Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1975

2006 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1975/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis

OJ L 368, 23.12.2006, p. 74–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 455–465 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; panaikino 32011R0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1975/oj

23.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 368/74


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1975/2006

2006 m. gruodžio 7 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1), ypač į jo 51 straipsnio 4 dalį, 74 straipsnio 4 dalį ir 91 straipsnį,

kadangi:

(1)

Patirtis rodo, kad integruota administravimo ir kontrolės sistema (toliau – IAKS), numatyta 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančio Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (2) II antraštinės dalies 4 skyriuje, pasitvirtino kaip veiksminga ir efektyvi tiesioginių išmokų schemų įgyvendinimo priemonė. Todėl su plotais ir gyvuliais susijusių priemonių atveju pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 IV antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnio 2 kryptį, administravimo ir kontrolės taisyklės, taip pat su tokiomis priemonėmis susijusios nuostatos dėl išmokų sumažinimo arba neskyrimo neteisingai deklaravus, turėtų atitikti principus, nurodytus IAKS ir visų pirma 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 796/2004, nustatančiame išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (3).

(2)

Tačiau kai kurių pagal 2 kryptį nustatytų paramos schemų ir lygiavertės paramos pagal 4 kryptį, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 IV antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnyje, administravimo ir kontrolės taisykles reikėtų pritaikyti prie jų ypatumų. Tai taikoma ir to reglamento atitinkamai 1 ir 3 skirsnių 1 ir 3 kryptyse nustatytoms paramos schemoms bei lygiavertei paramai pagal 4 kryptį. Todėl toms paramos schemoms reikia priimti specialias nuostatas.

(3)

Kad nacionalinės administravimo institucijos galėtų organizuoti veiksmingą integruotą visų plotų, už kuriuos prašoma išmokos pagal 2 kryptį ir pagal su plotu susijusias paramos schemas, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 796/2004, kontrolę, mokėjimo prašymai pagal priemones, susijusias su plotu, pagal 2 kryptį gauti turėtų būti pateikiami iki tos pačios galutinės datos kaip ir to reglamento II dalies II antraštinės dalies I skyriuje numatyta bendroji paraiška. Tačiau kad būtų priimti reikalingi administraciniai sprendimai, reikėtų suteikti pereinamąjį laikotarpį.

(4)

Siekiant užtikrinti atgrasantį kontrolės poveikį, paprastai išmokos neturėtų būti mokamos, kol nebaigtos tikrinti paramos paraiškos. Tačiau reikėtų leisti sumokėti tam tikrą išmokų dalį baigus administracinius patikrinimus. Nustatant tą dalį reikėtų atsižvelgti į permokėjimo riziką.

(5)

Šiame reglamente numatytose kontrolės taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į 2 krypties priemonių ypatumus. Todėl reikėtų nustatyti specialias taisykles.

(6)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 51 straipsniu, nustatyta, kad išmokos pagal kai kurias tame reglamente numatytas priemones skiriamos, jeigu laikomasi kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 II antraštinės dalies 1 skyriuje. Todėl reikėtų suderinti su kompleksiniu paramos susiejimu susijusias taisykles ir Reglamentuose (EB) Nr. 1782/2003 bei (EB) Nr. 796/2004 nustatytas taisykles.

(7)

Siekiant nustatyti, kaip laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 72 straipsnio 1 dalies, reikėtų atlikti su investicijomis susijusių operacijų ex post tikrinimus, kad būtų užtikrinta, jog operacijos būtų tinkamai įvykdytos, ir kad ta pati investicija nebūtų finansuota neteisėtai iš skirtingų nacionalinių ar Bendrijos šaltinių. Reikėtų nustatyti šių patikrinimų pagrindą ir turinį.

(8)

Reikia specialių taisyklių, kad būtų galima nustatyti atsakomybę, susijusią su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 62 straipsnyje numatytų vietos veiklos grupių, patvirtintų valstybių narių, kontrole.

(9)

Kad Komisija galėtų vykdyti savo priemonių valdymo įsipareigojimus, valstybės narės Komisijai turėtų teikti vykdomų patikrinimų ir jų rezultatų ataskaitas.

(10)

Kaimo plėtros programas reglamentuojančiuose Bendrijos ar nacionaliniuose teisės aktuose nustatyti tinkamumo kriterijai turėtų būti kontroliuojami pagal rodiklius, kuriuos būtų galima patikrinti.

(11)

Kad būtų patikrinta, kaip laikomasi tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali naudoti iš kitų tarnybų ar organizacijų gautus įrodymus. Tačiau jos turėtų būti tikros, kad ta tarnyba ar kita organizacija veikia pagal standartus, kurių pakanka patikrinti atitiktį tinkamumo kriterijams.

(12)

Reikėtų nustatyti tam tikrus bendrus kontrolės principus, įskaitant Komisijos teisę atlikti patikrinimus.

(13)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (4) 6 straipsnyje minimos mokėjimo agentūros turi pakankamai informacijos apie kitų tarnybų ar įstaigų atliktą kontrolę, kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   DALIS

Taikymo sritis ir bendrosios aplinkybės

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos išsamios bendrai finansuojamų paramos kaimo plėtrai priemonių, nustatytų remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1698/2005, kontrolės ir kompleksinio paramos susiejimo procedūrų įgyvendinimo taisyklės.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 taikymas

Nepažeidžiant specialių šio reglamento 5, 22, 23, 69 ir 73 straipsnių nuostatų, Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 taikomas mutatis mutandis.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

a)

„Paramos paraiška“ – paraiška, teikiama gauti paramą arba dalyvauti schemoje;

b)

„Mokėjimo prašymas“ – paramos gavėjo nacionalinei valdžios institucijai pateikta paraiška, siekiant gauti mokėjimą.

