EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0474

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 84, 23.3.2006, p. 14–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 281–295 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 160 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 160 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 011 P. 3 - 17

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/474/oj

23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 474/2006

2006 m. kovo 22 d.

sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (1), ypač jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 (toliau – „pagrindinis reglamentas“) II skyriuje yra nustatytos oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo procedūros ir tokios procedūros, kurios valstybėms narėms tam tikromis aplinkybėmis leistų imtis išskirtinių priemonių, t. y. savo teritorijoje taikyti draudimą vykdyti veiklą.

(2)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 3 dalį visos valstybės narės Komisijai pranešė apie oro vežėjų, kuriems tų valstybių teritorijoje taikomas draudimas vykdyti veiklą, tapatybę ir nurodė priežastis, dėl kurių nusprendžiama taikyti minėtą draudimą, ir bet kokią kitą susijusią informaciją.

(3)

Komisija visiems suinteresuotiems oro vežėjams pranešė tiesiogiai arba, jeigu pranešimo neįmanoma perduoti, paprašė, kad tą pranešimą jiems perduotų valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, esminius faktus ir priežastis, kuriomis remiantis turėtų būtų nuspręsta tam tikriems oro vežėjams uždrausti vykdyti veiklą Bendrijoje.

(4)

Komisija pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnį suteikė galimybę suinteresuotiems oro vežėjams susipažinti su valstybių narių pateiktais dokumentais, pateikti raštiškas pastabas ir per 10 darbo dienų Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui pateikti informaciją žodžiu (2).

(5)

Bendri kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama Bendrijos lygiu svarstant galimybę dėl su sauga susijusių priežasčių taikyti draudimą vykdyti veiklą, yra nustatyti pagrindinio reglamento priede.

(6)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Air Banglades saugos trūkumų (jie buvo nustatyti patikrinus tam tikrus Air Banglades orlaivių parko orlaivius. Minėtus trūkumus nustatė Vokietija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (3).

(7)

Air Bangladesh tinkamai ir laiku nepateikė atsakymo į Vokietijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų ir tuo ši oro laivyno bendrovė patvirtino, kad jai trūksta skaidrumo arba kad ji nesugeba bendradarbiauti, t. y. Air Bangladesh neatsakė į minėtos valstybės narės atsiųstus raštus; Iki šiol Vokietija neturėjo galimybės patikrinti, ar saugos trūkumai buvo pašalinti.

(8)

Bangladešo valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Air Bangladesh priežiūrą, pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tokių institucijų įpareigojimus tinkamai neprižiūrėjo tam tikro orlaivio, kurį eksploatavo minėtas oro vežėjas;

(9)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad oro laivyno bendrovei Air Bangladesh turėtų būti taikomas griežtas veiklos apribojimas ir ji įrašyta į B priedą.

(10)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Air Koryo saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Prancūzija ir Vokietija pagal UVOSĮ programą atlikdamos patikrinimus perone (4).

(11)

Nuolatinis Air Koryo nesugebėjimas pašalinti trūkumų, apie kuriuos anksčiau buvo pranešusi Prancūzija, buvo nustatytas pagal UVOSĮ programą atlikus kitus patikrinimus perone (5),

(12)

Pagrįsta ir svarbi su incidentu susijusi informacija, kurią pateikė Prancūzija, patvirtina paslėptus ir sistemingus Air Koryo saugos trūkumus.

(13)

Paaiškėjo, kad Air Koryo nesugeba pašalinti minėtų saugos trūkumų.

(14)

Air Koryo tinkamai ir laiku nepateikė atsakymo į Prancūzijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų ir tuo ši oro laivyno bendrovė patvirtino, kad jai trūksta skaidrumo arba kad ji nesugeba bendradarbiauti, t. y. Air Koryo neatsakė į minėtos valstybės narės prašymą.

(15)

Taisomųjų veiksmų planas, kurį pateikė Air Koryo, atsakydama į Prancūzijos prašymą, nebuvo pakankamas ir veiksmingas, kad jį įgyvendinant būtų galima pašalinti nustatytus didelius saugos trūkumus.

(16)

Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Air Koryo priežiūrą, pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tokių institucijų įpareigojimus tinkamai neprižiūrėjo minėto oro vežėjo.

(17)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Air Koryo neatitinka reikiamų saugos standartų.

(18)

Yra patikrintų įrodymų dėl dalies oro laivyno bendrovės Ariana Afghan Airlines eksploatuojamų orlaivių didelių saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Vokietija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (6).

(19)

Paaiškėjo, kad Ariana Afghan Airlines nesugeba pašalinti minėtų saugos trūkumų;

(20)

Ariana Afghan Airlines tinkamai ir laiku neatsakė į Vokietijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų, t. y. ši oro transporto bendrovė nesugeba bendradarbiauti – Ariana Afghan Airlines nepateikė atsakymų į minėtos valstybės narės paklausimus.

(21)

Afganistano kompetentingos institucijos, kurios yra įregistravusios Ariana Afghan Airlines eksploatuojamą orlaivį, nesugebėjo išsamiai ir tinkamai oro vežėjo eksploatuojamo orlaivio prižiūrėti pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tų institucijų įpareigojimus.

(22)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad visi Ariana Afghan Airlines eksploatuojami orlaiviai neatitinka reikiamų saugos standartų, išskyrus orlaivį A310 (registravimo numeris F-GYYY, orlaivis įregistruotas Prancūzijoje, jį prižiūri Prancūzijos valdžios institucijos).

