Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0378

2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 378/2007, nustatantis tiesioginių išmokų, numatytų Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, savanoriško moduliavimo taisykles, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005

OJ L 4M , 8.1.2008, p. 325–328 (MT)
OJ L 95, 5.4.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 192 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/378/oj

5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 378/2007

2007 m. kovo 27 d.

nustatantis tiesioginių išmokų, numatytų Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, savanoriško moduliavimo taisykles, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Kai kurios valstybės narės susiduria su konkrečiais sunkumais finansuodamos savo kaimo plėtros programas pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1). Siekiant sustiprinti jų kaimo plėtros politiką, šioms valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė taikyti savanoriško moduliavimo sistemą. Ši galimybė turėtų būti pasiūlyta toms valstybėms narėms, kuriose savanoriškas moduliavimas jau yra taikomas pagal 2004 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1665/2004, nustatantį perėjimą nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1259/1999 4 straipsnyje nustatytos savanoriškos moduliavimo sistemos prie Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 nustatytos privalomos moduliavimo sistemos (2), arba kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 4a dalį buvo leista nukrypti nuo Bendrijos paramos bendro finansavimo reikalavimo. Savanoriškas moduliavimas turėtų būti vykdomas kaip Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (3) 2 straipsnio d punkte nurodytų tiesioginių išmokų sumažinimas, panaudojant taip sumažinant gautas lėšas kaimo plėtros programų finansavimui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005. Tiesioginių išmokų sumažinimas, taikomas savanoriško moduliavimo atveju, turėtų papildyti sumažinimą dėl privalomo moduliavimo, numatyto Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnyje, taikymo.

(2)

Siekiant palengvinti administracinį įgyvendinimą, savanoriškam moduliavimui taikomos taisyklės turėtų būti suderintos su privalomam moduliavimui taikomomis taisyklėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnį, įskaitant apskaičiavimo pagrindą.

(3)

Siekiant atsižvelgti į ypatingą smulkių ūkininkų padėtį, savanoriško moduliavimo taikymo atveju, kaip ir privalomo moduliavimo taikymo atveju, turėtų būti skiriama papildoma pagalbos suma. Ši papildoma suma turėtų būti lygi sumai, gaunamai taikant savanorišką moduliavimą tiesioginių išmokų pirmiesiems 5 000 EUR, neviršijant viršutinių ribų, kurias turi nustatyti Komisija.

(4)

Valstybių narių, kuriose savanoriškas moduliavimas jau naudojamas, atveju šiame reglamente išdėstytose naujose savanoriško moduliavimo taisyklėse turėtų būti, kiek tai įmanoma, nenukrypstama nuo esamo mechanizmo, siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos sukūrimo ir kad būtų netrukdoma taikyti įgyvendinimo priemones, kurios galioja jau kelerius metus ir kurias ūkininkai pritaikė praktiškai ir ekonomiškai. Todėl atrodo tinkama, kad valstybėms narėms, kurios įsigaliojus šiam reglamentui taiko savanorišką moduliavimą, būtų suteikta teisė išlaikyti tam tikrus nusistovėjusius jų dabartinės sistemos modelius, vengiant nepagrįsto nevienodo požiūrio į ūkininkus. Be to, siekiant užtikrinti, kad naujos taisyklės atitiktų bendrosios išmokos schemos įgyvendinimo būdus, pagal regionus diferencijuotas savanoriško moduliavimo normas turėtų būti leista taikyti tik toms valstybėms narėms, kurios bendrosios išmokos schemą taiko regioniniu lygiu, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 58 straipsnyje.

(5)

Lėšų, gautų taikant savanorišką moduliavimą, naudojimui negali būti taikomos EŽŪKPF įnašo viršutinės ribos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 1698/2005. Todėl turėtų būti numatytos nuo to reglamento nukrypti leidžiančios nuostatos. Šioms lėšoms neturėtų būti taikoma pagal 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (4) EŽŪKPF taikoma išankstinio finansavimo tvarka.

(6)

Valstybės narės, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl savanoriško moduliavimo taikymo, turėtų atlikti išsamius tokio moduliavimo galimo poveikio įvertinimus, visų pirma atsižvelgiant į ūkininkų, kuriems taikomas toks moduliavimas, ekonominę padėtį, ir poveikį jų lyginamajai padėčiai žemės ūkio sektoriuje. Savanoriško moduliavimo įgyvendinimo poveikį turėtų atidžiai stebėti savanorišką moduliavimą taikančios valstybės narės. Komisija turėtų būti informuojama apie poveikio įvertinimą ir stebėsenos rezultatus, kad būtų plėtojamos tolesnės politikos priemonės.

