Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0022

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių

OJ L 135, 30.4.2004, p. 1–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 149 - 228
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 044 P. 3 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 044 P. 3 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 027 P. 19 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; panaikino 32014L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/22/oj

32004L0022

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių

Oficialusis leidinys L 135 , 30/04/2004 p. 0001 - 0080
CS.ES skyrius 13 tomas 34 p. 149 - 228
ET.ES skyrius 13 tomas 34 p. 149 - 228
HU.ES skyrius 13 tomas 34 p. 149 - 228
LT.ES skyrius 13 tomas 34 p. 149 - 228
LV.ES skyrius 13 tomas 34 p. 149 - 228
MT.ES skyrius 13 tomas 34 p. 149 - 228
PL.ES skyrius 13 tomas 34 p. 149 - 228
SK.ES skyrius 13 tomas 34 p. 149 - 228
SL.ES skyrius 13 tomas 34 p. 149 - 228


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB

2004 m. kovo 31 d.

dėl matavimo priemonių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) Eilei matavimo priemonių taikomos atskirosios direktyvos, priimtos pagal 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyvą 71/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės nuostatomis, suderinimo [4] Techniškai pasenusios atskirosios direktyvos turėtų būti panaikintos ir pakeistos savarankiška direktyva, atitinkančia 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijos dėl naujojo požiūrio į techninį derinimą ir standartus [5] dvasią.

(2) Tikslios ir susietos matavimo priemonės gali būti naudojamos įvairioms matavimo užduotims. Tie, kurie atsako už visuomenės interesus, sveikatos apsaugą, saugą ir tvarką, aplinkos ir vartotojo apsaugą, mokesčių ir muitų rinkimą, sąžiningą prekybą, kurie daugeliu būdu tiesiogiai ir netiesiogiai daro įtaką kasdieniam piliečių gyvenimui, gali reikalauti naudoti įteisintu būdu kontroliuojamas matavimo priemones.

(3) Teisinė metrologinė kontrolė neturėtų sudaryti kliūčių matavimo priemonių laisvam judėjimui. Atitinkamos nuostatos turėtų būti vienodos visose valstybėse narėse, o atitikties patvirtinimas pripažįstamas visoje Bendrijoje.

(4) Teisinė metrologinė kontrolė reikalauja atitikties nustatytiems veikimo reikalavimams. Veikimo reikalavimai, kuriuos matavimo priemonės turi atitikti, turėtų užtikrinti aukštą apsaugos lygį. Atitikties įvertinimas turėtų užtikrinti aukštą pasikliovimo lygmenį.

(5) Valstybės narės paprastai turėtų skirti teisinę metrologinę kontrolę. Jei skiriama teisinė metrologinė kontrolė, turėtų būti naudojami tik tos matavimo priemonės, kurios atitinka bendruosius veikimo reikalavimus.

(6) Šioje direktyvoje pateikiamas laisvojo pasirinkimo principas, pagal kurį valstybės narės gali pasinaudoti joms suteikta teise spręsti, ar reikia reglamentuoti šią direktyvą atitinkančias matavimo priemones ar nereglamentuoti, turėtų būti taikomas tik tiek, kad jis netaptų nesąžiningos konkurencijos priežastimi.

(7) Turėtų būti aiškiai nurodyti gamintojo įsipareigojimai dėl atitikties šios direktyvos reikalavimams.

(8) Matavimo priemonių veikimas yra ypač jautrus aplinkai, visų pirma, elektromagnetinei aplinkai. Matavimo priemonių atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams yra sudėtinė šios direktyvos dalis, dėl to netaikomi atsparumo reikalavimai, pateikti 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvoje 89/336/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo [6].

(9) Bendrijos teisės aktai turėtų apibrėžti esminius reikalavimus, kurie netrukdo techninei pažangai, pageidautina, kad tai būtų veikimo reikalavimai. Nuostatose dėl prekybos techninių kliūčių pašalinimo turėtų būti vadovaujamasi 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucija dėl naujojo požiūrio į techninį harmonizavimą ir standartus.

(10) Siekiant atsižvelgti į klimato sąlygų skirtumus arba į skirtingus vartotojo apsaugos lygius, kurie gali būti taikomi nacionaliniu lygiu, esminiai reikalavimai gali būti aplinkos arba tikslumo klasių nustatymo priežastimi.

(11) Siekiant palengvinti atitikties esminiams reikalavimams tikrinimo užduotį ir sudaryti sąlygas atitikčiai įvertinti, pageidautina turėti darniuosius standartus. Tokius darniuosius standartus rengia privatinės teisės įstaigos, todėl jie turėtų išlaikyti neprivalomųjų tekstų statusą. Todėl Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) yra pripažinti kaip kompetentingosios įstaigos darniesiems standartams priimti pagal 1984 m. lapkričio 13 d. pasirašytas bendrąsias Komisijos ir Europos standartizacijos institucijų bendradarbiavimo gaires.

(12) Tarptautiniu mastu suderintų norminių dokumentų techninės ir veikimo reikalavimų specifikacijos irgi gali iš dalies arba visiškai atitikti šioje direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus. Tokiais atvejais šių, tarptautiniu mastu suderintų, norminių dokumentų naudojimas gali pakeisti darniųjų standartų naudojimą ir, esant tam tikroms sąlygoms, sudaryti atitikties prielaidą.

(13) Be to, atitiktį šioje direktyvoje nustatytiems esminiams reikalavimams gali užtikrinti specifikacijos, kurių nėra Europos techniniame standarte arba tarptautiniu mastu suderintame norminiame dokumente. Taigi Europos techninių standartų arba tarptautiniu mastu suderintų norminių dokumentų naudojimas turėtų būti neprivalomas.

(14) Surenkamųjų mazgų atitiktis turėtų būti įvertinama pagal šios direktyvos nuostatas. Jei surenkamieji mazgai parduodami atskirai ir nepriklausomai nuo matavimo priemonės, jų atitikties įvertinimo veiksmai turėtų būti vykdomi nepriklausomai nuo atitinkamos matavimo priemonės.

(15) Šiuolaikinė matavimo technika nuolat tobulėja, todėl gali keistis atitikties įvertinimo poreikiai. Taigi kiekvienai matavimo kategorijai ir, tam tikrais atvejais, surenkamiesiems mazgams, turi būti tinkama procedūra arba galimybė pasirinkti iš kelių skirtingų lygiaverčio griežtumo procedūrų. Priimtos procedūros turi atitikti procedūras, kurių reikalaujama pagal 1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimą 93/465/EEB dėl modulių, taikomų įvairiuose atitikties įvertinimo procedūrų etapuose, ir atitikties ženklo "CE" žymėjimo ir naudojimo taisyklių, skirtų naudoti techninio derinimo direktyvose [7]. Tačiau siekiant atsižvelgti į konkrečius metrologinės kontrolės aspektus, šiems moduliams gali tekti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas. Turėtų būti priimta nuostata dėl "CE" ženklo, pritvirtinamo vykstant gamybos procesui.

(16) Nuolatinis metrologijos vystymasis, be to, suinteresuotųjų šalių susirūpinimas dėl sertifikavimo, pabrėžia būtinumą užtikrinti suderintas pramonės produktų atitikties įvertinimo procedūras, kaip to reikalaujama Tarybos rezoliucijoje, priimtoje 2003 m. lapkričio 10 d. [8].

(17) Valstybės narės turėtų netrukdyti pateikti į rinką ir (arba) pradėti naudoti matavimo priemones, turinčias "CE" ženklą ir papildomą metrologinį ženklą pagal šios direktyvos nuostatas.

(18) Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų veiksmų, kad reikalavimų neatitinkančios matavimo priemonės nebūtų pateikiamos į rinką ir (arba) pradėtos naudoti. Taigi siekiant šio tikslo yra būtinas valstybių narių kompetentingų institucijų tinkamas bendradarbiavimas Bendrijos mastu.

