EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0638

2007/638/EB: 2007 m. rugsėjo 24 d. Komisijos sprendimas dėl neatidėliotinos naminių paukščių vakcinacijos Italijoje nuo nedidelio patogeniškumo paukščių gripo (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4393)

OJ L 258, 4.10.2007, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/638/oj

4.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. rugsėjo 24 d.

dėl neatidėliotinos naminių paukščių vakcinacijos Italijoje nuo nedidelio patogeniškumo paukščių gripo

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4393)

(Tik tekstas italų kalba yra autentiškas)

(2007/638/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (1), ypač į jos 54 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2005/94/EB nustatytos būtiniausios kontrolės priemonės, taikytinos naminių paukščių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių gripo protrūkio atveju.

(2)

Laikydamasi 2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimo 2005/926/EB dėl papildomų nedidelio patogeniškumo paukščių gripo infekcijos kontrolės priemonių įvedimo Italijoje ir panaikinančio Sprendimą 2004/666/EB (2), Italija iki 2006 m. pabaigos atliko vakcinaciją nuo nedidelio patogeniškumo paukščių gripo.

(3)

Nuo 2007 m. gegužės mėn. kai kuriuose Šiaurės Italijos regionuose užregistruojami nedidelio patogeniškumo paukščių gripo protrūkiai, todėl pagal Direktyvą 2005/94/EB imtasi viruso plitimui kontroliuoti skirtų priemonių.

(4)

2007 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais nedidelio patogeniškumo paukščių gripo, ypač H7 potipio, protrūkių padaugėjo, ir nustatomi vis nauji šios ligos protrūkio atvejai. Pranešta apie kelis H5 potipio viruso sukeltus nedidelio patogeniškumo paukščių gripo protrūkius.

(5)

Europos maisto saugos tarnybos Gyvūnų sveikatos ir gerovės komisija 2005 m. (3) ir 2007 m. (4) pateiktose mokslinėse išvadose dėl vakcinacijos naudojimo paukščių gripui kontroliuoti nurodė, kad neatidėliotina ir prevencinė vakcinacija nuo paukščių gripo yra vertinga priemonė, kuria papildomos šios ligos kontrolės priemonės.

(6)

Nedidelio patogeniškumo paukščių gripo protrūkiai Italijoje nustatyti didelės naminių paukščių populiacijos teritorijoje, ir epidemiologinė padėtis tebėra nepastovi.

(7)

Italijos valdžios institucijos atliko rizikos vertinimą ir nustatė, kad esama didelės rizikos, jog toje teritorijoje virusas toliau plis. Todėl 2007 m. rugsėjo 7 d. laišku Italija Komisijai tvirtinti pateikė neatidėliotinos vakcinacijos planą.

(8)

Komisija šį planą nagrinėjo kartu su Italijos valdžios institucijomis ir įsitikino, kad jis atitinka reikiamas Bendrijos nuostatas. Atsižvelgiant į epidemiologinės padėties pokyčius Italijoje tikslinga patvirtinti Italijos pateiktą neatidėliotinos vakcinacijos planą, kuriuo būtų papildytos šios valstybės narės taikomos kontrolės priemonės, ir nustatyti tam tikrus naminių paukščių, naminių paukščių perinių kiaušinių, vienadienių paukščiukų ir tam tikrų naminių paukščių produktų vežimo apribojimus.

(9)

Įgyvendindama vakcinacijos planą, Italija ketina atlikti tam tikrų kategorijų naminių paukščių vakcinaciją pagal užkrėstų ir vakcinuotų gyvūnų diferencijavimo (DIVA) strategiją naudodama vienvalentes vakcinas nuo paukščių gripo H7 potipio viruso ir dvivalentes vakcinas nuo H7 ir H5 potipių virusų.

(10)

Turėtų būti naudojamos tik vakcinos, kurias leidžiama naudoti remiantis 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (5), arba 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 726/2004, nustatančiu Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančiu Europos vaistų agentūrą (6).

(11)

Be to, reikėtų vykdyti vakcinuotų ir nevakcinuotų naminių paukščių pulkų priežiūrą bei stebėseną, kaip nurodyta neatidėliotinos vakcinacijos plane.