4 straipsnis

Paramos paraiškos ir mokėjimo prašymai

1.   Nepažeidžiant specialių šio reglamento nuostatų, valstybės narės numato tinkamą paramos paraiškų pateikimo tvarką.

2.   Daugiamečių įsipareigojimų reikalaujančių priemonių atveju paramos gavėjas pateikia metinį mokėjimo prašymą.

Tačiau valstybės narės gali neprašyti pateikti fizinių metinio mokėjimo prašymų, jeigu jos nustato veiksmingas alternatyvias procedūras atitinkamai 11 straipsnyje arba 26 straipsnyje numatytiems administraciniams patikrinimams atlikti.

3.   Paramos paraiškos ir mokėjimų prašymai gali būti patikslinami bet kuriuo metu po jų pateikimo, jeigu kompetentinga institucija pripažintų akivaizdžias klaidas.

5 straipsnis

Bendrieji kontrolės principai

1.   Nepažeisdamos specialių šio reglamento nuostatų, valstybės narės užtikrina, kad Bendrijos ar nacionaliniuose teisės aktuose arba kaimo plėtros programose nustatyti tinkamumo kriterijai būtų tikrinami pagal valstybių narių nustatytinus rodiklius, kuriuos būtų galima patikrinti.

2.   Kai įmanoma, patikrinimai vietoje, numatyti šio reglamento 12, 20 ir 27 straipsniuose, ir Bendrijos taisyklėse numatyti kiti su subsidijomis žemės ūkiui susiję patikrinimai turi būti atliekami tuo pačiu metu.

3.   Nepažeidžiant specialių nuostatų, kai nustatoma, kad siekdami įgyti paramos schemos tikslams prieštaraujantį pranašumą, paramos gavėjai dirbtinai sukūrė tokioms išmokoms gauti reikalingas sąlygas, jiems išmokos neskiriamos.

II   DALIS

Administravimo ir kontrolės taisyklės

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

Kai kurios paramos kaimo plėtrai priemonės pagal 2 ir 4 kryptis

I   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

6 straipsnis

Taikymo sritis ir sąvokų apibrėžtys

1.   Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, ši antraštinė dalis taikoma:

a)

paramai, suteiktai pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnį;

b)

pagal to reglamento 63 straipsnio a punktą suteiktai paramai, susijusiai su operacijomis, atitinkančiomis pagal 2 kryptį apibrėžtas priemones.

Tačiau ši antraštinė dalis netaikoma priemonėms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto vi papunktyje ir b punkto vi ir vii papunkčiuose bei 39 straipsnio 5 dalyje, taip pat priemonėms pagal to reglamento 36 straipsnio b punkto i ir iii papunkčius patirtoms įveisimo išlaidoms.

2.   Šioje antraštinėje dalyje taikomos šios apibrėžtys:

a)

„su plotu susijusios priemonės“ – priemonės ar priemonių dalys, kurioms skiriama parama grindžiama deklaruotu ploto dydžiu;

b)

„su gyvuliais susijusios priemonės“ – priemonės ar priemonių dalys, kurioms skiriama parama grindžiama deklaruotu gyvulių skaičiumi.

7 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 taikymas

Šioje antraštinėje dalyje Reglamento (EB) Nr. 796/2004 2 straipsnio 10, 22 ir 23 dalys ir 9, 18, ir 21 straipsniai bei 25 straipsnio 1 dalis taikomi mutatis mutandis.

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 6 straipsnio 1 dalis taip pat taikomos mutatis mutandis. Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio b punkto iii, iv ir v papunkčiuose nurodytų priemonių atveju valstybės narės gali sukurti tinkamus alternatyvius metodus, skirtus vieningai nustatyti plotą, už kurį skiriama parama.

8 straipsnis

Mokėjimų prašymai

1.   Pagal visas po 2007 m. sausio 1 d. įsigaliojančias sutartis mokėjimų prašymai pagal priemones, susijusias su plotu, pateikiami laikantis galutinės datos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 796/2004 11 straipsnyje. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti šią nuostatą taikyti tik nuo 2008 paraiškos metų.

2.   Jeigu valstybė narė taiko 4 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatas, tuomet laikoma, kad mokėjimo prašymas pateiktinas pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 11 straipsnį.

3.   Reglamento (EB) Nr. 796/2004 11 straipsnio 3 dalis, 12 ir 15 straipsniai mokėjimo prašymams pagal šią antraštinę dalį taikomi mutatis mutandis. Be to, reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytos informacijos, mokėjimo prašyme taip pat pateikiama toje nuostatoje numatyta informacija, susijusi su ne žemės ūkio paskirties sklypais, už kuriuos prašoma paramos.

9 straipsnis

Mokėjimai

1.   Jokie mokėjimai, susiję su priemonėmis, kurioms taikoma ši antraštinė dalis, neatliekami tol, kol nebaigta tikrinti šios priemonės ar kelių operacijų atitiktis tinkamumo kriterijams, kaip apibrėžta II skyriaus I skirsnyje.

Tačiau atsižvelgdamos į permokėjimo riziką valstybės narės gali nuspręsti mokėti iki 70 % paramos lėšų baigus 11 straipsnyje nurodytus administracinius patikrinimus. Procentinis mokėjimo dydis visiems paramos pagal priemonę ar kelias operacijas gavėjams yra vienodas.

