EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0111

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles

OL L 22, 2005 1 26, p. 1–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OL L 333M, 2008 12 11, p. 472–501 (MT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/oj

26.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 111/2005

2004 m. gruodžio 22 d.

nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1988 m. gruodžio 19 d. Vienoje priimta Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, toliau – „Jungtinių Tautų konvencija“, yra dalis pasaulinių pastangų kovoti su neteisėta narkotikų apyvarta. Bendrija savo kompetencijos ribose dalyvavo derantis dėl konvencijos ir Bendrijos vardu ją sudarė Tarybos sprendimu 90/611/ EEB (1).

(2)

Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnis susijęs su medžiagų, kurios dažnai naudojamos neteisėtai gaminant narkotines ar psichotropines medžiagas, prekyba. Nuostatos dėl prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) turi įtakos Bendrijos taisyklėms muitų klausimais, todėl tikslinga nustatyti Bendrijos taisykles dėl prekybos tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių.

(3)

Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnyje reikalaujama turėti tarptautinės prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) stebėsenos sistemą, atsižvelgiant į faktą, kad iš esmės prekyba šiomis medžiagomis yra teisėta. Todėl buvo imtasi priemonių pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp noro naudoti visas įmanomas priemones siekiant užkirsti kelią, kad narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) nepatektų neteisėtiems narkotikų gamintojams, ir chemijos pramonės bei kitų operacijų vykdytojų poreikių.

(4)

Siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnį, atsižvelgiant į Cheminių veiksmų darbo grupės, sudarytos 1990 m. liepos 10 d. Hiustono aukščiausiojo lygio susitikime ekonomikos klausimais (G-7), ataskaitą, 1990 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3677/90 nustatantis priemones, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią panaudoti tam tikras medžiagas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai (2), nustatė pranešimų apie įtartinus sandorius sistemą. Ši sistema, pagrįsta artimu bendradarbiavimu su operacijų vykdytojais, yra sustiprinta įvairiomis priemonėmis, tokiomis kaip dokumentai ir ženklinimas, operacijų vykdytojų licencijavimas ir registravimas, taip pat eksportą reguliuojančiomis procedūromis ir reikalavimais.

(5)

Europos Vadovų Tarybai 2000 m. birželio mėnesį Feiroje patvirtinus Europos Sąjungos 2000–2004 m. veiksmų planą dėl narkotikų, Komisija organizavo prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) Bendrijos kontrolės sistemos įvertinimą, siekdama gauti išvadas apie Bendrijos teisės aktų šioje srityje įgyvendinimą.

(6)

Pagal šį įvertinimą ir siekiant patobulinti kontrolės mechanizmus, kurių tikslas – neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimo prevencija, yra būtina išplėsti stebėsenos reikalavimus iki Bendrijoje įsteigtų operacijų vykdytojų, lengvinančių prekybą tarp trečiųjų šalių, įdiegti Bendrijos poziciją, susijusią su licencijų išdavimo procedūromis ir sustiprinti stebėsenos reikalavimus, reguliuojančius sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūras.

(7)

Eksporto procedūros ir reikalavimai turi būti suintensyvinti taip, kad būtų nukreipti ir sutelkti į padidintos rizikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), tuo pačiu supaprastintomis didelių kiekių medžiagų eksporto procedūromis mažinant pernelyg didelę administracinę naštą. Nors išankstinių pranešimų apie eksportą veiksmingumas ir praktiškumas yra visiškai pripažinti, turėtų būti sukurta strategija, stengiantis kaip įmanoma labiau išnaudoti sistemą.

(8)

Dėl išaugusio susirūpinimo dėl amfetamino tipo stimuliatorių gamybos reikėtų labiau sustiprinti pagrindinių sintetinių narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo kontrolės mechanizmus, naudojantis bendromis procedūromis ir reikalavimais, leidžiančiais vykdyti konkrečių krovinių kontrolę.

(9)

Siekiant sudaryti sąlygas operacijų vykdytojams įvykdyti šiuos reikalavimus, išorinę prekybą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) reguliuojančios nuostatos kiek įmanoma turėtų būti suderintos su Bendrijos nuostatomis, reguliuojančiomis Bendrijos vidaus prekybą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), visiškai įgytais, pagamintais ar išleistais į laisvą apyvartą Bendrijoje.

