EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0275

2007/275/EB: 2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimas dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1547) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 116, 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 29 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; panaikino 32021R0632 . Latest consolidated version: 14/12/2019

?: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

4.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/9


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 17 d.

dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1547)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/275/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 4 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (2), ypač į jos 3 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 8 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 91/496/EEB numatyta, kad valstybės narės privalo pagal tos direktyvos nuostatas atlikti iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų gyvūnų veterinarinius patikrinimus.

(2)

Direktyvoje 97/78/EB yra numatyti iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų tam tikrų gyvūninės kilmės ir augalinių produktų veterinariniai patikrinimai.

(3)

2002 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendime 2002/349/EB, nustatančiame produktų, kuriuos reikia patikrinti pasienio kontrolės poste pagal Tarybos direktyvą 97/87/EB, sąrašą (4), numatyta, kad pasienio kontrolės postuose turi būti atliekami tame sprendime išvardytų gyvūninės kilmės produktų veterinariniai patikrinimai pagal Direktyvą 97/78/EB.

(4)

Veterinariniai patikrinimai pasienio kontrolės postuose atliekamai glaudžiai bendradarbiaujant su muitinės pareigūnais, tad atrenkant siuntas būtų tikslinga remtis produktų, priskiriamų 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (5) numatytai Kombinuotajai nomenklatūrai (KN), sąrašu. Todėl Sprendime 2002/349/EB pateikti produktų sąrašai turėtų būti pakeisti šio sprendimo I priedo sąrašu.

(5)

Siekiant labiau pagrįsti Bendrijos teisės aktus, į šio sprendimo I priede pateiktą sąrašą reikėtų įtraukti ir iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamus gyvūnus.

(6)

Siekiant kompetentingoms institucijoms palengvinti patikrinimus pasienio kontrolės punktuose, šio sprendimo I priede pateiktame sąraše reikėtų kiek įmanoma tiksliau aprašyti gyvūnus ir produktus, kuriems būtina taikyti Direktyvoje 97/78/EB nustatytus veterinarinius patikrinimus. Be to, dėl tam tikrų KN kodų šiame sprendime numatoma veterinarinius patikrinimus taikyti tik nedidelei daliai tam tikriems skirsniams arba pozicijoms priskiriamų produktų. Tokiais atvejais šio sprendimo I priedo 3 stulpelyje turėtų būti nurodyti taikytini KN kodai ir išsamiai išvardyti produktai, kuriems turėtų būti taikomi minėti veterinariniai patikrinimai.

(7)

Sprendime 2002/349/EB numatyta, kad sudėtiniams produktams, kurių sudėtyje yra tik nedidelis gyvūninės kilmės produktų procentas, ir toliau būtų taikomos nacionalinės taisyklės.

(8)

Siekiant išvengti skirtingo valstybių narių aiškinimo, dėl kurio gali atsirasti prekybos iškraipymų ar kilti pavojus gyvūnų sveikatai, dabar reikėtų Bendrijos lygiu nustatyti taisykles dėl sudėtinių produktų, kuriems gali būti netaikomi Direktyvoje 97/78/EB nustatyti veterinariniai patikrinimai.

(9)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (6), yra pateiktos tam tikrų produktų apibrėžtys. Dėl Bendrijos teisės aktų suderinamumo šiame sprendime būtų tikslinga atsižvelgti į tas apibrėžtis.

(10)

Importuojant į Bendriją skirtingų rūšių gyvūninius produktus, pavojus gyvūnų sveikatai yra skirtingas. Todėl šiame sprendime reikėtų numatyti, kad visiems sudėtiniams produktams, kurių sudėtyje yra mėsos produktų, būtų taikomi veterinariniai patikrinimai, nors dėl būtinybės suderinti Bendrijos taisykles reikėtų taikyti skirtingus kriterijus sudėtiniams produktams, kurių sudėtyje yra kitų gyvūninių produktų.

(11)

Tam tikri sudėtiniai produktai yra apdorojami gamybos proceso metu, dėl to sumažėja pavojus gyvūnų sveikatai, kurį šie produktai gali sukelti. Todėl kompetentingos institucijos, privalančios priimti sprendimą dėl būtinumo sudėtiniams produktams taikyti veterinarinius patikrinimus, turėtų atsižvelgti į jų išvaizdą, ilgą išsilaikymą ir fizines savybes, kaip atpažįstamus skiriamuosius požymius.

(12)

Kad pasienio kontrolės postuose atliekami į Bendriją įvežamų sudėtinių produktų veterinariniai patikrinimai būtų darnūs, dar reikėtų sudaryti tam tikrų maisto produktų ir sudėtinių produktų, kuriems nebūtina taikyti Direktyvoje 97/78/EB numatytų veterinarinių patikrinimų, sąrašą.

(13)

Kad Bendrijos teisės aktai būtų darnūs, Sprendimą 2002/349/EB tikslinga panaikinti ir pakeisti jį šiuo sprendimu.

(14)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame sprendime yra nustatytos taisyklės dėl įvežamų į Bendriją gyvūnų ir produktų, kuriems pasienio kontrolės postuose turi būti taikomi Direktyvose 91/496/EEB ir 97/78/EB nustatyti veterinariniai patikrinimai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime taikomos šios apibrėžtys:

a)

sudėtinis produktas – tai žmonėms vartoti skirtas maisto produktas, kurio sudėtyje yra ir gyvūninės, ir augalinės kilmės perdirbtų produktų, įskaitant pirminius produktus, kurių perdirbimas yra sudėtinė galutinio produkto gamybos dalis;

b)

mėsos produktai – tai Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.1 punkte apibrėžti produktai;

c)

perdirbti produktai – tai Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7 punkte išvardyti produktai;

d)

pieno produktai – tai Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.2 punkte apibrėžti produktai.

3 straipsnis

I priede išvardytų gyvūnų ir produktų veterinariniai patikrinimai

1.   Šio sprendimo I priede išvardytiems gyvūnams ir produktams taikomi veterinariniai patikrinimai pasienio kontrolės postuose atliekami pagal direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB.

2.   Šis sprendimas taikomas nepažeidžiant sudėtinių produktų patikrinimų, užtikrinančių Bendrijos visuomenės sveikatos reikalavimų laikymąsi.

3.   Pirminė produktų atranka veterinariniam patikrinimui, atliekama pagal priedo 1 stulpelyje pateiktą Kombinuotąją nomenklatūrą, yra patikslinama atsižvelgiant į 3 stulpelyje pateiktą nuorodą į konkretų tekstą arba cituojamą veterinarijos teisės aktą.

4 straipsnis

Sudėtiniai produktai, kuriems taikomi veterinariniai patikrinimai

Veterinariniai patikrinimai taikomi šiems sudėtiniams produktams, kurių:

a)

sudėtyje yra perdirbto mėsos produkto.

b)

pusę ar daugiau kaip pusę turinio sudaro bet koks perdirbtas gyvūninės kilmės produktas, išskyrus perdirbtą mėsos produktą.

c)

sudėtyje nėra perdirbto mėsos produkto ir kurių mažiau kaip pusę turinio sudaro perdirbtas pieno produktas, kai galutiniai produktai neatitinka 6 straipsnio reikalavimų.

5 straipsnis

Sertifikatai ir kiti lydimieji sudėtinių produktų, kuriems taikomi veterinariniai patikrinimai, dokumentai

Sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra perdirbto mėsos produkto, į Bendriją įvežami su atitinkamais Bendrijos teisės aktuose nustatytais mėsos produktų sertifikatais, neatsižvelgiant į tai, ar juose yra dar ir kitų gyvūninių produktų.

