ APARATŪRA

1.1.   Matavimo vienetas

LA triukšmo lygis matuojamas dB A svertine skale, išreiškiamas dB(A).

1.2.   Matavimų aparatūra

Vairuotoją veikiantis triukšmo lygis matuojamas triukšmamačiu, aprašytu Tarptautinės elektrotechnikos komisijos 179 publikacijos pirmajame leidime (1965).

Jeigu užfiksuojami skirtingi duomenys, privalu naudoti didžiausių verčių vidurkį.

2.   MATAVIMŲ SĄLYGOS

Matuojant laikomasi šių sąlygų:

2.1.

traktoriaus masė turi būti eksploatacinė, t. y. be pasirenkamųjų priedų, tačiau su aušinimo skysčiu, tepalais, pilnu baku degalų, įrankiais ir vairuotoju. Pastarasis negali dėvėti ypač storų drabužių, šaliko arba kepurės. Traktoriuje negali būti daikto, galinčio iškreipti triukšmo lygį;

2.2.

traktoriaus padangos turi būti pripūstos iki traktoriaus gamintojo rekomenduoto slėgio, variklis, pavarų dėžė ir varančiosios ašys privalo būti įšilusios iki normalios darbinės temperatūros ir radiatoriaus žaliuzės, jeigu sumontuotos, matuojant turi būti atviros;

2.3.

jeigu tai gali padaryti įtaką triukšmo lygiui, papildomi traktoriaus varikliu arba autonominiu varikliu varomi įtaisai, pvz., priekinio stiklo valytuvai, šilto oro pūstuvas arba traktoriaus darbo velenas, kai matuojama, turi būti išjungti; įtaisai, kurie paprastai veikia vienu metu su traktoriaus varikliu, pvz., variklio aušinimo ventiliatorius, kai matuojama, privalo veikti;

2.4.

bandymų aikštelė privalo būti atviroje ir pakankamai tylioje vietoje; tai gali būti, pavyzdžiui, atvira 50 metrų spinduliu aikštelė, kurios centrinė dalis – tai bent 20 metrų spinduliu iš esmės lygus plotas arba horizontali kuo plokštesnio kelio atkarpa kieta danga, kurioje būtų kuo mažiau griovelių lietaus vandenims nutekėti. Kelias privalo būti kuo švaresnis ir kuo sausesnis (pvz., nuo kelio turi būti nušluotas žvyras, lapai, nuvalytas sniegas ir t. t.). Nuokalnės ir kelio nelygumai leistini tik tokie, kurių sukeliami triukšmo lygio pokyčiai nėra didesni už leistinąsias matavimų įrangos paklaidų nuokrypas;

2.5.

kelio danga privalo būti tokia, kad padangos nekeltų per didelio triukšmo;

2.6.

oras privalo būti geras ir sausas, be vėjo, arba gali pūsti silpnas vėjas.

Vairuotoją veikiantis aplinkos triukšmas, kurį sukelia vėjas arba kiti triukšmo šaltiniai, privalo bent būti 10 dB (A) mažesnis už traktoriaus sukeliamo triukšmo lygį;

2.7.

jeigu matavimams naudojama transporto priemonė, ją privalu vilkti arba ji privalo važiuoti pakankamu atstumu nuo traktoriaus, kad būtų išvengta visų bet kokių trukdžių. Matuojant joks objektas, trukdantis matuoti, arba atspindintis paviršius negali būti arčiau kaip per 20 m nuo kiekvienos bandymų kelio, kuriuo važiuoja traktorius, pusės ir arčiau kaip per 20 m nuo traktoriaus priekinės arba galinės dalies. Laikoma, kad į šią sąlygą atsižvelgta, jeigu triukšmo lygio pokyčiai, vykstantys dėl pirmiau išvardytų priežasčių, nėra didesni už leistiną paklaidą; jeigu ši sąlyga neišpildoma, privalu liautis matuoti tol, kol baigiasi trukdymas;

2.8.

visus nustatyto ciklo matavimus privalu atlikti tame pačiame kelyje.