(10)

Atsižvelgiant į vidaus rinkos reikalavimus ir šio reglamento veiksmingumo interesais, vienodas nuostatų taikymas turi būti užtikrintas valstybėms narėms priėmus panašias ir į bendrus tikslus orientuotas veiksmų priemones.

(11)

Valstybių narių ir valstybių narių bei Komisijos tarpusavio pagalba turėtų būti sustiprinta, pirmiausia naudojantis 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (3).

(12)

Remiantis proporcingumo principu, siekiant įgyvendinti pagrindinį tikslą – užkirsti kelią narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimui neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai – būtina ir tinkama nustatyti prekybos šiomis medžiagomis tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių kruopščios stebėsenos taisykles. Laikantis Sutarties 5 straipsnio trečios pastraipos, šis reglamentas nenumato daugiau negu reikia šiems tikslams pasiekti.

(13)

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti patvirtintos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(14)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 3677/90 turėtų būti panaikintas.

(15)

Šis reglamentas gerbia pagrindines žmogaus teises ir laikosi principų, pirmiausia nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato prekybos tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių tam tikromis medžiagomis, naudojamomis neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai (toliau – narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai)), stebėsenos taisykles, siekiant užkirsti kelią neteisėtam tokių medžiagų naudojimui. Reglamentas yra taikomas importui, eksportui bei tarpininkavimo veiklai.

Šis reglamentas neriboja kitų sričių, susijusių su prekyba tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių, specialių taisyklių.

2 straipsnis

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

a)

„į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga“ – bet kuri priede nurodyta medžiaga, įskaitant tokių medžiagų turinčius mišinius ir natūralius produktus, tačiau išskyrus vaistus, kaip jie apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB (5), vaistinius preparatus, mišinius, natūralius produktus ar kitus preparatus, kuriuose yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų ir kurie sudaryti taip, kad tokios medžiagos yra sunkiai panaudojamos arba išgaunamos greitai pritaikomomis ar ekonomiškai pagrįstomis priemonėmis;

b)

„į oficialų sąrašą neįtraukta medžiaga“ – bet kuri medžiaga, kuri, nors ir nenurodyta priede, identifikuojama kaip naudota neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai;

c)

„importas“ – bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, turinčių ne Bendrijos prekių statusą, patekimas į Bendrijos muitų teritoriją, įskaitant jų laikinąjį saugojimą, padėjimą į laisvąją zoną ar laisvąjį sandėlį, pateikimą sąlyginio neapmokestinimo procedūrai, išleidimą į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (6);

d)

„eksportas“ – bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų išvežimas iš Bendrijos muitų teritorijos, įskaitant į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų išvežimą, kuriam privaloma muitinės deklaracija, taip pat į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų išvežimas po jų saugojimo I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje, kaip tai apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2913/92;

e)

„tarpininkavimo veikla“ – bet kurie veiksmai, kuriais siekiama suorganizuoti į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pirkimą-pardavimą ar tiekimą, kuriuos atlieka bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis tikslą tarp dviejų šalių sudaryti susitarimą, ar veikiantis bent vienos iš šių šalių naudai, neįgydamas tokių medžiagų valdymo bei nekontroliuodamas tokio sandorio vykdymo; šis sąvokos apibrėžimas taip pat apima bet kuriuos veiksmus, kuriuos atlieka bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įsisteigęs Bendrijoje, ir kurie apima į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pirkimą-pardavimą ar tiekimą, šių medžiagų neįvežant į Bendrijos muitų teritoriją;

f)

„operacijų vykdytojas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importe, eksporte, ar tarpininkavimo veikloje, įskaitant muitinės deklaracijų pateikimo veiklą klientų naudai vykdančius asmenis, dirbančius savarankiškai, kai tai yra tų asmenų pagrindinis darbas arba papildoma veikla, susijusi su kitu darbu;

g)

„eksportuotojas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, dažniausiai atsakingas už eksporto veiklą, ekonominiais ir teisiniais ryšiais susijęs su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis ir gavėju bei prireikus pateikiantis muitinės deklaraciją ar kurio vardu pateikiama muitinės deklaracija;

h)

„importuotojas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, dažniausiai atsakingas už importo veiklą, ekonominiais ir teisiniais ryšiais susijęs su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis ir siuntėju bei prireikus pateikiantis muitinės deklaraciją ar kurio vardu pateikiama muitinės deklaracija;

i)

„galutinis gavėjas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuriam pristatomos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos; šis asmuo nebūtinai yra galutinis vartotojas;

j)

„komiteto procedūra“ – procedūra, numatyta 30 straipsnio 2 dalyje;

k)

„Tarptautinė narkotikų kontrolės valdyba“ – 1961 m. Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija, pataisyta pagal 1972 m. protokolą, įkurta valdyba.