(23)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių BGB Air saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Italija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (7).

(24)

Paaiškėjo, kad BGB Air nesugeba arba nenori pašalinti saugos trūkumų – tai buvo nustatyta iš BGB Air pateikto savo veiklos atitikties TCAO standartams įvertinimo (jis buvo atliktas remiantis Italijos pristatytu Užsienio veiklos vykdytojų patikrinimo sąrašu), kurio nepatvirtino pagal UVOSĮ programą vėliau atliktų patikrinimų išvados.

(25)

BGB Air nepateikė tinkamo atsakymo į Italijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų ir tuo ši oro laivyno bendrovė patvirtino, kad jai trūksta skaidrumo arba kad ji nesugeba bendradarbiauti, t. y. BGB Air neatsakė į minėtos valstybės narės pateiktus tam tikrus paklausimus.

(26)

Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad BGB Air, atsakydama į Italijos prašymą, būtų įgyvendinusi kokį nors taisomųjų veiksmų planą dideliems saugos trūkumams pašalinti.

(27)

Kazachstano valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą BGB Air priežiūrą, išsamiai nebendradarbiavo su Italijos Civilinės aviacijos administracija, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl BGB Air, kuriam oro vežėjo leidimą yra išdavęs Kazachstanas, veiklos saugos – netinkamą bendradarbiavimą patvirtina tai, kad Kazachstanas neatsakė į minėtos valstybės narės pateiktus paklausimus.

(28)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad BGB Air neatitinka reikiamų saugos standartų.

(29)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Buraq Air saugos trūkumų šiai oro laivyno bendrovei atliekant krovinių vežimo operacijas. Minėtus trūkumus nustatė Švedija ir Nyderlandai pagal UVOSĮ programą atlikdamos patikrinimus perone (8).

(30)

Buraq Air tinkamai ir laiku neatsakė į Vokietijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų atliekant krovinių vežimo operacijas, t. y. šiai oro transporto bendrovei trūksta skaidrumo arba ji nesugeba bendradarbiauti – Buraq Air nepateikė atsakymų į minėtos valstybės narės paklausimus.

(31)

Libijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Buraq Air priežiūrą, pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tokių institucijų įpareigojimus tinkamai neprižiūrėjo šio oro vežėjo atliekamų krovinių vežimo operacijų.

(32)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad oro laivyno bendrovei Buraq Air turėtų būti taikomi griežti veiklos apribojimai ir ji įrašyta į B priedą.

(33)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Air Service Comores saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Prancūzija – valstybė narė – pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimą perone (9).

(34)

Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad Air Service Comores, atsakydama į Prancūzijos prašymą, būtų įgyvendinusi tinkamą taisomųjų veiksmų planą nustatytiems dideliems saugos trūkumams pašalinti.

(35)

Paaiškėjo, kad valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Air Service Comores priežiūrą, nesugeba pašalinti saugos trūkumų.

(36)

Komorų Salų valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, tinkamu laiku nebendradarbiavo su Prancūzijos Civilinės aviacijos administracija, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl oro vežėjo, kuriam licenciją veiklai vykdyti arba oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusios Komorų Salos, vykdomos veiklos saugos aspektų.

(37)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Air Service Comores neatitinka reikiamų saugos standartų.

(38)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių GST Aero Air Company saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Italija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (10).

(39)

Paaiškėjo, kad GST Aero Air Company nesugebėjo arba nenorėjo pašalinti saugos trūkumų.

(40)

GST Aero Air Company tinkamai ir laiku neatsakė į Italijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų, t. y. šiai oro transporto bendrovei trūksta skaidrumo arba ji nesugeba bendradarbiauti – GST Aero Air Company nepateikė atsakymų į minėtos valstybės narės paklausimus.

(41)

Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad GST Aero Air Company, atsakydama į Italijos prašymą, būtų įgyvendinusi tinkamą taisomųjų veiksmų planą dideliems saugos trūkumams pašalinti.

(42)

Kazachstano valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą GST Aero Air Company priežiūrą, išsamiai nebendradarbiavo su Italijos Civilinės aviacijos administracija, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl vežėjo, kuriam licenciją arba oro vežėjo leidimą yra išdavęs Kazachstanas, veiklos saugos – netinkamą bendradarbiavimą patvirtina tai, kad Kazachstanas tik iš dalies atsakė į Italijos pateiktus paklausimus.

(43)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad GST Aero Air Company neatitinka reikiamų saugos standartų.

(44)

Paaiškėjo, kad Kirgizijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, oro laivyno bendrovėje Phoenix Aviation nesugebėjo tinkamai įgyvendinti ir taikyti reikiamų saugos standartų; Nors oro laivyno bendrovei Phoenix Aviation oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusi Kirgizija, yra įrodymų, patvirtinančių, kad minėtos oro laivyno bendrovės pagrindinė verslo vieta yra Jungtiniuose Arabų Emeratuose (JAE) – tokia padėtis draudžiama Čikagos Konvencijos 6 priedo reikalavimais. JAV Nacionalinės transporto saugos organizacijos pateiktuose faktuose (11), išvardytuose tiriant oro laivyno bendrovės Kam Air orlaivio, kurio skrydžio numeris 904 ir kurį eksploatavo Phoenix Aviation, avariją, nurodoma, kad Phoenix Aviation būstinė yra JAE.

(45)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Phoenix Aviation neatitinka reikiamų saugos standartų.

