EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0216

2008/216/EB: 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

OJ L 68, 12.3.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 218 - 218

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/216/oj

12.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/14


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

(2008/216/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 80 straipsnio 2 dalį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl galiojančių dvišalių susitarimų tam tikrų nuostatų pakeitimo susitarimu su Bendrija.

(2)

Komisija Bendrijos vardu vedė derybas dėl susitarimo su Jordanijos Hašimitų Karalyste dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų, laikydamasi mechanizmų ir nurodymų, numatytų 2003 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimo, įgaliojančio Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl galiojančių dvišalių susitarimų tam tikrų nuostatų pakeitimo susitarimu su Bendrija, priede.

(3)

Atsižvelgiant į vėlesnį jo sudarymą, susitarimas turėtų būti pasirašytas ir laikinai taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymas, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą dėl minėto susitarimo sudarymo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį(-is), įgaliotą(-us) pasirašyti susitarimą Bendrijos vardu, atsižvelgiant į tai, kad jis turi būti sudarytas.

3 straipsnis

Iki susitarimo įsigaliojimo jis laikinai taikomas nuo pirmojo mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui skirtų procedūrų užbaigimą, pirmos dienos.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas pateikti susitarimo 9 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininké

A. SCHAVAN


Top

12.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/15


Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės

SUSITARIMAS

dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

EUROPOS BENDRIJA,

ir

JORDANIJOS HAŠIMITŲ KARALYSTĖ,

toliau – Šalys,

PAŽYMĖDAMOS, kad dvišaliuose susitarimuose dėl oro susisiekimo paslaugų, kuriuos sudarė kelios Europos bendrijos valstybės narės ir Jordanijos Hašimitų Karalystė, yra nuostatų, prieštaraujančių Europos bendrijos teisei,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrija turi išskirtinę kompetenciją kelių aspektų, kurie gali būti įtraukti į Europos bendrijos valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalius susitarimus dėl oro susisiekimo paslaugų, atžvilgiu,

PAŽYMĖDAMOS, kad pagal Europos bendrijos teisę valstybėje narėje įsisteigę Bendrijos oro vežėjai turi teisę nediskriminuojami naudotis oro maršrutais tarp Europos bendrijos valstybių narių ir trečiųjų šalių,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimus, numatančius galimybę tokių trečiųjų šalių nacionaliniams subjektams įgyti nuosavybės teises į oro vežėjų, turinčių pagal Europos bendrijos teisę išduotas licencijas, bendroves,

PRIPAŽINDAMOS, kad Europos bendrijos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatos, prieštaraujančios Europos bendrijos teisei, turi būti visiškai suderintos su Europos bendrijos teise tam, kad būtų sukurtas tvirtas teisinis pagrindas oro susisiekimo paslaugoms tarp Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės ir užtikrintas tokių oro susisiekimo paslaugų tęstinumas,

PAŽYMĖDAMOS, kad pagal Europos bendrijos teisę oro vežėjams iš esmės draudžiama sudaryti susitarimus, kurie galėtų daryti poveikį Europos bendrijos valstybių narių tarpusavio prekybai, ir kurių tikslas arba poveikis būtų užkirsti kelią konkurencijai, jos apribojimas arba iškraipymas,

PRIPAŽINDAMOS, kad Europos bendrijos valstybių narių su Jordanijos Hašimitų Karalyste sudarytų dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatos, kurios: i) atitinkamuose oro maršrutuose reikalauja ar padeda sudaryti bendrovių susitarimus, priimti bendrovių asociacijų sprendimus arba imtis suderintų veiksmų, kurie užkerta kelią oro vežėjų konkurencijai atitinkamuose oro maršrutuose, ją iškreipia arba apriboja; arba ii) stiprina tokio susitarimo, sprendimo ar suderintų veiksmų poveikį; arba iii), įgalina oro vežėjus arba kitus privačius ūkinės veiklos subjektus atitinkamuose maršrutuose imtis priemonių, užkertančių kelią oro vežėjų konkurencijai, ją iškreipiančių ar apribojančių, gali trukdyti veiksmingai taikyti konkurencijos taisykles įmonėms,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrija šiuo susitarimu nesiekia didinti oro eismo tarp Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės masto, daryti poveikį pusiausvyrai tarp Bendrijos oro vežėjų ir Jordanijos Hašimitų Karalystės oro vežėjų, arba pakeisti esamų dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatų, susijusių su skrydžių teisėmis,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Šiame susitarime „valstybės narės“ – Europos bendrijos valstybės narės.