2.   II skyriaus II skirsnyje numatyto kompleksinio paramos susiejimo patikrinimo atveju, kai tokie patikrinimai negali būti baigti iki mokėjimo, visos neteisėtai sumokėtos sumos susigrąžinamos remiantis Reglamento (EB) Nr. 796/2004 73 straipsniu.

II   SKYRIUS

Kontrolė, sumažinimas ir neskyrimas

10 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Paramos paraiškos ir paskesni mokėjimo prašymai tikrinami taip, kad būtų veiksmingai patikrinta atitiktis paramos skyrimo sąlygoms.

2.   Valstybės narės nustato tinkamus metodus ir priemones, kurių reikia patikrinti paramos skyrimo kiekvienai paramos priemonei sąlygų atitiktį.

3.   Valstybės narės naudoja Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 II antraštinės dalies 4 skyriuje numatytą integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (toliau – IAKS).

4.   Tinkamumo kriterijų patikrinimą sudaro administraciniai patikrinimai ir patikrinimai vietoje.

5.   Atitiktis kompleksiniam paramos susiejimui tikrinama atliekant patikrinimus vietoje ir, kai reikalinga – administracinius patikrinimus.

6.   Įsipareigojimo laikotarpiu sklypai, už kuriuos teikiama parama, negali būti keičiami, išskyrus specialius kaimo plėtros programoje numatytus atvejus.

I   SKIRSNIS

Atitiktis tinkamumo kriterijams

I   POSKIRSNIS

Kontrolė

11 straipsnis

Administraciniai patikrinimai

1.   Administraciniai patikrinimai taikomi visoms paramos paraiškoms ir mokėjimų prašymams ir apima visus aspektus, kuriuos įmanoma patikrinti administracinėmis priemonėmis. Procedūromis užtikrinamas su kontrole susijusio darbo, patikrinimo rezultatų ir priemonių, kurių imtasi neatitikimo atvejais, registravimas.

2.   Administraciniai patikrinimai apima kryžminius patikrinimus, kai juos įmanoma ir reikalinga atlikti, inter alia, naudojantis IAKS duomenimis. Kryžminiai patikrinimai yra susiję bent jau su sklypais ir gyvuliais, kuriems taikoma paramos priemonė, siekiant išvengti bet kokių neteisingai sumokamų paramos sumų.

3.   Taip pat tikrinama, kaip laikomasi ilgalaikių įsipareigojimų.

4.   Per kryžminius patikrinimus nustačius pažeidimų, jų atžvilgiu imamasi tolesnių reikiamų administracinių veiksmų, o prireikus atliekamas patikrinimas vietoje.

5.   Prireikus, atliekant atitikties tinkamumo kriterijams administracinius patikrinimus atsižvelgiama į kitų su subsidijų žemės ūkiui kontrole susijusių tarnybų, įstaigų ar organizacijų atliktų patikrinimų rezultatus.

12 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Kiekvienais metais vietoje patikrinama ne mažiau kaip 5 % paramos gavėjų, priklausomai nuo įsipareigojimo pagal vieną ar daugiau priemonių, patenkančių į šios antraštinės dalies taikymo sritį.

Tačiau paraiškos pateikėjai, kurie po administracinių patikrinimų buvo pripažinti neatitinkantys reikalavimų paramai gauti, neįskaičiuojami į bendrą paramos gavėjų, minimų pirmoje pastraipoje, skaičių.

2.   Reglamento (EB) Nr. 796/2004 26 straipsnio 3 ir 4 dalys taikomos šiame straipsnyje numatytiems patikrinimams vietoje.

3.   1 dalies pirmoje pastraipoje minėta kontrolinė imtis atrenkama remiantis Reglamento (EB) Nr. 796/2004 27 straipsnyje nurodytais kriterijais.

4.   Kai pagal bet kurią daugiametę priemonę išmokos skiriamos daugiau kaip penkerius metus, valstybės narės gali nuspręsti perpus sumažinti 1 dalyje nurodytą patikrinimų normą po penkerių išmokų skyrimo paramos gavėjui metų.

Paramos gavėjai, kurių atžvilgiu valstybė narė taiko šios dalies pirmoje pastraipoje numatytą galimybę, neįskaičiuojami į bendrą paramos gavėjų, minimų 1 dalies pirmoje pastraipoje, skaičių.

13 straipsnis

Patikrinimų ataskaita

Atlikus šiame poskirsnyje numatytus patikrinimus, rengiamos patikrinimų ataskaitos remiantis Reglamento (EB) Nr. 796/2004 28 straipsniu.

14 straipsnis

Patikrinimų vietoje bendrieji principai

1.   Patikrinimai vietoje tolygiai išdėstomi per metus remiantis įvairių įsipareigojimų pagal kiekvieną kaimo plėtros priemonę rizikos analize.

2.   Vietoje tikrinami visi paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės, kuriuos galima patikrinti pas jį apsilankius.

15 straipsnis

Patikrinimų vietoje elementai ir plotų nustatymas

1.   Valstybės narės nustato kriterijus ir kontrolės metodus, kuriais būtų galima patikrinti, ar paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės atitinka Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006 (5) 48 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

2.   Su plotu susijusių priemonių kontrolės atveju, patikrinimai vietoje atliekami remiantis Reglamento (EB) Nr. 796/2004 29, 30 ir 32 straipsniais.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio b punkto iii, iv ir v papunkčiuose nurodytų priemonių atveju valstybės narės nustato leistinas paklaidas, kurios jokiais atvejais negali du kartus viršyti Reglamento (EB) Nr. 796/2004 30 straipsnio 1 dalyje nustatytų paklaidų.