(46)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Phuket Airlines saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Jungtinė Karalystė ir Nyderlandai – valstybės narės – pagal UVOSĮ programą atlikdamos patikrinimus perone (12).

(47)

Paaiškėjo, kad Phuket Airlines laiku ir tinkamai nesugeba pašalinti minėtų saugos trūkumų.

(48)

Tailando valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, išsamiai nebendradarbiavo su Nyderlandų Civilinės aviacijos administracijomis, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl Phuket Airlines, kuriai oro vežėjo leidimą yra išdavęs Tailandas, saugos – netinkamą bendradarbiavimą patvirtina tai, kad jos tinkamai neatsakė į minėtos valstybės narės pateiktus paklausimus.

(49)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Phuket Airlines neatitinka reikiamų saugos standartų.

(50)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Reem Air saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Nyderlandai pagal UVOSĮ programą atlikdami patikrinimus perone (13).

(51)

Nuolatinį Reem Air nesugebėjimą pašalinti trūkumus patvirtino Nyderlandai, atlikdami vėlesnį tam tikro orlaivio patikrinimą perone pagal UVOSĮ programą (14).

(52)

Paaiškėjo, kad Reem Air nesugeba arba nenori pašalinti saugos trūkumų.

(53)

Reem Air tinkamai ir laiku neatsakė į Nyderlandų Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų, t. y. šiai oro transporto bendrovei trūksta skaidrumo arba ji nesugeba bendradarbiauti – Reem Air nepateikė atsakymo į minėtos valstybės narės išsiųstus paklausimus.

(54)

Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad Reem Air, atsakydama į Nyderlandų prašymą, būtų įgyvendinusi tinkamą taisomųjų veiksmų planą dideliems saugos trūkumams pašalinti;

(55)

Kirgizijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Reem Air priežiūrą, pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tokių institucijų įpareigojimus tinkamai neprižiūrėjo šio oro vežėjo, t. y. nuolatiniai dideli saugos trūkumai nebuvo pašalinti. Be to, informacija, kurią Komisijai pateikė Reem Air per posėdį, kuris buvo skirtas šiai oro laivyno bendrovei, patvirtina, kad nors oro vežėjo pažymėjimą oro laivyno bendrovei Reem Air yra išdavusi Kirgizija, jos pagrindinė verslo vieta yra Jungtiniuose Arabų Emiratuose (JAE) – tokia padėtis draudžiama Čikagos Konvencijos 6 priedo reikalavimais.

(56)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Reem Air neatitinka reikiamų saugos standartų.

(57)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Silverback Cargo Freighters saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Belgija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (15).

(58)

Silverback Cargo Freighters, kuri taip pat užtikrina savo orlaivio techninę priežiūrą (A&Bchecks) tinkamai neatsakė į minėtos valstybės narės Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų, t. y. šiai oro transporto bendrovei trūksta skaidrumo arba ji nesugeba bendradarbiauti – tai patvirtina Silverback Cargo Freighters nepateikti atsakymai į minėtos valstybės narės paklausimus.

(59)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Silverback Cargo Freighters neatitinka reikiamų saugos standartų.

(60)

Demokratinės Kongo Respublikos (toliau – DKR) civilinės aviacijos institucijoms, nepaisant visų jų pastangų, kol kas sunkiai sekasi įgyvendinti ir taikyti reikiamus saugos standartus – tokią padėtį patvirtina pagal TCAO–USPTP pateikta Demokratinės Kongo Respublikos Civilinės aviacijos direktorato atlikto patikrinimo trumpoji ataskaita (Kinšasa, 2001 m. birželio 11–18 d.). Svarbiausia, kad kol kas nesukurta oro vežėjo pažymėjimo išdavimo oro vežėjui sistema.

(61)

Paaiškėjo, kad DKR valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, nesugeba tinkamai vykdyti saugos priežiūros.

(62)

Draudimas vykdyti veiklą oro laivyno bendrovei Central Air Express buvo nustatytas dėl įrodymais pagrįstų trūkumų taikant tarptautinius saugos standartus ir dėl to, kad Central Air Express nebendradarbiavo su valstybe nare.

(63)

Belgija (16) ir Hewa Bora Airways (toliau – HBA) pateikė informacijos, patvirtinančios (ši informacija taikytina HBA), kad, trūkumai, kuriuos anksčiau buvo nustačiusios Belgijos valdžios institucijos, pastaruoju metu buvo beveik ištaisyti (tas pasakytina apie tam tikrą orlaivį). Be to, Belgija Komisijai pranešė ketinanti sistemingai atlikti HBA patikrinimus perone. Atsižvelgus į minėtus dalykus buvo nuspręsta, kad minėtam oro vežėjui reikėtų leisti ir toliau vykdyti dabartines jo operacijas.

(64)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad visi oro vežėjai, kuriems oro vežėjo leidimą yra išdavusi Demokratinė Kongo Respublika (DKR), turėtų būti įrašyti į A priedą, išskyrus Hewa Bora Airways (HBA), kuri turėtų būti įrašyta į B priedą.

