EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0688

2006/688/EB: 2006 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas dėl tarpusavio keitimosi informacija, susijusia su valstybių narių priemonėmis prieglobsčio ir imigracijos srityse, mechanizmo nustatymo

OJ L 283, 14.10.2006, p. 40–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 37–40 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 008 P. 69 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 008 P. 69 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 118 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/688/oj

14.10.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/40


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. spalio 5 d.

dėl tarpusavio keitimosi informacija, susijusia su valstybių narių priemonėmis prieglobsčio ir imigracijos srityse, mechanizmo nustatymo

(2006/688/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 66 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2004 m. lapkričio 4 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino daugiametę programą, vadinamąją Hagos programą, dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimo, kurioje numatoma plėtoti bendros politikos prieglobsčio, migracijos, vizų ir pasienio srityse antrąjį etapą nuo 2004 m. gegužės 1 d. remiantis, inter alia, glaudesniu valstybių narių praktiniu bendradarbiavimu ir geresniu keitimusi informacija.

(2)

Nuo Amsterdamo sutarties įsigaliojimo, plėtojant bendrą prieglobsčio ir imigracijos politiką, valstybių narių politika šiose srityse tapo labiau priklausoma viena nuo kitos ir dėl to iškilo poreikis labiau koordinuoti nacionalinę politiką, kuris yra esminis laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimui.

(3)

Teisingumo ir vidaus reikalų taryba išvadose, kurios buvo priimtos 2005 m. balandžio 14 d. posėdyje, paragino sukurti tarpusavio keitimosi informacija sistemą, kurią sudarytų įstaigos, atsakingos už migracijos ir prieglobsčio politiką valstybėse narėse, ir kuri būtų pagrįsta būtinumu pranešti informaciją dėl priemonių, galinčių turėti didelį poveikį kelioms valstybėms narėms arba visai Europos Sąjungai; sistema leistų valstybėms narėms ir Komisijai keistis nuomonėmis bet kurios vienos iš valstybių narių ar Komisijos reikalavimu.

(4)

Informacijos mechanizmas turėtų būti grindžiamas solidarumu, skaidrumu ir abipusiu pasitikėjimu bei turėtų suteikti lankstų, greitą ir nebiurokratinį kanalą keitimuisi informacija ir nuomonėmis dėl nacionalinio prieglobsčio ir imigracijos priemonių Europos Sąjungos lygiu.

(5)

Taikant šį sprendimą nacionalinio prieglobsčio ir imigracijos priemonės, galinčios turėti didelį poveikį kelioms valstybėms narėms arba visai Europos Sąjungai, gali apimti politinius ketinimus, ilgalaikį programavimą, teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, aukščiausiųjų teismų ar tribunolų galutinius sprendimus, kuriais taikomos ar aiškinamos nacionalinės teisės priemonės, ir administracinius sprendimus, darančius poveikį dideliam asmenų skaičiui.

(6)

Susijusi informacija turėtų būti perduodama ne vėliau, negu atitinkamos priemonės paskelbiamos viešai. Tačiau valstybės narės raginamos perduoti ją kuo greičiau.

(7)

Siekiant veiksmingumo ir prieinamumo žiniatinkliu paremtas tinklas turėtų būti esminis keitimosi informacija apie nacionalines priemones prieglobsčio ir imigracijos srityse mechanizmo elementas.

(8)

Keitimasis informacija apie nacionalines priemones žiniatinkliu paremtu tinklu turėtų būti papildytas galimybe keistis nuomonėmis apie tokias priemones.

(9)

Šiuo sprendimu nustatytas informacijos mechanizmas neturėtų pažeisti valstybių narių teisės bet kuriuo metu reikalauti nacionalinių priemonių ad hoc aptarimo Tarybos posėdyje pagal Tarybos darbo tvarkos taisykles.

(10)

Kadangi šio sprendimo tikslų – saugaus valstybių narių keitimosi informacija ir konsultavimosi – valstybės narės negali deramai pasiekti, o Bendrija dėl šiuo sprendimu numatomų veiksmų masto arba poveikio gali juos pasiekti geriau, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiame sprendime nenumatoma nieko, kas nėra būtina siekiant šių tikslų.

(11)

Jungtinė Karalystė ir Airija pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 3 straipsnį pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(12)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, nėra jo saistoma ir neprivalo jo taikyti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo sprendimu nustatomas tarpusavio keitimosi informacija, susijusia su valstybių narių priemonėmis prieglobsčio ir imigracijos srityse, kurios gali turėti didelį poveikį kelioms valstybėms ar visai Europos Sąjungai, mechanizmas.

2.   1 dalyje nurodytu mechanizmu sudaroma galimybė keistis nuomonėmis ir rengti debatus dėl tokių priemonių.