(19) Gamintojai turėtų būti informuojami apie tai, kuo grindžiamas neigiamas sprendimas dėl jų produktų priėmimo, ir apie jų turimas teisinės gynybos priemones.

(20) Gamintojams turėtų būti suteikta galimybė pagrįstą pereinamąjį laikotarpį naudotis teisėmis, turėtomis iki šios direktyvos įsigaliojimo.

(21) Nacionalinės specifikacijos, kuriose pateikti atitinkami galiojantys reikalavimai, neturėtų prieštarauti šios direktyvos nuostatoms dėl "naudojimo pradžios".

(22) Priemonės, būtinos šiai direktyvai įgyvendinti, turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [9].

(23) Matavimo priemonių komiteto veiklos dalimi turėtų būti konsultacijos su suinteresuotų šalių atstovais.

(24) Taigi Direktyvos 71/318/EEB, 71/319/EEB, 71/348/EEB, 73/362/EEB, 75/33/EEB, dėl skaitiklių, apibrėžtų šios direktyvos MI-001 priede, 75/410/EEB, 76/891/EEB, 77/95/EEB, 77/313/EEB, 78/1031/EEB ir 79/830/EEB turėtų būti panaikintos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma įtaisams ir sistemoms, turintiems matavimo funkciją, apibrėžtą atskiruosiuose matavimo priemonių prieduose, skirtuose vandens skaitikliams (MI-001), dujų skaitikliams ir tūrio perskaičiavimo įtaisams (MI-002), aktyviosios elektros energijos skaitikliams (MI-003), šilumos skaitikliams (MI-004), skysčių, išskyrus vandenį, nepertraukiamo ir dinaminio matavimo sistemoms (MI-005), automatinėms svarstyklėms (MI-006), taksometrams (MI-007), matams (MI-008), matmenų matavimo priemonėms (MI-009) ir išmetamųjų dujų analizatoriams (MI-010).

2 straipsnis

1. Valstybės narės gali nustatyti matavimams naudoti 1 straipsnyje išvardytas matavimo priemones visuomenės interesams užtikrinti, sveikatos apsaugai, saugai ir tvarkai, aplinkos ir vartotojo apsaugai, mokesčiams ir muitams rinkti, sąžiningai prekybai, jei tai joms atrodo pagrįsta.

2. Jei valstybės narės nenustato tokio naudojimo, jos praneša tokio sprendimo priežastis Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

3 straipsnis

Tikslas

Šioje direktyvoje nustatomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti 1 straipsnyje išvardyti įtaisai ir sistemos, ruošiamos pateikti į rinką ir (arba) pradėti naudoti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytoms užduotims.

Ši direktyva yra atskiroji direktyva, nustatanti elektromagnetinio atsparumo reikalavimus pagal Direktyvos 89/336/EEB 2 straipsnio 2 dalį. Direktyva 89/336/EEB toliau taikoma atžvilgiu spinduliuotės reikalavimų.

4 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

a) "matavimo priemonė" – matavimo funkcijai vykdyti skirtas įtaisas arba sistema, kuriai taikomi 1 ir 3 straipsniai;

b) "surenkamasis mazgas" – taip atskiruosiuose prieduose vadinamas techninis įtaisas, kuris veikia nepriklausomai ir sudaro matavimo priemonę kartu su

- kitais surenkamaisiais mazgais, kurie su juo yra suderinami, arba

- matavimo priemone, su kuria jis yra suderinamas;

c) "teisinė metrologinė kontrolė" – matavimo funkcijų, numatytų atsižvelgiant į matavimo priemonės naudojimo sritį, kontrolė visuomenės interesams užtikrinti, sveikatos apsaugai, saugai ir tvarkai, aplinkos ir vartotojo apsaugai, mokesčiams ir muitams rinkti, sąžiningai prekybai;

d) "gamintojas" – fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už matavimo priemonės atitiktį šiai direktyvai bei siekiantis pateikti ją į rinką savo vardu ir (arba) pradėti ją naudoti savo tikslais;

e) "pateikimas į rinką" – veiksmas, kai matavimo priemonė pirmą kartą Bendrijoje pateikiama galutiniam vartotojui už mokestį arba nemokamai;

f) "naudojimo pradžia" – matavimo priemonės, skirtos galutiniam vartotojui, panaudojimas pirmą kartą pagal numatytą paskirtį;

g) "įgaliotasis atstovas" – Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gamintojo raštiškai įgaliotas veikti jo vardu tam tikroms užduotims pagal šią direktyvą vykdyti;

h) "darnusis standartas" – techninė specifikacija, priimta CEN, CENELEC arba ETSI arba kartu dviejų arba visų šių organizacijų, prašant Komisijai pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [10], ir paruošta pagal Komisijos ir Europos standartizacijos institucijų suderintas Bendrąsias rekomendacijas;

i) "norminis dokumentas" – techninių specifikacijų dokumentas, priimtas Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Taikomumas surenkamiesiems mazgams

Jei yra atskirieji priedai, nustatantys esminius reikalavimus surenkamiesiems mazgams, tokiems surenkamiesiems mazgams mutatis mutandis taikomos šios direktyvos nuostatos.

Atitikčiai nustatyti surenkamieji mazgai ir matavimo priemonės gali būti įvertinamos nepriklausomai ir atskirai.

6 straipsnis

Esminiai reikalavimai ir atitikties įvertinimas

1. Matavimo priemonė turi atitikti esminius reikalavimus, nustatytus I priede ir atitinkamame atskirajame matavimo priemonės priede.

Jei tai yra būtina norint taisyklingai naudoti matavimo priemonę, valstybės narės gali pareikalauti, kad I priede arba atitinkamuose atskiruosiuose matavimo priemonių prieduose nurodyta informacija būtų valstybės narės, kurioje matavimo priemonė pateikiama į rinką, kalba (-omis).

2. Matavimo priemonės atitiktis esminiams reikalavimams įvertinama pagal 9 straipsnį.

7 straipsnis

Atitikties ženklinimas

1. Matavimo priemonės atitiktis visoms šios direktyvos nuostatoms žymima ant matavimo priemonės "CE" ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kaip aprašyta 17 straipsnyje.

2. "CE" ženklą ir papildomą metrologinį ženklą pritvirtina arba už jo pritvirtinimą atsako gamintojas. Šie ženklai gali būti pritvirtinami prie matavimo priemonės ją gaminant, jei tai įteisinta.

3. Draudžiama tvirtinti ant matavimo priemonės ženklus, kurie galėtų apgauti trečiąsias šalis dėl "CE" ir papildomo metrologinio ženklo reikšmės ir formos. Ant matavimo priemonės galima pritvirtinti bet kurį kitą ženklą, jei jis nepablogina "CE" ir papildomo metrologinio ženklo matomumo ir įskaitomumo.

4. Jei matavimo priemonei taikomos kitose direktyvose kitais aspektais priimtos nuostatos, dėl kurių turi būti tvirtinamas "CE" ženklas, pastarasis rodo, kad konkreti matavimo priemonė laikoma atitinkančia ir šių kitų direktyvų reikalavimus. Tokiu atveju dokumentuose, skelbimuose arba instrukcijose, kurių reikalaujama pagal tas direktyvas ir kurios pridedamos prie matavimo priemonės, turi būti pateiktos minimų direktyvų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuorodos.

8 straipsnis

Pateikimas į rinką ir naudojimo pradžia

1. Valstybės narės turi netrukdyti dėl nuostatų, paminėtų šioje direktyvoje, pateikti į rinką ir (arba) pradėti naudoti kurią nors matavimo priemonę, turinčią "CE" ženklą ir papildomą metrologinį ženklą pagal 7 straipsnį.

2. Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad matavimo priemonės būtų pateiktos į rinką ir pradėtos naudoti tik tuomet, kai jos atitinka šios direktyvos reikalavimus.