(65)

Pusiaujo Gvinėjos Respublikos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, išsamiai nebendradarbiavo su Jungtinės Karalystės (JK) Civilinės aviacijos administracija, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl oro vežėjų, kuriems licenciją veiklai vykdyti arba oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusi Pusiaujo Gvinėjos Respublika, veiklos saugos. JK 2002 m. kovo 27 d. (17) generaliniam Pusiaujo Gvinėjos Civilinės aviacijos administracijos direktoriui išsiuntė raštą, kuriame paprašė pateikti paaiškinimus dėl šių dalykų:

gerokai padidėjo Pusiaujo Gvinėjoje įregistruojamų orlaivių skaičius ir prielaidos dėl to, kad registrą galbūt tvarko Orlaivių registravimo biuras (ORB) arba panaši organizacija;

keleto veiklos vykdytojų, turinčių Pusiaujo Gvinėjos išduotą oro vežėjo pažymėjimą (OVP), pagrindinė verslo vieta nėra Pusiaujo Gvinėjoje.

Laiške Civilinės aviacijos administracijos generaliniam direktoriui taip pat buvo pranešta, kad JK Pusiaujo Gvinėjos oro laivyno bendrovėms negalės leisti ir toliau vykdyti komercinių operacijų į JK teritoriją tol, kol JK valdžios institucijos neįsitikins, jog minėtos oro laivyno bendrovės yra tinkamai prižiūrimos. Pusiaujo Gvinėja nepateikė jokio atsakymo į šį raštą.

(66)

Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, nesugebėjo pakankamai veiksmingai įgyvendinti ir taikyti reikiamų saugos standartų, visų pirma minėtas nesugebėjimas buvo įrodytas patikrinimais ir susijusiais taisomųjų veiksmų planais, parengtais pagal TCAO Universalią saugos priežiūros tikrinimo programą. Pusiaujo Gvinėja pagal USPTP buvo patikrinta 2001 m. gegužės mėn. ir parengtoje tikrinimo ataskaitoje (18) buvo nurodyta, kad Civilinės aviacijos administracija patikrinimo metu nesugebėjo reikiamai prižiūrėti jai priskirtų oro laivyno bendrovių ir užtikrinti, jog tos bendrovės savo veiklą vykdytų pagal TCAO standartus. Minėto patikrinimo išvados:

nėra organizacijos, tinkamos saugos priežiūros veiklai vykdyti, ypač trūksta apmokytų darbuotųjų, galinčių dirbti išduodant licencijas, eksploatuojant orlaivius arba užtikrinant orlaivių tinkamumą skraidyti;

nesugebama nustatyti į registrą įrašytų orlaivių skaičiaus arba išduotų galiojančių tinkamumo skraidyti pažymėjimų skaičiaus;

nesukurta oro vežėjams oro vežėjo pažymėjimus išduodanti ir oro vežėjus prižiūrinti aiškios struktūros sistema;

nepriimtos orlaivių eismo organizavimo taisyklės;

neprižiūrimi oro vežėjai, kuriems buvo išduotas leidimas;

neįgyvendinta sistema, kuria būtų užtikrintas pagrindinių agentūros, atsakingos už orlaivių tinkamumo skraidyti tikrinimą, užduočių atlikimas.

Be to, Pusiaujo Gvinėjos Generalinė civilinės aviacijos administracija Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai kol kas nėra pateikusi veiksmų plano, kuriuo būtų pašalinti minėto patikrinimo išvadose (19) nurodyti trūkumai ir dėl to po atlikto patikrinimo į minėtą valstybę nebuvo pasiųsti pareigūnai.

(67)

Paaiškėjo, kad Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, nesugebėjo tinkamai įgyvendinti ir taikyti reikiamų saugos standartų pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tokių institucijų įpareigojimus. Oro vežėjo pažymėjimo (OVP), kuriuos yra išdavusi Pusiaujo Gvinėja, keleto turėtojų pagrindinė verslo vieta nėra Pusiaujo Gvinėjoje – tokia padėtis draudžiama Čikagos Konvencijos 6 priedo reikalavimais (20).

(68)

Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą toliau išvardytų oro vežėjų priežiūrą, nesugebėjo užtikrinti tinkamos jų saugos priežiūros: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad visiems oro vežėjams, kuriems oro vežėjo leidimą yra išdavusi Pusiaujo Gvinėja, turėtų būti taikomas draudimas vykdyti veiklą ir jie įrašyti į A priedą.

(70)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių oro laivyno bendrovės International Air Servines, kuriai oro vežėjo leidimą yra išdavusi Liberija, saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Prancūzija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (21).

(71)

Liberijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, išsamiai nebendradarbiavo su Jungtinės Karalystės (JK) Civilinės aviacijos administracija, kai joms buvo pranešta apie Liberijoje įregistruoto orlaivio rimtus saugos trūkumus, nustatytus per Jungtinės Karalystės civilinės aviacijos administracijos 1996 m. kovo 5 d. atliktą patikrinimą perone (22). Susirūpinimas oro vežėjų, kuriems licenciją arba oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusi Liberija, vykdomos veiklos sauga buvo pareikštas nedelsiant, kai 1996 m. kovo 12 d. JK Civilinės aviacijos administracija Liberijos Civilinės aviacijos departamentui pranešė, kad joks leidimas Liberijoje registruotiems orlaiviams teikti komercines paslaugas į JK nebus išduotas tol, kol Liberijos valdžios institucijos neįrodys, jog sukurta veiksminga priežiūros sistema, užtikrinanti į Liberijos registrą įrašytų orlaivių tinkamumą skraidyti. Iš Liberijos valdžios institucijų nebuvo sulaukta jokio atsakymo. Be to, Liberijos valdžios institucijos išsamiai nebendradarbiavo su Prancūzijos Civilinės aviacijos administracija – jos neatsakė į minėtos valstybės narės pareikštą susirūpinimą dėl oro vežėjo, kuriam licenciją arba oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusi Liberija, vykdomos veiklos saugos.

