Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0760

2008 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 760/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo išduodant leidimus sūrio gamyboje naudoti kazeiną ir kazeinatus taisyklės

OJ L 205, 1.8.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 238 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/760/oj

1.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 205/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 760/2008

2008 m. liepos 31 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo išduodant leidimus sūrio gamyboje naudoti kazeiną ir kazeinatus taisyklės

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio i punktą ir 192 bei 194 straipsnius kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

1990 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2204/90, nustatantis bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo papildomas bendrąsias taisykles, taikomas sūriui (2), nuo 2008 m. liepos 1 d. panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 2204/90 3 straipsnio nuostatos dėl keitimosi informacija ir patikrinimų bei administracinių priemonių neįtrauktos į Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 192 ir 194 straipsnius, tos nuostatos turėtų būti įtrauktos į 2006 m. spalio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1547/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2204/90 taikymo taisykles (3).

(3)

Siekiant aiškumo ir racionalumo Reglamentas (EB) Nr. 1547/2006 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 119 straipsnyje nustatyta, kad kazeiną ir kazeinatus galima naudoti sūrio gamyboje tik gavus išankstinį leidimą. Būtina atsižvelgiant į įmonių tikrinimo reikalavimus nustatyti išsamias tokių leidimų išdavimo taisykles. Kad būtų lengviau įgyvendinti ir tikrinti atitinkamas nukrypti leidžiančias nuostatas, leidimus reikėtų išduoti tam tikram laikotarpiui.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 121 straipsnio i punkte nustatyta, kad į sūrį dedamo kazeino ir kazeinatų didžiausios procentinės dalys turi būti nustatytos remiantis objektyviais kriterijais, nustatytais atsižvelgiant į technologinius reikalavimus. Tikslinga Bendrijos lygmeniu nustatyti minėtas procentines dalis, remiantis turima informacija. Kad būtų lengviau atlikti patikrinimus, skirtus šios nuostatos laikymuisi užtikrinti, reikėtų nepažeidžiant griežtesnių nacionaliniu lygmeniu taikomų standartų nustatyti bendrus procentinius dydžius, o ne procentinius dydžius atskiriems produktams.

(6)

Naudojant kazeiną ir kazeinatus sūrio gamyboje reikėtų laikytis tarptautinių sūriams taikomų standartų, visų pirma išrūgų baltymų ir (arba) kazeino santykio reikalavimo (4).

(7)

Reikėtų atsižvelgiant į šio sektoriaus struktūrą nustatyti išsamias patikrinimų vykdymo ir nuobaudų skyrimo taisykles. Nuobaudos dydis turėtų būti nustatomas tuomet, kai vėl pradedama teikti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 100 straipsnyje nustatyta pagalba.

(8)

Nepažeidžiant valstybių galimybės skirti nuobaudas už kazeino ir kazeinatų naudojimą sūrio gamyboje be leidimo, tais atvejais, kai pagalbos suma nustatoma pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 100 straipsnį, reikėtų išieškoti nuobaudą, nustatytą remiantis kazeino ir kazeinatų verte ir atitinkamo nugriebto pieno miltelių kiekio verte, kad būtų pašalinta bent ekonominė nauda, gauta šias medžiagas naudojant be leidimo. Kadangi šiuo metu pagalba už kazeino ir kazeinatų gamybą neteikiama, tikslinga nenustatyti ir nuobaudos dydžio.

(9)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 204 straipsnio 2 dalies f punkte nustatyta, kad tas reglamentas nuo 2008 m. liepos 1 d. taikomas pieno ir pieno produktų sektoriui, išskyrus II dalies I antraštinės dalies III skyriuje išdėstytas nuostatas. Nuo tos datos juo panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 2204/90. Todėl šį reglamentą reikėtų taikyti nuo 2008 m. liepos 1 d.

(10)

Kad šis sektorius galėtų prisitaikyti prie naujų didžiausių leistinų procentinių dalių ir jų laikytis kitų sūrių gamyboje, reikėtų šešių mėnesių laikotarpiui nustatyti leidžiančią nukrypti nuostatą.

(11)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 119 straipsnyje nurodyti leidimai atitinkamų įmonių prašymu suteikiami 12 mėnesių laikotarpiui, joms pateikus išankstinį rašytinį įsipareigojimą sutikti su šio reglamento 3 straipsnio nuostatomis ir jų laikytis.

2.   Leidimai išduodami kiekvienai įmonei arba, prireikus, kiekvienam gamybos ūkiniam vienetui, suteikiant serijos numerį.

3.   Leidimas gali būti išduodamas vienai ar kelioms sūrio rūšims, atsižvelgiant į atitinkamos įmonės pateiktą paraišką.

2 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 121 straipsnio i punkto i papunktyje nurodyta didžiausia kazeino ir kazeinatų dalis, kuri gali būti dedama į produktus, kurių KN kodas yra 0406, yra 10 %. Ši didžiausia dalis taikoma per šešis mėnesius atitinkamos įmonės ar gamybos ūkinio vieneto pagamintų sūrių svoriui.