3. Valstybė narė gali reikalauti, kad pradedama naudoti matavimo priemonė atitiktų nuostatas, kurias lemia vietos klimato sąlygos. Tokiu atveju, pagal I priedo 1 lentelę valstybė narė pasirenka atitinkamas viršutinę ir apatinę temperatūros ribas, be to, gali apibrėžti drėgmės sąlygas (su kondensatu ar be kondensato) ir tai, ar numatoma naudojimo vieta yra atvira ar uždara.

4. Kai matavimo priemonei nustatomos skirtingos tikslumo klasės:

a) atskirųjų matavimo priemonių priedų skyriuose "Naudojimo pradžia" gali būti nurodytos tikslumo klasės, naudojamos specialiais taikymo atvejais.

b) visais kitais atvejais valstybė narė gali nustatyti, kurios iš apibrėžtų tikslumo klasių turi būti naudojamos specialiais atvejais, jei jos teritorijoje leidžiama naudoti visas tikslumo klases.

Bet kuriuo atveju pagal a arba b punktus gali būti naudojamos geresnės tikslumo klasės matavimo priemonės, jei savininkas taip pasirenka.

5. Valstybės narės netrukdo rodyti šios direktyvos neatitinkančių matavimo priemonių prekybos mugėse, parodose, demonstracijose ir t. t., jei matomas ženklas, kuriame būtų aiškiai pažymėtas jų neatitikimas ir tai, kad jie negali būti pateikti į rinką ir (arba) pradėti naudoti tol, kol nebus vykdomi atitikties reikalavimai.

9 straipsnis

Atitikties įvertinimas

Matavimo priemonės atitiktis atitinkamiems esminiams reikalavimams įvertinama taikant vieną iš gamintojo pasirinktų atitikties įvertinimo procedūrų, išvardytų atskirajame matavimo priemonės priede. Tam tikrais atvejais, gamintojas pateikia atskiros matavimo priemonės arba matavimo priemonių grupės techninę dokumentaciją, kaip nustatyta 10 straipsnyje.

Atitikties įvertinimo procedūrų moduliai aprašyti A - H1 prieduose.

Protokolai ir susirašinėjimo dokumentai dėl atitikties įvertinimo turi būti rengiami valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi atitikties įvertinimo procedūras vykdanti paskelbtoji įstaiga, kalba arba tos įstaigos patvirtinta kalba.

10 straipsnis

Techninė dokumentacija

1. Techninė dokumentacija padeda suprasti matavimo priemonės konstrukciją, gamybą ir veikimą ir leidžia įvertinti jos atitiktį atitinkamiems šios direktyvos reikalavimams.

2. Techninė dokumentacija turi būti pakankamai detali, kad galėtų užtikrinti:

- metrologinių charakteristikų apibūdinimą,

- pagamintų matavimo priemonių, sureguliuotų naudojant tam skirtas priemones, metrologinių parametrų atkuriamumą, ir

- matavimo priemonės vientisumą.

3. Techninę dokumentaciją, reikalingą tipui ir (arba) matavimo priemonei identifikuoti ir įvertinti, sudaro:

a) matavimo priemonės bendrasis aprašymas;

b) projektavimo ir gamybos brėžiniai bei komponentų, surenkamųjų mazgų, grandinių ir t. t. schemos;

c) gamybos procesai, užtikrinantys tolygią gamybą;

d) jei tinka, elektroninių įtaisų ir jų brėžinių, diagramų bei loginių elementų struktūrinių schemų aprašymas ir bendroji informacija apie programinės įrangos charakteristikas ir veikimą;

e) aprašymai ir paaiškinimai, būtini norint suprasti b, c ir d punktus, įskaitant matavimo priemonės veikimą;

f) 13 straipsnyje nurodytų standartų ir (arba) norminių dokumentų, taikomų visiškai arba iš dalies, sąrašas;

g) sprendimų, taikomų siekiant atitikti esminius reikalavimus, jei nebuvo taikomi 13 straipsnyje nurodyti standartai ir (arba) norminiai dokumentai, aprašymas;

h) konstrukcijos skaičiavimų, tyrimų ir t. t. rezultatai;

i) atitinkamų bandymų rezultatai, jei jie yra būtini norint parodyti, kad tipas ir (arba) matavimo priemonės atitinka:

- šios direktyvos reikalavimus esant deklaruojamoms norminėms veikimo sąlygoms ir apibrėžtiems aplinkos trikdžiams,

- dujų, vandens ir šilumos, be to, kitų nei vanduo skysčių skaitiklių patvarumo normas.

j) EB tipo tyrimo sertifikatai arba EB projekto tyrimo sertifikatai matavimo priemonėms, turinčioms konstrukcinių dalių, identiškų nurodytoms projekte.

4. Gamintojas nurodo dedamų plombų ir ženklų vietas.

5. Prireikus gamintojas nurodo suderinamumo su sąsajos įtaisais ir surenkamaisiais mazgais sąlygas.

11 straipsnis

Pranešimas

1. Valstybės narės praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie jų jurisdikcijoje esančias įstaigas, paskirtas vykdyti užduotis, susijusias su 9 straipsnyje nurodytais atitikties įvertinimo moduliais, identifikavimo numerius, kuriuos jiems suteikė Komisija pagal šio straipsnio 4 dalį, matavimo priemonės tipą (-us), kuriam (-iems) kiekviena įstaiga buvo paskirta, be to, jei tinka, matavimo priemonės tikslumo klases, matavimo sritį, matavimo būdą ir visas kitas matavimo priemonės charakteristikas, ribojančias pranešimo taikymo sritį.

2. Tokių įstaigų skyrimui valstybės narės taiko 12 straipsnyje nustatytus kriterijus. Laikoma, kad įstaigos, vykdančios kriterijus, nustatytus nacionaliniuose standartuose, perteikiančiuose atitinkamus darniuosius standartus, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, vykdo atitinkamus kriterijus. Valstybės narės paskelbia šių nacionalinių standartų nuorodas.

Jei 2 straipsnyje nurodytoms užduotims vykdyti valstybė narė neparengė nacionalinių teisės aktų, ji išsaugo teisę skirti ir registruoti įstaigą su ta matavimo priemone susijusioms užduotims vykdyti.

3. Įstaigą registruojanti valstybė narė:

- užtikrina, kad įstaiga ir toliau atitiktų 12 straipsnyje nustatytus kriterijus,

- panaikina tokią registraciją, jei nustato, kad įstaiga nebeatitinka tų kriterijų.

Ji nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus tokius registracijos panaikinimus.

4. Kiekvienai paskelbtajai įstaigai Komisija suteikia identifikavimo numerį. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje Komisija skelbia paskelbtųjų įstaigų sąrašą ir informaciją apie registravimo taikymo sritį, minimą straipsnio 1 dalyje, ir užtikrina, kad sąrašas būtų atnaujinamas.

12 straipsnis

Kriterijai, kuriuos turi atitikti paskelbtosios įstaigos

Įstaigoms, skiriamoms pagal 11 straipsnio 1 dalį, valstybės narės taiko šiuos kriterijus.

1. Įstaiga, jos vadovas ir personalas, dalyvaujantis sprendžiant atitikties įvertinimo užduotis, neturi būti tikrinamų matavimo priemonių projektuotojas, gamintojas, tiekėjas, diegėjas arba vartotojas arba kurio nors iš jų įgaliotasis atstovas. Be to, jie negali būti tiesiogiai įtraukti į matavimo priemonės projektavimą, gamybą, pardavimą arba priežiūrą arba atstovauti šalims, kurios užsiima šia veikla. Tačiau pastarasis kriterijus jokiu būdu neatima galimybės gamintojui ir įstaigai keistis technine informacija atitikties įvertinimo klausimais.

