EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2151

2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2151/2003 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ)tekstas svarbus EEE.

OJ L 329, 17.12.2003, p. 1–270 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 40 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2151/oj

32003R2151Oficialusis leidinys L 329 , 17/12/2003 p. 0001 - 0270


Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2151/2003

2003 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) [1], ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1) Reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 nustatoma bendra klasifikavimo sistema, taikoma viešiesiems pirkimams standartizuojant nuorodas, kurias naudoja perkančiosios organizacijos ir subjektai sutarties dalyką apibūdinti.

(2) BVPŽ sandarą ir kodus gali prireikti pritaikyti arba iš dalies pakeisti atsižvelgiant į rinkos ir vartotojų poreikių pokyčius.

(3) Reikėtų patikslinti BVPŽ sandarą ir kodus atsižvelgiant į valstybių narių ir BVPŽ naudotojų konkrečius poreikius ir pataisant esmines klaidas, pastebėtas įvairiose lingvistinėse redakcijose.

(4) Techniniai patikslinimai ir patobulinimai, kurie buvo nustatyti įstatymų leidimo proceso metu priimant Reglamentą (EB) Nr. 2195/2002, bet į kuriuos nebuvo atsižvelgta minėtame reglamente, turėtų būti pateikti jo prieduose.

(5) Regionų komitetas, pateikdamas savo nuomonę [2] apie pasiūlymą priimti reglamentą dėl BVPŽ, nurodė, kad reikėtų patobulinti vaistų klasifikatorių, ir rekomendavo naudoti Pasaulio sveikatos organizacijos parengtą anatominę, terapinę ir cheminę (ATC) vaistų klasifikavimo sistemą, kad būtų visapusiškai sutvarkyta BVPŽ struktūra ir kodai, taikomi vaistams.

(6) Suinteresuotos šalys ir BVPŽ naudotojai pateikė konkrečius pasiūlymus dėl BVPŽ patobulinimo.

(7) BVPŽ kodų ir struktūros patikslinimai turėtų atsispindėti paaiškinamosiose lentelėse, kuriose būtų nurodyta, kaip BVPŽ atitinka Jungtinių Tautų laikiną svarbiausią produktų klasifikatorių (CPC Prov.), statistinį Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE (1 red.) ir Kombinuotąją nomenklatūrą (KN).

(8) Siekiant aiškumo, visas BVPŽ turėtų būti pakeistas, taip pat turėtų būti pakeista BVPŽ ir CPC Prov. atitikimo lentelė, visi BVPŽ kodų ar jų aprašymų pakeitimai turėtų būti įrašyti į naują atskirą Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 priedą.

(9) Kai įsigaliojo 2001 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 204/2002 [3], iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 dėl statistinio Europos ekonominės bendrijos produktų klasifikatoriaus pagal veiklos rūšį (CPA), Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 II priede pateikta informacija, parodanti atitikimą tarp BVPŽ ir CPA 96, paseno.

(10) Bendrojoje pozicijoje (EB) Nr. 33/2003, kurią 2003 m. kovo 20 d. patvirtino Taryba, siekdama priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo [4], ir Bendrojoje pozicijoje (EB) Nr. 34/2003, kurią 2003 m. kovo 20 d. patvirtino Taryba, siekdama priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl subjektų, veikiančių vandens, energijos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų viešųjų pirkimų tvarkos derinimo [5], produktų zonos nėra nustatomos taikant nuorodas į Produktų klasifikatorių pagal veiklos rūšis (CPA).

(11) Dėl šių priežasčių netikslinga patikslinti BVPŽ ir CPA 96 atitikimo lentelės, pateiktos Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 II priede. Todėl reikėtų išbraukti šį priedą.

(12) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2195/2002.

(13) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Viešųjų pirkimų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 iš dalies keičiamas taip:

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu;

II priedas pakeičiamas šio sprendimo II priede pateiktu tekstu;

III priedas pakeičiamas šio reglamento III priede pateiktu tekstu;

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 340, 2002 12 16, p. 1.

[2] OL L 192, 2002 8 12, p. 50.

[3] OL L 36, 2002 2 6, p. 1.

[4] OL C 147 E, 2003 6 24, p. 1.

[5] OL C 147 E, 2003 6 24, p. 137.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

BENDRAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽODYNAS (BVPŽ)

Klasifikacijos sistemos struktūra

1. BVPŽ susideda iš pagrindinio ir papildomo žodynų.

2. Pagrindinio žodyno sandara yra šakinė. Jis sudarytas iš ne daugiau kaip devynių skaitmenų kodų, kuriais žymimi prekių, darbų arba paslaugų, kurie yra sutarties dalykas, aprašymų.

Skaitmeninį kodą sudaro 8 skaitmenys, kurie smulkiau skirstomi taip:

- dviem pirmais skaitmenimis žymimi skyriai (XX000000-Y),

- trim pirmais skaitmenimis žymimos grupės (XXX00000-Y),

- keturiais pirmais skaitmenimis žymimos klasės (XXXX0000-Y),

- penkiais pirmais skaitmenimis žymimos kategorijos (XXXXX000-Y).

Kiekvienu iš paskutinių trijų skaitmenų nustatomas didesnis kiekvienos kategorijos tikslumo laipsnis.

Devintu skaitmeniu patvirtinami prieš tai einantys skaitmenys.

3. Papildomu žodynu galima išplėsti sutarties dalyko apibūdinimą. Įrašus sudaro raidiniai skaitmeniniai kodai, turintys atitinkamą aprašymą, leidžiantį pateikti papildomų duomenų apie specifinį įsigyjamų prekių pobūdį arba paskirties vietą.

Raidinį skaitmeninį kodą sudaro:

- pirmas lygis, kurį sudaro sekciją atitinkanti raidė,

- antras lygis, kurį sudaro keturi skaitmenys, kurių pirmi trys žymi poskyrį, o paskutinis skirtas patvirtinimui.

PAGRINDINIS ŽODYNAS

BVPŽ kodas | Aprašymas |

01000000-7 | Žemės ūkio, sodininkystės, medžioklės ir kiti produktai |

01100000-8 | Žemės ūkio augalai, prekinės daržininkystės ir sodininkystės produktai |

01110000-1 | Javai ir kiti augalai |

01111000-8 | Javai |

01111100-9 | Kviečiai |

01111110-2 | Kietieji kviečiai |

01111120-5 | Paprastieji kviečiai |

01111200-0 | Kukurūzai |

01111300-1 | Ryžiai |

01111400-2 | Miežiai |

01111500-3 | Rugiai |

01111600-4 | Avižos |

01111700-5 | Salyklas |

01111900-7 | Grūdų produktai |

01112000-5 | Bulvės ir džiovintos daržovės |

01112100-6 | Bulvės |

01112200-7 | Džiovintos ankštinės daržovės ir ankštiniai augalai |

01112210-0 | Džiovintos ankštinės daržovės |

01112211-7 | Lęšiai |

01112212-4 | Dvispalviai raženiai |

01112213-1 | Džiovinti žirniai |

01112220-3 | Ankštiniai augalai |

01113000-2 | Aliejinių augalų sėklos ir vaisiai |

01113100-3 | Sojos pupelės |

01113200-4 | Žemės riešutai |

01113300-5 | Saulėgrąžų sėklos |

01113400-6 | Medvilnės sėklos |

01113500-7 | Sezamų sėklos |

01113600-8 | Garstyčių sėklos |

01114000-9 | Neperdirbtas tabakas |

01115000-6 | Cukrui gaminti naudojami augalai |

01115100-7 | Cukriniai runkeliai |

01115200-8 | Cukranendrės |

01116000-3 | Šiaudai ir kiti pašarai |

01116100-4 | Šiaudai |

01116200-5 | Pašarai |

01117000-0 | Augalinės žaliavos |

01117100-1 | Tekstilės gaminiams gaminti naudojamos augalinės žaliavos |

01117110-4 | Medvilnė |

01117120-7 | Džiutas |

01117130-0 | Linai |

01118000-7 | Natūrali guma ir lateksas bei panašūs gaminiai |

01118100-8 | Natūrali guma |

01118200-9 | Natūralus lateksas |

01118210-2 | Latekso gaminiai |

01119000-4 | Specifinėse srityse naudojami augalai |

01119100-5 | Augalai, naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai ar panašiems tikslams |

01119110-8 | Parfumerijoje naudojami augalai |

01119120-1 | Farmacijoje naudojami augalai |

01119130-4 | Insekticidams naudojami augalai |

01119140-7 | Fungicidams arba kitiems panašiems tikslams naudojami augalai |

01119200-6 | Augalų sėklos, naudojamos specifinėse srityse |

01120000-4 | Daržovės, sodininkystės ir medelyno produktai |

01121000-1 | Daržovės |

01121100-2 | Šakniavaisiai ir šakniagumbiai |

01121110-5 | Šakniavaisiai |

01121111-2 | Burokėliai |

01121112-9 | Morkos |

01121113-6 | Svogūnai |

01121114-3 | Ropės |

01121120-8 | Šakniagumbiai |

01121200-3 | Vaisinės daržovės |

01121210-6 | Pupelės |

01121211-3 | Stambiasėklės pupos |

01121212-0 | Žaliosios pupelės |

01121213-7 | Raudonžiedės pupelės |

01121220-9 | Žirniai |

01121221-6 | Daržo žirniai |

01121222-3 | Šparaginiai žirniai |

01121230-2 | Pipirai |

01121240-5 | Pomidorai |

01121250-8 | Cukinijos |

01121260-1 | Grybai |

01121270-4 | Agurkai |

01121300-4 | Lapinės daržovės |

01121310-7 | Salotos |

01121320-0 | Salotų lapai |

01121330-3 | Artišokai |

01121340-6 | Špinatai |

01121400-5 | Kopūstinės daržovės |

01121410-8 | Kopūstai |

01121420-1 | Žiediniai kopūstai |

01121430-4 | Brokoliai |

01121440-7 | Briuselio kopūstai |

01121500-6 | Daržovių sėklos |

01122000-8 | Sodininkystės produktai |

01122100-9 | Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai |

01122200-0 | Skintos gėlės |

01122210-3 | Gėlių kompozicijos ir puokštės |

01122300-1 | Gėlių ir sėklos |

01130000-7 | Vaisiai, riešutai, gėrimams gaminti tinkami ir prieskoniniai augalai |

01131000-4 | Vaisiai ir riešutai |

01131100-5 | Atogrąžų vaisiai ir riešutai |

01131110-8 | Atogrąžų vaisiai |

01131111-5 | Bananai |

01131112-2 | Ananasai |

01131113-9 | Mangai |

01131114-6 | Datulės |

01131115-3 | Razinos |

01131116-0 | Figos |

01131117-7 | Avokados |

01131118-4 | Kiviai |

01131120-1 | Kokoso riešutai |

01131200-6 | Citrusų vaisiai |

01131210-9 | Citrinos |

01131220-2 | Apelsinai |

01131230-5 | Greipfrutai |

01131240-8 | Mandarinai |

01131250-1 | Žaliosios citrinos |

01131300-7 | Ne atogrąžų vaisiai |

01131310-0 | Uogos |

01131311-7 | Serbentai |

01131312-4 | Agrastai |

01131313-1 | Braškės |

01131314-8 | Avietės |

01131315-5 | Spanguolės |

01131320-3 | Obuoliai, kriaušės ir svarainiai |

01131321-0 | Obuoliai |

01131322-7 | Kriaušės |

01131323-4 | Svarainiai |

01131330-6 | Kaulavaisiai |

01131331-3 | Abrikosai |

01131332-0 | Persikai |

01131333-7 | Vyšnios |

01131334-4 | Slyvos |

01131340-9 | Vynuogės |

01131341-6 | Valgomosios vynuogės |

01131342-3 | Vyninės vynuogės |

01131400-8 | Alyvuogės |

01131500-9 | Vaisių sėklos |

01132000-1 | Gėrimams gaminti naudojami augalai |

01132100-2 | Kavos pupelės |

01132200-3 | Arbatmedžiai |

01132300-4 | Matė |

01132400-5 | Kakavos pupelės |

01133000-8 | Neperdirbti prieskoniai |

01200000-9 | Gyvi gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai |

01210000-2 | Galvijai ir jų produktai |

01211000-9 | Galvijai |

01211100-0 | Gyvi galvijai |

01211200-1 | Veršiukai |

01212000-6 | Šviežias karvės pienas |

01213000-3 | Bulių sperma |

01220000-5 | Ūkio gyvūnai ir jų produktai |

01221000-2 | Gyvuliai |

01221100-3 | Avys |

01221200-4 | Ožkos |

01221300-5 | Arkliai |

01222000-9 | Šviežias avių ir ožkų pienas |

01222100-0 | Avių pienas |

01222200-1 | Ožkų pienas |

01223000-6 | Vilna ir gyvūnų plaukai |

01223100-7 | Kirpta vilna |

01223200-8 | Gyvūnų plaukai |

01230000-8 | Kiaulės |

01240000-1 | Gyvi naminiai paukščiai ir kiaušiniai |

01241000-8 | Gyvi naminiai paukščiai |

01242000-5 | Kiaušiniai |

01250000-4 | Gyvi smulkūs gyvūnai ir jų produktai |

01251000-1 | Triušiai ir kiškiai |

01251100-2 | Triušiai |

01251200-3 | Kiškiai |

01252000-8 | Gyvūninės kilmės produktai |

01252100-9 | Natūralus medus |

01252200-0 | Sraigės |

01252300-1 | Valgomi gyvūninės kilmės produktai |

01252400-2 | Vaškas |

01300000-0 | Mišraus ūkininkavimo produktai |

01900000-6 | Žemės ūkio produktai |

02000000-4 | Miškininkystės ir medienos ruošos produktai |

02100000-5 | Mediena |

02110000-8 | Spygliuočių mediena |

02120000-1 | Atogrąžų medžių mediena |

02130000-4 | Kurui skirta mediena |

02140000-7 | Neapdorota mediena |

02150000-0 | Minkšta mediena |

02160000-3 | Medienos atliekos |

02170000-6 | Panaudotos medienos atliekos |

02180000-9 | Rąstai |

02181000-6 | Mediniai poliai |

02182000-3 | Kuolai |

02190000-2 | Padarinė mediena |

02191000-9 | Padarinės medienos gaminiai |

02200000-6 | Dervos |

02210000-9 | Balzamai |

02220000-2 | Šlakas |

02300000-7 | Kamštiena |

02400000-8 | Miškininkystės produkcija |

02410000-1 | Dekoratyviniai augalai, žolė, samanos ar kerpės |

02500000-9 | Medelynų produktai |

02510000-2 | Augalai |

02511000-9 | Metiniai augalai |

02512000-6 | Gėlių svogūnėliai |

02513000-3 | Krūmai |

02520000-5 | Medžiai |

05000000-5 | Žuvys, žvejybos produktai ir kiti šalutiniai žvejybos pramonės produktai |

05100000-6 | Žuvys |

05110000-9 | Gyvos žuvys |

05120000-2 | Žuvis, švieža ar atšaldyta |

05121000-9 | Plekšniažuvės, šviežios ar atšaldytos |

05121100-0 | Jūriniai liežuviai, švieži ar atšaldyti |

05121200-1 | Plekšnė, šviežia ar atšaldyta |

05122000-6 | Menkių šeimos žuvys, šviežios ar atšaldytos |

05122100-7 | Menkė, šviežia ar atšaldyta |

05122200-8 | Saida, šviežia ar atšaldyta |

05122300-9 | Merlūžos, šviežios ar atšaldytos |

05122400-0 | Juodadėmės menkės, šviežia ar atšaldyta |

05123000-3 | Silkė, šviežia ar atšaldyta |

05124000-0 | Tunas, šviežias ar atšaldytas |

05125000-7 | Merlangai, švieži ar atšaldyti |

05126000-4 | Mailius, šviežias ar atšaldytas |

05127000-1 | Lašiša, šviežia ar atšaldyta |

05130000-5 | Žuvų mėsa |

05200000-7 | Vėžiagyviai |

05210000-0 | Švieži vėžiagyviai |

05220000-3 | Austrės |

05230000-6 | Kiautuotieji vėžiagyviai |

05240000-9 | Vandens bestuburiai |

05300000-8 | Vandens produktai |

05310000-1 | Koralai ir kiti panašūs produktai |

05320000-4 | Gamtinės pintys |

05330000-7 | Jūriniai vandens augalai |

05331000-4 | Dumbliai |

05400000-9 | Šalutiniai žvejybos pramonės produktai |

05410000-2 | Žuvies miltai |

10000000-3 | Akmens bei rusvosios anglys, durpės ir kiti su akmens anglimis susiję produktai |

10100000-4 | Akmens anglys ir iš akmens anglių pagamintas kuras |

10110000-7 | Akmens anglys |

10120000-0 | Iš akmens anglių pagamintas kuras |

10121000-7 | Antracitas |

10122000-4 | Briketai |

10123000-1 | Kietasis kuras |

10124000-8 | Iškastinis kuras |

10125000-5 | Medienos kuras |

10200000-5 | Lignitas ir durpės |

10210000-8 | Lignitas |

10220000-1 | Durpės |

10300000-6 | Su akmens anglimis susiję produktai |

10310000-9 | Nevalyta alyva |

10320000-2 | Kokso gaminiai |

10321000-9 | Koksas |

11000000-0 | Nafta, gamtinės dujos, alyva ir kiti panašūs produktai |

11100000-1 | Nafta (žalia) |

11200000-2 | Gamtinės dujos |

11300000-3 | Alyva ir kiti panašūs produktai |

11310000-6 | Bituminis arba naftingasis skalūnas |

12000000-7 | Urano ir torio rūda |

12100000-8 | Urano rūda |

12200000-9 | Torio rūda |

13000000-4 | Metalų rūdos |

13100000-5 | Geležies rūda |

13200000-6 | Spalvotųjų metalų rūda |

13210000-9 | Vario rūda |

13220000-2 | Nikelio rūda |

13230000-5 | Aliuminio rūda |

13240000-8 | Brangiųjų metalų rūda |

13250000-1 | Švino rūda |

13260000-4 | Cinko rūda |

13270000-7 | Alavo rūda |

13300000-7 | Įvairios rūdos |

14000000-1 | Kasybos, karjerų eksploatavimo ir kiti panašūs produktai |

14100000-2 | Statybiniai akmenys |

14110000-5 | Statybai skirtas akmuo |

14111000-2 | Marmuras ir kalkinis statybinis akmuo |

14111100-3 | Marmuras |

14111200-4 | Travertinas |

14112000-9 | Įvairūs statybiniai akmenys |

14112100-0 | Granitas |

14112200-1 | Smiltainis |

14112300-2 | Bazaltas |

14112400-3 | Kelkraščio akmenys |

14120000-8 | Kalkakmenis, gipsas ir kreida |

14121000-5 | Kalkakmenis ir gipsas |

14121100-6 | Gipsas |

14121200-7 | Kalkės |

14121210-0 | Kalkių milteliai |

14121300-8 | Kalkakmenis |

14122000-2 | Kreida ir dolomitas |

14122100-3 | Kreida |

14122200-4 | Dolomitas |

14130000-1 | Skalūnas |

14200000-3 | Smėlis ir molis |

14210000-6 | Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai |

14211000-3 | Smėlis |

14211100-4 | Natūralus smėlis |

14212000-0 | Susmulkinti akmenys, skalda, akmens milteliai, žvirgždas, žvyras, skalda, akmenų mišiniai, smėlio ir žvyro mišiniai ir kiti užpildai |

14212100-1 | Gargždas ir žvyras |

14212110-4 | Gargždas |

14212120-7 | Žvyras |

14212200-2 | Užpildai |

14212210-5 | Smėlio ir žvyro mišinys |

14212300-3 | Skalda ir skaldyti akmenys |

14212310-6 | Balastas |

14212320-9 | Suskaldytas granitas |

14212330-2 | Suskaldytas bazaltas |

14212400-4 | Dirvožemis |

14212410-7 | Viršutinė dirvožemio danga |

14212420-0 | Podirvis |

14212430-3 | Susmulkinti akmenys |

14213000-7 | Makadamas, dervotas makadamas ir gudroniniai smėliai |

14213100-8 | Makadamas |

14213200-9 | Dervotas makadamas |

14213300-0 | Gudroniniai smėliai |

14220000-9 | Molis ir kaolinas |

14221000-6 | Molis |

14222000-3 | Kaolinas |

14300000-4 | Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti |

14310000-7 | Mineralinės iškasenos trąšoms gaminti |

14311000-4 | Gamtinis kalcis, aliuminio kalcio fosfatai ir neapdorotos gamtinės kalio druskos |

14311100-5 | Gamtinis kalcis |

14311200-6 | Aliuminio kalcio fosfatai |

14311300-7 | Neapdorotos gamtinės kalio druskos |

14312000-1 | Geležies piritas |

14312100-2 | Nedegtas geležies piritas |

14320000-0 | Mineralinės iškasenos chemijos pramonei |

14400000-5 | Druskos ir grynas natrio chloridas |

14410000-8 | Akmens druska |

14420000-1 | Jūros druska |

14430000-4 | Išgarinta druska ir grynas natrio chloridas |

14440000-7 | Druska keliams barstyti |

14450000-0 | Druskos tirpalas |

14500000-6 | Su kasyba ir karjerų eksploatavimu susiję produktai |

14510000-9 | Bitumas ir asfaltas |

14511000-6 | Bitumas |

14512000-3 | Asfaltas |

14520000-2 | Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, pemza, švitras, natūralios šlifuojamosios medžiagos, kiti mineralai ir brangieji metalai |

14521000-9 | Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys |

14521100-0 | Brangakmeniai |

14521110-3 | Deimantai |

14521120-6 | Rubinai |

14521130-9 | Smaragdai |

14521140-2 | Brangakmenių milteliai arba dulkės |

14521200-1 | Pusbrangiai akmenys |

14521210-4 | Pusbrangių akmenų milteliai arba dulkės |

14522000-6 | Pramoniniai deimantai, pemza, švitras ir kitos natūralios šlifuojamosios medžiagos |

14522100-7 | Pemza |

14522200-8 | Pramoniniai deimantai |

14522300-9 | Švitras |

14522400-0 | Natūralios šlifuojamosios medžiagos |

14523000-3 | Mineralai, brangieji metalai ir panašūs produktai |

14523100-4 | Mineralai |

14523200-5 | Auksas |

14523300-6 | Sidabras |

14523400-7 | Platina |

15000000-8 | Maisto produktai ir gėrimai |

15100000-9 | Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai |

15110000-2 | Mėsa |

15111000-9 | Galvijų mėsa |

15111100-0 | Jautiena |

15111110-3 | Sūdyta jautiena |

15111140-2 | Jaučio skerdena |

15111190-7 | Jautienos išpjovos |

15111191-4 | Bifšteksas |

15111200-1 | Veršiena |

15111210-4 | Veršienos gabalai |

15112000-6 | Naminiai paukščiai |

15112100-7 | Šviežia paukštiena, neišdarinėti gyvūnai |

15112110-0 | Žąsys |

15112120-3 | Kalakutai |

15112130-6 | Vištos |

15112140-9 | Antys |

15112200-8 | Paukštienos gabalai |

15112210-1 | Vištienos gabalai |

15112220-4 | Kalakutienos gabalai |

15112230-7 | Antienos, žąsienos ir perlinės vištos mėsos gabalai |

15112300-9 | Naminių paukščių kepenys |

15112310-2 | Kepeninė |

15113000-3 | Kiauliena |

15113100-4 | Kiaulienos kapoti gabalai |

15113300-6 | Kiaulės skerdena |

15114000-0 | Subproduktai |

15115000-7 | Ėriena ir aviena |

15115100-8 | Ėriena |

15115200-9 | Aviena |

15117000-1 | Ožkiena |

15118000-8 | Arkliena, asilo, mulo arba arklėno mėsa |

15118100-9 | Arkliena |

15118900-7 | Asilo, mulo arba arklėno mėsa |

15119000-5 | Įvairi mėsa |

15119100-6 | Triušiena |

15119200-7 | Kiškiena |

15119300-8 | Medžiojamųjų gyvūnų mėsa |

15119400-9 | Varlių šlaunelės |

15119500-0 | Balandžiai |

15120000-5 | Gyvūnų vilna, kailiai ir odos |

15121000-2 | Vilna |

15122000-9 | Gyvūnų kailiai |

15123000-6 | Gyvūnų odos |

15124000-3 | Paukščių odos ir plunksnos |

15130000-8 | Mėsos gaminiai |

15131000-5 | Mėsos konservai ir gaminiai |

15131100-6 | Faršo gaminiai |

15131110-9 | Faršas |

15131120-2 | Dešros gaminiai |

15131130-5 | Dešros |

15131131-2 | Kepeninės dešros |

15131132-9 | Jautienos dešros |

15131133-6 | Kiaulienos dešros |

15131134-3 | Kraujinės dešros |

15131135-0 | Paukštienos dešros |

15131200-7 | Džiovinta, sūdyta, rūkyta ar prieskoniais paskaninta mėsa |

15131210-0 | Rūkytas kumpis |

15131220-3 | Bekoniena |

15131230-6 | Saliamis |

15131300-8 | Kepenų gaminiai |

15131310-1 | Kepenų paštetas |

15131320-4 | Žąsų ar ančių kepenėlių gaminiai |

15131400-9 | Kiaulienos produktai |

15131410-2 | Kumpis |

15131420-5 | Mėsos kukuliai |

15131490-6 | Paruošti kiaulienos patiekalai |

15131500-0 | Paukštienos produktai |

15131600-1 | Jautienos ir veršienos produktai |

15131610-4 | Jautienos kukuliai |

15131620-7 | Malta jautiena |

15131640-3 | Jautienos mėsainiai |

15131700-2 | Mėsos gaminiai |

15200000-0 | Paruošta ir konservuota žuvis |

15210000-3 | Žuvies filė, žuvies kepenėlės ir ikrai |

15211000-0 | Žuvies filė |

15211100-1 | Šviežia žuvies filė |

15212000-7 | Žuvų ikrai |

15213000-4 | Žuvies kepenėlės |

15220000-6 | Sušaldyta žuvis, žuvies filė ir kiti žuvies produktai |

15221000-3 | Sušaldyta žuvis |

15222000-0 | Sušaldyta žuvies filė |

15223000-7 | Sušaldyti žuvies gabaliukai kepsniui |

15229000-9 | Sušaldyti žuvies produktai |

15230000-9 | Vytinta arba sūdyta žuvis, užpilta sūrimu žuvis, rūkyta žuvis |

15231000-6 | Vytinta žuvis |

15232000-3 | Sūdyta žuvis |

15233000-0 | Žuvis, užpilta sūrymu |

15234000-7 | Rūkyta žuvis |

15234100-8 | Rūkyta lašiša |

15234200-9 | Rūkyta silkė |

15234300-0 | Rūkytas upėtakis |

15235000-4 | Konservuota žuvis |

15240000-2 | Žuvies konservai ir kita paruošta ar konservuota žuvis |

15241000-9 | Prieskoniais pabarstyta, konservuota žuvis arba žuvies konservai |

15241100-0 | Lašišos konservai |

15241200-1 | Paruošta arba konservuota silkė |

15241300-2 | Sardinės |

15241400-3 | Tuno konservai |

15241500-4 | Skumbrė |

15241600-5 | Ančiuviai |

15241700-6 | Žuvies piršteliai |

15241800-7 | Prieskoniais apibarstyti žuvies gaminiai |

15242000-6 | Paruošti žuvies patiekalai |

15243000-3 | Žuvies gaminiai |

15244000-0 | Ikrai ir ikrų pakaitailai |

15244100-1 | Ikrai |

15244200-2 | Ikrų pakaitalai |

15250000-5 | Jūros gėrybės |

15251000-2 | Šaldyti vėžiagyviai |

15252000-9 | Paruošti arba konservuoti vėžiagyviai |

15253000-6 | Kiautuotųjų vėžiagyvių gaminiai |

15300000-1 | Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai |

15310000-4 | Bulvės ir bulvių produktai |

15311000-1 | Šaldytos bulvės |

15311100-2 | Bulvių traškučiai arba bulvių šiaudeliai |

15311200-3 | Griežinėliais arba kubeliais supjaustytos ir kitos sušaldytos bulvės |

15312000-8 | Bulvių produktai |

15312100-9 | Tirpi bulvių košė |

15312200-0 | Apkepti bulvių šiaudeliai |

15312300-1 | Bulvių traškučiai |

15312310-4 | Prieskoniais paskaninti bulvių traškučiai |

15312400-2 | Bulvių užkandžiai |

15312500-3 | Bulvių kroketai |

15313000-5 | Perdirbtos bulvės |

15320000-7 | Vaisių ir daržovių sultys |

15321000-4 | Vaisių sultys |

15321100-5 | Apelsinų sultys |

15321110-8 | Koncentruotos apelsinų sultys |

15321200-6 | Greipfrutų sultys |

15321300-7 | Citrinų sultys |

15321400-8 | Ananasų sultys |

15321500-9 | Vynuogių sultys |

15321600-0 | Obuolių sultys |

15321700-1 | Nekoncentruotų sulčių mišiniai |

15321800-2 | Koncentruotos sultys |

15322000-1 | Daržovių sultys |

15322100-2 | Pomidorų sultys |

15330000-0 | Vaisiai ir daržovės |

15331000-7 | Perdirbtos daržovės |

15331100-8 | Šviežios arba sušaldytos daržovės |

15331110-1 | Perdirbti šakniavaisiai |

15331120-4 | Perdirbti šakniagumbiai |

15331130-7 | Pupos, žirniai, pipirai, pomidorai ir kitos daržovės |

15331131-4 | Perdirbtos pupelės |

15331132-1 | Perdirbti žirniai |

15331133-8 | Išaižyti žirniai |

15331134-5 | Perdirbti pomidorai |

15331135-2 | Perdirbti grybai |

15331136-9 | Perdirbti pipirai |

15331137-6 | Sojos pupelių daigai |

15331138-3 | Valgomieji trumai |

15331140-0 | Lapinės ir kopūstinių šeimos daržovės |

15331142-4 | Perdirbti kopūstai |

15331150-3 | Perdirbti ankštiniai augalai |

15331170-9 | Sušaldytos daržovės |

15331400-1 | Konservuotos daržovės arba daržovių konservai |

15331410-4 | Pupelės pomidorų padaže |

15331411-1 | Skrudintos pupelės |

15331420-7 | Konservuoti pomidorai |

15331423-8 | Pomidorų konservai |

15331425-2 | Pomidorų tyrė |

15331427-6 | Koncentruota pomidorų tyrė |

15331428-3 | Pomidorų padažas |

15331430-0 | Grybų konservai |

15331450-6 | Perdirbtos alyvuogės |

15331460-9 | Daržovių konservai |

15331461-6 | Raugintų kopūstų konservai |

15331462-3 | Žirnių konservai |

15331463-0 | Konservuotos išlukštentos pupelės |

15331464-7 | Konservuotos nelukštentos pupelės |

15331465-4 | Šparagų konservai |

15331466-1 | Alyvuogių konservai |

15331470-2 | Saldieji kukurūzai |

15331480-5 | Konservuotos neilgam laikymui daržovės |

15331500-2 | Su actu konservuotos daržovės |

15332000-4 | Perdirbti vaisiai ir riešutai |

15332100-5 | Perdirbti vaisiai |

15332140-7 | Perdirbti obuoliai |

15332150-0 | Perdirbtos kriaušės |

15332160-3 | Perdirbti bananai |

15332170-6 | Rabarbarai |

15332180-9 | Melionai |

15332200-6 | Džemai ir marmeladai, vaisių drebučiai, vaisių ar riešutų tyrės ir pastos |

15332230-5 | Marmeladai |

15332231-2 | Apelsinų marmeladas |

15332232-9 | Citrinų marmeladas |

15332240-8 | Vaisių drebučiai |

15332250-1 | Vaisių pastos |

15332260-4 | Riešutų pastos |

15332261-1 | Žemės riešutų kremas |

15332270-7 | Vaisių tyrės |

15332290-3 | Džemai |

15332291-0 | Abrikosų džemas |

15332292-7 | Mėlynių džemas |

15332293-4 | Juodųjų serbentų džemas |

15332294-1 | Vyšnių džemas |

15332295-8 | Aviečių džemas |

15332296-5 | Braškių džemas |

15332300-7 | Perdirbti riešutai |

15332310-0 | Skrudinti ar sūdyti riešutai |

15332400-8 | Konservuoti vaisiai |

15332410-1 | Džiovinti vaisiai |

15332411-8 | Perdirbti serbentai |

15332412-5 | Perdirbtos razinos |

15332419-4 | Sultana veislės razinos |

15333000-1 | Šalutiniai daržovių produktai |

15400000-2 | Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai |

15410000-5 | Neapdorotas gyvulinis ar augalinis aliejus ir riebalai |

15411000-2 | Gyvulinis ar augalinis aliejus |

15411100-3 | Augalinis aliejus |

15411110-6 | Alyvuogių aliejus |

15411120-9 | Sezamo sėklų aliejus |

15411130-2 | Žemės riešutų aliejus |

15411140-5 | Kokosų aliejus |

15411200-4 | Maistinis aliejus |

15411210-7 | Kepamasis aliejus |

15412000-9 | Riebalai |

15412100-0 | Gyvuliniai riebalai |

15412200-1 | Augaliniai riebalai |

15413000-6 | Augalinių riebalų arba aliejų kietosios liekanos |

15413100-7 | Išspaudos |

15420000-8 | Rafinuotas aliejus ir riebalai |

15421000-5 | Rafinuotas aliejus |

15422000-2 | Rafinuoti riebalai |

15423000-9 | Sukietinti arba esterinti aliejai arba riebalai |

15424000-6 | Augalinis vaškas |

15430000-1 | Valgomieji riebalai |

15431000-8 | Margarinas ir kiti panašūs gaminiai |

15431100-9 | Margarinas |

15431110-2 | Skystas margarinas |

15431200-0 | Neriebios arba liesos pastos |

15500000-3 | Pieno produktai |

15510000-6 | Pienas ir grietinėlė |

15511000-3 | Pienas |

15511100-4 | Pasterizuotas pienas |

15511200-5 | Sterilizuotas pienas |

15511210-8 | Ypač aukštoje temperatūroje kaitintas pienas |

15511300-6 | Nugriebtas pienas |

15511400-7 | Pusiau nugriebtas pienas |

15511500-8 | Nenugriebtas pienas |

15511600-9 | Kondensuotas pienas |

15511700-0 | Pieno milteliai |

15512000-0 | Grietinė |

15512100-1 | Pilstoma grietinė |

15512200-2 | Tiršta separuota grietinėlė |

15512300-3 | Šviežiai sutirštėjusi grietinė |

15512900-9 | Plakti tinkama grietinėlė |

15530000-2 | Sviestas |

15540000-5 | Sūrio gaminiai |

15541000-2 | Stalo sūris |

15542000-9 | Šviežias sūris |

15542100-0 | Varškės sūris |

15542200-1 | Minkštas sūris |

15542300-2 | Feta sūris |

15543000-6 | Trinti, miltelių pavidalo, pelėsiniai ir kiti sūriai |

15543100-7 | Pelėsinis sūris |

15543200-8 | Čederis |

15543300-9 | Trintas sūris |

15543400-0 | Parmezano sūris |

15544000-3 | Kietas sūris |

15545000-0 | Tepamas sūris |

15550000-8 | Įvairūs pieno produktai |

15551000-5 | Jogurtas ir kiti fermentuoto pieno produktai |

15551300-8 | Jogurtas |

15551310-1 | Nearomatintas jogurtas |

15551320-4 | Aromatintas jogurtas |

15551500-0 | Pasukos |

15552000-2 | Kazeinas |

15553000-9 | Laktozė arba laktozės sirupas |

15554000-6 | Išrūgos |

15555000-3 | Ledai ir kiti panašūs produktai |

15555100-4 | Ledai |

15555200-5 | Šerbetas |

15600000-4 | Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai |

15610000-7 | Grūdų malūno produktai |

15611000-4 | Lukštenti žiai |

15612000-1 | Javų ar daržovių miltai ir kiti panašūs produktai |

15612100-2 | Kvietiniai miltai |

15612110-5 | Rupūs miltai |

15612120-8 | Miltai duonai kepti |

15612130-1 | Paprasti miltai |

15612150-7 | Miltai kepiniams |

15612190-9 | Tešlą keliantys miltai |

15612200-3 | Javų miltai |

15612210-6 | Kukurūzų miltai |

15612220-9 | Ryžių miltai |

15612300-4 | Daržovių miltai ir rupūs miltai |

15612400-5 | Mišiniai kepiniams |

15612410-8 | Mišiniai tortui |

15612420-1 | Kepimo mišiniai |

15612500-6 | Kepyklų produkcija |

15613000-8 | Javų grūdų gaminiai |

15613100-9 | Kruopos |

15613300-1 | Javų produktai |

15613310-4 | Javainių gaminiai pusryčiams |

15613311-1 | Kukurūzų dribsniai |

15613312-8 | Avižų mišiniai |

15613313-5 | Dribsniai (su priedais) |

15613319-7 | Išpūsti kviečiai |

15613380-5 | Avižiniai dribsniai |

15614000-5 | Apdoroti ryžiai |

15614100-6 | Ilgagrūdžiai ryžiai |

15614200-7 | Nulukštenti ryžiai |

15614300-8 | Skaldyti ryžiai |

15615000-2 | Sėlenos |

15620000-0 | Krakmolas ir krakmolo produktai |

15621000-7 | Kukurūzų aliejus |

15622000-4 | Gliukozė ir gliukozės gaminiai, fruktozė ir fruktozės gaminiai |

15622100-5 | Gliukozė ir gliukozės gaminiai |

15622110-8 | Gliukozė |

15622120-1 | Gliukozės sirupas |

15622300-7 | Fruktozė ir fruktozės gaminiai |

15622310-0 | Fruktozė |

15622320-3 | Fruktozės gaminiai |

15622321-0 | Fruktozės tirpalai |

15622322-7 | Fruktozės sirupas |

15623000-1 | Krakmolas |

15624000-8 | Tapijoka |

15625000-5 | Manų kruopos |

15626000-2 | Milteliai saldaus pieno ir kiaušinių kremui gaminti |

15700000-5 | Gyvūnų pašarai |

15710000-8 | Paruošti pašarai ūkio ir kitiems gyvūnams |

15711000-5 | Žuvų maistas |

15712000-2 | Sausieji pašarai |

15713000-9 | Naminių gyvūnėlių ėdalas |

15800000-6 | Įvairūs maisto produktai |

15810000-9 | Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai |

15811000-6 | Duonos gaminiai |

15811100-7 | Duona |

15811200-8 | Bandelės |

15811300-9 | Raguoliai |

15811400-0 | Minkštos, viena puse subadytos bandelės |

15811500-1 | Paruošti duonos gaminiai |

15811510-4 | Sumuštiniai |

15811511-1 | Paruošti sumuštiniai |

15812000-3 | Kepiniai ir pyrago gaminiai |

15812100-4 | Kepiniai |

15812120-0 | Pyragai |

15812121-7 | Pikantiški pyragai |

15812122-4 | Saldieji pyragai |

15812200-5 | Pyrago gaminiai |

15813000-0 | Gaminiai pusryčiams |

15820000-2 | Džiūvėsiai ir sausainiai; konservuoti konditerijos kepiniai ir pyragaičiai |

15821000-9 | Skrudintos duonos gaminiai ir konditerijos kepiniai |

15821100-0 | Skrudintos duonos gaminiai |

15821110-3 | Skrudinta duona |

15821130-9 | Duonos traškučiai |

15821150-5 | Džiūvėsėliai |

15821200-1 | Saldieji sausainiai |

15830000-5 | Cukrus ir kiti panašūs gaminiai |

15831000-2 | Cukrus |

15831200-4 | Baltasis cukrus |

15831300-5 | Klevų cukrus ir klevų sirupas |

15831400-6 | Melasa |

15831500-7 | Cukrų sirupai |

15831600-8 | Medus |

15832000-9 | Cukraus gamybos atliekos |

15833000-6 | Cukraus gaminiai |

15833100-7 | Desertai |

15833110-0 | Pyrago tešlos apkepas su vaisiais, sūriu ir kt |

15840000-8 | Kakava, šokoladas ir konditerijos gaminiai iš cukraus |

15841000-5 | Kakava |

15841100-6 | Kakavos pasta |

15841200-7 | Kakavos sviestas, riebalai ar aliejus |

15841300-8 | Nesaldinti kakavos milteliai |

15841400-9 | Saldūs kakavos milteliai |

15842000-2 | Šokoladas ir konditerijos gaminiai iš cukraus |

15842100-3 | Šokoladas |

15842200-4 | Šokolado gaminiai |

15842210-7 | Šokolado gėrimas |

15842220-0 | Šokolado plytelės |

15842300-5 | Konditerijos gaminiai |

15842310-8 | Saldainiai iš virtos cukraus masės |

15842320-1 | Nuga |

15842400-6 | Vaisiai, riešutai ar vaisių žievelės cukruje |

15850000-1 | Tešlos gaminiai |

15851000-8 | Miltiniai produktai |

15851100-9 | Nevirti tešlos gaminiai |

15851110-2 | Makaronai |

15851120-5 | Vermišeliai |

15851190-6 | Spagečiai |

15851200-0 | Paruošti tešlos gaminiai ir kuskusas |

15851210-3 | Paruošti tešlos gaminiai |

15851220-6 | Įdaryti tešlos gaminiai |

15851230-9 | Lazanija |

15851250-5 | Kuskusas |

15851290-7 | Tešlos gaminių konservai |

15860000-4 | Kava, arbata ir kiti panašūs produktai |

15861000-1 | Kava |

15861100-2 | Skrudinta kava |

15861200-3 | Kava be kofeino |

15861300-4 | Kava su kofeinas |

15862000-8 | Kavos pakaitalai |

15863000-5 | Arbata |

15863100-6 | Žalioji arbata |

15863200-7 | Juodoji arbata |

15864000-2 | Arbatos arba matės gaminiai |

15864100-3 | Arbata pakeliais |

15865000-9 | Vaistažolių užpilai |

15870000-7 | Uždarai ir pagardai |

15871000-4 | Actas, padažai, sumaišyti uždarai, garstyčių milteliai ir garstyčių gaminiai, garstyčios |