(12)

Sprendime 2005/926/EB nustatytos priemonės yra nebetinkamos, todėl tą sprendimą reikėtų panaikinti.

(13)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

1.   Šiame sprendime nustatomos tam tikros priemonės (tarp jų tam tikri naminių paukščių, naminių paukščių perinių kiaušinių, vienadienių paukščiukų ir tam tikrų iš jų gaunamų produktų vežimo bei išsiuntimo apribojimai), kurios turi būti taikomos Italijoje atliekant neatidėliotiną vakcinaciją tam tikruose naminių paukščių ūkiuose, kuriuose laikomiems naminiams paukščiams kyla ypač didelė grėsmė užsikrėsti paukščių gripu.

2.   Šis sprendimas taikomas nepažeidžiant priemonių, kurių Italija ėmėsi pagal Direktyvą 2005/94/EB nedidelio patogeniškumo paukščių gripo protrūkiams kontroliuoti.

2 straipsnis

Neatidėliotinos vakcinacijos planas

1.   Patvirtinamas 2007 m. rugsėjo 7 d. Italijos valdžios institucijų Komisijai pateiktas neatidėliotinos vakcinacijos nuo nedidelio patogeniškumo paukščių gripo Italijoje planas (toliau – neatidėliotinos vakcinacijos planas).

2.   Italija įgyvendina neatidėliotinos vakcinacijos planą I priede išvardytose teritorijose (toliau – neatidėliotinos vakcinacijos teritorija).

Italija užtikrina, kad neatidėliotinos vakcinacijos planas būtų įgyvendinamas veiksmingai.

3.   Komisija paskelbia neatidėliotinos vakcinacijos planą savo tinklavietėje.

3 straipsnis

Vakcinos

Italija užtikrina, kad naminių paukščių vakcinacija būtų atliekama pagal neatidėliotinos vakcinacijos planą naudojant vienos iš toliau nurodytų rūšių vakciną, kurią naudoti leidžiama pagal Direktyvą 2001/82/EB arba Reglamentą (EB) Nr. 726/2004:

a)

H7 potipio paukščių gripo inaktyvuotą heterologinę vakciną; arba

b)

dvivalentę inaktyvuotą heterologinę vakciną, kurios sudėtyje yra paukščių gripo H5 ir H7 potipio virusai.

4 straipsnis

Naminių paukščių vežimo apribojimai

1.   Kompetentinga institucija užtikrina, kad naminiai paukščiai, išvežami iš Italijos teritorijoje esančių ūkių, kuriuose atlikta neatidėliotina vakcinacija (neatidėliotinos vakcinacijos ūkiai), ir (arba) yra tokių ūkių kilmės, nebūtų vežami į kitas Italijos teritorijos dalis arba siunčiami į kitas valstybes nares.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, iš neatidėliotinos vakcinacijos ūkių išvežami ir (arba) tokių ūkių kilmės skersti skirti naminiai paukščiai gali būti vežami į kitas Italijos teritorijos dalis arba siunčiami į kitas valstybes nares, jeigu tų naminių paukščių kilmės pulkai:

a)

iki pakrovimo į transporto priemonę buvo patikrinti pagal II priedo 1 punktą ir gauti teigiami rezultatai;

b)

yra siunčiami į skerdyklą, esančią:

i)

Italijos teritorijoje, ir yra paskerdžiami iškart po atvežimo; arba

ii)

kitoje valstybėje narėje gavus paskirties valstybės narės sutikimą, ir yra paskerdžiami iškart po atvežimo.

5 straipsnis

Naminių paukščių perinių kiaušinių vežimo apribojimai

Kompetentinga institucija užtikrina, kad iš neatidėliotinos vakcinacijos ūkių išvežami ir (arba) tokių ūkių kilmės naminių paukščių periniai kiaušiniai būtų vežami į kitas Italijos teritorijos dalis arba siunčiami į kitas valstybes nares tik tuo atveju, jeigu tie periniai kiaušiniai:

a)

yra pulkų, kurie buvo patikrinti pagal II priedo 2 punktą ir gauti teigiami rezultatai, kilmės;

b)

buvo dezinfekuoti prieš vežimą ar išsiuntimą laikantis kompetentingos institucijos patvirtinto metodo;

c)

vežami tiesiogiai į paskirties peryklą;

d)

yra atsekami perykloje.

