Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0039

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB dėl specialios mitybinės paskirties maisto produktų (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 124, 20.5.2009, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 029 P. 237 - 245

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; panaikino 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/39/oj

20.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/21


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/39/EB

2009 m. gegužės 6 d.

dėl specialios mitybinės paskirties maisto produktų

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo (3) buvo keletą kartų iš esmės pakeista (4). Kadangi turi būti daromi kiti pakeitimai, siekiant aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija.

(2)

Nacionalinių įstatymų, susijusių su specialios mitybinės paskirties maisto produktais, skirtumai trukdo laisvam jų judėjimui, ir galėtų sudaryti nevienodas konkurencijos sąlygas, taip tiesiogiai veikdami vidaus rinkos funkcionavimą.

(3)

Derinant nacionalinius įstatymus, yra numatyta priimti bendrąjį apibrėžimą ir nustatyti priemones, leidžiančias apsaugoti vartotoją nuo apgaulės, susijusios su šių produktų pobūdžiu, bei priimti šių produktų ženklinimo taisykles, kurių privaloma laikytis.

(4)

Produktai, kuriuos apima ši direktyva, yra maisto produktai, kurių sudėtis ir paruošimas turi būti specialiai sukurti, siekiant patenkinti specialius asmenų, kuriems jie skirti, mitybos reikalavimus. Dėl to gali tekti numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo bendrųjų arba specialiųjų nuostatų, kurios būtų taikomos maisto produktams, siekiant įgyvendinti specifinius mitybos tikslus.

(5)

Nors specialiose nuostatose apibūdinti specialios mitybinės paskirties maisto produktai gali būti efektyviai kontroliuojami remiantis bendrosiomis visų rūšių maisto produktų kontrolės taisyklėmis, tai ne visada įmanoma maisto produktų, kurių atžvilgiu nepriimta specialių nuostatų, atvejais.

(6)

Pastaruoju atveju kontroliuojančioms institucijoms įprastos prieinamos priemonės tam tikrais atvejais negali leisti patikrinti, ar iš tikrųjų minėtas maisto produktas turi jam priskirtų specialių mitybinių savybių. Dėl to būtina priimti nuostatas, kad asmuo, atsakingas už tokių produktų pateikimą rinkai, būtinais atvejais turėtų padėti kontroliuojančiai institucijai vykdyti jos veiklą.

(7)

Specialios nuostatos, kurios būtų taikomos tam tikroms maisto produktų grupėms, turėtų būti priimamos specialiosiomis direktyvomis.

(8)

Turėtų būti nustatyta tvarka, kuri sudarytų sąlygas laikinai pateikti į rinką maisto produktus, pagamintus naudojant technologines naujoves, kad būtų galima geriau pasinaudoti šioje pramonėje atliekamų tyrimų rezultatais, kol bus priimti atitinkamos specialiosios direktyvos pakeitimai. Tačiau, vartotojų sveikatos apsaugos tikslais, leidimas tiekti rinkai gali būti išduotas tik pasikonsultavus su Europos maisto saugos tarnyba.

(9)

Kadangi nėra aišku, ar yra pakankamas pagrindas priimti konkrečias nuostatas dėl maisto produktų asmenims, kurie turi angliavandenių apykaitos sutrikimų (diabetą), Komisijai, pasikonsultavusiai su Europos maisto saugos tarnyba, turėtų būti leista priimti ar papildyti atitinkamas nuostatas vėlesniame etape.

(10)

Vis dar įmanoma Bendrijos lygiu suderinti taisykles, taikomas specialios mitybinės paskirties maisto produktų grupėms, siekiant apsaugoti vartotojus ir užtikrinti laisvą tokių maisto produktų judėjimą.

(11)

Specialiųjų direktyvų, įgyvendinančių pagrindinius Bendrijos taisyklių principus ir tų taisyklių pakeitimus, rengimas yra techninio pobūdžio įgyvendinimo priemonės. Siekiant supaprastinti ir pagreitinti procedūras, jų priėmimas turėtų būti patikėtas Komisijai.