2.   Kiekviename iš 1 priede išvardytų susitarimų daromos nuorodos į valstybės narės, kuri yra to susitarimo šalis, nacionalinius subjektus yra suprantamos kaip nuorodos į Europos bendrijos valstybių narių nacionalinius subjektus.

3.   Kiekviename iš 1 priede išvardytų susitarimų daromos nuorodos į valstybės narės, kuri yra to susitarimo šalis, oro vežėjus ar aviakompanijas yra suprantamos kaip nuorodos į tos valstybės narės oro vežėjus ar aviakompanijas.

4.   Skrydžių teisių suteikimas ir toliau vykdomas remiantis dvišaliais susitarimais tarp Jordanijos Hašimitų Karalystės ir valstybių narių.

2 straipsnis

Valstybės narės paskyrimas

1.   Šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos atitinkamai pakeičia 2 priedo a ir b punktuose išvardytų straipsnių atitinkamas nuostatas dėl atitinkamos valstybės narės oro vežėjo paskyrimo, Jordanijos Hašimitų Karalystės jam suteiktų įgaliojimų ir leidimų, bei, atitinkamai, atsisakymo išduoti įgaliojimus ar leidimus oro vežėjui, jų atšaukimo, laikino galiojimo sustabdymo ar apribojimo.

2.   Gavusi valstybės narės paskyrimą, Jordanijos Hašimitų Karalystė kuo greičiau suteikia atitinkamus įgaliojimus ir leidimus, jeigu:

i)

oro vežėjas yra įsisteigęs paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje pagal Europos bendrijos steigimo sutartį ir turi galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti pagal Europos bendrijos teisę;

ii)

už oro vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė vykdo ir užtikrina veiksmingą oro vežėjo veiklos kontrolę, ir paskyrimo dokumente yra aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija; ir

iii)

oro vežėją tiesiogiai arba jo kontrolinį akcijų paketą valdo bei veiksmingai kontroliuoja valstybės narės ir (arba) valstybių narių nacionaliniai subjektai, ir (arba) 3 priede išvardytos kitos valstybės ir (arba) jų nacionaliniai subjektai.

3.   Jordanijos Hašimitų Karalystė gali atsisakyti išduoti valstybės narės paskirtam oro vežėjui įgaliojimus ar leidimus, juos atšaukti, laikinai sustabdyti ar apriboti jų galiojimą, jeigu:

i)

oro vežėjas nėra įsisteigęs paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje pagal Europos bendrijos steigimo sutartį arba neturi galiojančios licencijos oro susisiekimui vykdyti pagal Europos bendrijos teisę; arba

ii)

už oro vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė nevykdo ar neužtikrina veiksmingos oro vežėjo veiklos kontrolės, arba paskyrimo dokumente nėra aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija; arba

iii)

oro vežėjo tiesiogiai arba jo kontrolinio akcijų paketo nevaldo bei jo veiksmingai nekontroliuoja valstybės narės ir (arba) jų nacionaliniai subjektai, ir (arba) 3 priede išvardytos kitos valstybės ir (arba) jų nacionaliniai subjektai; arba

iv)

oro vežėjas jau yra gavęs leidimą vykdyti skrydžius pagal Jordanijos Hašimitų Karalystės ir kitos valstybės narės dvišalį susitarimą, ir taikant skrydžių teises pagal šį susitarimą maršrutui, į kurį įeina punktas toje kitoje valstybėje narėje, jis pažeistų skrydžių teisių apribojimus, nustatytus Jordanijos Hašimitų Karalystės ir tos kitos valstybės narės dvišaliame susitarime; arba

v)

paskirtasis oro vežėjas turi valstybės narės išduotą oro vežėjo pažymėjimą ir nėra sudarytas Jordanijos Hašimitų Karalystės bei tos valstybės narės dvišalis susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, ir ta valstybė narė nesuteikė skrydžių teisių Jordanijos Hašimitų Karalystės paskirtajam oro vežėjui.

