Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2116

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2116/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, dėl sutarčių su àventuoju Sostu

OJ L 367, 14.12.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 253–254 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 90 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 90 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 67 - 68

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2116/oj

14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2116/2004

2004 m. gruodžio 2 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, dėl sutarčių su Šventuoju Sostu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 57 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1347/2000 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis abiejų sutuoktinių vaikams, pripažinimo bei vykdymo (1) 40 straipsnyje numatyta, kad pagal to reglamento III skyriuje nustatytas sąlygas valstybėse narėse turi būti pripažįstami sprendimai dėl santuokos nutraukimo, priimti pagal sutartis (konkordatus) tarp Šventojo Sosto ir Portugalijos, Italijos bei Ispanijos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1347/2000 40 straipsnis buvo iš dalies pakeistas 2003 m. Stojimo akto II priedu tam, kad būtų paminėtas 1993 m. vasario 3 d. Maltos ir Šventojo Sosto susitarimas dėl bažnytinių santuokų civilinės galios ir bažnytinės vadovybės bei specializuotų teismų sprendimų dėl šių santuokų pripažinimo, bei 1995 m. sausio 6 d. antrasis papildomas šio susitarimo protokolas.

(3)

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (2), įsigaliojo 2004 m. rugpjūčio 1 d., ir nuo 2005 m. kovo 1 d. bus taikomas visose valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

(4)

Malta paprašė iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 63 straipsnį, atitinkantį Reglamento (EB) Nr. 1347/2000 40 straipsnį, taip, kad jame būtų paminėtas jos susitarimas su Šventuoju Sostu.

(5)

2003 m. Stojimo akto 57 straipsnyje numatyta, kad iki įstojimo priimti aktai, kuriuos dėl stojimo reikia pritaikyti, gali būti adaptuoti pagal supaprastintą procedūrą, pagal kurią Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

(6)

Yra pagrindo atsižvelgti į Maltos prašymą ir Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 63 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

3 dalis papildoma šiuo punktu:

„c)

1993 m. vasario 3 d. Maltos ir Šventojo Sosto susitarimas dėl bažnytinių santuokų civilinės galios ir bažnytinės vadovybės bei specializuotų teismų sprendimų dėl šių santuokų pripažinimo, įskaitant tos pačios dienos protokolą dėl taikymo, bei 1995 m. sausio 6 d. antrasis papildomas šio susitarimo protokolas.“

2)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Pripažįstant 2 dalyje numatytus sprendimus, Ispanijoje, Italijoje arba Maltoje gali būti taikomos tokios pačios procedūros ir tokie pat patikrinimai, kokie taikomi bažnytinių teismų sprendimams, priimtiems pagal 3 dalyje minėtas tarptautines sutartis, sudarytas su Šventuoju Sostu.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2005 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. P. H. DONNER


(1)  OL L 160, 2000 6 30, p. 19. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1804/2004 (OL L 318, 2004 10 19, p. 7).

(2)  OL L 338, 2003 12 23, p. 1.


Top