15871100-5 | Actas ir acto pakaitalai |

15871110-8 | Actas |

15871120-1 | Acto pakaitalai |

15871200-6 | Padažai, sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai |

15871210-9 | Sojos padažas |

15871230-5 | Pomidorų kečupas |

15871250-1 | Garstyčios |

15871260-4 | Padažai |

15871270-7 | Sumaišyti uždarai |

15871273-8 | Majonezas |

15871274-5 | Sumuštinių pastos |

15871279-0 | Čatnis |

15872000-1 | Prieskoniniai augalai ir prieskoniai |

15872100-2 | Pipirai |

15872200-3 | Prieskoniai |

15872300-4 | Prieskoniniai augalai |

15872400-5 | Druska |

15872500-6 | Imbieras |

15880000-0 | Specialios paskirties maisto produktai |

15881000-7 | Homogenizuoto maisto gaminiai |

15882000-4 | Dietiniai produktai |

15884000-8 | Kūdikių maistas |

15890000-3 | Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai |

15891000-0 | Sriubos ir sultiniai |

15891100-1 | Mėsos sriubos |

15891200-2 | Žuvienės |

15891300-3 | Mišrios sriubos |

15891400-4 | Sriubos |

15891410-7 | Mišiniai sriuboms gaminti |

15891500-5 | Sultiniai |

15891600-6 | Stiprūs sultiniai |

15891610-9 | Mišiniai stipriems sultiniams gaminti |

15891900-9 | Daržovių sriubos |

15892000-7 | Augalų syvai, ekstraktai, virškinimą skatinančios medžiagos ir tirštikliai |

15892100-8 | Augalų syvai |

15892200-9 | Augalų ekstraktai |

15892400-1 | Tirštikliai |

15893000-4 | Sausieji produktai |

15893100-5 | Mišiniai maisto produktams gaminti |

15893200-6 | Mišiniai desertams gaminti |

15893300-7 | Mišiniai riebiems padažams gaminti |

15894000-1 | Perdirbti maisto produktai |

15894100-2 | Vegetarų maistas |

15894200-3 | Paruoštas maistas |

15894210-6 | Maistas mokykloms |

15894220-9 | Maistas ligoninėms |

15894300-4 | Paruošti patiekalai |

15894400-5 | Užkandžiai |

15894500-6 | Prekybos automatams skirti ingredientai |

15894600-7 | Sumuštinių įdarai |

15894700-8 | Delikatesai |

15895000-8 | Greitai pateikiami maisto produktai |

15895100-9 | Mėsainiai |

15896000-5 | Stipriai sušaldyti produktai |

15897000-2 | Konservuoti produktai |

15897100-3 | Maisto daviniai |

15898000-9 | Mielės |

15899000-6 | Kepimo milteliai |

15900000-7 | Gėrimai |

15910000-0 | Distiliuoti alkoholiniai gėrimai |

15911000-7 | Spiritiniai gėrimai |

15911100-8 | Alkoholiniai gėrimai |

15911200-9 | Likeriai |

15930000-6 | Vynai |

15931000-3 | Nearomatinti vynai |

15931100-4 | Putojantis vynas |

15931200-5 | Stalo vynas |

15931300-6 | Portveinas |

15931400-7 | Madera |

15931500-8 | Vynuogių misa |

15931600-9 | Cheresas |

15932000-0 | Vyno nuosėdos |

15940000-9 | Sidras ir kiti vaisiniai vynai |

15941000-6 | Sidras |

15942000-3 | Vaisiniai vynai |

15950000-2 | Nedistiliuoti fermentuoti gėrimai |

15951000-9 | Vermutas |

15960000-5 | Salyklinis alus |

15961000-2 | Alus |

15961100-3 | Šviesusis alus |

15962000-9 | Žlaugtai |

15980000-1 | Nealkoholiniai gėrimai |

15981000-8 | Mineralinis vanduo |

15981100-9 | Negazuotas mineralinis vanduo |

15981200-0 | Gazuotas mineralinis vanduo |

15981300-1 | Kietos būsenos vanduo |

15981310-4 | Ledas |

15981320-7 | Sniegas |

15981400-2 | Aromatintas mineralinis vanduo |

15982000-5 | Nealkoholiniai gėrimai |

15982100-6 | Vaisvandeniai |

15982200-7 | Šokoladinis pienas |

16000000-5 | Tabakas, tabako gaminiai ir prekės |

16100000-6 | Tabako gaminiai |

16110000-9 | Cigarai |

16120000-2 | Cigarilės |

16130000-5 | Cigaretės |

16200000-7 | Tabakas |

16210000-0 | Perdirbtas tabakas |

16300000-8 | Tabako parduotuvės prekės |

17000000-2 | Tekstilė ir tekstilės dirbiniai |

17100000-3 | Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai |

17110000-6 | Audiniai |

17111000-3 | Sintetiniai audiniai |

17111100-4 | Mišrios sudėties audiniai |

17112000-0 | Medvilniniai audiniai |

17112100-1 | Tikas |

17112200-2 | Džinsinis audinys |

17112300-3 | Drobė |

17112310-6 | Drobės gaminiai |

17112400-4 | Poplinas |

17112500-5 | Austinės juostos |

17112510-8 | Austiniai diržai |

17120000-9 | Vilnoniai audiniai |

17130000-2 | Lininiai audiniai |

17131000-9 | Linas |

17140000-5 | Specialieji audiniai |

17141000-2 | Audinio plaukeliai |

17142000-9 | Kilpiniai rankšluosčių audiniai |

17143000-6 | Gobelenas |

17144000-3 | Užuolaidiniai audiniai |

17145000-0 | Pamušaliniai audiniai |

17150000-8 | Megztos arba nertos medžiagos |

17151000-5 | Megztos medžiagos |

17151100-6 | Audiniai su plaukeliais |

17152000-2 | Nertos medžiagos |

17160000-1 | Audinys |

17170000-4 | Neaustos medžiagos |

17200000-4 | Tekstilės dirbiniai |

17210000-7 | Namų apyvokai skirti tekstilės dirbiniai |

17211000-4 | Antklodės ir pledai |

17211100-5 | Antklodės |

17211200-6 | Pledai |

17212000-1 | Lovos skalbiniai |

17212100-2 | Paklodės |

17212200-3 | Pūkiniai užvalkalai |

17212300-4 | Čiužinių užvalkalai |

17212400-5 | Dygsniuotos pūkinės antklodės |

17212500-6 | Pagalvių užvalkalai |

17212600-7 | Atsiremti skirtų cilindro formos pagalvių užvalkalai |

17213000-8 | Stalo skalbiniai |

17213100-9 | Staltiesės |

17213200-0 | Stalo servetėlės |

17214000-5 | Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai |

17214100-6 | Rankšluosčiai |

17214200-7 | Virtuviniai rankšluosčiai |

17214300-8 | Rankšluosčiai ant velenėlio |

17214500-0 | Kilpeliniai audiniai |

17215000-2 | Užuolaidos, portjeros, užuolaidėles, medžiaginės žaliuzės |

17215100-3 | Užuolaidos |

17215110-6 | Uždangos |

17215200-4 | Portjeros |

17215300-5 | Užuolaidėlės |

17215400-6 | Žaliuzės |

17215410-9 | Vidinės žaliuzės |

17215420-2 | Medžiaginės žaliuzės |

17215430-5 | Pakeliamosios žaliuzės |

17215440-8 | Vertikaliosios žaliuzės |

17216000-9 | Patalpų įrengimui skirti dirbiniai |

17216100-0 | Minkštieji baldai |

17216110-3 | Pagalvėlės |

17216120-6 | Pagalvės |

17218000-3 | Ligoninėms skirti skalbiniai |

17218100-4 | Operacinėms skirtos užuolaidos |

17218200-5 | Operacinėms skirtos paklodės |

17220000-0 | Gatavi tekstilės dirbiniai |

17221000-7 | Maišai ir krepšiai |

17221100-8 | Kelioniniai krepšiai |

17221110-1 | Kuprinės |

17221200-9 | Sportiniai krepšiai |

17221300-0 | Pašto ir siuntinių krepšiai |

17221310-3 | Pašto maišai |

17221400-1 | Įrankių krepšiai |

17221500-2 | Skalbinių krepšiai |

17221600-3 | Medžiaginiai krepšiai |

17221700-4 | Prekėms pakuoti skirti maišai |

17221710-7 | Prekėms pakuoti skirti krepšiai |

17222000-4 | Brezentai, laivų, burlenčių ar desantinių laivų burės, tentai, markizės, palapinės ir kitos prekės turistams |

17222100-5 | Brezentai, tentai ir markizės |

17222110-8 | Brezentai |

17222120-1 | Tentai |

17222130-4 | Markizės |

17222200-6 | Maskuojanti danga |

17222400-8 | Burės |

17222500-9 | Tekstilės gaminiai stovyklautojams |

17222510-2 | Pripučiami čiužiniai |

17222520-5 | Sudedamosios lovos |

17222530-8 | Palapinės |

17222540-1 | Miegmaišiai |

17222541-8 | Pūkiniai ar plunksniniai miegmaišiai |

17223000-1 | Parašiutai |

17223100-2 | Valdomi parašiutai |

17223200-3 | Rotošiutai |

17225000-5 | Įvairūs pramoniniai tekstilės dirbiniai |

17225100-6 | Dulkių pašluostės |

17225200-7 | Medžiaginės filtrų dalys |

17225300-8 | Gelbėjimosi liemenės |

17225400-9 | Nedegus audinys ugniai gesinti |

17225500-0 | Tinklelis nuo vabzdžių |

17225600-1 | Indų pašluostės |

17225700-2 | Saugos diržai |

17225800-3 | Pašluostės |

17225810-6 | Paviršiams blizginti skirtos pašluostės |

17230000-3 | Kilimai, dembliai ir kilimėliai |

17231000-0 | Kilimai |

17231100-1 | Pinta kiliminė danga |

17231200-2 | Austa kiliminė danga |

17231300-3 | Dygsniuota kiliminė danga |

17231310-6 | Plytelių formos gabaliukais sukarpyta kiliminė danga |

17231400-4 | Kiliminė danga |

17232000-7 | Dembliai |

17233000-4 | Kilimėliai |

17234000-1 | Pramoninė kiliminė danga |

17240000-6 | Įvairūs virvelės, virvės, špagatas, tinklai |

17241000-3 | Virvelės, virvės, špagatas, tinklai |

17241100-4 | Špagatas, laidai ir virvės |

17241110-7 | Virvės |

17241120-0 | Virvelės |

17241130-3 | Raiščiai |

17241140-6 | Špagatas |

17241200-5 | Austi tinklai |

17241210-8 | Megzti tinklai |

17241220-1 | Diržai |

17242000-0 | Skiautės |

17250000-9 | Neausti dirbiniai |

17260000-2 | Įvairūs tekstilės dirbiniai |

17261000-9 | Tiulis, nėriniai, siauri audiniai, apsiuvai, siuvinėjimai |

17261100-0 | Siauri audiniai, apsiuvai |

17261110-3 | Kaspinai |

17261120-6 | Austos juostos |

17261130-9 | Austos etiketės ir emblemos |

17261131-6 | Austos etiketės |

17261132-3 | Austos emblemos |

17261133-0 | Insignija |

17261140-2 | Ornamentiniai apsiuvai |

17261141-9 | Juostelės |

17261142-6 | Antpečiai |

17261200-1 | Tinkliniai audiniai |

17262000-6 | Fetras |

17263000-3 | Tekstilinė vata, verpalai, techninės paskirties audiniai ir tekstilės dirbiniai |

17263100-4 | Tekstilinė vata |

17263200-5 | Metalizuoti verpalai |

17263300-6 | Metalo siūlų audiniai |

17263400-7 | Impregnuoti, padengti arba apsauginį sluoksnį turintys audiniai |

17263500-8 | Techninės paskirties tekstilės dirbiniai |

17263510-1 | Laistomųjų žarnų audinys |

17263520-4 | Konvejerių juostų audinys |

17263530-7 | Ventiliacijos vamzdžiai |

17263600-9 | Dygsniuoti tekstilės gaminiai |

17280000-8 | Megztiniai dirbiniai, kojinės ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai, kiti panašūs dirbiniai |

17281000-5 | Kojinės ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai |

17281100-6 | Triko, kojinės ir puskojinės |

17281110-9 | Kojinės |

17281120-2 | Triko |

17281130-5 | Puskojinės |

17282000-2 | Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai |

17282100-3 | Megztiniai, puloveriai ir susagstomi megztiniai, liemenės ir kiti panašūs dirbiniai |

17282110-6 | Puloveriai |

17282120-9 | Susagstomi megztiniai |

17282130-2 | Medvilniniai sportiniai nertiniai |

17282140-5 | Liemenės |

17300000-5 | Audimo siūlai ir verpalai |

17310000-8 | Natūralus audimo pluoštas |

17320000-1 | Dirbtinis audimo pluoštas |

17330000-4 | Natūralaus pluošto audimo siūlai ir verpalai |

17331000-1 | Šilkiniai siūlai |

17332000-8 | Vilnos verpalai |

17333000-5 | Medvilnės verpalai |

17334000-2 | Lino verpalai |

17335000-9 | Natūralaus pluošto siuvimo siūlai |

17335100-0 | Siuvimo siūlai |

17335200-1 | Mezgimo siūlai |

17336000-6 | Augalinio pluošto audimo verpalai |

17340000-7 | Sintetiniai siūlai ir verpalai |

17341000-4 | Sintetiniai verpalai |

17342000-1 | Sintetiniai siūlai |

17342100-2 | Sintetiniai siuvimo siūlai |

17342200-3 | Sintetiniai mezgimo siūlai |

17400000-6 | Audinių atraižos |

18000000-9 | Drabužiai ir jų priedai |

18100000-0 | Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai |

18110000-3 | Profesiniai drabužiai |

18111000-0 | Medikų drabužiai |

18112000-7 | Kariškių drabužiai |

18113000-4 | Pramonės darbininkų drabužiai |

18114000-1 | Kombinezonai |

18115000-8 | Uniformos |

18115100-9 | Ugniagesių uniformos |

18115200-0 | Policininkų uniformos |

18115300-1 | Kariškių uniformos |

18130000-9 | Specialieji darbo drabužiai |

18131000-6 | Apsauginiai drabužiai |

18131100-7 | Neperšaunamosios liemenės |

18131200-8 | Drabužiai, apsaugantys nuo biologinio ir cheminio poveikio |

18131300-9 | Drabužiai, apsaugantys nuo radiologinio poveikio |

18131400-0 | Drabužiai, apsaugantys nuo balistinių raketų poveikio |

18131500-1 | Saugos liemenės |

18131600-2 | Liemenės su atšvaitais |

18132000-3 | Lėktuvo įgulos drabužiai |

18132100-4 | Lėktuvo įgulos striukės |

18132200-5 | Lėktuvo įgulos kostiumai |

18133000-0 | Speciali apranga ir reikmenys |

18133100-1 | Maskuojantieji švarkai |

18133200-2 | Koviniai kostiumai |

18133300-3 | Koviniai reikmenys |

18133400-4 | Kovinės uniformos |

18133500-5 | Kariniai šalmai |

18133600-6 | Šalmų apdangalai |

18133700-7 | Slidininkų drabužiai |

18133800-8 | Arktiniam orui pritaikyti drabužiai ir įrenginiai |

18133900-9 | Narų apranga |

18134000-7 | Narų kostiumai |

18134100-8 | Išgyventi ekstremaliomis sąlygomis pritaikyti kostiumai |

18140000-2 | Darbo drabužių priedai |

18141000-9 | Darbo pirštinės |

18142000-6 | Apsauginiai antveidžiai |

18143000-3 | Apsaugos priemonės |

18200000-1 | Viršutiniai drabužiai |

18210000-4 | Paltai |

18211000-1 | Pelerinos |

18212000-8 | Apsiaustai be rankovių |

18213000-5 | Neperpučiamosios striukės |

18220000-7 | Neperpučiami ir neperšlampami drabužiai |

18221000-4 | Atsparūs vandeniui drabužiai |

18221100-5 | Atsparios vandeniui pelerinos |

18221200-6 | Striukės su gobtuvais |

18221300-7 | Lietpalčiai |

18222000-1 | Įstaigų darbuotojų drabužiai |

18222100-2 | Kostiumai |

18222200-3 | Ansambliai |

18223000-8 | Švarkai ir sportiniai švarkai |

18223100-9 | Sportiniai švarkai |

18223200-0 | Švarkai |

18224000-5 | Drabužiai iš dengto arba impregnuoto audinio |

18230000-0 | Įvairūs viršutiniai drabužiai |

18231000-7 | Suknelės |

18232000-4 | Sijonai |

18233000-1 | Šortai |

18234000-8 | Kelnės |

18300000-2 | Apranga |

18310000-5 | Apatiniai drabužiai |

18311000-2 | Apatinukai |

18312000-9 | Apatinės kelnaitės |

18313000-6 | Kelnaitės |

18314000-3 | Vonios chalatai |

18320000-8 | Marškiniai, palaidinės ir naktiniai drabužiai |

18321000-5 | Marškiniai |

18322000-2 | Naktiniai drabužiai |

18322100-3 | Vyrų naktiniai marškiniai |

18322200-4 | Chalatai |

18322300-5 | Pižamos |

18322400-6 | Berankoviai apatiniai marškiniai |

18322500-7 | Naktiniai marškiniai |

18323000-9 | Liemenėlės, korsetai, petnešos ir kiti panašūs dirbiniai |

18323100-0 | Liemenėlės |

18323200-1 | Korsetai |

18323300-2 | Petnešos |

18330000-1 | Trumparankoviai marškinėliai |

18400000-3 | Specialūs drabužiai ir jų priedai |

18410000-6 | Specialūs drabužiai |

18411000-3 | Kūdikių drabužiai |

18412000-0 | Sportinė apranga |

18412100-1 | Sportiniai kostiumai |

18412200-2 | Sportiniai marškinėliai |

18412300-3 | Slidinėjimo kostiumai |

18412800-8 | Maudymosi kostiumai |

18420000-9 | Drabužių priedai |

18421000-6 | Nosinės |

18422000-3 | Kaklaskarės |

18423000-0 | Kaklaraiščiai |

18424000-7 | Pirštinės |

18425000-4 | Neodiniai diržai |

18440000-5 | Skrybėlės ir galvos apdangalai |

18441000-2 | Skrybėlės |

18443000-6 | Galvos apdangalai ir jų priedai |

18443100-7 | Galvos raiščiai |

18443200-8 | Metaliniai galvos apdangalai |

18443300-9 | Medžiaginiai galvos apdangalai |

18443310-2 | Beretės |

18443320-5 | Kepuraitės su snapeliu |

18443330-8 | Gobtuvai |

18443340-1 | Kepurės |

18443400-0 | Pasmakrės dirželiai galvos apdangalams |

18443500-1 | Kepurių snapeliai |

18444000-3 | Apsauginiai galvos apdangalai |

18444100-4 | Apsauginiai galvos apdangalai |

18444110-7 | Šalmai |

18444200-5 | Pakietintos skrybėlės |

18450000-8 | Užsegimo priemonės |

18451000-5 | Sagos |

18451100-6 | Sagų dalys |

18452000-2 | Smeigtukai |

18453000-9 | Užtrauktukai |

18500000-4 | Odiniai drabužiai |

18510000-7 | Odinių drabužių priedai |

18511000-4 | Odinės pirštuotos arba kumštinės pirštinės |

18511100-5 | Pirštinės vairuotojams ir sportininkams |

18512000-1 | Odiniai diržai ir šovininės |

18512100-2 | Diržai |

18512200-3 | Šovininės |

18600000-5 | Kailiai ir kailių dirbiniai |

18610000-8 | Kailių dirbiniai |

18611000-5 | Kailiai |

18612000-2 | Kailiniai drabužiai |

18613000-9 | Dirbtinių kailių dirbiniai |

18620000-1 | Kailiai |

18700000-6 | Dėvėti drabužiai |

19000000-6 | Oda, odos gaminiai ir avalynė |

19100000-7 | Oda |

19110000-0 | Zomša |

19120000-3 | Galvijų odos arba arklenos |

19130000-6 | Avių, ožkų odos ar kiaulenos |

19131000-3 | Avių ar ėriukų odos |

19132000-0 | Ožkų ar ožkiukų odos |

19133000-7 | Kiaulenos |

19140000-9 | Kitų gyvūnų oda, kompozicinė ir kitokia oda |

19141000-6 | Kitų gyvūnų odos |

19142000-3 | Kompozicinė oda |

19143000-0 | Dirbtinė oda |

19144000-7 | Lakinės odos |

19150000-2 | Odos atraižos |

19200000-8 | Odos dirbiniai, lagaminai ir pakinktai |

19210000-1 | Pakinktai |

19211000-8 | Balnai |

19212000-5 | Jojiko vytiniai |

19213000-2 | Botagai |

19220000-4 | Lagaminai |

19221000-1 | Nedideli lagaminai |

19222000-8 | Rankinės |

19223000-5 | Krepšeliai ir piniginės |

19223100-6 | Krepšeliai |

19223200-7 | Piniginės |

19224000-2 | Lagaminai |

19225000-9 | Gertuvių laikikliai ir pistoletų dėklai |

19225100-0 | Gertuvių laikikliai |

19225200-1 | Pistoletų dėklai |

19229000-7 | Tualeto reikmeninės |

19230000-7 | Laikrodžių dirželiai |

19240000-0 | Mašinoms ir mechaniniams prietaisams gaminti naudojami odos dirbiniai |

19300000-9 | Avalynė |

19310000-2 | Avalynė (išskyrus sportinę ir apsauginę avalynę) |

19311000-9 | Atspari vandeniui avalynė |

19312000-6 | Avalynė su gumos arba plastmasės dalimis |

19312100-7 | Sandalai su guminiais arba plastmasiniais batviršiais |

19312200-8 | Guminiai batai |

19312300-9 | Miesto sąlygomis tinkama nešioti avalynė su guminiais arba plastmasiniais batviršiais |

19312400-0 | Sandalai |

19313000-3 | Avalynė su odiniais batviršiais |

19313100-4 | Sandalai |

19313200-5 | Šlepetės |

19313300-6 | Miesto sąlygomis tinkama nešioti avalynė |

19314000-0 | Avalynė su medžiaginiais batviršiais |

19315000-7 | Batai |

19315100-8 | Aulinukai |

19315200-9 | Blauzdas siekiantys batai |

19315300-0 | Kelius siekiantys batai |

19315400-1 | Pelkių batai |

19316000-4 | Kaliošai |

19320000-5 | Sportinė avalynė |

19321000-2 | Slidinėjimo avalynė |

19321100-3 | Lygumų slidinėjimo avalynė |

19322000-9 | Sportiniai bateliai |

19323000-6 | Alpinisto batai |

19324000-3 | Futbolininko bateliai |

19330000-8 | Apsauginė avalynė |

19331000-5 | Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis |

19332000-2 | Specialioji avalynė |

19332100-3 | Lakūnų avalynė |

19340000-1 | Avalynės dalys |

19341000-8 | Avalynės batviršiai |

19342000-5 | Padai |

19343000-2 | Kulnai |

20000000-6 | Mediena, medienos ir kamštienos gaminiai, pintiniai ir pinti dirbiniai |

20100000-7 | Pjautinė mediena |

20110000-0 | Geležinkelio pabėgiai |

20111000-7 | Mediniai pabėgiai |

20112000-4 | Pabėgių dalys |

20120000-3 | Kasybos mediena |

20130000-6 | Spygliuočių mediena po paruošiamojo apdirbimo |

20131000-3 | Aptvarų komponentai |

20140000-9 | Kietmedis |

20150000-2 | Parketas |

20160000-5 | Paruošta arba apdirbta medienos produkcija |

20161000-2 | Apdirbta mediena |

20161100-3 | Apdoroti stulpų rąstai |

20170000-8 | Pjuvenos |

20200000-8 | Medinė apkala ir faneravimo danga |

20210000-1 | Lentos ir skydai |

20211000-8 | Klijuota sluoksninė mediena |

20212000-5 | Laminuota mediena |

20213000-2 | Medienos drožlių plokštės |

20214000-9 | Medienos plaušų plokštės |

20215000-6 | Mediniai skydai |

20216000-3 | Faneravimo danga |

20220000-4 | Sutankinta mediena |

20300000-9 | Statybiniai stalių ir dailidžių medienos dirbiniai |

20310000-2 | Statybiniai dailidžių medienos dirbiniai |

20311000-9 | Mediniai langai |

20311100-0 | Langai iki grindų |

20312000-6 | Medinės durys |

20313000-3 | Medinės parketlentės |

20320000-5 | Statybiniai dailidžių medienos dirbiniai |

20321000-2 | Gatavos aptvarų lentelės |

20322000-9 | Medinės stogo santvaros |

20323000-6 | Laiptai |

20330000-8 | Surenkami mediniai pastatai |

20400000-0 | Medinė tara, padėklai, dėžės ir kitos talpos |

20410000-3 | Medinė tara |

20411000-0 | Medinės statinaitės |

20411100-1 | Medinės dėžės |

20411200-2 | Kabelių būgnai |

20412000-7 | Medinė rėminė tara |

20412100-8 | Statinės |

20412200-9 | Mediniai kubilai |

20413000-4 | Medinės dėžutės |

20420000-6 | Mediniai padėklai |

20421000-3 | Padėklams pritaikytos dėžės |

20500000-1 | Medienos ir kamštienos dirbiniai |

20510000-4 | Medienos gaminiai ir kiti panašūs dirbiniai |

20511000-1 | Medinės įrankių rankenėlės |

20512000-8 | Mediniai įrankių laikikliai |

20513000-5 | Medinės įrankių dalys |

20514000-2 | Mediniai rėmai |

20515000-9 | Karstai |

20520000-7 | Dirbiniai iš kamštienos, pintiniai ir pinti dirbiniai |

20521000-4 | Pintiniai gaminiai |

20521100-5 | Pinti gaminiai |

20522000-1 | Natūrali kamštiena |

20522100-2 | Kamštienos lakštai |

21000000-3 | Įvairių rūšių plaušiena, popierius, ir popieriaus gaminiai |

21100000-4 | Plaušiena, popierius ir kartonas |

21110000-7 | Plaušiena |

21111000-4 | Medienos plaušiena |

21111100-5 | Cheminė medienos plaušiena |

21120000-0 | Popierius ir kartonas |

21121000-7 | Laikraštinis popierius, rankų darbo popierius ir kitas nepadengtas popierius arba kartonas grafikos darbams |

21121100-8 | Laikraštinis popierius |

21121200-9 | Rankų darbo popierius ar kartonas |

21121300-0 | Šviesai, šilumai jautrus ar termografinis popierius arba kartonas |

21121310-3 | Šviesai jautrus popierius arba kartonas |

21121320-6 | Šilumai jautrus popierius arba kartonas |

21121330-9 | Termografinis popierius arba kartonas |

21122000-4 | Kosmetinės servetėlės, kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, ir kitoks popierius bei kartonas |

21122100-5 | Daugiasluoksnis popierius arba kartonas |

21122200-6 | Kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams (Kraftliner) |

21124000-8 | Pergamentinis popierius ir kiti popieriaus gaminiai |

21124100-9 | Pergamentinis popierius |

21124200-0 | Kalkė |

21124300-1 | Blizgusis pergamentinis popierius |

21124400-2 | Permatomas arba peršviečiamas popierius |

21124500-3 | Popierius dailės reikmėms ir lankstiniams |

21124600-4 | Piešimo popierius |

21124700-5 | Žemėlapiams gaminti skirtas popierius |

21125000-5 | Apdorotas popierius ir kartonas |

21125100-6 | Tipochromerzacas ir kartonas |

21125300-8 | Rašomasis popierius |

21125400-9 | Popierius spausdintuvams |

21125600-1 | Savaiminio kopijavimo ir kitoks kopijavimo popierius |

21125610-4 | Termografinis popierius |

21125690-8 | Popierius fotokopijavimo mašinoms ir kseroksams |

21125691-5 | Popierius fotokopijavimo mašinoms |

21125692-2 | Popierius kseroksams |

21126000-2 | Popieriaus ir kartono atliekos ir atraižos |

21200000-5 | Popieriaus ir kartono dirbiniai |

21210000-8 | Gofruotas popierius arba kartonas |

21211000-5 | Popierinė ir kartoninė tara |

21211100-6 | Pakeliai, dėžės ir dėžutės |

21211110-9 | Popierinės arba kartoninės dėžės |

21211120-2 | Dokumentų ir laiškų dėklai, dėžės dokumentams saugoti ir kiti panašūs reikmenys |

21211200-7 | Popieriniai maišai ir krepšiai |

21211210-0 | Popieriniai maišai |

21211220-3 | Popieriniai krepšiai |

21211230-6 | Sanitariniai maišeliai lėktuvams |

21220000-1 | Popieriniai namų ir ligoninės apyvokos reikmenys |

21221000-8 | Tualetinis popierius, nosinės, popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės |

21221100-9 | Tualetinis popierius |

21221200-0 | Popierinės nosinės |

21221300-1 | Popieriniai rankšluosčiai |

21221400-2 | Popierinės servetėlės |

21222000-5 | Popieriniai higienos reikmenys arba ligoninių apyvokos reikmenys |

21222100-6 | Popieriniai higienos reikmenys |

21222110-9 | Higieniniai paketai ar tamponai |

21222120-2 | Vienkartiniai vystyklai |

21222121-9 | Įklotai |

21222200-7 | Ligoninių apyvokos reikmenys |

21222210-0 | Popieriniai kompresai |

21222220-3 | Popieriniai maišeliai arba įvyniokliai sterilizacijai |

21222300-8 | Vienkartiniai popieriaus gaminiai |

21230000-4 | Popieriniai raštinės reikmenys ir kiti gaminiai |

21231000-1 | Kalkė, savaiminio kopijavimo popierius, vaškuotės ir nekalkinis popierius |

21231100-2 | Kalkė |

21231200-3 | Savaiminio kopijavimo popierius |

21231300-4 | Nekalkinis popierius |

21231400-5 | Vaškuotės |

21232000-8 | Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai |

21232100-9 | Kortelės laiškams |

21232200-0 | Paprastieji atvirlaiškiai |

21232300-1 | Vokai |

21233000-5 | Reljefinis arba perforuotas popierius |

21233100-6 | Reljefinis arba perforuotas spausdinimo popierius |

21233200-7 | Reljefinis arba perforuotas rašomasis popierius |

21233600-1 | Vientisas popierius kompiuterių spausdintuvams |

21233610-4 | Nesupjaustyti blankai |

21234000-2 | Gumuotas arba lipnus popierius |

21234100-3 | Lipnus popierius |

21240000-7 | Popieriaus tapetai ir kitokia popierinė danga |

21241000-4 | Iš popieriaus arba kartono gaminama sienų danga |

21241100-5 | Sienų apmušalai |

21242000-1 | Medžiaginiai sienų apmušalai |

21243000-8 | Iš popieriaus arba kartono gaminama grindų danga |

21250000-0 | Popierius cigaretėms ir filtrams gaminti |

21251000-7 | Popierius cigaretėms gaminti |

21252000-4 | Popierius filtrams gaminti |

22000000-0 | Įvairi spausdinta medžiaga ir spausdinimo reikmenys |

22100000-1 | Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai |

22110000-4 | Spausdintos knygos |

22111000-1 | Mokykliniai vadovėliai |

22112000-8 | Vadovėliai |

22113000-5 | Bibliotekos knygos |

22114000-2 | Žodynai, žemėlapiai, gaidų rinkiniai ir kitos knygos |

22114100-3 | Žodynai |

22114200-4 | Atlasai |

22114300-5 | Žemėlapiai |

22114310-8 | Kadastro žemėlapiai |

22114311-5 | Planai |

22114400-6 | Spausdinti natų rinkiniai |

22114500-7 | Enciklopedijos |

22120000-7 | Leidiniai |

22121000-4 | Techninio pobūdžio leidiniai |

22130000-0 | Žodynai |

22140000-3 | Lankstinukai |

22150000-6 | Brošiūros |

22160000-9 | Bukletai |

22200000-2 | Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai |

22210000-5 | Laikraščiai |

22211000-2 | Dienraščiai |

22212000-9 | Periodiniai leidiniai |

22212100-0 | Serijiniai leidiniai |

22213000-6 | Žurnalai |

22300000-3 | Atvirukai, sveikinimo atvirukai ir kiti spaudiniai |

22310000-6 | Atvirukai |

22312000-0 | Paveikslėliai |

22313000-7 | Veidrodiniai atspaudai |

22314000-4 | Eskizai |

22315000-1 | Nuotraukos |

22320000-9 | Sveikinimo atvirukai |

22321000-6 | Kalėdiniai atvirukai |

22400000-4 | Pašto ženklai, čekių blankai, banknotai, akcijų sertifikatai, komercinė reklaminė medžiaga, katalogai ir žinynai |

22410000-7 | Pašto ženklai |

22411000-4 | Kalėdiniai pašto ženklai |

22412000-1 | Nauji pašto ženklai |

22413000-8 | Taupymo kuponai |

22420000-0 | Markiruoti popieriaus dirbiniai |

22430000-3 | Banknotai |

22440000-6 | Čekių blankai |

22450000-9 | Griežtos apskaitos ir kiti saugomi spaudiniai |

22451000-6 | Pasai |

22452000-3 | Pašto perlaidos blankai |

22460000-2 | Komercinė reklaminė medžiaga, komerciniai katalogai ir žinynai |

22461000-9 | Katalogai |

22462000-6 | Komercinė reklaminė medžiaga |

22470000-5 | Žinynai |

22471000-2 | Kompiuterių žinynai |

22472000-9 | Eksploatavimo vadovai |

22473000-6 | Techniko žinynai |

22500000-5 | Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys |

22510000-8 | Ofsetinės plokštės |

22520000-1 | Sauso ėsdinimo įrenginiai |

22521000-8 | Įspaudimo įrenginiai |

22800000-8 | Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti spausdinti raštinės reikmenys |

22810000-1 | Popieriniai arba kartoniniai žurnalai |

22813000-2 | Apskaitos knygos |

22814000-9 | Sąskaitų knygos |

22815000-6 | Užrašų knygelės |

22816000-3 | Bloknotai |

22817000-0 | Dienynai ir užrašinės |

22819000-4 | Adresų knygelės |

22820000-4 | Blankai |

22821000-1 | Rinkimų biuleteniai |

22822000-8 | Įstaigų blankai |

22822100-9 | Nesupjaustyti įstaigų blankai |

22822200-0 | Supjaustyti įstaigų blankai |

22830000-7 | Pratybų sąsiuviniai |

22832000-1 | Pratybų lapai |

22840000-0 | Pavyzdžių albumai |

22841000-7 | Albumai kolekcionieriams |

22841100-8 | Pašto ženklų albumai |

22841200-9 | Segtuvai filatelistams |

22850000-3 | Segtuvai ir kiti panašūs gaminiai |

22851000-0 | Segtuvai |

22852000-7 | Aplankai |

22852100-8 | Bylos |

22860000-6 | Spausdinti raštinės reikmenys (išskyrus blankus) |

22861000-3 | Spausdinti vokai |

22861100-4 | Vokai su langeliu adresui |

22861200-5 | Vokai be langelio adresui |

22861300-6 | Vokai rentgeno nuotraukoms |

22862000-0 | Lapeliai užrašams |

22863000-7 | Vizitinės kortelės |

22864000-4 | Dovanojimo rašteliai |

22865000-1 | Kuponai |

22866000-8 | Etiketės |

22866100-9 | Etiketės su brūkšniniu kodu |

22866200-0 | Lagaminų žymelės |

22867000-5 | Priešpiečių talonai |

22868000-2 | Biuvarai |

22869000-9 | Tvarkaraščiai |

22869100-0 | Sieniniai tvarkaraščiai |

22869200-1 | Kalendoriai |

22900000-9 | Įvairūs spaudiniai |

22910000-2 | Skridiniai automobiliams su užrašu, jog metinis mokestis sumokėtas |

22920000-5 | Vairuotojo pažymėjimai |

22930000-8 | Identifikavimo dokumentai |

22940000-1 | Leidimai |

22950000-4 | Įėjimo kortelės |

22960000-7 | Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai |

22980000-3 | Bilietai |

22981000-0 | Transporto bilietai |

23000000-7 | Naftos produktai ir kuras |

23100000-8 | Rafinuoti naftos produktai |

23110000-1 | Lengvosios ir vidutiniosios alyvos bei jų dariniai |

23111000-8 | Benzinas ir aviacinis benzinas |

23111100-9 | Aviacinis žibalas |

23111110-2 | Žibalo tipo reaktyvinis kuras |

23111200-0 | Bešvinis benzinas |

23111300-1 | Benzinas su švinu |

23112000-5 | Specialieji benzinai |

23112100-6 | Vaitspiritas |

23120000-4 | Sunkiosios alyvos ir jų dariniai |

23121000-1 | Gazolis |

23121100-2 | Dyzelinė alyva |

23121200-3 | Dyzelinis kuras |

23122000-8 | Mazutas |

23122100-9 | Krosnių kuras |

23123000-5 | Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės |

23123100-6 | Variklinės alyvos |

23123200-7 | Kompresorinės mašininės alyvos |

23123300-8 | Turbininės mašininės alyvos |

23123400-9 | Pavarų alyvos |

23123500-0 | Reduktorinės alyvos |

23123600-1 | Alyvos, skirtos naudoti hidraulinėse sistemose ir kitiems tikslams |

23123610-4 | Hidrauliniai skysčiai |

23123620-7 | Alyvos, skirtos liejiniams iš formų išimti |

23123630-0 | Antikorozinės alyvos |

23123640-3 | Elektroizoliacinės alyvos |

23123650-6 | Stabdžių skysčiai |

23123700-8 | Šviesiosios alyvos ir skystasis parafinas |

23123710-1 | Šviesiosios alyvos |

23123720-4 | Skystasis parafinas |

23130000-7 | Naftos alyvos ir jos produktai |

23132000-1 | Lengvosios alyvos |

23133000-8 | Naftos alyvos |

23200000-9 | Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas |

23210000-2 | Propanas ir butanas |

23211000-9 | Propano dujos |

23211100-0 | Suskystintos propano dujos |

23212000-6 | Butano dujos |

23212100-7 | Suskystintos butano dujos |

23300000-0 | Įvairūs naftos produktai |

23310000-3 | Vazelinas ir vaškai |

23311000-0 | Vazelinas |

23312000-7 | Parafinas |

23313000-4 | Naftos vaškas |

23320000-6 | Naftos likučiai |

24000000-4 | Chemikalai, chemijos produktai ir cheminiai pluoštai |

24100000-5 | Chemikalai |

24110000-8 | Dujos |

24111000-5 | Pramoninės dujos |

24111100-6 | Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis |

24111120-2 | Argonas |

24111130-5 | Inertinės dujos |

24111131-2 | Helis |

24111139-8 | Neonas |

24111140-8 | Medicininės dujos |

24111150-1 | Vandenilis |

24111160-4 | Azotas |

24111161-1 | Skystas azotas |

24111170-7 | Deguonis |

24111200-7 | Neorganiniai deguonies junginiai |

24111210-0 | Anglies dvideginis |

24111220-3 | Azoto oksidai |

24111230-6 | Dujiniai neorganiniai deguonies junginiai |

24111300-8 | Suskystintas ir suspaustas oras |

24111310-1 | Suskystintas oras |

24111320-4 | Suspaustas oras |

24120000-1 | Dažikliai ir pigmentai |

24121000-8 | Oksidai, peroksidai ir hidroksidai |

24121100-9 | Cinko oksidas ir peroksidas, titano oksidas, dažikliai ir pigmentai |

24121110-2 | Cinko oksidas |

24121120-5 | Cinko peroksidas |

24121130-8 | Titano oksidas |

24121200-0 | Chromo, mangano, magnio, švino ir vario oksidai ir hidroksidai |

24121210-3 | Chromo oksidas |

24121220-6 | Mangano oksidas |

24121230-9 | Švino oksidas |

24121240-2 | Vario oksidas |

24121250-5 | Magnio oksidas |

24121260-8 | Dažikliams ir pigmentams skirti hidroksidai |

24121261-5 | Chromo hidroksidas |

24121262-2 | Mangano hidroksidas |

24121263-9 | Švino hidroksidas |

24121264-6 | Vario hidroksidas |

24121265-3 | Magnio hidroksidas |

24121300-1 | Kalcio hidrocidas |

24122000-5 | Rauginimo ekstraktai, dažymo ekstraktai, taninai ir dažiosios medžiagos |

24122100-6 | Dažymo ekstraktai |

24122200-7 | Rauginimo ekstraktai |

24122300-8 | Taninai |

24122400-9 | Dažiosios medžiagos |

24122500-0 | Rauginimo preparatai |

24130000-4 | Baziniai neorganiniai chemikalai |

24131000-1 | Cheminiai elementai, neorganinės rūgštys ir junginiai |

24131100-2 | Metaloidai |

24131110-5 | Fosfidai |

24131120-8 | Karbidai |

24131130-1 | Hidridai |

24131140-4 | Nitridai |

24131150-7 | Azidai |

24131160-0 | Silicidai |

24131170-3 | Boridai |

24131180-6 | Rafinuotoji siera |

24131200-3 | Halogenas |

24131300-4 | Šarminiai metalai |

24131310-7 | Gyvsidabris |

24131400-5 | Vandenilio chloridas, neorganinės rūgštys, silicio dioksidas ir sieros dioksidas |

24131410-8 | Neorganinės rūgštys |

24131411-5 | Sieros rūgštis |

24131420-1 | Fosforo rūgštis |

24131430-4 | Polifosfato rūgštys |

24131440-7 | Heksafluoro silikato rūgštis |

24131450-0 | Sieros dioksidas |

24131460-3 | Silicio dioksidas |

24131470-6 | Vandenilio chloridas |

24131500-6 | Hidroksidai, kaip baziniai neorganiniai chemikalai |

24131510-9 | Metalo oksidai |

24131511-6 | Geležies piritai ir geležies oksidai |

24131520-2 | Natrio hidroksidas |

24131521-9 | Kaustinė soda |

24131522-6 | Natrio šarmo tirpalas |

24131600-7 | Sieros junginiai |

24131700-8 | Siera |

24131800-9 | Anglis |

24131900-0 | Chloras |

24132000-8 | Metalo halogenatai, hipochloritai, chloratai ir perchloratai |

24132100-9 | Metalo halogenatai |

24132110-2 | Natrio heksafluoro silikatas |

24132120-5 | Chloridai |

24132121-2 | Aliuminio chloridas |

24132122-9 | Geležies (III) chloridas |

24132123-6 | Polialiuminio chloridas |

24132130-8 | Aliuminio chlorohidratas |

24132200-0 | Hipochloritai ir chloratai |

24132210-3 | Natrio chloritas |

24132220-6 | Natrio hipochloritas |

24133000-5 | Sulfidai, sulfatai, nitratai, fosfatai ir karbonatai |

24133100-6 | Sulfidai, sulfitai ir sulfatai |

24133110-9 | Įvairūs sulfidai |

24133111-6 | Vandenilio sulfidas |

24133112-3 | Polisulfidai |

24133120-2 | Sulfatai |

24133121-9 | Natrio tiosulfatas |

24133122-6 | Geležies(III) sulfatas |

24133123-3 | Aliuminio sulfatas |

24133124-0 | Natrio sulfatas |

24133125-7 | Geležies(II) sulfatas |

24133126-4 | Vario sulfatas |

24133200-7 | Fosfinatai, fosfonatai, fosfatai ir polifosfatai |

24133210-0 | Natrio heksametafosfatas |

24133220-3 | Fosfatai |

24133300-8 | Karbonatai |

24133310-1 | Natrio karbonatas |

24133320-4 | Natrio bikarbonatas |

24133400-9 | Nitratai |

24134000-2 | Įvairios metalų rūgščiosios druskos |

24134100-3 | Kalio permanganatas |

24134200-4 | Oksometalų rūgščiosios druskos |

24135000-9 | Įvairūs neorganiniai chemikalai |

24135100-0 | Sunkusis vanduo, kiti izotopai ir jų junginiai |

24135200-1 | Cianidas, cianido oksidas, fulminatai, cianatai, silikatai, boratai, peroksoboratai, neorganinių rūgščių druskos |