3.   MATAVIMŲ METODIKA

3.1.

Mikrofonas turi būti 250 mm nuo sėdynės vidurio plokštumos, pasirenkamas tas šonas, kuriame būna didesnis triukšmo lygis.

Mikrofono membraną privalu nukreipti į priekį, o mikrofono centras privalo būti 790 mm virš ir 150 mm į priekį nuo III priede aprašyto sėdynės atskaitos taško. Mikrofono neturi veikti perteklinė vibracija.

3.2.

Didžiausias triukšmo lygis dB (A), nustatomas taip:

3.2.1.

Traktorių, kuriuose yra serijinės gamybos uždaro tipo kabina, visas angas (pvz., duris, langus), kai atliekami pirminiai matavimai, privalu uždaryti.

3.2.1.1.

atliekant antrąją matavimų seriją, angas privalu palikti atidarytas, jeigu jas atidarius nesukeliama pavojaus saugai kelyje, tačiau pakeliamus aukštyn arba nuleidžiamas priekinius stiklus privalu palikti uždarytus;

3.2.2.

triukšmą privalu matuoti nejautriu triukšmamačiu esant apkrovai, atitinkančiai didžiausią pavaros, kuriai veikiant į priekį judama greičiu, artimu 7,5 km/h, triukšmą.

Reguliatoriaus valdymo svirtis privalo būti nustatyta pilnam degalų tiekimui. Pradėjus be jokios apkrovos, ją privalu didinti tol, kol pasiekiamas didžiausias triukšmo lygis. Kiekvieną kartą padidinus apkrovą, prieš matuojant, privalu palaukti, kol triukšmo lygis nusistovi;

3.2.3.

triukšmą privalu matuoti lėtai suveikiančiu triukšmamačiu, kai apkrova atitinka didžiausią kiekvienos pavaros, išskyrus nurodytų 3.2.2 punkte, triukšmą, kurių nustatytas triukšmo lygis yra bent 1 dB (A) didesnis už triukšmo lygį, nustatytą 3.2.2 punkte nurodytai pavarai.

Reguliatoriaus valdymo svirtis privalo būti nustatyta pilnam degalų tiekimui. Pradėjus be jokios apkrovos, ją privalu didinti tol, kol pasiekiamas didžiausias triukšmo lygis. Kiekvieną kartą padidinus apkrovą, prieš matuojant, privalu palaukti, kol triukšmo lygis nusistovi;

3.2.4.

triukšmą privalu matuoti, kai eksploatacinės masės traktorius važiuoja didžiausiu projektiniu greičiu.

3.3.

Į bandymo ataskaitą įtraukiami duomenys triukšmo lygio matavimų, atliktų laikantis šių sąlygų:

3.3.1.

įjungus pavarą, kuria važiuojama greičiu, artimiausiu 7,5 km/h greičiui;

3.3.2.

įjungus bet kurią pavarą, jeigu laikomasi 3.2.3 punkte aprašytų sąlygų;

3.3.3.

važiuojant didžiausiu projektiniu greičiu.

4.   VERTINIMO KRITERIJAI

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ir 3.2.4 punktuose aprašytų matavimų rezultatai negali viršyti 2 straipsnyje nustatytų verčių.


II PRIEDAS

MATAVIMŲ APARATŪRA, SĄLYGOS IR METODIKA

1.   MATAVIMO VIENETAS IR MATAVIMŲ APARATŪRA

1.1.   Matavimo vienetas

LA triukšmo lygis matuojamas dB A svertine skale, išreiškiamas dB(A).

1.2.   Matavimų aparatūra

Vairuotoją veikiantis triukšmo lygis matuojamas triukšmamačiu, aprašytu Tarptautinės elektrotechnikos komisijos 179 publikacijos pirmajame leidime (1965).

Jeigu užfiksuojami skirtingi duomenys, privalu naudoti didžiausių verčių vidurkį.