(7)

Savanorišką moduliavimą reikėtų nagrinėti plačiau atsižvelgiant į kaimo plėtrai skiriamą Bendrijos finansavimą. Bendrijos indėlį reikėtų analizuoti, be kita ko, atsižvelgiant į valstybių narių poveikio įvertinimus. Remdamasi šia analize, Komisija iki 2008 m. pabaigos Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks pranešimą, kuriame bus nurodyta įgyvendinant savanorišką moduliavimą įgyta patirtis.

(8)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(9)

Nustatant Europos žemės ūkio garantijų fondo finansuojamų išlaidų metinę viršutinę ribą turėtų būti atsižvelgiama į sumas, gaunamas taikant savanorišką moduliavimą, o Reglamente (EB) Nr. 1290/2005 turėtų būti numatyta galimybė priimti išsamias taisykles, visų pirma susijusias su savanorišku moduliavimu.

(10)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

SAVANORIŠKAS MODULIAVIMAS

1 straipsnis

1.   Nepažeisdamos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnio valstybės narės

a)

jeigu įsigaliojus šiam reglamentui taikoma Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnyje nurodyta tiesioginių išmokų papildomo mažinimo sistema, arba

b)

kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 4a dalį buvo leista nukrypti nuo Bendrijos paramos bendro finansavimo reikalavimo,

gali taikyti sumažinimą (toliau – savanoriškas moduliavimas) visoms tiesioginių išmokų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 2 straipsnio d punkte, sumoms, kurios turi būti skiriamos jų teritorijoje konkrečiais kalendoriniais metais, kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio e punkte, 2007–2012 m. laikotarpiu.

2.   Taikant savanorišką moduliavimą gaunamas grynąsias sumas galima naudoti valstybėje narėje, kurioje jos buvo gautos, kaip Bendrijos paramą priemonėms pagal kaimo plėtros programavimą, kurios finansuojamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005.

3.   Sumažinimas pagal savanoriško moduliavimo sistemą apskaičiuojamas remiantis tokiu pačiu pagrindu, kuris taikomas moduliavimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnį. Toks sumažinimas netaikomas papildomoms sumoms, skiriamoms ūkininkams pagal to reglamento 12 straipsnį.

Sumažinimo pagal savanoriško moduliavimo sistemą taikymo atveju tiesiogines išmokas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 gaunantiems ūkininkams skiriama papildoma pagalbos suma, kuri lygi sumai, gaunamai taikant sumažinimo procentinį dydį pirmiesiems tiesioginių išmokų 5 000 EUR ar mažesnei sumai. Šiai papildomai sumai netaikomas sumažinimas pagal savanoriško moduliavimo sistemą ir moduliavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnį.

Visos papildomos pagalbos sumos, gaunamos taikant antrą pastraipą, kurios gali būti skiriamos valstybėje narėje per vienerius kalendorinius metus, neviršija viršutinių ribų, kurias turi nustatyti Komisija Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 144 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Prireikus valstybės narės atlieka papildomų pagalbos sumų linijinį procentinio dydžio patikslinimą, kad būtų laikomasi tų viršutinių ribų.

4.   Visos valstybės narės taiko bendrą savanoriško sumažinimo normą kiekvienais kalendoriniais metais. Norma gali būti palaipsniui keičiama pagal iš anksto nustatytą planą. Didžiausia sumažinimo norma – 20 %.

2 straipsnis

1.   Per du mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės nusprendžia dėl savanoriško moduliavimo metinės normos, kuri bus taikoma 2007–2012 m. laikotarpiui, ir praneša apie ją Komisijai.

2.   Valstybės narės, ketinančios taikyti savanorišką moduliavimą, atlieka įvertinimą siekdamos nustatyti savanoriško moduliavimo taikymo poveikį visų pirma susijusių ūkininkų ekonominei padėčiai, atsižvelgdamos į būtinybę vengti nepagrįsto nevienodo požiūrio į ūkininkus.

Valstybės narės, ketinančios pagal 3 straipsnio 1 dalį taikyti pagal regionus diferencijuotas normas, taip pat nustato tokių diferencijuotų normų poveikį, atsižvelgdamos į būtinybę vengti nepagrįsto nevienodo požiūrio į ūkininkus.

Atitinkamos valstybės narės Komisijai perduoda savo poveikio įvertinimus kartu su 1 dalyje nurodytu pranešimu.