II SKYRIUS

PREKYBOS STEBĖSENA

1 SKIRSNIS

Dokumentai ir ženklinimas

3 straipsnis

Visa į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importo, eksporto, ar tarpininkavimo veikla turi būti operacijų vykdytojų pagrįsta muitinės ir komerciniais dokumentais, tokiais kaip bendrosios deklaracijos, muitinės deklaracijos, sąskaitos, krovinių manifestai, transporto ir kiti vežimo dokumentai.

Dokumentuose nurodoma tokia informacija:

a)

į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, nurodytas priede, arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, kurios yra mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, nurodytas priede, po to nurodant terminą „DRUG PRECURSORS“;

b)

į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis ir svoris bei, jei tai yra mišinys ar natūralus produktas, jame esančios bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis, svoris ir, jei žinoma, procentinė dalis ir

c)

eksportuotojo, importuotojo, galutinio gavėjo ir, kai taikytina, asmens, vykdančio tarpininkavimo veiklą pavadinimai (vardai, pavardės) ir adresai.

4 straipsnis

Dokumentai, paminėti 3 straipsnyje, operacijų vykdytojų saugomi trejus metus pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais buvo vykdoma veikla. Dokumentai turi būti sutvarkyti popieriuje ar elektronine forma tokiu būdu, kad kompetentingų institucijų prašymu jie būtų lengvai prieinami patikrinti. Dokumentai gali būti pateikti naudojantis vaizdo priemone ar kita duomenų laikmena, laikantis sąlygos, kad duomenys, juos paruošus skaityti, atitiktų dokumentų išvaizdą ir turinį, būtų bet kuriuo metu prieinami, galėtų būti skaitomi nedelsiant ir juos būtų galima analizuoti automatinėmis priemonėmis.

5 straipsnis

Operacijų vykdytojai užtikrina, kad ant bet kuriuos pakuotės, kurioje yra į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga, būtų pritvirtintos etiketės, kuriose nurodomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, nurodytas priede, arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, kurios yra mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, nurodytas priede. Operacijų vykdytojai gali papildomai pritvirtinti savo įprastines etiketes.

2 SKIRSNIS

Operacijų vykdytojų licencijavimas ir registravimas

6 straipsnis

1.   Išskyrus muitinės tarpininkus ir vežėjus, kurie verčiasi tik šia veikla, Bendrijoje įsisteigę operacijų vykdytojai, vykdantys importo, eksporto ar tarpininkavimo veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 1 kategorijoje išvardintomis medžiagomis, turi turėti licenciją. Licenciją išduoda valstybės narės, kurioje įsisteigęs operacijų vykdytojas, kompetentinga institucija.

Svarstydama, ar išduoti licenciją, kompetentinga institucija atsižvelgia į pareiškėjo kompetenciją ir patikimumą.

Komiteto procedūra naudojama nustatyti taisykles, apibrėžiančias atvejus, kada licencija nereikalinga, numatančias kitas licencijos suteikimo sąlygas ir nustatančias licencijos modelį. Šios nuostatos garantuoja sistemingą ir nuoseklią operacijų vykdytojų kontrolę ir stebėseną.

2.   Kompetentingos institucijos gali licenciją sustabdyti ar panaikinti bet kuriuo atveju, jei sąlygos, kurioms esant licencija buvo išduota, nebevykdomos ar kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų neteisėto naudojimo rizika.