Sūriuose, į kuriuos dedama kazeino ar kazeinatų, negali būti viršytas lestinas išrūgų baltymų ir (arba) kazeino baltymų kiekio ir pieno kiekio santykis, taip pat turi būti laikomasi šalies, kurioje vykdoma gamyba, nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių kazeino ir kazeinatų naudojimą.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, didžiausia tos dalies pirmoje pastraipoje nurodyta procentinė dalis iki 2008 m. gruodžio 31 d. yra 5 % šiems produktams:

a)

lydytam sūriui, kurio KN kodas yra 0406 30;

b)

trintam lydytam sūriui, kurio KN kodas yra ex 0406 20, pagamintam nepertraukiamu procesu, nepridedant jau pagaminto lydyto sūrio;

c)

miltelių pavidalo lydytam sūriui, kurio KN kodas yra ex 0406 20, pagamintam nepertraukiamu procesu, nepridedant jau pagaminto lydyto sūrio.

3 straipsnis

1.   Įmonės atlieka šiuos veiksmus:

a)

deklaruoja kompetentingai institucijai pagaminto sūrio kiekius bei rūšis ir į įvairius produktus įdėto kazeino bei kazeinatų kiekius;

b)

tvarko atsargų apskaitos dokumentus, kad būtų galima patikrinti pagaminto sūrio kiekį ir rūšis, įsigyto ir (arba) pagaminto kazeino ir kazeinatų kiekius ir šių medžiagų paskirtį ir (arba) panaudojimą.

2.   Į 1 dalies b punkte nurodytus atsargų apskaitos dokumentus įtraukiama informacija apie sūrių gamyboje naudotų žaliavų kilmę, sudėtį ir kiekį. Valstybės narės gali pareikalauti paimti bandinius šiai informacijai patikrinti. Valstybės narės užtikrina, kad iš įmonių surinkta informacija būtų laikoma konfidencialia.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi šio reglamento, atlikdamos administracinius ir fizinius patikrinimus, t. y.:

a)

dažnus patikrinimus vietoje, apie kuriuos nebūtų pranešama iš anksto, siekiant atlikti kryžminį atsargų apskaitos dokumentų ir atitinkamų komercinių dokumentų bei faktiškai turimų atsargų patikrinimą; tokių patikrinimų skaičius priklauso nuo reprezentatyvaus 3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų deklaracijų skaičiaus;

b)

atsitiktinius įmonių, kurios gamina sūrį ir kurioms nesuteiktas leidimas, patikrinimus.

2.   Kiekviena leidimą gavusi įmonė tikrinama mažiausiai kartą per metus.

5 straipsnis

Valstybės narės registruoja šią informaciją:

a)

išduotų ir (arba) panaikintų leidimų skaičių;

b)

šiuose leidimuose deklaruotą kazeino ir kazeinatų kiekį ir pagaminto sūrio kiekį;

c)

jei kazeinas ir (arba) kazeinatai naudoti be leidimo arba nesilaikant nustatytų procentinių dalių, – be leidimo panaudotų kazeino ir kazeinatų kiekį.

6 straipsnis

1.   Nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių nustatytų nuobaudų tvarkos, nuobaudos skiriamos už kazeino ir kazeinatų naudojimą be leidimo. Nuobaudos dydis nustatomas tuomet, kai keičiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 100 straipsnį teiktinos pagalbos dydis.

2.   Sumos, surinktos vadovaujantis 1 dalimi, pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006 (5) 12 straipsnį laikomos asignuotosiomis pajamomis ir deklaruojamos Komisijai vadovaujantis to reglamento 5 straipsniu.

7 straipsnis

1.   Reglamentas (EB) Nr. 1547/2006 panaikinamas.

Tačiau leidimai, suteikti pagal Reglamento (EB) Nr. 1547/2006 1 straipsnį, galioja iki juose nurodytos galiojimo datos.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą ir į Reglamento (EEB) Nr. 2204/90 3 straipsnį laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal priede pateiktą atitikties lentelę.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d. Tačiau 2 straipsnio 1 dalis taikoma nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 201, 1990 7 31, p. 7. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2583/2001 (OL L 345, 2001 12 29, p. 6).

(3)  OL L 286, 2006 10 17, p. 8.

(4)  Codex Alimentarius bendrasis sūrio standartas (CODEX STAN A-6, iš dalies pakeistas 2006 m.).

(5)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.


PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1547/2006

Reglamentas (EEB) Nr. 2204/90

Šis reglamentas

1 ir 2 straipsniai

 

1 ir 2 straipsniai

 

3 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

3 straipsnio 1 dalis

 

3 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

 

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

 

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

 

5 straipsnio c punktas

4 straipsnio 1 dalis

 

6 straipsnis

4 straipsnio 2 dalis

 

5 straipsnis

 

5 straipsnio a ir b punktai

6 straipsnis

 

 

7 straipsnis

7 straipsnis

 

8 straipsnis

I priedas

 

II priedas

 

III priedas

 


Top