Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0847

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/2004 dėl derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl oro susisiekimo ir jų įgyvendinimo

OJ L 157, 30.4.2004, p. 7–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 36 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 36 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 28 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/847/oj

32004R0847Oficialusis leidinys L 157 , 30/04/2004 p. 0007 - 0017


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/2004

2004 m. balandžio 29 d.

dėl derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl oro susisiekimo ir jų įgyvendinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [2],

kadangi:

(1) Tarptautinius valstybių narių ir trečiųjų šalių aviacijos santykius tradiciškai reglamentuoja dvišaliai valstybių narių ir trečiųjų šalių oro susisiekimo susitarimai, jų priedai ir kitos susijusios dvišalės arba daugiašalės priemonės.

(2) Europos bendrijos Teisingumo Teismui priėmus sprendimus bylose C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 ir C-476/98, Bendrija turi išimtinę kompetenciją įvairiais tokių susitarimų aspektais.

(3) Be to, Teismas išaiškino Bendrijos oro vežėjų teisę pasinaudoti steigimosi Bendrijoje teise, įskaitant teise į nediskriminuojamą patekimą į rinką.

(4) Jei akivaizdu, kad susitarimo dalykas iš dalies priklauso Bendrijos kompetencijai ir iš dalies jos valstybių narių kompetencijai, būtina užtikrinti glaudų valstybių narių ir Bendrijos institucijų bendradarbiavimą derybų ir sudarymo proceso metu bei vykdant prisiimtus įsipareigojimus. Tokį įsipareigojimą bendradarbiauti sąlygoja reikalavimas dėl vienybės tarptautiniu mastu atstovaujant Bendriją. Bendrijos institucijos ir valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti kaip įmanoma glaudžiausią bendradarbiavimą šiuo klausimu.

(5) Šiuo reglamentu nustatyta valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo tvarka turėtų nepažeisti kompetencijų padalijimo tarp Bendrijos ir valstybių narių pagal Teisingumo Teismo Bendrijos teisės aiškinimą.

(6) Visi galiojantys dvišaliai valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimai, kuriuose yra nuostatų prieštaraujančių Bendrijos teisei, turėtų būti pakeisti iš dalies arba naujais susitarimais, kurie visiškai atitiktų Bendrijos teisę.

(7) Nepažeisdamos Sutarties, ypač jos 300 straipsnio, valstybės narės gali pageidauti padaryti galiojančių susitarimų pakeitimus ir numatyti nuostatą dėl jų įgyvendinimo valdymo iki tol, kol įsigalios Bendrijos sudarytas susitarimas.

(8) Būtina užtikrinti, kad besideranti valstybė narė atsižvelgtų į Bendrijos teisę, platesnius Bendrijos interesus ir vykstančias Bendrijos derybas.

(9) Jei valstybė narė į derybų procesą pageidauja įtraukti oro vežėjus, visiems oro vežėjams, turintiems įmonę atitinkamos valstybės narės teritorijoje, turėtų būti taikomos vienodos sąlygos.

(10) Biuras valstybės narės teritorijoje reiškia veiksmingą ir tikrą oro transporto veiklos vykdymą pastoviomis priemonėmis; teisinė tokios įmonės forma, neatsižvelgiant į tai, ar tai filialas ar dukterinė bendrovė, turinti juridinio asmens statusą, šiuo požiūriu neturėtų būti lemiamas veiksnys. Jei bendrovė turi įmones kelių valstybių narių teritorijoje, kaip apibrėžta Sutartyje, siekiant, kad nebūtų apeinama nacionalinė teisė, ji turėtų užtikrinti, kad kiekviena iš įmonių vykdytų pareigas, kurios pagal Bendrijos teisę gali būti nustatytos jos veiklai taikomais nacionaliniais teisės aktais.

(11) Siekiant užtikrinti, kad Bendrijos oro vežėjų teisės nebūtų nederamai ribojamos, dvišaliais oro susisiekimo susitarimais neturėtų būti įvestos naujos priemonės, mažinančios Bendrijos oro vežėjų, kurie gali būti paskirti teikti oro susisiekimo paslaugas tam tikroje rinkoje, skaičių.

(12) Valstybės narės turėtų nustatyti nediskriminuojančias ir skaidrias skrydžių teisių tarp Bendrijos oro vežėjų paskirstymo procedūras. Valstybės narės taikydamos tas procedūras turėtų tinkamai atsižvelgti į poreikį apsaugoti oro susisiekimo paslaugų tęstinumą.