3.   Su gyvuliais susijusių priemonių kontrolės atveju patikrinimai vietoje atliekami remiantis Reglamento (EB) Nr. 796/2004 35 straipsniu.

II   POSKIRSNIS

Sumažinimas ir neskyrimas

16 straipsnis

Su plotu susijusios priemonės

1.   Paramos už priemones, susijusias su plotu, dydžio apskaičiavimo pagrindas nustatomas remiantis Reglamento (EB) Nr. 796/2004 50 straipsnio 1, 3 ir 7 dalimis. Šiame straipsnyje deklaruotas plotas, už kurį paramos gavėjas gauna tą pačią paramos normą, laikomas vienos pasėlių grupės plotu.

2.   Jeigu pagal priemonę deklaruotas plotas, už kurį skiriama išmoka, viršija pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 50 straipsnio 3 dalį nustatytą plotą, paramos suma apskaičiuojama pagal nustatytą plotą, sumažinamą dvigubu skirtumu, jeigu skirtumas sudaro daugiau kaip 3 % arba du hektarus, bet ne daugiau kaip 20 % nustatyto ploto.

Jeigu skirtumas yra didesnis kaip 20 % nustatyto ploto, parama pagal atitinkamą su plotu susijusią priemonę neskiriama.

3.   Jeigu deklaruotas plotas viršija pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 50 straipsnio 3 dalį nustatytą plotą daugiau kaip 30 %, paramos, į kurią paramos gavėjas turėtų teisę pagal tą straipsnį, lėšos neskiriamos už tuos kalendorinius metus pagal tas priemones.

Jeigu skirtumas yra didesnis kaip 50 %, paramos gavėjui dar kartą neskiriama parama, kurios suma lygi deklaruoto ploto ir pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 50 straipsnio 3 dalį nustatyto ploto skirtumui.

4.   Nukrypstant nuo 2 dalies ir 3 dalies pirmos pastraipos, paramos gavėjų valstybėse narėse, teikiančių paraiškas pagal bendrą išmokos schemą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b straipsnyje, atžvilgiu taikytini sumažinimai ir neskyrimai apskaičiuojami remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 (6) 138 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipa.

5.   Jeigu deklaruotas plotas ir pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 50 straipsnio 3 dalį nustatytas plotas skiriasi dėl sąmoningai padarytų pažeidimų, parama, kurią paramos gavėjas būtų turėjęs teisę gauti pagal tą straipsnį pagal atitinkamą su plotu susijusią priemonę už atitinkamus EŽŪFKP metus, neskiriama.

6.   Neskirta suma, kaip numatyta 3 dalies antroje pastraipoje ir 5 dalyje, išskaičiuojama iš paramos išmokų, skiriamų pagal bet kurią iš Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 arba Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nurodytų paramos priemonių, į kurias paramos gavėjas turi teisę pagal paraiškas, kurias jis pateikia per trejus kalendorinius metus, skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais nustatyta neatitiktis. Jeigu suma negali būti visiškai išskaičiuota iš tų išmokų, likutis panaikinamas.

17 straipsnis

Su gyvuliais susijusios priemonės

1.   Su gyvuliais susijusioms priemonėms skiriamos paramos dydžio apskaičiavimo pagrindas nustatomas remiantis Reglamento (EB) Nr. 796/2004 57 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis.

2.   Deklaravus per daug atitinkamai galvijų, avių ar ožkų, bet kokios mažintinos ar neskirtinos paramos sumos apskaičiuojamos remiantis Reglamento (EB) Nr. 796/2004 59 straipsniu.

Su galvijais susijusios paramos priemonės ir priemonės, susijusios su avimis ar ožkomis, yra laikomos atskiromis priemonėmis.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 796/2004 59 straipsnio 2 dalies antros pastraipos ir 59 4 dalies straipsnio antros pastraipos nuostatų, neskirta suma išskaičiuojama iš paramos išmokų, skiriamų pagal bet kurią iš Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 nurodytų paramos priemonių, į kurias paramos gavėjas turi teisę pagal paraiškas, kurias jis pateikia per trejus kalendorinius metus, skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais aptiktas neatitikimas. Jeigu suma negali būti visiškai išskaičiuota iš tų išmokų, likutis panaikinamas.

4.   Per didelio kitų gyvūnų ar gyvulių, išskyrus 2 dalyje nurodytus gyvulius, skaičiaus deklaravimo atveju valstybės narės parengia tinkamą sumažinimo ir neskyrimo sistemą.

18 straipsnis

Sumažinimas ir neskyrimas tinkamumo kriterijų nesilaikymo atveju

1.   Jeigu nesilaikoma kurio nors su paramos skyrimu susijusio įsipareigojimo, išskyrus įsipareigojimus dėl deklaruojamo ploto dydžio ar gyvulių skaičiaus, prašoma paramos suma sumažinama arba neskiriama.

2.   Valstybė narė nustato sumažintiną paramos sumą, visų pirma atsižvelgdama į nustatytos neatitikties įsipareigojimams rimtumą, mastą ir pastovumą.

Neatitikties įsipareigojimams rimtumas visų pirma priklauso nuo neatitikties pasekmių svarbos atsižvelgiant į nesilaikytų kriterijų tikslus.