7 straipsnis

1.   Išskyrus muitinės tarpininkus ir vežėjus, kurie verčiasi tik šia veikla, Bendrijoje įsisteigę operacijų vykdytojai, vykdantys importo, eksporto ar tarpininkavimo veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 2 kategorijoje išvardintomis medžiagomis ar eksporto veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 3 kategorijoje išvardintomis medžiagomis, turi nedelsiant įregistruoti ir prireikus atnaujinti patalpų, kuriose jie vykdo tokią veiklą, adresus. Ši pareiga turi būti įvykdyta valstybės narės, kurioje įsisteigęs operacijų vykdytojas, kompetentingoje institucijoje.

2.   Komiteto procedūra naudojama nustatyti sąlygas, kuriomis tam tikrų kategorijų operacijų vykdytojai ir operacijų vykdytojai, vykdantys mažų kiekių į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 3 kategorijoje išvardintų medžiagų eksportą, atleidžiami nuo kontrolės. Šios sąlygos turi užtikrinti, kad į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų neteisėto naudojimo rizika būtų kuo mažesnė.

8 straipsnis

1.   Kai į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos patenka į Bendrijos muitų teritoriją siekiant jas iškrauti ar pervežti, laikinai saugoti, saugoti I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje, ar siekiant joms taikyti išorinio Bendrijos tranzito procedūrą, kompetentingų institucijų prašymu operacijų vykdytojas turi įrodyti teisėtus tikslus.

2.   Komiteto procedūra naudojama nustatyti kriterijus, kaip turi būti įrodomi teisėti sandorio tikslai, siekiant užtikrinti, kad visas į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų judėjimas Bendrijoje būtų kompetentingų institucijų stebimas ir jų neteisėto naudojimo rizika būtų kuo labiau sumažinta.

3 SKIRSNIS

Informacijos teikimas

9 straipsnis

1.   Bendrijoje įsisteigę operacijų vykdytojai kompetentingoms institucijoms nedelsdami praneša apie visas aplinkybes, tokias kaip su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis susiję neįprasti užsakymai ir sandoriai, rodantys, kad tokios medžiagos, kurias siekiama importuoti, eksportuoti ar dėl jų tarpininkauti, gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

2.   Operacijų vykdytojai pateikia kompetentingoms institucijoms informacijos santrauką apie jų eksporto, importo ir tarpininkavimo veiklą. Komiteto procedūra naudojama nustatyti informaciją, kurios kompetentingos institucijos reikalauja, siekdamos stebėti tokią veiklą.

10 straipsnis

1.   Siekiant palengvinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių kompetentingų institucijų, Bendrijoje įsisteigę operacijų vykdytojai ir chemijos pramonė, pasikonsultavę su valstybėmis narėmis, nustato ir atnaujina gaires, pirmiausia susijusias su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis.

2.   Šiose gairėse pirmiausia pateikiama:

a)

informacija, kaip nustatyti įtartinus sandorius ir apie juos pranešti;

b)

reguliariai atnaujinamas į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas, siekiant pramonei savanoriškumo pagrindu stebėti prekybą tokiomis medžiagomis.

3.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad šios gairės reguliariai platinamos laikantis šių gairių tikslų.

4 SKIRSNIS

Išankstinis pranešimas apie eksportą

11 straipsnis

1.   Apie visus į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 1 kategorijoje išvardintų medžiagų eksporto atvejus ir apie į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 2 ir 3 kategorijose išvardintų medžiagų eksporto į tam tikras paskirties šalis atvejus, Bendrijoje esančios kompetentingos institucijos pateikia išankstinį pranešimą paskirties šalies kompetentingoms institucijoms pagal Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 10 dalį. Komiteto procedūra naudojama nustatyti paskirties šalių sąrašą siekiant kuo labiau sumažinti neteisėto naudojimo riziką, užtikrinant sistemingą ir nuoseklią į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksporto į šias šalis stebėseną.

Paskirties šaliai suteikiamas 15 darbo dienų laikotarpis atsakyti, kuriam pasibaigus eksporto valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti eksportuoti, jei iš paskirties šalies kompetentingų institucijų negaunamas pranešimas, rodantis, kad šis eksportas gali būti skirtas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

2.   Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, apie kurias reikia pranešti pagal 1 dalį, atveju, atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos prieš tokių medžiagų eksportą pateikia 13 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją paskirties šalies kompetentingoms institucijoms.

Tokią informaciją pateikianti institucija reikalauja, kad informaciją gaunanti trečiosios šalies institucija bet kokią prekybos, verslo, komercinę ar profesinę paslaptį arba prekybos procesą laikytų konfidencialiais.

