Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0964

2007 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 964/2007, nustatantis išsamiąsias taisykles dėl ryžių, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais

OJ L 213, 15.8.2007, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 16/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/964/oj

15.8.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 964/2007

2007 m. rugpjūčio 14 d.

nustatantis išsamiąsias taisykles dėl ryžių, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo (1), ypač į jo 12 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1401/2002 (3) nustatomos išsamiosios taisyklės dėl ryžių, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo nuo 2002–2003 iki 2008–2009 prekybos metų. Nuo tada, kai jis pradėtas taikyti, buvo priimti arba iš dalies pakeisti lygiagretūs ar sektoriniai reglamentai, t. y. 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4), 2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (5), ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (6), į kuriuos turi būti atsižvelgiama taikant šią kvotą.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 pirmiausia nustatytos taisyklės, susijusios su paraiškomis importo licencijai gauti, pareiškėjų statusu ir licencijų išdavimu. Šis reglamentas taikomas laikantis sektoriniuose reglamentuose nustatytų papildomų reikalavimų ar leidžiančių nukrypti nuostatų. Todėl siekiant aiškumo, reikėtų atitinkamai pritaikyti ryžių, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, importo Bendrijos tarifinių kvotų administravimo tvarką priimant naują reglamentą ir panaikinant Reglamentą (EB) Nr. 1401/2002.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 980/2005 12 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad, kol Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas nėra sustabdytas visiškai – iki 2009 m. rugsėjo 1 d., – produktams, kurių KN kodas yra 1006 ir kurių kilmės šalys, kurioms pagal minėto reglamento I priedą yra taikoma speciali mažiausiai išsivysčiusioms šalims nustatyta sistema, kiekvienais prekybos metais turi būti atidaroma bendroji tarifinė kvota, kuriai taikoma nulinė muito norma. Ta tarifinė kvota produktams, kurių KN kodas yra 1 006, apskaičiuojama remiantis 2002–2003 prekybos metams nustatytu 2895 tonų kiekiu, išreikštu lukštentų ryžių ekvivalentu, ir kiekvienais paskesniais prekybos metais padidinama 15 %. Reikėtų, remiantis tuo pagrindu, nustatyti kiekius būsimiems prekybos metams.

(4)

Siekiant tinkamai administruoti minėtas kvotas, ekonominės veiklos vykdytojams reikėtų sudaryti galimybę teikti paraiškas pirmąsias septynias prekybos metų, prasidedančių rugsėjo 1 d., dienas, o jei susidarytų perteklinis kiekis, numatyti galimybę teikti naujas paraiškas pirmąsias septynias vasario mėnesio dienas. Dėl tos pačios priežasties šiame reglamente taip pat reikėtų nustatyti konkrečias paraiškų licencijoms gauti rengimo, išdavimo, galiojimo trukmės ir informacijos Komisijai pateikimo taisykles, taip pat atitinkamas administracines priemones siekiant užtikrinti, kad nustatyta kvota nebūtų viršyta. Bet kuriuo atveju Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 licencijų galiojimo trukmė apribojama paskutine tarifinės kvotos laikotarpio diena. Siekiant pagerinti šios kvotos kontrolę ir supaprastinti jos administravimą, taip pat reikėtų, atsižvelgiant į rizikos dydį, nustatyti atitinkamą užstato sumą.

(5)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (7), 67–97 straipsnių nuostatose, susijusiose su kilmės įrodymu, apibrėžiama kilmės statusą turinčių produktų sąvoka, taikytina bendriesiems preferenciniams muitų tarifams. Reikėtų nustatyti jų taikymą.

(6)

Šios priemonės turėtų būti taikomos nuo kitų prekybos metų pradžios, t. y. nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 980/2005 12 straipsnio 5 dalyje minimos bendrosios tarifinės kvotos, kurioms taikoma nulinė muito norma, išreikštos lukštentų ryžių ekvivalentu, produktams, kurių KN kodas yra 1006, atidaromos pirmąją kiekvienų prekybos metų dieną šiomis sąlygomis:

a)

2007–2008 prekybos metams: eilės numeris – 09.4177, kiekis – 5 821 tona;

b)

2008–2009 prekybos metams: eilės numeris – 09.4178, kiekis – 6 694 tonos.

Pirmoje pastraipoje minimos kvotos taikomos tik importui iš tų šalių, kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 980/2005 I priedą taikoma speciali mažiausiai išsivysčiusioms šalims nustatyta sistema.

2.   Lukštentų ryžių svorio perskaičiavimo į žaliavinių, iš dalies arba visai nulukštentų ryžių svorį koeficientas nustatomas vadovaujantis Komisijos reglamento 467/67/EEB (8), 1 straipsniu, išskyrus skaldytus ryžius, kurių atveju prašomi kiekiai apskaičiuojami pagal faktinį jų svorį.