4 straipsnio b ir c dalyse nurodyti sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra perdirbto pieno produkto, į Bendriją įvežami su atitinkamu Bendrijos teisės aktuose nustatytu sertifikatu.

Sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra tik perdirbtų gyvūninės kilmės žuvininkystės arba kiaušinių produktų, į Bendriją įvežami su atitinkamu Bendrijos teisės aktuose nustatytu sertifikatu arba komerciniu dokumentu, kai nebūtina pateikti sertifikatą.

6 straipsnis

Tam tikriems sudėtiniams produktams ir maisto produktams taikoma leidžianti nukrypti nuostata

1.   Leidžiama nukrypti nuo 3 straipsnio – veterinariniai patikrinimai netaikomi šiems žmonėms vartoti skirtiems sudėtiniams produktams arba maisto produktams, kurių sudėtyje nėra mėsos produktų:

a)

sudėtiniams produktams, kurių mažiau kaip pusę turinio sudaro bet kuris kitas perdirbtas produktas, jeigu:

i)

šie produktai ilgai išsilaiko aplinkos temperatūroje nesugedę arba yra neabejotinai pagaminti visą jų masę išverdant arba apdorojant aukšta temperatūra ir tokiu būdu denatūruojant bet kokią žaliavą;

ii)

aiškiai nustatyti kaip skirti vartoti žmonėms;

iii)

saugiai supakuoti arba uždaryti hermetiškose talpose;

iv)

vežami su komerciniu dokumentu ir etikete su užrašu oficialia valstybės narės kalba, o tas dokumentas ir etiketė kartu suteikia informacijos apie sudėtinių produktų pobūdį (svarbiausias savybes), kiekį ir pakuočių skaičių, kilmės šalį, gamintoją ir ingredientus;

b)

II priede išvardytiems sudėtiniams produktams arba maisto produktams.

2.   Tačiau kiekvienas bet kurio sudėtinio produkto sudėtyje esamas pieno produktas turi būti pagamintas Komisijos sprendimo 2004/438/EB (7) I priede išvardytose šalyse ir apdorotas taip, kaip nurodyta tame sprendime.

7 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2002/349/EB yra panaikinamas.

8 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas praėjus vienam mėnesiui nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 17 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  OL L 121, 2002 5 8, p. 6.

(5)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 301/2007 (OL L 81, 2007 3 22, p. 11).

(6)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(7)  OL L 154, 2004 4 30, p. 72.


I PRIEDAS

GYVŪNŲ IR PRODUKTŲ, KURIEMS TAIKOMI 3 STRAIPSNYJE NURODYTI VETERINARINIAI PATIKRINIMAI, SĄRAŠAS

Kad būtų lengviau atrinkti siuntas, kurioms pasienio kontrolės poste būtina taikyti veterinarinius patikrinimus, šiame sąraše pagal Bendrijoje naudojamą prekių nomenklatūrą yra nurodyti gyvūnai ir produktai.

Pastabos:

1.   1 stulpelis

Kai naudojamas keturių skaitmenų kodas, jei nenurodyta kitaip, visi produktai, prieš kuriuos jis pridedamas arba kurie ženklinami keturiais skaitmenimis, turi būti perduoti kompetentingai institucijai, kad ji atliktų veterinarinius patikrinimus.

Kai veterinariniai patikrinimai turi būti taikomi tik tam tikriems bet kuriuo kodu ženklinamiems produktams, o prekių nomenklatūroje tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas Ex (pavyzdžiui, Ex30 02: būtina atlikti ne visų toje pozicijoje klasifikuojamų produktų, o tik gyvūninės kilmės medžiagų veterinarinį patikrinimą.)

Skaitmenys, 1 stulpelyje įrašyti skliaustuose, neturi būti įtraukti į TRACES sistemą, sukurtą 2004 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimu 2004/292/EB dėl TRACES sistemos įdiegimo ir iš dalies keičiančio Sprendimą 92/486/EEB (1).

2.   2 stulpelis

Prekės aprašytos taip, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 1 priedo aprašo stulpelyje. Tolesnio paaiškinimo apie tai, kam tiksliai taikoma Bendrasis muitų tarifas, žiūrėkite paskutinėje pataisytoje to priedo versijoje.

NB: Daugiau informacijos apie produktus, įtrauktus į įvairius skirsnius ir pozicijas, pateikiama Pasaulio muitų organizacijos Suderintos sistemos aiškinamosiose pastabose arba Kombinuotosios nomenklatūros aiškinamosiose pastabose dėl Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodų.

3.   3 stulpelis: Šiame stulpelyje pateikiama išsami informacija apie aptariamus produktus.

Kartais oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui pristatomi tam tikri gyvi gyvūnai (pavyzdžiui, ropliai, varliagyviai, vabzdžiai, kirmėlės ar kiti bestuburiai) arba gyvūniniai produktai, kuriems nėra nustatyti suderinti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikytini importuojant juos į Bendriją, todėl ir nėra suderinto importo sertifikato. Visiems gyviems gyvūnams, nenurodytiems kitoje vietoje, yra taikomi importo reikalavimai, pateikti 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvoje 92/65/EEB, nustatančioje gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (2), bet tam tikriems gyvūnams taikomos nacionalinės taisyklės dėl dokumentų, kurie turi lydėti siuntas. Oficialiai paskirti veterinarijos gydytojai privalo patikrinti šias siuntas ir išduoti bendrąjį veterinarijos įvežimo dokumentą (BVĮD), kuris reikštų, kad patikrinimas atliktas ir kad šiuos gyvūnus galima išleisti į laisvą apyvartą.

Tam tikrais atvejais, pvz., dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų, kuriems taikomas 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, nustatantis sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (3), nėra tiksliai apibrėžta visa Bendrijos teisės aktų, skirtų pagamintiems arba perdirbtiems produktams, taikymo sritis. Būtina atlikti perdirbtų produktų, kurie iš esmės vis dar yra žaliavinė nepakuota prekė ir kuriuos reikės dar kartą perdirbti prieš pateikiant galutiniam vartotojui, veterinarinius patikrinimus.

Tokiais atvejais oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas pasienio kontrolės postuose turi nurodyti, ar konkretus pagamintas produktas yra perdirbtas taip, kad jam neturėtų būti taikomi Bendrijos teisės aktuose numatyti veterinariniai patikrinimai.

LENTELĖ

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad 2 stulpelyje nurodytų produktų aprašo formuluotė yra tik nurodomojo pobūdžio, o aprėptis šiame priede apibrėžiama pagal KN kodus, kurie galioja priimant šį sprendimą.

Kai nurodomi KN kodai su ženkleliu ex, aprėptis nustatoma atsižvelgiant ir į KN kodą, ir į atitinkamą aprašą.


KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir paaiškinimas

1 skirsnis:   

Gyvi gyvūnai

0101

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai

Visi

0102

Gyvi galvijai

Visi

0103

Gyvos kiaulės

Visos

0104 10

Gyvos avys

Visos

0104 20

Gyvos ožkos

Visos

0105

Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos

Visi

0106

Kiti gyvi gyvūnai:

Visi

Šioje pozicijoje klasifikuojami šie naminiai arba laukiniai gyvūnai:

A)

Žinduoliai

1.

Primatai

2.

Banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės (Cetacea būrio žinduoliai); lamantinai ir diugoniai (Sirenia būrio žinduoliai)

3.

Kiti (Šiaurės elniai, katės, šunys, liūtai, tigrai, lokiai, drambliai, kupranugariai, zebrai, triušiai, kiškiai, antilopės, gemzės, lapės, audinės ir kiti kailinių žvėrių ūkiams skirti gyvūnai)

B)

Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

C)

Paukščiai:

1.