Neatitikties įsipareigojimams mastas visų pirma priklauso nuo neatitikties poveikio visai operacijai.

Ar neatitiktis yra pastovi, visų pirma priklauso nuo to, kaip ilgai poveikis tęsiasi arba nuo galimybių nutraukti tą poveikį priimtinomis priemonėmis.

3.   Jeigu įsipareigojimų nesilaikoma sąmoningai, paramos gavėjui neskiriama parama pagal atitinkamą priemonę už atitinkamus EŽŪFKP metus ir už kitus kalendorinius metus.

4.   Šiame straipsnyje numatytas sumažinimas ir neskyrimas taikomi nepaisant jokių papildomų nuobaudų, numatytų pagal nacionalines taisykles.

II   SKIRSNIS

Atitiktis kompleksinio paramos susiejimo reikalavimams

I   POSKIRSNIS

Kontrolė

19 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 51 straipsnio 3 dalies, „kompleksinis paramos susiejimas“ yra to reglamento 51 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti privalomi reikalavimai ir to reglamento 51 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyti būtiniausi reikalavimai, taikomi trąšoms ir augalų apsaugos produktų naudojimui.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 3 straipsnio 2 dalis ir 25 straipsnis bei Reglamento (EB) Nr. 796/2004 2 straipsnio 2, 2a ir 31–36 dalys, taip pat 9, 41, 42, 43, 46, 47 ir 48 straipsniai taikomi tikrinant atitiktį kompleksinio paramos susiejimo reikalavimams.

20 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Kompetentinga kontrolės institucija vietoje patikrina ne mažiau kaip 1 % visų paramos gavėjų, pateikusių mokėjimo prašymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i–v papunkčius ir b punkto i, iv ir v papunkčius, siekdama nustatyti, ar laikomasi reikalavimų arba standartų, už kuriuos ji yra atsakinga.

2.   Reglamento (EB) Nr. 796/2004 44 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 44 straipsnio 2 dalis taikomos.

21 straipsnis

Kontrolinės imties atranka

1.   Reglamento (EB) Nr. 796/2004 45 straipsnio 1 dalis taikoma šio reglamento 20 straipsnyje nurodytai kontrolinės imties atrankai.

2.   Kompetentinga kontrolės institucija reikalavimų ar standartų, už kuriuos ji yra atsakinga, atitikties kontrolei vykdyti atrenka pagal 20 straipsnį tikrintinus paramos gavėjus, atrinkdama imtį iš imties tų paramos gavėjų, kurie jau buvo atrinkti vadovaujantis 12 straipsniu ir kuriems taikomi tie reikalavimai arba standartai.

3.   Nukrypdama nuo 2 dalies, kompetentinga kontrolės institucija gali reikalavimų arba standartų, už kuriuos ji yra atsakinga, atitikties kontrolei vykdyti atrinkti kontrolinę imtį, kurią sudaro 1 % visų paramos gavėjų, pateikusių mokėjimų prašymus pagal paramos Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i–v papunkčius ir b punkto i, iv ir v papunkčius, ir kurie privalo laikytis bent vieno reikalavimo arba standarto.

II   POSKIRSNIS

Sumažinimas ir neskyrimas

22 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 25 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 796/2004 2 straipsnio 2, 2a ir 31–36 dalys, 41 straipsnis ir 65 straipsnio 2 dalis taikomi sumažinimui ar neskyrimui, kai nustatoma neatitiktis reikalavimams.

2.   Jei už skirtingų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i–v papunkčiuose ir b punkto i, iv ir v papunkčiuose numatytų paramos priemonių administravimą atsako daugiau negu viena mokėjimo agentūra, valstybės narės imasi būtinų priemonių tinkamam šio poskirsnio nuostatų taikymui užtikrinti, visų pirma nuostatų, užtikrinančių, kad visoms paramos gavėjui skiriamoms išmokoms būtų taikoma vienoda išmokų sumažinimo norma.

23 straipsnis

Sumažintinų ir neskirtinų sumų apskaičiavimas

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 51 straipsnio 1 dalies, kai nustatoma neatitiktis reikalavimams, taikomas sumažinimas bendrai to reglamento 36 straipsnio a punkto i–v papunkčiuose ir b punkto iv ir v papunkčiuose numatytos paramos sumai, kuri buvo ar bus suteikta atitinkamam paramos gavėjui, pateikusiam ar pateiksiančiam mokėjimo prašymus tais kalendoriniais metais, kuriais nustatyta neatitiktis.

Kai reikalavimų nesilaikoma dėl paramos gavėjo aplaidumo, sumažinimas apskaičiuojamas remiantis Reglamento (EB) Nr. 796/2004 66 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis.

Jeigu įsipareigojimų nesilaikoma tyčia, sumažinimas apskaičiuojamas remiantis Reglamento (EB) Nr. 796/2004 67 straipsniu.