(72)

Paaiškėjo, kad Liberijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, nesugebėjo tinkamai įgyvendinti ir taikyti reikiamų saugos standartų. 1996 m. (23) Liberijos vyriausybė prisipažino, kad ji nesugebėjo pritaikyti teisės aktais nustatytos kontrolės Liberijoje registruotam orlaiviui dėl civilinio konflikto. Nors 2003 m. buvo pasirašyta Išsami taikos sutartis, o JT ir Liberijos nacionalinė laikinoji vyriausybė lėtai diegia saugos gerinimo priemones, nepanašu, kad Vyriausybės gebėjimas tvarkyti registrą nuo 1996 m. būtų pagerėjęs. TCAO kol kas nėra atlikusi Liberijos patikrinimo pagal USPTP dėl šioje šalyje susiklosčiusios saugumo padėties.

(73)

Liberijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, nesugebėjo reikiamai atlikti šių oro vežėjų saugos priežiūros: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Todėl remiantis bendraisiais kriterijais buvo nustatyta, kad visi tiems oro vežėjams, kuriems oro vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Liberijoje turėtų būti taikomas draudimas vykdyti veiklą ir jie turėtų būti įtraukti į A priedą.

(75)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Air Universal Ltd. saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Švedija – valstybė narė – pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimą perone (24).

(76)

Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjo priežiūrą, nepakankamai bendradarbiavo su Švedijos Civilinės aviacijos administracija dėl parodyto susirūpinimo bendrovės Air Universal Ltd skrydžių sauga, kuriai toje valstybėje buvo išduotas oro vežėjo pažymėjimas, sprendžiant pagal nepakankamą reakciją į šios valstybės narės siunčiamus paklausimus.

(77)

Visiems vežėjams, kurių priežiūrą vykdo Siera Leonė, leidimus vykdyti veiklą arba techninius leidimus išduoti anksčiau buvo atsisakiusi ar panaikinusi.

(78)

Nors Oro vežėjo pažymėjimą bendrovei Air Universal Ltd išdavė Siera Leonė, yra akivaizdžių įrodymų, kad šios oro laivyno bendrovės pagrindinė verslo vieta šiuo metu yra Jordanijoje, o tai prieštarauja Čikagos konvencijos 6 priedo reikalavimams.

(79)

Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Air Universal Ltd priežiūrą, pagal jų įsipareigojimus Čikagos konvencijai, šio oro vežėjo tinkamai neprižiūrėjo.

(80)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Air Universal Ltd neatitinka reikiamų saugos standartų.

(81)

Yra patvirtintų įrodymų, kad rimtų saugos trūkumų turi oro vežėjai, kuriems oro vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Siera Leonėje. Šiuos trūkumus nustatė trys valstybės narės, t. y. JK, Malta ir Švedija tada, kai pagal UVOSĮ programą (25) buvo atliekamas patikrinimas perone.

(82)

Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, nepakankamai bendradarbiavo su Švedijos Civilinės aviacijos administracija, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl Air Universal Ltd, kuriai oro vežėjo pažymėjimą išdavė Siera Leonė, veiklos saugos, sprendžiant pagal nepakankamą reakciją į šios valstybės narės siunčiamus paklausimus.

(83)

Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjo priežiūrą, nesugebėjo įgyvendinti ir laikytis reikiamų saugos standartų pagal jos įsipareigojimus Čikagos konvencijai. Siera Leonėje nėra įdiegta tinkama sistema, leidžianti prižiūrėti vežėjus ar jų naudojamus orlaivius, ir ji neturi techninių pajėgumų ar išteklių imtis tokios užduoties. Tam tikrų Siera Leonės išduotus oro vežėjo pažymėjimus (OVP) turinčių, veiklos vykdytojų pagrindinė verslo vieta nėra Siera Leonėje, o tai prieštarauja Čikagos konvencijos 6 priedo reikalavimams.

(84)

Siera Leonės pateiktas taisomųjų veiksmų planas laikomas netinkamu (ar nepakankamu) nustatytiems rimtiems saugos trūkumams ištaisyti. Siera Leonės Civilinės aviacijos administracija, tam tikrai priežiūros veiklai jos vardu vykdyti, sudarė sutartį su privačia bendrove International Aviation Surveyors (IAS). Tačiau dviejų susitariančiųjų šalių į Susitarimo memorandumą (26) įtrauktais susitarimais nesukuriama tinkama Siera Leonės registre įregistruotų orlaivių priežiūros sistema. Ypač:

į Susitarimo memorandumo sritį patenkančių orlaivių pagrindinė buvimo vieta nebuvo Siera Leonės teritorijoje ir (arba) oro laivyno bendrovės nebuvo įsisteigusios joje, o IAS personalas nuolat nedirbo nei Siera Leonėje, nei šalyje, kurioje buvo įsisteigusios oro laivyno bendrovės;

nepanašu, kad IAS turėtų vykdymo įgaliojimų;

IAS prisiėmė atsakomybę formaliai tikrinti tuo suinteresuotas oro laivyno bendroves, bet patikrinimų lygis nebuvo tiksliai nurodytas;

susitarimo memorandumu IAS buvo leista sudarinėti sutartis su suinteresuotomis oro laivyno bendrovėmis;

nepanašu, kad Susitarimo memorandume reikiamas dėmesys būtų skirtas skrydžių saugos.