2. Įstaigai, jos vadovui ir personalui, dalyvaujančiam sprendžiant atitikties įvertinimo užduotis, neturi būti daroma jokio spaudimo arba paskatų, ypač finansinių, kurios galėtų daryti įtakos jų sprendimui arba jų daromo atitikties įvertinimo rezultatams, ypač iš asmenų arba asmenų grupių, suinteresuotų įvertinimų rezultatais.

3. Atitikties įvertinimas daromas vadovaujantis aukščiausio laipsnio profesiniu sąžiningumu ir turint būtiną didžiausią kompetenciją metrologijos srityje. Jei specialioms užduotims spręsti įstaiga turėtų sudaryti sutartį su subrangovu, ji iš pradžių turi įsitikinti, ar subrangovas atitinka šios direktyvos ir, visų pirma, šio straipsnio reikalavimus. Įstaiga saugo atitinkamus dokumentus, įvertinančius subrangovo kvalifikaciją ir pagal šią direktyvą padarytą darbą, paskelbtajai įstaigai pateikti.

4. Įstaiga turi sugebėti vykdyti visas atitikties įvertinimo užduotis, kurioms ji buvo paskirta, neatsižvelgiant į tai, ar tas užduotis vykdo pati įstaiga, ar jos yra vykdomos jos vardu ir esant jos atsakomybei. Jos žinioje turi būti reikiamas personalas ir jai turi būti prieinama įranga, būtina tinkamu būdu vykdyti technines ir administravimo užduotis, susijusias su atitikties įvertinimu.

5. Įstaigos personalas:

- turi turėti gerą techninį ir profesinį pasirengimą, apimantį visas atitikties įvertinimo užduotis, kurias vykdyti įstaiga buvo paskirta;

- turi pakankamai gerai žinoti taisykles, taikomas vykdomoms užduotims, ir turėti atitinkamą tokių užduočių vykdymo patirtį;

- turi turėti reikiamus sugebėjimus parengti sertifikatus, protokolus ir ataskaitas, rodančias užduočių įvykdymą.

6. Turi būti garantuotas įstaigos, jos vadovo ir personalo nešališkumas. Įstaigos atlyginimas neturi priklausyti nuo joje vykdomų užduočių rezultatų. Įstaigos vadovo ir personalo atlyginimas neturi priklausyti nuo įvykdytų užduočių skaičiaus ir nuo tokių užduočių rezultatų.

7. Įstaiga turi turėti civilinės atsakomybės draudimą, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkama valstybė narė nacionaliniais įstatymais prisiima tokią atsakomybę.

8. Įstaigos vadovas ir personalas privalo saugoti profesinę paslaptį apie visą informaciją, gautą atliekant savo pareigas pagal šią direktyvą, išskyrus vis-a-vis ją paskyrusios valstybės narės atsakingąją įstaigą.

13 straipsnis

Darnieji standartai ir norminiai dokumentai

1. Valstybės narės turi manyti, kad matavimo priemonė atitinka esminius reikalavimus, nurodytus I priede ir atitinkamuose atskiruosiuose matavimo priemonių prieduose, jei ji atitinka elementus nacionalinių standartų, perteikiančių tos matavimo priemonės darnųjį Europos standartą, kurie atitinka šio darniojo Europos standarto, kurio nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje, elementus.

Jei matavimo priemonė tik iš dalies atitinka straipsnio pirmoje pastraipoje minimų nacionalinių standartų elementus, valstybės narės turi manyti, kad matavimo priemonė atitinka esminius reikalavimus sutampančius su nacionalinių standartų elementais kuriuos matavimo priemonė atitinka.

Valstybės narės paskelbia pirmojoje pastraipoje minimų nacionalinių standartų nuorodas.

2. Valstybės narės turi manyti, kad matavimo priemonė atitinka esminius reikalavimus, nurodytus I priede ir atitinkamuose atskiruosiuose matavimo priemonių prieduose, jei ji atitinka norminių dokumentų atitinkamas dalis ir 16 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus sąrašus, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Jei matavimo priemonė tik iš dalies atitinka straipsnio pirmoje dalyje minimą norminį dokumentą, valstybės narės turi manyti, kad matavimo priemonė atitinka esminius reikalavimus, sutampančius su norminių dokumentų elementais, kuriuos matavimo priemonė atitinka.

Valstybės narės paskelbia pirmojoje pastraipoje minimų norminių dokumentų nuorodas.

3. Gamintojas gali pasirinkti naudoti bet kurį techninį sprendimą, kuris atitinka esminius reikalavimus, nurodytus I priede ir atitinkamuose atskiruosiuose matavimo priemonių prieduose (MI-001 - MI-010). Be to, norėdamas turėti naudos iš atitikties prielaidos, gamintojas turi tiksliai taikyti sprendimus, minimus atitinkamuose darniuosiuose Europos standartuose arba atitinkamose norminių dokumentų dalyse ir sąrašuose, kaip nurodyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse.

4. Valstybės narės turi manyti esant atitiktį 10 straipsnio i punkte minimiems atitinkamiems bandymams, jei atitinkama bandymų programa buvo vykdoma pagal straipsnio 1–3 dalyse minimus atitinkamus dokumentus ir jei bandymų rezultatai užtikrina atitiktį esminiams reikalavimams.

14 straipsnis

Nuolatinis komitetas

Jei valstybė narė arba Komisija mano, kad darnusis Europos standartas, minimas 13 straipsnio 1 dalyje, ne visiškai atitinka esminius reikalavimus, nurodytus I priede ir atitinkamuose atskiruosiuose matavimo priemonių prieduose, valstybė narė arba Komisija perduoda klausimą nuolatiniam komitetui, sudarytam pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį, pagrįsdama tokio veiksmo priežastį. Komitetas nedelsdamas pateikia savo nuomonę.

Atsižvelgdama į komiteto nuomonę, Komisija praneša valstybėms narėms, būtina ar nebūtina panaikinti nuorodas į nacionalinius standartus leidinyje, kuris minimas 13 straipsnio 1 dalies trečiojoje pastraipoje.

15 straipsnis

Matavimo priemonių komitetas

1. Komisijai padeda matavimo priemonių komitetas.

2. Jei nuoroda daroma į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Jei nuoroda daroma į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Laikotarpis, nurodytas Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje, turi būti trijų mėnesių trukmės.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

5. Komisija užtikrina, kad atitinkama informacija apie numatomas priemones, kaip nurodyta 16 straipsnyje, būtų reikiamu laiku pateikta suinteresuotosioms šalims.

16 straipsnis

Matavimo priemonių komiteto funkcijos

1. Komisija, valstybei narei paprašius, arba savo iniciatyva, veikdama 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, gali imtis visų atitinkamų priemonių:

a) identifikuoti norminius dokumentus, parengtus OIML, ir sąraše nurodyti tas jų dalis, kurių atitiktis leidžia daryti prielaidą apie atitiktį atitinkamiems esminiams šios direktyvos reikalavimams;

b) Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbti norminių dokumentų nuorodas ir a punkte nurodytą sąrašą.

2. Komisija, valstybei narei paprašius, arba savo iniciatyva, veikdama 15 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, gali imtis visų atitinkamų priemonių iš dalies pakeisti atskiruosius matavimo priemonių priedus (MI-001 - MI-010) dėl:

- didžiausios leidžiamosios paklaidos (DLP) ir tikslumo klasės,

- norminių veikimo sąlygų,

- ribinių pokyčio verčių,

- trikdžių.

3. Jei valstybė narė arba Komisija mano, kad norminis dokumentas, kurio nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje pagal straipsnio 1 dalies b punktą, ne visiškai atitinka esminius reikalavimus, nurodytus I priede ir atitinkamuose atskiruosiuose matavimo priemonių prieduose, valstybė narė arba Komisija perduoda klausimą Matavimo priemonių komitetui, pagrįsdama tokio žingsnio priežastį.

Komisija, veikdama 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, praneša valstybėms narėms, būtina ar nebūtina panaikinti nuorodas į atitinkamus norminius dokumentus Oficialiajame leidinyje.