24 straipsnis

Sumažinimų susikaupimas

Kai susikaupia kelios sumažintinos sumos, sumažinimai pirmiausiai taikomi už pavėluotą pateikimą pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 21 straipsnį, po to pagal šio reglamento 16 arba 17 straipsnį, po to pagal 18 straipsnį ir galiausiai pagal 22 ir 23 straipsnius.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

Parama kaimo plėtrai pagal 1 ir 3 kryptis ir kai kurios priemonės pagal 2 ir 4 kryptis

I   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

25 straipsnis

Taikymo sritis

Ši antraštinė dalis taikoma:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 20 ir 52 straipsnyje nurodytoms priemonėms;

b)

paramos priemonėms, nurodytoms to reglamento 36 straipsnio a punkto vi papunktyje, b punkto vi ir vii papunktyje ir 39 straipsnio 5 dalyje bei to reglamento 36 straipsnio b punkto i ir iii papunkčiuose įveisimo išlaidų atveju;

c)

pagal to reglamento 63 straipsnio a ir b punktus suteiktai paramai, skirtai operacijoms, atitinkančioms priemones, numatytas šio straipsnio a ir b punktuose.

I   SKIRSNIS

Kontrolė

26 straipsnis

Administraciniai patikrinimai

1.   Administraciniai patikrinimai taikomi visoms paramos paraiškoms ir mokėjimų prašymams ir apima visus aspektus, kuriuos įmanoma ir tinkama patikrinti administracinėmis priemonėmis. Pagal procedūras reikia registruoti duomenis apie su kontrole susijusį darbą, patikrinimo rezultatus ir priemones, kurių imtasi neatitikties atveju.

2.   Atliekant administracinius paramos paraiškų patikrinimus, visų pirma tikrinama:

a)

operacijos, už kurią prašoma paramos, atitiktis reikalavimams;

b)

atitiktis atrankos kriterijams, nustatytiems kaimo plėtros programoje;

c)

operacijos, kuriai prašoma paramos, atitiktis galiojančioms nacionalinėms ir Bendrijos taisyklėms, visų pirma taisyklėms, taikomoms, kai tinka, viešiesiems pirkimams, valstybės paramai ir kitiems privalomiems standartams, nustatytiems nacionaliniuose teisės aktuose ar kaimo plėtros programoje;

d)

nurodytų išlaidų, įvertinamų naudojant tinkamą vertinimo sistemą, pvz., standartines išlaidas, skirtingų pasiūlymų palyginimą ar pasitelkiant vertinimo komitetą, pagrįstumas;

e)

paraiškos teikėjo patikimumas, remiantis informacija apie bet kurias nuo 2000 m. vykdytas operacijas, už kurias buvo skirta parama.

3.   Atliekant mokėjimo prašymų administracinius patikrinimus, tiek, kiek taikytina konkrečiam prašymui, visų pirma tikrinama:

a)

bendrai finansuotų produktų pateikimas ir paslaugų suteikimas;

b)

prašomų padengti išlaidų pagrįstumo įrodymas;

c)

baigta operacija lyginant su operacija, už kurią buvo prašoma paramos ir ji buvo suteikta.

4.   Administraciniai patikrinimai apima vizitą į operacijos, už kurią suteikta parama, vykdymo vietą arba investicijų vietą, siekiant patikrinti, ar padarytos investicijos.

Tačiau valstybės narės gali nuspręsti neatlikti tokių vizitų, kai investicijos nedidelės ir (arba) kai jos mano, kad yra labai tikėtina, jog buvo laikytasi sąlygų paramai gauti, ar kad investicijos faktiškai buvo padarytos. Toks sprendimas ir jo pagrįstumas įregistruojami.

5.   Paramos gavėjų atlikti mokėjimai patvirtinami sąskaitomis faktūromis ir mokėjimą įrodančiais dokumentais. Tais atvejais, kai to padaryti negalima, mokėjimai patvirtinami pridedant lygiavertę įrodomąją galią turinčius dokumentus.

6.   Administraciniai patikrinimai apima procedūras, taikomas siekiant išvengti neteisėto dvigubo finansavimo pasinaudojus kitomis Bendrijos ar nacionalinėmis schemomis ir kitais programavimo laikotarpiais. Kai finansuojama iš skirtingų šaltinių, šiais patikrinimais užtikrinama, kad visa gauta paramos suma neviršytų skiriamos didžiausios leistinos paramos sumos.

7.   Prireikus, mokėjimo agentūros gali pasinaudoti iš kitų tarnybų, įstaigų ar organizacijų gautais įrodymais, kad būtų patikrinta, kaip laikomasi paramos, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 32 straipsnyje numatytomis valstybių narių pripažintomis maisto kokybės schemomis, skyrimo kriterijų. Tačiau jos turėtų būti tikros, kad ta tarnyba, įstaiga ar organizacija veikia pagal standartus, kurie yra pakankami patikrinti atitiktį tinkamumo kriterijams.

27 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Valstybės narės rengia patvirtintų operacijų patikrinimus vietoje, remdamosi atitinkamos imties atrankos principu. Kiek įmanoma, jie atliekami prieš projektui skirtą galutinį mokėjimą.

2.   Tikrinama ne mažiau kaip 4 % kiekvienais metais Komisijai deklaruojamų viešųjų išlaidų ir 5 % viešųjų išlaidų, Komisijai deklaruotų per visą programavimo laikotarpį.

3.   Atrenkant pagal 1 dalį tikrintinų patvirtintų operacijų tipinį pavyzdį visų pirma atsižvelgiama į:

a)

poreikį patikrinti atitinkamą operacijų rūšių ir dydžių įvairovę;

b)

bet kokius rizikos veiksnius, nustatytus atlikus nacionalinius arba Bendrijos patikrinimus;

c)

poreikį išlaikyti krypčių ir priemonių pusiausvyrą.