(12)

Priemonės, būtinos šiai direktyvai įgyvendinti, turėtų būti priimamos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(13)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti tam tikras specialiąsias direktyvas, patvirtinti specialios mitybinės paskirties medžiagų, t. y. vitaminų, mineralinių druskų, amino rūgščių ir kitokių medžiagų, skirtų dėti į specialios mitybinės paskirties maisto produktus, sąrašą, taip pat joms taikomus grynumo reikalavimus bei, prireikus, vartojimo sąlygas, leidžiančias nurodyti, kad įprasti maisto produktai yra tinkami vartoti kaip specialios mitybinės paskirties produktai, specialias nuostatas dėl maisto asmenims, kurių angliavandenių apykaita yra sutrikusi (sergantiems diabetu), reikalingumą, taisykles, taikomas sąvokoms, kurios apibūdina natrio arba druskos kiekio sumažinimą arba nebuvimą ar glitimo nebuvimą ir kurios gali būti vartojamos apibūdinti produktams bei sąlygas, kuriomis ženklinant, pristatant ir reklamuojant gali būti daroma nuoroda į dietą ar į žmonių grupę. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(14)

Tais atvejais, kai dėl neišvengiamų skubos priežasčių neįmanoma laikytis reguliavimo procedūrai su tikrinimu įprastai taikomo laikotarpio, specialios mitybinės paskirties medžiagų, t. y. vitaminų, mineralinių druskų, amino rūgščių ir kitokių medžiagų, skirtų dėti į specialios paskirties maisto produktus, sąrašo, taip pat joms taikomų grynumo reikalavimų bei, prireikus, vartojimo sąlygų priėmimui ir pakeitimui, bei šios direktyvos ar specialiųjų direktyvų pakeitimų, kai nustatoma, kad specialios mitybinės paskirties maisto produktas kelia pavojų žmonių sveikatai, nors jis ir atitinka specialiosios direktyvos nuostatas, priėmimui Komisija turėtų būti įgaliota taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje numatytą skubos procedūrą.

(15)

Naujos į šią direktyvą įtrauktos nuostatos susijusios tik su komiteto procedūromis. Todėl valstybėms narėms nereikia jų perkelti į nacionalinę teisę.

(16)

Ši direktyva neturėtų turėti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su II priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Ši direktyva reglamentuoja specialios mitybinės paskirties maisto produktus.

2.   Specialios mitybinės paskirties maisto produktai – produktai, kurie dėl savo specialios sudėties arba gamybos proceso aiškiai skiriasi nuo įprastam vartojimui skirtų maisto produktų ir kurie tinka vartoti jų charakteristikoje nurodytais mitybos tikslais ir tiekiami rinkai nurodant tokį jų tinkamumą.

3.   Speciali mitybinė paskirtis turi atitikti specialius mitybos reikalavimus:

a)

tam tikros grupės žmonių, kurių virškinimo ar medžiagų apykaitos procesai yra sutrikę; arba

b)

tam tikros grupės žmonių, kurie yra specialios fiziologinės būsenos ir kurie dėl to gali gauti ypatingos naudos, suvartodami kontroliuojamą maisto produktuose esančių tam tikrų medžiagų kiekį; arba

c)

sveikų kūdikių ir mažų vaikų.

2 straipsnis

1.   Produktai, kuriems taikomi 1 straipsnio 3 dalies a ir b punktai, gali būti apibūdinami „dietiniais“.

2.   Ženklinant, pristatant ir reklamuojant įprastam vartojimui skirtus maisto produktus, draudžiama:

a)

naudoti būdvardį „dietinis“ atskirai arba žodžių junginyje, siekiant apibūdinti tuos maisto produktus;

b)

naudoti bet kokius kitokius žymenis ar pristatymą, sudarančius įspūdį, kad kalbama apie vieną iš 1 straipsnyje nurodytų produktų.

Tačiau laikantis nuostatų, kurias Komisija priima nurodyta tvarka, leidžiama nurodyti, kad įprastam vartojimui skirti maisto produktai yra tinkami vartoti kaip specialios mitybinės paskirties produktai, jeigu jie atitinka tokį tinkamumą.