Plėšrūnai

2.

Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu)

3.

Kiti (pvz., kurapkos, fazanai, putpelės, slankos, perkūno oželiai, balandžiai, jerubės, sodinės startos, laukinės antys, laukinės žąsys, strazdai, juodieji strazdai, vieversiai, kikiliai, zylės, kolibriai, povai, gulbės ir kiti paukščiai, nenurodyti 01.05 pozicijoje).

D)

Kiti, pvz., bitės (vežamos arba nevežamos dėžėse, narveliuose arba aviliuose), kiti vabzdžiai, varlės.

0106 pozicijoje neklasifikuojami keliaujančių cirkų, keliaujančių žvėrynų ar kitų panašių keliaujančių gyvūnų parodų gyvūnai (95.08 pozicija)

0106 11

Primatai

Visi

0106 12

Banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės (Cetacea būrio žinduoliai); lamantinai ir diugoniai (Sirenia būrio žinduoliai)

Visi

0106 19

Kiti

Naminiai triušiai ir žinduoliai, išskyrus klasifikuojamus 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 ir 0106 12 pozicijose bei subpozicijose. Priskiriama šunys ir katės.

0106 20

Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

Visi

0106 31

Paukščiai: plėšrūnai

Visi

0106 32

Paukščiai: Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu)

Visi

0106 39

Kiti

Priskiriami paukščiai, išskyrus klasifikuojamus 0105, 0106 31 ir 0106 32 pozicijose bei subpozicijose, įskaitant balandžius.

0106 90 00

Kiti

Visi kiti gyvi gyvūnai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus žinduolius, paukščius ir roplius. Šiai pozicijai priskiriamos gyvos varlės, kurios laikomos vivariumuose, arba kurios yra skirtos žmonėms vartoti ir todėl paskerdžiamos.

2 skirsnis:   

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

 

Šiame skirsnyje neklasifikuojama:

a)

produktai, apibūdinti 0201–0208 arba 0210 pozicijose, nevartojami arba netinkami vartoti žmonių maistui;

b)

gyvūnų žarnos, pūslės ir skrandžiai (0504 pozicija), gyvūnų kraujas (0511 arba 3002 pozicijos);

c)

gyvūniniai riebalai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0209 pozicijoje (15 skirsnis).

0201

Galvijiena, šviežia arba atšaldyta

Visa

0202

Galvijiena, sušaldyta

Visa

0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

Visa

0204

Aviena arba ožkiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

Visa

0205 00

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

Visa

0206

Galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

Visa

0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

Visi

0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

Nepriskiriama žaliava, kuri neskirta žmonėms vartoti.

Priskiriama kaulai ir kitos želatinos arba kolageno gamybos žaliavos, skirtos žmonėms vartoti.

0208 10

Triušių arba kiškių

Visi

0208 20 (00)

Varlių kojelės

Visos

0208 30

Primatų

Visi

0208 40

Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių)

Visi

0208 50 (00)

Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

Visi

0208 90

Kita: naminių balandžių, medžiojamųjų paukščių ir žvėrių, išskyrus triušių arba kiškių

Priskiriama putpelių, ruonių, šiaurės elnių ir visų kitų žinduolių rūšių mėsa.

0209 00

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių taukai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

Priskiriami riebalai ir perdirbti riebalai.

0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

Visi: priskiriama mėsa, mėsos produktai ir kaulai, skirti žmonėms vartoti, bei kiti gyvūninės kilmės produktai.

Šiame skirsnyje klasifikuojami perdirbti gyvūniniai baltymai, įskaitant žmonėms vartoti skirtus spirgučius. Priskiriamos džiovintos kiaulių ausys, skirtos žmonėms vartoti.

Dešros yra klasifikuojamos 1601 pozicijoje.

3 skirsnis:   

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

žinduoliai, klasifikuojami 0106 pozicijoje;

b)

žinduolių, klasifikuojamų 0106 pozicijoje, mėsa (0208 arba 0210 pozicijos);

c)

žuvys (įskaitant jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius) arba vėžiagyviai, moliuskai arba kiti vandens bestuburiai, negyvi ir nevalgomi arba netinkami vartoti žmonių maistui dėl jų prigimties arba būklės (5 skirsnis); miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių (2301 pozicija); arba

d)

paruošti vartojimui ikrai ir jų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių (1604 pozicija)

 

 

Šiame skirsnyje klasifikuojamos gyvos veisimui, ir dauginimui skirtos žuvys, gyvos dekoratyvinės žuvys ir gyvos žuvys arba gyvi vėžiagyviai, transportuojami gyvi, bet importuojami žmonėms vartoti.

 

 

Visiems šio skirsnio produktams yra taikomi veterinariniai patikrinimai.

0301

Gyvos žuvys

Visos: priskiriama upėtakiai, unguriai, karpiai ar bet kurios kitos rūšys arba žuvys, importuojamos veisimo ar dauginimo tikslais.

Gyvos žuvys, importuojamos žmonėms vartoti nedelsiant, atliekant jų veterinarinius patikrinimus, laikomi produktais.

Priskiriamos dekoratyvinės žuvys, klasifikuojamos 0301 10 subpozicijoje.

0302

Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje*:

Visos

0302 70

Kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai

 

0303

Sušaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje

Visos:

Priskiriamos Ramiojo vandenyno lašišos, bet nepriskiriama kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai; nerkos (Oncorhynchus nerka); kitos lašišinės, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius; upėtakiai; Atlanto lašišos ir visos kitos žuvys.

0304

Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta), šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

 

0305

Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu; rūkytos žuvys, virtos ar keptos arba nevirtos ir nekeptos prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-os) vartoti žmonių maistui

Visos: priskiriami kiti žuvininkystės produktai, pvz., žuvų, vėžiagyvių ir kitų vandens bestuburių miltai, rupiniai ir granulės, (-os) žmonėms vartoti.

0306

Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; vėžiagyviai su kiautais, virti vandenyje arba garuose, atšaldyti arba neatšaldyti, sušaldyti arba nesušaldyti, vytinti arba nevytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu arba nesūdyti ir neužpilti sūrymu; vėžiagyvių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-os) vartoti žmonių maistui

Visi: atliekant gyvi vėžiagyviai, importuojami žmonėms vartoti nedelsiant, atliekant jų veterinarinius patikrinimus, laikomi produktais.

0307

Moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; kiti vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-os) vartoti žmonių maistui

Visi:

Priskiriami Bonamia Ostreae ir Martelia refringens, taip pat moliuskai ir vandens bestuburiai, kurie gali būti išvirti, po to atšaldyti arba sušaldyti.

Gyvi moliuskai, importuojami žmonėms vartoti nedelsiant, atliekant jų veterinarinius patikrinimus, laikomi produktais.

Priskiriama įvairių sraigių rūšių mėsa.

0307 60 00

Sraigės, išskyrus jūrines sraiges

Priskiriami Helix pomatia, Linne Helix aspersa Muller, Helix lucorum rūšių ir Achatinidae šeimos sausumos pilvakojai.

Priskiriamos gyvos sraigės, skirtos žmonėms vartoti nedelsiant, ir dar sraigių mėsa, skirta žmonėms vartoti.

Priskiriamos vos apvirtos arba apdorotos sraigės.

0307 91 00

Gyvi vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži arba atšaldyti

Visi

0307 99 90

Kiti: šis kodas apima vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltus, rupinius ir granules, tinkamus vartoti žmonių maistui

Visi: priskiriami žuvų miltai, skirti žmonėms vartoti.

4 skirsnis:   

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1.