Naudodamasi savo teise pagal šią dalį, Jordanijos Hašimitų Karalystė nediskriminuoja Bendrijos oro vežėjų dėl nacionalinės priklausomybės.

3 straipsnis

Su veiklos kontrole susijusios teisės

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo 2 priedo c punkte išvardytus straipsnius.

2.   Jeigu valstybė narė paskyrė oro vežėją, kurio veiklos kontrolę vykdo ir užtikrina kita valstybė narė, Jordanijos Hašimitų Karalystės teisės pagal oro vežėją paskyrusios valstybės narės bei Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo saugą reglamentuojančias nuostatas taikomos ir tada, kai ta kita valstybė narė priima, įgyvendina ar užtikrina saugos standartus ir išduoda tam oro vežėjui leidimą vykdyti skrydžius.

4 straipsnis

Aviacinių degalų apmokestinimas

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo atitinkamas 2 priedo d punkte išvardytų straipsnių nuostatas.

2.   Nepaisant jokių kitų priešingų nuostatų, jokia 2 priedo d punkte išvardytų susitarimų nuostata nedraudžia valstybei narei nustatyti mokesčių, rinkliavų, muitų ar mokesčių už degalus, tiekiamus jos teritorijoje į Jordanijos Hašimitų Karalystės paskirtojo oro vežėjo orlaivį, kai toks oro vežėjas vykdo skrydžius iš vieno valstybės narės teritorijos punkto į kitą tos pačios arba kitos valstybės narės teritorijos punktą.

5 straipsnis

Vežimo Europos bendrijoje tarifai

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo 2 priedo e punkte išvardytus straipsnius.

2.   Tarifams, kuriuos pagal 1 priede nurodytą susitarimą, kuriame yra 2 priedo e punkte nurodyta nuostata dėl vežimo vien Europos bendrijos teritorijoje, nustato Jordanijos Hašimitų Karalystės paskirtasis(-ieji) oro vežėjas(-ai), taikoma Europos bendrijos teisė.

6 straipsnis

Konkurencijos taisyklių laikymasis

1.   Nepaisant jokių kitų priešingų nuostatų, jokia 1 priede išvardytų susitarimų nuostata i) neskatina bendrovių susitarimų, bendrovių asociacijų sprendimų ar kitų suderintų veiksmų, užkertančių kelią konkurencijai ar ją iškreipiančių; ii) nestiprina tokių susitarimų, sprendimų ar suderintų veiksmų poveikio; arba iii) nesuteikia teisės privatiems ūkinės veiklos subjektams imtis priemonių, kurios užkerta kelią konkurencijai, ją iškreipia arba apriboja.

2.   1 priede išvardytų susitarimų nuostatos, nesuderinamos su šio straipsnio 1 dalimi, netaikomos.

7 straipsnis

Susitarimo priedai

Šio susitarimo priedai yra neatskiriama jo dalis.

8 straipsnis

Persvarstymas ar keitimas

Šalys bet kuriuo metu abipusiu susitarimu gali persvarstyti ar iš dalies pakeisti šį susitarimą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir laikinas taikymas

1.   Šis susitarimas įsigalioja, kai šalys viena kitai raštu praneša apie šiam susitarimui įsigalioti būtinų atitinkamų vidaus procedūrų užbaigimą.

2.   Nepaisydamos 1 dalies, šalys susitaria laikinai taikyti šį susitarimą nuo sekančio mėnesio po to, kai šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų procedūrų užbaigimą, pirmos dienos.

3.   Valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimai ir kiti dokumentai, kurie šio susitarimo pasirašymo dieną dar nėra įsigalioję ir nėra laikinai taikomi, yra išvardyti 1 priedo b punkte. Šis susitarimas taikomas visiems šiems susitarimams ir dokumentams, kai jie įsigalioja ar pradedami laikinai taikyti.