Tomis nuostatomis gali būti nustatyta tokio šių produktų tinkamumo nurodymo tvarka.

Antroje pastraipoje nurodytos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas ją papildant, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3 straipsnis

1.   1 straipsnyje nurodytų produktų pobūdis ar sudėtis turi būti tokia, kad tie produktai būtų tinkami numatytai specialiai mitybinei paskirčiai.

2.   1 straipsnyje nurodyti produktai taip pat turi atitikti visas privalomas nuostatas, taikomas įprastam vartojimui skirtiems maisto produktams, išskyrus juose padarytus pakeitimus, siekiant užtikrinti tų produktų atitiktį 1 straipsnyje esančioms sąvokoms.

4 straipsnis

1.   Specialios nuostatos, taikytinos I priede išvardytoms specialios mitybinės paskirties maisto produktų grupėms, turi būti priimamos specialiosiomis direktyvomis.

Šios specialiosios direktyvos visų pirma gali apimti:

a)

pagrindinius reikalavimus dėl produktų pobūdžio arba sudėties;

b)

nuostatas dėl žaliavų kokybės;

c)

higienos reikalavimus;

d)

leistinus pakeitimus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje;

e)

priedų sąrašą;

f)

nuostatas dėl ženklinimo, pristatymo ir reklamos;

g)

bandinių atrinkimo tvarką ir analizės metodus, būtinus patikrinti, ar jie atitinka šių specialiųjų direktyvų reikalavimus.

Tokios specialiosios direktyvos priimamos:

e punkto atveju – Sutarties 95 straipsnyje nustatyta tvarka,

kitų punktų atveju – Komisijos. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Nuostatos, galinčios turėti įtakos visuomenės sveikatai, priimamos pasikonsultavus su Europos maisto saugos tarnyba.

2.   Kad specialios mitybinės paskirties maisto produktai, pagaminti taikant mokslo ir technologijų pažangą, galėtų greitai patekti į rinką, Komisija, pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba, dvejų metų laikotarpiui gali leisti pateikti į rinką maisto produktus, neatitinkančius sudėties reikalavimų, nustatytų I priede minimose specialiosiose direktyvose dėl specialiems mitybos tikslams skirtų maisto produktų grupių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Prireikus Komisija gali sprendimą dėl leidimo papildyti ženklinimo taisyklėmis, susijusiomis su sudėties pakeitimu.

3.   Komisija priima specialios mitybinės paskirties medžiagų, t. y. vitaminų, mineralinių druskų, amino rūgščių ir kitokių medžiagų, skirtų dėti į specialios mitybinės paskirties maisto produktus, sąrašą, taip pat joms taikomus grynumo reikalavimus bei, reikiamais atvejais, sąlygas, kuriomis jos gali būti naudojamos.

Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Dėl būtinų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

5 straipsnis

Komisija patvirtina taisykles dėl sąvokų, kurias galima naudoti apibūdinant natrio arba druskos (natrio chlorido, valgomosios druskos) kiekio sumažinimą arba nebuvimą ar glitimo nebuvimą, ir kurias leidžiama naudoti 1 straipsnyje nurodytiems produktams apibūdinti.

Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

6 straipsnis

Iki 2002 m. liepos 8 d., pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl specialių nuostatų dėl maisto asmenims, kurie turi sutrikusią angliavandenių apykaitą (diabetą), reikalingumo.

Atsižvelgdama į tos ataskaitos išvadas, Komisija:

a)

parengia atitinkamas specialias nuostatas; arba

b)

Sutarties 95 straipsnyje nustatyta tvarka pateikia visus reikiamus pasiūlymus dėl šios direktyvos pakeitimų.

Priemonės, nurodytos a punkte, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

7 straipsnis

Komisija gali patvirtinti sąlygas, kuriomis ženklinant, pristatant ir reklamuojant gali būti daroma nuoroda į dietą ar į žmonių grupę, kuriai yra skirtas 1 straipsnyje nurodytas produktas.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

8 straipsnis

1.   1 straipsnyje nurodytų produktų ženklinimas ir ženklinimo būdai, pristatymas ir reklama neturi priskirti tokiems produktams žmonių ligų profilaktikos, gydymo ar vaistinių savybių, taip pat negalima duoti numanyti, kad tie produktai tokias savybes turi.