3.   Kompetentingos institucijos gali taikyti supaprastintą išankstinio pranešimo apie eksportą tvarką, jeigu jos yra įsitikinusios, kad į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos nebus naudojamos neteisėtai. Komiteto procedūra naudojama nustatyti tokią tvarką ir bendrus kompetentingų institucijų taikomus kriterijus.

5 SKIRSNIS

Eksporto leidimas

12 straipsnis

1.   Eksporto leidimas yra reikalingas į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksportui, kai turi būti įforminta muitinės deklaracija, įskaitant į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksportą, kai jos išvežamos iš Bendrijos muitų teritorijos po jų laikymo I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje ne mažiau kaip 10 dienų.

Eksporto leidimas nebūtinas, jeigu į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos reeksportuojamos per 10 dienų nuo tada, kai joms buvo pradėta taikyti sąlyginio neapmokestinimo procedūra ar jos buvo laikomos II kontrolės tipo laisvojoje zonoje.

Tačiau į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 3 kategorijoje išvardintų medžiagų eksportui eksporto leidimas yra reikalingas tik tada, jeigu reikalingas išankstinis pranešimas apie eksportą, arba kai šios medžiagos eksportuojamos į tam tikras paskirties šalis, nustatytas pagal komiteto procedūrą siekiant užtikrinti tinkamą kontrolės lygį.

2.   Eksporto leidimus išduoda valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos.

13 straipsnis

1.   Prašyme išduoti 12 straipsnyje nurodytus eksporto leidimus nurodoma ši būtiniausia informacija:

a)

eksportuotojo, trečiosios šalies importuotojo, bet kurio kito operacijų vykdytojo, dalyvaujančio eksporto operacijoje ar vežime, bei galutinio gavėjo pavadinimai ir adresai;

b)

į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, nurodytas priede, arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas, 8 skaitmenų KN kodas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, kurios yra mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, nurodytas priede;

c)

į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis ir svoris bei, jei tai yra mišinys ar natūralus produktas, jame esančios bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis, svoris ir, jei žinoma, procentinė dalis;

d)

duomenys apie gabenimą, tokie kaip planuojama išsiuntimo data, vežimo būdas, muitinės įstaigos, kurioje bus pateikta muitinės deklaracija, pavadinimas, ir, jei šiame etape žinoma, – transporto priemonės identifikavimas, maršrutas, numatoma išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos vieta ir įvažiavimo į importuojančią šalį vieta;

e)

17 straipsnyje nurodytais atvejais – paskirties šalies išduoto importo leidimo kopija; ir

f)

6 ir 7 straipsniuose nurodytas licencijos arba registracijos numeris.

2.   Sprendimas dėl eksporto leidimo prašymo priimamas per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią kompetentinga institucija nusprendžia, jog yra pateikti visi dokumentai.

Šis laikotarpis pratęsiamas, jei 17 straipsnyje nurodytais atvejais kompetentingos institucijos yra priverstos teirautis daugiau informacijos pagal to straipsnio antrąją pastraipą.

14 straipsnis

1.   Jei duomenys apie maršrutą ir transporto priemones prašyme nenurodomi, eksporto leidime nurodoma, kad operacijų vykdytojas turi pateikti šiuos duomenis išvykimo muitinės įstaigai ar kitoms kompetentingoms institucijoms išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos vietoje prieš fizinį prekių krovinio išvykimą. Tokiais atvejais išduodant eksporto leidimą daromas atitinkamas įrašas.

Kai eksporto leidimas pateikiamas muitinės įstaigai kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra leidimą išdavusi institucija, pareikalavus eksportuotojas pateikia leidime esančios visos arba dalies informacijos patvirtintą vertimą.

2.   Eksporto leidimas pateikiamas muitinės įstaigai, kurioje pateikiama muitinės deklaracija, arba, kai muitinės deklaracija nepateikiama, – išvykimo muitinės įstaigai ar kitoms kompetentingoms institucijoms išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos vietoje. Leidimas turi lydėti krovinį į trečiąją paskirties šalį.

Išvykimo muitinės įstaiga ar kitos kompetentingos institucijos išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos vietoje nurodo leidime visus būtinus duomenis, paminėtus 13 straipsnio 1 dalies d punkte ir ant jo uždeda savo antspaudą.

