Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0381

2008/381/EB: 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo

OJ L 131, 21.5.2008, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 275 - 280

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj

21.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 131/7


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. gegužės 14 d.

dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo

(2008/381/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 66 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2003 m. Komisija nustatė trejų metų parengiamuosius veiksmus Europos migracijos tinklui (toliau – EMT) sukurti, kad Bendrijai ir jos valstybėms narėms būtų teikiami objektyvūs, patikimi ir naujausi su migracija susiję duomenys.

(2)

2003 m. birželio mėn. susitikime Salonikuose Europos Vadovų Taryba, atsižvelgdama į tai, kad svarbu stebėti ir analizuoti daugiaplanį migracijos reiškinį, savo išvadose išreiškė pritarimą EMT sukūrimui ir pažymėjo, kad išnagrinės galimybę ateityje sukurti nuolatinę struktūrą.

(3)

2004 m. lapkričio 4 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino daugiametę programą, vadinamąją Hagos programą, dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimo, kurioje raginama plėtoti bendros politikos prieglobsčio, migracijos, vizų ir pasienio srityse antrąjį etapą nuo 2004 m. gegužės 1 d., remiantis, inter alia, glaudesniu valstybių narių praktiniu bendradarbiavimu ir geresniu keitimusi informacija. Hagos programoje pripažįstama, kad „kuriama Europos prieglobsčio ir migracijos politika turėtų būti grindžiama bendra visų migracijos reiškinių aspektų analize. Ypač svarbu sustiprinti naujausios informacijos ir duomenų apie visus susijusius migracijos pokyčius rinkimą, pateikimą, keitimąsi šia informacija ir veiksmingą jos naudojimą.“

(4)

Siekdama konsultuotis su atitinkamais suinteresuotais subjektais dėl EMT ateities, 2005 m. lapkričio 28 d. Komisija priėmė Žaliąją knygą dėl Europos migracijos tinklo ateities, kurioje, be EMT veikimo pirmaisiais parengiamojo laikotarpio metais įvertinimo, taip pat buvo nagrinėjami tokie klausimai kaip EMT įgaliojimai ir būsima struktūra.

(5)

Konsultavimasis su visuomene parodė, kad dauguma suinteresuotų subjektų pritaria tam, kad būtų tęsiama bei stiprinama EMT veikla ir kad būtų toliau siekiama pirminio EMT tikslo – teikti naujausią, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją migracijos ir prieglobsčio klausimais. Taip pat paaiškėjo, kad dauguma suinteresuotų subjektų pageidauja, kad EMT ir toliau veiktų prie Komisijos.

(6)

EMT darbas turėtų nesidubliuoti su dabartinių Bendrijos priemonių arba struktūrų, kurių tikslas yra rinkti informaciją ir ja keistis migracijos ir prieglobsčio srityse, veikla ir kad, palyginti su jomis, tinklas sukurtų pridėtinės vertės, visų pirma dėl plataus savo uždavinių masto, didelio dėmesio analizei, ryšių su akademine bendruomene ir viešai prieinamų savo veiklos rezultatų.

(7)

Be kitų esamų priemonių ir struktūrų, 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos (2) yra svarbi pamatinė Europos migracijos tinklo veikimo sistema. Taip pat reikėtų skirti dėmesį Informacijos, diskusijų ir keitimosi duomenimis sienų kirtimo ir imigracijos klausimais centro (CIREFI) vykdomam vertingam darbui bei 2005 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimo 2005/267/EB, įsteigiančio saugų žiniatinkliu pagrįstą informacijos ir koordinavimo tinklą, skirtą valstybių narių migracijos valdymo tarnyboms (3), nuostatoms.

(8)

Norint, kad EMT pasiektų savo tikslus, kiekvienoje valstybėje narėje jam teikti paramą turėtų nacionalinis informacijos centras. Nacionalinių informacijos centrų veiklą Bendrijos lygiu turėtų koordinuoti Komisija, padedama paslaugų teikėjo, turinčio pakankamai patirties kasdieniniam EMT darbui organizuoti, įskaitant jo keitimosi informacija sistemą.

