Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1422

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1422/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 317, 5.12.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 196 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; panaikino 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1422/oj

5.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1422/2007

2007 m. gruodžio 4 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (1), ypač į jos 69 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (2), ypač į jos 78 straipsnį,

pasikonsultavusi su Viešųjų sutarčių patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

1994 m. gruodžio 22 d. Sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (3) Taryba patvirtino Susitarimą dėl viešųjų pirkimų (toliau – susitarimas). Susitarimą reikėtų taikyti visoms viešojo pirkimo sutartims, kurių vertė pasiekia arba viršija susitarime nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – ribos).

(2)

Direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB vienas iš tikslų – sudaryti sąlygas, kad perkančiosios organizacijos, taikančios minėtas direktyvas, tuo pat metu sugebėtų vykdyti ir susitarime nustatytus įpareigojimus. Todėl tomis direktyvomis nustatytos viešųjų sutarčių ribos, kurioms taip pat taikomas susitarimas, turi būti suderintos taip, kad jos atitiktų susitarime nustatytų ribų lygiareikšmę vertę eurais, suapvalintą iki artimiausio tūkstančio.

(3)

Siekiant nuoseklumo, taip pat reikėtų suderinti direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nustatytas ribas, kurioms susitarimas netaikomas.

(4)

Todėl direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2004/17/EB iš dalies keičiama taip:

1)

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkte suma „422 000 EUR“ pakeičiama į „412 000 EUR“;

b)

b punkte suma „5 278 000 EUR“ pakeičiama į „5 150 000 EUR“.

2)

61 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje suma „422 000 EUR“ pakeičiama į „412 000 EUR“;

b)

2 dalyje suma „422 000 EUR“ pakeičiama į „412 000 EUR“.

2 straipsnis

Direktyva 2004/18/EB iš dalies keičiama taip:

1)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkte suma „137 000 EUR“ pakeičiama į „133 000 EUR“;

b)

b punkte suma „211 000 EUR“ pakeičiama į „206 000 EUR“;

c)

c punkte suma „5 278 000 EUR“ pakeičiama į „5 150 000 EUR“.

2)

8 straipsnio 1 pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte suma „5 278 000 EUR“ pakeičiama į „5 150 000 EUR“;

b)

b punkte suma „211 000 EUR“ pakeičiama į „206 000 EUR“.

3)

56 straipsnyje suma „5 278 000 EUR“ pakeičiama į „5 150 000 EUR“.

4)

63 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje suma „5 278 000 EUR“ pakeičiama į „5 150 000 EUR“.

5)

67 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte suma „137 000 EUR“ pakeičiama į „133 000 EUR“;

b)

b punkte suma „211 000 EUR“ pakeičiama į „206 000 EUR“;

c)

c punkte suma „211 000 EUR“ pakeičiama į „206 000 EUR“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 4 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/97/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 107).

(2)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/97/EB.

(3)  OL L 336, 1994 12 23, p. 1.


Top