Išimtiniais ir aiškiai apibrėžtais atvejais galima numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo pirmosios pastraipos. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Leidžiančios nukrypti nuostatos gali būti taikomos kol ta procedūra bus užbaigta.

2.   1 dalimi nedraudžiama platinti bet kokios naudingos informacijos ar rekomendacijų, skirtų tik mediko, mitybos specialisto ir farmacininko kvalifikaciją turintiems asmenims.

9 straipsnis

1.   2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (6) taikoma šios direktyvos 1 straipsnyje nurodytiems produktams šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytomis sąlygomis.

2.   Rinkai tiekiamo produkto apibūdinimas turi būti papildytas nuoroda į jo specifines mitybines savybes. Tačiau produktų, kuriuos apima 1 straipsnio 3 dalies c punktas, atveju vietoj šios nuorodos nurodoma numatoma jų paskirtis.

3.   Produktų, dėl kurių pagal 4 straipsnį nebuvo priimta jokia specialioji direktyva, ženklinime turi būti nurodyta:

a)

tam tikros kokybinės ir kiekybinės sudedamosios produkto dalys ar ypatingas gamybos procesas, kuris suteikia produktui specialias mitybines savybes;

b)

kilodžauliais ir kilokalorijomis išreikšta energinė produkto vertė ir angliavandenių, baltymų ir riebalų kiekis rinkai tiekiamo produkto 100 gramų ar 100 mililitrų bei, atitinkamais atvejais, nurodytame siūlomo suvartoti produkto kiekyje.

Tačiau jeigu energinė vertė yra mažesnė nei 50 kilodžaulių (12 kilokalorijų) 100 gramų ar 100 mililitrų rinkai tiekiamo produkto, tą informaciją galima pakeisti žodžiais „energinė vertė mažesnė nei 50 kilodžaulių (12 kilokalorijų) 100 gramų“ arba žodžiais „energinė vertė mažesnė nei 50 kilodžaulių (12 kilokalorijų) 100 mililitrų“.

4.   Produktų dėl kurių priimta specialioji direktyva, specifiniai ženklinimo reikalavimai turi būti nustatyti toje direktyvoje.

10 straipsnis

1.   1 straipsnyje nurodytus produktus leidžiama pateikti į mažmeninę rinką tik iš anksto supakuotus, o pakuotė turi apgaubti visą produktą.

2.   Mažmeninės prekybos tikslais valstybės narės gali leisti nukrypti nuo 1 dalies, bet tik jei su produktu, jo pateikimo parduoti metu pateikiama 9 straipsnyje nurodyta informacija.

11 straipsnis

1.   Kad būtų galima atlikti efektyvią specialios mitybinės paskirties maisto produktų, kurie nepriklauso nei vienai I priede išvardytai grupei, valstybinę kontrolę, taikomos šios specialios nuostatos:

a)

kai pirmiau nurodytas produktas yra pateikiamas į rinką pirmą kartą, gamintojas arba, jei produktas gaminamas trečiojoje valstybėje, importuotojas praneša valstybės narės kompetentingai institucijai produkto pardavimo vietą, pateikdamas jai ir to produkto ženklinimo pavyzdį;

b)

jei tas pats produktas vėliau pateikiamas į kitos valstybės narės rinką, gamintojas arba, reikiamais atvejais, importuotojas pateikia valstybės narės kompetentingajai institucijai tą pačią informaciją, kartu nurodydamas pirmojo pranešimo gavėją;

c)

kompetentinga institucija būtinais atvejais turi teisę pareikalauti iš gamintojo ar, reikiamais atvejais, iš importuotojo pateikti mokslinių tyrimų rezultatus ir duomenis, įrodančius, kad produktas atitinka 1 straipsnio 2 ir 3 dalies reikalavimus, bei informaciją, numatytą 9 straipsnio 3 dalies a punkte. Jei šie tyrimai yra paskelbti lengvai prieinamoje publikacijoje, užtenka tik pateikti nuorodą į tą publikaciją.