Sąvoka „pienas“ reiškia nenugriebtą pieną su grietinėle arba iš dalies arba visiškai nugriebtą pieną.

2.

0405 pozicijoje:

a)

sąvoka „sviestas“ reiškia natūralų sviestą, išrūgų sviestą arba atgamintą sviestą (šviežią, sūdytą arba karstelėjusį, įskaitant konservuotą sviestą), gautą vien tik iš pieno, kuriame pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 80 % masės, bet ne didesnis kaip 95 % masės, maksimalus sausųjų neriebalinių pieno dalelių kiekis 2 % masės ir maksimalus vandens kiekis 16 % masės. Į sviestą neturi būti pridėta emulsiklių, bet gali būti natrio chlorido, maistinių dažų, neutralizuojančiųjų druskų ir nekenksmingų pieno rūgštį gaminančių bakterijų kultūrų;

b)

sąvoka „pieno pastos“ reiškia „vanduo – riebaluose“ rūšies tepią emulsiją, kurioje pieno riebalai yra vieninteliai produkto riebalai, o jų kiekis yra ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 80 % masės.

3.

Produktai, pagaminti išrūgų koncentracijos būdu, pridedant pieno arba pieno riebalų, turi būti klasifikuojami 0406 pozicijoje kaip sūriai, jeigu jie turi šias tris savybes:

a)

pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 5 % sausosios medžiagos masės;

b)

sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 70 %, bet ne didesnis kaip 85 % masės; ir

c)

yra suformuoti arba gali būti suformuoti.

4.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

išrūgų produktai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 95 % masės laktozės, išreikštos bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje (1702 pozicija); arba

b)

albuminai (įskaitant ne mažiau kaip dviejų išrūgų baltymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 % sausosios medžiagos masės) (3502 pozicija) arba globulinai (3504 pozicija).

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Visi: pienas apima šviežią, pasterizuotą arba termiškai apdorotą pieną.

Priskiriamos pieno frakcijos.

Gyvūnų pašarams naudojamas pienas yra klasifikuojamas 2309 pozicijoje.

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

Visi

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

Visi:

Priskiriama grietinėlė, sviestas ir aromatizuotas, drebučių pavidalo (pieno drebučiai), sušaldytas, fermentuotas pienas ir koncentruotas pienas, skirtas žmonėms vartoti.

Ledai klasifikuojami 2105 pozicijoje.

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje

Visi

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos

Visi: priskiriamos pieno pastos.

0406

Sūriai ir varškė

Visi

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti

Visi: priskiriami perinimui skirti kiaušiniai, nurodytais patogenais neužkrėsti (SPF) kiaušiniai ir žmonėms vartoti skirti kiaušiniai.

Priskiriami „100 metų senumo kiaušiniai“.

Kiaušinių albuminas, netinkamas žmonėms vartoti, klasifikuojamas 3502 pozicijoje.

0408

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, sušaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Visi: šiai pozicijai priskiriami kiaušinių produktai, termiškai apdoroti arba neapdoroti.

Šioje pozicijoje klasifikuojami visų paukščių sveiki kiaušiniai be lukšto ir kiaušinių tryniai. Šiai pozicijai priskiriami produktai gali būti švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti (pvz., cilindro formos „ilgi kiaušiniai“), sušaldyti arba konservuoti kitu būdu. Visi jie klasifikuojami šioje pozicijoje neatsižvelgiant į tai, ar į juos pridėta ar nepridėta cukraus arba kitų saldiklių ir ar jie skirti maistui, ar pramoniniams tikslams (pvz., rauginimui).

Šioje pozicijoje neklasifikuojama:

a)

Kiaušinio trynio aliejus (15.06 pozicija).

b)

Kiaušinių mišiniai, į kuriuos pridėta pagardų, prieskonių ar kitų priedų (21.06 pozicija).

c)

Lecitinas (29.23 pozicija).

d)

Atskirtas kiaušinio baltymas (kiaušinio albuminas) (35.02 pozicija).

0409 00 00

Natūralus medus

Visų rūšių

Šioje pozicijoje klasifikuojamas bičių arba kitų vabzdžių (Apis Mellifera) medus, centrifuguotas ar koriuose, arba su korių gabaliukais, į kurį nepridėta nei cukraus, nei kitų medžiagų. Toks medus gali būti nurodytas pagal augalus, iš kurių jis surinktas, kilmę arba spalvą.

Į šią poziciją neįtrauktas dirbtinis medus ir natūralaus bei dirbtinio medaus mišiniai (17.02 pozicija).

0410 00 00

Gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Visi

Į šią poziciją įtraukti bičių pienelis ir propolis, taip pat ir kaulai arba kitos gyvūninės kilmės medžiagos, skirtos žmonėms vartoti.

Šioje pozicijoje klasifikuojami vabzdžiai arba vabzdžių kiaušiniai, skirti žmonėms vartoti.

0410 00 00 subpozicijoje klasifikuojami gyvūninės kilmės produktai, tinkami vartoti žmonių maistui, nenurodyti kitoje kombinuotosios nomenklatūros vietoje. Tai:

a)

vėžlių kiaušiniai

b)

Salanganes lizdai („paukščių lizdai“)

0410 00 00 subpozicijoje neklasifikuojamas gyvūnų kraujas, valgomas, skystas arba džiovintas (05.11 arba 30.02 pozicija)

5 skirsnis:   

Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje

 

 

Papildomi atrankos reikalavimai kai kuriems šio skirsnio produktams yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VIII skyriuje (vilna, plaukai, kiaulių šeriai, plunksnos ir plunksnų dalys)

1.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

valgomieji produktai (išskyrus gyvūnų žarnas, pūsles ir skrandžius, sveikus arba supjaustytus gabalais, taip pat skystą arba džiovintą gyvūnų kraują);

b)

žalios (neišdirbtos) odos ir išdirbtos odos (įskaitant kailinių žvėrelių kailius), išskyrus prekes, nurodytas 0505 pozicijoje, taip pat žalių (neišdirbtų) odų, išdirbtų odų ir kailių atraižas bei atliekas, klasifikuojamas 0511 pozicijoje (41 arba 43 skirsnis);

c)

gyvūninės tekstilės medžiagos, išskyrus ašutus ir ašutų atliekas (XI skyrius); arba

d)

plaukų kuokšteliai ir ryšulėliai, paruošti šluotų arba šepečių gamybai (9603 pozicija).

2.

Visoje nomenklatūroje sąvoka „dramblio kaulas“ taikoma dramblio, hipopotamo, jūrų vėplio, narvalo ir šerno iltims, raganosio ragams ir visų gyvūnų dantims.

3.

Visoje nomenklatūroje sąvoka „ašutai“ taikoma arklių arba galvijų karčių ar uodegų plaukams.

0502 10 00

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai, taip pat šių šerių arba plaukų atliekos

Neapdoroti kiaulių šeriai, kurie nebuvo pramoniniu būdu plauti ir nėra gauti rauginant arba apdoroti kitu būdu, siekiant užtikrinti, kad neliktų ligų sukėlėjų.

0503 00 00

Ašutai ir ašutų atliekos

Apie visus šiuo kodu klasifikuojamus plaukus turi būti pranešta kompetentingai veterinarijos institucijai. Gali būti reikalaujama įrodyti rūšies statusą ir apdorojimo būdą.

0503 pozicijoje neklasifikuojami plaukai, suverpti arba mazgu užrištais galais. Šiuo kodu ženklinami ne tik neapdoroti ašutai, bet ir arklių karčių ar uodegų plaukai, plauti, dažyti, balinti, susukti arba kitaip paruošti.