24135210-4 | Ciandinai |

24135220-7 | Cianido oksidas |

24135230-0 | Fulminatai |

24135240-3 | Cianatai |

24135300-2 | Vandenilio peroksidas |

24135400-3 | Pjezoelektrinis kvarcas |

24135500-4 | Retieji žemių metalų junginiai |

24135600-5 | Silikatai |

24135610-8 | Natrio silikatas |

24135700-6 | Boratai ir peroksoboratai |

24136000-6 | Distiliuotas vanduo |

24137000-3 | Sintetiniai akmenys |

24137100-4 | Sintetiniai brangakmeniai |

24137200-5 | Sintetiniai pusbrangiai akmenys |

24140000-7 | Baziniai organiniai chemikalai |

24141000-4 | Angliavandeniliai |

24141100-5 | Sotieji angliavandeniliai |

24141110-8 | Sotieji alifatiniai angliavandeniliai |

24141111-5 | Metanas |

24141112-2 | Etilenas |

24141113-9 | Propenas |

24141114-6 | Butenas |

24141115-3 | Acetilenas |

24141120-1 | Sotieji cikliniai angliavandeniliai |

24141200-6 | Nesotieji angliavandeniliai |

24141210-9 | Nesotieji alifatiniai angliavandeniliai |

24141220-2 | Nesotieji cikliniai angliavandeniliai |

24141221-9 | Benzenas |

24141222-6 | Toluenas |

24141223-3 | O-ksilenas |

24141224-0 | M-ksilenas |

24141225-7 | Stirenas |

24141226-4 | Etilbenzenas |

24141300-7 | Kiti angliavandenių halogeninti dariniai |

24141310-0 | Tetrachloretilenas |

24141320-3 | Anglies tetrachloridas |

24142000-1 | Alkoholiai, fenoliai, fenolakoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti ar nitrinti arba nitrozinti dariniai, pramoniniai riebalų alkoholiai |

24142100-2 | Pramoniniai riebalų alkoholiai |

24142200-3 | Monohidrato alkoholiai |

24142210-6 | Metanolis |

24142220-9 | Etanolis |

24142300-4 | Dioliai, polialkoholiai ir jų dariniai |

24142310-7 | Etileno glikolis |

24142320-0 | Alkoholio dariniai |

24142400-5 | Fenoliai ir jų dariniai |

24142500-6 | Alkoholis |

24142510-9 | Etilo alkoholis |

24143000-8 | Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys |

24143100-9 | Rafinuojant gautos rūgštinės alyvos |

24143200-0 | Karboksirūgštys |

24143210-3 | Acto rūgštis |

24143220-6 | Peroksiacto rūgštis |

24143300-1 | Nesočiosios monokarboksirūgštys ir jų junginiai |

24143310-4 | Metakrilo rūgšties esteriai |

24143320-7 | Akrilo rūgšties esteriai |

24143400-2 | Aromatinės polikarboksirūgštys ir karboksirūgštys |

24144000-5 | Organiniai junginiai, kurių molekulėse yra azotinių funkcinių grupių |

24144100-6 | Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė |

24144200-7 | Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė |

24144300-8 | Ureinas |

24144400-9 | Junginiai, kurių molekulėse yra azotinių funkcinių grupių |

24145000-2 | Organiniai sieros junginiai |

24146000-9 | Aldehidai, ketonas, organiniai peroksidai ir eteriai |

24146100-0 | Junginiai, kurių molekulėse yra aldehidinių funkcinių grupių |

24146200-1 | Junginiai, kurių molekulėsė yra ketoninių ir chinoninių funkcinių grupių |

24146300-2 | Organiniai peroksidai |

24146310-5 | Etileno oksidas |

24146320-8 | Eteriai |

24147000-6 | Įvairūs organiniai chemikalai |

24147100-7 | Dažymui skirti augaliniai dariniai |

24147200-8 | Medžio anglys |

24147300-9 | Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų, pikio ir pikio dervos distiliavimo produktai |

24147310-2 | Akmens anglių derva |

24147311-9 | Kreozotas |

24147320-5 | Pikis |

24147330-8 | Pikio derva |

24147400-0 | Dervos gaminiai |

24147500-1 | Medienos plaušienos gamybos liekamieji šarmai |

24150000-0 | Trąšos ir azoto junginiai |

24151000-7 | Azoto trąšos |

24151100-8 | Azoto rūgštis ir druskos |

24151110-1 | Natrio nitratas |

24151200-9 | Sulfonitrinė rūgštis |

24151300-0 | Amoniakas |

24151310-3 | Skystas amoniakas |

24151320-6 | Amonio chloridas |

24151330-9 | Amonio sulfatas |

24152000-4 | Fosforo trąšos |

24152100-5 | Mineralinės fosforo trąšos |

24152200-6 | Cheminės fosforo trąšos |

24154000-8 | Gyvulinės ar augalinės trąšos |

24158000-6 | Įvairios trąšos |

24160000-3 | Pirminės formos plastmasės |

24161000-0 | Pirminės formos etileno polimerai |

24162000-7 | Pirminės formos propileno polimerai |

24163000-4 | Pirminės formos stireno polimerai |

24164000-1 | Pirminės formos vinilpolimerai |

24164100-2 | Pirminės formos vinilacetato polimerai |

24164200-3 | Pirminės formos akrilo polimerai |

24165000-8 | Pirminės formos poliesteriai |

24166000-5 | Pirminės formos poliamidai |

24167000-2 | Pirminės formos karbamidinės dervos |

24168000-9 | Pirminės formos amino dervos |

24169000-6 | Pirminės formos siloksanai |

24170000-6 | Sintetinė guma |

24180000-9 | Fermentai |

24200000-6 | Agrochemijos produktai |

24210000-9 | Pesticidai |

24220000-2 | Insekticidai |

24230000-5 | Herbicidai |

24240000-8 | Augalų augimo reguliatoriai |

24250000-1 | Dezinfekcijos priemonės |

24260000-4 | Rodenticidai |

24270000-7 | Fungicidai |

24300000-7 | Dažai, lakai, spaustuviniai dažai ir mastika |

24310000-0 | Dažai |

24311000-7 | Dažai keliams ženklinti |

24312000-4 | Tapytojo dažai |

24312100-5 | Emalė ir glazūra |

24312200-6 | Aliejiniai ir vandeniniai dažai |

24312210-9 | Aliejiniai dažai |

24312220-2 | Vandeniniai dažai |

24312300-7 | Mokinio dažai |

24312310-0 | Dažų rinkiniai |

24312320-3 | Dažai iškaboms gaminti |

24312400-8 | Dekoravimo gaminiai |

24320000-3 | Lakas |

24330000-6 | Rašalas |

24331000-3 | Spaustuviniai dažai |

24331100-4 | Dažai giliaspaudei |

24331200-5 | Tušas |

24340000-9 | Mastika, užpildai, glaistas |

24341000-6 | Mastika |

24342000-3 | Užpildai |

24343000-0 | Glaistas |

24344000-7 | Skiedinys |

24350000-2 | Tirpikliai |

24351000-9 | Dažų valikliai |

24352000-6 | Skiedikliai |

24400000-8 | Vaistai |

24410000-1 | Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai |

24411000-8 | Vaistai nuo ligų, susijusių su rūgštingumo sutrikimais |

24412000-5 | Vaistai nuo funkcinių skrandžio ir žarnyno sutrikimų |

24413000-2 | Vidurius paleidžiantys vaistai |

24414000-9 | Antidiarėjiniai vaistai, vaistai žarnyno infekcinėms ir uždegiminėms ligoms gydyti |

24415000-6 | Vaistai diabetui gydyti |

24415100-7 | Insulinas |

24416000-3 | Vitaminai |

24416100-4 | Provitaminai |

24417000-0 | Mineralų papildai |

24420000-4 | Kraują, kraujodaros organus ir širdies bei kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai |

24421000-1 | Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai |

24421100-2 | Antitromboziniai vaistai |

24421200-3 | Antihemoraginiai vaistai |

24421300-4 | Antianeminiai preparatai |

24421400-5 | Plazmos pakaitalai ir infuziniai tirpalai |

24422000-8 | Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai |

24422100-9 | Širdį veikiantys vaistai |

24422200-0 | Kraujospūdį mažinantys vaistai |

24422300-1 | Diuretikai |

24422400-2 | Vazoprotektoriai |

24422500-3 | Priešhemorojiniai vaistai vietiniam naudojimui |

24422600-4 | Beta blokatoriai |

24422700-5 | Kalcio kanalų blokatoriai |

24422800-6 | Renino-angiotenzino sistemą veikiantys vaistai |

24430000-7 | Dermatologiniai vaistai ir raumenų bei skeleto sistemą veikiantys vaistai |

24431000-4 | Dermatologiniai vaistai |

24431100-5 | Priešgrybeliniai vaistai, vartojami odos ligoms gydyti |

24431110-8 | Salicilo rūgštis |

24431200-6 | Odą minkštinantys ir apsaugantys vaistai |

24431300-7 | Vaistai psoriazei gydyti |

24431400-8 | Antibiotikai ir chemoterapiniai vaistai odos ligoms gydyti |

24431500-9 | Kortikosteroidai odos ligoms gydyti |

24431600-0 | Antiseptikai ir dezinfekuojančiosios medžiagos |

24431700-1 | Preparatai spuogams gydyti |

24432000-1 | Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai |

24432100-2 | Priešuždegiminiai ir priešreumatiniai vaistai |

24432200-3 | Miorelaksantai |

24432300-4 | Priešpodagriniai vaistai |

24440000-0 | Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir hormonai |

24441000-7 | Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir lytiniai hormonai |

24441100-8 | Priešinfekciniai ir antiseptiniai ginekologiniai vaistai |

24441200-9 | Kiti ginekologiniai vaistai |

24441300-0 | Lytiniai hormonai ir lytinės sistemos moduliatoriai |

24441400-1 | Kontraceptikai |

24441410-4 | Geriamieji kontraceptikai |

24441420-7 | Cheminiai kontraceptikai |

24442000-4 | Sistemiškai veikiantys hormonų preparatai, išskyrus lytinius hormonus |

24442100-5 | Hipofizės ir pagumburio hormonai bei jų analogai |

24442200-6 | Sistemiškai veikiantys kortikosteroidai |

24442300-7 | Skydliaukę veikiantys vaistai |

24450000-3 | Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai, vakcinos, antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai |

24451000-0 | Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai ir vakcinos |

24451100-1 | Sistemiškai veikiantys antibakteriniai vaistai |

24451200-2 | Sistemiškai veikiantys priešgrybeliniai vaistai |

24451300-3 | Priešmikobakteriniai vaistai |

24451400-4 | Sistemiškai veikiantys priešvirusiniai vaistai |

24451500-5 | Imuniniai serumai ir imunoglobulinai |

24451510-8 | Imuniniai serumai |

24451520-1 | Imunoglobulinai |

24451600-6 | Vakcinos |

24451610-9 | Difterijos-kokliušo-stabligės vakcinos |

24451620-2 | Difterijos-stabligės vakcinos |

24451630-5 | BCG vakcina (sausa) |

24451640-8 | Tymų-kokliušo-raudonukės vakcinos |

24451650-1 | Šiltinės vakcinos |

24451660-4 | Gripo vakcinos |

24451670-7 | Poliomielito vakcinos |

24451680-0 | Hepatito B vakcinos |

24451690-3 | Vakcinos veterinarijos reikmėms |

24452000-7 | Antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai |

24452100-8 | Antinavikiniai vaistai |

24452200-9 | Endokrininę sistemą veikiantys vaistai |

24452300-0 | Imunosupresantai |

24460000-6 | Nervų sistemą ir jutimo organus veikiantys vaistai |

24461000-3 | Nervų sistemą veikiantys vaistai |

24461100-4 | Anestetikai |

24461200-5 | Analgetikai |

24461300-6 | Antiepilepsiniai vaistai |

24461400-7 | Antiparkinsoniniai vaistai |

24461500-8 | Psicholeptikai |

24461600-9 | Psichoanaleptikai |

24461700-0 | Kiti nervų sistemą veikiantys vaistai |

24462000-0 | Jutimo organus veikiantys vaistai |

24462100-1 | Vaistai akių ligoms gydyti |

24470000-9 | Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai |

24473000-6 | Vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų |

24474000-3 | Vaistai nuo kosulio ir peršalimo |

24475000-0 | Sistemiškai veikiantys antihistamininiai vaistai |

24490000-5 | Kiti vaistai |

24491000-2 | Antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai |

24491100-3 | Antiprotozojiniai vaistai |

24491200-4 | Antihelmintiniai vaistai |

24491300-5 | Ektoparazitocidinės medžiagos, įsk. vaistus nuo niežų, insekticidus ir repelentus |

24492000-9 | Medicininės paskirties tirpalai |

24492100-0 | Tirpalai lašelinėms |

24492200-1 | Parenteralinės mitybos produktai |

24492210-4 | Parenteraliniai maitinamieji tirpalai |

24492300-2 | Enterinis maistas |

24492400-3 | Infuziniai tirpalai |

24492500-4 | Švirkščiami tirpalai |

24492510-7 | Intraveniniai tirpalai |

24492600-5 | Galeniniai tirpalai |

24492700-6 | Gliukozės tirpalai |

24492800-7 | Tirpalai dializei |

24493000-6 | Kiti gydomieji produktai |

24493100-7 | Toksinai |

24493200-8 | Nikotino pakaitalai |

24494000-3 | Diagnostiniai preparatai |

24495000-0 | Visi kiti negydomieji produktai |

24496000-7 | Reagentai ir kontrastiniai preparatai |

24496100-8 | Kraujo grupei nustatyti skirti reagentai |

24496200-9 | Kraujui tirti skirti reagentai |

24496300-0 | Cheminiai reagentai |

24496400-1 | Izotopiniai reagentai |

24496500-2 | Laboratoriniai reagentai |

24496600-3 | Elektroforezei naudojami reagentai |

24496700-4 | Urologiniai reagentai |

24496800-5 | Rentgeno kontrastinės medžiagos |

24497000-4 | Medicininiai preparatai, išskyrus stomatologines medžiagas |

24497100-5 | Klizmai skirti preparatai |

24497110-8 | Kaulų rekonstrukcijos cementai |

24498000-1 | Klinikiniai produktai |

24498100-2 | Mikrobiologinės kultūros |

24498200-3 | Liaukos ir jų ekstraktai |

24498300-4 | Virškinimą skatinančios medžiagos |

24500000-9 | Glicerolis, muilai, plovikliai, valikliai ir blizginimo preparatai, gaivikliai ir tualetiniai preparatai |

24510000-2 | Glicerolis |

24511000-9 | Gaivikliai ir vaškai |

24511100-0 | Patalpų oro kvepinimo arba gaivinimo preparatai |

24511300-2 | Blizginimo priemonės ir kremai |

24511310-5 | Grindų blizginimo priemonės |

24511320-8 | Batų blizginimo priemonės |

24511330-1 | Poliruojantis vaškas |

24511340-4 | Šluoti skirti mišiniai |

24511350-7 | Sandarikliai |

24511400-3 | Šveitimo pastos ir milteliai |

24512000-6 | Organinės paviršinio aktyvumo medžiagos |

24513000-3 | Valikliai |

24513100-4 | Muilas |

24513200-5 | Skalbikliai |

24513210-8 | Aliejaus tirpiklis |

24513290-2 | Plovikliai |

24513291-9 | Indų plovimo mašinoms skirti plovikliai |

24513292-6 | Nuriebalinančios priemonės |

24513293-3 | Riebalus naikinančios priemonės |

24513294-0 | Valyti skirti mišiniai |

24513295-7 | Skalauti skirti tirpalai |

24520000-5 | Gaivikliai ir tualeto reikmenys |

24521000-2 | Tualeto reikmenys |

24521100-3 | Tualetiniai vandenys |

24521110-6 | Dezodorantai |

24521120-9 | Priemonės nuo prakaitavimo |

24521200-4 | Makiažo preparatai |

24521300-5 | Manikiūro ir pedikiūro preparatai |

24521400-6 | Kosmetikos produktai |

24521500-7 | Odos priežiūros priemonės |

24521600-8 | Šampūnai |

24521700-9 | Plaukų priežiūros preparatai |

24521800-0 | Burnos ertmės ir dantų higienos preparatai |

24521900-1 | Skutimosi preparatai |

24600000-0 | Sprogmenys ir aukštos kokybės chemijos produktai |

24610000-3 | Paruošti sprogmenys |

24611000-0 | Šovininis parakas |

24611100-1 | Raketinis kuras |

24612000-7 | Įvairūs sprogmenys |

24612100-8 | Dinamitas |

24612200-9 | Trinitrotoluolas |

24612300-0 | Nitroglicerinas |

24613000-4 | Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir pirotechnikos dirbiniai |

24613100-5 | Užtaisai paukščiams baidyti |

24613200-6 | Fejerverkai |

24615000-8 | Sprogdikliai, kapsulės, degikliai ir elektriniai detonatoriai |

24620000-6 | Klijai |

24621000-3 | Želatina |

24621200-5 | Adhezyvai |

24630000-9 | Eteriniai aliejai |

24640000-2 | Fotografinės paskirties chemikalai |

24641000-9 | Fotografijos plokštės ir juostos |

24641200-1 | Fotografinės emulsijos |

24641210-4 | Fotografiniai ryškalai |

24641220-7 | Fotografiniai fiksažai |

24641230-0 | Rentgeno ryškalai |

24641240-3 | Rentgeno fiksažai |

24641250-6 | Kultūrų auginimo terpė |

24641260-9 | Vaizdo intensifikatoriai |

24650000-5 | Neįrašytos laikmenos |

24660000-8 | Specializuoti chemijos produktai |

24661000-5 | Riebalai ir tepalai |

24661100-6 | Tepalai |

24661110-9 | Gręžimo purvas |

24661120-2 | Silikoniniai riebalai |

24661130-5 | Gręžimo skysčiai |

24661200-7 | Alyvų priedai |

24661210-0 | Gesintuvų milteliai |

24661220-3 | Gesintuvų medžiagos |

24661230-6 | Gesintuvų užpildai |

24661300-8 | Hidrauliniai skysčiai |

24661310-1 | Apsaugos nuo apledėjimo medžiagos |

24661311-8 | Aušinimo preparatai |

24661400-9 | Chemiškai modifikuoti riebalai ir aliejai |

24662000-2 | Modeliavimo pastos |

24662100-3 | Dantų vaškas |

24663000-9 | Apdailos agentai |

24664000-6 | Aktyvintos anglys |

24664100-7 | Naujosios aktyvintos anglys |

24664200-8 | Regeneruotos aktyvintos anglys |

24665000-3 | Cheminės tualetinės medžiagos |

24666000-0 | Peptonai ir baltyminės medžiagos |

24667000-7 | Cheminiai priedai |

24667100-8 | Paruoštos liejimo formų arba gurgučių rišikliai |

24667200-9 | Cementų, statybinių skiedinių arba betonų priedai |

24668000-4 | Chemijos produktai naftos ir dujų pramonei |

24668100-5 | Išgrąžų chemikalai |

24668200-6 | Veliamosios medžiagos |

24668300-7 | Purvo chemikalai |

24668400-8 | Gelio ampulės gręžviečių sprogmenims |

24669000-1 | Aerozoliai ir diskų formos chemikalai |

24669100-2 | Aerozoliai |

24669200-3 | Diskų formos chemikalai |

24700000-1 | Cheminiai pluoštai |

24710000-4 | Sintetiniai pluoštai |

24711000-1 | Sintetinių gijų grįžtės |

24712000-8 | Labai atsparūs tempimui siūlai |

24713000-5 | Pirminiai tekstūruotieji siūlai |

24714000-2 | Sintetiniai vienagijai siūlai |

24720000-7 | Dirbtiniai pluoštai |

24721000-4 | Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai |

24722000-1 | Polipropilenas |

24723000-8 | Dirbtiniai tekstūruotieji siūlai |

24800000-2 | Įvairūs chemijos produktai |

24810000-5 | Radiatorių skystis |

24820000-8 | Vandens valymo chemikalai |

24830000-1 | Antikoroziniai gaminiai |

25000000-1 | Guminiai, plastikiniai ir plėvelės gaminiai |

25100000-2 | Guminiai gaminiai |

25110000-5 | Padangos ir panašūs gaminiai |

25111000-2 | Padangos |

25111100-3 | Automobilių padangos |

25111200-4 | Motociklų padangos |

25111300-5 | Ypač patvarios padangos |

25111310-8 | Sunkvežimių padangos |

25111320-1 | Autobusų padangos |

25111330-4 | Padangos lėktuvams |

25111400-6 | Žemės ūkio mašinų padangos |

25111500-7 | Guminės kameros, padangų protektoriai ir juostos |

25111510-0 | Padangų juostos |

25111520-3 | Kameros |

25111530-6 | Padangų protektoriai |

25111600-8 | Invalidų kėdžių su ratukais padangos |

25111700-9 | Naudotos padangos |

25111710-2 | Fenderiai |

25111800-0 | Restauruotos padangos |

25111900-1 | Dviračių padangos |

25120000-8 | Nevulkanizuoto ir vulkanizuoto kaučiuko dirbiniai |

25121000-5 | Nevulkanizuoto kaučiuko dirbiniai |

25122000-2 | Vulkanizuoto kaučiuko dirbiniai |

25122100-3 | Vulkanizuoto kaučiuko vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos |

25122110-6 | Gręžimo žarnos |

25122120-9 | Lankstūs statvamzdžiai |

25122130-2 | Guminiai vamzdžiai |

25122200-4 | Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš vulkanizuoto kaučiuko |

25122210-7 | Ventiliatoriaus diržai iš kaučiuko |

25122220-0 | Tarpikliai |

25122230-3 | Konvejerių juostos iš kaučiuko |

25122240-6 | Pavarų diržai iš kaučiuko |

25122300-5 | Vulkanizuoto kaučiuko higienos ar farmacijos dirbiniai |

25122310-8 | Higienos dirbiniai |

25122320-1 | Farmacijos dirbiniai |

25122340-7 | Žindukai, spenelių gaubtukai ir panašūs dirbiniai kūdikiams |

25122400-6 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos ir dembliai |

25122410-9 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos |

25122420-2 | Vulkanizuoto kaučiuko dembliai |

25122421-9 | Gimnastikos dembliai |

25122500-7 | Vulkanizuoto kaučiuko formos |

25122510-0 | Elastiniai žiedai |

25122520-3 | Kaučiuko plombos |

25122530-6 | Kaučiuko juostos |

25122540-9 | Kaučiuko antspaudai |

25122550-2 | Skiedinio dozatoriai |

25130000-1 | Gumuoti tekstilės gaminiai |

25131000-8 | Padangų kordo gaminiai |

25132000-5 | Lipnioji juosta arba gumuota tekstilė |

25140000-4 | Regeneruotas kaučiukas |

25150000-7 | Gaminiai iš gumos atliekų |

25160000-0 | Kaučiuko dirbiniai medicinos reikmėms |

25161000-7 | Guminiai drabužių priedai |

25161100-8 | Guminės pirštinės |

25161200-9 | Vienkartinės pirštinės |

25162000-4 | Guminė apranga |

25170000-3 | Dirbiniai iš kietos gumos |

25171000-0 | Higienos ar farmacijos dirbiniai |

25172000-7 | Plytelės iš kaučiuko |

25174000-1 | Gumos pagalvėlės |

25200000-3 | Plastikiniai gaminiai |

25210000-6 | Plastikinės plokštės, lakštai, vamzdžiai ir profiliai |

25211000-3 | Plastikiniai vienagijai siūlai |

25211100-4 | Plastikiniai elektros laidų vamzdžiai |

25211200-5 | Plastikiniai strypai |

25211300-6 | Plastikiniai virbai |

25212000-0 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos |

25212100-1 | Plastikiniai vamzdžiai |

25212110-4 | Lankstūs plastikiniai vamzdžiai |

25212120-7 | Lankstūs PVC vamzdžiai |

25212200-2 | Plastikiniai vamzdeliai |

25212210-5 | Lankstūs plastikiniai vamzdeliai |

25212220-8 | Lankstūs PVC vamzdeliai |

25212300-3 | Plastikinės žarnos |

25212310-6 | Lanksčios plastikinės žarnos |

25212320-9 | Lanksčios PVC žarnos |

25212400-4 | Plastikinės įvorės |

25212500-5 | Plastikinės ar PVC vamzdžių, vamzdelių ir žarnų jungiamosios detalės |

25212510-8 | Plastikinės vamzdžių jungiamosios detalės |

25212520-1 | PVC vamzdžių jungiamosios detalės |

25212530-4 | Plastikinės jungiamosios detalės vamzdeliams |

25212540-7 | PVC jungiamosios detalės vamzdeliams |

25212550-0 | Plastikinės žarnų jungiamosios detalės |

25212560-3 | PVC žarnų jungiamosios detalės |

25212600-6 | Nesutvirtinto PVC komponentai |

25212610-9 | Nesutvirtinto PVC rėmai |

25212620-2 | Nesutvirtinto PVC vamzdeliai |

25212630-5 | Nesutvirtinto PVC vamzdžiai |

25212700-7 | PVC puta |

25213000-7 | Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš plastiko |

25213100-8 | Plėvelės iš plastiko |

25213200-9 | Plastikinės folijos |

25213300-0 | Lipnioji plėvelė |

25213400-1 | Plastikinės juostelės |

25213500-2 | Plastikiniai lakštai |

25213600-3 | Plastikinės plokštės |

25220000-9 | Pakavimo medžiagos iš plastikų |

25221000-6 | Polietileno maišai ir maišeliai |

25221100-7 | Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms |

25221200-8 | Medicininiai polietileno maišeliai |

25221210-1 | Maišeliai kraujui |

25221220-4 | Maišeliai plazmai |

25221230-7 | Maišeliai šlapimui |

25221300-9 | Polietileno maišeliai daiktams laikyti |

25221310-2 | Vienkartiniai maišeliai |

25222000-3 | Plastikiniai maišai ir maišeliai |

25222100-4 | Plastikiniai maišai šiukšlėms |

25222200-5 | Plastikiniai maišai medicinos reikmėms |

25223000-0 | Konteineriai iš kietųjų plastikų |

25223100-1 | Plastikinės dėžės |

25223110-4 | Plastikinės dėžės buteliams |

25223200-2 | Plastikinė rėminė tara |

25223300-3 | Konteineriai plastiko atliekoms |

25223310-6 | Plastikinės statinės |

25224000-7 | Plastikiniai didbuteliai, buteliai ir flakonai |

25225000-4 | Plastikinės ritės ir šeivos |

25226000-1 | Plastikiniai kamščiai, dangteliai ir gaubteliai |

25226100-2 | Plastikiniai kamščiai |

25226200-3 | Plastikiniai dangteliai |

25226300-4 | Plastikiniai gaubteliai |

25227000-8 | Polistireno gaminiai |

25227100-9 | Polistireno lakštai |

25227200-0 | Polistireno plokštės |

25230000-2 | Statybos reikmenys iš plastikų |

25231000-9 | Plastikinės grindų, sienų ar lubų dangos |

25232000-6 | Plastikiniai santechnikos gaminiai |

25232100-7 | Plastikinės vonios, dušai ar praustuvės |

25232110-0 | Plastikinės vonios |

25232120-3 | Plastikiniai dušai |

25232130-6 | Plastikiniai praustuvai |

25232200-8 | Plastikiniai unitazai ir unitazų dangčiai |

25232300-9 | Plastikiniai unitazai |

25232400-0 | Plastikinės bidės |

25233000-3 | Plastikiniai rezervuarai, cisternos ir bakai |

25233100-4 | Plastikiniai rezervuarai |

25233200-5 | Plastikiniai cisternos |

25233300-6 | Plastikiniai bakai |

25234000-0 | Plastikinės durys, langai, rėmai, slenksčiai, langinės ir žaliuzės |

25234100-1 | Plastikiniai langai |

25234110-4 | Plastikiniai langų rėmai |

25234200-2 | Plastikinės durys |

25234210-5 | Plastikiniai durų rėmai |

25234300-3 | Plastikiniai slenksčiai |

25234400-4 | Plastikinės langinės ir žaliuzės |

25234410-7 | Plastikinės langinės |

25234420-0 | Plastikinės žaliuzės |

25235000-7 | Plastikiniai surenkamieji statiniai |

25236000-4 | Plastikiniai šulinių ir angų dangčiai |

25237000-1 | Plastikiniai pastatai |

25237100-2 | Plastikinės skaitiklių dėžutės |

25237200-3 | Plastikinės plakiruotės |

25240000-5 | Įvairūs plastikiniai gaminiai |

25241000-2 | Plastikinės lipniosios juostos, juostelės ir plokštieji gaminiai |

25241100-3 | Plastikinė lipnioji juosta |

25241110-6 | Lipnioji juosta |

25241120-9 | Atspindinčiosios juostos |

25241200-4 | Plastikinė lipni juostelė |

25241300-5 | Plastikiniai lipnūs plokštieji gaminiai |

25241310-8 | Lipniosios etiketės |

25242000-9 | Plastikinės lipnios plokštės, lakštai, plėvelės ir folijos |

25242100-0 | Plastikinės lipnios plokštės |

25242200-1 | Plastikiniai lipnūs lakštai |

25242300-2 | Plastikinė lipni plėvelė |

25242400-3 | Plastikinės lipnios folijos |

25243000-6 | Plastikiniai stalo ir virtuvės, namų apyvokos ir tualeto reikmenys |

25243100-7 | Plastikiniai stalo ir virtuvės reikmenys |

25243110-0 | Plastikiniai stalo įrankiai |

25243120-3 | Buitiniai indai maistui laikyti |

25243130-6 | Vazos |

25243140-9 | Plastikinės indų džiovyklos |

25243200-8 | Kempinės |

25243300-9 | Plastikiniai namų apyvokos ir tualeto reikmenys |

25243310-2 | Plastikiniai kibirai |

25243320-5 | Plastikinės šiukšliadėžės |

25243330-8 | Plastikiniai šiukšlių samteliai |

25244000-3 | Plastikinės šviestuvų, apšvietimo įrangos ir iškabų dalys |

25244100-4 | Plastikinės iškabos ir ženklai |

25244110-7 | Plastikinės iškabos |

25244120-0 | Plastikiniai ženklai |

25244121-7 | Policijos ženklai |

25244200-5 | Plastikiniai kelio ženklai |

25244210-8 | Plastikinių kelio ženklų dalys |

25244220-1 | Šviesą atspindintys statramsčiai |

25244230-4 | Šviesą atspindintys bortai |

25244300-6 | Plastikinė apšvietimo įranga |

25244310-9 | Plastikinės apšvietimo įrangos dalys |

25245000-0 | Guminiai ar plastikiniai galvos apdangalai |

25245100-1 | Apsauginiai šalmai |

25245200-2 | Guminės ar plastikinės kepurės |

25246000-7 | Plastikiniai elektros izoliaciniai įtaisai |

25247000-4 | Plastikiniai biuro ar mokyklos reikmenys |

25247100-5 | Plastikiniai biuro reikmenys |

25247110-8 | Segtuvai |

25247120-1 | Sąvaržėlės |

25247200-6 | Plastikiniai mokykliniai reikmenys |

25247210-9 | Plastikiniai braižybos įrankiai |

25247220-2 | Plastikiniai rašymo įrankiai |

25247230-5 | Liniuotės |

25248000-1 | Plastikinės baldų detalės |

25248100-2 | Plastikiniai filtravimo elementai |

25248200-3 | Plastikiniai komponentai |

25248210-6 | Plastikiniai aptvarų komponentai |

25248220-9 | Plastikiniai kelių kūgiai |

25248230-2 | Plastikiniai barjerų komponentai |

25248240-5 | Plastikiniai žymekliai |

25249000-8 | Plastikiniai drabužiai |

25249100-9 | Plastikinės pirštinės |

25250000-8 | Magnetinės kortelės |

25251000-5 | Kredito kortelės |

25252000-2 | Intelektinės kortelės |

25253000-9 | Pirkėjo kortelės |

25253100-0 | Įmonės kortelės kurui |

25260000-1 | Garso įrašai |

25261000-8 | Įrašai |

25262000-5 | Muzikos kasetės |

25263000-2 | Kompaktiniai diskai |

25270000-4 | Dervos |

25271000-1 | Epoksidinė derva |

25271100-2 | Epoksidinės dervos vamzdžiai |

25300000-4 | Gaminiai iš plėvelės |

25310000-7 | Radiologinė juosta |

25311000-4 | Rentgeno juosta |

25312000-1 | Mėlyno diazo juosta |

25320000-0 | Kinematografinė juosta |

25321000-7 | Fotojuosta |

25321100-8 | Momentinės fotografijos juosta |

25330000-3 | Video juosta |

25331000-0 | Videokasetės |

25332000-7 | Vaizdajuostės |

26000000-8 | Ne metalo mineraliniai produktai |

26100000-9 | Stiklas ir stiklo gaminiai |

26110000-2 | Stiklas |

26111000-9 | Lakštinis stiklas |

26111100-0 | Nešlifuotas stiklas |

26111200-1 | Flotacinis stiklas |

26111300-2 | Poliruotas stiklas |

26120000-5 | Lygus stiklas |

26121000-2 | Išlenktas lygus stiklas |

26121200-4 | Apsauginis stiklas |

26121300-5 | Stiklo veidrodžiai |

26121400-6 | Izoliacinis stiklas |

26130000-8 | Tuščiaviduriai stiklo dirbiniai |

26131000-5 | Stiklo buteliai, stiklainiai, buteliukai ir talpyklos |

26131100-6 | Stiklo buteliai |

26131200-7 | Stiklainiai |

26131300-8 | Stiklo buteliukai |

26131400-9 | Stiklinės talpyklos |

26132000-2 | Stiklinės |

26133000-9 | Stiklo gaminiai |

26133100-0 | Stikliniai stalo reikmenys |

26133110-3 | Grafinai |

26133200-1 | Stalo ir virtuvės stiklo bei keramikos gaminiai |

26133300-2 | Grūdintojo stiklo gaminiai |

26133400-3 | Keraminio stiklo gaminiai |

26134000-6 | Stiklinės vakuuminių indų kolbos |

26134100-7 | Stiklinės vakuuminių termosų kolbos |

26140000-1 | Stiklo pluoštas |

26141000-8 | Stiklo pluošto dirbiniai |

26141100-9 | Stiklo pluošto dembliai |

26141200-0 | Stiklo pluošto gaminiai |

26141300-1 | Stiklo pluošto audiniai |

26150000-4 | Perdirbto stiklo gaminiai |

26151000-1 | Stiklo pusfabrikačiai |

26151100-2 | Stikliniai rutuliai, strypai arba vamzdžiai |

26151110-5 | Stikliniai rutuliai |

26151120-8 | Stikliniai strypai |

26151130-1 | Stiklo vamzdžiai |

26151140-4 | Gaubliai |

26151200-3 | Grindinio blokai, plytos ir plytelės iš formuoto stiklo |

26152000-8 | Techninis stiklas |

26152100-9 | Stiklo vokai ir katodiniai vamzdeliai |

26152110-2 | Stiklo vokai |

26152120-5 | Katodiniai vamzdeliai |

26152200-0 | Stiklas įvairių tipų laikrodžiams ar akiniams |

26152210-3 | Stiklas laikrodžiams |

26152220-6 | Stiklas rankiniams laikrodžiams |

26152230-9 | Stiklo akiniai |

26152300-1 | Laboratorijų, higienos ar farmaciniai reikmenys iš stiklo |

26152320-7 | Higienos reikmenys iš stiklo |

26152330-0 | Laboratorijų reikmenys iš stiklo |

26152331-7 | Petri lėkštutės |

26152339-3 | Mėgintuvėliai |

26152340-3 | Stikliniai gaminiai farmacijos reikmėms |

26152350-6 | Stiklo ampulės |

26152400-2 | Stiklinės šviestuvų ir apšvietimo įrangos, ženklų ir iškabų dalys |

26152410-5 | Signalizavimo priemonės iš stiklo |

26152411-2 | Iškabos iš stiklo |

26152412-9 | Ženklai iš stiklo |

26152420-8 | Stiklinės gatvių apšvietimo įrangos dalys |

26152430-1 | Stiklinės šviestuvų dalys |

26152490-9 | Stiklas kelio ženklams |

26152500-3 | Stikliniai elektros izoliatoriai |

26152600-4 | Optiniai elementai iš stiklo |

26152700-5 | Stiklo karoliai |

26200000-0 | Ugniai neatsparūs keraminiai dirbiniai ir ugniai atspari keramika |

26210000-3 | Keraminiai namų apyvokos reikmenys |

26211000-0 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano stalo indai, virtuvės įrankiai, buities ar tualeto reikmenys |

26211100-1 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano stalo reikmenys |

26211110-4 | Porcelianinės ir kiniškojo porceliano lėkštės |

26211120-7 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano indai |

26211130-0 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano puodeliai ir lėkštutės |

26211200-2 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano virtuvės reikmenys |

26211300-3 | Porcelianinės ir kiniškojo porceliano gėlių vazos |

26211400-4 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano tualeto reikmenys |

26211500-5 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano namų apyvokos reikmenys |

26212000-7 | Neporcelianiai ir nekiniškojo porceliano stalo ir virtuvės, namų apyvokos ir tualeto reikmenys |

26212100-8 | Keraminiai stalo reikmenys |

26212110-1 | Lėkštės |

26212120-4 | Indai |

26212130-7 | Keraminiai puodeliai ir lėkštutės |

26212200-9 | Keraminiai virtuvės reikmenys |

26212300-0 | Gėlių vazos |

26213000-4 | Puošti keramikos dirbiniai |

26214000-1 | Buitiniai sanitariniai įrenginiai iš keramikos |

26214100-2 | Kriauklės ir praustuvės |

26214110-5 | Kriauklės |

26214120-8 | Praustuvės |

26214200-3 | Vonios |

26214300-4 | Unitazai ir bakai |

26214310-7 | Unitazai |

26214320-0 | Bakai |

26214400-5 | Bidės |

26214500-6 | Pisuarai |

26230000-9 | Keraminiai izoliatoriai ir izoliaciniai įtaisai |

26231000-6 | Keraminiai izoliatoriai |

26232000-3 | Keraminiai izoliaciniai įtaisai |

26240000-2 | Techninės paskirties keramikos dirbiniai |

26241000-9 | Porceliano ir kiniškojo porceliano keramikos dirbiniai laboratorijų, chemijos ar techninėms reikmėms |

26241100-0 | Porceliano ir kiniškojo porceliano keramikos dirbiniai laboratorijų reikmėms |

26241200-1 | Porceliano ar kiniškojo porceliano keramikos dirbiniai techninėms reikmėms |

26241300-2 | Porcelianiniai ar kiniškojo porceliano dirbiniai chemijos reikmėms |

26250000-5 | Įvairūs keramikos dirbiniai |

26251000-2 | Keramikos dirbiniai žemės ūkiui, sodininkystei, prekėms vežti ir pakuoti |

26251100-3 | Keramikos dirbiniai žemės ūkiui |

26251200-4 | Keramikos dirbiniai sodininkystei |

26251300-5 | Keramikos dirbiniai prekėms vežti ir pakuoti |

26252000-9 | Nestruktūriniai keramikos dirbiniai |

26260000-8 | Ugniai atsparūs keramikos dirbiniai |

26261000-5 | Keraminės plytelės |

26262000-2 | Keraminiai blokai |

26263000-9 | Ugniai atsparus cementas, skiedinys ar betonas |

26263100-0 | Ugniai atsparus cementas |

26263200-1 | Ugniai atsparus skiedinys |

26263300-2 | Ugniai atsparus betonas |

26264000-6 | Keraminės šaligatvio plytos |

26900000-7 | Įvairūs ne metalo mineraliniai produktai |

26910000-0 | Abrazyviniai produktai |

26911000-7 | Girnakmeniai, tekėlai ir šlifavimo diskai |

26911100-8 | Girnakmeniai |

26911200-9 | Tekėlai |

26911300-0 | Šlifavimo diskai |

26912000-4 | Abrazyviniai milteliai arba grūdeliai |

26913000-1 | Dirbtinis korundas |

26914000-8 | Dirbtinis grafitas |

27000000-5 | Pagrindiniai metalai ir panašūs produktai |

27100000-6 | Pagrindiniai metalai |

27110000-9 | Pagrindinė geležis ir plienas |

27111000-6 | Geležies luitai |

27112000-3 | Feromangano produktai |

27113000-0 | Juodųjų metalų produktai |

27114000-7 | Geležis |

27114100-8 | Geležies liejiniai |

27115000-4 | Plienas |

27120000-2 | Plieno lydinių liejiniai |

27130000-5 | Anglinio plieno produktai |

27131000-2 | Anglinio plieno vamzdynų vamzdžiai |

27132000-9 | Anglinio plieno vamzdžiai |

27133000-6 | Angliniai šepetėliai |

27140000-8 | Juostos ir strypai |

27141000-5 | Karštai valcuotos juostos ir strypai |

27150000-1 | Geležinkelio bėgių tiesimo medžiagos |

27151000-8 | Geležinkelio bėgių tiesimo medžiagos iš geležies ar plieno |

27151100-9 | Geležinkelio bėgių tiesimo medžiagos iš geležies |

27151200-0 | Geležinkelio bėgių tiesimo medžiagos iš plieno |

27152000-5 | Geležiniai ar plieniniai bėgiai |

27152100-6 | Geležiniai bėgiai |

27152200-7 | Plieniniai bėgiai |

27152300-8 | Karštai valcuoti geležinkelio reikmenys |

27152310-1 | Valcuotos sandūrinės tvarslės ir atraminės plokštės |

27152320-4 | Valcuoti greitbėgiai |

27152330-7 | Valcuoti pabėgiai ir kryžminiai žuoliai |

27190000-3 | Šlakas, nuodegos, juodųjų metalų atliekos ir laužas |

27191000-0 | Perlydyti laužo liejiniai |

27200000-7 | Vamzdžiai |

27210000-0 | Geležiniai vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės |

27211000-7 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai |

27211100-8 | Geležiniai vamzdeliai ir vamzdžiai |

27212000-4 | Įvairios vamzdelių detalės |

27212100-5 | Movos |

27212110-8 | Flanšų sujungėjai |

27212200-6 | Remonto apkabos ir lankai |

27212300-7 | Atlankos, trišakiai ir vamzdžių jungiamosios detalės |

27220000-3 | Plieniniai vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės |

27221000-0 | Tuščiaviduriai profiliai |

27222000-7 | Vamzdžių jungiamosios detalės |

27222100-8 | Flanšai |

27222200-9 | Sriegtosios vamzdžių jungiamosios detalės |

27222300-0 | Negrūdintos vamzdžių jungiamosios detalės |

27222400-1 | Suvirintos alkūnės ir movos |

27222500-2 | Suvirintos jungiamosios detalės |

27300000-8 | Geležies ir plieno produktai |

27310000-1 | Šaltai tempti produktai |

27311000-8 | Plieno lydinių juostos ir strypai |

27312000-5 | Plieno lydinių kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai |

27313000-2 | Nerūdijančio plieno produktai |

27320000-4 | Šaltai valcuoti produktai |

27321000-1 | Plokšti valcavimo produktai |

27321100-2 | Plokšti valcavimo produktai iš geležies |

27321200-3 | Plokšti valcavimo produktai iš plieno |

27330000-7 | Lankstyti produktai |

27331000-4 | Lankstyti produktai iš plieno |

27331100-5 | Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai |

27331110-8 | Necilindriniai elektros laidų vamzdžiai |

27332000-1 | Lankstyti produktai iš geležies |

27340000-0 | Viela ir įvairūs produktai |

27341000-7 | Viela |

27341100-8 | Plieninė viela |

27341200-9 | Viela iš lydinių |

27350000-3 | Ferolydiniai |

27351000-0 | Ne ECSC ferolydiniai |

27351100-1 | Feromanganas |

27351200-2 | Ferochromas |

27351300-3 | Feronikelis |

27353000-4 | Geležies ar plieno granulės arba milteliai |

27354000-1 | Pusgaminiai |

27354100-2 | Pusgaminiai iš geležies |

27354200-3 | Pusgaminiai iš plieno |

27354210-6 | Pusgaminiai iš nerūdijančio plieno |

27355000-8 | Kaltiniai produktai iš geležies |

27356000-5 | Geležinkelio bėgių tiesimo reikmenys |

27356100-6 | Suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai geležinkeliams iš geležies ar plieno |

27356200-7 | Geležinkelio bėgių tiesimo medžiagos iš geležies ar plieno |

27356210-0 | Judėjimo nukreipimo bėgiai |

27356220-3 | Iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės |

27356230-6 | Sandūrinės tvarslės ir atraminės plokštės |

27356240-9 | Sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai |

27356250-2 | Bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai |

27400000-9 | Taurieji metalai ir metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais |

27410000-2 | Taurieji metalai |

27411000-9 | Nešlifuoti pusbrangiai gaminiai |

27411100-0 | Neapdorotas sidabras arba jo milteliai |

27411110-3 | Sidabro milteliai |

27411120-6 | Neapdorotas sidabras |

27411200-1 | Pusiau apdorotas sidabras |

27412000-6 | Neapdorotas auksas arba aukso milteliai |

27413000-3 | Neapdorota platina arba platinos milteliai |

27414000-0 | Tauriųjų metalų atliekos ir laužas |

27420000-5 | Metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais |

27421000-2 | Pagrindiniai metalai plakiruoti sidabru ar auksu |

27422000-9 | Pagrindiniai metalai plakiruoti platina |

27500000-0 | Aliuminis ir aliuminio gaminiai |

27510000-3 | Neapdorotas aliuminis |

27511000-0 | Aliuminio oksidas |

27520000-6 | Aliuminio gaminiai |

27521000-3 | Pusgaminiai iš aliuminio |

27521100-4 | Aliuminio milteliai ir žvyneliai |

27521200-5 | Juostos, strypai ir profiliai iš aliuminio |

27521300-6 | Aliuminio viela |

27521400-7 | Aliuminio lakštai |

27521500-8 | Aliuminio folijos |

27521600-9 | Aliuminio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės |

27521610-2 | Aliuminio vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės |

27530000-9 | Aliuminio atliekos ir laužas |

27531000-6 | Pelenai ir liekanos, kurių sudėtyje yra aliuminio |

27600000-1 | Švino, cinko ir alavo gaminiai |

27610000-4 | Švinas, cinkas ir alavas |

27611000-1 | Švinas |

27612000-8 | Cinkas |

27613000-5 | Alavas |

27620000-7 | Švino, cinko ar alavo pusgaminiai |

27621000-4 | Švino pusgaminiai |

27621100-5 | Juostos, strypai, profiliai ir viela iš švino |

27621200-6 | Plokštės, lakštai, juostos ir folijos iš švino |

27621300-7 | Švino vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės |

27621400-8 | Švino milteliai ir žvyneliai |

27622000-1 | Cinko pusgaminiai |

27622100-2 | Juostos, strypai, profiliai ir viela iš cinko |

27622200-3 | Plokštės, lakštai, juostos ir folijos iš cinko |

27622300-4 | Cinko vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės |

27622400-5 | Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai |

27623000-8 | Pusgaminiai iš alavo |

27623100-9 | Juostos, strypai, profiliai ir viela iš alavo |

27623200-0 | Plokštės, lakštai, juostos ir folijos iš alavo |

27623300-1 | Alavo vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės |

27623400-2 | Alavo milteliai ir žvyneliai |

27630000-0 | Švino, cinko ar alavo atliekos ir laužas |

27631000-7 | Pelenai ir nuosėdos, kuriuose yra cinko ar švino |

27700000-2 | Vario gaminiai |

27710000-5 | Neapdorotas varis |

27712000-9 | Neišvalytas varis |

27713000-6 | Neapdorotas išvalytas varis |

27720000-8 | Pusgaminiai iš vario |

27721000-5 | Vario milteliai ir žvyneliai |

27722000-2 | Juostos, strypai ir profiliai iš vario |

27723000-9 | Varinė viela |

27724000-6 | Plokštės, lakštai ir juostos iš vario |

27725000-3 | Folijos iš vario |

27726000-0 | Vario vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės |

27726100-1 | Vario vamzdeliai ir vamzdžiai iš |

27726110-4 | Žalvario vamzdeliai ir vamzdžiai |

27726200-2 | Varinės vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės |

27726210-5 | Vamzdžių jungiamosios detalės iš patrankų metalo |

27726220-8 | Žalvarinės vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės |

27730000-1 | Vario atliekos ir laužas |

27731000-8 | Pelenai ir liekanos, kurių sudėtyje yra vario |

27800000-3 | Spalvotųjų metalų dirbiniai |

27810000-6 | Neapdorotas nikelis |

27820000-9 | Nikelio gaminiai |

27821000-6 | Nikelio pusgaminiai |

27821100-7 | Nikelio luitai, strypai, profiliai ir viela |

27821200-8 | Nikelio plokštės, lakštai, juosta ir folija |

27821210-1 | Nikelio lakštai |

27821300-9 | Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės |

27821400-0 | Nikelio milteliai ir žvyneliai |

27830000-2 | Nikelio atliekos ir laužas |

27831000-9 | Pelenai ir liekanos, kurių sudėtyje yra metalų |

28000000-2 | Apdoroti produktai ir medžiagos |

28100000-3 | Konstrukciniai metalo gaminiai |

28110000-6 | Metalo konstrukcijos ir konstrukcijų dalys |

28111000-3 | Surenkamieji statiniai |

28111100-4 | Moduliniai ir kilnojamieji statiniai |

28111110-7 | Nameliai |

28111200-5 | Kabinos |

28111300-6 | Lauko ligoninė |

28111400-7 | Lauko virtuvės |

28111500-8 | Šiltnamiai |

28112000-0 | Konstrukciniai metalo gaminiai ir dalys, išskyrus surenkamuosius statinius |

28112100-1 | Geležiniai ar plieniniai tiltai |

28112110-4 | Geležinių ar plieninių tiltų sekcijos |

28112111-1 | Geležinių tiltų sekcijos |

28112112-8 | Plieninių tiltų sekcijos |

28112120-7 | Plieninės tiltų konstrukcijos |

28112130-0 | Geležinės tiltų konstrukcijos |

28112200-2 | Bokštai, ažūriniai stiebai, derikai ir pilonai |

28112210-5 | Derikai |

28112211-2 | Gręžimo bokštai |

28112212-9 | Stacionarūs gręžimo bokštai |

28112220-8 | Pilonai ir stulpai |

28112221-5 | Pilonai |

28112222-2 | Elektros energijos perdavimo pilonai |

28112223-9 | Pilono atramos |

28112224-6 | Antžeminių linijų stulpai |

28112225-3 | Elektros stulpai |

28112230-1 | Bokštai |

28112231-8 | Geležiniai bokštai |

28112232-5 | Plieniniai bokštai |

28112233-2 | Vandens bokštai |

28112240-4 | Sijos |

28112250-7 | Stiebai |

28112260-0 | Radijo ar televizijos bokštai |

28112261-7 | Radijo bokštai |

28112262-4 | Televizijos bokštai |

28112263-1 | Ažūriniai stiebai |

28112300-3 | Geležinės, plieninės ar aliumininės konstrukcijos ir jų dalys |

28112310-6 | Pastoliai |

28112311-3 | Arkos paramsčiai |

28112312-0 | Arkos statramsčiai |

28112313-7 | Atramos |

28112314-4 | Vamzdžių kronšteinai |

28112315-1 | Pastolių įrenginiai |

28112316-8 | Arkos gnybtai |

28112317-5 | Pastolių konstrukcijos |

28112318-2 | Vamzdynų atramos |

28112320-9 | Metalo konstrukcijos |

28112321-6 | Autobusų stotelės |

28112322-3 | Telefono būdelės |

28112329-2 | Apsaugos skydai |

28112330-2 | Aliumininės konstrukcijos |

28112380-7 | Metalo konstrukcijų dalys |

28112381-4 | Plakiravimas |

28112382-1 | Šliuzas |

28112383-8 | Šliuzų vartai |

28112390-0 | Šliuzai |

28112391-7 | Šliuzų vartai |

28112400-4 | Atraminės konstrukcijos |

28112410-7 | Lakštinės atraminės konstrukcijos |

28120000-9 | Statybiniai stalių dirbiniai iš metalo |

28121000-6 | Langai ir su jais susiję gaminiai |

28121100-7 | Geležiniai ar plieniniai langai ir su jais susiję gaminiai |

28121110-0 | Geležiniai ar plieniniai slenksčiai |

28121120-3 | Geležinės ar plieninės langinės |

28121130-6 | Geležiniai ar plieniniai langai |

28121131-3 | Geležiniai ar plieniniai langų rėmai |

28121200-8 | Aliumininiai langai ir su jais susiję gaminiai |

28121210-1 | Aliumininės langinės |

28121220-4 | Aliumininiai langai |

28121221-1 | Aliumininiai langų rėmai |

28122000-3 | Langai, durys ir susiję gaminiai |

28122100-4 | Langai |

28122110-7 | Langų rėmai |

28122111-4 | Dvigubo stiklo langai |

28122200-5 | Durys |

28122210-8 | Durų ruošiniai |

28122211-5 | Durų staktos |

28122212-2 | Durų pertvaros |

28122213-9 | Durų slenksčiai |

28122214-6 | Geležinės ar plieninės durys |

28122220-1 | Priešgaisrinės durys |

28122230-4 | Stumdomosios durys |

28122240-7 | Garažo durys |

28122300-6 | Vartai |

28122310-9 | Įvažiavimo vartai |

28200000-4 | Metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos; centrinio šildymo radiatoriai ir katilai |

28210000-7 | Metalinės cisternos, rezervuarai, talpyklos ir slėginiai indai |

28211000-4 | Metalinės cisternos |

28211100-5 | Oro cilindrai |

28211110-8 | Suslėgtojo oro cilindrai |

28211200-6 | Kvėpavimo aparatai |

28211210-9 | Kvėpavimo aparatai, naudojami gesinant gaisrus |

28211220-2 | Kvėpavimo aparatai, naudojami nardant |

28211300-7 | Geležinės ar plieninės cisternos |

28211400-8 | Saugyklos |

28211410-1 | Naftos saugyklos |

28211420-4 | Šlamų saugyklos |

28211500-9 | Vandens cisternos |

28211600-0 | Rezervuarai |

28212000-1 | Suskystintų dujų talpyklos |

28212100-2 | Dujų balionai |

28212200-3 | Dujų cisternos |

28213000-8 | Didelės talpyklos |

28213100-9 | Geležinės ar plieninės talpyklos |

28213110-2 | Silosinės |

28213200-0 | Šaldymo talpyklos |

28213210-3 | Vandens kameros |

28213300-1 | Standartiniai krovininiai konteineriai |

28213400-2 | Saugojimo talpyklos |

28213500-3 | Vandens talpyklos |

28213600-4 | Ratiniai konteineriai |

28213700-5 | Atliekų dėžės |

28213800-6 | Konteineriai atliekoms |

28214000-5 | Statinės |

28214100-6 | Saugojimo dėžės |

28214200-7 | Geležinės ar plieninės statinės |

28214300-8 | Konteinerių laikymo sistema |

28214310-1 | Krautuvai |

28214400-9 | Aliumininės statinės |

28215000-2 | Slėginiai indai |

28215100-3 | Plieniniai slėginiai indai |

28216000-9 | Būgnai |

28216100-0 | Geležiniai ar plieniniai būgnai |

28216200-1 | Atliekų būgnai |

28216300-2 | Aliumininiai būgnai |

28217000-6 | Dėžutės |

28217100-7 | Metalinės ar plieninės dėžutės |

28217200-8 | Skaitiklių korpusai |

28217300-9 | Surenkamosios dėžutės |

28217400-0 | Aliumininės dėžutės |

28218000-3 | Lengvojo metalo talpyklos, kamščiai, talpyklų dangčiai ir dangteliai |

28218100-4 | Lengvojo metalo talpyklos |

28218300-6 | Iš metalo pagaminti kamščiai, kaiščiai, talpyklų dangčiai ir dangteliai |

28218310-9 | Kamščiai |

28218320-2 | Kaiščiai |

28218330-5 | Talpyklų dangčiai |

28218340-8 | Dangteliai |

28218400-7 | Skardinės |

28218410-0 | Geležinės ar plieninės skardinės |

28218420-3 | Maisto skardinės |

28218430-6 | Aliumininės skardinės |

28219000-0 | Bakai |

28220000-0 | Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai, taip pat dalys |

28221000-7 | Radiatoriai ir katilai |

28221100-8 | Radiatoriai |

28221110-1 | Centrinio šildymo radiatoriai |

28221111-8 | Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai |

28221112-5 | Centrinio šildymo radiatorių dalys |

28221200-9 | Katilai |

28221210-2 | Vandens katilai |

28221220-5 | Centrinio šildymo katilai |

28221221-2 | Centrinio šildymo katilų dalys |

28222000-4 | Šilumos regeneravimo sistemos |

28222100-5 | Šilumos regeneravimo įrenginiai |

28300000-5 | Branduoliniai reaktoriai ir dalys |

28310000-8 | Branduoliniai reaktoriai |

28320000-1 | Branduolinių reaktorių dalys |

28321000-8 | Reaktoriaus aušinimo sistemos |

28322000-5 | Branduolinio reaktoriaus korpuso dalys |

28400000-6 | Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai |

28410000-9 | Vielos produktai |

28411000-6 | Suvyta viela |

28411100-7 | Geležinė ar plieninė suvyta viela |

28412000-3 | Aptvarams naudojama viela |

28412300-6 | Spygliuota viela |

28413000-0 | Metalinis tinklas |

28413100-1 | Vielinio tinklo aptvarai |

28413200-2 | Vielos audinys |

28414000-7 | Sąvaržos, vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos smeigtukai |

28414100-8 | Sąvaržos |

28414200-9 | Vinys |

28414300-0 | Vinutės su plačiomis galvutėmis |

28414400-1 | Braižybos smeigtukai |

28415000-4 | Metaliniai virbai |

28415100-5 | Suvirinimo armatūra |

28415200-6 | Suvirinimo medžiagos |

28415300-7 | Litavimo ar litavimo kietuoju lydmetaliu medžiagos |

28415310-0 | Litavimo medžiagos |

28415320-3 | Litavimo kietuoju lydmetaliu medžiagos |

28416000-1 | Siuvamosios adatos ar mezgimo virbalai |

28416100-2 | Siuvamosios adatos |

28416200-3 | Mezgimo virbalai |

28417000-8 | Geležies dirbiniai |

28417100-9 | Priekalai |

28417200-0 | Kilnojamasis žaizdras |

28417300-1 | Grotelės |

28417400-2 | Metalo dirbiniai |

28417500-3 | Metalininkų dirbiniai |

28417510-6 | Kalvių dirbiniai |

28418000-5 | Geležiniai ar plieniniai diržai |

28419000-2 | Laidininkai |

28419100-3 | Plieniniai ar aliuminio laidininkai |

28419200-4 | Variniai ar bronziniai laidininkai |

28420000-2 | Kabeliai ir su jais susiję produktai |

28421000-9 | Kabeliai |

28421100-0 | Elektros kabeliai |

28421120-6 | Žemos ir vidutinės įtampos kabeliai |

28421130-9 | Žemos įtampos kabeliai |

28421140-2 | Vidutinės įtampos kabeliai |

28421150-5 | Aukštos įtampos kabeliai |

28421200-1 | Kabeliai po vandeniu |

28421210-4 | Povandeniniai kabeliai |

28421400-3 | Ekranuoti kabeliai |

28421500-4 | Signaliniai kebeliai |

28421600-5 | Geležiniai ar plieniniai kabeliai |

28421610-8 | Plieniniai kabeliai |

28422000-6 | Kabelių priedai |

28422100-7 | Kabelių vamzdžiai |

28422200-8 | Kabelių jungtys |

28422300-9 | Kabelių kanalai |

28422400-0 | Kabelių tvirtinimo dalys |

28500000-7 | Įvairūs metalo gaminiai ir su jais susiję gaminiai |

28510000-0 | Metaliniai vonios ir virtuvės reikmenys |

28511000-7 | Metaliniai sanitariniai gaminiai |

28511100-8 | Čiaupai |

28512000-4 | Metaliniai stalo, virtuvės ar namų apyvokos reikmenys |

28512100-5 | Metaliniai stalo reikmenys |

28512110-8 | Stalo skardinės |

28512200-6 | Metaliniai virtuvės reikmenys |

28512210-9 | Valgių gaminimo indai |

28512220-2 | Indų džiovyklos |

28512900-3 | Metaliniai namų apyvokos reikmenys |

28512910-6 | Metalinės atliekų dėžės |

28512920-9 | Pašto dėžutės |

28512930-2 | Metalinės šiukšlių dėžės |

28512950-8 | Metalinės dėžės |

28520000-3 | Metaliniai daiktai |

28521000-0 | Šarvuoti ar sustiprinti seifai, vertybių saugyklų durys ir seifai |

28521300-3 | Seifai |

28521500-5 | Šarvuotos ar sustiprintos durys |

28521600-6 | Užrakinamos saugyklos |

28521700-7 | Metalinės dėžutės ir užrakinamos spintelės |

28521710-0 | Užrakinamos bagažo saugojimo kameros |

28521720-3 | Užrakinamos spintelės |

28521721-0 | Saugojimo seifai |

28521722-7 | Vertybių saugojimo dėžutės |

28521780-1 | Dėžės, skirtos pinigams saugoti |

28521790-4 | Dėžės, skirtos pinigams saugoti |

28522000-7 | Korespondencijos nešiojimo dėklai, smulki biuro ar stalo įranga |

28522100-8 | Korespondencijos nešiojimo dėklai |

28522200-9 | Smulki biuro įranga |

28522300-0 | Stalo įranga |

28522400-1 | Segtuvų arba bylų aptaisai |

28524000-1 | Statulėlės, papuošalai; nuotraukų ar paveikslų rėmai ir veidrodžiai |

28524300-4 | Nuotraukų rėmai |

28524400-5 | Paveikslų rėmai |

28525000-8 | Kabliukai ir kilpelės |

28526000-5 | Laivaraigčiai |

28527000-2 | Įvairūs metalo pagrindo dirbiniai |

28527100-3 | Varpai |

28527200-4 | Kopėčios |

28527210-7 | Ugniagesių automobilių kopėčios |

28527220-0 | Sudedamosios kopėčios |

28527230-3 | Suoleliai kojoms |

28527300-5 | Prekių krovimo įrenginiai |

28527330-4 | Prekių paruošimo platformos |

28527340-7 | Troso armatūra prekėms tvarkyti |

28527400-6 | Ženklai ir susiję gaminiai |

28527410-9 | Metaliniai ženklai |

28527420-2 | Kelio ženklai |

28527430-5 | Gatvės ženklai |

28527440-8 | Parduotuvių ženklai |

28527450-1 | Iškabos |

28527460-4 | Lentelės su adresu |

28527700-9 | Šulinių elementai |

28527710-2 | Išorinės dėžutės |

28527720-5 | Paribio dėžutės |

28527730-8 | Šulinio korpusai |

28527740-1 | Šulinio dangčiai |

28527750-4 | Kanalizacijos vamzdžių dangčiai |

28527760-7 | Įėjimo dangčiai |

28527790-6 | Šulinio laiptelių įrenginiai |

28527800-0 | Inkarai |

28527900-1 | Apsauginiai anodai |

28527910-4 | Cinko apsauginiai anodai |

28527920-7 | Magnio apsauginiai anodai |

28528000-9 | Kalavijai |

28528100-0 | Trumpi kardai |

28528200-1 | Durtuvai |

28528300-2 | Ietys |

28528900-8 | Metalo įtaisai |

28528910-1 | Metalo plokštės |

28528920-4 | Metaliniai strypai |

28528930-7 | Metalo formos |

28528940-0 | Metalo lakštai |

28528950-3 | Metalinis stelažas |

28528960-6 | Metalo spaudai |

28530000-6 | Apšarvavimas |

28531000-3 | Dengiančios plokštės |

28540000-9 | Guoliai |

28541000-6 | Mikrobriaunelės |

28542000-3 | Ritininiai guoliai |

28550000-2 | Mažaanglis plienas |

28551000-9 | Monetų ruošiniai |

28552000-6 | Monetų dėžutės |

28553000-3 | Antrankiai |

28560000-5 | Sutvirtinimai ir kasybos statramsčiai |

28561000-2 | Sutvirtinimai |

28561100-3 | Šachtų sutvirtinimai |

28562000-9 | Kasybos statramsčiai |

28564000-3 | Vikšrinės važiuoklės |

28570000-8 | Ketaus produktai |

28580000-1 | Įvairūs priešgaisriniai įrenginiai |

28581000-8 | Platformų kopėčios |

28581100-9 | Gaisrinės kopėčios |

28582000-5 | Priešgaisrinės priemonės |

28582100-6 | Gaisrų gesinimo žarnos |

28582200-7 | Hidrantai |

28600000-8 | Stalo įrankiai, įrankiai, spynos, raktai ir vyriai |

28610000-1 | Stalo įrankiai |

28611000-8 | Peiliai ir žirklės |

28611100-9 | Peiliai |

28611110-2 | Stalo peiliai |

28611120-5 | Virtuviniai peiliai |

28611200-0 | Žirklės |

28612000-5 | Skustuvai |

28612100-6 | Skustuvo peiliukai |

28613000-2 | Manikiūro ar pedikiūro rinkiniai |

28614000-9 | Šaukštai, šakutės |

28614100-0 | Šaukštai |

28614200-1 | Šakutės |

28620000-4 | Įrankiai |

28621000-1 | Rankiniai įrankiai |

28621100-2 | Kastuvai ir semtuvai |

28621110-5 | Kastuvai |

28621120-8 | Semtuvai |

28621200-3 | Sodininko šakės |

28621300-4 | Kauptukai, kirtikliai, kapliai, grėbliai ir paplūdimio grėbliai |

28621310-7 | Kauptukai |

28621320-0 | Kirtikliai |

28621330-3 | Kapliai |

28621340-6 | Grėbliai |

28621341-3 | Paplūdimio grėbliai |

28621400-5 | Kirviai |

28621500-6 | Rankiniai pjūklai |

28621510-9 | Rankinių pjūklų geležtės |

28622000-8 | Įvairūs rankiniai įrankiai |

28622100-9 | Kirstukai |

28622200-0 | Replės |

28622210-3 | Gofruotos replės |

28622300-1 | Plaktukai |

28622400-2 | Vielų spaustuvai |

28622500-3 | Veržliarakčiai |

28622600-4 | Kelio darbų įrankiai |

28622610-7 | Smaigtys kelio paviršiui pradurti |

28622700-5 | Brūžikliai ar dildės |

28622800-6 | Atsuktuvai |

28622900-7 | Gręžtuvo grąžtai, atsuktuvo briaunos ir kiti priedai |

28622910-0 | Gręžtuvo grąžtai |

28622920-3 | Atsuktuvo briaunos |

28622930-6 | Įrankių laikikliai |

28622940-9 | Įrankių komplektas |

28623000-5 | Kojiniai įrankiai |

28630000-7 | Spynos, raktai ir vyriai |

28631000-4 | Įvairios pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos |

28631100-5 | Spynos |

28631110-8 | Durų spynos |

28631120-1 | Dviračių spynelės |

28631130-4 | Automobilių spynelės |

28631140-7 | Baldų spynelės |

28631200-6 | Pakabinamosios spynos ir grandinės |

28631210-9 | Pakabinamosios spynos |

28632000-1 | Sklendės, spynų dalys ir raktai |

28632100-2 | Sklendės |

28632200-3 | Raktai |

28632300-4 | Pakabinamųjų spynų dalys |

28632400-5 | Spynų dalys |

28633000-8 | Vyriai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai |

28633100-9 | Vyriai |

28633200-0 | Tvirtinimo įtaisai |

28633300-1 | Montavimo įtaisai |

28700000-9 | Tvirtinimo detalės, grandinėlės ir spyruoklės |

28710000-2 | Tvirtinimo detalės |

28711000-9 | Srieginės tvirtinimo detalės |

28711100-0 | Mediniai sraigtai |

28711200-1 | Įsukami kabliai ar įsukami žiedai |

28711300-2 | Sraigtai-sriegikliai |

28711400-3 | Varžtai |

28711500-4 | Flanšus jungiantys rinkiniai |

28711510-7 | Varžtai ir sraigtai |

28711520-0 | Medsraigčiai ir varžtai |

28711600-5 | Veržlės |

28711700-6 | Metaliniai ar plieniniai srieginiai dirbiniai |

28712000-6 | Metalinės ar plieninės nesrieginės tvirtinimo detalės |

28712100-7 | Kniedės |

28712200-8 | Poveržlės |

28712300-9 | Kaiščiai |

28712400-0 | Plieninės sandūrinės tvarslės |

28713000-3 | Varinės tvirtinimo detalės |

28720000-5 | Grandinė |

28721000-2 | Šarnyrinė grandinė |

28722000-9 | Grandinės dalys |

28730000-8 | Spyruoklės |

28800000-0 | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai |

28810000-3 | Statybinės medžiagos |

28811000-0 | Statybinės medžiagos |

28811100-1 | Plytos |

28811200-2 | Cementas |

28811210-5 | Gręžinių cementas |

28811300-3 | Keramikos dirbiniai |

28811400-4 | Dažai ir sienų dangos |

28811500-5 | Termoizoliacinė medžiaga |

28812000-7 | Įvairios statybinės konstrukcijos |

28812100-8 | Pastogės |

28812110-1 | Pastogių dalys |

28812120-4 | Profilinės sekcijos |

28812200-9 | Grindų dangos |

28812210-2 | Medinės grindų dangos |

28812220-5 | Slankiojančios grindų dangos |

28812230-8 | Tvirtas paklotas |

28812240-1 | Klojiniai |

28812250-4 | Linoleumas |

28812300-0 | Pertvaros |

28812310-3 | Pertvarų sienelės |

28812400-1 | Stogas |

28812410-4 | Stogų karkasai |

28812420-7 | Stogo atramos |

28812430-0 | Stogo santvaros |

28812500-2 | Stogų dengiamosios medžiagos |

28812510-5 | Malksnos |

28812600-3 | Garso izoliacija |

28812700-4 | Sijos |

28813000-4 | Kelių statybinės medžiagos |

28813100-5 | Grindinio medžiagos |

28813120-1 | Grindinio plokštės |

28813130-4 | Grindinio akmuo |

28813140-7 | Kelių akmuo |

28813200-6 | Šaligatvio arba grindinio plokštės |

28813300-7 | Padengtos medžiagos |

28813310-0 | Padengtos kelių medžiagos |

28813320-3 | Padengtas kelių akmuo |

28813330-6 | Dangos |

28813400-8 | Greitkelių medžiagos |

28813500-9 | Kelių ženklinimas |

28813510-2 | Stikliniai bortai keliams ženklinti |

28813700-1 | Kelių remonto medžiagos |

28813800-2 | Kelių paviršiaus dengimo medžiagos |

28813810-5 | Paviršiaus dailinimas |

28813900-3 | Kelių priežiūros medžiagos |

28813910-6 | Priežiūros medžiagos žiemą |

28814000-1 | Betonas |

28814100-2 | Paruoštas betonas |

28814200-3 | Betono gaminiai |

28814210-6 | Betono sijos |

28814220-9 | Betono stulpai |

28814230-2 | Betono poliai |

28814240-5 | Betono vamzdžiai ir jungiamosios detalės |

28814250-8 | Betono stulpai |

28814260-1 | Betono statramsčiai |

28814270-4 | Betono plokštės |

28814280-7 | Betono pabėgiai |

28815000-8 | Statybiniai įtaisai |

28815100-9 | Vamzdynas |

28815200-0 | Vandentiekio ir šildymo medžiagos |

28815210-3 | Vandentiekio medžiagos |

28815220-6 | Šildymo medžiagos |

28815300-1 | Langinės |

28815310-4 | Nuleidžiamosios langinės |

28815400-2 | Stoglangiai |

28815500-3 | Purškimo sistemos |

28815600-4 | Keltuvai |

28815700-5 | Išorinės žaliuzės |

28815710-8 | Tentai |

28815800-6 | Statinių vidinės jungiamosios detalės |

28815810-9 | Užuolaidų karnizai ir užuolaidos |

28815811-6 | Užuolaidų karnizai |

28815820-2 | Liuminescenciniai šviestuvai |

28815821-9 | Linijinės liuminescencinės lempos |

28815822-6 | Elektros lemputės ir liuminescencinės lempos |

28820000-6 | Kelių įrengimai |

28821000-3 | Saugos barjerai |

28821100-4 | Kelio užtvarai |

28822000-0 | Tvoros |

28822100-1 | Mediniai stulpai |

28823000-7 | Apsauginiai barjerai |

28823100-8 | Apsauginiai aptvarai |

28823200-9 | Turėklai |

28824000-4 | Įrenginiai mieste |

28824100-5 | Rodyklės |

28824200-6 | Lempos, įspėjančios apie kelio pavojus |

28824300-7 | Švyturiai |

28824400-8 | Autobusų stotelių stulpai |

28824500-9 | Stulpeliai |

28824600-0 | Kūgio formos kelio ženklai |

28824700-1 | Ženklai |

28824710-4 | Ženklų medžiagos |

28824720-7 | Kelio ženklų stulpai |

28825000-1 | Gatvių apšvietimo įrenginiai |

28825100-2 | Gatvių apšvietimo kolonos |

28825200-3 | Žibintų stulpai |

28825300-4 | Gatvių žibintai |

28830000-9 | Kanalizacijos sistema |

28831000-6 | Nuotekų kameros |

28832000-3 | Kanalizacijos vamzdžio dalys |

28833000-0 | Valkaus metalo užmovos |

28834000-7 | Movos |

28840000-2 | Su statybinėmis medžiagomis susiję plieno produktai |

28841000-9 | Plieniniai instaliacijos vamzdžiai |

28842000-6 | Plieniniai korpusai |

28843000-3 | Plieniniai padėklai |

28844000-0 | Plieno vamzdeliai |

28845000-7 | Plieniniai stulpai |

28846000-4 | Plieninės sijos |

28847000-1 | Plieninės medžiagos |

28847100-2 | Plieno plokštės |

28847200-3 | Plieno juostos |

28847300-4 | Plieno lakštai |

28850000-5 | Vamzdžiai naftos gavybos pramonei bei vamzdynams |

28860000-8 | Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai |

28861000-5 | Naftotiekiai |

28861100-6 | Dujotiekiai |

28861110-9 | Dujų paskirstymo tinklai |

28861200-7 | Vandentiekio tinklas |

28861400-9 | Povandeninis vamzdynas |

28861410-2 | Jūriniai povandeniniai vamzdynai |

28861500-0 | Aukšto slėgio vamzdynas |

28861600-1 | Žemo slėgio vamzdynas |

28861700-2 | Vamzdyno pigai |

28861710-5 | Pigų paleidimo įrenginiai |

28861720-8 | Pigų priėmimo įrenginiai |

28861730-1 | Pigų gaudyklės |

28862000-2 | Vamzdynai |

28862100-3 | Vamzdynų dalys |

28862200-4 | Paskirstomasis vamzdynas |

28862300-5 | Surinkimo vamzdynas |

28862400-6 | Glazūruotos keramikos vamzdžiai ir panašūs produktai |

28862410-9 | Glazūruotos keramikos vamzdeliai |

28862420-2 | Glazūruotos keramikos detalės |

28862430-5 | Glazūruotos keramikos apžiūros šuliniai |

28862440-8 | Glazūruotos keramikos vamzdžių jungtys bei adapteriai |

28862500-7 | Geriamojo vandens vamzdynai |

28863000-9 | Vamzdžiai ir jungiamosios detalės |

28863100-0 | Vamzdžiai |

28863110-3 | Drenažo vamzdžiai |

28863111-0 | Nutekamieji vamzdžiai |

28863112-7 | Drenažo sistema |

28863120-6 | Nuotolinio šildymo vamzdžiai |

28863121-3 | Šildymo sistemų vamzdžiai |

28863130-9 | Kanalizacijos vamzdžiai |

28863140-2 | Garų ir vandens vamzdžiai |

28863150-5 | Žemo slėgio vamzdžiai |

28863160-8 | Paskirstymo vamzdžiai ir įranga |

28863170-1 | Negeležiniai ir neplieniniai vamzdžiai ir vamzdeliai |

28863171-8 | Polietileniniai vamzdeliai |

28863172-5 | Polietileniniai vamzdžiai |

28863200-1 | Vamzdžių jungiamosios detalės |

28863210-4 | Vamzdžių tvirtinamosios detalės |

28863230-0 | Vamzdžių jungiamosios movos |

28863240-3 | Vamzdžių jungtys |

28863241-0 | Polietileninės vamzdžių jungtys |

28863242-7 | Izoliuotos jungtys |

28864000-6 | Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai |

28864100-7 | Apsauginiai vamzdžiai |

28864200-8 | Vamzdynų vamzdžiai |

28864210-1 | Variniai vamzdynų vamzdžiai |

28864300-9 | Vamzdžių gaminiai |

28864310-2 | Vamzdeliai ir jungiamosios detalės |

29000000-9 | Mašinos, įrenginiai, prietaisai, aparatai ir panašūs produktai |

29100000-0 | Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir naudoti |

29110000-3 | Turbinos ir varikliai |

29111000-0 | Varikliai |

29111100-1 | Pakabinamieji laivų varikliai |

29112000-7 | Turbinų įrenginiai |

29112100-8 | Garo turbinos |

29112200-9 | Hidraulinės turbinos |

29112210-2 | Vandens ratai |

29112300-0 | Dujų turbinos |

29112400-1 | Turbinų įrenginiai |

29112410-4 | Turbinų prietaisai |

29113000-4 | Turbinų dalys |

29113100-5 | Garo turbinų dalys |

29113110-8 | Pamatinės plokštės |

29113120-1 | Gaubtai |

29113130-4 | Kondensacinės oro aušinimo sistemos |

29113150-0 | Tepalinės alyvos sistemos |

29113160-3 | Drėgmės separatoriai |

29113161-0 | Džiovintuvai |

29113170-6 | Rotaciniai įrenginiai |

29113171-3 | Rotoriai |

29113172-0 | Mentės |

29113190-2 | Sukimo mechanizmai |

29113200-6 | Hidraulinių turbinų dalys |

29113300-7 | Dujų turbinų dalys |

29113310-0 | Oro įleidimo sistemos |

29113390-4 | Dujinio kuro sistemos |

29113400-8 | Vandens ratų dalys |

29120000-6 | Siurbliai ir kompresoriai |

29121000-3 | Hidrauliniai ar pneumatiniai varikliai ir jėgainės |

29121100-4 | Hidrauliniai ar pneumatiniai cilindrai |

29121200-5 | Hidrauliniai varikliai |

29121300-6 | Pneumatiniai varikliai |

29121400-7 | Hidraulinės jėgainės |

29121500-8 | Pneumatinės jėgainės |

29122000-0 | Siurbliai |

29122100-1 | Skysčių siurbliai |

29122110-4 | Gaisrų gesinimo siurbliai |

29122120-7 | Kuro atsargų papildymo įranga sraigtasparniams |

29122130-0 | Vandens siurbliai |

29122160-9 | Aušinimo siurbliai |

29122161-6 | Aušinimo vandens siurbliai |

29122170-2 | Tepimo sistemos siurbliai |

29122180-5 | Kuro siurbliai |

29122190-8 | Betono siurbliai |

29122200-2 | Skysčių stumiantieji siurbliai su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio judėjimu |

29122210-5 | Hidrauliniai maitinimo blokai |

29122220-8 | Nuotekų siurbliai |

29122230-1 | Siurbliai-dozatoriai |

29122300-3 | Spaudimo didinimo įrenginys skysčiams |

29122400-4 | Išcentriniai siurbliai ir skysčių keltuvai |

29122410-7 | Medicininės paskirties siurbliai |

29122411-4 | Maitinimo siurbliai |

29122419-0 | Perfuzijos siurbliai |

29122420-0 | Skysčių keltuvai |

29122430-3 | Išcentriniai siurbliai |

29122440-6 | Rotaciniai siurbliai |

29122450-9 | Vakuuminiai siurbliai |

29122460-2 | Oro siurbliai |

29122480-8 | Rotoriniai siurbliai |

29123000-7 | Kompresoriai |

29123100-8 | Dujų kompresoriai |

29123200-9 | Rotaciniai kompresoriai |

29123300-0 | Šaldymo įrenginių kompresoriai |

29123400-1 | Oro kompresoriai |

29123410-4 | Montuojami oro kompresoriai |

29123500-2 | Turbokompresoriai |

29123600-3 | Stumiantieji kompresoriai su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio judėjimu |

29123610-6 | Suspausto oro įranga |

29123700-4 | Išcentriniai kompresoriai |

29123800-5 | Civilinėje aviacijoje naudojami kompresoriai |

29124000-4 | Siurblių, kompresorių, variklių ar jėgainių dalys |

29124100-5 | Variklių ar jėgainių dalys |

29124130-4 | Pneumatinių variklių dalys |

29124150-0 | Hidraulinių variklių ar jėgainių dalys |

29124170-6 | Reaktyvinių variklių dalys |

29124200-6 | Siurblių ar skysčių keltuvų dalys |

29124210-9 | Kuro, rankinių ir betono siurblių dalys |

29124211-6 | Kuro siurblių dalys |

29124212-3 | Rankinių siurblių dalys |

29124213-0 | Betono siurblių dalys |

29124220-2 | Stumiančiųjų siurblių su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio judėjimu dalys |

29124221-9 | Hidraulinių maitinimo blokų dalys |

29124222-6 | Siurblių-dozatorių dalys |

29124230-5 | Rotacinių stumiančiųjų siurblių dalys |

29124290-3 | Išcentrinių siurblių dalys |

29124300-7 | Oro ar vakuuminių siurblių, oro ar dujų kompresorių dalys |

29124310-0 | Oro siurblių dalys |

29124320-3 | Vakuuminių siurblių dalys |

29124330-6 | Oro kompresorių dalys |

29124340-9 | Dujų kompresorių dalys |

29130000-9 | Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai |

29131000-6 | Čiaupai, ventiliai ir vožtuvai |

29131100-7 | Vožtuvai pagal paskirtį |

29131110-0 | Centrinio šildymo radiatorių vožtuvai |

29131120-3 | Šliuzų vožtuvai |

29131130-6 | Temperatūros reguliatoriai |

29131140-9 | Redukciniai, reguliavimo, kontroliniai ar apsauginiai vožtuvai |

29131141-6 | Redukciniai vožtuvai |

29131142-3 | Reguliavimo vožtuvai |

29131143-0 | Potvynių valdymo sklendės |

29131144-7 | Procesų valdymo vožtuvai |

29131145-4 | Kontroliniai vožtuvai |

29131146-1 | Atgaliniai vožtuvai |

29131147-8 | Apsauginiai vožtuvai |

29131148-5 | Sklendės |

29131150-2 | Slėgimo vamzdžių sklendės |

29131160-5 | Hidrantai |

29131170-8 | Dujų balionų ventiliai |

29131200-8 | Vožtuvai pagal konstrukciją |

29131210-1 | Plokšteliniai vožtuvai |

29131220-4 | Vamzdynų (dujų, vandentiekio) vožtuvai |

29131230-7 | Vožtuvų užsklandos |

29131240-0 | Rutuliniai vožtuvai |

29131250-3 | Adatiniai vožtuvai |

29131260-6 | Rutuliniai čiaupai |

29131270-9 | Kamštiniai čiaupai |

29131280-2 | Droselinės sklendės |

29131290-5 | Diafragminiai vožtuvai |

29131291-2 | Sklandžiai |

29131292-9 | Atbuliniai vožtuvai |

29131300-9 | Apsauginiai vožtuvai, kontroliuojantys gręžiamos naftos tėkmę, ir kiti montažiniai vožtuvai |

29131310-2 | Apsauginiai vožtuvai naftos gręžiniams gręžti |

29131320-5 | Difuzoriai |

29131390-6 | Vožtuvų sudedamosios dalys |

29131400-0 | Sanitariniai čiaupai, ventiliai |

29132000-3 | Čiaupų ir vožtuvų dalys |

29132100-4 | Vožtuvo pavaros |

29132110-7 | Elektromagnetinės vožtuvo pavaros |

29132120-0 | Hidraulinės vožtuvo pavaros |

29132130-3 | Pneumatinės vožtuvo pavaros |

29132200-5 | Čiaupo dalys |

29132300-6 | Vožtuvo dalys |

29140000-2 | Krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varuomieji elementai |

29141000-9 | Universalūs krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varomieji elementai |