2.   Valstybės narės privalo pranešti Komisijai apie 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų tapatybę bei kitą naudingą informaciją apie jas.

Komisija turi paskelbti šią informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Išsamios šio straipsnio 2 dalies nuostatas įgyvendinančios taisyklės gali būti priimtos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

4.   Kas treji metai (pirmą kartą anksčiau nei 2002 m. liepos 8 d.) Komisija siunčia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio straipsnio įgyvendinimą.

12 straipsnis

1.   Dėl priežasčių, susijusių su 1 straipsnyje nurodytų produktų sudėtimi, gamybos specifikacijomis, pristatymu ar ženklinimu, Valstybės narės negali drausti ar riboti prekybos tokiais produktais, jei jie atitinka šią direktyvą ir, atitinkamais atvejais, direktyvas, priimtas įgyvendinant šią direktyvą.

2.   1 dalis neturi įtakos nacionalinėms nuostatoms, kurios taikomos, jei nėra direktyvų, priimtų įgyvendinant šią direktyvą.

13 straipsnis

1.   Jei valstybė narė turi pakankamą pagrindą nustatyti, kad specialios mitybinės paskirties maisto produktas, nepriklausantis jokiai iš I priede išvardytų grupių, neatitinka 1 straipsnio 2 ir 3 dalies reikalavimų ar kelia pavojų žmogaus sveikatai, nors jis yra laisvoje apyvartoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, tai ta valstybė narė gali laikinai sustabdyti ar apriboti prekybą šiuo produktu savo teritorijoje. Apie tai ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares bei nurodo tokio sprendimo priežastis.

2.   Komisija kiek įmanoma skubiau išnagrinėja suinteresuotos valstybės narės nurodytas priežastis, pasikonsultuoja su valstybėmis narėmis 15 straipsnio 1 dalyje nurodytame Komitete ir po to nedelsdama pateikia savo nuomonę bei imasi reikiamų priemonių.

3.   Jei Komisija mano, kad nacionalinės priemonės galima atsisakyti arba kad ji turi būti pakeista, ji priima reikiamas priemones pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

14 straipsnis

1.   Kai valstybė narė dėl gautos naujos informacijos ar dėl to, kad priėmus vieną iš specialiųjų direktyvų buvo peržiūrėta esama informacija, turi pakankamą pagrindą nustatyti, kad specialios mitybinės paskirties maisto produktas kelia pavojų žmonių sveikatai, nors jis atitinka specialiosios direktyvos nuostatas, tai ta valstybė narė gali laikinai sustabdyti ar apriboti tokių nuostatų taikymą savo teritorijoje. Apie tai ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares bei nurodo tokio sprendimo priežastis.

2.   Komisija kiek įmanoma skubiau išnagrinėja suinteresuotos valstybės narės nurodytas priežastis, pasikonsultuoja su valstybėmis narėmis 15 straipsnio 1 dalyje nurodytame Komitete ir po to nedelsdama pateikia savo nuomonę bei imasi reikiamų priemonių.

3.   Jei Komisija mano, kad, siekiant išspręsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas problemas bei apsaugoti žmonių sveikatą, būtina iš dalies pakeisti šią direktyvą ar specialiąsias direktyvas, ji priima tuos pakeitimus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl būtinų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

Tokiu atveju valstybė narė, kuri ėmėsi apsaugos priemonių, gali jas taikyti, kol bus priimti pakeitimai.

15 straipsnis

1.   Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (7) 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

16 straipsnis

Direktyva 89/398/EEB su pakeitimais, padarytais aktais, nurodytais II priedo A dalyje, yra panaikinama, nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su II priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę terminais.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir turi būti skaitomos pagal III priede pateiktą koreliacijos lentelę.

17 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

18 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2009 m. gegužės 6 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KOHOUT


(1)  OL C 211, 2008 8 19, p. 44.

(2)  2008 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 186, 1989 6 30, p. 27.