0504 00 00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

Visi, įskaitant galvijų, kiaulių, avių, ožkų arba paukščių skrandžius, pūsles ir žarnas, valytas, sūdytas, džiovintas arba kaitintas.

0505

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis arba pūkais; plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) bei pūkai, toliau neapdoroti, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos

Visi, išskyrus apdorotas dekoratyvinių paukščių plunksnas, apdorotas plunksnas, kurias keliautojai veža arba kurios yra siunčiamos privatiems asmenims jų asmeniniam, o ne pramoniniam vartojimui.

0505 pozicijoje klasifikuojami neapdoroti ir šiais būdais apdoroti produktai: vien tik išvalyti, dezinfekuoti arba paruošti laikyti, bet kitaip neapdoroti arba neparuošti.

 

 

Plunksnos, naudojamos kimšimui; ir pūkai, žaliavinės ar kitos plunksnos.

0506

Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti (-os), be riebalų, paprastai apdoroti (-os) (bet neišpjauti (-os) pagal formą), apdoroti (-os) rūgštimi ar deželatinizuoti (-os); šių produktų milteliai ir atliekos

Priskiriami kaulai, skirti želatinai arba kolagenui gaminti, jei jie gauti iš žmonėms vartoti skirtų skerdenų, ir žmonėms vartoti skirti kaulų miltai.

Atrankos reikalavimai yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo X skyriuje (kaulai, kaulų produktai ir t. t.).

0507

Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos

Atrankos reikalavimai medžioklės trofėjams yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VII skyriuje.

Priskiriami apdoroti paukščių ir kanopinių gyvūnų medžioklės trofėjai iš trečiųjų šalių, vien tik kaulai, ragai, kanopos, letenos su nagais, elnio ragai, dantys, kailiai arba odos

Ex05100000

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūniniai produktai, naudojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba kitu būdu konservuoti neilgam laikymui

Atrankos reikalavimai yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo XI skyriuje: Gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, skirti naminių gyvūnėlių ėdalui, medikamentams ir techniniams produktams gaminti.

Šiuo kodu ženklinamos liaukos, kiti gyvūniniai produktai ir tulžis.

Džiovintos liaukos ir produktai klasifikuojami 3501 pozicijoje.

0511

Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui

Priskiriama genetinė medžiaga (gyvūnų, pvz., galvijų, avių, ožkų, arklių ir kiaulių sperma bei embrionai).

Dar priskiriami 1 bei 2 kategorijos gyvūninės kilmės šalutiniai produktai.

0511 10 00

Galvijų sperma

 

0511 91

Produktai iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 3 skirsnyje

Visi: priskiriami žuvų kiaušiniai, skirti perinimui, ir nugaišę gyvūnai. Be to – gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, skirti naminių gyvūnėlių ėdalui, medikamentams ir techniniams produktams gaminti.

0511 99 (10)

Gyslos arba sausgyslės; nuopjovos ir panašios kailių arba odų žaliavos atliekos

Visos

0511 99 90

Kiti

Visi: šiai pozicijai priskiriami visų rūšių, išskyrus galvijus, embrionai, kiaušinėliai, sperma ir genetinė medžiaga, neklasifikuojami 0511 10 subpozicijoje.

Priskiriami gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, skirti naminių gyvūnėlių ėdalui ar kitiems techniniams produktams gaminti.

Priskiriami bičių produktai, skirti naudoti bitininkystėje.

Dar priskiriami I skirsnyje nurodyti negyvi gyvūnai (šunys ir katės).

Priskiriama medžiaga, kurios pagrindinės savybės nepakeistos, ir valgomas gyvūnų kraujas, gautas ne iš žuvų, skirtas žmonėms vartoti.

12 skirsnis:   

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje: šiaudai ir pašarai

 

 

Veterinariniai patikrinimai taikomi tik tam tikriems augaliniams produktams.

Ex12130000

Javų šiaudai ir pelai, neapdoroti, kapoti arba nekapoti, susmulkinti arba nesusmulkinti, presuoti arba nepresuoti, granuliuoti arba negranuliuoti

Priskiriama tik šienas ir šiaudai.

Ex12 14 (90)

Šakniavaisiniai griežčiai, pašariniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai, šienas, mėlynžiedės liucernos, dobilai, bandvikiai, pašariniai kopūstai, lubinai, vikiai ir panašūs pašariniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti:

Kiti

Priskiriama tik šienas ir šiaudai.

15 skirsnis:   

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas

1.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

kiauliniai riebalai ir naminių paukščių taukai, klasifikuojami 0209 pozicijoje;

b)

kakavos sviestas, riebalai ir aliejus (1804 pozicija);

c)

maisto produktai, kurių daugiau kaip 15 % masės sudaro produktai, klasifikuojami 0405 pozicijoje (dažniausiai 21 skirsnis);

d)

spirgučiai (2301 pozicija) ir atliekos, klasifikuojamos 2304–2306 pozicijose.

2.

1518 pozicijoje neklasifikuojami denatūruoti, bet kitaip neapdoroti riebalai, aliejus arba jų frakcijos, kurie turi būti klasifikuojami pozicijose, kurioms priskiriami atitinkami nedenatūruoti riebalai, aliejus ir jų frakcijos.

3.

Soapstokai, aliejaus nuosėdos ir padugnės, stearino pikis, glicerolio pikis ir avių prakaitinių riebalų atliekos klasifikuojami 1522 pozicijoje.

 

 

Visi gyvūninės kilmės aliejai.

Papildomi atrankos reikalavimai Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 yra nustatyti taip:

VII priedo IV skyriuje – lydytiems taukams ir žuvų taukams;

VIII priedo XII skyriuje – lydytiems taukams, gautiems iš 2 kategorijos medžiagų, skirtiems oleochemijai;

VIII priedo XIII skyriuje – riebalų produktams.

Riebalų produktai apima pirmojo etapo produktus, iš grynų riebalų ir aliejų gautus taikant Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI priedo III skyriuje nustatytą metodą. Gauti produktai, sumaišyti su kitomis medžiagomis, nepriskiriami.

1501 00

Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose

Visi

1502 00

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje

Visi

1503 00

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu

Visi

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

Žuvų aliejus ir jūrų žinduolių aliejus.

Įvairūs maisto produktai yra nurodyti 21 skirsnyje.

1506 00 00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

Neskaidyti riebalai ir aliejus bei jų pirminės frakcijos, gauti taikant Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI priedo III skyriuje nustatytą metodą.

Produktai, sumaišyti su kitomis medžiagomis, nepriskiriami.

1516 pozicijoje klasifikuojami gyvūninės ir augalinės kilmės riebalai ir aliejus, chemiškai transformuoti taip, kaip nurodyta toliau, bet daugiau neparuošti.

Be to, šiai pozicijai priskiriamos panašiai apdorotos gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus frakcijos.

Dėl hidrinimo, atliekamo produktus veikiant grynu vandeniliu tinkamos temperatūros ir slėgio sąlygomis ir esant katalizatoriui (dažniausiai labai smulkiam nikeliui), padidėja riebalų lydymosi temperatūra ir aliejaus tirštumas, nesotiesiems gliceridams virstant sočiaisiais gliceridais, kurių lydymosi temperatūra aukštesnė.

1516 10

Gyvūniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti

Tik gyvūniniai riebalai ir aliejus. Produktų, sumaišytų su kitomis medžiagomis, veterinariniai patikrinimai neatliekami.

Veterinariniams tikslams riebalų produktai apima pirmojo etapo produktus, iš grynų riebalų ir aliejų gautus taikant Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI priedo III skyriuje nustatytą metodą.