(9)

Siekiant užtikrinti, kad nacionaliniai informacijos centrai turėtų reikiamų žinių įvairiems su migracijos ir prieglobsčio klausimais susijusiems aspektams spręsti, juos turėtų sudaryti bent trys ekspertai, kurie, kiekvienas atskirai arba kartu, būtų kompetentingi politikos formavimo, teisės, mokslinių tyrimų ir statistikos srityse. Šie ekspertai galėtų būti iš valstybių narių administracijų arba iš bet kurios kitos organizacijos. Kiekvienas nacionalinis informacijos centras taip pat turėtų bendrai turėti pakankamai žinių informacinių technologijų srityje, kuriant bendradarbiavimo projektus ir tinklus su kitomis nacionalinėmis organizacijomis ir įstaigomis bei bendradarbiaujant daugiakalbėje aplinkoje Europos lygiu.

(10)

Kiekvienas nacionalinis informacijos centras turėtų sukurti nacionalinį migracijos tinklą, kurį sudarytų organizacijos ir asmenys, vykdantys veiklą migracijos ir prieglobsčio srityje, įskaitant, pvz., universitetus, mokslinių tyrimų organizacijas ir mokslininkus, Vyriausybines bei nevyriausybines organizacijas ir tarptautines organizacijas, kad visi atitinkami suinteresuoti subjektai galėtų pareikšti savo nuomonę.

(11)

Valdyba turėtų teikti EMT politines gaires, taip pat dalyvauti rengiant bei tvirtinant EMT metinę veiklos programą.

(12)

Siekiant užtikrinti, kad informacija, kurią EMT rengia tyrimų ir ataskaitų forma, būtų kuo plačiau platinama, ji turėtų būti prieinama naudojantis pažangiausiomis technologinėmis priemonėmis, įskaitant tam skirtą tinklavietę.

(13)

Jeigu tai yra būtina jo tikslams pasiekti, EMT turėtų turėti galimybę užmegzti bendradarbiavimo santykius su kitomis migracijos ir prieglobsčio srityje veikiančiomis įstaigomis. Užmezgant tokius santykius ypač daug dėmesio reikėtų skirti tam, kad būtų užtikrintas deramas bendradarbiavimas su Danijos, Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos, šalių kandidačių, Europos kaimynystės politikoje dalyvaujančių šalių ir Rusijos įstaigomis.

(14)

EMT turėtų būti bendrai finansuojamas iš Komisijos dotacijų pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4).

(15)

Įgyvendinant EMT keitimosi informacija sistemą, reikėtų atsižvelgti į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (5) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6).

(16)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė norinti dalyvauti šio sprendimo priėmime ir taikyme.

(17)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius ir nepažeidžiant minėto protokolo 4 straipsnio, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(18)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo sprendimu sukuriamas Europos migracijos tinklas (toliau – EMT).

2.   EMT tikslas – patenkinti Bendrijos institucijų ir valstybių narių valdžios institucijų bei įstaigų informacijos apie migraciją ir prieglobstį poreikius teikiant naujausią, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie migraciją ir prieglobstį, siekiant prisidėti prie politikos formavimo šiose srityse Europos Sąjungoje.

3.   EMT taip pat teikia informaciją plačiajai visuomenei šiais klausimais.

2 straipsnis

Užduotys

1.   Siekdamas 1 straipsnyje nurodyto tikslo, EMT:

a)

renka naujausius ir patikimus duomenis bei informaciją iš įvairių šaltinių ir jais keičiasi;

b)

analizuoja a punkte nurodytus duomenis bei informaciją ir juos pateikia lengvai prieinama forma;

c)

bendradarbiaudamas su kitomis atitinkamomis ES įstaigomis, padeda kurti rodiklius ir kriterijus, dėl kurių informacija būtų nuoseklesnė ir kurie padėtų plėtoti Bendrijos veiklą, susijusią su migracijos statistiniais duomenimis;

d)

rengia ir skelbia periodiškas migracijos ir prieglobsčio padėties Bendrijoje bei valstybėse narėse ataskaitas;

e)

kuria ir tvarko internetinę keitimosi informacija sistemą, kurioje galima susipažinti su atitinkamais migracijos ir prieglobsčio srities dokumentais bei leidiniais;

f)

didina informuotumą apie EMT, sudarydamas galimybę susipažinti su renkama informacija ir platindamas savo veiklos rezultatus, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra slapto pobūdžio;

g)

koordinuoja informaciją ir bendradarbiauja su kitomis atitinkamomis Europos bei tarptautinėmis įstaigomis.