6 straipsnis

Vienadienių paukščiukų vežimo apribojimai

Kompetentinga institucija užtikrina, kad iš neatidėliotinos vakcinacijos ūkių išvežami ir (arba) tokių ūkių kilmės vienadieniai paukščiukai būtų vežami į kitas Italijos teritorijos dalis arba siunčiami į kitas valstybes nares tik tuo atveju, jeigu tie vienadieniai paukščiukai:

a)

yra išsiritę iš naminių paukščių perinių kiaušinių, atitinkančių 5 straipsnyje nustatytas sąlygas;

b)

nuvežami į paukštininkystės fermą arba paukštidę, kurioje nėra ten nuolat laikomų naminių paukščių.

7 straipsnis

Bendrijos vidaus prekybos veterinariniai sertifikatai, skirti naminių paukščių, naminių paukščių perinių kiaušinių ir vienadienių paukščiukų siuntoms

Kompetentinga institucija užtikrina, kad Bendrijos vidaus prekybos naminiais paukščiais, naminių paukščių periniais kiaušiniais ir vienadieniais paukščiukais, kurie išvežami iš Italijos ir (arba) yra Italijos kilmės, veterinariniuose sertifikatuose būtų įrašyti šie žodžiai:

„Šios siuntos gyvūnų sveikatos reikalavimai atitinka sprendimą 2007/638/EB“.

8 straipsnis

Maistinių kiaušinių vežimo apribojimai

Kompetentinga institucija užtikrina, kad iš neatidėliotinos vakcinacijos ūkių išvežami arba tokių ūkių kilmės maistiniai kiaušiniai būtų vežami į kitas Italijos teritorijos dalis arba siunčiami į kitas valstybes nares tik tuo atveju, jeigu tie kiaušiniai:

a)

yra pulkų, kurie buvo patikrinti pagal II priedo 2 punktą ir gauti teigiami rezultatai, kilmės;

b)

yra tiesiogiai vežami:

i)

į kompetentingos institucijos paskirtą pakavimo centrą, jeigu jie supakuojami į vienkartines pakuotes ir taikomos kompetentingos institucijos nustatytos biologinio saugumo priemonės; arba

ii)

į kiaušinių produktų gamybos įmonę, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio II skyriuje, kurioje jie bus tvarkomi ir apdorojami pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo XI skyrių.

9 straipsnis

Paukštienos, maltos paukštienos, produktų iš paukštienos, mechaniškai atskirtos paukštienos ir paukštienos produktų, sudarytų iš paukštienos arba kurių sudėtyje yra paukštienos, vežimo apribojimai

1.   Kompetentinga institucija užtikrina, kad iš neatidėliotinos vakcinacijos ūkių išvežama ir (arba) yra tokių ūkių kilmės paukštiena būtų vežama į kitas Italijos teritorijos dalis arba siunčiami į kitas valstybes nares tik tuo atveju, jeigu ta paukštiena:

a)

yra gauta iš 4 straipsnį atitinkančių naminių paukščių;

b)

yra pagaminta pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo ir III priedo II ir III skirsnius ir tikrinama pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I, II ir III skirsnius ir IV skirsnio V ir VII skyrius.

2.   Kompetentinga institucija užtikrina, kad iš neatidėliotinos vakcinacijos ūkių išvežami ir (arba) tokių ūkių kilmės malta paukštiena, produktai iš paukštienos, mechaniškai atskirta paukštiena ir paukštienos produktai, kurie yra pagaminti iš paukštienos arba kurių sudėtyje yra paukštienos, būtų vežami į kitas Italijos teritorijos dalis arba siunčiami į kitas valstybes nares tik tuo atveju, jeigu tie produktai yra pagaminti:

a)

iš 1 dalį atitinkančios paukštienos;

b)

laikantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo V ir VI skirsnių reikalavimų.