4.   Patikrinimų vietoje rezultatai įvertinami siekiant nustatyti, ar bet kurios problemos, su kuriomis susiduriama, nėra sistemingo pobūdžio ir ar nekelia pavojaus kitoms panašioms operacijoms, paramos gavėjams ar kitoms įstaigoms. Atliekant vertinimą taip pat nustatomos tokios padėties priežastys, tolesnis reikalingas tyrimas ir būtini korekciniai ir prevenciniai veiksmai.

5.   Gali būti iš anksto pranešama apie patikrinimus vietoje, jeigu tai neprieštarauja kontrolės tikslams. Jeigu pranešama daugiau kaip prieš 48 valandas, reikėtų laikytis nustatyto minimalaus laikotarpio, atsižvelgiant į bendrai finansuojamos priemonės ir operacijos pobūdį.

28 straipsnis

Patikrinimų vietoje turinys

1.   Atlikdamos patikrinimus vietoje valstybės narės siekia įsitikinti, ar:

a)

ar paramos gavėjui pervesti mokėjimai gali būti pagrįsti apskaitos ar kitais dokumentais, turimais remiamas operacijas atliekančių įstaigų ar įmonių;

b)

atitinkamame išlaidų kategorijų skaičiuje nurodytų išlaidų pobūdis ir datos atitinka Bendrijos nuostatas ir patvirtintas operacijos specifikacijas bei faktiškai atliktus darbus ar suteiktas paslaugas;

c)

operacijos naudojimas ar ketinimas naudoti atitinka paraiškoje Bendrijos paramai gauti nurodytus tikslus;

d)

viešai finansuotos operacijos buvo įgyvendintos laikantis Bendrijos taisyklių ir politikos, visų pirma viešųjų pirkimų taisyklių ir atitinkamų privalomų standartų, nustatytų nacionaliniuose teisės aktuose ar kaimo plėtros programoje.

2.   Tikrinami vietoje visi paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės, kuriuos galima patikrinti pas jį apsilankius.

3.   Išskyrus išimtines aplinkybes, nacionalinių valdžios institucijų tinkamai įregistruoti ir pagrįsti patikrinimai vietoje apima apsilankymą operacijos vykdymo vietoje, o nematerialios operacijos atveju – apsilankymą pas operacijos projekto pateikėją.

4.   Apskaičiuojant 27 straipsnio 2 dalyje nustatytą kontrolės normą atsižvelgiama tik į visus šio straipsnio reikalavimus atitinkančius patikrinimus.

29 straipsnis

Priemonių „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ ir „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ kontrolė

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 23 ir 34 straipsnius pateiktoms paramos paraiškoms taikomi administraciniai patikrinimai papildomai apima patikrinimus, nurodytus šio reglamento 11 straipsnio 2 dalyje.

2.   Valstybės narės gali atsisakyti tikrinti vietoje Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 23 straipsnyje numatytą priemonę po pirmosios paramos lėšų išmokos, jeigu administraciniais patikrinimais, įskaitant, inter alia, atitinkamus kryžminius patikrinimus, visų pirma naudojant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 19 straipsnyje nurodytoje kompiuterinėje duomenų bazėje pateiktą informaciją, patvirtinamas mokėjimų teisėtumas ir tvarkingumas.

30 straipsnis

Ex post patikrinimai

1.   Ex post patikrinimai taikomi su investicijomis susijusioms operacijoms, kurioms vis dar taikomi įsipareigojimai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 72 straipsnio 1 dalyje arba kaimo plėtros programoje.

2.   Ex post patikrinimų tikslai yra šie:

a)

patikrinti, kaip laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 72 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų;

b)

patikrinti mokėjimų paramos gavėjui faktą ir tikslumą, išskyrus įnašus natūra ar standartinius kaštus;

c)

užtikrinti, kad ta pati investicija nebūtų neteisėtai finansuojama iš skirtingų nacionalinių ar Bendrijos finansavimo šaltinių.

3.   Ex post patikrinimai kasmet taikomi ne mažiau kaip 1 % atitinkamų leistinų operacijų, minimų 1 dalyje, išlaidų, už kurias buvo atliktas galutinis mokėjimas. Jie atliekami per 12 mėnesių nuo atitinkamų EŽŪFKP metų pabaigos.

4.   Ex post patikrinimai grindžiami įvairių operacijų, operacijų grupių ar priemonių rizikos analize ir finansiniu poveikiu.

Ex post patikrinimų kontrolieriai nedalyvauja vykdant tos pačios su investicijomis susijusios operacijos patikrinimus prieš mokėjimus.

II   SKIRSNIS

Sumažinimas ir neskyrimas

31 straipsnis

Sumažinimas ir neskyrimas

1.   Mokėjimai apskaičiuojami remiantis atitiktimi reikalavimams.

Valstybė narė išnagrinėja paramos gavėjo mokėjimo prašymą ir nustato sumą, atitinkančią paramos skyrimo reikalavimus. Ji nustato:

a)

paramos gavėjui mokėtiną sumą tik pagal mokėjimo prašymą;

b)

paramos gavėjui mokėtiną sumą išnagrinėjus mokėjimo prašymo pagrįstumą.

Jeigu pagal a punktą nustatyta suma viršija pagal b punktą nustatytą sumą daugiau nei 3 %, sumažinimas taikomas pagal b punktą nustatytai sumai. Sumažinimo suma yra lygi tų abiejų sumų skirtumui.

Tačiau sumažinimas netaikomas, jeigu paramos gavėjas gali įrodyti, kad ne dėl jo kaltės buvo įtraukta reikalavimų neatitinkanti suma. Sumažinimas taikomas mutatis mutandis reikalavimų neatitinkančioms išlaidoms, nustatytoms per patikrinimus pagal 28 ir 30 straipsnius.