2.   EMT užtikrina, kad jo veikla būtų suderinta ir koordinuojama su atitinkamomis Bendrijos priemonėmis bei struktūromis migracijos ir prieglobsčio srityje.

3 straipsnis

Sudėtis

EMT sudaro:

Valstybių narių paskirti nacionaliniai informacijos centrai,

Komisija.

4 straipsnis

Valdyba

1.   EMT vadovauja valdyba, kurią sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės ir vienas Komisijos atstovas, kuriam padeda du moksliniai ekspertai.

2.   Valdybos pirmininko pareigas eina Komisijos atstovas.

3.   Kiekvienas valdybos narys, įskaitant pirmininką, turi vieną balsą. Sprendimai priimami dviejų trečdalių balsų dauguma.

4.   Europos Parlamento atstovas gali dalyvauti valdybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis.

5.   Valdyba visų pirma:

a)

remdamasi pirmininko pateiktu projektu, padeda rengti ir tvirtina EMT metinę veiklos programą, įskaitant preliminarią kiekvienam nacionaliniam informacijos centrui skirto minimalaus ir maksimalaus biudžeto sumą, kuria būtų užtikrinta, kad su tinkamu tinklo veikimu pagal 5 straipsnį susijusios pagrindinės išlaidos būtų padengtos;

b)

peržiūri EMT padarytą pažangą, prireikus pateikdama rekomendacijas dėl būtinų veiksmų;

c)

ne rečiau kaip kartą per metus Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui teikia glaustą vykdomos EMT veiklos ir svarbiausių savo tyrimų rezultatų padėties ataskaitą;

d)

nustato tinkamiausias strateginio bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis, kompetentingomis migracijos ir prieglobsčio srityje, formas ir, prireikus, tokio bendradarbiavimo administravimo tvarką, kaip nurodyta 10 straipsnyje;

e)

teikia nacionaliniams informacijos centrams rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo ir padeda imtis reikiamų veiksmų, jei nustatyti nuolatiniai nacionalinio informacijos centro darbo trūkumai gali turėti neigiamų padarinių EMT darbui.

6.   Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir, pirmininkui sušaukus, renkasi bent du kartus per metus.

5 straipsnis

Nacionaliniai informacijos centrai

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria vieną įstaigą, kuri atlieka jos nacionalinio informacijos centro funkcijas. Siekiant palengvinti EMT darbą ir užtikrinti, kad būtų pasiekti jo tikslai, valstybės narės prireikus atsižvelgia į tai, ar reikia koordinuoti jų atstovo valdyboje ir jų nacionalinio informacijos centro veiklą.

2.   Nacionalinį informacijos centrą sudaro ne mažiau kaip trys ekspertai. Vienas iš šių ekspertų, kuris eina nacionalinio koordinatoriaus pareigas, yra taip paskirtos įstaigos pareigūnas arba darbuotojas. Likusieji ekspertai gali priklausyti tai pačiai įstaigai arba kitoms, valstybinėms ar privačioms, nacionalinėms ir tarptautinėms valstybėje narėje įsikūrusioms organizacijoms.

3.   Kiekvieno nacionalinio informacijos centro ekspertai turi bendrai turėti žinių prieglobsčio ir migracijos srityje, įskaitant su politikos formavimu, teise, moksliniais tyrimais ir statistika susijusius aspektus.

4.   Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos valstybės narės informuoja Komisiją apie jų nacionalinių informacijos centrų ekspertus, nurodydamos, kaip jie atitinka 3 dalyje išdėstytus reikalavimus.

5.   Nacionaliniai informacijos centrai vykdo EMT užduotis nacionaliniu lygiu ir visų pirma:

a)

teikia nacionalines ataskaitas, įskaitant 9 straipsnyje nurodytas ataskaitas;

b)

teikia nacionalinius duomenis keitimosi informacija sistemai, nurodytai 8 straipsnyje;

c)

plėtoja gebėjimus teikti ad hoc prašymus ir greitai atsakyti į tokius prašymus, gautus iš kitų nacionalinių informacijos centrų;

d)

sukuria nacionalinį migracijos tinklą, sudarytą iš įvairių organizacijų ir asmenų, veikiančių migracijos bei prieglobsčio srityje ir atstovaujančių atitinkamiems suinteresuotiems subjektams. Nacionalinio migracijos tinklo narių gali būti prašoma dalyvauti EMT veikloje, visų pirma pagal 8 ir 9 straipsnius.