Ex15 18 00

Gyvūniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje

Tik gyvūniniai riebalai ir aliejus.

Tik lydyti taukai.

Riebalų produktai, gauti taikant Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI priedo III skyriuje nustatytą metodą.

Produktai, sumaišyti su kitomis medžiagomis, nepriskiriami.

1518 00 (91)

Gyvūniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje

Tik gyvūniniai riebalai ir aliejus.

Atrankos reikalavimai Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priede nustatyti taip: XIII skyriuje – riebalų produktams, XII skyriuje – lydytiems taukams, gautiems iš 2 kategorijos medžiagų, skirtiems oleochemijai.

1518 00 (95)

Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejaus ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai

Gyvūninių riebalų ir aliejaus preparatai.

1521 90 (91)

Bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas, rafinuoti arba nerafinuoti

Techniniams tikslams skirtas bičių vaškas.

Papildomi atrankos reikalavimai yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo IX skyriuje: Bitininkystės produktai.

1521 90 (99)

Kiti

Bitininkystės produktai, skirti bitininkystei.

Papildomi atrankos reikalavimai yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo IX skyriuje: „Bitininkystės produktai“. Bitininkystės produktai, išskyrus bitininkystei skirtus bičių produktus, turi būti nurodyti 0511 99 subpozicijoje „Kiti“.

16 skirsnis   

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

1.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami: mėsa, mėsos subproduktai, žuvys, vėžiagyviai, moliuskai arba kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti naudojant 2 ar 3 skirsniuose arba 0504 pozicijoje nurodytus procesus.

2.

Maisto produktai klasifikuojami šiame skirsnyje, jeigu jų sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros, mėsos, mėsos subproduktų, kraujo, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų ar kitų vandens bestuburių arba įvairių šių produktų kombinacijų (derinių). Tuomet, kai gaminio sudėtyje yra daugiau kaip du iš anksčiau nurodytų produktų, jis klasifikuojamas 16 skirsnio pozicijoje, atitinkančioje sudedamąją dalį arba sudedamąsias dalis, kurios (-ių) masė vyrauja. Šios nuostatos netaikomos įdarytiems produktams, klasifikuojamiems 1902 pozicijoje, arba produktams, klasifikuojamiems 2103 arba 2104 pozicijose.

 

 

Šiam skyriui priskiriami sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų.

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

Priskiriama konservuota įvairaus pavidalo mėsa.

1602

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

Priskiriama konservuota įvairaus pavidalo mėsa.

1603 00

Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai

Visi: įeina surimiai, želė pavidalo žuvų baltymai, atšaldyti arba sušaldyti.

1604

Gaminiai arba konservai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių; žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos

Visi: virti arba apvirti kulinarijos gaminiai, kuriuose yra moliuskų arba žuvies.

Priskiriama konservuota žuvis ir konservuoti ikrai hermetiškose dėžutėse.

Tešlos gaminiai, įdaryti žuvų produktais, klasifikuojami 1902 pozicijoje.

1605

Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, gaminiai arba konservai

Visi. Šioje pozicijoje klasifikuojamos visiškai arba iš dalies paruoštos sraigės.

Priskiriami konservuoti vėžiagyviai ar kiti vandens bestuburiai.

17 skirsnis:   

Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus

 

Šiame skirsnyje neklasifikuojami chemiškai gryni cukrūs (išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę

 

1702 11 00

Laktozė ir laktozės sirupas, kurių sudėtyje esančios laktozės masė, išreikšta bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje, sudaro ne mažiau kaip 99 %

 

19 skirsnis:   

Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai konditerijos gaminiai

Šiame skirsnyje neklasifikuojami maisto produktai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros, mėsos, mėsos subproduktų, kraujo, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų ar kitų vandens bestuburių, arba įvairių šių produktų kombinacijų (derinių) (16 skirsnis), išskyrus įdarytus gaminius, klasifikuojamus 1902 pozicijoje).

 

 

Šiame skirsnyje klasifikuojami sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų.

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

Kulinarijos gaminiai yra įtraukti į 16 ir 21 skirsnius.

Ex19 02

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas

Įeina virti arba apvirti kulinarijos gaminiai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų.

1902 20 (10)

Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės žuvų, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

Visi

1902 20 (30)

Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros ir panašių produktų, bet kurios rūšies mėsos ir mėsos subproduktų, įskaitant bet kurios rūšies ar kilmės riebalus

Priskiriama konservuota įvairaus pavidalo mėsa.

1902 20 (91)

Virti

Priskiriama konservuota įvairaus pavidalo mėsa.

1902 20 (99)

Kiti (kiti įdaryti tešlos gaminiai, nevirti)

Priskiriama konservuota įvairaus pavidalo mėsa.

Ex19 05

Konditerijos gaminiai

Priskiriami gaminiai, kuriuose yra mėsos.

20 skirsnis:   

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai

Šiame skirsnyje neklasifikuojami maisto produktai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros, mėsos, mėsos subproduktų, kraujo, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų ar kitų vandens bestuburių arba įvairių šių produktų kombinacijų (derinių) (16 skirsnis).

Ex20 04

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

Šiame skirsnyje klasifikuojami sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų.

Priskiriami gaminiai, kuriuose yra mėsos.

Ex20 05

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

Priskiriami gaminiai, kuriuose yra mėsos.

21 skirsnis:   

Įvairūs maisto produktai

1.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami maisto produktai, išskyrus produktus, aprašytus 2103 arba 2104 pozicijose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros, mėsos, mėsos subproduktų, kraujo, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų ar kitų vandens bestuburių arba įvairių šių produktų kombinacijų (derinių) (16 skirsnis).

2.

2104 pozicijoje sąvoka „homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai“ reiškia produktus, sudarytus iš kruopščiai homogenizuoto dviejų arba daugiau pagrindinių sudėtinių dalių, pavyzdžiui, mėsos, žuvies, daržovių arba vaisių mišinio, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus. Taikant šį apibrėžimą neatsižvelgiama į mažus bet kurių sudėtinių dalių kiekius, kurių gali būti įdėta į mišinį paskaninimo, konservavimo arba kitais tikslais. Šių gaminių sudėtyje gali būti nedideli kiekiai plika akimi matomų sudėtinių dalių gabalėlių.

 

 

Šiame skirsnyje klasifikuojami sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų.

Ex21 03 (90 90)

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

Kiti

Priskiriami gaminiai, kuriuose yra mėsos.

Ex21 04

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

Priskiriami gaminiai, kuriuose yra mėsos, arba gyvūninės kilmės produktų, kaip nurodyta šiame sprendime.

Ex21 05 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

Priskiriami gaminiai, kuriuose yra perdirbo pieno, kaip nurodyta šiame sprendime.

Ex21 06

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Priskiriami gaminiai, kuriuose yra mėsos arba gyvūninės kilmės produktų, kaip nurodyta šiame sprendime.

Ex21 06 10

Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos

Priskiriami gaminiai, kuriuose yra gyvūninės kilmės produktų, kaip nurodyta šiame sprendime.

2106 90 (10)

Sūris fondues

Visi

2106 90 (98)

Kiti

Priskiriami gaminiai, kuriuose yra mėsos, arba gyvūninės kilmės produktų, kaip nurodyta šiame sprendime.

23 skirsnis:   

Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams

2309 pozicijoje klasifikuojami produktai, naudojami gyvūnams šerti, nenurodyti kitoje vietoje, pagaminti apdorojant augalines arba gyvūnines medžiagas tokiu mastu, kad jie yra praradę pagrindines pirminės medžiagos savybes, išskyrus augalines atliekas, augalines liekanas ir šalutinius tokio apdorojimo produktus.