2.   MATAVIMŲ SĄLYGOS

Matuojant laikomasi šių sąlygų:

2.1.

traktoriaus masė turi būti eksploatacinė, t. y. be pasirenkamųjų priedų, tačiau su aušinimo skysčiu, tepalais, pilnu baku degalų, įrankiais ir vairuotoju. Pastarasis negali dėvėti ypač storų drabužių, šaliko arba kepurės. Traktoriuje negali būti daikto, galinčio iškreipti triukšmo lygį;

2.2.

traktoriaus padangos turi būti pripūstos iki traktoriaus gamintojo rekomenduoto slėgio, variklis, pavarų dėžė ir varančiosios ašys privalo būti įšilusios iki normalios darbinės temperatūros ir radiatoriaus žaliuzės, jeigu sumontuotos, matuojant turi būti atviros;

2.3.

jeigu tai gali padaryti įtaką triukšmo lygiui, papildomi traktoriaus varikliu arba autonominiu varikliu varomi įtaisai, pvz., priekinio stiklo valytuvai, šilto oro pūstuvas arba traktoriaus darbo velenas, kai matuojama, turi būti išjungti; įtaisai, kurie paprastai veikia vienu metu su traktoriaus varikliu, pvz., variklio aušinimo ventiliatorius, kai matuojama, privalo veikti;

2.4.

bandymų aikštelė atlikti privalo būti atviroje ir pakankamai tylioje vietoje; tai gali būti, pavyzdžiui, atvira 50 m spinduliu aikštelė, kurios centrinė dalis – tai bent 20 m spinduliu iš esmės lygus plotas arba horizontali kuo plokštesnio kelio atkarpa kieta danga, kurioje būtų kuo mažiau griovelių lietaus vandenims nutekėti. Kelias privalo būti kuo švaresnis ir kuo sausesnis (pvz., nuo kelio turi būti nušluotas žvyras, lapai, nuvalytas sniegas ir t. t.). Nuokalnės ir kelio nelygumai leistini tik tokie, kurių sukeliami triukšmo lygio pokyčiai nėra didesni už leistinąsias matavimų įrangos paklaidų nuokrypas;

2.5.

kelio danga privalo būti tokia, kad padangos nekeltų per didelio triukšmo;

2.6.

oras privalo būti geras ir sausas, be vėjo arba gali pūsti silpnas vėjas.

Vairuotoją veikiantis aplinkos triukšmas, kurį sukelia vėjas arba kiti triukšmo šaltiniai, privalo bent 10 dB (A) būti mažesnis už traktoriaus sukeliamo triukšmo lygį;

2.7.

jeigu matavimams naudojama transporto priemonė, ją privalu vilkti arba ji privalo važiuoti pakankamu atstumu nuo traktoriaus, kad būtų išvengta visų bet kokių garso trukdžių. Matuojant joks objektas, trukdantis matuoti, arba atspindintis paviršius negali būti arčiau kaip per 20 m nuo kiekvienos bandymų kelio, kuriuo važiuoja traktorius, pusės ir arčiau kaip per 20 m nuo traktoriaus priekinės arba galinės dalies. Laikoma, kad į šią sąlygą atsižvelgta, jeigu triukšmo lygio pokyčiai, vykstantys dėl pirmiau išvardytų priežasčių, nėra didesni už leistiną paklaidą; jeigu šios sąlygos nesilaikoma, privalu liautis matuoti tol, kol baigiasi trukdymas;

2.8.

visus nustatyto ciklo matavimus privalu atlikti tame pačiame kelyje.

3.   MATAVIMŲ METODIKA

3.1.

Mikrofonas turi būti 250 mm nuo sėdynės vidurio plokštumos, pasirenkamas tas šonas, kuriame būna didesnis triukšmo lygis.

Mikrofono membraną privalu nukreipti į priekį, o mikrofono centras privalo būti 790 mm virš ir 150 mm į priekį nuo III priede aprašyto sėdynės atskaitos taško. Mikrofono neturi veikti perteklinė vibracija.