4. Valstybės narės gali imtis atitinkamų priemonių nacionaliniu lygiu konsultuoti suinteresuotas šalis apie OIML darbą šios direktyvos taikymo srityje.

17 straipsnis

Ženklai

1. 7 straipsnyje nurodytą "CE" ženklą sudaro "CE" simbolis, kuris atitinka formatą, nustatytą Sprendimo 93/465/EEB priedo I skyriaus B dalies d punkte. "CE" ženklas turi būti bent 5 mm aukščio.

2. Papildomą metrologinį ženklą sudaro didžioji raidė "M" ir stačiakampis su įrašytais dviem paskutiniais ženklo pritvirtinimo metų skaitmenimis. Stačiakampio aukštis turi būti lygus "CE" ženklo aukščiui. Papildomas metrologinis ženklas seka iš karto po "CE" ženklo.

3. 11 straipsnyje minimo atitinkamos paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris, jei priskiriamas pagal atitikties įvertinimo procedūrą, seka po "CE" ženklo ir papildomo metrologinio ženklo.

4. Kai matavimo priemonė susideda iš kelių kartu veikiančių įtaisų, kurie nėra surenkamieji mazgai, ženklai pritvirtinami ant matavimo priemonės pagrindinio įtaiso.

Kai matavimo priemonė yra per maža arba per jautri, kad ant jos galėtų būti tvirtinamas "CE" ženklas ir papildomas metrologinis ženklas, ženklai turi būti ant pakuotės, jei tokia yra, ir ant pridedamų dokumentų, reikalaujamų pagal šią direktyvą.

5. "CE" ženklas ir papildomas metrologinis ženklas turi būti neištrinamas. Atitinkamos paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris turi būti neištrinamas arba nesugadinamas jį nuimant. Visi ženklai turi būti aiškiai matomi arba lengvai pasiekiami.

18 straipsnis

Rinkos priežiūra ir administracinis bendradarbiavimas

1. Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad matavimo priemonės, kurioms taikoma teisinė metrologinė kontrolė, tačiau kurios neatitinka šios direktyvos taikytinų nuostatų, nebūtų pateikiamos į rinką arba pradėtos naudoti.

2. Valstybių narių kompetentingos institucijos padeda viena kitai vykdant įsipareigojimus stebėti rinką.

Visų pirma, kompetentingos įstaigos keičiasi:

- informacija apie tai, kokiu laipsniu jų tikrinamos matavimo priemonės atitinka šios direktyvos nuostatas, ir tokių tyrimų rezultatais;

- paskelbtųjų įstaigų išduotais EB tipo tyrimo ir projekto tyrimo sertifikatais ir jų priedais, be to, jau išduotų sertifikatų papildymais, keitiniais ir panaikinimo dokumentais;

- paskelbtųjų įstaigų išduotais kokybės sistemų patvirtinimais, be to, informacija apie leidimo negavusias arba panaikintas kokybės sistemas;

- paskelbtųjų įstaigų parengtomis įvertinimo ataskaitomis, kai jų reikalauja kitos institucijos.

3. Valstybės narės užtikrina, kad visą būtiną informaciją apie sertifikatus ir kokybės sistemos patvirtinimus galėtų gauti jų paskelbtosios įstaigos.

4. Kiekviena valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie tai, kurias kompetentingas institucijas ji paskyrė tokiems informacijos mainams vykdyti.

19 straipsnis

Apsaugos sąlyga

1. Jei valstybė narė nustato, kad dalis arba visi konkretaus modelio taisyklingai įrengti bei pagal gamintojo instrukcijas naudojamos matavimo priemonės, turinčios "CE" ženklą ir papildomą metrologinį ženklą, neatitinka šioje direktyvoje nustatytų metrologinių charakteristikų esminių reikalavimų, ji imasi atitinkamų priemonių toms matavimo priemonėms iš rinkos pašalinti, uždrausti ar apriboti jas toliau pateikti į rinką arba uždrausti ar apriboti jas toliau naudoti.

Priimdama sprendimą dėl pirmiau minėtų priemonių, valstybė narė atsižvelgia į sistemingąjį arba atsitiktinį neatitikties pobūdį. Jei valstybė narė nustato, kad neatitiktis yra sistemingojo pobūdžio, ji nedelsdama praneša Komisijai apie taikomas priemones ir tokio sprendimo priežastį.

2. Komisija kiek įmanoma greičiau pradeda konsultuotis su suinteresuotomis šalimis.

a) Komisijai nustačius, kad suinteresuotos valstybės narės taikomos priemonės yra pagrįstos, ji nedelsdama apie tai praneša tai valstybei narei ir kitoms valstybėms narėms.

Kompetentinga valstybė narė imasi atitinkamų veiksmų prieš kiekvieną asmenį, kuris pritvirtino ženklus ir apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

Jei neatitiktis siejama su standartų arba norminių dokumentų trūkumais, Komisija, pasitarusi su suinteresuotomis šalimis, kiek įmanoma greičiau pateikia spręsti klausimą atitinkamam komitetui, minimam 14 arba 15 straipsniuose.

(b) Komisijai nustačius, kad suinteresuotos valstybės narės taikomos priemonės yra nepagrįstos, ji nedelsdama apie tai praneša tai valstybei narei, suinteresuotam gamintojui arba jo įgaliotajam atstovui.

Komisija užtikrina, kad valstybės narės būtų informuojamos apie procedūros eigą ir rezultatą.

20 straipsnis

Netinkamai pritvirtinti ženklai

1. Jei valstybė narė nustato, kad "CE" ženklas ir papildomas metrologinis ženklas buvo pritvirtinti netinkamai, gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas įpareigojamas:

- imtis priemonių, kad matavimo priemonė atitiktų "CE" ženklo ir papildomo metrologinio ženklo nuostatas, neįtrauktas į 19 straipsnio 1 dalį, ir

- pašalinti pažeidimą pagal valstybės narės nustatytas sąlygas.

2. Jei pirmiau aprašytas pažeidimas lieka, valstybė narė turi imtis visų tinkamų priemonių apriboti arba uždrausti pateikti į rinką konkrečią matavimo priemonę arba užtikrinti, kad ji būtų pašalinta iš rinkos, uždrausti arba apriboti jos tolimesnį naudojimą 19 straipsnyje nustatyta tvarka.

21 straipsnis

Sprendimai dėl atmetimo arba apribojimo

Visuose pagal šią direktyvą priimtuose sprendimuose, kuriais matavimo priemonė pašalinama iš rinkos ar draudžiamas arba ribojamas matavimo priemonės pateikimas į rinką ar jo naudojimo pradžia, turi būti nurodytos tikslios tokio sprendimo priežastys. Sprendimas nedelsiant pranešamas suinteresuotajai šaliai, kuri tuo pat metu informuojama apie jos turimas teisines priemones pagal suinteresuotosios valstybės narės teisės aktus ir apie tokių priemonių taikymo terminus.

22 straipsnis

Panaikinami dokumentai

Nepažeidžiant 23 straipsnio, nuo 2006 m. spalio 30 d. panaikinamos šios direktyvos:

- 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva 71/318/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su dujų tūrio skaitikliais, suderinimo [11],

- 1971 m. liepos 26 d. Direktyva 71/319/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su skysčių, išskyrus vandenį, skaitikliais, suderinimo [12],

- 1971 m. spalio 12 d. Direktyva 71/348/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių pagalbinę skysčių, išskyrus vandenį, skaitiklių įrangą, suderinimo [13],

- 1973 m. lapkričio 19 d. Direktyva 73/362/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su ilgio matais, suderinimo [14],

- 1974 m. gruodžio 17 d. Direktyva 75/33/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su šalto vandens skaitikliais, suderinimo [15], taikomą skaitikliams, apibrėžtiems šios direktyvos MI-001 priede,

- 1975 m. birželio 24 d. Direktyva 75/410/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su automatinėmis sumuojamosiomis svarstyklėmis, suderinimo [16],

- 1976 m. lapkričio 4 d. Direktyva 76/891/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektros energijos skaitikliais, suderinimo [17],

- 1976 m. gruodžio 21 d. Direktyva 77/95/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su taksometrais, suderinimo [18],

- 1977 m. balandžio 5 d. Direktyva 77/313/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su skysčių, išskyrus vandenį, matavimo sistemomis, suderinimo [19],

- 1978 m. gruodžio 5 d. Direktyva 78/1031/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su automatinėmis skirstymo ir rūšiavimo svarstyklėmis, derinimo [20],

- 1979 m. rugsėjo 11 d. Direktyva 79/830/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su karšto vandens skaitikliais, derinimo [21].