(4)  Žr. II priedo A dalį.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(7)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).


I PRIEDAS

A.

Specialios mitybinės paskirties maisto produktų grupės, kurioms taikomos specialios nuostatos bus numatytos specialiose direktyvose (1):

1)

pradiniai mišiniai kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniai kūdikiams;

2)

perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams;

3)

maisto produktai, skirti svorį mažinančioms sumažinto energijos kiekio dietoms;

4)

specialios medicininės paskirties maisto produktai;

5)

maisto produktai reikalingi intensyviam raumenų darbui, įskaitant maisto produktus sportininkams.

B.

Specialios mitybinės paskirties maisto produktų grupės, kurioms taikomos specialios nuostatos bus numatytos specialioje direktyvoje (1), atsižvelgiant į 6 straipsnyje nurodytos procedūros rezultatus:

Maistas asmenims, kurie turi sutrikusią angliavandenių apykaitą (diabetą).


(1)  Suprantama, kad produktams, jau esantiems rinkoje kai priimama specialioji direktyva, ta direktyva bus netaikoma.


II PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinta direktyva ir jos pakeitimų sąrašas

(nurodyti 16 straipsnyje)

Tarybos direktyva 89/398/EEB

(OL L 186, 1989 6 30, p. 27)

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/84/EB

(OL L 48, 1997 2 19, p. 20)

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/41/EB

(OL L 172, 1999 7 8, p. 38)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

(OL L 284, 2003 10 31, p. 1)

tik III priedo 15 punktas

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminai

(nurodyti 16 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Leidimas prekiauti produktais, atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus

Draudimas prekiauti produktais, kurie neatitinka šios direktyvos reikalavimų

89/398/EEB

1990 m. gegužės 16 d. (1)

1991 m. gegužės 16 d. (1)

96/84/EB

1997 m. rugsėjo 30 d.

1999/41/EB

2000 m. liepos 8 d.

2000 m. liepos 8 d. (2)

2001 m. sausio 8 d. (2)


(1)  Pagal Direktyvos 89/398/EEB 15 straipsnį:

„1.   Valstybės narės pakeičia savo įstatymus ir kitus teisės aktus taip, kad:

ne vėliau kaip nuo 1990 m. gegužės 16 d. būtų leista prekyba produktais, atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus,

nuo 1991 m. gegužės 16 d. būtų draudžiama prekiauti produktais, kurie neatitinka šios direktyvos reikalavimų.

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2.   Šio straipsnio 1 dalis neturi įtakos toms nacionalinėms nuostatoms, kurios, nesant 4 straipsnyje minimų direktyvų, taikomos tam tikroms specialios paskirties maisto produktų grupėms.“

(2)  Pagal Direktyvos 1999/41/EEB 2 straipsnį:

„Valstybės narės priima įstatymus it kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1999 m. liepos 8 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tokios priemonės taikomos taip, kad:

iki 2000 m. liepos 8 d. būtų leista prekiauti produktais, atitinkančiais šią direktyvą,

iki 2001 m. sausio 8 d. būtų uždrausta prekiauti produktais, neatitinkančiais šios direktyvos.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.“


III PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Direktyva 89/398/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalies a punktas

2 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 2 dalies b punkto i, ii ir iii papunkčiai

1 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktai

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalis antra ir trečia pastraipos

2 straipsnio 2 dalis ketvirta pastraipa

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1a dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

4a straipsnis

5 straipsnis

4b straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnio įžanginė formuluotė

11 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

9 straipsnio pirmas, antras ir trečias punktai

11 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai

9 straipsnio ketvirto punkto pirmas ir antras sakiniai

11 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio ketvirto punkto trečias sakinys

11 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio penktas punktas

11 straipsnio 4 dalis

10 straipsnis

12 straipsnis

11 straipsnis

13 straipsnis

12 straipsnis

14 straipsnis

13 straipsnio 1 ir 2 dalys

15 straipsnio 3 ir 4 dalys

13 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 3 ir 4 dalys

14 ir 15 straipsniai

16 ir 17 straipsniai

16 straipsnis

18 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II ir III priedai


Top