29141100-0 | Transmisijos, kumšteliniai ir alkūninis velenai |

29141110-3 | Transmisijos velenai |

29141120-6 | Kumšteliniai velenai |

29141130-9 | Alkūniniai velenai |

29141200-1 | Guolių korpusai |

29141300-2 | Krumpliaračiai ir krumplinės pavaros |

29141400-3 | Smagračiai ir skriemuliai |

29141410-6 | Gervės |

29141500-4 | Sankabos |

29141600-5 | Skriemulių blokai |

29141700-6 | Velenų movos |

29141800-7 | Universalios jungtys |

29142000-6 | Krumplinės pavaros ir varomųjų elementų sudedamosios dalys |

29142100-7 | Krumplinės pavaros elementai |

29142200-8 | Varomųjų elementų sudedamosios dalys |

29200000-1 | Bendrosios paskirties mašinos |

29210000-4 | Pramoninės ar laboratorinės krosnys, šiukšlių deginimo ir krematoriumų krosnys ir orkaitės |

29211000-1 | Krosnių degikliai |

29212000-8 | Atliekų deginimo krosnys |

29213000-5 | Metalo lydymo krosnys |

29214000-2 | Orkaitės |

29214100-3 | Prekybinės orkaitės |

29215000-9 | Krematoriumų krosnys |

29219000-7 | Krosnių degiklių, krosnių ar orkaičių dalys |

29220000-7 | Kėlimo ir krovimo įrenginiai ir dalys |

29221000-4 | Kėlimo ir krovimo įrenginiai |

29221100-5 | Blokai skrysčiniai ir keltuvai |

29221200-6 | Šachtų viršuje montuojama keltuvo gervė, gervės, pritaikytos požemio darbams ir špiliai |

29221210-9 | Šachtų viršuje montuojama keltuvo gervė ir gervės, pritaikytos požemio darbams |

29221211-6 | Šachtų viršuje montuojama keltuvo gervė |

29221212-3 | Gervės, pritaikytos požemio darbams |

29221220-2 | Špiliai |

29221300-7 | Kėlikliai ir automobiliniai keltuvai |

29221310-0 | Stacionarios pakėlimo sistemos |

29221320-3 | Hidrauliniai kėlikliai |

29221330-6 | Pneumatiniai kėlikliai |

29221340-9 | Mechaniniai kėlikliai |

29221350-2 | Automobiliniai keltuvai |

29221400-8 | Kranai, mobiliosios kėlimo konstrukcijos ir gamyklose naudojamos važiuoklės su kėlimo kranais |

29221410-1 | Kranai |

29221411-8 | Uosto kranai |

29221412-5 | Prieplaukos kranai |

29221413-2 | Krovimo kranai |

29221414-9 | Konteinerių kranai |

29221415-6 | Bokštiniai kranai |

29221420-4 | Tiltiniai kranai |

29221421-1 | Mobilusis kranas |

29221422-8 | Judantis tiltas |

29221430-7 | Portaliniai strėliniai kranai |

29221431-4 | Mobiliosios kėlimo konstrukcijos |

29221432-1 | Platforminiai strėliniai kranai |

29221440-0 | Automobiliniai kranai |

29221441-7 | Sunkvežimių kranai |

29221450-3 | Kranai rietuvai |

29221500-9 | Šakiniai krautuvai, gamyklose naudojamos važiuoklės, geležinkelio stočių platformose naudojami traktoriai |

29221510-2 | Kėlimo važiuoklės |

29221511-9 | Šakiniai krautuvai |

29221520-5 | Gamyklose naudojamos važiuoklės |

29221521-2 | Gamyklose naudojamos važiuoklės su krovimo įrenginiais |

29221530-8 | Geležinkelio stočių platformose naudojami traktoriai |

29221531-5 | Transporto priemonės visais vairuojamais ratais |

29221532-2 | Avarinių transporto priemonių įrenginiai |

29221600-0 | Liftai, skipiniai keltuvai, keltuvai, eskalatoriai ir judantys pėsčiųjų takeliai |

29221610-3 | Liftai |

29221611-0 | Vonios keltuvai |

29221612-7 | Krovininiai liftai |

29221613-4 | Mechaninis liftai |

29221620-6 | Skipiniai keltuvai |

29221621-3 | Dėžių keltuvai |

29221630-9 | Keltuvai |

29221640-2 | Eskalatoriai |

29221650-5 | Judantys pėsčiųjų takeliai |

29221700-1 | Keltuvai ir konvejeriai |

29221710-4 | Pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai |

29221720-7 | Konvejeriai |

29221721-4 | Kaušiniai nuolatiniam darbui pritaikyti keltuvai ar konvejeriai |

29221722-1 | Juostiniai nuolatiniam darbui pritaikyti keltuvai ar konvejeriai |

29221723-8 | Šarvuoti kasybos konvejeriai (AFCS) |

29221730-0 | Konvejerio įrenginiai |

29221731-7 | Konvejerio diržai |

29221800-2 | Kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinos |

29221810-5 | Šachtų vagonėlių stumtuvai, lokomotyvų arba vagonėlių mobiliosios platformos (traversers) |

29221820-8 | Vienbėgis geležinkelis ar slidininkų kėlimo įranga |

29221821-5 | Antžeminio vienbėgio geležinkelio įranga |

29221822-2 | Krėsliniai keltuvai |

29221829-1 | Slidininkų kėlimo įranga |

29221830-1 | Greitojo perkėlimo įranga |

29221840-4 | Sukamosios saugojimo ir išdavimo mašinos |

29221850-7 | Mechaniniai krovimo įrenginiai |

29221890-9 | Pakrovimo ir pernešimo mašinos |

29221891-6 | Pakrovimo įrenginiai |

29221892-3 | Iškrovimo įrenginiai |

29221893-0 | Šoniniai krautuvai |

29221894-7 | Konteinerių tvarkymo įrenginiai |

29221900-3 | Kėlimo ir krovimo įrenginių dalys |

29221910-6 | Kranų dalys |

29221920-9 | Gamyklose naudojamų važiuoklių dalys |

29221950-8 | Liftų, skipinių keltuvų ar eskalatorių dalys |

29221951-5 | Liftų dalys |

29221952-2 | Skipinių keltuvų dalys |

29221953-9 | Eskalatoriaus dalys |

29221954-6 | Judančių pesčiųjų takelių dalys |

29221980-7 | Konvejerių dalys |

29221981-4 | Juostinių konvejerių dalys |

29221989-0 | Kaušinių konvejerių dalys |

29221990-0 | Keltuvo gervės, ir kiti kėlimo ar krovimo įrenginiai |

29222000-1 | Kranų ir ekskavatorių kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai |

29230000-0 | Aušinimo ir vėdinimo įrenginiai |

29231000-7 | Šilumokaičiai, oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginiai ir filtravimo mašinos |

29231100-8 | Šilumokaičiai ir oro bei kitų dujų skystinimo mašinos |

29231110-1 | Šilumokaičiai |

29231111-8 | Šiluminiai siurbliai |

29231120-4 | Oro bei kitų dujų skystinimo mašinos |

29231200-9 | Oro kondicionavimo įranga |

29231210-2 | Languose montuojami oro kondicionavimo įrenginiai |

29231220-5 | Ant sienos montuojami oro kondicionavimo įrenginiai |

29231230-8 | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos komplektai |

29231240-1 | Automobilių oro kondicionieriai |

29231250-4 | Oro kondicionavimo įrenginių dalys |

29231251-1 | Drėkintuvai |

29231252-8 | Žaliuzės |

29231300-0 | Šaldymo ir užšaldymo įrenginiai |

29231310-3 | Užšaldymo įrenginiai |

29231320-6 | Šaldymo įrenginiai |

29231321-3 | Šaldytuvai-vitrinos |

29231322-0 | Šaldytuvai-prekystaliai |

29231329-9 | Prekybiniai šaldymo įrenginiai |

29231400-1 | Dujų filtravimo ar gryninimo mašinos ir aparatai |

29231420-7 | Elektrostatiniai oro ir dujų valikliai |

29231430-0 | Filtravimo aparatai |

29231431-7 | Oro filtrai |

29231432-4 | Dujų filtrai |

29232000-4 | Vėdinimo įrenginiai |

29232100-5 | Dūmų ištraukimo įrenginiai |

29232200-6 | Ventiliatoriai |

29232210-9 | Ventiliatorių dalys |

29233000-1 | Šaldymo ir užšaldymo įrenginių bei šiluminių siurblių dalys |

29233100-2 | Šaldymo įrenginių dalys |

29233200-3 | Užšaldymo įrenginių dalys |

29233300-4 | Šiluminių siurblių dalys |

29240000-3 | Įvairios bendrosios paskirties mašinos |

29241000-0 | Distiliavimo, filtravimo ir rektifikavimo aparatai |

29241200-2 | Skysčių filtravimo ir gryninimo mašinos ir aparatai |

29241210-5 | Skysčių filtravimo mašinos ir aparatai |

29241211-2 | Gręžimo purvo filtravimo aparatai |

29241212-9 | Hidrocikloninės mašinos |

29241213-6 | Gėrimų filtravimo ir gryninimo aparatai |

29241230-1 | Vandens filtravimo ar gryninimo mašinos ar aparatai |

29241231-8 | Vandens filtravimo aparatai |

29241232-5 | Deaeracijos aparatai |

29241233-2 | Vandens gryninimo aparatai |

29241234-9 | Nudruskinimo aparatai |

29241235-6 | Filtravimo mašinų įrenginiai |

29241300-3 | Alyvos, degalų ir oro filtrai |

29241330-2 | Alyvos filtrai |

29241340-5 | Degalų filtrai |

29241350-8 | Oro filtrai |

29241400-4 | Perdirbimo įrenginiai |

29242000-7 | Butelių plovimo, pakavimo, svėrimo ir purškimo mašinos |

29242100-8 | Butelių ar kitos taros plovimo, pripildymo, pakavimo ar vyniojimo mašinos |

29242110-1 | Butelių ar kitos taros valymo ar džiovinimo mašinos |

29242120-4 | Butelių, skardinių ar kitos taros pripildymo ar uždarymo mašinos |

29242130-7 | Pakavimo ar vyniojimo mašinos |

29242131-4 | Rišimo mašinos |

29242132-1 | Fasavimo mašinos |

29242133-8 | Vyniojimo mašinos |

29242300-0 | Svėrimo mašinos ir svarstyklės |

29242310-3 | Svėrimo mašinos |

29242311-0 | Svarstyklės |

29242320-6 | Svarstyklės |

29242321-3 | Prekybinės svarstyklės |

29242322-0 | Nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės |

29242323-7 | Kontrolinės svarstyklės |

29242400-1 | Gesintuvai, pulverizatoriai, garo ar smėliasrovės mašinos |

29242410-4 | Gesintuvai |

29242411-1 | Putų blokai |

29242412-8 | Nešiojamieji gesintuvai |

29242420-7 | Garo ar smėliasrovės mašinos |

29242430-0 | Purškimo įrenginiai |

29242431-7 | Pulverizatoriai |

29242470-2 | Mechaniniai išmetimo, išsklaidymo ar purškimo prietaisai |

29242471-9 | Dujų išsklaidymo aparatai |

29242472-6 | Nukenksminimo įrenginiai |

29242473-3 | Hermetiški vandeniniai valymo aparatai |

29242474-0 | Aukšto spaudimo valymo aparatai |

29242479-5 | Nuo kvapų apsaugantis aparatas |

29243000-4 | Centrifūgos, kalandravimo mašinos ar prekybos automatai |

29243100-5 | Centrifūgos |

29243200-6 | Kalandravimo mašinos |

29243210-9 | Valcavimo mašinos |

29243300-7 | Prekybos automatai |

29243310-0 | Higienos reikmenų prekybos automatai |

29243320-3 | Pašto ženklų prekybos automatai |

29243330-6 | Prekių prekybos automatai |

29244000-1 | Medžiagų šiluminio apdorojimo mašinos |

29244100-2 | Dujų šiluminio apdorojimo mašinos |

29245000-8 | Bendrosios paskirties mašinų dalys |

29245200-0 | Centrifūgų dalys |

29245300-1 | Kalandravimo mašinų dalys |

29245400-2 | Valcavimo mašinų dalys |

29245500-3 | Filtravimo mašinų dalys |

29245600-4 | Valymo mašinų dalys |

29245700-5 | Purškimo mašinų dalys |

29245800-6 | Svėrimo mašinų svarsčiai |

29246000-5 | Nebuitinės indų plovimo mašinos |

29247000-2 | Indų plovyklių, plovimo ir valymo, pripildymo, pakavimo ar vyniojimo mašinų dalys |

29247100-3 | Indų plovimo mašinų dalys |

29247200-4 | Plovimo mašinų dalys |

29247300-5 | Pripildymo mašinų dalys |

29247400-6 | Pakavimo mašinų dalys |

29247500-7 | Vyniojimo mašinų dalys |

29248000-9 | Dujų generatoriai |

29248100-0 | Ozono generatoriai |

29300000-2 | Žemės ūkio, sodininkystės ir miškų ūkio mašinos |

29310000-5 | Žemės ir miškų ūkio mašinos dirvai paruošti ar kultivuoti |

29311000-2 | Plūgai arba diskinės akėčios |

29312000-9 | Akėčios, skarifikatoriai, kultivatoriai, purentuvai ar kauptuvai |

29313000-6 | Sėjamosios, sodinamosios ar persodinamosios mašinos |

29314000-3 | Mėšlo kratytuvai |

29314100-4 | Trąšų skirstytuvai |

29315000-0 | Vejos ar sporto aikštelių volai |

29330000-1 | Kertamosios mašinos |

29331000-8 | Vėjapjovės arba šienapjovės |

29331100-9 | Vėjapjovės |

29331110-2 | Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti |

29332000-5 | Šienavimo mašinos |

29333000-2 | Šiaudų ar pašarų pakavimo presai |

29333100-3 | Presai-rinktuvai |

29334000-9 | Kertamosios kuliamosios mašinos |

29340000-4 | Purškimo mašinos žemės ūkiui ar sodininkystei |

29350000-7 | Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos ir puspriekabės |

29351000-4 | Žemės ūkio savikrovės priekabos |

29352000-1 | Žemės ūkio savivartės priekabos |

29353000-8 | Žemės ūkio savikrovės puspriekabės |

29354000-5 | Žemės ūkio savivartės puspriekabės |

29360000-0 | Specialiosios žemės ar miškų ūkio mašinos |

29361000-7 | Kiaušinių, vaisių ar kitos produkcijos valymo, rūšiavimo ar atrankos mašinos |

29361100-8 | Produkcijos valymo mašinos |

29361110-1 | Kiaušinių valymo mašinos |

29361120-4 | Vaisių valymo mašinos |

29361200-9 | Produkcijos rūšiavimo arba atrankos mašinos |

29361210-2 | Kiaušinių rūšiavimo arba atrankos mašinos |

29361220-5 | Vaisių rūšiavimo arba atrankos mašinos |

29361300-0 | Sėklų, grūdų ar džiovintų daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos |

29362000-4 | Melžimo mašinos |

29363000-1 | Pašarų gyvūnams paruošimo mašinos |

29364000-8 | Bitininkystės mechaniniai įrenginiai |

29365000-5 | Paukštininkystės mechaniniai įrenginiai |

29365100-6 | Paukščių inkubatoriai ir gaubtiniai šildytuvai |

29370000-3 | Traktoriai |

29371000-0 | Pėsčiųjų valdomi žemės ūkio traktoriai |

29372000-7 | Naudoti traktoriai |

29373000-4 | Traukos varikliai |

29380000-6 | Žemės ir miškų mašinų dalys |

29381000-3 | Žemės ūkio mašinų dalys |

29382000-0 | Miškų ūkio mašinų dalys |

29400000-3 | Staklės |

29410000-6 | Lazerių valdomos staklės ir mechaninio apdirbimo centrai |

29411000-3 | Specialios paskirties staklės |

29412000-0 | Mechaninio apdirbimo centras |

29412100-1 | Horizontaliojo veleno mechaninio apdirbimo centras |

29412200-2 | Vertikaliojo veleno mechaninio apdirbimo centras |

29420000-9 | Tekinimo, gręžimo ir frezavimo staklės |

29421000-6 | Tekinimo staklės |

29421100-7 | CNC tekinimo staklės |

29422000-3 | Sriegių užsriegimo arba įsriegimo staklės |

29423000-0 | Frezavimo staklės |

29430000-2 | Metalo apdirbimo staklės |

29431000-9 | Metalų apdailos staklės |

29432000-6 | Skaitmeninio programinio valdymo metalo apdirbimo staklės |

29433000-3 | Lenkimo, lankstymo, tiesinimo ar išlyginimo staklės |

29434000-0 | Kalimo staklės |

29435000-7 | Štampavimo staklės |

29436000-4 | Presai |

29436100-5 | Hidrauliniai presai |

29437000-1 | Metalo gręžimo, tekinimo ar frezavimo staklės |

29437100-2 | Metalo gręžimo staklės |

29437200-3 | Metalo tekinimo staklės |

29437300-4 | Metalo frezavimo staklės |

29438000-8 | Metalo mechaninio apdirbimo centras |

29440000-5 | Kietųjų medžiagų, išskyrus metalą, apdirbimo staklės |

29441000-2 | Akmens, keramikos, betono ar stiklo apdirbimo staklės |

29441100-3 | Akmens apdirbimo staklės |

29441200-4 | Keramikos apdirbimo staklės |

29441300-5 | Betono apdirbimo staklės |

29441400-6 | Stiklo apdirbimo staklės |

29442000-9 | Medžio, kaulo, kamštienos, kietosios gumos ar kietųjų plastikų apdirbimo staklės |

29442100-0 | Medžio apdirbimo staklės |

29442200-1 | Kaulo apdirbimo staklės |

29442300-2 | Kamštienos apdirbimo staklės |

29442400-3 | Kietosios gumos apdirbimo staklės |

29442500-4 | Kietųjų plastikų apdirbimo staklės |

29450000-8 | Pneumatiniai ar varikliniai rankiniai įrankiai |

29451000-5 | Pneumatiniai rankiniai įrankiai |

29452000-2 | Rankiniai elektromechaniniai įrankiai |

29460000-1 | Litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu ir suvirinimo įrankiai, paviršiaus šiluminio apdorojimo ir karštojo purškimo mašinos ir įrenginiai |

29461000-8 | Litavimo ir litavimo kietuoju lydmetaliu įrenginiai |

29461100-9 | Litavimo įrenginiai |

29461200-0 | Litavimo kietuoju lydmetaliu įrenginiai |

29462000-5 | Suvirinimo įrenginiai |

29462100-6 | Elektriniai suvirinimo įrenginiai |

29462200-7 | Neelektriniai suvirinimo įrenginiai |

29463000-2 | Paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos |

29464000-9 | Lydymo įrenginiai |

29464100-0 | Plastmasės lydymo įrenginiai |

29465000-6 | Metalo purškimo mašinos |

29470000-4 | Staklių dalys ir reikmenys |

29471000-1 | Įrankių laikikliai |

29472000-8 | Staklėmis apdirbamų detalių laikikliai |

29473000-5 | Staklių dalinantieji specialūs įtaisai |

29474000-2 | Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys |

29475000-9 | Kietųjų medžiagų apdirbimo staklių dalys ir reikmenys |

29475100-0 | Grandininių pjūklų dalys |

29476000-6 | Rankinių įrankių dalys |

29477000-3 | Pneumatinių įrankių dalys |

29500000-4 | Specialios paskirties mašinos ir jų dalys |

29510000-7 | Metalurgijos mašinos ir susijusios dalys |

29511000-4 | Metalo valcavimo mašinos |

29511100-5 | Metalo valcavimo mašinų dalys |

29512000-1 | Liejimo mašinos |

29512100-2 | Liejimo mašinų dalys |

29520000-0 | Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos |

29521000-7 | Kasybos įrenginiai |

29521200-9 | Akmens anglių arba uolienų kirtimo, tunelių kasimo, gręžimo ar vertikaliojo kasimo mašinos |

29521210-2 | Gręžinių gręžimo mašinos |

29521211-9 | Gręžinių galvučių valdymo įrankiai |

29521212-6 | Vertikaliojo vamzdžio aparatas |

29521213-3 | Gręžinių užbaigimo įrenginiai |

29521214-0 | Gręžinių intervenciniai įrenginiai |

29521215-7 | Gręžinių tikrinimo įrenginiai |

29521216-4 | Išmetimo prevencijos aparatas |

29521220-5 | Akmens anglių arba uolienų kirtimo mašinos |

29521230-8 | Tunelių kasimo mašinos |

29521240-1 | Gręžimo mašinos |

29521241-8 | Molai |

29521249-4 | Uolienų gręžimo įrenginiai |

29521250-4 | Vertikaliojo kasimo mašinos |

29521300-0 | Gręžimo įrenginiai |

29521310-3 | Verslinės žvejybinės platformos jūroje |

29521311-0 | Įrenginiai jūroje |

29521312-7 | Gręžimo įrenginys jūroje |

29521320-6 | Naftos gręžinių gręžimo įrenginiai |

29521321-3 | Gręžimo mašinos |

29521322-0 | Gręžimo bokštas |

29521323-7 | Grąžtai |

29521324-4 | Lynų įranga |

29521325-1 | Įleidžiamoji ir iškeliamoji gręžinio įranga |

29521330-9 | Naftos platformų įrenginiai |

29521331-6 | Pavažos |

29521332-3 | Ant pavažų montuojami moduliai |

29521340-2 | Naftos telkinių mašinos |

29521341-9 | Panardinamieji siurbliai |

29521350-5 | Jūriniai povandeniniai įrenginiai |

29521351-2 | Jūrinės povandeninės valdymo sistemos |

29521360-8 | Išgrąžų įrenginiai |

29521400-1 | Mobilios hidraulinės šachtų atramos |

29522000-4 | Žemės perstūmos ir kasimo mašinos bei susijusios dalys |

29522100-5 | Žemės perstūmos mašinos |

29522110-8 | Buldozeriai |

29522120-1 | Buldozeriai su paslankiu verstuvu |

29522200-6 | Greideriai ir lygintuvai |

29522210-9 | Kelio greideriai |

29522300-7 | Skreperiai |

29522400-8 | Plūktuvai |

29522500-9 | Frontaliniai vienkaušiai krautuvai |

29522510-2 | Frontaliniai vienkaušiai krautuvai su atsiverčiančiu atgal kaušu |

29522520-5 | Frontaliniai vienkaušiai krautuvai be atsiverčiančio atgal kaušo |

29522600-0 | Mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir vienkaušiai krautuvai bei kasybos mašinos |

29522610-3 | Mechaniniai semtuvai |

29522611-0 | Mechaniniai kaušiniai krautuvai |

29522620-6 | Kasimo mašinos |

29522621-3 | Mechaniniai ekskavatoriai |

29523000-1 | Statybinės mašinos |

29523100-2 | Civilinė inžinerijos mašinos |

29523110-5 | Poliakalės |

29523120-8 | Kelių paviršiaus dengimo mašinos |

29523121-5 | Reismusinės arba obliavimo staklės |

29523122-2 | Kraštų apkapojimo staklės |

29523123-9 | Grindimo mašinos |

29523124-6 | Kelio volai |

29523125-3 | Mechaniniai volai |

29523130-1 | Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai |

29523131-8 | Plūginiai sniego valytuvai |

29523132-5 | Rotoriniai sniego valytuvai |

29523140-4 | Poliatraukės |

29523150-7 | Sutankinimo mechaniniai įrenginiai |

29523160-0 | Kabelių klojimo mechaniniai įrenginiai |

29524000-8 | Mineralų apdorojimo ir liejimo formų gaminimo mašinos |

29524100-9 | Mineralų apdorojimo mašinos |

29524110-2 | Rūšiavimo ir sijojimo mašinos |

29524120-5 | Žvyro ir bitumo maišymo mašinos |

29524130-8 | Cemento arba skiedinio maišyklės |

29524131-5 | Cemento maišyklės |

29524140-1 | Malimo mašinos |

29524141-8 | Akmens anglių smulkinimo mašinos |

29524150-4 | Liejimo formos |

29524200-0 | Liejimo formų gaminimo mašinos |

29525000-5 | Vikšrinės transporto priemonės |

29526000-2 | Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų dalys |

29526100-3 | Gręžimo mašinų dalys |

29526110-6 | Gręžinių gręžimo mašinų dalys |

29526111-3 | Tilto kaiščiai |

29526112-0 | Pramoniniai grąžtai |

29526113-7 | Gręžimo kaušai |

29526114-4 | Geležies luitai |

29526115-1 | Ritininiai konvejeriai |

29526116-8 | Šlamo konvejerio pakabinimo įranga |

29526117-5 | Bakų tvirtinimo įranga |

29526120-9 | Šulinių keltuvų dalys |

29526121-6 | Apsauginių vamzdžių pakabos |

29526122-3 | Įleidžiamieji ir iškeliamieji gręžinio įrenginiai |

29526123-0 | Produkcijos keltuvo įtempimo įtaisai |

29526124-7 | Gręžinių galvutės |

29526125-4 | Produkcijos keltuvo bakų tvirtinimo įranga |

29526126-1 | Gręžinių galvučių valdymo sistema |

29526127-8 | Gręžinių galvučių įranga |

29526128-5 | Gręžimo bokštų pakėlimo sistemos |

29526130-2 | Akmens anglių arba uolienų kirtimo mašinų dalys |

29526131-9 | Akmens anglių kirtimo mašinų dalys |

29526132-6 | Uolienų kirtimo mašinų dalys |

29526140-5 | Tunelių kasimo mašinų dalys |

29526200-4 | Mineralinių iškasenų apdorojimo mašinų dalys |

29526300-5 | Vertikaliojo kasimo mašinų dalys |

29526400-6 | Kasimo mašinų dalys |

29530000-3 | Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos ir priedai |

29531000-0 | Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos |

29531100-1 | Pienininkystės mechaniniai įrenginiai |

29531110-4 | Išcentriniai grietinėlės separatoriai |

29531200-2 | Javų džiovintų daržovių apdorojimo mašinos |

29531300-3 | Vaisvandenių ir alkoholinių gėrimų gamybos mašinos |

29531400-4 | Žemės ūkio produktų virimo arba kepimo orkaitės, džiovintuvai ir kepimo arba šildymo įrenginiai |

29531410-7 | Maisto gaminimo orkaitės |

29531411-4 | Griliai |

29531420-0 | Žemės ūkio produktų džiovintuvai |

29531500-5 | Maisto ar gėrimų pramoninio ruošimo ar gaminimo mašinos |

29531510-8 | Maisto smulkinimo mašinos |

29531511-5 | Duonos raikymo mašinos |

29531512-2 | Bekonienos pjaustymo peiliai |

29531520-1 | Maisto perdirbimo mašinos |

29531530-4 | Tešlos minkymo mašinos |

29531600-6 | Tabako apdorojimo mašinų dalys |

29532000-7 | Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų dalys |

29532100-8 | Maisto perdirbimo mašinų dalys |

29532110-1 | Pieninkystės mechaninių įrenginių dalys |

29532111-8 | Melžimo mašinų dalys |

29532200-9 | Gėrimų gamybos mašinų dalys |

29532300-0 | Tabako apdorojimo mašinų dalys |

29540000-6 | Tekstilės, aprangos ir odos gamybos mašinos |

29541000-3 | Tekstilės mašinos |

29541100-4 | Cheminių tekstilės medžiagų apdirbimo mašinos |

29541200-5 | Tekstilės verptuvai |

29541300-6 | Audimo staklės |

29541400-7 | Mezgimo mašinos |

29541500-8 | Siuvamosios mašinos |

29541600-9 | Skalbyklinės skalbimo, sausojo valymo ir džiovinimo mašinos |

29541610-2 | Skalbimo įranga |

29541611-9 | Skalbimo įrenginiai |

29541612-6 | Skalbimo mašinos |

29541613-3 | Sausojo valymo mašinos |

29541620-5 | Džiovinimo mašinos |

29541700-0 | Baltinių lyginimo ir lankstymo įrenginiai |

29541710-3 | Baltinių lankstymo įrenginiai |

29541800-1 | Tekstilės apdailos mašinos |

29541810-4 | Lyginimo mašinos |

29541820-7 | Lyginimo presai |

29542000-0 | Tekstilės ir drabužių gamybos mašinų dalys |

29550000-9 | Popieriaus ir kartono gamybos mašinos |

29551000-6 | Popieriaus ir kartono gamybos mašinų dalys |

29560000-2 | Įvairios specialios paskirties mašinos |

29561000-9 | Popieriaus, spausdinimo ir knygų rišimo mašinos ir dalys |

29561100-0 | Knygų rišimo mašinos |

29561110-3 | Brošiūravimo mašinos |

29561200-1 | Spausdinimo mašinos |

29561210-4 | Ofsetinės spaudos mašinos |

29561220-7 | Poligrafinės rinkimo mašinos |

29561230-0 | Bilietų spausdintuvai |

29561300-2 | Fotorinkimo sistema |

29561400-3 | Medžio, popieriaus masės, popieriaus ar kartono džiovyklos |

29561500-4 | Spausdinimo ir knygų rišimo mašinų dalys |

29562000-6 | Specialios paskirties elektros prekės |

29562100-7 | Faradėjaus narvas |

29562200-8 | Surdokamera |

29562300-9 | Elektromagnetinį lauką sugerianti medžiaga |

29563000-3 | Chemijos pramonės mašinos |

29563100-4 | Chloravimo įrenginiai |

29563200-5 | Dozavimo mašinos |

29564000-0 | Gumos ir plastmasės gaminių mašinos |

29564100-1 | Plastikinių langų ir rėmų gamybos mašinos |

29565000-7 | Tunelių plovyklė |

29566000-4 | Nuotekų valymo mechaniniai įrenginiai |

29566100-5 | Smulkintuvai |

29566110-8 | Maceratoriai nuotekoms valyti |

29566200-6 | Nuotekų presai |

29566300-7 | Grandyklės |

29566400-8 | Maišytuvai |

29566500-9 | Nuotekų rėčiai |

29566600-0 | Sodrinimo deguonimi įrenginiai |

29566700-1 | Nusodintuvai |

29566800-2 | Sedimentacijos baseinai |

29566900-3 | Dumblo perdirbimo įrenginiai |

29567000-1 | Vamzdynų mašinos |

29567100-2 | Vamzdynų vidinio paviršiaus apžiūros mašinos |

29567200-3 | Vamzdynų vidinio paviršiaus valymo mašinos |

29567300-4 | Pramoniniai robotai |

29568000-8 | Padėklų atrinkimo sistema |

29568100-9 | Padėklų atitaisymo sistema |

29569000-5 | Nebuitiniai dulkių siurbliai ir grindų blizgintuvai |

29569100-6 | Nebuitiniai dulkių siurbliai |

29569200-7 | Nebuitiniai grindų blizgintuvai |

29569300-8 | Nebuitinių dulkių siurblių dalys |

29569400-9 | Nebuitinių grindų blizgintuvų dalys |

29600000-5 | Ginklai, šaudmenys ir jų dalys |

29610000-8 | Tankai ir šarvuotos kovos mašinos |

29611000-5 | Tankai |

29611100-6 | Tankų dalys |

29612000-2 | Šarvuotos kovos mašinos |

29612100-3 | Šarvuotų kovos mašinų dalys |

29620000-1 | Kariniai ginklai |

29621000-8 | Kryptinio sprogimo ginklai |

29622000-5 | Raketų paleidimo sistemos |

29623000-2 | Liepsnosvaidžiai |

29624000-9 | Vandens patrankos |

29630000-4 | Šaunamieji ginklai |

29631000-1 | Lengvieji šaunamieji ginklai |

29631100-2 | Pistoletai |

29631110-5 | Revolveriai |

29631200-3 | Mažesnio kaip 7 mm kalibro lengvieji šaunamieji ginklai |

29631300-4 | 7 mm ir didesnio kalibro lengvieji šaunamieji ginklai |

29632000-8 | Šautuvai |

29633000-5 | Mortyros |

29634000-2 | Sunkieji šaunamieji ginklai |

29635000-9 | Dujiniai šautuvai |

29640000-7 | Šaudmenys |

29641000-4 | Lygiavamzdžių šautuvų šoviniai |

29642000-1 | Lengvųjų šaunamųjų ginklų šaudmenys |

29642100-2 | Mažesnio kaip 7 mm kalibro lengvųjų šaunamųjų ginklų šaudmenys |

29642200-3 | 7 mm ar didesnio kalibro lengvųjų šaunamųjų ginklų šaudmenys |

29643000-8 | Artilerijos sviediniai |

29644000-5 | Bombos, granatos, torpedos, minos ir raketos |

29644100-6 | Bombos |

29644200-7 | Granatos |

29644300-8 | Torpedos |

29644400-9 | Minos |

29644500-0 | Raketos |

29650000-0 | Karinių ginklų dalys |

29651000-7 | Lengvųjų šaunamųjų ginklų dalys |

29651100-8 | Mažesnio kaip 7 mm kalibro lengvųjų šaunamųjų ginklų dalys |

29651200-9 | 7 mm ar didesnio kalibro lengvųjų šaunamųjų ginklų dalys |

29652000-4 | Raketų paleidimo sistemų dalys |

29653000-1 | Mortyrų dalys |

29660000-3 | Policijos lazdos, įskaitant šviečiančiąsias |

29700000-6 | Buitiniai prietaisai |

29710000-9 | Buitiniai elektros prietaisai |

29711000-6 | Buitiniai elektros prietaisai maisto produktams |

29711100-7 | Šaldytuvai ir šaldikliai |

29711110-0 | Šaldytuvai-šaldikliai |

29711120-3 | Šaldikliai |

29711121-0 | Skrynios pavidalo šaldikliai |

29711122-7 | Buitiniai šaldikliai |

29711123-4 | Vertikalūs šaldikliai |

29711124-1 | Pramoniniai šaldikliai |

29711130-6 | Šaldytuvai |

29711200-8 | Maisto paruošimo įrenginiai |

29711210-1 | Maisto produktų plaktuvai |

29711211-8 | Maisto maišytuvai |

29711300-9 | Elektroterminiai prietaisai |

29711310-2 | Elektriniai kavinukai |

29711320-5 | Elektriniai arbatinukai |

29711330-8 | Elektriniai skrudintuvai |

29711340-1 | Plokšti šildytuvai |

29711350-4 | Vaflių keptuvės |

29711360-7 | Elektrinės orkaitės |

29711361-4 | Mikrobangų krosnys |

29711400-0 | Skrudintuvai, kaitvietės, šildomieji stalai, ir lankainiai |

29711410-3 | Skrudintuvai |

29711420-6 | Kaitvietės |

29711430-9 | Šildomieji stalai |

29711440-2 | Lankainiai |

29711500-1 | Skardinių atidarytuvai |

29712000-3 | Buitiniai elektros prietaisai, skirti kūno priežiūrai |

29712100-4 | Skustuvai ir plaukų kirpimo mašinėlės |

29712110-7 | Skustuvai |

29712120-0 | Plaukų kirpimo mašinėlės |

29712200-5 | Kirpėjo įrankiai |

29712210-8 | Plaukų džiovintuvai |

29712300-6 | Rankų džiovinimo aparatai |

29713000-0 | Buitiniai elektriniai valymo prietaisai; lygintuvai |

29713100-1 | Indų plovimo mašinos |

29713200-2 | Drabužių skalbimo ir džiovinimo mašinos |

29713210-5 | Skalbyklės ir džiovyklės |

29713211-2 | Džiovinimo ir lyginimo įrenginys |

29713300-3 | Šiukšlių suspaudimo įtaisai |

29713400-4 | Grindų priežiūros mašinos |

29713410-7 | Grindų valymo mašinos |

29713420-0 | Grindų blizgintuvai |

29713430-3 | Dulkių siurbliai |

29713431-0 | Dulkių siurblių priedai |

29713500-5 | Elektriniai lygintuvai |

29713510-8 | Gariniai lygintuvai |

29714000-7 | Ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai |

29714100-8 | Ventiliatoriai |

29714110-1 | Ištraukimo ventiliatoriai |

29715000-4 | Vandens šildytuvai ir pastatų šildymas; vandentiekio įrenginiai |

29715100-5 | Elektriniai tekančiojo arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai |

29715200-6 | Šildymo įrenginiai |

29715210-9 | Centrinio šildymo įrenginiai |

29715220-2 | Varžinių elektrinių šildymo elementai |

29715230-5 | Dirvos šildymo aparatai |

29715240-8 | Elektriniai patalpų šildymo aparatai |

29715300-7 | Vandentiekio įrenginiai |

29716000-1 | Buitinių elektros prietaisų dalys |

29720000-2 | Neelektriniai buitiniai prietaisai |

29721000-9 | Buitiniai maisto gaminimo ar šildymo įrenginiai |

29721100-0 | Buitiniai maisto gaminimo prietaisai |

29721200-1 | Dujiniai šaldytuvai |

29721300-2 | Neelektriniai oro šildytuvai ar karšto oro skirstytuvai |

29721310-5 | Oro šildytuvai |

29721320-8 | Oro džiovintuvai |

29721321-5 | Suspausto oro džiovintuvai |

29721400-3 | Neelektriniai tekančiojo arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai |

29721410-6 | Dujiniai prietaisai |

29721411-3 | Dujiniai šildytuvai |

29722000-6 | Krosnių, viryklių, plokščių šildytuvų ir buitinių prietaisų dalys |

29722100-7 | Krosnių dalys |

29722200-8 | Viryklių dalys |

29722300-9 | Plokščių šildytuvų dalys |

29800000-7 | Įvairūs įrenginiai |

29810000-0 | Su transportu susiję įrenginiai |

29811000-7 | Kelių įrenginiai |

29811100-8 | Kelių priežiūros ir remonto įrenginiai |

29811110-1 | Kelių šluojamosios mašinos |

29811120-4 | Kilimo ir tūpimo takų šluojamosios mašinos |

29811200-9 | Kelių ženklinimo įrenginiai |

29811300-0 | Eismo valdymo įrenginiai |

29811400-1 | Besikeičiančių pranešimų iškabos |

29811600-3 | Automobilių stovėjimo valdymo įrenginiai |

29811700-4 | Rinkliavos rinkimo įrenginiai |

29812000-4 | Jūros įrenginiai |

29812100-5 | Uosto įrenginiai |

29812110-8 | Dokų įranga |

29812200-6 | Radarų komplektai |

29812300-7 | Navigacijos įranga |

29812400-8 | Sraigto mentės |

29813000-1 | Geležinkelio įrenginiai |

29813100-2 | Bėgiai ir jų priedai |

29813110-5 | Strypai |

29813120-8 | Geležinkelio bėgiai |

29813130-1 | Tramvajaus bėgiai |

29813140-4 | Pabėgiai |

29813150-7 | Kryžminiai iešmai |

29813160-0 | Susieinantys bėgiai |

29813170-3 | Aklinių sankirtų kryžmės |

29813180-6 | Geležinkelių punktai |

29813200-3 | Signalizacijos įrenginiai |

29813210-6 | Signalizacijos punktai |

29813220-9 | Signalizacijos dėžės |

29813300-4 | Traukinių stebėsenos sistema |

29813400-5 | Stočių šildymo sistema |

29813500-6 | Geležinkelio bėgių lyginimo mašinos |

29814000-8 | Krovinio tvirtinimo įrenginiai |

29814100-9 | Privažiavimo platformos |

29814110-2 | Prekių krovimo platformos |

29814120-5 | Dumblo tvarkymo įrenginiai |

29814130-8 | Dumblo džiovinimo įranga |

29814200-0 | Hidraulinės platformos keltuvai |

29814300-1 | Privažiavimo rampos |

29814310-4 | Keltų rampos |

29814330-0 | Keleivių takas |

29814340-3 | Keleivių įlaipinimo trapas |

29814400-2 | Pastoliai |

29814500-3 | Plaukiojantysis dokas |

29814510-6 | Plaukiojančioji saugykla |

29815000-5 | Oro uostų įrenginiai |

29815100-6 | Bagažo tvarkymo sistema |

29815110-9 | Bagažo tvarkymo įrenginiai |

29815200-7 | Oro transporto valdymo įrenginiai |

29815210-0 | Valdymo bokštų įrenginiai |

29816000-2 | Eismo stebėsenos įrenginiai |

29816100-3 | Greičio fiksavimo fotoaparatai |

29816200-4 | Eismo srautų matavimo sistema |

29820000-3 | Dirbtuvių įrenginiai |

29821000-0 | Medžio apdirbimo įrenginiai |

29821100-1 | Šlifavimo smėlio srove staklės |

29821200-2 | Pjovimo įrenginiai |

29822000-7 | Batsiuvystės įrenginiai |

29823000-4 | Įrankiai su varikliu |

29824000-1 | Kalvystės įrenginiai |

29830000-6 | Statybiniai įrenginiai |

29831000-3 | Tiltų kabinimo įrenginiai |

29832000-0 | Išmontavimo įrenginiai |

29833000-7 | Drėkinimo įrenginiai |

29834000-4 | Drenažo įrenginiai |

29834100-5 | Plaukymo baseinų įrenginiai |

29835000-1 | Parkų ir žaidimo aikštelių įrenginiai |

29835100-2 | Žaidimo aikščių priežiūros įrenginiai |

29836000-8 | Pramonės įrenginiai |

29836100-9 | Kompresorių įrenginiai |

29836200-0 | Aušinimo įrenginiai |

29836300-1 | Daugiafunkciniai įrenginiai |

29836400-2 | Pramoninės mašinos |

29836410-5 | Dujinis variklis |

29836420-8 | Dujų įpurškimo modulis |

29836430-1 | Katilų įranga |

29836431-8 | Karšto vandens katilai |

29836432-5 | Garo katilai |

29836433-2 | Garo generatoriai |

29836434-9 | Pagalbinė katilinė |

29836435-6 | Garo kondensoriai |

29837000-5 | Surenkamieji įrenginiai |

29838000-2 | Hidraulinė įranga |

29838100-3 | Hidrauliniai įrenginiai |

29839000-9 | Įrenginių komplektai |

29840000-9 | Pagaminto valgio tiekimo įrenginiai |

29841000-6 | Lengvieji pagaminto valgio tiekimo įrenginiai |

29842000-3 | Maisto ruošimo įrenginiai |

29842100-4 | Mėsos pjaustymo peiliai |

29842200-5 | Bufetų ir valgyklų įrenginiai |

29843000-0 | Viešbučių įrenginiai |

29844000-7 | Pramoniniai virtuvės įrenginiai |

29845000-4 | Restoranų įrenginiai |

29850000-2 | Avariniai ir apsaugos įrenginiai |

29851000-9 | Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrenginiai |

29851100-0 | Gaisrų gesinimo įrenginiai |

29851120-6 | Gaisrų gesinimo medžiagos |

29851200-1 | Gelbėjimo įrenginiai |

29851300-2 | Saugos įrenginiai |

29851310-5 | Teritorijos saugos įrenginiai |

29851320-8 | Branduolinės saugos įrenginiai |

29851330-1 | Saugos įranga |

29852000-6 | Apsaugos sistemos |

29852100-7 | Apsaugos įrenginiai |

29852200-8 | Apsauginiai įrenginiai |

29852210-1 | Branduolinio reaktoriaus apsaugos sistema |

29852220-4 | Radiacinės apsaugos įrenginiai |

29852300-9 | Teritorijos identifikacijos įrenginiai |

29852310-2 | Magnetinių kortelių sistema |

29852320-5 | Lankstaus darbo laiko įranga |

29852330-8 | Tabelių tvarkymo sistema |

29852340-1 | Laikrodžiai |

29852400-0 | Metalo detektoriai |

29852500-1 | Stebėjimo sistema |

29852510-4 | Jutikliai |

29852600-2 | Brūkšninio kodo skaitymo įrenginiai |

29860000-5 | Techninė įrenginiai |

29861000-2 | Valdymo sistemos |

29861200-4 | Vadovavimo ir valdymo sistema |

29861300-5 | Prieigos valdymo sistema |

29861400-6 | SCADA (duomenų surinkimo, apdorojimo ir valdymo) ir lygiavertės sistemos |