10 straipsnis

Galiojimo nutraukimas

1.   Jeigu 1 priede nurodyto susitarimo galiojimas nutraukiamas, tuo pat metu netenka galios visos šio susitarimo nuostatos, susijusios su atitinkamu 1 priede nurodytu susitarimu.

2.   Jeigu nutraukiamas visų 1 priede išvardytų susitarimų galiojimas, tuo pat metu netenka galios ir šis susitarimas.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį susitarimą.

Priimta du tūkstančiai aštuntųjų metų vasario dvidešimt penktą dieną Briuselyje dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir arabų kalbomis.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Haxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské královstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image


1 PRIEDAS

Šio susitarimo 1 straipsnyje minėtų susitarimų sąrašas

a)

Jordanijos Hašimitų Karalystės ir Europos bendrijos valstybių narių susitarimai dėl oro susisiekimo paslaugų, kurie šio susitarimo pasirašymo dieną yra sudaryti, pasirašyti ir (arba) laikinai taikomi

Austrijos Federalinės Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo, pasirašytas Vienoje 1976 m. birželio 16 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Austrijos susitarimas).

Pakeitimai padaryti, pasikeičiant 1993 m. gegužės 23 d. ir liepos 8 d. notomis.

Papildymai, padaryti konfidencialiuoju susitarimo memorandumu Amane 1997 m. spalio 29 d.

Belgijos Karalystės Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas, pasirašytas Amane 1960 m. spalio 19 d., dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp abiejų valstybių teritorijų ir už jų ribų nustatymo (toliau 2 priede – Jordanijos ir Belgijos susitarimas).

Papildymai padaryti konfidencialiuoju susitarimo memorandumu, sudarytu Amane 1994 m. rugsėjo 15 d.

Bulgarijos Respublikos Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas, pasirašytas Sofijoje 2001 m. rugpjūčio 25 d., dėl oro susisiekimo tarp abiejų valstybių teritorijų ir už jų ribų (toliau 2 priede – Jordanijos ir Bulgarijos susitarimas).

Kipro Respublikos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimas, pasirašytas Amane 1967 m. balandžio 23 d., dėl reguliaraus komercinio oro susisiekimo (toliau 2 priede – Jordanijos ir Kipro susitarimas).

Čekijos Respublikos Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas, pasirašytas Amane 1997 m. rugsėjo 20 d., dėl oro susisiekimo (toliau 2 priede – Jordanijos ir Čekijos Respublikos susitarimas).

Danijos Karalystės Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas, pasirašytas Amane 1961 m. gruodžio 7 d., dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp abiejų valstybių teritorijų ir už jų ribų nustatymo (toliau 2 priede – Jordanijos ir Danijos susitarimas).

Suomijos Respublikos Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas, pasirašytas Helsinkyje 1978 m. balandžio 11 d., dėl oro susisiekimo tarp abiejų valstybių teritorijų (toliau 2 priede – Jordanijos ir Suomijos susitarimas).

Prancūzijos Respublikos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimas, pasirašytas Amane 1966 m. balandžio 30 d., dėl oro susisiekimo (toliau 2 priede – Jordanijos ir Prancūzijos susitarimas).

Papildymai padaryti susitarimo memorandumu, sudarytu Paryžiuje 2000 m. lapkričio 16 d.

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimas dėl oro susisiekimo, sudarytas Bonoje 1970 m. sausio 29 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Vokietijos susitarimas).

Graikijos Karalystės Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas, pasirašytas Atėnuose 1967 m. balandžio 17 d., dėl nuolatinio komercinio oro susisiekimo (toliau 2 priede – Jordanijos ir Graikijos susitarimas).

Airijos Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo, parafuotas 1998 m. kovo 19 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Airijos susitarimas).

Italijos Respublikos Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl reguliaraus oro susisiekimo sukūrimo ir veikimo, pasirašytas Romoje 1980 m. kovo 28 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Italijos susitarimas).

Susitarimas turi būti skaitomas kartu su 1978 m. birželio 25 d. konfidencialiu susitarimo memorandumu.

Pakeitimai padaryti, pasikeičiant 1996 m. liepos 12 d. ir rugsėjo 11 d. notomis.