2 straipsnis

Teiktina informacija

1.   Valstybės narės perduoda Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie priemones, kurių jos ketina imtis ar neseniai ėmėsi prieglobsčio ir imigracijos srityse, jei tokios priemonės yra paskelbiamos viešai ir gali turėti didelį poveikį kelioms valstybėms narėms ar visai Europos Sąjungai.

Tokia informacija perduodama kuo greičiau ir ne vėliau, negu ji paskelbiama viešai. Šiai daliai taikomi su konfidencialumu ir duomenų apsauga susiję reikalavimai, kurie gali būti taikomi konkrečiai priemonei.

Kiekviena valstybė narė atsako už įvertinimą, ar jos nacionalinės priemonės gali turėti didelį poveikį kelioms valstybėms narėms arba visai Europos Sąjungai.

2.   Informacija pagal 1 dalį perduodama 3 straipsnyje nurodytu tinklu vadovaujantis prie šio sprendimo pridedama pranešimo forma.

3.   Komisija arba valstybė narė gali paprašyti papildomos informacijos, susijusios su informacija, kurią kita valstybė narė perduoda tinklu. Tokiu atveju atitinkama valstybė narė pateikia papildomą informaciją per vieną mėnesį.

Informacijai apie aukščiausiųjų teismų galutinius sprendimus, kuriais taikomos ar aiškinamos nacionalinės teisės priemonės, netaikomas papildomos informacijos prašymas pagal šią dalį.

4.   Valstybės narės savo iniciatyva ar Komisijai arba kitai valstybei narei paprašius taip pat gali pasinaudoti 3 dalyje nurodyta papildomos informacijos pateikimo galimybe, kad būtų pateikta informacija apie priemones, kurioms netaikomas 1 dalyje nurodytas įsipareigojimas.

3 straipsnis

Tinklas

1.   Keitimosi informacija pagal šį sprendimą tinklas yra paremtas žiniatinkliu.

2.   Komisija yra atsakinga už tinklo sukūrimą ir valdymą, įskaitant tinklo struktūrą ir turinį bei prieigą prie jo. Tinkle įdiegtos tinkamos priemonės, kuriomis garantuojamas visos arba dalies tinklo informacijos konfidencialumas.

3.   Kurdama tinklą Komisija naudojasi Bendrijos sistemos naudojamo transeuropinio telematinio tinklo, skirto valstybių narių valdžios institucijoms keistis duomenimis, techniniu pagrindu.

4.   Numatomos specifinės tinklo funkcijos, kad Komisija ir valstybės narės galėtų vienos ar daugiau valstybių narių prašyti papildomos informacijos apie priemones, apie kurias pranešta, kaip nurodyta 2 straipsnio 3 dalyje, ir kitos informacijos, kaip nurodyta 2 straipsnio 4 dalyje.

5.   Valstybės narės skiria nacionalinius informacinius punktus, turinčius prieigą prie tinklo, ir praneša apie juos Komisijai.

6.   Jei būtina tinklo kūrimui, Komisija gali sudaryti susitarimus su Europos bendrijos institucijomis, o taip pat ir su organais, kurie yra reglamentuojami pagal viešąją teisę, įsteigtais vadovaujantis Europos Bendrijų steigimo sutartimis arba įsteigtais Europos Sąjungos sistemoje.

Komisija praneša Tarybai, kai pateikiamas prašymas dėl tokios prieigos ir kai tokioms institucijoms ir (arba) organams prieiga suteikiama.

4 straipsnis

Keitimasis nuomonėmis, bendras pranešimas ir aptarimai ministrų lygiu

1.   Kartą per metus Komisija parengia bendrą pranešimą, kuriame apibendrinama pati svarbiausia valstybių narių perduota informacija. Siekiant parengti tokį pranešimą ir nustatyti bendro intereso klausimus, valstybės narės bendradarbiauja su Komisija atliekant šį parengiamąjį darbą, kuris gali apimti susitikimus techniniais klausimais ataskaitiniu laikotarpiu, kurių metu su valstybių narių ekspertais keičiamasi nuomonėmis apie informaciją, pateiktą pagal 2 straipsnį.

Bendras pranešimas perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai.

2.   Neribojant galimybės Taryboje rengti ad hoc konsultacijas, Komisijos parengtas bendras pranešimas sudaro pagrindą debatams nacionalinio prieglobsčio ir imigracijos politikos klausimais ministrų lygiu.

5 straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

Komisija vertina mechanizmo veikimą praėjus dviems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo ir reguliariai po to. Prireikus, Komisija siūlo jo pakeitimus.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. spalio 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. RAJAMÄKI


(1)  2006 m. gegužės 3 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


PRIEDAS

Image


Top