29861500-7 | Transporto priemonių vietos nustatymo sistema |

29861600-8 | Dispečerinė sistema |

29862000-9 | Spausdinimo ir grafikos įrenginiai |

29862100-0 | Filmų spausdinimo sistema |

29862200-1 | Spaustuvės presas |

29862300-2 | Grafinio darbo vietos |

29862400-3 | Hektografai |

29862500-4 | Graviravimo mašinos |

29863000-6 | Monetų presas |

29864000-3 | Biurų automatizavimo įranga |

29865000-0 | Informacijos apdorojimo sistema |

29865100-1 | Sandėlių valdymo sistema |

29865110-4 | Saugyklų sistema |

29867000-4 | Kontroleris |

29867100-5 | Skaitmeninis nuotolinio valdymo įtaisas |

29868000-1 | Išdavimo įtaisai |

29868100-2 | Gėrimų išdavimo įtaisai |

29868200-3 | Higieninių reikmenų išdavimo mašinos |

29868300-4 | Tualetinio popieriaus išdavimo sistema |

29870000-8 | Įvairūs, niekur kitur nepriskirti, įrenginiai |

29871000-5 | Dezinfekcijos įrenginiai |

29872000-2 | Dujų tinklo įrenginiai |

29872100-3 | Dujų slėgio reguliavimo įrenginiai |

29873000-9 | Kanalizacijos įrenginiai |

29874000-6 | Hermetizavimo įrenginiai |

29875000-3 | Vandentiekio įranga |

30000000-9 | Biuro ir skaičiavimo įranga, įrenginiai ir reikmenys |

30100000-0 | Biuro įranga, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus kompiuterius |

30110000-3 | Tekstų apdorojimo mašinos |

30111000-0 | Tekstų apdorojimo įrenginiai |

30120000-6 | Fotokopijavimo ir spausdinimo įrenginiai |

30121000-3 | Foto- ir termokopijavimo įrenginiai |

30121100-4 | Fotokopijavimo įrenginiai |

30121110-7 | Spalvotojo fotokopijavimo mašinos |

30121120-0 | Kopijavimo įrenginiai |

30121200-5 | Termokopijavimo įrenginiai |

30121300-6 | Atgaminimo įrenginiai |

30121400-7 | Dubliavimo mašinos |

30122000-0 | Biurų ofsetinės spaudos mašinos |

30123000-7 | Biurų ir verslo mašinos |

30123100-8 | Bilietų tinkamumo patvirtinimo mašinos |

30123200-9 | Automatinės pinigų išdavimo mašinos |

30123300-0 | Rotarinės spaudos mašinos |

30123400-1 | Lankstymo mašinos |

30123500-2 | Perforacinės mašinos |

30123600-3 | Monetų tvarkymo mašinos |

30123610-6 | Monetų rūšiavimo mašinos |

30123620-9 | Monetų skaičiavimo mašinos |

30123630-2 | Monetų pakavimo mašinos |

30124000-4 | Biuro įrangos dalys ir priedai |

30125000-1 | Fotokopijavimo aparatų dalys ir priedai |

30125100-2 | Dažų kasetės |

30130000-9 | Pašto įstaigų įranga |

30131000-6 | Pašto salės įranga |

30131100-7 | Popieriaus ar vokų lankstymo mašinos |

30131200-8 | Dėjimo į vokus mašinos |

30131300-9 | Adresavimo mašinos |

30131400-0 | Pašto apmokėjimo žymėtuvai |

30132000-3 | Rūšiavimo įranga |

30132100-4 | Pašto siuntų rūšiavimo įranga |

30133000-0 | Pašto siuntimo įranga |

30133100-1 | Įrenginiai, naudojami siuntimui dideliais kiekiais |

30140000-2 | Skaičiavimo ir apskaitos mašinos |

30141000-9 | Skaičiavimo mašinos |

30141100-0 | Kišeniniai skaičiuotuvai |

30142000-6 | Apskaitos mašinos |

30143000-3 | Kasos aparatai |

30144000-0 | Skaičiavimo tipo mašinos |

30144100-1 | Pašto siuntų apmokėjimo žymėtuvai |

30144200-2 | Bilietų išdavimo mašinos |

30144300-3 | Transporto priemonių skaičiavimo mašinos |

30144400-4 | Automatinis mokesčių rinkimas |

30150000-5 | Rašomosios mašinėlės |

30151000-2 | Elektroninės rašomosios mašinėlės |

30160000-8 | Rašomųjų mašinėlių ir skaičiavimo mašinų dalys ir priedai |

30161000-5 | Rašomųjų mašinėlių dalys ir priedai |

30162000-2 | Skaičiavimo mašinų dalys ir priedai |

30190000-7 | Įvairi biuro įranga ir reikmenys |

30191000-4 | Biuro įranga |

30191100-5 | Bylų įranga |

30191110-8 | Karuselinės kortelių sistemos |

30191200-6 | Skaidrių prokjektoriai |

30191300-7 | Faksimilinė įranga |

30191400-8 | Dokumentų naikinimo įrenginiai |

30192000-1 | Biuro reikmenys |

30192100-2 | Trintukai |

30192110-5 | Rašalo gaminiai |

30192111-2 | Antspaudų pagalvėlės |

30192112-9 | Spausdinimo mašinėlių rašalinės |

30192113-6 | Rašalo kasetės |

30192120-8 | Plunksnakočiai |

30192121-5 | Tušinukai |

30192122-2 | Automatiniai plunksnakočiai |

30192123-9 | Flomasteriai |

30192124-6 | Plunksnakočiai su antgaliu, pagamintu iš veltinio |

30192125-3 | Žymekliai |

30192130-1 | Pieštukai |

30192131-8 | Automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis |

30192140-4 | Rašomosios lentos |

30192150-7 | Spaudai datai pažymėti, antspaudui uždėti arba numeriui nurodyti |

30192200-3 | Matavimo juostos |

30192300-4 | Rašalinės juostelės |

30192310-7 | Rašomųjų mašinėlių juostelės |

30192400-5 | Reprografų reikmenys |

30192500-6 | Sieniniai transparantai |

30192600-7 | Braižomosios lentos |

30192700-8 | Raštinės reikmenys |

30192710-1 | Algos vokai |

30192720-4 | Algos siuntimo paštu vokai |

30192800-9 | Lipniosios etiketės |

30200000-1 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys |

30210000-4 | Duomenų apdorojimo mašinos |

30211000-1 | Didysis kompiuteris |

30211100-2 | Superkompiuteris |

30211200-3 | Pagrindinė techninė kompiuterio įranga |

30211300-4 | Kompiuterių platformos |

30211400-5 | Kompiuterių konfigūracijos |

30211500-6 | Centrinis procesorius |

30211600-7 | Procesoriai |

30212000-8 | Minikompiuterių pagrindinė techninė ir programinė įranga |

30212100-9 | Minikompiuterių techninė įranga |

30212110-2 | Minikompiuterių centriniai procesoriai |

30212200-0 | Minikompiuterių programinė įranga |

30213000-5 | Asmeniniai kompiuteriai |

30213100-6 | Nešiojamieji asmeniniai kompiuteriai |

30213200-7 | Nešiojamieji asmeniniai kompiuteriai |

30213300-8 | Nešiojamieji kompiuteriai |

30213400-9 | Asmeninių kompiuterių centriniai procesoriai |

30214000-2 | Vartotojų darbo vietos |

30215000-9 | Mikrokompiuterių techninė ir programinė įranga |

30215100-0 | Mikrokompiuterių techninė įranga |

30215110-3 | Mikrokompiuterių centriniai procesoriai |

30215200-1 | Mikrokompiuterių programinė įranga |

30216000-6 | Magnetiniai ar optiniai skaitymo įrenginiai |

30216100-7 | Optiniai skaitymo įrenginiai |

30216110-0 | Kompiuterių skaitytuvai |

30216120-3 | Optinio ženklų atpažinimo įranga |

30216130-6 | Brūkšninio kodo skaitymo įrenginiai |

30216200-8 | Magnetinių kortelių skaitymo įrenginiai |

30216300-9 | Perfokortų skaitymo įrenginiai |

30217000-3 | Kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys |

30217100-4 | Kompiuterių dalys |

30217110-7 | Tinklo sąsajos |

30217120-0 | Kompiuterio prievadai |

30217130-3 | Kompiuterio plokštės |

30217131-0 | Elektroninės plokštės |

30217200-5 | Kompiuterio priedai |

30217210-8 | Atspindžius mažinantys ekranai |

30217220-1 | Pelės kilimėliai |

30217230-4 | Kasos |

30217300-6 | Kompiuterių reikmenys |

30217310-9 | Spausdintuvų kasetės |

30217320-2 | Diskeliai |

30217330-5 | Magnetinės juostos |

30217340-8 | Duomenų kompaktiniai diskai |

30220000-7 | Skaitmeninė kartografijos įranga |

30221000-4 | Skaitmeniniai kadastro žemėlapiai |

30230000-0 | Techninė kompiuterių įranga |

30231000-7 | Kompiuteriai ir spausdintuvai |

30231100-8 | Kompiuteriai |

30231110-1 | Duomenų bazė |

30231200-9 | Kompiuterinė įranga |

30231210-2 | Centrinis valdymo įtaisas |

30231220-5 | Kompiuterio periferiniai įrenginiai |

30231230-8 | Kompiuteriniai terminalai |

30231240-1 | Pultai |

30231250-4 | Displėjaus ekranai |

30231300-0 | Staliniai kompiuteriai |

30231310-3 | Stalinė leidybos įranga |

30231400-1 | Optinių diskų sistema |

30231600-3 | Medicinos kompiuterinė įranga |

30232000-4 | Įvairi kompiuterių įranga |

30232100-5 | Dubliavimo įranga |

30232120-1 | Kompiuterių pelės |

30232130-4 | Vairasvirtės |

30232140-7 | Šviesiniai rašikliai |

30232150-0 | Rutuliniai manipuliatoriai |

30232160-3 | Grafinės planšetės |

30232200-6 | Karuseliniai įtaisai |

30232300-7 | Kasečių tvarkymo įrenginiai |

30232400-8 | Atminties praplėtimo įranga |

30232500-9 | Duomenų apdorojimo įranga |

30232510-2 | Duomenų įrašymo įrenginiai |

30232520-5 | Duomenų įvesties įranga |

30232530-8 | Duomenų tinkamumo patvirtinimo įranga |

30232600-0 | Kodavimo įtaisai |

30233000-1 | Atminties, įvesties ar išvesties įrenginiai |

30233100-2 | Kompiuterio atminties įrenginiai |

30233110-5 | Magnetinių kortų atminties įrenginiai |

30233120-8 | Magnetinių juostų atminties įrenginiai |

30233130-1 | Magnetinių diskų atminties įrenginiai |

30233131-8 | Diskelių skaitliai |

30233132-5 | Standžiųjų diskų skaitliai |

30233140-4 | Tiesioginės prieigos atminties įrenginiai |

30233141-1 | Diskinė atminties sistema |

30233150-7 | Optinių diskų skaitliai |

30233160-0 | Bėgančiosios juostos kaupikliai |

30233170-3 | Atminties terpės |

30233171-0 | Diskai |

30233172-7 | Optiniai diskai |

30233200-3 | Įvesties ar išvesties įrenginiai |

30233210-6 | Įvesties įrenginiai |

30233211-3 | Kompiuterių klaviatūros |

30233212-0 | Brailio rašto planšetės |

30233220-9 | Išvesties įrenginiai |

30233230-2 | Spausdintuvai ir braižytuvai |

30233231-9 | Lazeriniai spausdintuvai |

30233232-6 | Adatiniai spausdintuvai |

30233234-0 | Spalvotosios grafikos spausdintuvai |

30233235-7 | Braižytuvai |

30234000-8 | Bibliotekų automatizacijos įranga |

30235000-5 | Disko valdiklis |

30236000-2 | Informacinių technologijų įranga |

30240000-3 | Programinė įranga |

30241000-0 | Kompiuterių programinė įranga |

30241100-1 | Duomenų bazių programinė įranga |

30241200-2 | Taikomoji programinė įranga |

30241210-5 | Projektų vadybos programinė įranga |

30241300-3 | Pagrindinė kompiuterio programinė įranga |

30241310-6 | Kompiuterių programos |

30241320-9 | Kompiuterių plėtotė |

30241330-2 | Mikrokompiuterių kanalų architektūra |

30241400-4 | Operacinės sistemos programinė įranga |

30241410-7 | Kalbų kompiliatoriai |

30241500-5 | Sisteminė programinė įranga |

30241600-6 | Pagalbinė programinė įranga |

30241700-7 | Daugialypės terpės programinė įranga |

30242000-7 | Apsaugos programinė įranga |

30242100-8 | Antivirusinė programinė įranga |

30242200-9 | Derinimo programinė įranga |

30243000-4 | Medicinos programinė įranga |

30244000-1 | Valdymo programinė įranga |

30244100-2 | Bibliotekų valdymo programinė įranga |

30244200-3 | Atminties valdymo programinė įranga |

30245000-8 | Programinės įrangos paketai |

30245100-9 | Lentelinės skaičiuoklės programinė įranga |

30245200-0 | Sandorių apdorojimo programinė įranga |

30245300-1 | Statistinė programinė įranga |

30246000-5 | Komunikacijų programinė įranga |

30246100-6 | Informacinių technologijų programinė įranga |

30246200-7 | Emuliacijos programinė įranga |

30247000-2 | Stalinės leidybos programinė įranga |

30247100-3 | Braižybos ir piešimo programinė įranga |

30247200-4 | Vaizdų apdorojimo programinė įranga |

30248000-9 | Programinės įrangos produktai |

30248100-0 | Programinės įrangos taikymas |

30248200-1 | Programinės įrangos licencijos |

30248300-2 | Programinės įrangos plėtotė |

30249000-6 | Įvairi programinė įranga |

30249100-7 | Kompiuterinio projektavimo programinė įranga |

30249200-8 | Skaitmeninio kartografavimo programinė įranga |

30249300-9 | Mokomoji programinė įranga |

30249400-0 | Finansinių sistemų programinė įranga |

30249410-3 | Apskaitos programinė įranga |

30249420-6 | Euročekių leidybos sistema |

30249500-1 | Biurų automatizavimo programinė įranga |

30249600-2 | Tekstų apdorojimo programinė įranga |

30249700-3 | Optinio ženklų atpažinimo programinė įranga |

30249800-4 | Spausdinimo buferio programinė įranga |

30250000-6 | Kompiuterių sistemos |

30251000-3 | Kompiuterio valdymo sistema |

30252000-0 | Duomenų bazių valdymo sistema |

30253000-7 | Apskaitos sistema |

30253100-8 | Sąskaitų pateikimo sistema |

30254000-4 | Informacijos sistemos |

30254100-5 | Elektroninio pašto sistemos |

30254200-6 | Finansinės informacijos sistemos |

30254300-7 | Keleivių informavimo sistemos |

30254310-0 | Elektroninės skelbimų lentos |

30254320-3 | Keleivių tikralaikio informavimo sistema |

30255000-1 | Medicininės informacijos sistemos |

30255100-2 | Slaugymo informacinė sistema |

30255200-3 | Ligonių administravimo sistema |

30255300-4 | Teatrų valdymo sistema |

30255400-5 | Klinikinės informacijos sistema |

30255500-6 | Kartotekų sistema |

30256000-8 | Bibliotekų valdymo sistema |

30257000-5 | Vaizdo kūrimo ir saugojimo sistema |

30258000-2 | Elektroninis duomenų valdymas |

30259000-9 | Mišrios kompiuterinės sistemos |

30259100-0 | Automatizacijos sistema |

30259200-1 | Laivų vietos nustatymo sistema |

30259300-2 | Automatizuota projektavimo sistema |

30259400-3 | Duomenų rinkimo sistema |

30259500-4 | Skaitmeninio kartografavimo sistema |

30259600-5 | Optinio skaitymo sistema |

30259700-6 | Dokumentų tvarkymo sistema |

30259800-7 | Viešojo informavimo sistemos |

30260000-9 | Serveriai |

30261000-6 | Tinklo serveriai |

30262000-3 | Kompiuterių serveriai |

30263000-0 | Bylų serveriai |

30264000-7 | UNIX arba lygiaverčiai serveriai |

30265000-4 | Spausdintuvų serveriai |

31000000-6 | Elektros mašinos, aparatai, įrenginiai ir medžiagos |

31100000-7 | Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai |

31110000-0 | Elektros varikliai |

31111000-7 | Adapteriai |

31120000-3 | Generatoriai |

31121000-0 | Generatoriniai agregatai |

31121100-1 | Generatoriniai agregatai su slėginio uždegimo varikliais |

31121110-4 | Energijos keitikliai |

31121111-1 | Vieninkariai elektros keitikliai |

31121200-2 | Generatoriniai agregatai su kibirkštinio uždegimo varikliais |

31121300-3 | Vėjo generatoriai |

31121310-6 | Vėjo malūnai |

31121320-9 | Vėjo turbinos |

31121330-2 | Vėjo turbinų generatoriai |

31121331-9 | Turbinų rotoriai |

31121340-5 | Vėjo jėgainė |

31122000-7 | Generavimo (generatorių) įrenginiai |

31122100-8 | Degalų elementai |

31124000-1 | Garo turbinų generatorius ir su juo susiję aparatai |

31124100-2 | Turbininių generatorių įrenginiai |

31124200-3 | Turbininių generatorių valdymo aparatai |

31126000-5 | Nuolatinės srovės generatoriai |

31127000-2 | Avarinis (atsarginis) generatorius |

31128000-9 | Turbininis generatorius |

31129000-6 | Dyzeliniai generatorių įrenginiai |

31130000-6 | Kintamosios srovės generatoriai |

31131000-3 | Vienfaziai varikliai |

31131100-4 | Pavaros |

31131200-5 | Anodai |

31132000-0 | Daugiafaziai varikliai |

31140000-9 | Aušinimo bokštai |

31141000-6 | Vandens aušintuvai |

31150000-2 | Dujošvyčių lempų arba vamzdelių balastai |

31151000-9 | Statiniai keitikliai |

31152000-6 | Kondensatoriai |

31153000-3 | Lygintuvai |

31154000-0 | Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai |

31155000-7 | Invertoriai |

31156000-4 | Nutrūkstamojo maitinimo šaltiniai |

31157000-1 | Induktoriai |

31158000-8 | Krovikliai |

31158100-9 | Baterijų krovikliai |

31160000-5 | Elektros variklių, generatorių ir transformatorių dalys |

31161000-2 | Elektros variklių ir generatorių dalys |

31161100-3 | Sužadinimo sistemos |

31161200-4 | Dujų aušinimo sistemos |

31161300-5 | Generatorių rotoriai |

31161400-6 | Pirminio vandens sistemos |

31161500-7 | Hermetizuojančios alyvos sistemos |

31161600-8 | Statoriaus aušinimo vandeniu sistemos |

31161700-9 | Garo generatorių dalys |

31161800-0 | Dujų generatorių dalys |

31161900-1 | Įtampos reguliavimo sistemos |

31162000-9 | Transformatorių, induktorių ir statinių keitiklių dalys |

31162100-0 | Kondensatorių dalys |

31170000-8 | Transformatoriai |

31171000-5 | Skystiniai dielektriniai transformatoriai |

31172000-2 | Įtampos transformatoriai |

31173000-9 | Matavimo transformatorius |

31200000-8 | Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai |

31210000-1 | Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti |

31211000-8 | Skydai ir saugiklių dėžutės |

31211100-9 | Elektros aparatūros skydai |

31211110-2 | Valdymo skydai |

31211200-0 | Saugiklių dėžutės |

31211300-1 | Saugikliai |

31211310-4 | Automatiniai išjungikliai |

31212000-5 | Grandinės išjungikliai |

31212100-6 | Orinių linijų grandinės išjungikliai |

31212200-7 | Grandinės bandikliai |

31213000-2 | Skirstymo įrenginiai |

31213100-3 | Skirstymo dėžės |

31213200-4 | Skirstomieji transformatoriai |

31213300-5 | Skirstomoji kabelių dėžutė |

31213400-6 | Skirstymo sistema |

31214000-9 | Jungiklio pavara |

31214100-0 | Jungikliai |

31214110-3 | Skyrikliai |

31214120-6 | Įžeminimo jungiklis |

31214200-1 | Skyriklis |

31214300-2 | Lauko komutavimo įranga |

31214400-3 | Saugiklių skyriklis |

31214500-4 | Skirstomieji elektros skydai |

31214510-7 | Skirstomieji skydai |

31214520-0 | Vidutinės įtampos skirstomieji skydai |

31215000-6 | Įtampos ribotuvai |

31216000-3 | Žaibo iškrovikliai |

31216100-4 | Apsaugos nuo žaibo įranga |

31216200-5 | Žaibolaidžiai |

31217000-0 | Antįtampių slopintuvai |

31218000-7 | Šynos |

31219000-4 | Apsauginės dėžės |

31220000-4 | Elektros grandinių elementai |

31221000-1 | Elektros relės |

31223000-5 | Elektros lempų laikikliai |

31224000-2 | Sujungimai ir kontaktų elementai |

31224100-3 | Šakutės ir kištukiniai lizdai |

31224200-4 | Bendraašės jungtys |

31224300-5 | Jungiamosios dėžutės |

31224400-6 | Jungiamieji kabeliai |

31224500-7 | Gnybtai |

31224600-8 | Reostatai (apšvietimo reguliavimo) |

31224700-9 | Jungiamosios dėžės |

31224800-0 | Kabelių jungimo įrankių rinkinys |

31230000-7 | Elektros skirstymo ir valdymo aparatūros dalys |

31300000-9 | Izoliuoti laidai ir kabeliai |

31310000-2 | Magistralės |

31311000-9 | Magistralių sujungimai |

31320000-5 | Energijos skirstymo kabeliai |

31321000-2 | Elektros energijos tiekimo linijos |

31321100-3 | Elektros energijos tiekimo orinės linijos |

31330000-8 | Bendraašiai kabeliai |

31340000-1 | Izoliuotieji kabelių priedai |

31341000-8 | Izoliuotosios kabelių ritės |

31342000-5 | Izoliuotieji jungiamieji kabeliai |

31343000-2 | Izoliuotieji kabelių sujungimai |

31344000-9 | Izoliuotieji kabelių riebokšliai |

31350000-4 | Duomenų perdavimo ir valdymo elektros laidininkai |

31351000-1 | Prieigos valdymo sistemų elektros laidininkai |

31352000-8 | Šviesolaidžių kabeliai |

31352100-9 | Informacijos perdavimo šviesolaidžių kabeliai |

31352200-0 | Optiniai telekomunikacijų kabeliai |

31352300-1 | Duomenų perdavimo šviesolaidžių kabeliai |

31400000-0 | Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos |

31410000-3 | Galvaniniai elementai |

31420000-6 | Galvaninės baterijos |

31421000-3 | Švino akumuliatoriai |

31422000-0 | Akumuliatorių baterijos |

31430000-9 | Elektros akumuliatoriai |

31431000-6 | Rūgštiniai švino akumuliatoriai |

31432000-3 | Nikeliniai kadmio akumuliatoriai |

31500000-1 | Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai |

31510000-4 | Kaitrinės elektros lempos |

31511000-1 | Sandarios kryptingų spindulių lempos |

31512000-8 | Kaitrinės volframohalogeninės lempos |

31513000-5 | Kaitrinės lempos |

31514000-2 | Dujošvytės lempos |

31515000-9 | Ultravioletinės lempos |

31516000-6 | Infraraudonosios lempos |

31517000-3 | Lankinės lempos |

31518000-0 | Signaliniai žibintai |

31518100-1 | Užliejančios šviesos žibintai |

31518110-4 | Lauko žibintai |

31518200-2 | Avarinio apšvietimo įrenginiai |

31518300-3 | Stogo žibintai |

31518400-4 | Kilimo ir tūpimo takų žibintai |

31518500-5 | Gyvsidabrio garų lempos |

31518600-6 | Prožektoriai |

31520000-7 | Šviestuvai ir apšvietimo įranga |

31521000-4 | Šviestuvai |

31521100-5 | Biuro šviestuvai |

31521200-6 | Ant grindų statomi šviestuvai |

31521300-7 | Nešiojamieji elektros šviestuvai |

31521310-0 | Įspėjamieji žibintai |

31521320-3 | Kišeniniai žibintuvėliai |

31522000-1 | Kalėdinės eglių girliandos |

31523000-8 | Šviečiantys ženklai ir iškabos |

31523100-9 | Šviečiantys ženklai |

31523110-2 | Šviečiantys kelio ženklai |

31523200-0 | Nuolatinės informacijos ženklai |

31523300-1 | Šviečiančios iškabos |

31524000-5 | Lubų ir sienų apšvietimo įranga |

31524100-6 | Lubų apšvietimo įranga |

31524110-9 | Operacinių lempos |

31524120-2 | Lubų šviestuvai |

31524200-7 | Sienų apšvietimo įranga |

31524210-0 | Sienų šviestuvai |

31527000-6 | Patalpose naudojami prožektoriai |

31527100-7 | Kelio šviesos |

31527200-8 | Lauko šviesos |

31527210-1 | Žibintai |

31527220-4 | Tunelio apšvietimas |

31527230-7 | Laivų navigacijos ir apšvietimo šviesos |

31527240-0 | Upių navigacijos ir apšvietimo šviesos |

31527250-3 | Lėktuvų navigacijos ir apšvietimo šviesos |

31527260-6 | Apšvietimo sistemos |

31527270-9 | Platformų apšvietimas |

31527300-9 | Namų vidaus apšvietimas |

31530000-0 | Lempų ir apšvietimo įrenginių dalys |

31531000-7 | Elektros lemputės |

31531100-8 | Elektros vamzdeliai |

31532000-4 | Šviestuvų ir apšvietimo įrangos dalys |

31600000-2 | Elektros įrenginiai ir aparatai |

31610000-5 | Variklių ir transporto priemonių elektros įrenginiai |

31611000-2 | Laidų rinkiniai |

31612000-9 | Variklių elektros laidų vamzdeliai |

31612200-1 | Paleidimo varikliai |

31612300-2 | Elektriniai signalizacijos įrenginiai varikliams |

31612310-5 | Mirkčiojantys žibintai |

31620000-8 | Garso ar vaizdo signalizacijos aparatai |

31621000-5 | Geležinkelių valdymo, saugos ir signalizacijos įrenginiai |

31621100-6 | Valdymo įrenginiai |

31621200-7 | Elektriniai signalizacijos įrenginiai geležinkeliams |

31621300-8 | Geležinkelių elektros įranga |

31622000-2 | Sirenos |

31623000-9 | Kelių valdymo, saugos ir signalizacijos įrenginiai |

31623100-0 | Šviesoforai |

31623200-1 | Vidaus vandenų kelių valdymo, saugos ar signalizacijos įrenginiai |

31623300-2 | Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo, saugos ar signalizacijos įrenginiai |

31623400-3 | Jūros uostų valdymo, saugos ar signalizacijos įrenginiai |

31623500-4 | Oro uostų valdymo, saugos ar signalizacijos įrenginiai |

31623510-7 | Skrydžio savirašiai |

31623520-0 | Oro uostų apšvietimas |

31623600-5 | Signalų generatoriai |

31623700-6 | Antenos signalo šakotuvai |

31623800-7 | Elektrolitinio dengimo mašinos |

31623900-8 | Pervažų valdymo signalizacijos įrenginiai |

31624000-6 | Informacinės lentos |

31624100-7 | Besikeičiančios informacijos švieslentės |

31625000-3 | Apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos įrenginiai |

31625100-4 | Ugnies detekcijos sistemos |

31625200-5 | Gaisrinės signalizacijos sistemos |

31625300-6 | Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemos |

31630000-1 | Magnetai |

31640000-4 | Individualių funkcijų mašinos ir aparatai |

31641000-1 | Treniruokliai |

31641100-2 | Vairavimo treniruokliai |

31641200-3 | Koviniai treniruokliai |

31641300-4 | Mokomieji treniruokliai |

31642000-8 | Elektroniniai detektoriai |

31642100-9 | Metalinių vamzdžių detektoriai |

31642200-0 | Minų detektoriai |

31642300-1 | Plastmasių detektoriai |

31642400-2 | Nemetalinių objektų detektoriai |

31642500-3 | Medienos detektoriai |

31643000-5 | Dalelių greitintuvai |

31643100-6 | Tiesiniai greitintuvai |

31644000-2 | Įvairūs duomenų įrašymo prietaisai |

31645000-9 | Kiniško biliardo įranga |

31650000-7 | Izoliaciniai įtaisai |

31660000-0 | Anglies elektrodai |

31670000-3 | Mašinų ar aparatų elektrinės dalys |

31680000-6 | Elektriniai maitinimo šaltiniai ir priedai |

31681000-3 | Elektriniai priedai |

31681100-4 | Elektriniai kontaktai |

31681200-5 | Elektriniai siurbliai |

31681300-6 | Elektros grandinės (grandynai) |

31681400-7 | Elektriniai komponentai |

31681410-0 | Elektros medžiagos |

31681500-8 | Krovikliai |

31682000-0 | Elektros šaltiniai |

31682100-1 | Elektros dėžės |

31682200-2 | Matavimo prietaisų skydai |

31682210-5 | Matavimo ir valdymo įrenginiai |

31682220-8 | Maišymo skydai |

31682230-1 | Grafiniai displėjų skydai |

31682300-3 | Vidutinės įtampos įrenginiai |

31682310-6 | Vidutinės įtampos skydai |

31682400-4 | Elektros oriniai įrenginiai |

31682410-7 | Oriniai kabelių laikikliai |

31682500-5 | Avariniai elektros įrenginiai |

31682510-8 | Avarinės energijos sistemos |

31682520-1 | Avarinio išjungimo sistemos |

31682530-4 | Avarinio maitinimo sistemos |

31682540-7 | Pastočių įrenginiai |

31700000-3 | Elektroniniai, elektromechaniniai ir elektrotechniniai reikmenys |

31710000-6 | Elektroninė įranga |

31711000-3 | Elektroniniai reikmenys |

31711100-4 | Elektroniniai komponentai |

31711110-7 | Siųstuvai-imtuvai |

31711120-0 | Keitikliai |

31711130-3 | Varžai |

31711140-6 | Elektrodai |

31711200-5 | Elektroninės informacijos lentos |

31711300-6 | Elektroninės chronometravimo sistemos |

31711310-9 | Registravimo sistemos |

31712000-0 | Mikroelektronikos įrenginiai ir aparatai bei mikrosistemos |

31712100-1 | Mikroelektronikos įrenginiai ir aparatai |

31712200-2 | Mikrosistemos |

31720000-9 | Elektromechaniniai įrenginiai |

31730000-2 | Elektrotechniniai įrenginiai |

31731000-9 | Elektrotechniniai reikmenys |

32000000-3 | Radijas, televizija, komunikacija, telekomunikacija ir su jais susiję įrenginiai ir aparatai |

32100000-4 | Elektroniniai vožtuvai, vamzdžiai ir elektroniniai komponentai |

32110000-7 | Elektros kondensatoriai |

32111000-4 | Pastovieji kondensatoriai |

32112000-1 | Kintamieji arba paderinamieji kondensatoriai |

32120000-0 | Elektros varžai |

32130000-3 | Spausdintinės grandinės |

32131000-0 | Pripildytos spausdintinių grandinių plokštės |

32132000-7 | Nepripildytos spausdintinių grandinių plokštės |

32140000-6 | Elektroninės lempos ir elektroniniai vamzdžiai |

32141000-3 | Kineskopai |

32141100-4 | Televizijos kameros vaizdo perdavimo vamzdžiai |

32142000-0 | Mikrobanginės lempos ir įranga |

32142100-1 | Magnetronai |

32142200-2 | Mikrobanginė įranga |

32142210-5 | Mikrobanginė radijo aparatūra |

32142300-3 | Klistronai |

32143000-7 | Elektroninės lempos |

32144000-4 | Radijo imtuvų ar stiprintuvų elektroninės lempos |

32150000-9 | Puslaidininkiai |

32151000-6 | Diodai |

32152000-3 | Šviesos diodai |

32153000-0 | Tranzistoriai |

32154000-7 | Sumontuoti pjeroelektriniai kristalai |

32160000-2 | Elektroniniai integriniai grandynai ir mikromazgai |

32161000-9 | Telefono kortelės |

32161100-0 | SIM kortelės |

32162000-6 | Kortelės su integriniais grandynais |

32163000-3 | Integriniai elektroniniai grandynai |

32164000-0 | Mikromazgai |

32165000-7 | Mikroprocesoriai |

32170000-5 | Elektroninių mazgų dalys |

32171000-2 | Elektros kondensatorių dalys |

32172000-9 | Elektros varžų, reostatų ir potenciometrų dalys |

32173000-6 | Elektroninių lempų dalys |

32180000-8 | Moduliai |

32200000-5 | Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo arba televizijos signalų siųstuvai |

32210000-8 | Transliavimo įranga |

32211000-5 | Radijo ir televizijos programų kūrimo įranga |

32220000-1 | Televizijos siųstuvai be imtuvų |

32221000-8 | Radijo švyturiai |

32222000-5 | Vaizdo signalo kodavimo mašinos |

32223000-2 | Vaizdo siųstuvai |

32224000-9 | Televizijos siųstuvai |

32230000-4 | Radijo siųstuvai su imtuvais |

32231000-1 | Uždarosios televizijos aparatūra |

32232000-8 | Vaizdo konferencijų įranga |

32233000-5 | Radijo dažnius stiprinančios stotys |

32234000-2 | Uždarosios televizijos kameros |

32235000-9 | Uždaroji stebėjimo sistema |

32236000-6 | Radiotelefonai |

32237000-3 | Nešiojamosios radijo stotelės |

32240000-7 | Televizijos kameros |

32250000-0 | Mobilieji telefonai |

32251000-7 | Automobilių telefonai |

32252000-4 | GSM telefonai |

32260000-3 | Duomenų siuntimo įrenginiai |

32270000-6 | Skaitmeniniai siųstuvai |

32300000-6 | Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai |

32310000-9 | Radijo imtuvai |

32320000-2 | Televizijos ir garso bei vaizdo aparatūra |

32321000-9 | Televizijos projekcinė įranga |

32321100-0 | Kino filmų aparatūra |

32321200-1 | Garso ir vaizdo aparatūra |

32321300-2 | Garso ir vaizdo medžiagos |

32322000-6 | Daugialypės terpės įranga |

32323000-3 | Vaizdo monitoriai |

32323100-4 | Spalvotieji vaizdo monitoriai |

32323200-5 | Nespalvotieji vaizdo monitoriai |

32323300-6 | Vaizdo aparatūra |

32323400-7 | Vaizdo atkūrimo aparatūra |

32323500-8 | Stebėjimo videosistema |

32324000-0 | Televizoriai |

32324100-1 | Spalvoti televizoriai |

32324200-2 | Nespalvoti televizoriai |

32324300-3 | Televizijos aparatūra |

32324400-4 | Televizijos antenos |

32324500-5 | Videoimtuvai |

32330000-5 | Garso ir vaizdo įrašymo ir atgaminimo aparatai |

32331000-2 | Gramofonai, patefonai, elektrofonai |

32331100-3 | Grotuvai |

32331200-4 | Kasetiniai grotuvai |

32331300-5 | Garso atgaminimo aparatai |

32331400-6 | Kompaktinių diskų grotuvai |

32332000-9 | Magnetofonai |

32332100-0 | Diktofonai |

32332200-1 | Telefono atsakikliai |

32332300-2 | Garso įrašymo įtaisai |

32333000-6 | Vaizdo įrašymo ar atkūrimo aparatai |

32333100-7 | Vaizdo įrašymo įtaisai |

32333200-8 | Videokameros |

32333300-9 | Vaizdo atkūrimo aparatai |

32333400-0 | Vaizdajuosčių grotuvai |

32340000-8 | Mikrofonai ir garsiakalbiai |

32341000-5 | Mikrofonai |

32342000-2 | Garsiakalbiai |

32342100-3 | Ausinės |

32342200-4 | Ausinukai |

32342300-5 | Mikrofonai ir patalpų įgarsinimo įranga |

32342400-6 | Akustiniai įtaisai |

32342410-9 | Garso aparatūra |

32342420-2 | Garso operatoriaus pultas |

32342430-5 | Garso sutankinimo sistema |

32342440-8 | Balso pašto sistema |

32342450-1 | Balso įrašymo įtaisai |

32343000-9 | Stiprintuvai |

32343100-0 | Garso dažnių stiprintuvai |

32343200-1 | Megafonai |

32344000-6 | Radiotelefonijos ir radiotelegrafijos imtuvai |

32344100-7 | Nešiojamieji iškvietimo ir paieškos imtuvai |

32344110-0 | Balso registravimo sistema |

32344200-8 | Radijo imtuvai |

32344210-1 | Radioaparatūra |

32344220-4 | Radijo paieškos imtuvai |

32344230-7 | Radijo stotys |

32344240-0 | Radijo bokštai |

32344250-3 | Radijo įranga |

32344260-6 | Radijo ir daugiakanalė aparatūra |

32344270-9 | Radijo ir telefono valdymo sistema |

32344280-2 | Nešiojamieji radioaparatai |

32350000-1 | Garso ir vaizdo aparatūros dalys |

32351000-8 | Garso ir vaizdo aparatūros priedai |

32351100-9 | Videoredagavimo aparatūra |

32351200-0 | Ekranai |

32352000-5 | Antenos ir reflektoriai |

32352100-6 | Radijo ir radarų įrenginių dalys |

32352200-7 | Radarų atsarginės dalys ir priedai |

32360000-4 | Vidinio ryšio aparatūra |

32400000-7 | Tinklai |

32410000-0 | Vietinis tinklas |

32411000-7 | Žiedinis estafetinis tinklas |

32412000-4 | Ryšių tinklas |

32412100-5 | Telekomunikacijų tinklas |

32412110-8 | Interneto tinklas |

32412120-1 | Intraneto tinklas |

32413000-1 | Integruotasis tinklas |

32413100-2 | Tinklo kelvedis |

32415000-5 | "Ethernet" tinklas |

32416000-2 | ISDN tinklas |

32416100-3 | ISDX tinklas |

32417000-9 | Daugialypės terpės tinklai |

32418000-6 | Radijo tinklas |

32420000-3 | Tinklo įranga |

32421000-0 | Tinklo kabelių sistema |

32422000-7 | Tinklo komponentai |

32423000-4 | Tinklo telktuvas |

32424000-1 | Tinklo infrastruktūra |

32425000-8 | Operacinė tinklo sistema |

32426000-5 | Tinklo leidybos sistema |

32427000-2 | Tinklo sistema |

32428000-9 | Tinklo plėtotė |

32429000-6 | Telefono ryšio tinklo įrenginiai |

32430000-6 | Teritorinis tinklas |

32440000-9 | Telemetrijos ir terminalo įrenginiai |

32441000-6 | Telemetrijos įrenginiai |

32441100-7 | Telemetrinė stebėjimo sistema |

32441200-8 | Telemetrijos ir valdymo įrenginiai |

32441300-9 | Telematinės sistemos |

32442000-3 | Galiniai įrenginiai |

32442100-4 | Išvadų skydai |

32442200-5 | Skirstomosios dėžės |

32442300-6 | Galinių įrenginių emuliatoriai |

32442400-7 | Baigos blokai |

32500000-8 | Telekomunikacijų įranga ir reikmenys |

32510000-1 | Bevielių telekomunikacijų sistema |

32520000-4 | Telekomunikacijų kabeliai ir įranga |

32521000-1 | Telekomunikacijų kabeliai |

32522000-8 | Telekomunikacijų įranga |

32523000-5 | Telekomunikacijų priemonės |

32524000-2 | Telekomunikacijų sistema |

32530000-7 | Aparatūra, susijusi su palydoviniu ryšiu |

32531000-4 | Palydovinio ryšio aparatūra |

32532000-1 | Palydovinės antenos |

32533000-8 | Palydovinio ryšio antžeminės stotys |

32534000-5 | Palydovinės platformos |

32540000-0 | Perjungimo skydai |

32541000-7 | Perjungimo įrenginiai |

32542000-4 | Perjungimo pultai |

32543000-1 | Telefonų skirstikliai |

32544000-8 | PABX aparatūra |

32545000-5 | PABX sistemos |

32546000-2 | Skaitmeniniai komutavimo įrenginiai |

32546100-3 | Skaitmeniniai perjungimo skydai |

32547000-9 | Vakuuminiai perjungimo skydai |

32550000-3 | Telefono ryšio įranga |

32551000-0 | Telefono kabeliai ir su jais susiję įrenginiai |

32551100-1 | Telefono jungtys |

32551200-2 | Telefonų stotys |

32551300-3 | Telefono ausinės |

32551400-4 | Telefono ryšio tinklas |

32551500-5 | Telefono kabeliai |

32552000-7 | Laidinės telefonijos ir telegrafijos elektros aparatai |

32552100-8 | Telefono aparatai |

32552110-1 | Belaidžiai telefonai |

32552120-4 | Avariniai telefonai |

32552130-7 | Viešieji telefonai |

32552140-0 | Taksofonų įrenginiai |

32552200-9 | Telespausdintuvai |

32552300-0 | Telefono ar telegrafo komutatoriai |

32552310-3 | Skaitmeninės telefonų stotys |

32552320-6 | Multiplekseriai |

32552330-9 | Telefono komutatoriai |

32552400-1 | Garsinio dažnio signalo keitimo aparatūra |

32552410-4 | Modemai |

32552420-7 | Dažnių keitiklis |

32552430-0 | Kodavimo įrenginiai |

32552500-2 | Teleteksto aparatai |

32552510-5 | Videoteksto terminalai |

32552520-8 | Telekso aparatūra |

32552600-3 | Telefonspynės |

32553000-4 | Telefonijos ar telegrafijos elektros aparatų dalys |

32560000-6 | Fibrooptinės medžiagos |

32561000-3 | Fibrooptinės jungtys |

32570000-9 | Ryšių aparatūra |

32571000-6 | Ryšių infrastruktūra |

32572000-3 | Ryšių kabelis |

32572100-4 | Ryšių kabelis su daugiagysliais elektros laidininkais |

32572200-5 | Ryšių kabelis su bendraašiais elektros laidininkais |

32572300-6 | Specialiosios paskirties ryšių kabelis |

32573000-0 | Ryšių valdymo sistema |

32580000-2 | Duomenų įranga |

32581000-9 | Duomenų perdavimo įranga |

32581100-0 | Duomenų perdavimo kabelis |

32581110-3 | Duomenų perdavimo kabelis su daugiagysliais elektros laidininkais |

32581120-6 | Duomenų perdavimo kabelis su bendraašiais laidininkais |

32581130-9 | Specialios paskirties duomenų perdavimo kabelis |

32582000-6 | Duomenų nešliai |

32583000-3 | Duomenų ir balso terpės |

32584000-0 | Duomenų perdavimo terpės |

33000000-0 | Medicinos ir laboratoriniai prietaisai, optikos ir precizijos prietaisai, įvairių tipų laikrodžiai, farmacijos ir kitos medicininės medžiagos |

