Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0015

2006 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2006/15/EB, nustatanti antrąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičianti Direktyvas 91/322/EEB ir 2000/39/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 38, 9.2.2006, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 158–161 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 270 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/15/oj

9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/36


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/15/EB

2006 m. vasario 7 d.

nustatanti antrąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičianti Direktyvas 91/322/EEB ir 2000/39/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (1), ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamojo komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 98/24/EB, Komisija teikia pasiūlymą Bendrijos lygiu patvirtinti darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais, Europos uždavinius, išreikštus orientacinėmis profesinio poveikio ribinėmis vertėmis.

(2)

Vykdant šią užduotį, Komisijai padeda Komisijos sprendimu 95/320/EB (2) įsteigtas Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas.

(3)

Orientacinės profesinio poveikio ribinės vertės yra su sveikatos apsauga susijusios neprivalomos vertės, nustatytos remiantis naujausiais moksliniais duomenimis ir atsižvelgiant į matavimo metodų prieinamumą. Jos nurodo poveikio ribinius lygius, žemiau kurių išvardytos medžiagos nekenkia sveikatai. Jos yra būtinos darbdaviui nustatant ir įvertinant riziką pagal Direktyvos 98/24/EB 4 straipsnį.

(4)

Kiekvienam cheminiam veiksniui, kuriam Bendrijoje yra nustatytos orientacinės profesinio poveikio ribinės vertės, valstybės narės privalo nustatyti nacionalinę profesinio poveikio ribinę vertę, atsižvelgdamos į Bendrijos ribinį dydį ir nustatydamos jos pobūdį pagal nacionalinius teisės aktus bei praktiką.

(5)

Nustatyti orientacines profesinio poveikio ribines vertes yra svarbu siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatos apsaugą nuo pavojingų cheminių medžiagų darbo vietoje.

(6)

Remiantis rizikos įvertinimo ir sumažinimo strategijų rezultatais, išdėstytais Tarybos reglamente (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (3), kuriame numatyta nustatyti ar persvarstyti profesinio poveikio ribas tam tikram šių medžiagų skaičiui.

(7)

Komisijos direktyvomis 91/322/EEB (4) ir 96/94/EB (5) buvo nustatyti pirmasis ir antrasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašai pagal 1980 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių poveikiu darbe (6).

(8)

Nuo 2001 m. gegužės 5 d. Direktyva 80/1107/EEB buvo panaikinta Direktyva 98/24/EB.

(9)

Direktyva 98/24/EB buvo nustatyta, kad Direktyvos 91/322/EEB ir 96/94/EB lieka galioti.

(10)

Nuo 2001 m. gruodžio 31 d. Direktyva 96/94/EB buvo panaikinta 2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatančia pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (7).

(11)

Atsižvelgiant į naujausių mokslinių duomenų įvertinimą, reikėtų persvarstyti Direktyvoje 91/322/EEB nustatytas orientacines profesinio poveikio ribines vertes.

(12)

Pagal Direktyvos 98/24/EB 3 straipsnį Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas iš viso įvertino 33 medžiagas, išvardytas šios direktyvos priede. Iš pateiktų 33 medžiagų, 17 jau buvo išvardytos Direktyvos 91/322/EEB priede. 4 šių medžiagų Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas rekomenduoja nustatyti naujas orientacines ribines vertes, 13 medžiagų – palikti pirmiau nustatytas ribines vertes. Tačiau iš Direktyvos 91/322/EEB priedo reikėtų išbraukti 17 šios direktyvos priede išvardytų medžiagų, o kitas 10 medžiagų palikti Direktyvos 91/322/EEB priede.

(13)

Direktyvos 91/322/EEB priede turėtų likti 10 medžiagų. 9 jų Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas dar nerekomendavo orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių, tačiau artimiausiu metu šiam komitetui bus pateikti papildomi moksliniai duomenys siekiant nustatyti ribinę vertę likusiai vienai medžiagai.

(14)

Į šios direktyvos priedo sąrašą taip pat įtraukiamos kitos 16 medžiagų, kurioms orientacines profesinio poveikio ribines vertes rekomendavo Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas, remdamasis naujausių mokslinių duomenų apie profesinį poveikį sveikatai įvertinimu ir atsižvelgdamas į matavimo metodų prieinamumą pagal Direktyvos 98/24/EB 3 straipsnį.

(15)

Viena iš šių 16 medžiagų, monochlorobenzenas, buvo įtraukta į Direktyvos 2000/39/EB priedą. Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas, remdamasis naujausiais moksliniais duomenimis, persvarstė orientacines profesinio poveikio ribines vertes ir rekomendavo nustatyti naujas orientacines profesinio poveikio ribines vertes. Kadangi ši medžiaga dabar įtraukta į šios direktyvos priede pateiktą sąrašą, ji turi būti išbraukta iš Direktyvos 2000/39/EB priedo.