3.   Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1291/2000, (EB) Nr. 1342/2003 ir (EB) Nr. 1301/2006.

2 straipsnis

1.   Paraiškoje licencijai gauti ir importo licencijoje yra tokie įrašai:

a)

8 langelyje – kilmės šalis ir kryželiu pažymėtas įrašas „taip“;

b)

20 langelyje – kvotos eilės numeris ir įrašas „Reglamentas (EB) Nr. 964/2007“.

2.   Kiekvienoje paraiškoje licencijai gauti nurodomas kiekis kilogramais (sveikaisiais skaičiais).

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 12 straipsnio, su importo licencijomis susijusio užstato suma yra 46 eurai už toną.

4.   Paraiškos licencijoms gauti pateikiamos kompetentingai atitinkamos valstybės narės institucijai per septynias pirmąsias atitinkamų prekybos metų dienas ir prireikus, jei skiriamas 7 dalyje minimas papildomas laikotarpis, – per septynias pirmąsias tų pačių prekybos metų vasario mėnesio dienas.

5.   Paskirstymo koeficientą, minimą Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje, per dešimt dienų nuo paskutinės pranešimui, minimam šio reglamento 4 straipsnio a punkte, skirto termino dienos nustato Komisija.

Jei pritaikius pirmąją pastraipą kiekis, kuriam turi būti išduota licencija, yra mažesnis kaip 20 tonų, o paraiška buvo susijusi su didesniu kiekiu, ekonominės veiklos vykdytojas gali paraišką atsiimti per dvi darbo dienas nuo reglamento, kuriame nustatomas paskirstymo koeficientas, įsigaliojimo dienos.

6.   Importo licencija išduodama dvidešimtąją darbo dieną nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

7.   Jei, taikant 6 dalį, pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias prekybos metų dienas, išdavus importo licencijas paskirstyta ne visa atitinkama kvota, likęs kiekis gali būti įtrauktas į papildomą laikotarpį, prasidedantį einamųjų prekybos metų vasario mėnesį. Jei Komisija nusprendžia skirti minėtą papildomą laikotarpį, ji nustato turimus kiekius ir juos paskelbia iki einamųjų prekybos metų lapkričio 1 d.

8.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnio 1 dalies, importo licencija galioja nuo faktinės jos išdavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalį dienos iki šeštojo mėnesio pabaigos.

3 straipsnis

1.   Išleidžiant produktą į laisvą apyvartą pagal tarifines kvotas, minimas šio reglamento 1 straipsnyje, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 67–97 straipsniais, turi būti pateikiamas A formos kilmės sertifikatas.

2.   A formos kilmės sertifikato 4 langelyje:

a)

įrašoma „Reglamentas (EB) Nr. 964/2007“;

b)

nurodoma ryžių pakrovimo lengvata besinaudojančioje šalyje eksportuotojoje data ir prekybos metai pagal Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 3 straipsnį, kuriais pristatomos prekės;

c)

nurodomas aštuonženklis KN kodas.

4 straipsnis

Valstybės narės Komisijai elektroniniu būdu pateikia:

a)

ne vėliau kaip antrosios darbo dienos po paskutinės paraiškų licencijoms gauti pateikimo dienos, 18 val. Briuselio laiku – informaciją apie Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas paraiškas importo licencijai gauti, visus jose nurodytus kiekius suskirsčius pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį;

b)

ne vėliau kaip antrąją darbo dieną po importo licencijų išdavimo – informaciją apie išduotas licencijas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies b punkte, visus kiekius (nurodant svorį), kuriems išduotos šios licencijos, suskirsčius pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį, taip pat kiekius, su kuriais susijusios paraiškos buvo atsiimtos pagal 2 straipsnio 5 dalies antrąją pastraipą;

c)

ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio dieną – informaciją apie visus per priešpaskutinį mėnesį pagal šią tarifinę kvotą į laisvą apyvartą faktiškai išleistus kiekius (nurodant svorį), suskirstytus pagal aštuonženklį KN kodą. Jeigu per kurį nors iš šių mėnesių produktų į laisvą apyvartą nebuvo išleista, apie tai taip pat pranešama. Tačiau trečiąjį mėnesį nuo licencijų galiojimo pabaigos apie tai pranešti nebeprivaloma.

5 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1401/2002 panaikinamas.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 169, 2005 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 606/2007 (OL L 141, 2007 6 2, p. 4).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 203, 2002 8 1, p. 42.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(5)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1996/2006 (OL L 398, 2006 12 30, p. 1).

(6)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(7)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

(8)  OL 204, 1967 8 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2325/88 (OL L 202, 1988 7 27, p. 41).


Top