33100000-1 | Medicinos prietaisai |

33110000-4 | Introskopijos aparatūra, naudojama medicinoje, stomatologijoje ir veterinarijoje |

33111000-1 | Rentgeno prietaisai |

33111100-2 | Rentgeno tyrimų stalas |

33111200-3 | Rentgeno tyrimų darbo įranga |

33111300-4 | Rentgeno tyrimų duomenų apdorojimo prietaisai |

33111400-5 | Rentgeno fluoroskopijos prietaisai |

33111500-6 | Stomatologinis rentgenas |

33111600-7 | Radiografijos prietaisai |

33111610-0 | Magnetinio rezonanso įranga |

33111620-3 | Gama kameros |

33111640-9 | Termografai |

33111650-2 | Mamografijos įranga |

33111700-8 | Angiografijos operacinė |

33111710-1 | Angiografijos medžiagos |

33111720-4 | Angiografijos prietaisai |

33111721-1 | Skaitmeniniai angiografijos prietaisai |

33111730-7 | Angioplastikos medžiagos |

33111740-0 | Angioplastikos prietaisai |

33111800-9 | Diagnostinė rentgeno sistema |

33112000-8 | Aido, ultragarso ir doplerio introskopijos įranga |

33112100-9 | Ultragarsinis širdies detektorius |

33112200-0 | Ultragarso įranga |

33112300-1 | Ultragarsiniai skaitytuvai |

33112310-4 | Spalvoto srovės vaizdo doplerio aparatūra |

33112320-7 | Doplerio įrenginiai |

33112330-0 | Echoencefalografai |

33112340-3 | Echokardiografai |

33113000-5 | Magnetinio rezonanso introskopijos įranga |

33113100-6 | Magnetinio rezonanso skeneriai |

33113110-9 | Branduolinio magnetinio rezonanso skeneriai |

33114000-2 | Spektroskopijos prietaisai |

33115000-9 | Tomografijos prietaisai |

33115100-0 | Kompiuterinės tomografijos (CT) skeneriai |

33115200-1 | Kompiuterinės tomografijos (CAT) skeneriai |

33120000-7 | Funkciniai tyrimai |

33121000-4 | Ilgalaikė ambulatorinė registravimo sistema |

33121100-5 | Elektroencefalografai |

33121200-6 | Scintigrafijos prietaisai |

33121300-7 | Elektromiografai |

33121400-8 | Audiometrai |

33121500-9 | Elektrokardiogramos |

33122000-1 | Oftalmologija |

33123000-8 | Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimo ir stebėjimo prietaisai |

33123100-9 | Kraujospūdžio matavimo prietaisai |

33123200-0 | Elektrokardiografijos prietaisai |

33123210-3 | Širdies veiklos stebėsenos prietaisai |

33123220-6 | Kardioangiografijos prietaisai |

33123230-9 | Kardiografai |

33124000-5 | Diagnostikos, radiodiagnostikos prietaisai ir medžiagos |

33124100-6 | Diagnostikos prietaisai |

33124110-9 | Diagnostikos sistemos |

33124120-2 | Ultragarsinės diagnostikos prietaisai |

33124130-5 | Diagnostikos medžiagos |

33124131-2 | Reagentų juostelės |

33124200-7 | Radiodiagnostikos prietaisai |

33124210-0 | Radiodiagnostikos medžiagos |

33125000-2 | Urologinių tyrimų prietaisai |

33126000-9 | Stomatologijos prietaisai |

33127000-6 | Imuninių tyrimų prietaisai |

33130000-0 | Stomatologija |

33131000-7 | Stomatologijos rankiniai instrumentai |

33131100-8 | Stomatologinės chirurgijos instrumentai |

33131200-9 | Stomatologinės adatos, naudojamos žaizdoms siūti |

33131300-0 | Vienkartiniai stomatologiniai instrumentai |

33131400-1 | Stomatologiniai tyrimai |

33131500-2 | Dantų traukimo instrumentai |

33131510-5 | Dantų grąžtai |

33131600-3 | Dantų plombavimo instrumentai |

33132000-4 | Dantų implantai |

33133000-1 | Dantų atspaudų priedai |

33134000-8 | Endodontiniai priedai |

33135000-5 | Ortodontinės priemonės |

33136000-2 | Rotaciniai ir šlifavimo instrumentai |

33137000-9 | Stomatologinės profilaktikos priedai |

33138000-6 | Dantų protezavimo gaminiai |

33138100-7 | Dantų protezai |

33140000-3 | Medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos |

33141000-0 | Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos |

33141100-1 | Tvarsliava; kabutės, žaizdų siuvimo ir ligatūros reikmenys |

33141110-4 | Tvarsliava |

33141111-1 | Lipnūs tvarsčiai |

33141112-8 | Pleistrai |

33141113-5 | Bandažai |

33141114-2 | Medicininė marlė |

33141115-9 | Medicininė vata |

33141116-6 | Tvarsliavos paketai |

33141117-3 | Vata |

33141118-0 | Tamponai |

33141119-7 | Skarelės |

33141120-7 | Kabutės, žaizdų siuvimo ir ligatūros reikmenys |

33141121-4 | Chiruginiai siuvimo reikmenys |

33141122-1 | Kabučių segikliai |

33141123-8 | Aštrių instrumentų talpyklos |

33141124-5 | Žaizdų siuvimo aparatai |

33141125-2 | Chirurginės siuvimo medžiagos |

33141126-9 | Ligatūros |

33141127-6 | Absorbcinės kraujo sustabdymo priemonės |

33141128-3 | Adatos, naudojamos žaizdoms siūti |

33141200-2 | Kateteriai |

33141210-5 | Balioniniai kateteriai |

33141220-8 | Kaniulės |

33141230-1 | Plėtikliai |

33141240-4 | Kateterių priedai |

33141300-3 | Venų punkcijų, kraujo ėmimo prietaisai |

33141310-6 | Švirkštai |

33141320-9 | Medicininės adatos |

33141400-4 | Vielos žirklės ir mažapjūviai skalpeliai, chirurginės pirštinės |

33141410-7 | Vielos žirklės ir mažapjūviai skalpeliai |

33141411-4 | Skalpeliai ir peiliukai |

33141420-0 | Chirurginės pirštinės |

33141500-5 | Hematologinės medžiagos |

33141510-8 | Kraujo preparatai |

33141520-1 | Plazmos preparatai |

33141530-4 | Kraujo koaguliantai |

33141540-7 | Albuminas |

33141550-0 | Heparinas |

33141560-3 | Žmogaus organai |

33141570-6 | Žmogaus kraujas |

33141580-9 | Gyvūnų kraujas |

33141600-6 | Rinktuvai, rinkimo maišai, drenai ir rinkiniai |

33141610-9 | Rinkimo maišai |

33141611-6 | Šlapimo rinkimo maišas |

33141612-3 | Kraujo rinkimo maišas |

33141620-2 | Medicininiai rinkiniai |

33141621-9 | Nelaikymo slaugos rinkiniai |

33141622-6 | AIDS profilaktikos rinkinys |

33141623-3 | Pirmosios pagalbos rinkiniai – dėžutės |

33141624-0 | Dėžutės gydytojo skirtiems vaistams sudėti |

33141625-7 | Diagnostikos rinkiniai |

33141626-4 | Dozavimo rinkiniai |

33141630-5 | Kraujo plazmos filtrai |

33141640-8 | Drenai |

33141641-5 | Mėginiai |

33141642-2 | Drenų priedai |

33141700-7 | Ortopedinės medžiagos |

33141710-0 | Ramentai |

33141720-3 | Priemonės, padedančios vaikščioti |

33141730-6 | Chirurginės apykaklės |

33141740-9 | Ortopedinė avalynė |

33141750-2 | Dirbtiniai sąnariai |

33141760-5 | Įtvarai |

33141770-8 | Įtaisai lūžiams gydyti, osteosintezės vinys ir plokštelės |

33141800-8 | Stomatologinės medžiagos |

33141810-1 | Dantų plombavimo medžiagos |

33141820-4 | Dantys |

33141821-1 | Porceliano dantys |

33141822-8 | Akrilo dantys |

33141830-7 | Cemento pagrindas |

33141840-0 | Stomatologinės kraujo stabdymo priemonės |

33141850-3 | Burnos ertmės higienos priemonės |

33142000-7 | Kartotinio vartojimo medžiagos |

33150000-6 | Terapija |

33151000-3 | Radioterapijos prietaisai ir medžiagos |

33151100-4 | Gama terapijos prietaisai |

33151200-5 | Rentgeno terapijos prietaisai |

33151300-6 | Spektrografai |

33151400-7 | Radioterapijos medžiagos |

33152000-0 | Inkubatoriai |

33153000-7 | Litotriptoriai |

33154000-4 | Mechanoterapijos prietaisai |

33155000-1 | Fizinės terapijos prietaisai |

33156000-8 | Psichologiniai testavimo prietaisai |

33157000-5 | Dujų terapijos ir kvėpavimo prietaisai |

33157100-6 | Medicininių dujų kaukės |

33157110-9 | Deguonies kaukės |

33157200-7 | Gydymo deguonimi rinkiniai |

33157300-8 | Deguonies palapinės |

33157400-9 | Medicininiai kvėpavimo prietaisai |

33157500-0 | Hiperbarinės kameros |

33157700-2 | Pūtimo indas |

33157800-3 | Deguonies pateikimo įranga |

33157810-6 | Deguonies terapijos įranga |

33158000-2 | Gydymas elektra, elektromagnetiniu lauku ir mechaniniu poveikiu |

33158100-3 | Elektromagnetinė įranga |

33158200-4 | Elektroterapijos prietaisai |

33158210-7 | Stimuliatorius |

33158300-5 | Medicininiai ultravioletinių spindulių prietaisai |

33158400-6 | Mechanoterapijos įranga |

33158500-7 | Medicininiai infraraudonųjų spindulių prietaisai |

33159000-9 | Klinikinės chemijos sistema |

33160000-9 | Operacinių techninė įranga |

33161000-6 | Elektrochirurgijos įranga |

33162000-3 | Operacinės įrenginiai ir instrumentai |

33162100-4 | Operacinės įrenginiai |

33162200-5 | Operacinės instrumentai |

33163000-0 | Medicininės paskirties tentai |

33164000-7 | Koloskopijos prietaisai |

33164100-8 | Kolposkopas |

33165000-4 | Kriochirurgijos ir krioterapijos prietaisai |

33166000-1 | Dermatologijos prietaisai |

33167000-8 | Chirurginiai šviesos šaltiniai |

33168000-5 | Endoskopijos ir endochirurgijos prietaisai |

33168100-6 | Endoskopai |

33169000-2 | Chirurginiai instrumentai |

33169100-3 | Chirurginis lazeris |

33170000-2 | Anestezija ir reanimacija |

33171000-9 | Anestezijos ir reanimacijos instrumentai |

33171100-0 | Anestezijos instrumentai |

33171110-3 | Anestezijos kaukė |

33171200-1 | Reanimacijos instrumentai |

33171210-4 | Reanimacijos kaukė |

33172000-6 | Anestezijos ir reanimacijos prietaisai |

33172100-7 | Anestezijos prietaisai |

33172200-8 | Reanimacijos prietaisai |

33180000-5 | Funkcinio pobūdžio palaikymas |

33181000-2 | Inkstų veiklos palaikymo prietaisai |

33181100-3 | Hemodializės prietaisai |

33181200-4 | Dializės filtrai |

33181300-5 | Individualus hemodializės monitorius |

33181400-6 | Mobilusis hemodializės aparatas |

33181500-7 | Nefrologinės medžiagos |

33181510-0 | Nefrologiniai tirpalai |

33181520-3 | Hemodializės medžiagos |

33182000-9 | Širdies veiklos palaikymo prietaisai |

33182100-0 | Defibriliatorius |

33182200-1 | Širdies stimuliavimo prietaisai |

33182210-4 | Širdies stimuliatorius |

33182220-7 | Širdies vožtuvas |

33182230-0 | Skilvelis |

33182240-3 | Širdies stimuliatorių dalys ir priedai |

33182241-0 | Širdies stimuliatorių maitinimo elementai |

33182300-2 | Širdies chirurgijos įrenginiai |

33182400-3 | Rentgenokardiografijos sistema |

33183000-6 | Ortopediniai prietaisai |

33183100-7 | Ortopediniai implantai |

33183200-8 | Ortopediniai protezai |

33183300-9 | Osteosintezės prietaisai |

33184000-3 | Dirbtinės kūno dalys |

33184100-4 | Chirurginiai implantai |

33184200-5 | Kraujagyslių protezai |

33184300-6 | Dirbtinės širdies dalys |

33184400-7 | Krūtų protezai |

33184500-8 | Širdies vainikinių kraujagyslių endoprotezai |

33184600-9 | Dirbtinės akys |

33185000-0 | Klausos aparatai |

33185100-1 | Klausos aparatų dalys ir priedai |

33185200-2 | Kochlearinis implantas |

33185300-3 | Otolaringologiniai implantai |

33185400-4 | Dirbtinės gerklos |

33186000-7 | Dirbtinė kraujotaka |

33186100-8 | Oksigenatorius |

33190000-8 | Įvairūs medicinos prietaisai |

33191000-5 | Sterilizacijos, dezinfekcijos ir higienos prietaisai |

33191100-6 | Sterilizatorius |

33191110-9 | Autoklavai |

33192000-2 | Medicininiai baldai |

33192100-3 | Medicininės paskirties lovos |

33192110-6 | Ortopedinės lovos |

33192120-9 | Ligoninės lovos |

33192130-2 | Lovos su varikliais |

33192140-5 | Psichinių ligonių lovos |

33192150-8 | Gydymo lovos |

33192160-1 | Neštuvai |

33192200-4 | Medicininiai stalai |

33192210-7 | Tyrimų stalai |

33192220-0 | Skrodimų stalai |

33192230-3 | Operaciniai stalai |

33192300-5 | Medicininiai baldai (išskyrus lovas ir stalus) |

33192310-8 | Prie medicininių lovų tvirtinami tempimo ir kabinimo įrenginiai |

33192320-1 | Šlapimo butelių laikikliai |

33192330-4 | Transfuzijos įranga |

33192340-7 | Operacinių baldai (išskyrus stalus) |

33192400-6 | Stomatologinė darbo įranga |

33192410-9 | Stomatologinės kėdės |

33193000-9 | Invalidų vežimėliai, invalidų kėdės su ratukais ir su jais susiję prietaisai |

33193100-0 | Invalidų vežimėliai ir invalidų kėdės su ratukais |

33193110-3 | Invalidų vežimėliai |

33193120-6 | Invalidų kėdės su ratukais |

33193121-3 | Invalidų kėdės su ratukais ir su varikliais |

33193200-1 | Invalidų vežimėlių ir invalidų kėdžių su ratukais dalys ir pagalbiniai reikmenys |

33193210-4 | Invalidų vežimėlių dalys ir pagalbiniai reikmenys |

33193211-1 | Invalidų vežimėlių varikliai |

33193212-8 | Invalidų vežimėlių vairavimo prietaisai |

33193213-5 | Invalidų vežimėlių valdymo prietaisai |

33193214-2 | Invalidų vežimėlių važiuoklės |

33193220-7 | Invalidų kėdžių su ratukais dalys ir pagalbiniai reikmenys |

33193221-4 | Invalidų kėdžių su ratukais pagalvėlės |

33193222-1 | Invalidų kėdžių su ratukais korpusai |

33193223-8 | Invalidų kėdžių su ratukais sėdynės |

33193224-5 | Invalidų kėdžių su ratukais ratai |

33194000-6 | Transfuziniai ir infuziniai prietaisai ir instrumentai |

33194100-7 | Infuziniai prietaisai ir instrumentai |

33194110-0 | Infuzinės pompos |

33194120-3 | Gaminiai infuzijoms |

33194200-8 | Transfuziniai prietaisai ir instrumentai |

33194210-1 | Kraujo perpylimo prietaisai |

33194220-4 | Kraujo perpylimo medžiagos |

33195000-3 | Ligonių stebėsenos sistema |

33195100-4 | Monitoriai |

33195110-7 | Kvėpavimo monitoriai |

33195200-5 | Centrinis stebėsenos pultas |

33196000-0 | Pagalbinės medicininės priemonės |

33196100-1 | Įrenginiai seniems žmonėms |

33196200-2 | Įrenginiai neįgaliesiems |

33200000-2 | Matavimo, tikrinimo, bandymo ir navigacijos prietaisai bei įtaisai |

33210000-5 | Navigacijos, meteorologijos, geologijos ir geofizikos prietaisai |

33211000-2 | Navigacijos prietaisai |

33211100-3 | Įrenginiai, naudojami krypčiai nustatyti |

33211110-6 | Kompasai |

33211200-4 | Sekstantai |

33211210-7 | Pasaulinė vietos nustatymo sistema |

33211300-5 | Hidrolokatoriai |

33211400-6 | Echolotai |

33211500-7 | Radarai |

33211510-0 | Paieškos radariniai įrenginiai |

33212000-9 | Geodeziniai, hidrografiniai, okeanografiniai, hidrologiniai ir meteorologiniai prietaisai ir reikmenys |

33212100-0 | Telemetrijos aparatai |

33212200-1 | Geodeziniai prietaisai |

33212210-4 | Hidrografiniai prietaisai |

33212220-7 | Meteorologiniai pretaisai |

33212230-0 | Geologiniai įrenginiai |

33212240-3 | Seisminiai įrenginiai |

33212250-6 | Topografiniai įrenginiai |

33212300-2 | Teodolitai |

33220000-8 | Nuotolinio valdymo įrenginiai |

33221000-5 | Nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai |

33222000-2 | Nuotolinio valdymo pavojaus signalų prietaisai |

33230000-1 | Tikslios svarstyklės, ilgio matavimo (braižymo ir apskaičiavimo) prietaisai |

33231000-8 | Tikslios svarstyklės |

33232000-5 | Braižybos stalai |

33232100-6 | Braižybos mašinos |

33232200-7 | Pantografai |

33232300-8 | Slankiosios liniuotės |

33233000-2 | Rankiniai ilgio matavimo prietaisai |

33240000-4 | Kiekio matavimo prietaisai |

33241000-1 | Spinduliavimo matavimo aparatai |

33241100-2 | Elektronų pluoštą registruojantys prietaisai |

33241200-3 | Spinduliavimo dozimetrai |

33241300-4 | Elektros matavimo prietaisai |

33241310-7 | Ampermetrai |

33241320-0 | Voltmetrai |

33241400-5 | Geigerio skaitikliai |

33241500-6 | Užterštumo stebėsenos prietaisai |

33241600-7 | Spinduliavimo monitoriai |

33242000-8 | Osciloskopai |

33242100-9 | Oscilografai |

33243000-5 | Paklaidų stebėsenos įrenginiai |

33244000-2 | Taršos stebėsenos prietaisai |

33250000-7 | Fizinių savybių nustatymo prietaisai |

33251000-4 | Matavimo prietaisai |

33251100-5 | Hidrometrai |

33251200-6 | Termometrai |

33251300-7 | Pirometrai |

33251400-8 | Barometrai |

33251500-9 | Higrometrai |

33251600-0 | Psichrometrai |

33252000-1 | Skysčių ir dujų srauto, lygio ir spaudimo matavimo prietaisai |

33252100-2 | Srovę matuojantys įrenginiai |

33252110-5 | Vandens skaitikliai |

33252200-3 | Lygio matavimo įrenginiai |

33252300-4 | Spaudimo matavimo įrenginiai |

33252310-7 | Spaudimo matavimo įtaisai |

33252400-5 | Matavimo ir valdymo įrenginiai |

33253000-8 | Detektoriai ir analizės aparatai |

33253100-9 | Detektoriai |

33253110-2 | Dujų detektoriai |

33253120-5 | Dūmų detektoriai |

33253130-8 | Defektų detektoriai |

33253200-0 | Analizės aparatai |

33253210-3 | Dujų analizės aparatai |

33253220-6 | Chromatografai |

33253221-3 | Dujų chromatografai |

33253230-9 | Dūmų analizės aparatai |

33253300-1 | Spektrometrai |

33253310-4 | Masės spektrometrai |

33253320-7 | Emisijos matavimo įrenginiai |

33253321-4 | Emisijos spektrometras |

33253330-0 | Spektro analizatorius |

33253400-2 | Analizatoriai |

33253410-5 | Plitimo analizatoriai |

33253420-8 | Garsą matuojantys įrenginiai |

33253430-1 | Triukšmą matuojantys įrenginiai |

33253440-4 | Vibracijos analizatoriai |

33253450-7 | Biocheminiai analizatoriai |

33253451-4 | Citometrai |

33253452-1 | Kraujo analizatoriai |

33253453-8 | Pieno analizatoriai |

33253454-5 | Biomedicininiai įrenginiai |

33253455-2 | Kraujo forminių elementų kiekio skaičiavimo prietaisas |

33253456-9 | Cheminis analizatorius |

33253457-6 | Hematologinis analizatoriai |

33253458-3 | Imunologiniai analizatoriai |

33253500-3 | Skysčių detektoriai |

33260000-0 | Tikrinimo ir bandymo aparatai |

33261000-7 | Mikroskopai |

33261100-8 | Elektroniniai mikroskopai |

33261110-1 | Nuskaitantys elektroniniai mikroskopai |

33261120-4 | Transmisinis elektroninis mikroskopas |

33261200-9 | Skaitytuvai |

33261300-0 | Difrakcijos aparatas |

33262000-4 | Tikrinimo ir matavimo mašinos ir aparatai |

33262100-5 | Litavimo testeriai |

33262200-6 | Hidraulinių stiprintuvų tikrinimo aparatai |

33262300-7 | Dujų detekcijos įrenginiai |

33262400-8 | Narkotikų detektoriai |

33262500-9 | Dujų tikrinimo rinkiniai |

33262600-0 | Sprogmenų detekcijos sistema |

33262610-3 | Bombų detektoriai |

33262700-1 | Dozimetrijos sistema |

33262800-2 | Transporto priemonių įrankiai |

33263000-1 | Skaitikliai |

33263100-2 | Energijos skaitikliai |

33263200-3 | Elektroniniai skaitikliai |

33263300-4 | Magnetiniai skaitikliai |

33263400-5 | Elektros skaitikliai |

33264000-8 | Gamybos produktų kiekio skaitikliai |

33264100-9 | Apsisukimų skaičiaus skaitikliai |

33264110-2 | Transporto priemonių spidometrai |

33264111-9 | Tachometrai |

33264112-6 | Taksometrai |

33264200-0 | Stroboskopai |

33270000-3 | Kontrolės ir reguliavimo prietaisai ir aparatai |

33271000-0 | Greičio ribotuvai |

33280000-6 | Nemedicininė įranga su spinduliavimo šaltiniais |

33281000-3 | Bagažo tikrinimo įrenginiai |

33282000-0 | Rentgeno kontrolės įrenginiai |

33300000-3 | Pramoniniai technologinės kontrolės įrenginiai |

33400000-4 | Optiniai prietaisai |

33410000-7 | Akiniai ir lęšiai |

33411000-4 | Akiniai |

33411100-5 | Akiniai nuo saulės |

33411200-6 | Akinių rėmeliai ir aptaisai |

33412000-1 | Akiniai su optiškai neapdirbtais lęšiais |

33412100-2 | Apsauginiai akiniai |

33412200-3 | Apsauginių akinių rėmeliai ir aptaisai |

33413000-8 | Lęšiai |

33413100-9 | Koreguojantys lęšiai |

33413110-2 | Kontaktiniai lęšiai |

33413111-9 | Intraokuliniai lęšiai |

33413112-6 | Akinių lęšiai |

33420000-0 | Poliarizuojančios medžiagos |

33421000-7 | Fibrooptiniai aparatai |

33422000-4 | Veidrodžiai |

33423000-1 | Optiniai filtrai |

33424000-8 | Optinės pagalbinės priemonės |

33430000-3 | Astronomijos ir optikos prietaisai |

33431000-0 | Binokliai |

33432000-7 | Naktinio regėjimo prietaisai |

33433000-4 | Teleskopiniai taikikliai |

33434000-1 | Optiniai mikroskopai |

33435000-8 | Teleskopai |

33436000-5 | Specialūs optiniai prietaisai |

33436100-6 | Lazeriai |

33436110-9 | Pramoniniai lazeriai |

33440000-6 | Skystųjų kristalų prietaisai |

33441000-3 | Periskopai |

33450000-9 | Fotografijos įranga |

33451000-6 | Fotoaparatai |

33451100-7 | Fotoaparatų lęšiai |

33451200-8 | Fotoaparatų korpusai |

33451300-9 | Fotoaparatai, naudojami spausdinimo plokštėms arba cilindrams paruošti |

33451400-0 | Momentinės fotografijos aparatai |

33451500-1 | Kino kameros |

33452000-3 | Kino projektoriai |

33452100-4 | Projektoriai |

33452110-7 | Skaidrių projektoriai |

33452200-5 | Didintuvai |

33452300-6 | Mažintuvai |

33453000-0 | Fotolaboratorijų aparatai |

33453100-1 | Blykstės |

33453110-3 | Fotoblyksčių lempos |

33453111-0 | Fotoblyksčių kubeliai |

33453200-2 | Fotografiniai didintuvai |

33453300-3 | Fotojuostų ryškinimo aparatai ir įrenginiai |

33453400-4 | Projekciniai ekranai |

33454000-7 | Mikrofilmų ir mikrofišų įrenginiai |

33454100-8 | Mikrofilmų įrenginiai |

33454110-1 | Mikrofilmų skaitymo įrenginiai |

33454200-9 | Mikrofišų įrenginiai |

33454210-2 | Mikrofišų skaitymo įrenginiai |

33454300-0 | Mikroformų įrenginiai |

33454310-3 | Mikroformų skaitymo įrenginiai |

33500000-5 | Laiko matavimo prietaisai |

33510000-8 | Įvairių tipų laikrodžiai |

33511000-5 | Rankiniai ir kiti laikrodžiai |

33511100-6 | Rankiniai laikrodžiai |

33511200-7 | Chronometrai |

33512000-2 | Laikrodžiai |

33512100-3 | Žadintuvai |

33512200-4 | Sieniniai laikrodžiai |

33512300-5 | Transporto priemonių laikrodžiai |

33513000-9 | Laiko registratoriai ir panašūs prietaisai; automobilių stovėjimo vietos laiko skaitikliai |

33513100-0 | Laiko registratoriai |

33513200-1 | Laiko užrašymo įtaisai |

33513300-2 | Automobilių stovėjimo vietos laiko skaitikliai |

33513310-5 | Žetonų skaitikliai |

33513400-3 | Technologinių procesų valdymo laikmačiai |

33513500-4 | Laikrodiniai jungikliai |

34000000-7 | Motorinių transporto priemonių, priekabų ir transporto priemonių dalys |

34100000-8 | Motorinės transporto priemonės |

34110000-1 | Keleiviniai automobiliai |

34111000-8 | Universalūs automobiliai |

34112000-5 | Sedanai |

34113000-2 | Transporto priemonės su 4 ratų pavara |

34113100-3 | Džipai |

34113200-4 | Visureigiai |

34113300-5 | Ne kelių transporto priemonės |

34114000-9 | Specialiosios transporto priemonės |

34114100-0 | Avarinės transporto priemonės |

34114110-3 | Pagalbos transporto priemonės |

34114120-6 | Paramedikų transporto priemonės |

34114121-3 | Greitosios medicinos pagalbos automobiliai |

34114122-0 | Ligonių vežimo transporto priemonės |

34114200-1 | Policijos automobiliai |

34114210-4 | Kalinių vežimo transporto priemonės |

34114300-2 | Socialinės rūpybos transporto priemonės |

34114400-3 | Mikroautobusai |

34115000-6 | Dyzelinės transporto priemonės |

34116000-3 | Motorinės transporto priemonės, skirtos vežti mažiau kaip 10 žmonių |

34117000-0 | Naudotos transporto priemonės |

34120000-4 | Motorinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ir daugiau žmonių |

34121000-1 | Autobusai |

34121100-2 | Viešojo transporto paslaugų autobusai |

34121200-3 | Sujungti autobusai |

34121300-4 | Dviaukščiai autobusai |

34121400-5 | Žemų grindų autobusai |

34122000-8 | Tolimojo susisiekimo autobusai |

34130000-7 | Motorinės transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti |

34131000-4 | Dyzelinės krovininės transporto priemonės |

34132000-1 | Elektriniai krovininiai automobiliai |

34133000-8 | Autotraukiniai |

34133100-9 | Autocisternos |

34133110-2 | Benzinvežiai |

34134000-5 | Platforminiai automobiliai |

34135000-2 | Savivarčiai sunkvežimiai |

34136000-9 | Furgonai |

34136100-0 | Lengvieji furgonai |

34136200-1 | Krovininiai furgonai |

34137000-6 | Naudoti krovininiai automobiliai |

34138000-3 | Kelių vilkikai |

34139000-0 | Važiuoklės |

34139100-1 | Rėminiai automobiliai |

34139200-2 | Kėbulai |

34139300-3 | Automobilių šasi |

34140000-0 | Sunkiosios motorinės transporto priemonės |

34141000-7 | Savivarčiai sunkvežimiai |

34142000-4 | Automobiliniai kranai |

34142100-5 | Bortiniai sunkvežimiai su keltuvu |

34142200-6 | Konteinerių krautuvai |

34143000-1 | Transporto priemonės, naudojamos žemoje temperatūroje |

34144000-8 | Specialios paskirties motorinės transporto priemonės |

34144100-9 | Mobilieji gręžimo bokštai |

34144200-0 | Avarinių tarnybų transporto priemonės |

34144210-3 | Ugniagesių automobiliai |

34144211-0 | Sunkvežimiai su sukamomis kopėčiomis |

34144212-7 | Automobiliai-cisternos |

34144213-4 | Ugniagesių automobiliai |

34144220-6 | Techninės pagalbos automobiliai |

34144300-1 | Kilnojamieji tiltai |

34144400-2 | Kelių priežiūros transporto priemonės |

34144410-5 | Asenizacijos mašinos |

34144420-8 | Druskos barstytuvai |

34144430-1 | Kelių valymo transporto priemonės |

34144431-8 | Šluojamosios mašinos-siurbliai |

34144440-4 | Smėlio ir druskos barstytuvai |

34144450-7 | Gatvių laistymo transporto priemonės |

34144500-3 | Transporto priemonės atliekoms ir nuotekoms vežti |

34144510-6 | Transporto priemonės atliekoms vežti |

34144511-3 | Atliekų rinkimo transporto priemonės |

34144512-0 | Atliekų presavimo transporto priemonės |

34144520-9 | Nuotekų cisternos |

34144600-4 | Karinės transporto priemonės |

34144610-7 | Puolamosios kovinės transporto priemonės |

34144700-5 | Universalios transporto priemonės |

34144710-8 | Autokrautuvai |

34144730-4 | Orlaivių kuro atsargų papildymo transporto priemonės |

34144740-7 | Orlaivių vilkikai |

34144750-0 | Krovininiai automobiliai |

34144751-7 | Apžarginiai transporteriai |

34144760-3 | Mobiliosios bibliotekos |

34144800-6 | Gyvenamieji automobiliai |

34144900-7 | Elektromobiliai |

34144910-0 | Elektrobusai |

34200000-9 | Automobilių kėbulai, priekabos arba puspriekabės |

34210000-2 | Automobilių kėbulai |

34211000-9 | Autobusų kėbulai |

34212000-6 | Greitosios pagalbos automobilių kėbulai |

34213000-3 | Krovininių automobilių kėbulai |

34220000-5 | Priekabos, puspriekabės ir mobilūs konteineriai |

34221000-2 | Specialios paskirties mobilūs konteineriai |

34221100-3 | Mobiliosios gelbėjimo priemonės |

34221200-4 | Mobiliosios avarinės priemonės |

34221300-5 | Cheminio gelbėjimo įranga |

34223000-6 | Priekabos ir puspriekabės |

34223100-7 | Puspriekabės |

34223200-8 | Aviacinių degalų cisternos |

34223300-9 | Priekabos |

34223310-2 | Bendros paskirties priekabos |

34223320-5 | Priekabos arkliams vežti |

34223330-8 | Kilnojamoji priekabų įranga |

34223340-1 | Priekabos-cisternos |

34223350-4 | Priekabos su sukamomis kopėčiomis |

34223360-7 | Kuro atsargų papildymo priekabos |

34223370-0 | Savivartės priekabos |

34223400-0 | Nameliai-autopriekabos ir puspriekabės |

34224000-3 | Priekabų, puspriekabių ir kitų transporto priemonių dalys |

34300000-0 | Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys |

34310000-3 | Varikliai ir variklių dalys |

34311000-0 | Varikliai |

34311100-1 | Vidaus degimo varikliai motorinėms transporto priemonėms bei motociklams |

34311110-4 | Kibirkštinio uždegimo varikliai |

34311120-7 | Slėginio uždegimo varikliai |

34312000-7 | Variklio dalys |

34312100-8 | Ventiliatoriaus diržai |

34312200-9 | Uždegimo žvakės |

34312300-0 | Transporto priemonių radiatoriai |

34312400-1 | Stūmokliai |

34320000-6 | Mechaninės atsarginės dalys, išskyrus variklius ir jų dalis |

34321000-3 | Ašys |

34322000-0 | Stabdžiai ir jų dalys |

34322100-1 | Stabdžių įranga |

34322200-2 | Diskiniai stabdžiai |

34322300-3 | Stabdžių antdėkliai |

34322400-4 | Stabdžių trinkelės |

34322500-5 | Stabdžių trinkelės (būgninių stabdžių) |

34323000-7 | Pavarų dėžės |

34324000-4 | Ratai, dalys ir pagalbiniai reikmenys |

34324100-5 | Ratų balansavimo įranga |

34325000-1 | Duslintuvai ir išmetamieji vamzdžiai |

34326000-8 | Sankabos ir susijusios dalys |

34327000-5 | Vairaračiai, vairo kolonėlės ir vairo mechanizmo karteriai |

34328000-2 | Transporto priemonių kėlikliai |

34330000-9 | Bandymų stendai |

34340000-2 | Transporto priemonių pertvarkymo rinkiniai |

34350000-5 | Saugos diržai |

34360000-8 | Krovininių automobilių atsarginės dalys |

34370000-1 | Furgonų atsarginės dalys |

34380000-4 | Automobilių atsarginės dalys |

34390000-7 | Traktorių reikmenys |

34400000-1 | Motociklai, dviračiai ir šoninės priekabos |

34410000-4 | Motociklai |

34411000-1 | Motociklų dalys ir reikmenys |

34411100-2 | Motociklų šoninės priekabos |

34411110-5 | Motociklų šoninių priekabų dalys ir reikmenys |

34420000-7 | Motoroleriai |

34430000-0 | Dviratis su pagalbiniais varikliais |

34440000-3 | Dviračiai |

34441000-0 | Dviračiai be variklio |

34442000-7 | Dviračių dalys ir reikmenys |

35000000-4 | Transporto įrenginiai |

35100000-5 | Laivai ir valtys |

35110000-8 | Laivai |

35111000-5 | Kariniai laivai |

35111100-6 | Jūrų patruliniai laivai |

35111200-7 | Lėktuvnešiai |

35111300-8 | Povandeniniai laivai |

35112000-2 | Laivai ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti |

35112100-3 | Kruiziniai laivai, keltai ir panašios vandens transporto priemonės, skirtos žmonėms vežti |

35112110-6 | Keltai |

35112120-9 | Kruiziniai laivai |

35112200-4 | Laivai, skirti kroviniams vežti |

35112210-7 | Balkeriai |

35112220-0 | Krovininiai laivai |

35112230-3 | Prekiniai laivai |

35112240-6 | Konteinervežiai |

35112250-9 | Ro-ro laivai |

35112260-2 | Tanklaiviai |

35112270-5 | Laivai automobiliams vežti |

35112280-8 | Laivai-šaldytuvai |

35113000-9 | Žvejybos ir kiti specialūs laivai |

35113100-0 | Žvejybos laivai ir žuvų perdirbimo laivai |

35113110-3 | Žvejybos laivai |

35113120-6 | Žuvų perdirbimo laivai |

35113200-1 | Laivavilkiai |

35113300-2 | Įvairūs laivai |

35113310-5 | Žemsiurbės |

35113320-8 | Jūriniai plaukiojantieji dokai |

35113330-1 | Povandeninių darbų laivai |

35113331-8 | Plaukiojantieji kranai |

35113340-4 | Versliniai-žvejybiniai laivai |

35113341-1 | Seisminiai hidrografiniai laivai |

35113342-8 | Hidrografiniai laivai |

35113343-5 | Taršos kontrolės laivai |

35113400-3 | Avariniai laivai |

35113410-6 | Gaisriniai laivai |

35113420-9 | Gelbėjimo laivai |

35113430-2 | Lengvi laivai |

35114000-6 | Plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos |

35114100-7 | Gręžimo laivai |

35114200-8 | Keliamieji skrysčiai |

35114300-9 | Platforminiai gręžimo bokštai |

35114400-0 | Plaukiojančiosios gręžimo platformos |

35114500-1 | Plaukiojančioji verslinė-žvejybinė įranga |

35114600-2 | Pusiau panardinamieji gręžimo bokštai |

35114700-3 | Verslinės žvejybinės platformos |

35114710-6 | Mobiliosios platformos |

35114720-9 | Platformos jūroje |

35114730-2 | Gręžimo platformos |

35115000-3 | Plūdrieji statiniai |

35115100-4 | Žymintieji plūdurai |

35115200-5 | Plaustai |

35115210-8 | Pripučiamieji plaustai |

35120000-1 | Valtys, laivai |

35121000-8 | Specializuoti laivai |

35121100-9 | Motorlaiviai |

35121110-2 | Stebėjimo laivai |

35121120-5 | Muitinės patruliniai laivai |

35121130-8 | Policijos patruliniai laivai |

35121140-1 | Gelbėjimosi valtys ir kateriai |

35122000-5 | Pramoginiai ir sportiniai laivai |

35122100-6 | Burlaiviai |

35122110-9 | Buriniai katamaranai |

35122120-2 | Gelbėjimo valtelės |

35122130-5 | Burinės valtelės |

35122140-8 | Maži laiveliai |

35122150-1 | Stiklo pluošto valtelės |

35122160-4 | Pusiau standžios valtelės |

35122200-7 | Pripučiamosios valtys |

35122210-0 | Guminės valtelės |

35122220-3 | Kanojos |

35122300-8 | Irkluojamosios valtys |

35200000-6 | Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jungiamosios dalys |

35210000-9 | Geležinkelio lokomotyvai ir tenderiai |

35211000-6 | Elektrovežiai |

35212000-3 | Dyzeliniai elektriniai lokomotyvai |

35213000-0 | Dyzeliniai lokomotyvai |

35214000-7 | Lokomotyvų tenderiai |

35215000-4 | Funikulieriaus vagonai |

35220000-2 | Riedmenys |

35221000-9 | Geležinkelio priežiūros ar aptarnavimo transporto priemonės |

35222000-6 | Geležinkelio ir tramvajaus keleiviniai vagonai ir troleibusai |

35222100-7 | Tramvajaus keleiviniai vagonai |

35222200-8 | Geležinkelio keleiviniai vagonai |

35222300-9 | Troleibusai |

35222310-2 | Geležinkelio vagonai |

35222400-0 | Bagažo vagonai ir specialūs vagonai |

35223000-3 | Geležinkelio prekiniai vagonai |

35230000-5 | Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų dalys, mechaniniai eismo valdymo įrenginiai |

35231000-2 | Lokomotyvų ir riedmenų dalys |

35231100-3 | Monoblokiniai ratai |

35231200-4 | Buferiai ir autosankaba |

35231300-5 | Riedmenų sėdynės |

35231400-6 | Ratų ašys ir padangos bei kitos lokomotyvų ar riedmenų dalys |

35232000-9 | Mechaniniai signalizavimo ir valdymo įrenginiai |

35300000-7 | Orlaiviai ir erdvėlaiviai |

35310000-0 | Sraigtasparniai ir lėktuvai |

35311000-7 | Orlaiviai su fiksuota sparnų padėtimi |

35311100-8 | Lėktuvai |

35311200-9 | Nepilotuojami orlaiviai |

35311300-0 | Pilotuojami orlaiviai |

35311400-1 | Specialios paskirties orlaiviai |

35312000-4 | Sraigtasparniai |

35320000-3 | Erdvėlaiviai, palydovai ir jų paleidimo raketos |

35321000-0 | Erdvėlaiviai |

35322000-7 | Palydovai |

35323000-4 | Erdvėlaivių paleidimo įrenginiai |

35330000-6 | Oro balionai, dirižabliai ir orlaiviai be variklių |

35331000-3 | Sklandytuvai |

35331100-4 | Skraidyklės |

35332000-0 | Oro balionai |

35333000-7 | Dirižabliai |

35340000-9 | Orlaivių ir erdvėlaivių dalys |

35341000-6 | Orlaivių dalys |

35341100-7 | Orlaivių varikliai |

35341110-0 | Turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai varikliai |

35341111-7 | Turboreaktyviniai varikliai |

35341112-4 | Turbosraigtiniai varikliai |

35341120-3 | Reaktyviniai varikliai |

35341130-6 | Orlaivių variklių dalys |

35341131-3 | Turboreaktyvinių ir turbosraigtinių variklių dalys |

35342000-3 | Sraigtasparnių dalys |

35350000-2 | Orlaivių ir erdvėlaivių įrenginiai, treniruokliai, imituokliai ir su jais susijusios dalys |