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp abiejų valstybių teritorijų ir už jų ribų sukūrimo ir veikimo, pasirašytas Amane 1962 m. balandžio 9 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Liuksemburgo susitarimas).

Maltos Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo projektas dėl oro susisiekimo tarp abiejų valstybių teritorijų ir už jų ribų, parafuotas ir pridedamas kaip susitarimo memorandumo, sudaryto Amane 1999 m. rugsėjo 28 d., C priedas (toliau 2 priede – Jordanijos ir Maltos susitarimo projektas).

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp abiejų valstybių teritorijų ir už jų ribų nustatymo ir veikimo, pasirašytas Amane 1961 m. rugpjūčio 24 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Nyderlandų susitarimas).

Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo, pasirašytas Amane 1993 m. lapkričio 22 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Lenkijos susitarimas).

Portugalijos Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, parafuotas ir pridėtas prie susitarimo memorandumo, pasirašyto Lisabonoje 1982 m. sausio 29 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Portugalijos susitarimo projektas).

Rumunijos Socialistinės Respublikos Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl civilinio oro susisiekimo, pasirašytas Bukarešte 1975 m. rugsėjo 17 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Rumunijos susitarimas).

Ispanijos Karalystės Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, pasirašytas Madride 1977 m. gegužės 18 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Ispanijos susitarimas).

Švedijos Karalystės Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp abiejų valstybių teritorijų ir už jų ribų nustatymo ir veikimo, pasirašytas Amane 1961 m. sausio 9 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Švedijos susitarimas).

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo tarp abiejų valstybių teritorijų ir už jų ribų, pasirašytas Amane 1969 m. rugpjūčio 9 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Jungtinės Karalystės susitarimas).

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimo projektas dėl oro susisiekimo, parafuotas ir pridėtas kaip B priedas prie susitarimo memorandumo, pasirašyto Amane 1995 m. liepos 13 d. (toliau 2 priede – Jordanijos ir Jungtinės Karalystės persvarstytas susitarimo projektas).

b)

Parafuoti ar pasirašyti Jordanijos ir Europos bendrijos valstybių narių susitarimai ir kiti dokumentai dėl oro susisiekimo paslaugų, kurie šio susitarimo pasirašymo dieną dar nėra įsigalioję ir nėra laikinai taikomi

[specialiai palikta tuščia vieta]

2 PRIEDAS

Šio susitarimo 1 priede išvardytų ir 2–5 straipsniuose paminėtų susitarimų straipsnių sąrašas

a)

Valstybės narės paskyrimas:

Jordanijos ir Austrijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Belgijos susitarimo 2 straipsnis,

Jordanijos ir Bulgarijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Kipro susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Čekijos Respublikos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Danijos susitarimo 2 straipsnis,

Jordanijos ir Suomijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Vokietijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Graikijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Airijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Italijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Maltos susitarimo projekto 3 straipsnis,

Jordanijos ir Nyderlandų susitarimo 2 straipsnis,

Jordanijos ir Lenkijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Portugalijos susitarimo projekto 3 straipsnis,

Jordanijos ir Rumunijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Ispanijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Švedijos susitarimo 2 straipsnis,

Jordanijos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Jungtinės Karalystės persvarstyto susitarimo projekto 4 straipsnis.

b)

Atsisakymas išduoti įgaliojimus ar leidimus, jų atšaukimas, laikinas galiojimo sustabdymas ar apribojimas:

Jordanijos ir Austrijos susitarimo 4 straipsnis,

Jordanijos ir Belgijos susitarimo 5 straipsnis,

Jordanijos ir Bulgarijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Kipro susitarimo 6 straipsnis,

Jordanijos ir Čekijos Respublikos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Danijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Suomijos susitarimo 3 ir 4 straipsniai,

Jordanijos ir Prancūzijos susitarimo 6 straipsnis,

Jordanijos ir Vokietijos susitarimo 4 straipsnis,

Jordanijos ir Graikijos susitarimo 6 straipsnis,

Jordanijos ir Airijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Italijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Liuksemburgo susitarimo 5 straipsnis,