15 straipsnis

Nepažeidžiant priemonių, priimtų pagal 26 straipsnio 3 dalį, gali būti atsisakyta išduoti eksporto leidimą, jei:

a)

pagal 13 straipsnio 1 dalį pateikti duomenys neišsamūs;

b)

yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad pagal 13 straipsnio 1 dalį pateikti duomenys yra suklastoti arba neteisingi;

c)

17 straipsnyje minimais atvejais nustatoma, kad paskirties šalies kompetentingos institucijos neišdavė leidimo į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importui, arba

d)

yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

16 straipsnis

Kompetentingos institucijos gali sustabdyti eksporto leidimo galiojimą arba jį panaikinti, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

17 straipsnis

Visais atvejais, kai pagal susitarimą tarp Bendrijos ir trečiosios šalies, atitinkamų medžiagų eksporto leidimai neišduodami, kol tos trečiosios šalies kompetentingos institucijos neišdavė importo leidimo, Komisija praneša valstybės narės kompetentingoms institucijoms trečiosios šalies kompetentingos institucijos pavadinimą ir adresą, kartu pateikdama iš jos gautą operatyvinę informaciją.

Valstybių narių kompetentingos institucijos įsitikina, ar toks importo leidimas autentiškas, prireikus paprašydamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos patvirtinimo.

18 straipsnis

Eksporto leidimo galiojimo laikotarpis, per kurį prekės turi būti išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos, neviršija šešių mėnesių nuo eksporto leidimo išdavimo dienos. Išimtinėmis aplinkybėmis, pagal prašymą galiojimo laikotarpis gali būti pratęsiamas.

19 straipsnis

Kompetentingos institucijos gali taikyti supaprastintą eksporto leidimo išdavimo tvarką, jeigu jos yra įsitikinusios, kad tai nesukels į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų neteisėto naudojimo rizikos. Komiteto procedūra naudojama tokiai tvarkai ir bendriems kompetentingų institucijų taikomiems kriterijams nustatyti.

6 SKIRSNIS

Importo leidimas

20 straipsnis

Į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 1 kategorijoje išvardintų medžiagų importui privalomas importo leidimas. Importo leidimas gali būti išduodamas tik Bendrijoje įsisteigusiam operacijos vykdytojui. Importo leidimą išduoda valstybės narės, kurioje įsisteigęs importuotojas, kompetentingos institucijos.

Tačiau toks importo leidimas nereikalaujamas, kai pirmoje pastraipoje nurodytos medžiagos yra iškraunamos arba perkraunamos, laikinai saugomos, laikomos I kontrolės tipo laisvojoje zonoje arba laisvajame sandėlyje, arba joms taikoma Bendrijos tranzito procedūra.

21 straipsnis

1.   Prašyme išduoti 20 straipsnyje nurodytus importo leidimus nurodoma ši būtiniausia informacija:

a)

importuotojo, trečiosios šalies eksportuotojo, bet kurio kito susijusio operacijos vykdytojo ir galutinio gavėjo pavadinimai ir adresai;

b)

į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, nurodytas priede, arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas, 8 skaitmenų KN kodas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, kurios yra mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, nurodytas priede;

c)

į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis ir svoris bei, jei tai yra mišinys ar natūralus produktas, jame esančios bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis, svoris ir, jei žinoma, procentinė dalis;

d)

jei žinoma, duomenys apie gabenimą, tokie kaip gabenimo būdas bei transporto priemonė, numatyta importo veiklos data ir vieta, ir

e)

6 ir 7 straipsniuose nurodytas licencijos arba registracijos numeris.

2.   Sprendimas dėl importo leidimo prašymo priimamas per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią kompetentinga institucija nusprendžia, jog yra pateikti visi dokumentai.

22 straipsnis

Importo leidimas lydi krovinį nuo jo įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos iki importuotojo arba galutinio gavėjo patalpų.

Importo leidimas pateikiamas muitinės įstaigai, kai į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos deklaruojamos muitinės procedūrai.

Kai importo leidimas pateikiamas muitinės įstaigai kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra leidimą išdavusi institucija, pareikalavus importuotojas pateikia bet kokį leidime esančios visos arba dalies informacijos patvirtintą vertimą.