(85)

Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjo priežiūrą, nesugebėjo reikiamai atlikti šių oro vežėjų saugos priežiūros: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone, Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Paramount Airlines, Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd;

(86)

Todėl remiantis bendraisiais kriterijais buvo nustatyta, kad visi tiems oro vežėjams, kuriems oro vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Siera Leonėje būti taikomas draudimas vykdyti veiklą ir jie turėtų būti įtraukti į A priedą.

(87)

Yra patvirtintų įrodymų, kad rimtų saugos trūkumų turi Jet Africa, oro vežėjas, kurio oro vežėjo pažymėjimas išduotas Svazilande. Šiuos trūkumus pagal UVOSĮ (27) programą vykdant patikrinimą perone nustatė Nyderlandai.

(88)

Jet Africa reakcija į Nyderlandų civilinės aviacijos administracijos tyrimą dėl jos vykdomų skrydžių saugos nebuvo tinkama ir savalaikė, bet rodanti skaidrumo ar bendravimo stoką, sprendžiant pagal nepateiktus atsakymus į šios valstybės narės siunčiamus paklausimus.

(89)

Nėra patvirtintų įrodymų, kad Jet Africa, atsakydama į Nyderlandų prašymą ir siekdama ištaisyti rimtus saugos trūkumus, būtų pateikusi taisomųjų veiksmų planą.

(90)

Svazilando valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjo priežiūrą, nesugebėjo įgyvendinti ir taikyti reikiamų saugos standartų, ypač sprendžiant pagal 1999 m. kovo mėn. atliktą VSPPP patikrinimą. Patikrinimo ataskaitoje (28) padaryta išvada, kad jo metu Svazilandas nesugebėjo patenkinamai imtis su sauga susijusių įsipareigojimų jam priklausančių oro laivyno bendrovių ir orlaivių registro atžvilgiu. Taip pat pažymima, kad dėl netinkamai tvarkomo registro nebuvo įmanoma nustatyti šiuo metu jame įregistruotų orlaivių skaičiaus. Patikrinimą atliekančių ekspertų grupė dėl nesamų registrų, taip pat negalėjo nustatyti šiuo metu vis dar galiojančių, Svazilando išduotų, personalo licencijų skaičiaus. VSPPP patikrinimas nebuvo tęsiamas, nes Svazilandas nepateikė ICAO informacijos apie jo padarytą pažangą įgyvendinant veiksmų planą, skirtą patikrinimo išvadoms.

(91)

Svazilando valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, nesugebėjo reikiamai atlikti šių oro vežėjų saugos priežiūros: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Todėl remiantis bendraisiais kriterijais buvo nustatyta, kad visiems oro vežėjams, kuriems oro vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Svazilande turėtų būti taikomas draudimas vykdyti veiklą ir jie turėtų būti įtraukti į A priedą.

(93)

Visi pirmiau išvardyti oro vežėjai gali naudotis skrydžių laisvėmis, nuomodami oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas su sąlyga, kad laikomasi reikiamų saugos standartų, orlaivį ir įgulą bei antžeminę įrangą (angl. – wet-leased aircraft).

(94)

Bendrijos sąrašas turi būti nuolat atnaujinamas ir, prireikus, kiek įmanoma greičiau, siekiant atsižvelgti į saugos vystymąsi ryšium su suinteresuotaisiais oro vežėjais ir remiantis papildomais taisomųjų veiksmų įrodymais.

(95)

Atsižvelgiant į bendrovės Tuninter ir Tuniso valdžios institucijų, atsakingų už teisės aktais nustatytą priežiūrą pateiktus įrodymus bei Italijos pateiktą patvirtinimą, manoma, kad yra patvirtintų įrodymų, kad saugos trūkumus, kuriuos dviejų patikrinimų vietoje metu nustatė Italija, šis oro vežėjas ištaisė.

(96)

Remiantis Vokietijos pateikta informacija manoma, kad daugiau nėra patvirtintų įrodymų, kad Tadžikistano valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjo priežiūrą, nepakankamai bendradarbiauja ar nenori bendradarbiauti su valstybe nare.

(97)

Remiantis Belgijai pateikta informacija, rodančia, kad trūkumai dėl kurių bendrovėms I.C.T.T.P.W. ir South Airlines buvo pritaikytas nacionalinis draudimas vykdyti veiklą, yra visiškai ištaisyti, manoma, kad patvirtintų įrodymų apie išlikusius šių oro vežėjų saugos trūkumus nėra.

(98)

Remiantis Vokietijos pateikta informacija, rodančia, kad specialių orlaivių dėl kurių buvo nustatyti naudojimosi jais apribojimai bendrovei Atlant Soyuz, jos orlaivių parke nėra, manoma, kad patvirtintų įrodymų apie išlikusius šio oro vežėjo rimtus saugos trūkumus nėra.

(99)

Remiantis šiuo metu turima informacija manoma, kad nėra patvirtintų įrodymų apie tai, kad bendrovė Air Mauritanie neištaisė rimtų saugos trūkumų. Vis dėlto, Mauritanijos valdžios institucijų, atsakingų už teisės aktais nustatytą šio oro vežėjo priežiūrą, gebėjimą reikės įvertinti ateityje. Siekiant šio tikslo, Mauritanijos valdžios institucijų, atsakingų už teisės aktais nustatytą šio oro vežėjo priežiūrą vertins ir jos atsakomybei tenkančius įsipareigojimus 2 mėnesius (-ų) turėtų tvarkyti Komisija padedama suinteresuotųjų valstybių narių valdžios institucijų.