3 straipsnis

1.   Valstybė narė, kurioje įsigaliojus šiam reglamentui taikoma Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnyje nurodyta tiesioginių išmokų papildomo mažinimo sistema ir regioniniu lygiu taikoma Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 58 straipsnyje numatyta bendrosios išmokos schema, 2007–2012 m. laikotarpiui gali pasirinkti:

a)

nukrypstant nuo 1 straipsnio 3 dalies netaikyti tos dalies antros pastraipos nuostatų; ir (arba)

b)

nukrypstant nuo 1 straipsnio 4 dalies taikyti pagal regionus diferencijuotas normas vadovaujantis objektyviais kriterijais. Didžiausia kiekvienos valstybės narės regionams taikoma norma – 20 %.

2.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies, valstybė narė, taikanti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pagal regionus diferencijuotas savanoriško moduliavimo normas, per du mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisijai išnagrinėti perduoda šią 2007–2012 m. laikotarpio informaciją:

a)

kiekvieno regiono ir visos teritorijos savanoriško moduliavimo metines normas;

b)

pagal savanorišką moduliavimą sumažintinas bendras metines sumas;

c)

prireikus papildomas bendras metines sumas, reikalingas 1 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytoms papildomoms pagalbos sumoms padengti;

d)

statistinius ir kitus papildomus duomenis, naudojamus b ir c punktuose nurodytoms sumoms nustatyti.

3.   Jei reikia, valstybės narės Komisijai nurodo patikslintas 2 dalies b ir c punktuose nurodytas sumas. Tie patikslinti duomenis Komisijai perduodami iki gruodžio 31 d. prieš prasidedant kalendoriniams metams, už kuriuos skiriamos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 2 straipsnio e punkte nurodytos sumos.

4.   Jei Komisija prašo paaiškinimų dėl pagal 2 ir 3 dalis pateiktų duomenų, valstybės narės į šį prašymą atsako per mėnesį.

4 straipsnis

1.   Komisijos nustatytos grynosios sumos, gaunamos taikant savanorišką moduliavimą, yra grindžiamos:

a)

savanoriško moduliavimo bendros nacionalinės normos taikymo atveju – apskaičiavimu;

b)

valstybių narių, taikančių pagal regionus diferencijuotas normas, atveju – sumomis, kurias valstybės narės nurodė savo prašymuose, kaip numatyta 3 straipsnio 2 dalyje, arba patikslintomis sumomis, kaip numatyta 3 straipsnio 3 dalyje.

Tos grynosios sumos pridedamos prie metinio išskirstymo pagal valstybes nares, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų viršutinių ribų grynosioms sumoms, pridedamoms prie metinio išskirstymo pagal valstybes nares pagal šio straipsnio 1 dalį.

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 25 straipsnis netaikomas grynosioms sumoms, pridedamoms prie metinio išskirstymo pagal valstybes nares pagal šio straipsnio 1 dalį.

5 straipsnis

Valstybės narės, taikančios savanorišką moduliavimą, ir Komisija atidžiai stebi savanoriško moduliavimo įgyvendinimo poveikį, visų pirma susijusį su ūkių ekonomine situacija, atsižvelgdamos į būtinybę vengti nepagrįsto nevienodo požiūrio į ūkininkus. Šiuo tikslu tos valstybės narės Komisijai iki 2008 m. rugsėjo 30 d. pateikia ataskaitą.

6 straipsnis

Išsamios šio skyriaus taikymo taisyklės priimamos:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 90 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, kuri visų pirma taikoma nuostatoms dėl savanoriško moduliavimo integravimo į kaimo plėtros programas, arba prireikus

b)

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, kuri visų pirma taikoma savanoriško moduliavimo finansinio valdymo nuostatoms, ir Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnyje nurodytos tiesioginių išmokų papildomo mažinimo sistemos įtraukimui į šiame reglamente numatytą schemą.

7 straipsnis

Komisija iki 2008 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą dėl savanoriško moduliavimo taikymo, prireikus kartu su atitinkamais pasiūlymais.

II   SKYRIUS

REGLAMENTO (EB) NR. 1290/2005 PAKEITIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija nustato sumas, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnio 2 dalį, 143d straipsnį ir 143e straipsnį bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 378/2007 (6) 4 straipsnio 1 dalį yra skiriamos EŽŪFKP.

2)

42 straipsnio įvadinės dalies antrasis sakinys pakeičiamas taip:

„Tas taisykles visų pirma sudaro:“.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. STEINBRÜCK


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 8).

(2)  OL L 298, 2004 9 23, p. 3.

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2013/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 13).

(4)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL L 95, 2007 4 5, p. 1.“


Top