2.   Jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas sąmoningai pateikė klaidingą deklaraciją, už atitinkamą operaciją lėšos iš EŽŪFKP neskiriamos, o tai operacijai finansuoti jau sumokėtos sumos susigrąžinamos. Be to, paramos gavėjui neskiriama parama pagal tą pačią priemonę už einamuosius EŽŪFKP metus ir kitus EŽŪFKP metus.

3.   2 ir 3 dalyse numatytos nuobaudos taikomos nepaisant nacionalinėse taisyklėse numatytų papildomų nuobaudų.

II   SKYRIUS

Specialios nuostatos, taikomos 4 krypčiai (Leader)

32 straipsnis

Kontrolė

Jeigu yra padarytų išlaidų pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 63 straipsnio c punktą, valstybė narė atlieka kontrolę pagal šią antraštinę dalį. Tokią kontrolę atlieka nuo atitinkamos vietos veiklos grupės nepriklausomi asmenys.

33 straipsnis

Atsakomybė už kontrolę

1.   Kai padaromos išlaidos pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 63 straipsnio a ir b punktus, šio reglamento 26 straipsnyje nurodytus administracinius patikrinimus gali atlikti oficialiai deleguotos vietos veiklos grupės. Tačiau valstybės narės atsako už patikrinimą, ar vietos veiklos grupės turi administracinių ir kontrolės gebėjimų tam darbui atlikti.

2.   Valstybė narė įgyvendina tinkamą vietos veiklos grupių priežiūros sistemą. Ši sistema apima reguliarią vietos veiklos grupių operacijų kontrolę, įskaitant apskaitos dokumentų tikrinimus ir kartotinius tipinio pavyzdžio administracinius patikrinimus.

III   DALIS

Baigiamosios Nuostatos

34 straipsnis

Pranešimai

Pirmaisiais metais ne vėliau kaip iki 2008 m. liepos 15 d., o po to ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 15 d. valstybės narės Komisijai pateikia ataskaitą už praėjusius EŽŪFKP finansinius metus visų pirma joje nurodydamos:

a)

bendrą mokėjimų prašymų skaičių pagal kiekvieną kaimo plėtros priemonę, bendrą patikrintą sumą ir, kai taikoma, bendrą plotą ir bendrą gyvulių skaičių, kurie buvo patikrinti vietoje pagal 12, 20 ir 27 straipsnius;

b)

su plotu susijusios paramos atveju, bendrą plotą, suskirstytą pagal individualias paramos schemas;

c)

su gyvuliais susijusios paramos atveju, bendrą gyvulių skaičių, suskirstytą pagal individualias paramos schemas;

d)

atliktų patikrinimų rezultatus, nurodant paramos sumažinimo bei jos neskyrimo atvejus pagal 16, 17, 18, 22 ir 23 straipsnius;

e)

pagal 30 straipsnį atliktų ex post patikrinimų skaičių, patikrintą išlaidų sumą ir patikrinimų rezultatus, nurodant paramos sumažinimo bei jos neskyrimo atvejus pagal 31 straipsnį.

35 straipsnis

Komisijos vykdoma kontrolė

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 27 straipsnio 2 dalis taikoma paramos išmokoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005.

36 straipsnis

Kontrolės ataskaita mokėjimo agentūrai

1.   Jeigu mokėjimo agentūra neatlieka kontrolės, valstybė narė užtikrina, kad mokėjimo agentūra gautų pakankamai informacijos apie atliktą kontrolę. Mokėjimo agentūra nustato, kokios informacijos reikia.

Išlaikoma pakankama audito seka. Preliminarus pakankamos audito sekos informacijos reikalavimų aprašas pateikiamas priede.

2.   1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta informacija gali būti kiekvieno atlikto patikrinimo ataskaita arba tam tikrais atvejais – suvestinė ataskaita.

3.   Mokėjimo agentūra turi teisę tikrinti kitų įstaigų vykdomą kontrolę ir gauti bet kurią informaciją, kurios reikia užduotims vykdyti.

37 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas Bendrijos paramai, skirtai nuo 2007 m. sausio 1 d. prasidedančiam programavimo laikotarpiui.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 265, 2006 9 26, p. 1).

(3)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 659/2006 (OL L 116, 2006 4 29, p. 20).

(4)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 15.

(6)  OL L 345, 2004 11 20, p. 1.


PRIEDAS

PRELIMINARUS PAKANKAMOS AUDITO SEKOS INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ APRAŠAS

Kaip apibrėžta 36 straipsnio 1 dalyje, audito seka yra pakankama, jeigu konkrečios paramos atveju:

a)

ji leidžia suderinti Komisijai deklaruotas bendras sumas ir mokėjimo agentūros ar kitų tarnybų saugomus sąskaitas faktūras, apskaitos ir kitus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su visomis iš EŽŪFKP remiamomis operacijomis;

b)

ji leidžia patikrinti viešųjų išlaidų kompensavimą paramos gavėjui;

c)

ji leidžia patikrinti, kaip iš EŽŪFKP finansuojamoms operacijoms taikomi atrankos kriterijai;

d)

joje, kai taikoma, yra finansinis planas, veiklos ataskaitos, su paramos suteikimu, su viešųjų pirkimų procedūromis susiję dokumentai ir bet kurios atliktos kontrolės ataskaitos.


Top