23 straipsnis

Nepažeidžiant priemonių, priimtų pagal 26 straipsnio 3 dalį, gali būti atsisakyta išduoti importo leidimą, jei:

a)

pagal 21 straipsnio 1 dalį pateikti duomenys neišsamūs;

b)

yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad pagal 21 straipsnio 1 dalį prašyme pateikti duomenys yra suklastoti arba neteisingi;

c)

yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

24 straipsnis

Kompetentingos institucijos gali sustabdyti importo leidimo galiojimą arba jį panaikinti, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

25 straipsnis

Importo leidimo galiojimo laikotarpis, per kurį į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos turi būti įvežtos į Bendrijos muitų teritoriją, neviršija šešių mėnesių nuo importo leidimo išdavimo datos. Išimtinėmis aplinkybėmis, pagal prašymą galiojimo laikotarpis gali būti pratęsiamas.

III SKYRIUS

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ ĮGALIOJIMAI

26 straipsnis

1.   Nepažeisdamos 11–25 straipsnių ir šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų, kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos uždraudžia įvežti į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas į Bendrijos muitų teritoriją arba jas išvežti, jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

2.   Kompetentingos institucijos sulaiko į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas arba sustabdo jų išleidimą laikotarpiui, reikalingam į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų identifikavimui arba patikrinimui, ar laikomasi šiuo reglamentu nustatytų taisyklių.

3.   Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų, kad kompetentingos institucijos visų pirma:

a)

gautų informaciją apie visus į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų užsakymus arba su šiomis medžiagomis susijusias operacijas;

b)

patektų į operacijų vykdytojų verslo patalpas siekiant gauti pažeidimų įrodymų;

c)

nustatytų, kad buvo neteisėtai panaudotos arba bandyta taip panaudoti į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas.

4.   Siekdamos užkirsti kelią konkrečiai rizikai, susijusiai su galimu šių medžiagų neteisėtu naudojimu laisvosiose zonose bei kitose padidintos rizikos vietose, tokiose kaip muitinės sandėliai, valstybės narės užtikrina veiksmingą tokiose vietose atliekamų operacijų kontrolę visose šios veiklos srityse ir garantuoja, kad ji bus atliekama taip pat griežtai kaip ir visose kitose muitų teritorijos dalyse.

5.   Kompetentingos institucijos gali reikalauti operacijų vykdytojų sumokėti mokestį už licencijų, registracijos pažymėjimų ir leidimų išdavimą. Šie mokesčiai renkami be diskriminacijos ir neviršija apytikslių prašymo tvarkymo išlaidų.

IV SKYRIUS

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

27 straipsnis

Siekiant taikyti šį reglamentą ir nepažeidžiant 30 straipsnio, mutatis mutandis taikomos Reglamento (EB) Nr. 515/97 nuostatos. Pagal minėto reglamento 2 straipsnio 2 dalį kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai praneša korespondentėmis paskirtų kompetentingų institucijų pavadinimus.

V SKYRIUS

PRIEMONIŲ IR PAKEITIMŲ ĮGYVENDINIMAS

28 straipsnis

Įgyvendindamas šiame reglamente numatytas priemones, Komitetas taip pat, jei reikia, nustato išsamias taisykles, kad būtų užtikrinta veiksminga Bendrijos ir trečiųjų šalių prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) kontrolė, siekiant užkirsti kelią tokių medžiagų neteisėtam naudojimui, visų pirma dėl eksporto ir importo leidimo formų sudarymo ir naudojimo.

29 straipsnis

Komiteto procedūra naudojama patikslinti šio reglamento priedą, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų konvencijos priedo pakeitimus.

30 straipsnis

1.   Komisijai padeda Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31 straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

32 straipsnis

Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos bent vieną kartą per metus perduoda Komisijai visą svarbią informaciją apie šiame reglamente nustatytų stebėsenos priemonių įgyvendinimą ir į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas, naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, jų panaudojimo ir neteisėtos gamybos metodus, bei teisėtą prekybą jomis, jų naudojimą ir poreikį.

Remdamasi tokia informacija, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, įvertina šio reglamento veiksmingumą ir, laikydamasi Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 12 dalies, parengia metinį pranešimą, kurį pateikia Tarptautinei narkotikų kontrolės valdybai.