23 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Matavimams, kuriems valstybės narės nurodė naudoti pagal įstatymus tikrinamą matavimo priemonę, valstybės narės, nukrypdamos nuo 8 straipsnio 2 dalies, leidžia pateikti į rinką ir naudoti matavimo priemones, atitinkančias iki 2006 m. spalio 30 d. taikytinas taisykles, kol galioja tų matavimo priemonių tipo patvirtinimas, arba ne ilgiau kaip dešimt metų nuo 2006 m. spalio 30 d., jei tipo patvirtinimo galiojimo laikas neribotas.

24 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2006 m. balandžio 30 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Valstybės narės taiko šias nuostatas nuo 2006 m. spalio 30 d.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

25 straipsnis

Pakeitimų straipsnis

Europos Parlamentas ir Taryba prašo Komisijos iki 2011 m. balandžio 11 d. pateikti ataskaitą dėl šios direktyvos įgyvendinimo, inter alia, atsižvelgus į valstybių narių pateiktas ataskaitas, ir tam tikrais atvejais pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų.

Europos Parlamentas ir Taryba prašo Komisijos įvertinti, ar tinkamai taikomos pramonės produktų atitikties įvertinimo procedūros, ir, tam tikrais atvejais pasiūlyti pakeitimus suderintam sertifikavimui užtikrinti.

26 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

27 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2004 m. kovo 31 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Roche

[1] OL C 62 E, 2001 2 27, p. 1 irOL C 126 E, 2002 5 28, p. 368.

[2] OL C 139, 2001 5 11, p. 4.

[3] 2001 m. liepos 3 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 65 E, 2002 3 14, p. 34), 2003 m. liepos 22 d. Tarybos bendroji nuomonė (OL C 252 E, 2003 10 21, p. 1) ir 2003 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2004 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimas.

[4] ) OL L 202, 1971 9 6, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

[5] OL C 136, 1985 6 4, p. 1.

[6] OL L 139, 1989 5 23, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB (OL L 220, 1993 8 30, p. 1).

[7] OL L 220, 1993 8 30, p. 23.

[8] OL C 282, 2003 11 25, p. 3.

[9] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[10] OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

[11] OL L 202, 1971 9 6, p. 21. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 82/623/EEB (OL L 252, 1982 8 27, p. 5).

[12] OL L 202, 1971 6 9, p. 32.

[13] OL L 239, 1971 10 25, p. 9. Direktyva su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[14] OL L 335, 1973 12 5, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 85/146/EEB (OL L 54, 1985 2 23, p. 29).

[15] OL L 14, 1975 1 20, p. 1.

[16] OL L 183, 1975 7 14, p. 25.

[17] OL L 336, 1976 12 4, p. 30.

[18] OL L 26, 1977 1 31, p. 59.

[19] OL L 105, 1977 4 28, p. 18. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 82/625/EEB (OL L 252, 1982 8 27, p. 10).

[20] OL L 364, 1978 12 27, p. 1.

[21] OL L 259, 1979 10 15, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ESMINIAI REIKALAVIMAI

Matavimo priemonė turi užtikrinti aukštą metrologinės apsaugos lygį, kad visos suinteresuotosios šalys galėtų pasitikėti matavimo rezultatu, o jos projektas ir gamyba turi atitikti aukštą kokybės lygį, kai kalbama apie matavimo techniką ir matavimo duomenų saugą.

Toliau yra nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti matavimo priemonės, prireikus papildyti specialiaisiais reikalavimais matavimo priemonėms, nustatytais MI-001 - MI-010 prieduose, kuriuose pateikiama daugiau detalių apie tam tikrus bendrųjų reikalavimų aspektus.

Priimant reikalavimų įgyvendinimo sprendimus, reikia atsižvelgti į numatomą matavimo priemonės panaudojimą ir visus prognozuojamus netinkamus matavimo priemonės naudojimo atvejus.

APIBRĖŽIMAI

Matuojamasis dydis Matuojamasis dydis – konkretus matuojamas dydis.

Paveikusis dydis Paveikusis dydis – ne matuojamasis, tačiau įtakos matavimo rezultatui turintis dydis.

Norminės veikimo sąlygos Norminės veikimo sąlygos – matuojamojo dydžio ir paveikiojo dydžio vertės, sudarančios įprastas matavimo priemonės veikimo sąlygas.

Trikdis Paveikusis dydis, kurio vertė yra atitinkamo reikalavimo apibrėžtose ribose, tačiau neatitinka apibrėžtų matavimo priemonės norminių veikimo sąlygų. Paveikusis dydis yra trikdis, jei to paveikiojo dydžio norminės veikimo sąlygos nėra apibrėžtos.

Ribinė pokyčio vertė Ribinė pokyčio vertė – vertė, kuriai esant matavimo rezultato pokytis laikomas nepageidaujamu.

Matas Matas – įtaisas, kuriuo tolydžiai atkuriama arba teikiama viena arba kelios žinomos tam tikro dydžio vertės.

Tiesioginis pardavimas - mokama kaina yra pagrįsta matavimo rezultatu ir

- bent viena iš šalių, dalyvaujanti su matavimu susietame sandoryje, yra vartotojas arba bet kuri kita šalis, kuriai turi būti užtikrintas panašus apsaugos lygis, ir

- visos sandorio šalys priima tuo momentu ir toje vietoje gauto matavimo rezultatą.

Klimatinė aplinka Klimatinė aplinka – sąlygos, kuriomis gali būti naudojamos matavimo priemonės. Siekiant atsižvelgti į valstybių narių klimato skirtumus, nustatytos skirtingos ribinės temperatūros vertės.

Komunalinės paslaugos Komunalinės paslaugos – elektros, dujų, šilumos arba vandens tiekimas.

REIKALAVIMAI

1. Leidžiamosios paklaidos

1.1. Esant norminėms veikimo sąlygoms ir nesant trikdžių, matavimo paklaida turi būti ne didesnė kaip didžiausios leidžiamosios paklaidos (DLP) vertė, nustatyta matavimo priemonei taikomuose atskiruosiuose reikalavimuose.

Jei kitaip nenurodyta atskiruosiuose matavimo priemonių prieduose, DLP išreiškiama kaip dviženklis nuokrypis nuo tikrosios matuojamosios vertės.

1.2. Esant norminėms veikimo sąlygoms ir trikdžiams, veikimo reikalavimas turi atitikti reikalavimus, apibrėžtus matavimo priemonei taikomuose atskiruosiuose reikalavimuose.

Jei matavimo priemonė skirta naudoti nustatyto dydžio nuolat veikiančio elektromagnetinio lauko sąlygomis, leidžiamoji paklaida atliekant bandymą elektromagnetiniame lauke, kurio amplitudė yra moduliuota, turi neviršyti DLP.

1.3. Gamintojas apibrėžia klimatinę, mechaninę ir elektromagnetinę aplinką, kurioje numatoma matavimo priemonę naudoti, jos maitinimą ir kitus paveikiuosius dydžius, kurie gali veikti matavimo priemonės tikslumą, atsižvelgiant į reikalavimus, nurodytus atitinkamuose atskiruosiuose matavimo priemonių prieduose.