2301

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui; taukų likučiai

Priskiriami perdirbti gyvūniniai baltymai, neskirti žmonėms vartoti.

Mėsos ir kaulų rupieji miltai, plunksnų rupieji miltai, džiovinti spirginiai – visi neskirti žmonėms vartoti.

Taikomi Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo II skyriuje perdirbtiems gyvūniniams baltymams nustatyti atrankos reikalavimai.

Ex23 09

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Priskiriama naminių gyvūnėlių ėdalas, šunų kramtalai ir rupių miltų mišiniai.

Taikomi Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo II skyriuje naminių gyvūnėlių ėdalui ir šunų kramtalams nustatyti atrankos reikalavimai.

2309 10

Kačių ir šunų maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Visas

2309 90

Kiti

Šioje pozicijoje klasifikuojami produktai, kuriuose yra žuvų arba jūrų žinduolių tirpiųjų medžiagų, pieno produktų ar kitų angliavandenių

Priskiriamas priešpienis ir skystas pienas, neskirti žmonėms vartoti, ir produktai, kuriuose yra pieno, neskirti žmonėms vartoti.

2309 90 (99)

Kiti

Priskiriami kiaušinių produktai, neskirti žmonėms vartoti, ir kiti perdirbti produktai, neskirti žmonėms vartoti.

Produktai, skirti gyvūnams šerti, įskaitant miltų mišinius (pvz., kanopų ir ragų ir t. t.).

Taikomi Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo X skyriuje kiaušinių produktams nustatyti atrankos reikalavimai.

28 skirsnis:   

Chemijos arba panašių (susijusių) pramonės šakų produktai

Ex28 35

Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai) ir fosfatai; polifosfatai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

Tikrinami tik tam tikri kalcio fosfatai.

2835 (25)

Dikalcio rūgštusis fosfatas („dikalcio fosfatas“)

Taikomi Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo VII skyriuje dikalcio fosfatui nustatyti atrankos reikalavimai.

2835 (26)

Kiti kalcio fosfatai

Taikomi Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo VIII skyriuje trikalcio fosfatui nustatyti atrankos reikalavimai.

30 skirsnis:   

Farmacijos produktai

 

 

Galutinai paruoštiems vaistams netaikomi importui skirti veterinariniai teisės aktai. Tarpiniai produktai, gauti iš 3 kategorijos medžiagų ir skirti naudoti techniniams tikslams, pvz., medicinos prietaisuose, in vitro diagnostikoje, laboratorijose kaip reagentai, ir kosmetikoje, priskiriami.

3001

Liaukos ir kiti organai, skirti naudoti organoterapijoje, džiovinti, sumalti į miltelius arba nemalti; liaukų arba kitų organų ar jų sekretų ekstraktai, skirti naudoti organoterapijoje; heparinas ir jo druskos; kitos žmogaus arba gyvūninės medžiagos, paruoštos naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos kitoje vietoje

Priskiriamos tik gyvūninės kilmės medžiagos.

Atrankos reikalavimai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 1774/2002:

VIII priedo IV skyriuje – kraujui ir kraujo produktams, naudojamiems techniniais tikslais, išskyrus arklinių serumą, ir VIII priedo XI skyriuje – gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, skirtiems pašarams, įskaitant naminių gyvūnėlių ėdalą ir techniniams produktams, išskyrus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2007/2006 (4) 1 straipsnyje nurodytus tarpinius produktus, gaminti.

3001 (10)

Liaukos ir kiti organai, džiovinti, sumalti į miltelius arba nemalti

Tik gyvūninės kilmės produktai.

3001 (20 90)

Liaukų arba kitų organų ar jų sekretų ekstraktai: Kiti

Tik gyvūninės kilmės produktai.

Ex30 02

Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; imuniniai serumai ir kitos kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai, gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs produktai

Tik gyvūninės kilmės produktai.

3002 (10 10)

Imuniniai serumai ir kitos kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai, gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant

Tik gyvūninės kilmės imuniniai serumai.

Nepriskiriami paruošti vaistai ir galutiniam vartotojui skirti gatavi medicinos produktai.

Atrankos reikalavimai 3002 pozicijoje klasifikuojamiems produktams yra tie patys, kurie gyvūninės kilmės šalutiniams produktams nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1774/2002:

VII priedo III skyriuje – kraujo produktams;

VIII priedo IV skyriuje – kraujui ir kraujo produktams, naudojamiems techniniais tikslais;

VIII priedo V skyriuje – arklinių serumui.

3002 (10 99)

Hemoglobinas, kraujo globulinai ir serumo globulinai: Kiti

Tik gyvūninės kilmės medžiagos.

3002 (90 30)

Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje

 

Ex30 02 (90 50)

Mikroorganizmų kultūros

Patogenai ir patogenų kultūros.

Ex30 02 (90 90)

Kiti

Patogenai ir patogenų kultūros.

31 skirsnis:   

Trąšos

 

 

Šiame skirsnyje neklasifikuojamas gyvūnų kraujas, klasifikuojamas 0511 pozicijoje.

Ex31010000

Gyvūninės arba augalinės trąšos, tarpusavyje sumaišytos arba nesumaišytos, chemiškai apdorotos arba neapdorotos; trąšos, pagamintos sumaišius ar chemiškai apdorojus gyvūninius arba augalinius produktus

Tik neatskiesti gyvūninės kilmės produktai. Priskiriamas mėšlas, bet nepriskiriamas mėšlas, sumaišytas su chemikalais, ir trąšos.

Atrankos reikalavimai mėšlui, perdirbtam mėšlui ir perdirbto mėšlo produktams yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo III skyriuje.

35 skirsnis:   

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai)

Ex35 01

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai

Kazeinas, skirtas žmonėms vartoti arba pašarams.

Atrankos reikalavimai pienui, pieno pagrindo produktams ir priešpieniui, neskirtiems žmonėms vartoti, yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1774/2002.

Ex35 02

Albuminai (įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų baltymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 % sauso produkto masės), albuminatai ir kiti albuminų dariniai

Priskiriami toliau nurodyti kiaušinių ir pieno produktai, skirti arba neskirti vartoti žmonėms (įskaitant naudojamus gyvuliams šerti).

Kiaušinių, pieno ir perdirbti produktai, skirti žmonėms vartoti, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priede.

Atrankos reikalavimai kiaušinių produktams, neskirtiems žmonėms vartoti, yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo X skyriuje, o pieno, pieno pagrindo ir priešpienio, neskirtų vartoti žmonėms – Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo V skyriuje.

Ex35 03 00

Želatina (įskaitant želatiną, turinčią stačiakampių (įskaitant kvadratinius) lakštų pavidalą, apdirbtu arba neapdirbtu paviršiumi, dažytą arba nedažytą) ir želatinos dariniai; žuvų klijai; kiti gyvūniniai klijai, išskyrus kazeininius klijus, klasifikuojamus 3501 pozicijoje

Želatina, skirta žmonėms vartoti ir maisto pramonei.

9602 pozicijoje klasifikuojamai želatinai (tuščios kapsulės) veterinariniai patikrinimai netaikomi.

Atrankos reikalavimai želatinai ir hidrolizuotiems baltymams, neskirtiems žmonėms vartoti, yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo VI skyriuje.

Ex35040000

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės medžiagos ir jų dariniai, nenurodyti kitoje vietoje; odos milteliai, chromuoti arba nechromuoti

Kolagenas ir hidrolizuoti baltymai.

Atrankos reikalavimai želatinai ir hidrolizuotiems baltymams nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo VI skyriuje.