10 straipsnis

Stebėsena ir priežiūra

Atliekama vakcinuotų ir nevakcinuotų naminių paukščių pulkų priežiūra ir stebėsena pagal neatidėliotinos vakcinacijos planą.

11 straipsnis

Ataskaitos

Ne vėliau kaip iki 2007 m. lapkričio 1 d. Italija Komisijai pateikia preliminarią neatidėliotinos vakcinacijos plano ataskaitą; vėliau ataskaitos teikiamos kas ketvirtį prieš mėnesį iki kiekvieno ketvirčio pabaigos.

Komisija užtikrina, kad apie šias ataskaitas būtų pranešta Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui.

12 straipsnis

Priemonių persvarstymas

Šiame sprendime numatytos priemonės persvarstomos įvertinus epidemiologinės padėties Italijoje pokyčius ir naują informaciją.

13 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2005/926/EB panaikinamas.

14 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. rugsėjo 24 d. iki 2008 m. kovo 31 d.

15 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 24 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(2)  OL L 337, 2005 12 22, p. 60.

(3)  EMST leidinys (2005), 266, 1–21. Paukščių gripo poveikio gyvūnų sveikatai ir gerovei aspektai.

(4)  EMST leidinys (2007) 489. Mokslinė nuomonė dėl naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių „vakcinacijos nuo paukščių gripo H5 ir H7 potipių viruso“.

(5)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).

(6)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1901/2006 (OL L 378, 2006 12 27, p. 1).


I PRIEDAS

NEATIDĖLIOTINOS VAKCINACIJOS TERITORIJA

Venecijos regionas

Veronos provincija

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

SAN GIOVANNI LUPATOTO

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

SOMMACAMPAGNA

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

SONA

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 


Lombardijos regionas

Brescijos provincija

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

CALCINATO

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

teritorija į pietus nuo A4 greitkelio

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 

Mantujos provincija

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


II PRIEDAS

4, 5 IR 8 STRAIPSNIUOSE NURODYTO VEŽIMO ATVEJU TAIKOMOS TIKRINIMO, MĖGINIŲ ĖMIMO IR TYRIMO PROCEDŪROS

1   punktas

Prieš vežant naminius paukščius skersti, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje, valstybinis veterinarijos gydytojas privalo:

a)

patikrinti ūkio produkcijos ir veterinarinius dokumentus;

b)

atlikti klinikinę apžiūrą kiekviename gamybos padalinyje, taip pat įvertinti kiekvieno gamybos padalinio klinikinę istoriją ir atlikti klinikinį naminių paukščių, ypač kontrolinių, patikrinimą per 72 valandas iki jų išvežimo;

c)

paimti šiuos mėginius:

vakcinuotų naminių paukščių: 20 kraujo mėginių reikiamam bandymui pagal DIVA strategiją atlikti per 72 valandas iki išvežimo;

d)

paimti toliau nurodytus mėginius, jeigu a, b ir c punktuose nurodytų patikrinimų, klinikinių apžiūrų ir patikrinimų rezultatai yra nepatenkinami:

kontrolinių paukščių: 20 trachėjos ir (arba) burnos bei ryklės, 20 kloakos tepinėlių ir 20 kraujo mėginių serologiniams tyrimams, taikant HI tyrimą, per 72 valandas iki išvežimo.

2   punktas

Prieš pirmąjį 5 ir 8 straipsniuose nurodytų perinių ir maistinių kiaušinių vežimą ir po to dar bent kas 30 dienų valstybinis veterinarijos gydytojas privalo:

a)

atlikti klinikinę tėvinių arba veislinių naminių paukščių apžiūrą kiekviename gamybos padalinyje, taip pat įvertinti kiekvieno gamybos padalinio klinikinę istoriją ir atlikti klinikinį tuose pulkuose esančių kontrolinių paukščių patikrinimą;

b)

paimti 10 kontrolinių paukščių kraujo mėginių. Tačiau, jei reikia, paimama dar 20 mėginių iIFA tyrimui atlikti.


Top