(100)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Skrydžių saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu sudaromas Bendrijos sąrašas tų oro vežėjų, kuriems pagal pagrindinio reglamento II skyrių Bendrijoje draudžiama vykdyti veiklą.

2 straipsnis

Draudimai vykdyti veiklą

1.   A priede išvardytiems oro vežėjams Bendrijoje vykdyti veiklą draudžiama.

2.   B priede išvardytiems oro vežėjams, vykdantiems skrydžius Bendrijoje taikomi veiklos apribojimai. Apribojimai vykdyti veiklą, draudžiant naudoti specifinius orlaivius ar jų tipus, minimus B priede.

3 straipsnis

Taikymas

Valstybės narės praneša Komisijai apie visas priemones, kurių imtasi pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 1 dalį tam, kad jų teritorijoje būtų taikomi draudimai vykdyti veiklą, įskaitant į Bendrijos sąrašą įtrauktus oro vežėjus, kuriems šie draudimai taikomi.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.

(2)  Įsteigtas pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje 12 straipsnį (OL L 373, 1991 12 31, p. 4).

(3)  LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004.

(4)  DGAC/F 2000-210.

Jokios nuorodos į kitą UVOSĮ, kurį atliko Vokietija.

(5)  DGAC/F-2000-895.

(6)  LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597.

(7)  ENAC-IT-2005-237.

(8)  LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47.

(9)  DGAC/F-2005-1222.

(10)  ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370.

(11)  Aviacijos faktų pateikimas, JAV Nacionalinė transporto saugos organizacija, 2005 m. kovo 2 d. (NTSB ID: DCA05RA033).

(12)  CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56.

(13)  CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196.

(14)  CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235.

(15)  BCAA-2005-36.

(16)  Pagal UVOSĮ programą atliktas patikrinimas perone, kurį 2006 m. kovo 11 d. Briuselyje atliko Belgijos valdžios institucijos.

(17)  JK Transporto departamento susirašinėjimas su Pusiaujo Gvinėjos Civilinės aviacijos administracijos generaliniu direktoriumi (2002 m. kovo 27 d.)

(18)  TCAO-USPTP suvestinė ataskaita – Pusiaujo Gvinėjos Respublikos civilinės aviacijos direktorato auditas (Malabo, 2001 m. gegužės 14–18 d.).

(19)  TCAO Darbinis dokumentas C-WP/12471.

(20)  JK Transporto departamento susirašinėjimas su Europos civilinės aviacijos konferencija dėl „Orlaivio dokumentų išdavimo nepatvirtintoms oro laivyno bendrovėms“ (2003 m. rugpjūčio 6 d.).

(21)  DGAC/F-2004 nos 315, 316.

(22)  JK civilinės aviacijos administracijos reguliavimo grupė, Orlaivio patikrinimo ataskaita, 1996 m. kovo 5 d. (įstaigos kodas 223).

(23)  Liberijos transporto ministerijos ir JK Civilinės aviacijos generalinio direktorato susirašinėjimas dėl „Liberijoje kilusio konflikto nesamos galimybės atlikti teisės aktais nustatytą Liberijoje registruotų orlaivių patikrinimą“, 1996 m. rugpjūčio 28 d.

(24)  LFV-S-04-0037.

(25)  CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37.

(26)  Siera Leonės Civilinės aviacijos direktorato ir FAST International Aviation Surveyors on the inspection Susitarimo memorandumas dėl teisės aktais nustatytų tikrinimo, priežiūros ir tiekimo paslaugų neregioniniams oro vežėjams (IAS/SL DCA MOA 201101).

(27)  CAA/NL-2004-98.

(28)  TCAO-USPTP Trumpoji ataskaita – Svazilendo Civilinės aviacijos direktorato patirkinimas (Mbabane, 1999 m. kovo 9–12 d.)


A PRIEDAS:

ORO VEŽĖJŲ SĄRAŠAS, KURIEMS VYKDYTI VEIKLĄ BENDRIJOJE DRAUDŽIAMA (1)

Oro vežėjo OVP nurodyto juridinio asmens pavadinimas (ir jo prekinis vardas, jei skirtingas)

Oro vežėjo pažymėjimo (OVP) numeris arba veiklos licencijos numeris

Oro laivyno bendrovės ICAO paskyrimo numeris

Valstybinė vežėjo priklausomybė

Air Koryo

Nežinomas

KOR

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)

Air Service Comores

Nežinomas

Nežinomas

Komorų Salos

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Afganistanas

BGB Air

AK-0194-04

Nežinomas

Kazachstanas

GST Aero Air Company

AK 0203-04

BMK

Kazachstanas

Phoenix Aviation

02

PHG

Kirgizija

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Tailandas

Reem Air

07

REK

Kirgizija

Silverback Cargo Freighters

Nežinomas

VRB

Ruanda

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Kongo Demokratinė Respublika

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

AIGLE AVIATION

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

AIR BOYOMA

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/0007/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

ATO – Air Transport Office

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Kongo Demokratinė Respublika

BUSINESS AVIATION s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

BUTEMBO AIRLINES

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

CAA – Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Kongo Demokratinė Respublika

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

CHC STELAVIA

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

COMAIR

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

C0-ZA AIRWAYS

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

DAS AIRLINES

Nežinomas

RKC

Kongo Demokratinė Respublika

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Kongo Demokratinė Respublika

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM014/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM014/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Kongo Demokratinė Respublika

GOMA EXPRESS

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

I.T.A.B. – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

JETAIR – Jet Aero Services, s.p.r.l.