Priskiriami baltymo pagrindo kolageno produktai, pagaminti iš gyvūnų kailių, odų ir sausgyslių, įskaitant kiaulių, naminių paukščių ir žuvų kaulus.

Priskiriami hidrolizuoti baltymai, susidedantys iš polipeptidų, peptidų arba amino rūgščių bei jų mišinių, gauti hidrolizuojant gyvūninės kilmės šalutinius produktus.

Priskiriami visi pieno šalutiniai produktai, skirti žmonėms vartoti.

Ex35 07

Fermentai (enzimai); paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje.

Reninas ir jo koncentratai, skirti žmonėms vartoti.

3507 10 00

Reninas ir jo koncentratai

 

41 skirsnis:   

Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda

 

 

Tik 4101, 4102, 4103 pozicijose klasifikuojamų kanopinių gyvūnų ir paukščių kailiai ir odos.

Papildomi atrankos reikalavimai kanopinių gyvūnų kailiams ir odoms yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VI skyriuje.

4101

Žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos) be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės

Veterinariniai patikrinimai taikomi tik šviežiems, atšaldytiems arba apdorotiems kailiams:

Priskiriami džiovinti, sausai sūdyti, drėgnai sūdyti arba ne rauginant užkonservuoti kailiai.

4102

Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos) su vilna arba be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos c punkte kaip išimtis

Priskiriami tik švieži, atšaldyti arba apdoroti kailiai.

Priskiriami džiovinti, sausai sūdyti, drėgnai sūdyti arba nerauginant užkonservuoti kailiai.

4103

Kitos žalios (neišdirbtos) odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos b punkte arba 1 pastabos c punkte kaip išimtis

Priskiriami tik švieži, atšaldyti arba apdoroti kailiai.

Priskiriami paukščių arba žuvų ir galbūt medžioklės trofėjų kailiai ir odos.

42 skirsnis:   

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

1.

Šiame skirsnyje (be kitų produktų) neklasifikuojami šie veterinariniu atžvilgiu svarbūs produktai:

a)

sterilus chirurginis ketgutas arba panašios sterilios siuvimo medžiagos (3006 pozicija);

b)

stygos, būgnų odos arba panašūs dirbiniai, taip pat kitos muzikos instrumentų dalys (9209 pozicija).

4205 00 00

Kiti dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos

Priskiriama medžiaga, skirta šunų kramtalams gaminti.

Ex42 06

Dirbiniai iš žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas), plėvių, pūslių arba sausgyslių

Taip pat priskiriama medžiaga šunų kramtalams gaminti.

43 skirsnis:   

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai

1.

Visoje nomenklatūroje nuorodos į „kailius“, išskyrus neapdorotus kailius, klasifikuojamus 4301 pozicijoje, taikomos visų gyvūnų odoms ir kailiams, raugintiems arba išdirbtiems su plaukais arba vilna.

2.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

paukščių odos arba paukščių odų dalys, su plunksnomis arba pūkais (0505 arba 6701 pozicijos);

b)

žalios (neišdirbtos) odos su plaukais arba vilna, klasifikuojamos 41 skirsnyje (žr. to skirsnio 1 (c) pastabą).

Ex43 01

Neapdoroti kailiai (įskaitant galvenas, uodegenas, kojenas ir kitas dalis arba atraižas, tinkamas naudoti kailininkystei), išskyrus žalias (neišdirbtas) odas, klasifikuojamas 4101, 4102 arba 4103 pozicijose

Tik paukščių ir kanopinių gyvūnų.

4301 (30 00)

Ėriukų: Astrachanės, plačiauodegių, karakulinių, persiškųjų ir panašių veislių ėriukų, taip pat indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba Tibeto veislių ėriukų, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų

Papildomi atrankos reikalavimai kanopinių gyvūnų kailiams ir odoms yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VI dalyje.

4301 (80 80)

Kiti

Tik paukščių ir kanopinių gyvūnų.

4301 (90 00)

Galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos dalys arba atraižos, tinkamos naudoti kailininkystėje

 

51 skirsnis:   

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai

a)

„Vilna“ reiškia natūralų avių arba ėriukų pluoštą;

b)

„švelniavilnių gyvūnų plaukai“ reiškia alpakų, lamų, vikunijų, kupranugarių, jakų, angorinių, Tibeto, Kašmyro arba panašių ožkų (išskyrus paprastąsias ožkas), triušių (įskaitant angorinius triušius), kiškių, bebrų, nutrijų ir ondatrų plaukus;

c)

„šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai“ reiškia anksčiau nenurodytų gyvūnų plaukus, išskyrus plaukus ir šerius, naudojamus šepečių gamyboje (0502 pozicija), bei ašutus (0503 pozicija).

 

 

Tik 5101–5103 pozicijoms. Papildomi atrankos reikalavimai vilnai, kiaulių šeriams, plunksnoms ir plunksnų dalims yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VIII skyriuje.

„Neperdirbta“ – ši sąvoka atitinkamam produktui apibrėžta pirmiau minėto Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 I priede.

5101

Nekaršta ir nešukuota vilna

Neperdirbta vilna

5102

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

Neperdirbti plaukai

Ex51 03

Vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

Neperdirbta vilna

5103 (10 10)

Nekarbonizuotos vilnos pašukos

Neperdirbta vilna

95 skirsnis:   

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys

Ex95 08

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir kita pramogų įranga; keliaujantys cirkai, keliaujantys žvėrynai; keliaujantys teatrai

Gyvi cirkų ir žvėrynų gyvūnai.

9508 10

Keliaujantys cirkai ir keliaujantys žvėrynai

Gyvi cirkų ir žvėrynų gyvūnai.

97 skirsnis:   

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

Ex97050000

Zoologijos, botanikos, mineralogijos, anatomijos, istorijos, archeologijos, paleontologijos, etnografijos arba numizmatikos kolekcijos ir kolekcionavimo objektai

Tik gyvūniniai produktai. Papildomi atrankos reikalavimai medžioklės trofėjams yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VII skyriuje.

Nepriskiriami kanopinių gyvūnų ar paukščių medžioklės trofėjai, kuriems buvo apdoroti tachiderminiu būdu, užtikrinančiu jų išsilaikymą aplinkos temperatūroje, ir kitų rūšių, išskyrus kanopinius bei paukščius, medžioklės trofėjai (apdoroti arba neapdoroti).


(1)  OL L 94, 2004 3 31, p. 63.

(2)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(3)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

(4)  OL L 379 2006 12 28, p. 98.


II PRIEDAS

Maisto produktai, kuriems pagal šio sprendimo 6 straipsnio 1 dalies b punktą netaikomi Direktyvoje 97/78/EB nustatyti veterinariniai patikrinimai.

 

Sausainiai

 

Duona

 

Pyragai (pyragaičiai)

 

Šokoladas

 

Konditerijos gaminiai (įskaitant saldainius)

 

Neužpildytos želatinos kapsulės

 

Maisto papildai galutiniam vartotojui skirtoje pakuotėje, kurių sudėtyje yra nedidelis gyvūninių produktų kiekis, ir maisto papildai, kurių sudėtyje yra gliukozamino, chondroitino arba chitozano

 

Mėsos ekstraktai ir mėsos koncentratai

 

Alyvos, įdarytos žuvimi

 

Tešlos gaminiai ir makaronai, nesumaišyti arba neįdaryti mėsos produktais

 

Sriubos ir kvapiosios medžiagos (pagardai) galutiniam vartotojui skirtoje pakuotėje, kurių sudėtyje yra mėsos ekstraktų, mėsos koncentratų, gyvūninių riebalų arba žuvų aliejaus, miltelių arba ekstrakto.


Top