(16)

Taip pat būtina nustatyti trumpalaikes ribines vertes tam tikroms medžiagoms siekiant atsižvelgti į jų poveikį per trumpą laiką.

(17)

Siekiant užtikrinti geriausią apsaugą, reikia atsižvelgti į tam tikras medžiagas, nes jos gali prasiskverbti per odą.

(18)

Ši direktyva yra praktinis įnašas kuriant vidaus rinkos socialinę dimensiją.

(19)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo 17 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę (8).

(20)

Todėl atitinkamai reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvą 91/322/EEB.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinant Direktyvą 98/24/EB priede išvardytiems cheminiams veiksniams nustatomas antrasis Bendrijos orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašas.

2 straipsnis

Valstybės narės, atsižvelgdamos į Bendrijoje nustatytas vertes, priede išvardytiems cheminiams veiksniams nustato nacionalines orientacines profesinio poveikio ribines vertes.

3 straipsnis

Direktyvos 91/322/EEB priede pateiktos nuorodos į nikotiną, skruzdžių rūgštį, metanolį, acetonitrilą, nitrobenzeną, rezorcinolį, dietilaminą, anglies dioksidą, oksalo rūgštį, cianamidą, diforsforo pentoksidą, difosforo pentasulfidą, bromą, fosforo pentachloridą, piretrumą, barį (tirpiuosius junginius, pvz., Ba), sidabrą (tirpiuosius junginius, pvz., Ag), ir jų orientacines ribines vertes yra išbraukiamos.

Direktyvos 2000/39/EB priede išbraukiama nuoroda į chlorbenzeną.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo, įgyvendina šią direktyvą.

Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinio įstatymo, kurį jos priėmė šios direktyvos srityje, nuostatų tekstą.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Vladimír ŠPIDLA

Komisijos narys


(1)  OL L 131, 1998 5 5, p. 11.

(2)  OL L 188, 1995 8 9, p. 14.

(3)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 177, 1991 7 5, p. 22.

(5)  OL L 338, 1996 12 28, p. 86.

(6)  OL L 327, 1980 12 3, p. 8.

(7)  OL L 142, 2000 6 16, p. 47.

(8)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1.


PRIEDAS

ORIENTACINĖS PROFESINIO POVEIKIO RIBINĖS VERTĖS

EINECS (1)

CAS (2)

Veiksnio pavadinimas

Ribinės vertės

Pastabos (3)

8 valandos (4)

Trumpalaikis (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotinas

0,5

oda

200-579-1

64-18-6

Skruzdžių rūgštis

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanolis

260

200

oda

200-830-5

75-00-3

Chloretanas

268

100

200-835-2

75-05-8

Acetonitrilas

70

40

oda

201-142-8

78-78-4

Izopentanas

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzenas

1

0,2

oda

203-585-2

108-46-3

Rezorcinolis

45

10

oda

203-625-9

108-88-3

Toluenas

192

50

384

100

oda

203-628-5

108-90-7

Monochlorbenzenas

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentanas

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dietilaminas

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-Heksanas

72

20

203-806-2

110-82-7

Cikloheksanas

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfolinas

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-metoksietoksi)etanolis

50,1

10

oda

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoksietoksi)etanolis

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Anglies dioksidas

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-Aminoetanolis

2,5

1

7,6

3

oda

205-634-3

144-62-7

Oksalo rūgštis

1

206-992-3

420-04-2

Cianamidas

1

0,58

oda

207-343-7

463-82-1

Neopentanas

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Difosforo pentoksidas

1

215-242-4

1314-80-3

Difosforo pentasulfidas

1

231-131-3

 

Sidabras (tirpieji junginiai, pvz., Ag)

0,01

Baris (tirpieji junginiai, pvz., Ba)

0,5

Chrominis metalas, neorganinio chromo (II) junginys ir neorganinio chromo (III) junginys (netirpus)

2

231-714-2

7697-37-2

Nitrato rūgštis

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Bromas

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Chloras

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfinas

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Piretrumas (grynintas iš jautrinančių laktonų)

1

233-060-3

10026-13-8

Fosforo pentachloridas

1


(1)  EINECS: (European Inventory of Existing Chemical Substances): Europos žinomų cheminių medžiagų katalogas.

(2)  CAS: cheminių medžiagų santrumpų tarnybos medžiagai suteiktas registracijos numeris.

(3)  Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą.

(4)  Per 8 valandas matuotas ar apskaičiuotas dinaminis svertinis vidurkis.

(5)  Ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti, ir kuri yra susijusi su 15 minučių trukme, jei nenurodyta kitaip.

(6)  mg/m3: miligramai kubiniame metre oro, esant 20 °C temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui.

(7)  ppm: promilės pagal tūrį ore (ml/m3).


Top