6.   Kiekvieno nacionalinio informacijos centro ekspertai reguliariai susitinka aptarti savo veiklą – prireikus taip pat su atitinkamų nacionalinių migracijos tinklų, nurodytų 5 dalies d punkte, nariais – ir keistis informacija apie vykdomą ir būsimą veiklą.

6 straipsnis

Koordinavimas

1.   Komisija koordinuoja EMT darbą, be kita ko, pagal 2 straipsnio 2 dalį ir užtikrina, kad jis deramai atspindėtų Bendrijos politikos prioritetus migracijos ir prieglobsčio srityje.

2.   Organizuoti EMT darbą Komisijai padeda paslaugų teikėjas, atrinktas laikantis viešųjų pirkimų tvarkos. Toks paslaugų teikėjas turi atitikti 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus ir bet kokius kitus Komisijos apibrėžtus atitinkamus reikalavimus.

3.   Paslaugų teikėjas, prižiūrint Komisijai, inter alia:

a)

organizuoja kasdieninį EMT darbą;

b)

sukuria ir tvarko keitimosi informacija sistemą, nurodytą 8 straipsnyje;

c)

koordinuoja iš nacionalinių informacijos centrų gaunamą informaciją;

d)

organizuoja 7 straipsnyje nurodytus posėdžius;

e)

rengia ataskaitų ir tyrimų, nurodytų 9 straipsnyje, rinkinius ir apibendrinimus.

4.   Komisija, pasikonsultavusi su nacionaliniais informacijos centrais ir gavusi valdybos pritarimą, priima EMT metinę veiklos programą, atsižvelgdama į 1 ir 2 straipsniuose apibrėžtą bendrąjį tikslą ir užduotis. Programoje nurodomi tikslai ir teminiai prioritetai. Komisija stebi, kaip vykdoma metinė veiklos programa, ir teikia reguliarias jos vykdymo ir EMT veiklos ataskaitas valdybai.

5.   Gavusi valdybos rekomendacijas, nurodytas 4 straipsnio 5 dalies e punkte, Komisija, remdamasi šio straipsnio 6 dalyje nurodytais susitarimais dėl dotacijų, imasi reikiamų veiksmų.

6.   Komisija, remdamasi EMT metine veiklos programa, nustato preliminarias sumas, turimas dotacijoms ir sutartims pagal finansavimo sprendimą, priimtą vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 75 straipsniu.

7.   Remdamasi atskiromis nacionalinių informacijos centrų pateiktomis paraiškomis dėl dotacijų, Komisija skiria dotacijas veiklai nacionaliniams informacijos centrams, kurie atitinka 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse išdėstytus reikalavimus. Didžiausia suma, kurią Bendrija gali bendrai finansuoti, yra 80 % bendrų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

8.   Remiantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 113 straipsnio 2 dalimi, atnaujinant tokias dotacijas laipsniško mažėjimo principas netaikomas.

7 straipsnis

Posėdžiai

1.   EMT posėdžiai paprastai šaukiami mažiausiai penkis kartus per metus.

2.   EMT posėdžiuose kiekvienam nacionaliniam informacijos centrui atstovauja bent vienas jo ekspertas. Posėdžiuose dalyvauja ne daugiau kaip po tris kiekvieno nacionalinio informacijos centro ekspertus.

3.   EMT posėdžius sušaukia ir jiems vadovauja Komisijos atstovas.

4.   EMT reguliariais posėdžiais siekiama, kad:

a)

nacionaliniai informacijos centrai galėtų keistis žiniomis ir patirtimi, visų pirma susijusiomis su EMT veikimu;

b)

būtų peržiūrėta EMT padaryta pažanga, visų pirma rengiant 9 straipsnyje nurodytas ataskaitas ir tyrimus;

c)

būtų keičiamasi informacija ir nuomonėmis, visų pirma apie 8 straipsnyje minimos turimos informacijos struktūrą, rūšiavimą, turinį ir galimybę su ja susipažinti;

d)

būtų suteikta galimybė aptarti praktines ir teisines problemas, su kuriomis valstybės narės susiduria migracijos ir prieglobsčio srityje, visų pirma nagrinėjant ad hoc prašymus, nurodytus 5 straipsnio 5 dalies c punkte;

e)

būtų konsultuojamasi su nacionaliniais informacijos centrais plėtojant EMT metinę veiklos programą, nurodytą 6 straipsnio 4 dalyje.