Jordanijos ir Maltos susitarimo projekto 4 straipsnis,

Jordanijos ir Nyderlandų susitarimo 5 straipsnis,

Jordanijos ir Lenkijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Portugalijos susitarimo projekto 3 ir 4 straipsniai,

Jordanijos ir Rumunijos susitarimo 4 straipsnis,

Jordanijos ir Ispanijos susitarimo 4 straipsnis,

Jordanijos ir Švedijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 4 straipsnis,

Jordanijos ir Jungtinės Karalystės persvarstyto susitarimo projekto 5 straipsnis.

c)

Veiklos kontrolė:

Jordanijos ir Maltos susitarimo projekto 7 straipsnis.

d)

Aviacinių degalų apmokestinimas:

Jordanijos ir Austrijos susitarimo 8 straipsnis,

Jordanijos ir Belgijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Bulgarijos susitarimo 9 straipsnis,

Jordanijos ir Kipro susitarimo 7 straipsnis,

Jordanijos ir Čekijos Respublikos susitarimo 8 straipsnis,

Jordanijos ir Danijos susitarimo 4 straipsnis,

Jordanijos ir Suomijos susitarimo 5 straipsnis,

Jordanijos ir Prancūzijos susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Vokietijos susitarimo 6 straipsnis,

Jordanijos ir Graikijos susitarimo 7 straipsnis,

Jordanijos ir Airijos susitarimo 13 straipsnis,

Jordanijos ir Italijos susitarimo 5 straipsnis,

Jordanijos ir Liuksemburgo susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Maltos susitarimo projekto 5 straipsnis,

Jordanijos ir Nyderlandų susitarimo 3 straipsnis,

Jordanijos ir Lenkijos susitarimo 8 straipsnis,

Jordanijos ir Portugalijos susitarimo projekto 6 straipsnis,

Jordanijos ir Rumunijos susitarimo 8 straipsnis,

Jordanijos ir Ispanijos susitarimo 5 straipsnis,

Jordanijos ir Švedijos susitarimo 4 straipsnis,

Jordanijos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 5 straipsnis,

Jordanijos ir Jungtinės Karalystės persvarstyto susitarimo projekto 8 straipsnis.

e)

Vežimo Europos bendrijoje tarifai:

Jordanijos ir Austrijos susitarimo 10 straipsnis,

Jordanijos ir Belgijos susitarimo 6 straipsnis,

Jordanijos ir Bulgarijos susitarimo 11 straipsnis,

Jordanijos ir Kipro susitarimo 10 straipsnis,

Jordanijos ir Čekijos Respublikos susitarimo 10 straipsnis,

Jordanijos ir Danijos susitarimo 7 straipsnis,

Jordanijos ir Suomijos susitarimo 8 straipsnis,

Jordanijos ir Prancūzijos susitarimo 16 straipsnis,

Jordanijos ir Vokietijos susitarimo 9 straipsnis,

Jordanijos ir Graikijos susitarimo 9 straipsnis,

Jordanijos ir Airijos susitarimo 7 straipsnis,

Jordanijos ir Italijos susitarimo 8 straipsnis,

Jordanijos ir Liuksemburgo susitarimo 6 straipsnis,

Jordanijos ir Maltos susitarimo projekto 10 straipsnis,

Jordanijos ir Nyderlandų susitarimo 6 straipsnis,

Jordanijos ir Lenkijos susitarimo 10 straipsnis,

Jordanijos ir Portugalijos susitarimo projekto 9 straipsnis,

Jordanijos ir Rumunijos susitarimo 7 straipsnis,

Jordanijos ir Ispanijos susitarimo 11 straipsnis,

Jordanijos ir Švedijos susitarimo 7 straipsnis,

Jordanijos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 8 straipsnis,

Jordanijos ir Jungtinės Karalystės persvarstyto susitarimo projekto 7 straipsnis.


3 PRIEDAS

Kitų šio susitarimo 2 straipsnyje paminėtų valstybių sąrašas

a)

Islandijos Respublika (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

b)

Lichtenšteino Kunigaikštystė (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

c)

Norvegijos Karalystė (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

d)

Šveicarijos Konfederacija (pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto).

Top