3.2.

Triukšmo lygis, išmatuotas decibelais dB (A), nustatomas taip:

3.2.1.

traktorius privalo važiuoti kelio atkarpa vienodu bandymo greičiu bent tris kartus ne trumpiau kaip po 10 sekundžių;

3.2.2.

traktorių, kuriuose yra serijinės gamybos uždaro tipo kabina, visas angas (pvz., duris, langus), kai atliekami pirminiai matavimai, privalu uždaryti.

3.2.2.1.

atliekant antrąją matavimų seriją, angas privalu palikti atidarytas, jeigu jas atidarius nesukeliama pavojaus saugai kelyje, tačiau pakeliamus aukštyn arba nuleidžiamas priekinius stiklus privalu palikti uždarytus;

3.2.3.

triukšmą privalu matuoti lėtai suveikiančiu triukšmamačiu, kai variklio sūkiai per minutę yra didžiausi, t. y. įjungus pavarą, kuriai veikiant judama greičiu, artimiausiu 7,5 km/h esant vardiniam sūkių per minutę skaičiui. Atliekant matavimus traktoriaus masė turi būti eksploatacinė.

4.   VERTINIMO KRITERIJAI

3.2.2 ir 3.2.3 punktuose aprašytų matavimų rezultatai negali viršyti 2 straipsnyje nustatytų verčių.


III PRIEDAS

SĖDYNĖS ATSKAITOS TAŠKO NUSTATYMAS

1.   APIBRĖŽIMAS

1.1.

Sėdynės atskaitos taškas (S) – tai taškas vidurinėje išilginėje sėdynės plokštumoje, kurioje kertasi sėdynės atramos apatinės dalies liečiamoji plokštuma ir horizontali plokštuma. Ši horizontali plokštuma sėdynės pagrindo apatinį paviršių kerta 150 mm prieš sėdynės atskaitos tašką.

2.   SĖDYNĖS ATSKAITOS TAŠKO NUSTATYMAS

2.1.

Sėdynės atskaitos taškas nustatomas naudojant šio priedo priedėlyje 1 ir 2 paveiksluose pateiktą prietaisą, kuris suteikia galimybę imituoti sėdinčiojo sukuriamą apkrovą.

2.2.

Sėdynė turi būti nustatyta viduriniame vertikalaus sėdynės reguliavimo taške, sėdynė šitaip nustatoma neatsižvelgiant į jos horizontalų reguliavimą. Norint nustatyti I ir II priedų 3 skyriuje nurodytą mikrofono vietą, sėdynę privalu pastumti į vidurinį arba kuo arčiau vidurinio horizontalaus sėdynės reguliavimo taško.

3.   ĮTAISO APRAŠAS

3.1.

2.1 punkte nurodytas įtaisas sudarytas iš sėdynės pagrindo ir dviejų sėdynės atkaltės plokščių.

3.2.

Apatinė atkaltės plokštė sujungiama toje vietoje, kur yra sėdynkauliai (A) ir strėnos (B), lankstos (B) aukštis reguliuojamas (žr. 2 paveikslą).

4.   ĮTAISO NUSTATYMAS

Įtaisas dedamas taip:

4.1.

įtaisas uždedamas ant sėdynės;

4.2.

tada įtaisas taške, kuris yra 50 mm prieš jungtį (A), veikiamas 550 N jėga, ir dvi atkaltės plokštės šiek tiek paspaudžiamos, kad prisiliestų prie sėdynės atkaltės;

4.3.

jeigu atkaltės apatinės zonos aiškios liestinės nustatyti negalima, apatinę atkaltės plokštę, pastačius, kad ji būtų vertikali, privalu šiek tiek prispausti prie atkaltės;

4.4.

sėdynes su pakaba, kuri reguliuojama atsižvelgiant į vairuotojo svorį, pakaba nustatoma taip, kad sėdynė atsidurtų vidurinėje padėtyje tarp abiejų kraštinių padėčių.