Komisija praneša Tarybai apie šio reglamento veikimą iki 2008 m. rugpjūčio pabaigos.

33 straipsnis

Komisija įgaliojama Bendrijos vardu priimti poziciją, kuria pritariama Jungtinių Tautų konvencijos priedo I ir II lentelių pakeitimams, kurie neprieštarauja šio reglamento priedui.

34 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3677/90 panaikinamas nuo 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

35 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. rugpjūčio 18 d. Tačiau 6 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 1 ir 3 dalys, 12 straipsnio 1 dalis, 19, 28 ir 30 straipsniai taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, siekiant sudaryti sąlygas šiuose straipsniuose numatytoms priemonėms priimti. Tokios priemonės įsigalioja ne anksčiau nei 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  OL L 326, 1990 11 24, p. 56.

(2)  OL L 357, 1990 12 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1232/2002 (OL L 180, 2002 7 10, p. 5).

(3)  OL L 82, 1997 3 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/27/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 34).

(6)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.


PRIEDAS

Oficialus 1 kategorijos medžiagų sąrašas

Medžiaga

KN pavadinimas

(jei skiriasi)

KN kodas (1)

CAS Nr. (2)

1-Fenil-2-propanonas

Fenilacetonas

2914 31 00

103-79-7

N-acetilantranilo rūgštis

2-Acetilaminobenzenkarboksi rūgštis

2924 23 00

89-52-1

Izosafrolas (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-Metilendioksifenilpropan-2-onas

1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-onas

2932 92 00

4676-39-5

Piperonalis

 

2932 93 00

120-57-0

Safrolas

 

2932 94 00

94-59-7

Efedrinas

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudoefedrinas

 

2939 42 00

90-82-4

Norefedrinas

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ergometrinas

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotaminas

 

2939 62 00

113-15-5

Lizergo rūgštis

 

2939 63 00

82-58-6

Šioje kategorijoje išvardintų medžiagų erdvinės izomerinės formos, jei jos nėra katinas (3) ir jei tokios formos gali egzistuoti.

Šioje lentelėje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti ir jos nėra katino druskos.


2 kategorija

Medžiaga

KN pavadinimas

(jei skiriasi)

KN kodas (4)

CAS Nr. (5)

Acto rūgšties anhidridas

 

2915 24 00

108-24-7

Fenilacto rūgštis

 

2916 34 00

103-82-2

Antranilo rūgštis

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidinas

 

2933 32 00

110-89-4

Kalio permanganatas

 

2841 61 00

7722-64-7

Šioje kategorijoje išvardintų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti.


3 kategorija

Medžiaga

KN pavadinimas

(jei skiriasi)

KN kodas (6)

CAS Nr. (7)

Druskos rūgštis

Vandenilio chloridas

2806 10 00

7647-01-0

Sulfato rūgštis

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluenas

 

2902 30 00

108-88-3

Etileteris

Dietileteris

2909 11 00

60-29-7

Acetonas

 

2914 11 00

67-64-1

Metiletilketonas

Butanonas

2914 12 00

78-93-3

Šioje lentelėje išvardintų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti ir jos nėra druskos rūgšties ir sulfato rūgšties druskos.


(1)  OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

(2)  CAS Nr. yra „Chemines medžiagas registruojančios tarnybos registro numeris“, kuris yra kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai paskirtas unikalus skaitmeninis kodas. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Turi būti suprantama, kad pirmiau minėtų medžiagų druskų CAS numeriai bus kitokie, nei čia pateikta.

(3)  Dar vadinamas (+)-norpseudoefedrinu, KN kodas 2939 43 00, CAS Nr. 492-39-7.

(4)  OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

(5)  CAS Nr. yra „Chemines medžiagas registruojančios tarnybos registro numeris“, kuris yra kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai paskirtas unikalus skaitmeninis kodas. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Turi būti suprantama, kad pirmiau minėtų medžiagų druskų CAS numeriai bus kitokie, nei čia pateikta.

(6)  OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

(7)  CAS Nr. yra „Chemines medžiagas registruojančios tarnybos registro numeris“, kuris yra kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai paskirtas unikalus skaitmeninis kodas. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Turi būti suprantama, kad pirmiau minėtų medžiagų druskų CAS numeriai bus kitokie, nei čia pateikta.


Top