(13) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [3].

(14) Bet kuri valstybė narė gali taikyti dvišalių susitarimų, dėl kurių ji susitarė, nuostatų konfidencialumą ir reikalauti, kad Komisija nepateiktų informacijos kitoms valstybėms narėms.

(15) 1987 m. gruodžio 2 d. Londone Ispanijos Karalystė ir Jungtinė Karalystė bendra abiejų šalių užsienio reikalų ministrų deklaracija susitarė dėl priemonių, skirtų siekti daugiau bendradarbiauti naudojant Gibraltaro oro uostą. Minėtos priemonės dar turi būti pradėti taikomos.

(16) Kadangi valstybės narės negali deramai įgyvendinti šio reglamento tikslų, būtent, derybų su trečiosiomis šalimis koordinavimo, siekiant sudaryti oro susisiekimo susitarimus, būtinybės garantuoti suderintą poziciją dėl tų susitarimų įgyvendinimo ir taikymo bei jų atitikimo Bendrijos teisės aktams užtikrinimo, kadangi šio reglamento taikymo sritis apima visą Bendriją ir todėl juos galima geriau įgyvendinti Bendrijos mastu, Bendrija gali patvirtinti priemones vadovaudamasi subsidiarumo principu, kaip išdėstyta Sutarties 5 straipsnyje. Vadovaujantis proporcionalumo principu, kaip išdėstyta minėtame straipsnyje, šiuo reglamentu nenumatoma jokių nuostatų, kurios nėra būtinos siekiant tų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pranešimas Komisijai

1. Valstybė narė, nepažeisdama atitinkamų Bendrijos ir jos valstybių narių kompetencijų, gali pradėti derybas su trečiąja šalimi dėl naujo oro susisiekimo susitarimo arba galiojančio oro susisiekimo susitarimo, jo priedų arba kitų susijusių dvišalių arba daugiašalių priemonių, kurių objektas iš dalies priklauso Bendrijos kompetencijai, pakeitimų, jei:

- į tokias derybas įtraukiami svarbūs tipiniai bendrai valstybių narių ir Komisijos parengti ir nustatyti straipsniai,

ir

- jei laikomasi šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytos pranešimo tvarkos.

Tam tikrais atvejais Komisija kviečiama stebėtojo teisėmis dalyvauti tokiose derybose.

2. Jei valstybė narė ketina pradėti tokias derybas, ji Komisijai raštu praneša apie savo ketinimus. Šį pranešimą sudaro galiojančio susitarimo, jei toks yra, kopija, kita svarbi dokumentacija ir nurodomos nuostatos, kurios bus aptariamos derybų metu, derybų tikslai ir kita svarbi informacija. Komisija pranešimą ir pareikalavus patvirtinančią dokumentaciją kitoms valstybėms narėms pateikia laikydamasi konfidencialumo reikalavimų.

Informacija perduodama ne rečiau kaip kartą per kalendorinį mėnesį prieš planuojamą oficialių derybų su atitinkama trečiąja šalimi pradžią. Jei dėl išskirtinių aplinkybių oficialios derybos suplanuojamos už mažiau negu vieno mėnesio, valstybė narė informaciją perduoda kaip įmanoma greičiau.

3. Vadovaudamosi šio straipsnio 2 dalimi, valstybės narės apie ketinimą pradėti derybas pranešusiai valstybei narei gali pateikti pastabas. Toji valstybė narė į tokias pastabas derybų metu atsižvelgia kiek įmanoma labiau.

4. Jei per 15 darbo dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo gavimo Komisija padaro išvadą, jog tikėtina, kad derybos:

- pakenks vykstančių Bendrijos derybų su atitinkama trečiąja šalimi tikslams

ir (arba)

- baigsis susitarimu, kuris neatitinka Bendrijos teisės aktų,

ji atitinkamai informuoja valstybę narę.

2 straipsnis

Konsultacijos su suinteresuotomis šalimis ir dalyvavimas derybose

Jei 1 straipsnyje nurodytose derybose turi dalyvauti oro vežėjai ir kitos suinteresuotos šalys, valstybės narės visiems Bendrijos oro vežėjams, kurie yra įsisteigę atitinkamose jų teritorijose, kurioms taikoma Sutartis, taiko vienodas sąlygas.