Priedėlis

Image

Image


IV PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su jos vėlesnių pakeitimų sąrašu

(nurodyta 7 straipsnyje)

Tarybos direktyva 77/311/EEB

(OL L 105, 1977 4 28, p. 1).

 

Tarybos direktyva 82/890/EEB

(OL L 378, 1982 12 31, p. 45).

tik 1 straipsnio 1 dalyje pateiktos nuorodos į Direktyvą 77/311/EEB

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB

(OL L 277, 1997 10 10, p. 24).

tik 1 straipsnio pirmoje įtraukoje pateiktos nuorodos į Direktyvą 77/311/EEB

Komisijos sprendimas 96/627/EB

(OL L 282, 1996 11 1, p. 72)

 

Komisijos sprendimas 2000/63/EB

(OL L 22, 2000 1 27, p. 66).

 

Komisijos direktyva 2006/26/EB

(OL L 65, 2006 3 7, p. 22).

tik 2 straipsnis ir II priedas

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminų sąrašas

(nurodytas 7 straipsnyje)

Aktas

Perkėlimo terminas

Taikymo pradžios data

77/311/EEB

1978 m. spalio 1 d.

82/890/EEB

1984 m. birželio 22 d.

97/54/EB

1998 m. rugsėjo 22 d.

1998 m. rugsėjo 23 d.

96/627/EB

1999 m. rugsėjo 29 d.

2000/63/EB

2001 m. rugsėjo 30 d.

2006/26/EB

2006 m. gruodžio 31 d. (1)


(1)  Pagal Direktyvos 2006/26/EB 5 straipsnį:

„1.   Kai tai susiję su transporto priemonėmis, kurios atitinka reikalavimus, nustatytus Direktyvomis 74/151/EEB, 78/933/EEB, 77/311/EEB ir 89/173/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuo 2007 m. sausio 1 d. valstybės narės dėl su šios direktyvos reguliavimo dalyku susijusių priežasčių:

a)

neatsisako suteikti EB tipo arba nacionalinį tipo patvirtinimą;

b)

nedraudžia registruoti, parduoti ar eksploatuoti tokią transporto priemonę.

2.   Kai tai susiję su transporto priemonėmis, kurios neatitinka reikalavimų, nustatytų Direktyvomis 74/151/EEB, 78/933/EEB, 77/311/EEB ir 89/173/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuo 2007 m. liepos 1 d. valstybės narės dėl su šios direktyvos reguliavimo dalyku susijusių priežasčių:

a)

nebesuteikia EB tipo patvirtinimo;

b)

gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą.

3.   Kai tai susiję su transporto priemonėmis, kurios neatitinka reikalavimų, nustatytų Direktyvomis 74/151/EEB, 78/933/EEB, 77/311/EEB ir 89/173/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuo 2009 m. liepos 1 d. valstybės narės dėl su šios direktyvos reguliavimo dalyku susijusių priežasčių:

a)

atitikties sertifikatus, kurie pagal Direktyvos 2003/37/EB nuostatas pateikiami kartu su naujomis transporto priemonėmis, laiko nebetinkamais 7 straipsnio 1 dalies tikslams;

b)

gali atsisakyti registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones.“


V PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 77/311/EEB

Direktyva 2006/26/EB

Ši direktyva

1 straipsnis

 

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

2 straipsnio 1 ir 4 dalys

2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

2 straipsnio 2 dalis

 

 

5 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

 

5 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 3 dalis

3, 4 ir 5 straipsniai

 

3, 4 ir 5 straipsniai

6 straipsnio 1 dalis

 

6 straipsnio 2 dalis

 

6 straipsnis

 

7 straipsnis

 

8 straipsnis

7 straipsnis

 

9 straipsnis

I priedas

 

I priedas

II priedas

 

II priedas

III priedas

 

III priedas

 

IV priedas

 

V priedas


Top