1.3.1. Klimatinė aplinka

Gamintojas nustato viršutinę ribinę temperatūros vertę ir apatinę ribinę temperatūros temperatūros vertę pagal 1 lentelėje nurodytas vertes, jei kitaip nenurodyta MI-001 - MI-010 prieduose, ir nurodo, ar matavimo priemonė skirta veikti besikondensuojančios ar nesikondensuojančios drėgmės sąlygomis, be to, numatomą matavimo priemonės naudojimo vietą, t. y. ar ji atvira ar uždara.

1 lentelė

| Temperatūros ribinės vertės |

Viršutinė ribinė temperatūros vertė | 40 °C | 40 °C | 55 °C | 70 °C |

Apatinė ribinė temperatūros vertė | 5 °C | – 10 °C | – 25 °C | – 40 °C |

1.3.2. a) Mechaninė aplinka klasifikuojama pagal toliau aprašytas M1 - M3 klases.

M1 Ši klasė taikoma matavimo priemonėms, naudojamoms vietose su nereikšminga vibracija ir smūgiais, pvz., matavimo priemonėms, tvirtinamoms prie lengvųjų laikančiųjų konstrukcijų, veikiamoms nežymios vibracijos ir smūgių, kurie persiduoda nuo vietinio sprogdinimo arba polių kalimo darbų, trankomų durų ir t. t.

M2 Ši klasė taikoma matavimo priemonėms, naudojamoms vietose su reikšminga arba aukšto lygio vibracija ir smūgiais, pvz., perduodama nuo mašinų ir arti pravažiuojančių transporto priemonių arba šalia esančių sunkiųjų mašinų, juostinių konvejerių ir t. t.

M3 Ši klasė taikoma matavimo priemonėms, naudojamoms vietose, kuriose yra aukšto ir labai aukšto lygio vibracija ir smūgiai, pvz., matavimo priemonėms, tiesiogiai įrengtoms ant mašinų, juostinių konvejerių ir t. t.

b) Reikia atsižvelgti į šiuos paveikiuosius dydžius, susijusius su mechanine aplinka:

- vibracija;

- mechaninis smūgis.

1.3.3. a) Elektromagnetinė aplinka klasifikuojama pagal toliau aprašytas E1, E2 arba E3 klases, jei kitaip nenustatyta atitinkamuose atskiruosiuose matavimo priemonių prieduose.

E1 Ši klasė taikoma matavimo priemonėms, naudojamoms vietose su elektromagnetiniais trikdžiais, atitinkančiais tuos, kurie gali pasitaikyti gyvenamuosiuose, komerciniuose ir lengvosios pramonės pastatuose.

E2 Ši klasė taikoma matavimo priemonėms, naudojamoms vietose su elektromagnetiniais trikdžiais, atitinkančiais tuos, kurie gali pasitaikyti kituose pramoniniuose pastatuose.

E3 - įtampos sumažėjimo, kurį sukelia vidaus degimo variklių starterio įjungimas,

- apkrovos išjungimo pereinamųjų procesų, vykstančių kai varikliui dirbant atjungiama išsikrovusi baterija.

b) Į šiuos paveikiuosius dydžius atsižvelgiama kalbant apie elektromagnetinę aplinką:

- įtampos trūkius,

- trumpalaikius įtampos sumažėjimus,

- įtampos pereinamuosius procesus maitinimo ir (arba) signalo linijose,

- elektrostatinius išlydžius,

- radijo dažnių elektromagnetinius laikus,

- maitinimo ir (arba) signalo linijose indukuojamus radijo dažnių elektromagnetinius laukus,

- viršįtampius maitinimo ir (arba) signalo linijose.

1.3.4. Kiti paveikieji dydžiai, į kuriuos tam tikrais atvejais reikia atsižvelgti, yra:

- įtampos kitimas,

- maitinimo tinklo dažnio kitimas,

- maitinimo tinklo dažnio magnetiniai laukai,

- visi kiti dydžiai, kurie galėtų reikšmingai paveikti matavimo priemonės tikslumą.

1.4. Atliekant pagal šią direktyvą numatytus bandymus, taikomi šie punktai:

1.4.1. Pagrindinės bandymo ir paklaidų nustatymo taisyklės

Esminiai reikalavimai, apibrėžti 1.1 ir 1.2, tikrinami kiekvienam taikytinam paveikiajam dydžiui. Jei kitaip neapibrėžta atitinkamame atskirajame matavimo priemonės priede, šie esminiai reikalavimai taikomi, veikiant kiekvienu paveikiuoju dydžiu, o jo poveikis įvertinamas atskirai, kai visų kitų paveikiųjų dydžių vertės palaikomos sąlyginai pastovios ir apytikriai lygios pamatinių sąlygų vertėms.

Metrologiniai bandymai atliekami veikiant paveikiuoju dydžiu arba po jo veikimo, atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga atitinka matavimo priemonės įprastas naudojimo sąlygas, kai tas paveikusis dydis gali pasireikšti.

1.4.2. Aplinkos drėgmė

- Atsižvelgiant į klimatinę aplinką, kurioje matavimo priemonę numatyta naudoti, gali būti atliekamas drėgnojo karščio su pastovia temperatūra (nevykstant kondensacijai) arba drėgnojo karščio su cikliškai kintančia temperatūra (vykstant kondensacijai) bandymas.

- Drėgnojo karščio su cikliškai kintančia temperatūra bandymas taikytinas, kai kondensacija yra didelė arba kai garų prasiskverbimas pagreitėja dėl kvėpavimo poveikio. Jei drėgmės kondensacija nevyksta, taikytinas drėgnojo karščio su pastovia temperatūra bandymas.

2. Atkuriamumas

Įvertinant identiškus matuojamuosius dydžius skirtingose vietose ir skirtingiems vartotojams bei esant vienodoms visoms kitoms sąlygoms, nuosekliųjų matavimų rezultatai turi būti artimi. Skirtumas tarp matavimo rezultatų turi būti mažas palyginti su DLP.

3. Pakartojamumas

Matuojant tą patį matuojamąjį dydį ir esant vienodoms matavimo sąlygoms, nuosekliųjų matavimų rezultatai turi būti artimi. Skirtumas tarp matavimo rezultatų turi būti mažas palyginti su DLP.

4. Skyra ir jautris

Numatomai matavimo užduočiai matavimo priemonė turi būti pakankamai jautri, o skyros riba turi būti pakankamai maža.

5. Patvarumas

Matavimo priemonė turi būti suprojektuota taip, kad galėtų užtikrinti tinkamą metrologinių charakteristikų stabilumą gamintojo numatytu laikotarpiu, jei matavimo priemonė yra tinkamai įrengta, prižiūrima ir naudojama pagal gamintojo instrukciją, o aplinkos sąlygos atitinka jai numatytas sąlygas.

6. Patikimumas

Matavimo priemonė turi būti suprojektuota taip, kad defekto, dėl kurio galėtų būti gautas netikslus matavimas, poveikis būtų kiek įmanoma mažesnis, nebent tokio defekto būvimas būtų akivaizdžiai matomas.

7. Tinkamumas

7.1. Matavimo priemonė neturi turėti savybių, kurios galėtų palengvinti nesąžiningą naudojimą, o netyčinio neteisingo naudojimo galimybės būtų mažiausios.

7.2. Matavimo priemonė turi būti tinkama naudoti pagal paskirtį, atsižvelgiant į jos praktines naudojimo sąlygas, o vartotojui neturi būti keliami nepagrįsti reikalavimai, kad jis galėtų gauti teisingą matavimo rezultatą.

7.3. Komunalinių paslaugų matavimo priemonių sistemingosios paklaidos pokytis neturi būti per didelis, kai srautai arba srovės yra už matavimo srities ribų.