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

KINSHASA AIRWAYS, s.p.r.l

Nežinomas

KNS

Kongo Demokratinė Respublika

KIVU AIR

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

LAC – Lignes Aériennes Congolaises

Nežinomas

LCG

Kongo Demokratinė Respublika

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

MANGO MAT

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

RWABIKA „BUSHI EXPRESS“

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/KK/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC–MIN/TC/0405/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

TRACEP

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Nežinomas

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

Air Consul SA

Nežinomas

RCS

Pusiaujo Gvinėja

Avirex Guinee Equatoriale

Nežinomas

AXG

Pusiaujo Gvinėja

COAGE – Compagnie Aeree de Guinee Equatorial

Nežinomas

COG

Pusiaujo Gvinėja

Ecuato Guineana de Aviacion

Nežinomas

ECV

Pusiaujo Gvinėja

Ecuatorial Cargo

Nežinomas

EQC

Pusiaujo Gvinėja

GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA

Nežinomas

GEA

Pusiaujo Gvinėja

GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Nežinomas

GET

Pusiaujo Gvinėja

Jetline Inc.

Nežinomas

JLE

Pusiaujo Gvinėja

KNG Transavia Cargo

Nežinomas

VCG

Pusiaujo Gvinėja

Prompt Air GE SA

Nežinomas

POM

Pusiaujo Gvinėja

UTAGE – Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Nežinomas

UTG

Pusiaujo Gvinėja

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Liberijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Nežinomas

Nežinomas

Liberija

International Air Services

Nežinomas

IAX

Liberija

SATGUR AIR TRANSPORT, Corp.

Nežinomas

TGR

Liberija

WEASUA AIR TRANSPORT, Co. Ltd

Nežinomas

WTC

Liberija

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

AEROLIFT, Co. Ltd

Nežinomas

LFT

Siera Leonė

AFRIK AIR LINKS

Nežinomas

AFK

Siera Leonė

AIR LEONE, Ltd

Nežinomas

RLL

Siera Leonė

AIR RUM, Ltd

Nežinomas

RUM

Siera Leonė

AIR SALONE, Ltd

Nežinomas

RNE

Siera Leonė

AIR UNIVERSAL, Ltd

00007

UVS

Siera Leonė

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Nežinomas

DTY

Siera Leonė

FIRST LINE AIR (SL), Ltd

Nežinomas

FIR

Siera Leonė

HEAVYLIFT CARGO

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Nežinomas

PRR

Siera Leonė

STAR AIR, Ltd

Nežinomas

SIM

Siera Leonė

TEEBAH AIRWAYS

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

WEST COAST AIRWAYS Ltd.

Nežinomas

WCA

Siera Leonė

Visi kiti oro vežėjai, kuriems oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusios Svazilando valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą kontrolę, įskaitant

Nežinomas

Nežinomas

Svazilandas

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (Pty) Ltd

Nežinomas

AIA

Svazilandas

AIRLINK SWAZILAND, Ltd

Nežinomas

SZL

Svazilandas

Jet Africa

Nežinomas

OSW

Svazilandas

NORTHEAST AIRLINES, (Pty) Ltd

Nežinomas

NEY

Svazilandas

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Nežinomas

Nežinomas

Svazilandas

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Nežinomas

SWX

Svazilandas


(1)  A priede išvardyti oro vežėjai gali naudotis skrydžių laisvėmis, nuomodami oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas su sąlyga, kad laikomasi reikiamų saugos standartų, orlaivį ir įgulą bei antžeminę įrangą.

(2)  Draudimas vykdyti veiklą nustatytas visiems oro laivyno bendrovės „Ariana Afghan Airlines“ eksploatuojamiems orlaiviams, išskyrus orlaivį A310, registracijos Nr. F-GYYY.


B PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIŲ VEIKLAI BENDRIJOJE TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS (1)

Oro vežėjo OVP nurodyto juridinio asmens pavadinimas (ir jo prekinis vardas, jei skirtingas)

Oro vežėjo pažymėjimas (OVP) Numeris

Oro laivyno bendrovės ICAO paskyrimo numeris

Valstybinė vežėjo priklausomybė

Orlaivio tipas

Registracijos numeris (-iai) ir, jei žinomas, serijinis gamybos numeris (-iai)

Registravimo valstybė

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladešas

B747-269B

S2-ADT

Bangladešas

Buraq Air

002/01

BRQ

Libija

IL-76

UN-76007 (cons. Nr. 0003426765)

5a-DNA (cons. Nr. 0023439140)

5A-DMQ (cons. Nr. 73479392)

UN-76008 (cons. Nr. 0033448404)

Libija

Buraq Air

002/01

BRQ

Libija

Let L-410

5A-DMT (cons. Nr. 871928)

Libija

HBA (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Kongo Demokratinė Respublika

Visas oro laivynas, išskyrus: L-101

Visas oro laivynas, išskyrus: 9Q-CHC (cons. Nr. -193H-1206)

Kongo Demokratinė Respublika


(1)  B priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leista naudotis skrydžių laisvėmis, nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas su sąlyga, kad laikomasi reikiamų saugos standartų, orlaivį ir įgulą bei antžeminę įrangą.

(2)  Hewa Bora Airways leidžiama eksploatuoti tik konkretų orlaivį, kuris buvo nurodytas, kad jam leidžiama vykdyti dabartines operacijas Europos bendrijoje.


Top