Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0133

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/133/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze įgaliojimus

OJ L 46, 17.2.2009, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/133/oj

17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/53


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/133/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. vasario 20 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2006/121/BUSP (1), paskiriančius Peter SEMNEBY Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialusis įgaliotinis) Pietų Kaukaze.

(2)

2008 m. vasario 18 d. Taryba patvirtino Bendruosius veiksmus 2008/132/BUSP (2), iš dalies keičiančius ir pratęsiančius ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus.

(3)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2008/132/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti pratęsti tolimesniam 12 mėnesių laikotarpiui.

(4)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokioje situacijoje, kuri gali pablogėti ir kurioje gali būti pakenkta bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Peter SEMNEBY, Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze, įgaliojimai pratęsiami iki 2010 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos politikos tikslais Pietų Kaukaze. Šie tikslai yra:

a)

padėti Armėnijai, Azerbaidžanui ir Gruzijai vykdyti politines ir ekonomines reformas, visų pirma teisinės valstybės, demokratijos stiprinimo, žmogaus teisių, gero valdymo, vystymosi ir skurdo mažinimo srityse;

b)

remiantis esamais mechanizmais užkirsti kelią konfliktams regione, padėti juos taikiai spręsti, įskaitant pabėgėlių ir šalies viduje perkeltųjų asmenų sugrįžimo skatinimą;

c)

konstruktyviai bendrauti su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais regione;

d)

skatinti ir remti tolesnį regiono valstybių bendradarbiavimą, visų pirma Pietų Kaukazo valstybių bendradarbiavimą, įskaitant ekonominiais, energetikos ir transporto klausimais;

e)

didinti Europos Sąjungos veiksmingumą ir matomumą regione.

2.   ES specialusis įgaliotinis remia Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą regione.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai:

a)

plėtoti ryšius regione su Vyriausybėmis, parlamentais, teismais ir pilietine visuomene;

b)

skatinti Armėniją, Azerbaidžaną ir Gruziją bendradarbiauti bendro intereso klausimais regione, pavyzdžiui, bendrų grėsmių saugumui, kovos su terorizmu, nelegalia prekyba ir organizuotu nusikalstamumu klausimais;

c)

prisidėti prie konfliktų prevencijos ir padėti sudarant sąlygas pažangai sprendžiant konfliktus, įskaitant su pilietine visuomene ir teritorijų atkūrimu susijusias rekomendacijas imtis veiksmų, nepažeidžiant EB sutartyje nustatytų Komisijos įgaliojimų;

d)

prisidėti sprendžiant konfliktus ir sudaryti palankesnes sąlygas tokių sprendimų įgyvendinimui aktyviai derinant veiklą su Jungtinių Tautų Generaliniu Sekretoriumi ir jo specialiuoju atstovu Gruzijoje, Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus draugų grupe Gruzijoje, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ir jos Minsko grupe bei Pietų Osetijos konfliktų sprendimo mechanizmu;

e)

suteikti Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) vadovui vietinės politikos gaires;

f)

stiprinti Europos Sąjungos dialogą su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais regione;

g)

padėti Tarybai toliau plėtoti visapusišką politiką Pietų Kaukaze;

h)

pasitelkiant paramos grupę:

teikti Europos Sąjungai pranešimus ir nuolat vertinti situaciją pasienyje,

prisidėti stiprinant Gruzijos ir Rusijos Federacijos tarpusavio pasitikėjimą, taip užtikrinant veiksmingą bendradarbiavimą ir ryšius su visais atitinkamais subjektais,

užmegzti atitinkamus ryšius konflikto draskomuose regionuose, taip sudarant sąlygas darbuotojų grupei prisidėti stiprinant pasitikėjimą ir įvertinti su pasieniu susijusias problemas tuose regionuose, laikantis įgaliojimų, dėl kurių bus susitarta su Gruzijos Vyriausybe, ir konsultuojantis su visomis susijusiomis šalimis (išskyrus veiksmų vietoje vykdomą operacinę veiklą Abchazijoje ir Pietų Osetijoje),

padėti Gruzijos pasienio policijai ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms Tbilisyje įgyvendinti išsamią integruoto sienų valdymo strategiją,

siekiant sustiprinti Tbilisio ir pasienio ryšius, dirbti su Gruzijos valdžios institucijomis, įskaitant mokymą. Tai bus daroma palaikant ryšius ir glaudžiai bendradarbiaujant su visų lygių vadovavimo grandinės atstovais tarp Tbilisio ir pasienio (išskyrus veiksmų vietoje vykdomą operacinę veiklą Abchazijoje ir Pietų Osetijoje);

i)

prisidėti įgyvendinant ES žmogaus teisių politiką ir ES žmogaus teisių gaires, visų pirma gaires dėl vaikų ir moterų nuo konfliktų nukentėjusiose vietovėse, ypač stebint pokyčius šioje srityje ir reaguojant į juos.

4 straipsnis

Įgaliojimų įgyvendinimas

1.   ES specialusis įgaliotinis atsakingas už įgaliojimų įgyvendinimą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko privilegijuotą ryšį su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines konsultacijas ir politines nuorodas pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 2 510 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos padengiamos nuo 2009 m. kovo 1 d. Išlaidos yra tvarkomos pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių priemonių, ES specialusis įgaliotinis, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija, sudaro savo darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja Generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį, pirmininkaujančią valstybę narę ir Komisiją apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą personalui, kurį valstybė narė ar ES institucija komandiruoja dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba ES institucija. Valstybių narių į Tarybos Generalinį sekretoriatą komandiruoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš ES valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei arba ES institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos ir imunitetai

Atitinkamai su priimančiąja (-iosiomis) šalimi (-imis) susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų. Valstybės narės ir Komisija tam teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (3), visų pirma dirbdami su ES įslaptinta informacija.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Atitinkamai pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis ES politikos dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai sau pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas Tarybos Generalinio sekretoriato gairėmis pagrįstą misijai skirtą saugumo planą, į jį įtraukdamas misijai skirtas fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias saugaus personalo atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, o taip pat saugumo incidentų valdymą, bei įskaitant misijos nenumatytų atvejų ir evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už ES ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją būtų organizuotas visų jo darbuotojų grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už ES ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į Tarybos Generalinio sekretoriato nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai būtų teikiamos raštiškos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios laikotarpio vidurio ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui vyriausiajam-įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui arba PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis remia visuotinį ES politinių veiksmų koordinavimą. Jis padeda užtikrinti, kad visos ES priemonės veiksmų vietoje veiktų suderintai siekiant ES politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla atitinkamai derinama su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla ir ypač ES specialiojo įgaliotinio krizės Gruzijoje klausimais veikla tuo pačiu metu atsižvelgiant į konkrečius pastarojo įgaliojimų tikslus. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Komisijos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis suteikia Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) vadovui vietinės politikos gaires. ES specialusis įgaliotinis ir civilinių operacijų vadas konsultuojasi tarpusavyje. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais ir regioniniais subjektais.

13 straipsnis

Peržiūra

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Iki 2009 m. birželio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai pažangos ataskaitą, o iki 2009 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti ar nutraukti įgaliojimus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

15 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 49, 2006 2 21, p. 14.

(2)  OL L 43, 2008 2 19, p. 30.

(3)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.


Top