7.4. Jei matavimo priemonė yra skirta matuoti matuojamojo dydžio vertes, kurios laikui bėgant nekinta, matavimo priemonė turi būti nejautri mažiems matuojamojo dydžio vertės svyravimams arba tinkamai į juos reaguoti.

7.5. Matavimo priemonė turi būti tvirta, o jo gamybai naudotos medžiagos atitikti matavimo priemonės numatomo naudojimo sąlygas.

7.6. Matavimo priemonė turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima kontroliuoti matavimo procesą, matavimo priemonę pateikus į rinką ir pradėjus ją naudoti. Prireikus matavimo priemonės dalimi turi būti specialūs šiai kontrolei skirti įrenginiai arba programinė įranga. Tikrinimo metodika turi būti aprašyta naudojimo vadove.

Kai matavimo priemonė tiekiama kartu su programine įranga, kuri be matavimo funkcijos užtikrina kitas funkcijas, metrologinėms charakteristikoms svarbi programinė įranga turi būti identifikuojama ir jos neturi neleistinu būdu veikti susijusi programinė įranga.

8. Apsauga nuo klastojimo

8.1. Matavimo priemonės metrologinių charakteristikų neturi nepriimtinu būdu veikti jungimas prie jo kito įtaiso, jokios prijungtų įtaisų savybės arba savybės kurio nors nuotolinio įtaiso, su kuriuo matavimo priemonė palaiko ryšį.

8.2. Metrologinėms charakteristikoms svarbus įtaisas turi būti suprojektuotas taip, kad jį būtų galima apsaugoti. Numatytos saugos priemonės turi užtikrinti įsikišimo įrodymą.

8.3. Metrologinėms charakteristikoms svarbi programinė įranga turi būti identifikuota, kaip tokia, ir turi būti apsaugota.

Matavimo priemonė turi sudaryti sąlygas lengvai identifikuoti programinę įrangą.

Bet kokio įsikišimo įrodymo galimybė turi būti išlaikoma pagrįstą laikotarpį.

8.4. Matavimo duomenys, matavimo charakteristikoms svarbi programinė įranga ir saugomi arba perduodami metrologiniu požiūriu svarbūs parametrai turi būti tinkamai apsaugoti nuo netyčinio arba tyčinio sugadinimo.

8.5. Komunalinių paslaugų matavimo priemonių atveju turi būti neįmanoma grąžinti į pradinę padėtį tiekiamų kiekių rodmens arba rodmenų, kurie leistų apskaičiuoti suminį tiekiamą kiekį, kai jis pats arba jo dalis naudojama atsiskaitymui pagrįsti.

9. Ant matavimo priemonės pateikiama ir prie jo pridedama informacija

9.1. Ant matavimo priemonės turi būti šie užrašai:

- gamintojo ženklas arba pavadinimas;

- informacija apie jo tikslumą,

be to, jei tinka:

- informacija apie naudojimo sąlygas;

- matavimo funkcinės galimybės;

- matavimo sritis;

- tapatumo ženklas;

- EB tipo tyrimo sertifikato arba EB projekto tyrimo sertifikato numeris;

- informacija apie tai, ar papildomi įtaisai metrologiniams rezultatams gauti atitinka šios direktyvos teisinės metrologinės kontrolės nuostatas ar jų neatitinka.

9.2. Kai matavimo priemonės matmenys yra per maži arba jos konstrukcija yra per jautri informacijai užrašyti, reikiama informacija turi būti tinkamai nurodyta ant pakuotės, jei yra, ir pridedamuose dokumentuose, kurie reikalaujami pagal šios direktyvos nuostatas.

9.3. Prie matavimo priemonės pridedama informacija apie jos veikimą, išskyrus kai dėl matavimo priemonės paprastumo to daryti nebūtina. Informacija turi būti lengvai suprantama ir ją sudaro, jei tinka:

- norminės veikimo sąlygos;

- mechaninės ir elektromagnetinės aplinkos klasės;

- viršutinė ir apatinė temperatūros ribinė vertė, gali ar negali veikti drėgmės kondensavimosi sąlygomis, atviroje ar uždaroje vietoje;

- įrengimo, priežiūros, remonto, leidžiamojo reguliavimo instrukcijos;

- taisyklingo veikimo instrukcijos ir visos specialiosios naudojimo sąlygos;

- suderinamumo su sąsajomis, surenkamaisiais mazgais arba matavimo priemonėmis sąlygos.

9.4. Grupei tapačių matavimo priemonių, naudojamų toje pat vietoje arba komunalinėms paslaugoms matuoti, nebūtina turėti atskirus naudojimo vadovus.

9.5. Jei atskirajame matavimo priemonių priede nenurodyta kitaip, skalės padalos intervalas matuojamojo dydžio vertėmis turi būti 1 × 10n, 2 × 10n arba 5 × 10n formos, kai n yra bet kuris sveikasis skaičius arba nulis. Matavimo vienetas arba jo simbolis turi būti nurodytas arti jo skaitmeninės vertės.

9.6. Matas turi būti ženklinamas vardine verte arba skale, pridedant naudojamą matavimo vienetą.

9.7. Naudojami matavimo vienetai ir jų simboliai turi atitikti Bendrijos teisės aktų dėl matavimo vienetų ir jų simbolių nuostatas.

9.8. Visi pagal bet kurį reikalavimą būtini ženklai ir užrašai turi būti aiškūs, neištrinami, vienareikšmiai ir neperkeliami.

10. Rezultato rodmuo

10.1. Rezultato rodmuo turi būti pateiktas displėjuje arba atspausdintas popieriuje.

10.2. Bet kurio rezultato rodmuo turi būti aiškus ir vienareikšmis, kartu nurodant tokius ženklus ir užrašus, kurie yra būtini informuojant vartotoją apie rezultato prasmę. Įprastomis naudojimo sąlygomis pateiktas rezultatas turi būti lengvai skaitomas. Gali būti rodomi papildomi rodmenys, jei jų neįmanoma supainioti su metrologiškai kontroliuojamais rodmenimis.

10.3. Jei rodmuo atspausdinamas arba pateikiamas grafine forma, spaudinys arba grafikas turi būti lengvai skaitomas ir neištrinamas.

10.4. Tiesioginio pardavimo prekybiniams sandoriams skirta matavimo priemonė turi būti suprojektuota taip, kad, įrengus ją pagal paskirtį, matavimo rezultatas būtų pateiktas abiem sandorio šalims. Jei tai svarbu tiesioginiams pardavimams, ant visų vartotojui pateiktų kvitų, kurie išduodami pagalbiniu įtaisu, neatitinkančiu atitinkamų šios direktyvos reikalavimų, turi būti atitinkama perspėjanti informacija.

10.5. Neatsižvelgiant į tai, ar komunalinėms paslaugoms skirtos matavimo priemonės rodmenis galima ar negalima skaityti nuotoliniu būdu, joje turi būti metrologiškai kontroliuojamas displėjus, kurį vartotojas galėtų pasiekti be įrankių. Šio displėjaus rodmuo yra matavimo rezultatas, pagal kurį nustatoma mokama kaina.

11. Tolesnis duomenų apdorojimas prekybos sandoriui sudaryti

11.1. Matavimo priemonė, išskyrus komunalinėms paslaugoms skirtą matavimo priemonę, turi ilgalaikiam saugojimui tinkamu būdu registruoti matavimo rezultatą bei reikiamą informaciją konkrečiam sandoriui identifikuoti, kai:

- matavimo negalima pakartoti ir

- matavimo priemonė paprastai yra skirta naudoti nedalyvaujant vienai iš sandorio šalių.

11.2. Be to, matavimo rezultato (su informacija sandoriui identifikuoti) įrodymą, tinkamą ilgalaikiam saugojimui, turi būti įmanoma gauti iš karto atlikus matavimą.

12. Atitikties įvertinimas

Matavimo priemonė turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima įvertinti jos atitiktį atitinkamiems šios direktyvos reikalavimams.

--------------------------------------------------

Top