3 straipsnis

Draudimas įvesti labiau ribojančias priemones

Valstybė narė su trečiąja šalimi nesudaro jokio naujo susitarimo, kuris sumažintų Bendrijos oro vežėjų, kurie, vadovaujantis galiojančiomis priemonėmis, gali būti paskirti teikti paslaugas tarp jos teritorijos ir tos šalies, skaičių, nei dėl visos oro transporto rinkos tarp dviejų šalių, nei dėl konkrečių miestų porų.

4 straipsnis

Susitarimų sudarymas

1. Atitinkama valstybė pasirašiusi susitarimą narė Komisijai praneša apie derybų rezultatus kartu su visa svarbia dokumentacija.

2. Jei derybos baigėsi susitarimu, kuriame yra svarbių tipinių straipsnių, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, valstybei narei suteikiamas leidimas sudaryti susitarimą.

3. Jei derybos baigėsi susitarimu, kuriame nėra svarbių tipinių straipsnių, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, valstybei narei 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka suteikiamas leidimas sudaryti susitarimą, jei tai nekenkia Bendrijos bendrosios transporto politiko objektui ir tikslui. Valstybė narė gali laikinai taikyti susitarimą tol, kol paaiškės šios procedūros baigtis.

4. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 2 ir 3 dalis, jei Komisija aktyviai derasi su ta pačia trečiąja šalimi remdamasi konkrečių šalių įpareigojimu arba Tarybos sprendimu, įgaliojančiu Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl tam tikrų galiojančių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo Bendrijos susitarimu, 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka atitinkamai valstybei narei gali būti suteiktas leidimas laikinai taikyti ir (arba) sudaryti susitarimą.

5 straipsnis

Skrydžių teisių paskirstymas

Jei valstybė narė sudaro susitarimą arba susitarimo ar jo priedų pakeitimus, kuriais numatomi naudojimosi skrydžių teisėmis arba Bendrijos oro vežėjų, kurie yra tinkami būti paskirtais pasinaudoti skrydžių teisėmis, skaičiaus apribojimai, toji valstybė narė užtikrina skrydžių teisių paskirstymą tarp tinkamų Bendrijos oro vežėjų nediskriminuojančia ir skaidria tvarka.

6 straipsnis

Procedūrų skelbimas

Valstybės narės nedelsdamos Komisijai praneša apie procedūras, kurias jos taiko 5 straipsniui ir tam tikrais atvejais 2 straipsniui įgyvendinti. Siekdama informuoti, Komisija užtikrina, kad šios procedūros per aštuonias savaites nuo jų gavimo būtų paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija apie naujas tvarkas ir vėlesnius galiojančių tvarkų pakeitimus yra informuojama ne mažiau kaip aštuonias savaites prieš jų įsigaliojimą, kad ji galėtų užtikrinti jų paskelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per minėtas aštuonias savaites.

7 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų galimybės naudotis Bendrijos vidaus oro eismo maršrutais [4] 11 straipsniu.

2. Jei daroma nuoroda į šią šio straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai dėl 8 straipsnio nuostatų.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

Konfidencialumas

Valstybės narės, pranešdamos Komisijai apie derybas ir jų rezultatus, kaip numatyta 1 ir 4 straipsniuose, aiškiai informuoja Komisiją, ar pranešime pateikta informacija turi būti laikoma konfidencialia ir ar ji gali būti atskleista kitoms valstybėms narėms. Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad konfidencialia įvardyta informacija būtų naudojamasi pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais [5] 4 straipsnio 1 dalies a punktą.

9 straipsnis

Gibraltaras

1. Suprantama, kad šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui nepažeidžia atitinkamų Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės teisinių pozicijų dėl ginčo dėl teritorijos, kurioje yra oro uostas, suverenumo.

2. Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui sustabdomas, kol neįsigalios priemonės, numatytos 1987 m. gruodžio 2 d. Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų bendroje deklaracijoje. Ispanijos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės informuos Tarybą apie minėtą priemonių įsigaliojimo dieną.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trisdešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2004 m. balandžio 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. McDowell

[1] OL C 234, 2003 9 30, p. 21.

[2] 2003 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2003 m. gruodžio 5 d. Bendroji Tarybos pozicija (OL C 54 E, 2004 3 2, p. 33), 2004 m. kovo 30 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas.

[3] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[4] OL L 240, 1992 8 24, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[5] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

--------------------------------------------------

Top