5.   EMT nepriklausantys ekspertai ir įstaigos gali būti pakviesti į jo posėdžius, jei manoma, kad jų dalyvavimas pageidautinas. Taip pat gali būti organizuojami jungtiniai posėdžiai su kitais tinklais ar organizacijomis.

6.   Apie 5 dalyje nurodytą veiklą, jeigu ji nebuvo suplanuota pagal EMT metinę veiklos programą, tinkamu laiku pranešama nacionaliniams informacijos centrams.

8 straipsnis

Keitimosi informacija sistema

1.   Vadovaujantis šiuo straipsniu, sukuriama internetinė keitimosi informacija sistema, prieinama per tam skirtą tinklavietę.

2.   Keitimosi informacija sistemos duomenys paprastai yra vieši.

Nepažeidžiant 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (7), galimybė susipažinti su slapto pobūdžio informacija suteikiama tik EMT nariams.

3.   Keitimosi informacija sistemą sudaro bent šie elementai:

a)

prieiga prie Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų, teismų praktikos ir politikos pokyčių migracijos ir prieglobsčio srityse;

b)

ad hoc prašymų, nurodytų 5 straipsnio 5 dalies c punkte, funkcija;

c)

migracijos ir prieglobsčio žodynas ir aiškinamasis žodynas;

d)

tiesioginė prieiga prie visų EMT leidinių, įskaitant 9 straipsnyje minimas ataskaitas ir tyrimus, taip pat prie reguliaraus informacinio biuletenio;

e)

mokslininkų ir mokslinių tyrimų institucijų, veikiančių migracijos ir prieglobsčio srityje, katalogas.

4.   Siekdamas užtikrinti prieigą prie 3 dalyje minėtos informacijos, prireikus EMT gali papildomai pateikti nuorodas į kitas tinklavietes, kuriose skelbiama pirminė informacija.

5.   Speciali tam skirta tinklavietė palengvina prieigą prie palyginamų visuomenės informavimo iniciatyvų panašiais klausimais ir tinklaviečių, kuriose pateikta informacija apie migracijos bei prieglobsčio padėtį valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse.

9 straipsnis

Ataskaitos ir tyrimai

1.   Kiekvienas nacionalinis informacijos centras kiekvienais metais pateikia migracijos ir prieglobsčio padėties valstybėje narėje ataskaitą, kurioje aprašomi politikos pokyčiai ir pateikiami statistiniai duomenys.

2.   Pagal metinę veiklos programą kiekvienas nacionalinis informacijos centras, vadovaudamasis bendromis specifikacijomis, atlieka kitus tyrimus, susijusius su konkrečiais migracijos ir prieglobsčio klausimais, kurių reikia siekiant padėti formuoti politiką.

10 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis

1.   EMT bendradarbiauja su valstybių narių arba trečiųjų šalių įstaigomis, įskaitant ES agentūras ir tarptautines organizacijas, kompetentingomis migracijos ir prieglobsčio srityje.

2.   1 dalyje nurodyto bendradarbiavimo, įskaitant galimus atvejus, kai Komisijai gali tekti sudaryti susitarimus Bendrijos vardu, administravimo tvarką tvirtina valdyba.

11 straipsnis

Biudžeto lėšos

Šiame sprendime numatytiems veiksmams įgyvendinti skirtos biudžeto lėšos įtraukiamos į Europos Sąjungos bendrojo biudžeto metinius asignavimus. Turimus metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinio paketo ribų.

12 straipsnis

Biudžeto vykdymas

Komisija Bendrijos finansinę paramą teikia pagal Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002.

13 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, o po to – kas trejus metus, Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui EMT veiklos ataskaitą, pagrįstą išorės ir nepriklausomu įvertinimu. Kartu su ataskaita prireikus pateikiami pasiūlymai dėl pakeitimų.

14 straipsnis

Paskelbimas ir taikymo pradžios data

Šis sprendimas taikomas nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

15 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. BAJUK


(1)  2008 m. balandžio 10 d. nuomonė, dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 199, 2007 7 31, p. 23.

(3)  OL L 83, 2005 4 1, p. 48.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).

(5)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(7)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.


Top