35351000-9 | Orlaivių įrenginiai |

35351100-0 | Orlaivių paleidimo mechanizmai |

35351110-3 | Orlaivių katapultavimosi sistemos |

35351200-1 | Stabdymo mechanizmas dekuose |

35351300-2 | Skrydžio treniruokliai |

35351310-5 | Stacionarūs lakūnų treniruokliai |

35400000-8 | Įvairūs transporto įrenginiai |

35410000-1 | Arklių traukiami arba rankiniai vežimai ir kitos nesavaeigės transporto priemonės |

35411000-8 | Vežimėliai |

35420000-4 | Bagažo vežimai |

35421000-1 | Sulankstomos ratukinės kėdės |

36000000-1 | Pramoninės prekės, baldai, rankų darbo dirbiniai, specialios paskirties produktai ir kiti susiję vartojimo reikmenys |

36100000-2 | Baldai |

36110000-5 | Sėdimieji baldai, kėdės ir su jomis susijusios dalys |

36111000-2 | Sėdimieji baldai metaliniais rėmais |

36111100-3 | Sėdynės, skirtos naudoti civilinėje aviacijoje |

36111200-4 | Motorinių transporto priemonių sėdynės |

36111300-5 | Sukami sėdimieji baldai |

36111400-6 | Biuro, mokykliniai ir kiti sėdimieji baldai |

36111410-9 | Mokyklinės kėdės |

36111420-2 | Biuro kėdės |

36111430-5 | Teatro sėdimieji baldai |

36111490-3 | Katapulto krėslai |

36112000-9 | Sėdimieji baldai mediniais rėmais |

36112100-0 | Valgomojo kėdės |

36112200-1 | Krėslai |

36112300-2 | Minkštasuoliai |

36112400-3 | Suoliukų sėdynės |

36112500-4 | Šezlongai |

36112600-5 | Taburetės |

36113000-6 | Plastikinės sėdynės |

36114000-3 | Sėdimųjų baldų dalys |

36114100-4 | Apmušalai |

36115000-0 | Kėdės |

36120000-8 | Nebuitinės paskirties baldai |

36121000-5 | Biuro baldai |

36121100-6 | Metaliniai biuro baldai |

36121110-9 | Metaliniai stalai |

36121120-2 | Metalinės spintos |

36121130-5 | Metaliniai rašomieji stalai |

36121140-8 | Metalinės biuro lentynos |

36121150-1 | Metalinės knygų spintos |

36121160-4 | Metalinės bylų sistemos |

36121161-1 | Metalinės dokumentų spintelės |

36121162-8 | Metalinės kartotekų spintelės |

36121163-5 | Karuselinės sistemos |

36121164-2 | Biuro vežimėliai |

36121170-7 | Metalinės spintelės |

36121200-7 | Mediniai biuro baldai |

36121210-0 | Mediniai stalai |

36121220-3 | Medinės spintos |

36121230-6 | Mediniai rašomieji stalai |

36121240-9 | Medinės biuro lentynos |

36121241-6 | Medinės archyvavimo lentynos |

36121250-2 | Bylų sistemos |

36121251-9 | Bylų spintelės |

36121252-6 | Kartotekų spintelės |

36121253-3 | Bylų kabyklos |

36121254-0 | Mediniai vežimėliai |

36121300-8 | Demonstravimo stendai |

36121400-9 | Baldai kompiuteriams |

36121410-2 | Kompiuterių stalai |

36121500-0 | Rūšiavimo stalai |

36121510-3 | Rūšiavimo rėmai |

36122000-2 | Parduotuvės baldai |

36122100-3 | Vitrinos |

36122200-4 | Prekystaliai |

36122210-7 | Aptarnavimo prekystaliai |

36122300-5 | Saugojimo įranga |

36123000-9 | Laboratorijos baldai |

36123100-0 | Laboratorijos stendai |

36130000-1 | Buitinės paskirties baldai |

36131000-8 | Virtuvės baldai ir įrenginiai |

36131100-9 | Indaujos |

36131200-0 | Lentynos |

36131300-1 | Stalviršiai |

36131400-2 | Spintelės |

36131500-3 | Įmontuojami virtuvės baldai |

36131600-4 | Traukos spintos |

36132000-5 | Sodo baldai |

36133000-2 | Miegamojo, valgomojo ir svetainės baldai |

36133100-3 | Miegamojo baldai |

36133110-6 | Lovos, patalynė ir specialūs baldų reikmenys |

36133111-3 | Čiužinių karkasai |

36133112-0 | Čiužiniai |

36133113-7 | Specialūs minkšti baldų reikmenys |

36133114-4 | Elektrinės šildymo antklodės |

36133115-1 | Guminiai įtiesalai |

36133116-8 | Vaikiškos lovytės |

36133120-9 | Miegamojo baldai, išskyrus lovas ir patalynę |

36133121-6 | Drabužių spintos |

36133122-3 | Komodos |

36133123-0 | Naktiniai staliukai |

36133200-4 | Valgomojo baldai |

36133210-7 | Valgomojo stalai |

36133300-5 | Svetainės baldai |

36133310-8 | Rašomieji stalai ir stalai |

36133311-5 | Rašomieji stalai |

36133312-2 | Stalai |

36133313-9 | Kavos staliukai |

36133320-1 | Knygų spintos |

36134000-9 | Vonios kambario baldai |

36140000-4 | Įvairūs baldai bei įranga |

36141000-1 | Metaliniai baldai |

36141100-2 | Kabyklos ir laikikliai |

36141200-3 | Darbastaliai |

36141400-5 | Metalinės taburetės |

36141500-6 | Sekciniai baldai |

36142000-8 | Kilnojamos knygų lentynos |

36143000-5 | Konferencijų salės baldai |

36144000-2 | Parodų įranga |

36144100-3 | Parodų stendai |

36145000-9 | Bibliotekos baldai |

36145100-0 | Bibliotekos įranga |

36146000-6 | Laukiamojo ir priimamojo baldai |

36147000-3 | Plastikiniai ir kitokių medžiagų baldai |

36147100-4 | Plastikiniai baldai |

36147110-7 | Plastikinės kėdės |

36147200-5 | Bambuko baldai |

36148000-0 | Baldų dalys |

36150000-7 | Mokykliniai baldai |

36151000-4 | Mokykliniai stalai ir kėdės |

36151100-5 | Mokykliniai rašomieji stalai |

36151200-6 | Suolai |

36152000-1 | Vaikų darželio baldai |

36153000-8 | Mokymo įranga |

36153100-9 | Mokymo priemonės |

36153110-2 | Mokymo reikmenys |

36153200-0 | Pagalbinės mokymo priemonės ir prietaisai |

36200000-3 | Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai |

36210000-6 | Monetos ir medaliai |

36211000-3 | Monetos |

36212000-0 | Medaliai |

36220000-9 | Papuošalai, juvelyriniai dirbiniai bei gaminiai |

36221000-6 | Perlai |

36222000-3 | Aukso dailieji dirbiniai |

36223000-0 | Tauriųjų metalų dirbiniai |

36224000-7 | Brangiųjų ar pusbrangių akmenų dirbiniai |

36225000-4 | Sidabro dailieji dirbiniai |

36226000-1 | Dovanos išėjimo į pensiją proga |

36300000-4 | Muzikos instrumentai ir jų dalys |

36310000-7 | Muzikos instrumentai |

36311000-4 | Pianinai |

36312000-1 | Vargonai |

36313000-8 | Styginiai instrumentai |

36314000-5 | Pučiamieji instrumentai |

36315000-2 | Muzikos instrumentai su elektriniu garso stiprinimu |

36315100-3 | Sintezatoriai |

36316000-9 | Mušamieji instrumentai |

36320000-0 | Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys |

36400000-5 | Sporto prekės ir reikmenys |

36410000-8 | Lauko sporto reikmenys |

36411000-5 | Slidinėjimo reikmenys |

36411100-6 | Slidės |

36412000-2 | Vandens sporto reikmenys |

36412100-3 | Vandens slidės |

36413000-9 | Medžioklės ir žūklės reikmenys |

36414000-6 | Turizmo prekės |

36415000-3 | Atletinių sporto šakų įrenginiai |

36416000-0 | Laisvalaikio įrenginiai |

36420000-1 | Sporto salės įrenginiai |

36500000-6 | Žaidimai ir žaislai; atrakcionai |

36510000-9 | Lėlės |

36520000-2 | Žaislai |

36521000-9 | Žaisliniai muzikos instrumentai |

36522000-6 | Ratiniai žaislai |

36523000-3 | Galvosūkiai |

36524000-0 | Žaidimai |

36530000-5 | Atrakcionų, stalo ar kambario žaidimų reikmenys |

36531000-2 | Lošimo kortos |

36532000-9 | Videožaidimai |

36533000-6 | Biliardas |

36534000-3 | Žaidimai, įjungiami monetomis ar žetonais |

36535000-0 | Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos ir kiti atrakcionai |

36535100-1 | Sūpuoklės |

36535200-2 | Žaidimų aikštelės įrenginiai |

36600000-7 | Įvairūs pramonės gaminiai ir kitos prekės |

36610000-0 | Skalbyklos reikmenys |

36620000-3 | Mokyklinės lentelės arba rašomosios lentos |

36621000-0 | Lentos |

36622000-7 | Rašomosios lentelės |

36630000-6 | Dirbtiniai produktai |

36631000-3 | Dirbtiniai vaisiai |

36632000-0 | Dirbtinės gėlės |

36633000-7 | Dirbtinė žolė |

36634000-4 | Dirbtinė veja |

36635000-1 | Dirbtinė bižuterija |

36640000-9 | Demonstravimui skirti aparatai ir įrenginiai |

36641000-6 | Informavimui ir reklamai skirti produktai |

36650000-2 | Skėčiai ir skėčiai nuo saulės; lazdos ir lazdos-sėdynės |

36651000-9 | Skėčiai nuo saulės |

36652000-6 | Skėčiai |

36653000-3 | Lazdos-sėdynės |

36654000-0 | Lazdos |

36655000-7 | Skėčių, skėčių nuo saulės, lazdų ir panašių gaminių dalys, detalės ir priedai |

36660000-5 | Laidojimo reikmenys |

36670000-8 | Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys |

36671000-5 | Virtuvės įrenginiai |

36671100-6 | Virtuvės reikmenys |

36671110-9 | Keraminiai ar porcelianiniai indai |

36671120-2 | Puodeliai ir stiklai |

36671121-9 | Puodeliai |

36671122-6 | Indeliai |

36671130-5 | Indai maistui laikyti |

36671140-8 | Vandens gertuvės |

36671150-1 | Termosai |

36671160-4 | Padėklai |

36671200-7 | Valgomieji ir virtuvės reikmenys |

36671210-0 | Stalo reikmenys |

36671300-8 | Porceliano dirbiniai ir virtuvės reikmenys |

36672000-2 | Pagaminto valgio tiekimo reikmenys |

36672100-3 | Vienkartiniai pagaminto valgio tiekimo reikmenys |

36672110-6 | Vienkartiniai stalo įrankiai ir lėkštės |

36672120-9 | Vienkartiniai puodeliai |

36672200-4 | Maisto padėklai |

36673000-9 | Šluotos ir įvairiarūšiai šepečiai |

36673100-0 | Šluotos |

36673200-1 | Šepečiai |

36673210-4 | Dažymo teptukai |

36673220-7 | Kosmetikos šepetėliai |

36673230-0 | Dantų šepetukai |

36673300-2 | Buitinės šluotos ir šepečiai |

36673310-5 | Tualeto šepečiai |

36674000-6 | Žiebtuvėliai, degiųjų medžiagų gaminiai, pirotechnika, degtukai ir skysti ar suskystinti dujų pavidalo degalai |

36674100-7 | Cigarečių žiebtuvėliai |

36674200-8 | Piroforiniai lydiniai |

36674300-9 | Degtukai |

36674400-0 | Žiebtuvėlių užpildymo dujos |

36674500-1 | Pirotechnika |

36674600-2 | Žvakės |

36675000-3 | Reikmenys plaukams |

36675100-4 | Šukos |

36675200-5 | Perukai |

36680000-1 | Kareivinių reikmenys |

36700000-8 | Vartojimo reikmenys ir plataus vartojimo prekės |

36710000-1 | Vartojimo reikmenys |

36711000-8 | Rinkiniai bandymams atlikti |

36712000-5 | Filtrai |

36712100-6 | Filtrų kasetės |

36712200-7 | Susidėvinčios dalys |

36713000-2 | Higieniniai reikmenys |

36720000-4 | Neapmokestinamos prekės |

36730000-7 | Vienkartinio naudojimo prekės |

36731000-4 | Vienkartinio naudojimo gaminiai |

36731100-5 | Prezervatyvai |

36731200-6 | Asmeninio naudojimo reikmenys |

36800000-9 | Amatų ir meno reikmenys |

36810000-2 | Amatų reikmenys |

36820000-5 | Meno reikmenys |

36821000-2 | Dailininko teptukai |

36822000-9 | Braižybai skirti plunksnakočiai |

36822100-0 | Spalvotieji pieštukai |

36822200-1 | Angliniai pieštukai |

36822300-2 | Kreidelės |

36822400-3 | Pastelės |

36900000-0 | Specialios paskirties produktai |

36910000-3 | Policijos įranga |

36911000-0 | Šaudymo treniruočių taikiniai |

36912000-7 | Įranga riaušėms malšinti |

36920000-6 | Gaminiai iš antrinių žaliavų |

36930000-9 | Apsaugos prietaisai |

36931000-6 | Apsaugos įtaisai |

36932000-3 | Apsaugos maišeliai dokumentams ir vertybėms |

36933000-0 | Plombos |

36934000-7 | Žymėjimo kortelės |

36940000-2 | Gyvūnų ausų įsagai |

36941000-9 | Galvijų ausų įsagai |

36950000-5 | Komposto dėžės |

36960000-8 | Žetonai |

36970000-1 | Dažų purškimo kabinos |

36980000-4 | Orientaciniai žieminiai stulpeliai |

37000000-8 | Perdirbti skirtos antrinės žaliavos |

37100000-9 | Perdirbti skirtos antrinės metalų žaliavos |

37200000-0 | Perdirbti skirtos antrinės ne metalų žaliavos |

40000000-2 | Elektra, dujos, branduolinė energija ir kuras, garas, karštas vanduo bei kiti energijos šaltiniai |

40100000-3 | Elektra |

40200000-4 | Pramoninės dujos |

40210000-7 | Akmens anglių ar panašios dujos |

40220000-0 | Dujotiekio dujos |

40300000-5 | Garas, karštas vanduo ir kiti su jais susiję produktai |

40310000-8 | Karštas vanduo |

40320000-1 | Garas |

40330000-4 | Centralizuotas šilumos tiekimas |

40340000-7 | Šilumos tiekimas dideliais atstumais |

40400000-6 | Saulės energija |

40410000-9 | Saulės paneliai |

40411000-6 | Saulės kolektoriai šilumai gaminti |

40412000-3 | Saulės fotovoltiniai moduliai |

40420000-2 | Saulės energijos įranga |

40500000-7 | Branduolinis kuras |

40510000-0 | Uranas |

40520000-3 | Plutonis |

40530000-6 | Radioaktyviosios medžiagos |

40540000-9 | Radioaktyvieji izotopai |

41000000-9 | Surinktas ir išvalytas |

41100000-0 | Natūralus vanduo |

41110000-3 | Geriamasis vanduo |

41120000-6 | Negeriamas vanduo |

45000000-7 | Statybos darbai |

45100000-8 | Statybvietės parengimo darbai |

45110000-1 | Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai |

45111000-8 | Griovimo, statybvietės parengimo ir valymo darbai |

45111100-9 | Griovimo darbai |

45111200-0 | Statybvietės parengimo ir valymo darbai |

45111210-3 | Sprogdinimo ir su juo susijusio uolienų šalinimo darbai |

45111211-0 | Sprogdinimo darbai |

45111212-7 | Uolienų šalinimo darbai |

45111213-4 | Statybvietės valymo darbai |

45111214-1 | Valymo darbai po sprogdinimo |

45111220-6 | Krūmynų šalinimo darbai |

45111230-9 | Grunto stabilizavimo darbai |

45111240-2 | Grunto drenažo darbai |

45111250-5 | Grunto tyrimo darbai |

45111260-8 | Aikštelės parengimas kasybai |

45111290-7 | Pirminiai paslaugų darbai |

45111291-4 | Statybvietės eksploatavimo darbai |

45112000-5 | Kasimo ir žemės perstūmos darbai |

45112100-6 | Griovių kasimo darbai |

45112200-7 | Dirvožemio nuėmimo darbai |

45112210-0 | Viršutinės dirvožemio dangos nuėmimo darbai |

45112300-8 | Užpylimo ir melioracijos darbai |

45112310-1 | Užpylimo darbai |

45112320-4 | Melioracijos darbai |

45112330-7 | Statybvietės atnaujinimo darbai |

45112340-0 | Dirvožemio deaktyvacijos darbai |

45112350-3 | Dykviečių įsisavinimas |

45112400-9 | Kasimo darbai |

45112410-2 | Kapų kasimo darbai |

45112420-5 | Rūsių kasimo darbai |

45112440-1 | Šlaitų terasavimas |

45112441-8 | Terasavimo darbai |

45112450-4 | Kasinėjimo darbai archeologinėse vietovėse |

45112500-0 | Žemės perstūmos darbai |

45112600-1 | Žemės nuėmimas ir užpylimas |

45112700-2 | Kraštovaizdžio darbai |

45112710-5 | Kraštovaizdžio darbai žaliosiose zonose |

45112711-2 | Kraštovaizdžio darbai parkuose |

45112712-9 | Kraštovaizdžio darbai soduose |

45112713-6 | Kraštovaizdžio darbai soduose, esančiuose pastato viršuje |

45112714-3 | Kraštovaizdžio darbai kapinėse |

45112720-8 | Kraštovaizdžio darbai sporto aikštelėse ar poilsio zonose |

45112721-5 | Kraštovaizdžio darbai golfo aikštynuose |

45112722-2 | Kraštovaizdžio darbai jojimo zonose |

45112723-9 | Kraštovaizdžio darbai žaidimų aikštelėse |

45112730-1 | Kraštovaizdžio darbai keliuose ir automagistralėse |

45112740-4 | Kraštovaizdžio darbai oro uostuose |

45113000-2 | Statybvietės darbai |

45120000-4 | Bandomieji gręžimo ir gręžinių darbai |

45121000-1 | Bandomieji gręžimo darbai |

45122000-8 | Bandomieji gręžinių darbai |

45200000-9 | Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai |

45210000-2 | Pastatų statybos darbai |

45211000-9 | Daugiabučių ir individualių namų statybos darbai |

45211100-0 | Namų statybos darbai |

45211200-1 | Prieglaudos |

45211300-2 | Namai |

45211310-5 | Vonios kambariai |

45211320-8 | Priebučiai |

45211340-4 | Daugiabučiai pastatai |

45211341-1 | Butai |

45211350-7 | Daugiafunkciniai pastatai |

45211360-0 | Miestų plėtra |

45212000-6 | Laisvalaikio, sporto, kultūros, laikino apsigyvenimo pastatų bei restoranų statybos darbai |

45212100-7 | Laisvalaikio objektų statybos darbai |

45212110-0 | Laisvalaikio centrai |

45212120-3 | Teminiai pramogų parkai |

45212130-6 | Pramogų parkai |

45212140-9 | Poilsio įranga |

45212150-2 | Kinas |

45212160-5 | Kazino |

45212170-8 | Pramoginės paskirties pastatai |

45212171-5 | Pramogų centrai |

45212172-2 | Poilsio centrai |

45212180-1 | Bilietų kasos |

45212190-4 | Nuo saulės apsaugantys statiniai |

45212200-8 | Sporto objektų statybos darbai |

45212210-1 | Vienos paskirties sporto statiniai |

45212211-8 | Čiuožykla |

45212212-5 | Plaukimo baseino statybos darbai |

45212220-4 | Universalūs sporto statiniai |

45212221-1 | Su sporto aikštelių statiniais susiję statybos darbai |

45212222-8 | Gimnastikos salės |

45212223-5 | Žiemos sporto statiniai |

45212224-2 | Stadionas |

45212225-9 | Sporto salė |

45212290-5 | Remonto ir priežiūros darbai, susiję su sporto statiniais |

45212300-9 | Meno ir kultūros pastatų statybos darbai |

45212310-2 | Su parodomis susijusių pastatų statybos darbai |

45212311-9 | Meno galerija |

45212312-6 | Parodų centras |

45212313-3 | Muziejus |

45212320-5 | Pastatų, skirtų meno pasirodymams, statybos darbai |

45212321-2 | Auditorijos |

45212322-9 | Teatras |

45212330-8 | Biblioteka |

45212331-5 | Multimedijos biblioteka |

45212340-1 | Paskaitų salė |

45212350-4 | Ypatingos istorinės ir architektūrinės reikšmės pastatai |

45212351-1 | Priešistorinis paminklas |

45212352-8 | Pramoninis paminklas |

45212353-5 | Rūmai |

45212354-2 | Pilis |

45212360-7 | Religinės paskirties pastatai |

45212361-4 | Bažnyčia |

45212400-0 | Restoranų ir apgyvendinimui skirti pastatai |

45212410-3 | Laikino apsigyvenimo pastatų statybos darbai |

45212411-0 | Viešbutis |

45212412-7 | Bendrabutis |

45212413-4 | Trumpalaikis apgyvendinimas |

45212420-6 | Restoranų ir panašių objektų statybos darbai |

45212421-3 | Restoranas |

45212422-0 | Valgykla |

45212423-7 | Kavinė |

45213000-3 | Prekybos, sandėliavimo ir pramoninių pastatų bei pastatų, susijusių su transportu, statybos darbai |

45213100-4 | Prekybos pastatų statybos darbai |

45213110-7 | Parduotuvių pastatai |

45213111-4 | Prekybos centras |

45213112-1 | Parduotuvės padaliniai |

45213120-0 | Paštas |

45213130-3 | Bankas |

45213140-6 | Turgus |

45213141-3 | Turgus su stogu |

45213142-0 | Turgus po atviru dangumi |

45213150-9 | Biurų blokas |

45213200-5 | Sandėlių ir pramoninių pastatų statybos darbai |

45213210-8 | Šaldymo sandėlių įranga |

45213220-1 | Sandėlių statybos darbai |

45213221-8 | Sandėlio tipo parduotuvės |

45213230-4 | Skerdykla |

45213240-7 | Žemės ūkio pastatai |

45213241-4 | Daržinė |

45213242-1 | Karvidės |

45213250-0 | Pramoninių pastatų statybos darbai |

45213251-7 | Pramoniniai blokai |

45213252-4 | Dirbtuvės |

45213300-6 | Su transportu susiję pastatai |

45213310-9 | Su kelių transportu susijusių pastatų statybos darbai |

45213311-6 | Autobusų stotis |

45213312-3 | Automobilių stovėjimo pastatas |

45213313-0 | Degalinių zonos pastatas |

45213314-7 | Autobusų garažas |

45213320-2 | Su geležinkelio transportu susijusių pastatų statybos darbai |

45213321-9 | Geležinkelio stotis |

45213322-6 | Geležinkelio terminalo pastatas |

45213330-5 | Su oro transportu susijusių pastatų statybos darbai |

45213331-2 | Oro uosto pastatai |

45213332-9 | Oro uosto valdymo bokštas |

45213340-8 | Su vandens transportu susijusių pastatų statybos darbai |

45213341-5 | Keltų terminalo pastatas |

45213342-2 | Ro-ro terminalas |

45213350-1 | Su įvairiomis transporto rūšimis susijusių pastatų statybos darbai |

45213351-8 | Priežiūros angaras |

45213352-5 | Techninės priežiūros depas |

45214000-0 | Su mokymu ir moksliniais tyrimais susijusių pastatų statybos darbai |

45214100-1 | Vaikų darželių pastatų statybos darbai |

45214200-2 | Mokyklų statybos darbai |

45214210-5 | Pradinė mokykla |

45214220-8 | Vidurinė mokykla |

45214230-1 | Specialioji mokykla |

45214300-3 | Koledžų pastatų statybos darbai |

45214310-6 | Profesinis koledžas |

45214320-9 | Techninis koledžas |

45214400-4 | Universiteto pastatų statybos darbai |

45214410-7 | Politechnikumas |

45214420-0 | Amfiteatrinė auditorija |

45214430-3 | Kalbų laboratorija |

45214500-5 | Aukštesniojo mokslo įstaigų statybos darbai |

45214600-6 | Moksliniams tyrimams skirtų pastatų statybos darbai |

45214610-9 | Laboratorijos pastatas |

45214620-2 | Mokslinių tyrimų ir bandymo įranga |

45214630-5 | Mokslinė įranga |

45214640-8 | Meteorologijos stotys |

45214700-7 | Universiteto bendrabučių statybos darbai |

45214800-8 | Mokymo komplekso pastatas |

45215000-7 | Su sveikatos priežiūra ir socialinėmis paslaugomis susijusių pastatų, krematoriumų ir viešųjų tualetų statybos darbai Patogumai |

45215100-8 | Su sveikatos apsauga susijusių pastatų statybos darbai |

45215110-1 | Sveikatingumo centras |

45215120-4 | Specialiosios medicininės paskirties pastatas |

45215130-7 | Klinika |

45215140-0 | Ligoninės patalpos |

45215141-7 | Operacinė |

45215142-4 | Intensyviosios terapijos skyrius |

45215143-1 | Diagnostinio patikrinimo kabinetas |

45215144-8 | Sveikatos tikrinimo kabinetai |

45215145-5 | Fluorografijos kabinetas |

45215146-2 | Patologijos kabinetas |

45215147-9 | Teismo medicinos kabinetas |

45215148-6 | Kateterių procedūrų kabinetas |

45215200-9 | Socialinėms paslaugoms skirtų pastatų statybos darbai |

45215210-2 | Subsidijuojamojo būsto statybos darbai |

45215212-6 | Senelių namai |

45215213-3 | Slaugos namai |

45215214-0 | Gyvenamieji namai |

45215215-7 | Vaikų namai |

45215220-5 | Socialinės paskirties pastatų, išskyrus subsidijuojamąjį būstą, statybos darbai |

45215221-2 | Dienos priežiūros centras |

45215222-9 | Miesto administracinis centras |

45215300-0 | Krematoriumų statybos darbai |

45215400-1 | Su kapinėmis susiję darbai |

45215500-2 | Viešieji tualetai |

45215510-5 | Viešųjų tualetų remontas ir priežiūra |

45216000-4 | Su teisėtvarka arba avarinėmis tarnybomis susijusių pastatų bei karinių pastatų statybos darbai |

45216100-5 | Su teisėtvarka arba avarinėmis tarnybomis susijusių pastatų statybos darbai |

45216110-8 | Su teisėtvarka susijusių pastatų statybos darbai |

45216111-5 | Policijos nuovada |

45216112-2 | Teismo pastatas |

45216113-9 | Kalėjimo pastatas |

45216114-6 | Parlamento ir viešųjų susirinkimų pastatai |

45216120-1 | Su avarinėmis tarnybomis susijusių pastatų statybos darbai |

45216121-8 | Gaisrinė |

45216122-5 | Greitosios pagalbos stotis |

45216123-2 | Kalnų gelbėjimo tarnybos pastatas |

45216124-9 | Gelbėjimo valčių stotis |

45216125-6 | Avarinių tarnybų pastatas |

45216126-3 | Pakrančių apsaugos tarnybos pastatas |

45216127-0 | Gelbėjimo tarnybos stotis |

45216128-7 | Švyturys |

45216200-6 | Karinių pastatų ir įrangos statybos darbai |

45216210-9 | Kariuomenės valgykla |

45216220-2 | Karinis bunkeris |

45216230-5 | Karinė slėptuvė |

45216240-8 | Kareivinės |

45220000-5 | Inžinerijos ir statybos darbai |

45221000-2 | Tiltų ir tunelių, šachtų, požeminių perėjų ir metro statybos darbai |

45221100-3 | Tiltų statybos darbai |

45221110-6 | Tiltas |

45221111-3 | Važiuojamasis tiltas |

45221112-0 | Geležinkelio tiltas |

45221113-7 | Pėsčiųjų tiltas |

45221114-4 | Metalinių tiltų statybos darbai |

45221115-1 | Plieninių tiltų statybos darbai |

45221117-5 | Tiltinės svarstyklės |

45221118-2 | Vamzdynų tiltas |

45221119-9 | Tiltų atnaujinimas |

45221120-9 | Viadukas |

45221121-6 | Kelio viadukas |

45221122-3 | Geležinkelio viadukas |

45221200-4 | Tunelių, šachtų, požeminių perėjų ir metro statybos darbai |

45221210-7 | Uždengtos ar iš dalies uždengtos iškasos |

45221211-4 | Tunelis po keliu ar geležinkeliu |

45221213-8 | Uždengtos ar iš dalies uždengtos geležinkelio iškasos |

45221214-5 | Uždengtos ar iš dalies uždengtos kelių iškasos |

45221220-0 | Pralaidos |

45221230-3 | Šachtos |

45221240-6 | Tunelių statybos darbai |

45221241-3 | Kelio tunelis |

45221242-0 | Geležinkelio tunelis |

45221243-7 | Pėsčiųjų tunelis |

45221244-4 | Kanalo tunelis |

45221245-1 | Tunelis po upe |

45221246-8 | Tunelis po jūros dugnu |

45221247-5 | Tunelių statybos darbai |

45221248-2 | Tunelio ramsčiai |

45221250-9 | Požeminiai statiniai, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro |

45222000-9 | Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai |

45222100-0 | Atliekų apdorojimo įmonė |

45222110-3 | Atliekų šalinimo vieta |

45222200-1 | Karinės paskirties objektų statybos darbai |

45222210-4 | Karinės paskirties objektų inžinerijos darbai |

45223000-6 | Konstrukcijos |

45223100-7 | Metalo konstrukcijų surinkimas |

45223110-0 | Metalo konstrukcijų montavimas |

45223200-8 | Statiniai iš konstrukcijų |

45223210-1 | Metalo statiniai iš konstrukcijų |

45223220-4 | Karkasinių konstrukcijų statymas |

45223300-9 | Automobilių stovėjimo aikštelė |

45223310-2 | Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė |

45223320-5 | Stovėjimo aikštelė automobiliams palikti miesto prieigose |

45223400-0 | Radarų stotis |

45223500-1 | Gelžbetonio konstrukcijos |

45223600-2 | Šuns būdos |

45223700-3 | Paslaugų zona |

45223710-6 | Automagistralių paslaugų zona |

45223720-9 | Benzino kolonėlės |

45223800-4 | Surenkamųjų struktūrų surinkimas ir statymas |

45223810-7 | Surenkamosios konstrukcijos |

45223820-0 | Surenkamieji blokai ir komponentai |

45223821-7 | Surenkamieji blokai |

45223822-4 | Surenkamieji komponentai |

45230000-8 | Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų, greitkelių, kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; plokščiosios konstrukcijos |

45231000-5 | Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai |

45231100-6 | Bendrieji vamzdynų tiesimo darbai |

45231110-9 | Vamzdžių klojimas |

45231111-6 | Vamzdžių kėlimas ir keitimas |

45231112-3 | Vamzdyno sistemos montavimas |

45231113-0 | Vamzdžių keitimo darbai |

45231200-7 | Naftotiekio ir dujotiekio tiesimo darbai |

45231210-0 | Naftotiekio tiesimo darbai |

45231220-3 | Dujotiekio tiesimo darbai |

45231221-0 | Centrinis dujotiekis |

45231222-7 | Dujų rezervuarų statymas |

45231223-4 | Pagalbiniai dujų paskirstymo darbai |

45231300-8 | Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai |

45231400-9 | Elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai |

45231500-0 | Suspausto oro vamzdynų tiesimo darbai |

45231510-3 | Suspausto oro vamzdynų tiesimo darbai pašto siuntimo sistemai |

45231600-1 | Ryšių linijų tiesimo darbai |

45232000-2 | Pagalbiniai vamzdynų ir kabelių klojimo darbai |

45232100-3 | Pagalbiniai vandentiekio tiesimo darbai |

45232120-9 | Drėkinimo darbai |

45232121-6 | Drėkinimo vamzdynas |

45232130-2 | Lietaus vandens vamzdynas |

45232140-5 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai |

45232141-2 | Šildymo darbai |

45232142-9 | Šiluminis mazgas |

45232150-8 | Darbai, susiję su vandens paskirstymo vamzdynais |

45232151-5 | Centrinio vandentiekio atnaujinimas |

45232152-2 | Siurblinė |

45232153-9 | Vandens objektų statybos darbai |

45232200-4 | Pagalbiniai elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai |

45232210-7 | Antžeminių linijų tiesimas |

45232220-0 | Pastotė |

45232221-7 | Transformatorinė |

45232300-5 | Telefono ir ryšių linijų tiesimo bei pagalbiniai darbai |

45232310-8 | Telefono linijų tiesimo darbai |

45232311-5 | Pakelės avarinio telefono ryšio linijos |

45232320-1 | Kabelinio transliavimo linijos |

45232330-4 | Antenų statymas |

45232331-1 | Pagalbiniai transliavimo darbai |

45232332-8 | Pagalbiniai telekomunikacijų darbai |

45232340-7 | Judriojo telefono ryšio bazinės stotys |

45232400-6 | Kanalizacijos vamzdynų klojimo darbai |

45232410-9 | Kanalizacijos darbai |

45232411-6 | Nešvaraus vandens vamzdynai |

45232420-2 | Su nuotekomis susiję darbai |

45232421-9 | Nuotekų valymo įrenginiai |

45232422-6 | Dumblo valymo įrenginiai |

45232423-3 | Nuotekų siurblinės |

45232424-0 | Valyklų ištekamieji vamzdžiai |

45232430-5 | Vandens valymo įrenginiai |

45232431-2 | Nešvaraus vandens siurblinė |

45232440-8 | Kanalizacijos vamzdžių klojimo darbai |

45232450-1 | Drenažo statybos darbai |

45232451-8 | Drenažo ir paviršiaus darbai |

45232452-5 | Drenažo darbai |

45232453-2 | Nuotekų vamzdžiai |

45232460-4 | Sanitariniai įrenginiai |

45232470-7 | Atliekų skirstymo stotis |

45233000-9 | Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai |

45233100-0 | Greitkelių, kelių tiesimo darbai |

45233110-3 | Automagistralių tiesimo darbai |

45233120-6 | Kelių tiesimo darbai |

45233121-3 | Pagrindinių kelių tiesimo darbai |

45233122-0 | Žiedinis kelias |

45233123-7 | Nepagrindinis kelias |

45233124-4 | Magistralinis kelias |

45233125-1 | Kelių sankirta |

45233126-8 | Skirtingų lygių kelių sankirta |

45233127-5 | T formos sankryža |

45233128-2 | Žiedas |

45233129-9 | Sankryža |

45233130-9 | Greitkelių tiesimo darbai |

45233131-6 | Estakadų tiesimo darbai |

45233139-3 | Greitkelių priežiūros darbai |

45233140-2 | Kelio darbai |

45233141-9 | Kelių priežiūros darbai |

45233142-6 | Kelių remonto darbai |

45233144-0 | Viadukas |

45233150-5 | Eismo mažinimo įrenginiai |

45233160-8 | Takai ir kiti skalda dengti paviršiai |

45233161-5 | Pėsčiųjų takas |

45233162-2 | Dviračių takas |

45233200-1 | Įvairūs dangos darbai |

45233210-4 | Greitkelių dangos darbai |

45233220-7 | Kelių dangos darbai |

45233221-4 | Kelių dangos žymėjimo darbai |

45233222-1 | Grindimo darbai |

45233223-8 | Važiuojamosios dalies dangos keitimas |

45233224-5 | Dviejų juostų važiuojamoji dalis |

45233225-2 | Vienos juostos važiuojamoji dalis |

45233226-9 | Privažiavimo kelias |

45233227-6 | Greitkelio įvažiuojamasis arba išvažiuojamasis kelias |

45233228-3 | Paviršiaus danga |

45233229-0 | Bordiūrų priežiūros darbai |

45233250-6 | Dangos, išskyrus kelių dangą, darbai |

45233251-3 | Dangos keitimo darbai |

45233252-0 | Gatvių dangos darbai |

45233253-7 | Pėsčiųjų takų dangos darbai |

45233260-9 | Pėsčiųjų keliai |

45233261-6 | Pėsčiųjų tiltas |

45233262-3 | Pėsčiųjų zona |

45233270-2 | Automobilių stovėjimo aikštelių dangos žymėjimo darbai |

45233280-5 | Kelio užtvarų statymas |

45233290-8 | Kelio ženklų montavimas |

45233291-5 | Užtvarinių stulpelių statymas |

45233292-2 | Saugos įrenginių montavimas |

45233293-9 | Gatvės įrenginių montavimas |

45233294-6 | Kelio ženklų montavimas |

45233300-2 | Greitkelių, kelių, gatvių ir pėsčiųjų takų pamatų klojimo darbai |

45233310-5 | Greitkelių pamatų klojimo darbai |

45233320-8 | Kelių pamatų klojimo darbai |

45233330-1 | Gatvių pamatų klojimas |

45233340-4 | Pėsčiųjų takų pamatų klojimas |

45234000-6 | Geležinkelių ir funikulierių transporto sistemų statybos darbai |

45234100-7 | Geležinkelių tiesimo darbai |

45234110-0 | Tarpmiestinių geležinkelių tiesimo darbai |

45234111-7 | Miesto geležinkelis |

45234112-4 | Geležinkelio depas |

45234113-1 | Bėgių išardymas |

45234114-8 | Geležinkelio pylimas |

45234115-5 | Geležinkelio signalizacijos įrenginiai |

45234116-2 | Bėgių tiesimo darbai |

45234120-3 | Miesto geležinkelių tiesimo darbai |

45234121-0 | Tramvajaus bėgių tiesimo darbai |

45234122-7 | Požeminio geležinkelio tiesimo darbai |

45234123-4 | Iš dalies požeminio geležinkelio tiesimo darbai |

45234124-1 | Požeminio keleivinio geležinkelio transportas |

45234125-8 | Požeminė geležinkelio stotis |

45234126-5 | Tramvajaus linijų tiesimo darbai |

45234127-2 | Tramvajų depas |

45234128-9 | Tramvajų platformos |

45234129-6 | Miesto geležinkelio bėgių tiesimo darbai |

45234200-8 | Lynų kelio transporto sistemos |

45234210-1 | Lynų kelio su kabinomis sistemos |

45234220-4 | Slidininkų keltuvų statybos darbai |

45234230-7 | Kėdinių keltuvų statybos darbai |

45234240-0 | Funikulierinė geležinkelio sistema |

45234250-3 | Teleferiniai įrenginiai |

45235000-3 | Aerodromų, kilimo ir tūpimo takų bei manevravimo zonos statybos darbai |

45235100-4 | Oro uostų statybos darbai |

45235110-7 | Aerodromų statybos darbai |

45235111-4 | Aerodromų dangos įrengimas |

45235200-5 | Kilimo ir tūpimo takų tiesimo darbai |

45235210-8 | Kilimo ir tūpimo takų dangos keitimo darbai |

45235300-6 | Orlaivių manevravimo zonos dangos klojimo darbai |

45235310-9 | Lėktuvų važiuojamoji zona už kilimo ir tūpimo tako |

45235311-6 | Lėktuvų važiuojamosios zonos už kilimo ir tūpimo tako danga |

45235320-2 | Aikštelių prie orlaivių terminalų ir angarų statybos darbai |

45236000-0 | Plokščiosios konstrukcijos |

45236100-1 | Plokščiosios konstrukcijos įvairiai sporto įrangai |

45236110-4 | Plokščiosios konstrukcijos sporto aikštelėms |

45236111-1 | Plokščiosios konstrukcijos golfo aikštynui |

45236112-8 | Plokščiosios konstrukcijos teniso kortams |

45236113-5 | Plokščiosios konstrukcijos hipodromui |

45236114-2 | Plokščiosios konstrukcijos bėgimo takams |

45236119-7 | Sporto aikštelių remonto darbai |

45236200-2 | Plokščiosios konstrukcijos poilsio įrangai |

45236210-5 | Plokščiosios konstrukcijos vaikų žaidimo zonai |

45236220-8 | Plokščiosios konstrukcijos zoologijos sodui |

45236230-1 | Plokščiosios konstrukcijos sodams |

45236250-7 | Plokščiosios konstrukcijos parkams |

45236290-9 | Poilsio zonų remonto darbai |

45236300-3 | Plokščiosios konstrukcijos kapinėms |

45240000-1 | Vandens objektų statybos darbai |

45241000-8 | Uostų statybos darbai |

45241100-9 | Krantinė |

45241200-0 | Jūroje esančio terminalo statybos darbai vietoje |

45241300-1 | Prieplauka |

45241400-2 | Dokas |

45241500-3 | Krovinių prieplauka |

45241600-4 | Uostų apšvietimo įrenginių montavimas |

45242000-5 | Kranto laisvalaikio objektų statybos darbai |

45242100-6 | Vandens sporto statinių statybos darbai |

45242110-9 | Laivų nuleidimo konstrukcijų statybos darbai |

45242200-7 | Valčių prieplauka |

45242210-0 | Jachtų uostas |

45243000-2 | Kranto apsaugos darbai |

45243100-3 | Pajūrio uolų apsaugos darbai |

45243110-6 | Pajūrio uolų stabilizavimo darbai |

45243200-4 | Molas |

45243300-5 | Pylimas nuo jūros potvynių |

45243400-6 | Paplūdimių sutvirtinimo darbai |

45243500-7 | Jūros įtvirtinimai |

45243510-0 | Kranto sutvirtinimo darbai |

45243600-8 | Krantinės pylimas |

45244000-9 | Jūrų statybos darbai |

45244100-0 | Jūrinė įranga |

45246000-3 | Upių reguliavimo ir potvynių kontrolės statiniai |

45246100-4 | Upių įtvirtinimų statyba |

45246200-5 | Upių krantų sutvirtinimo darbai |

45246400-7 | Apsisaugojimo nuo potvynių darbai |

45246410-0 | Įtvirtinimų nuo potvynių priežiūros darbai |

45246500-8 | Pajūrio pasivaikščiojimo takas |

45246510-1 | Lentinis paplūdimio takas |

45247000-0 | Užtvankų, kanalų, drėkinimo kanalų ir akvedukų statybos darbai |

45247100-1 | Vandens kelių įrengimo darbai |

45247110-4 | Kanalų kasimas |

45247111-1 | Drėkinimo kanalas |

45247112-8 | Drenažo kanalas |

45247120-7 | Vandens keliai, išskyrus kanalus |

45247130-0 | Akvedukas |

45247200-2 | Užtvankų ir panašių statinių statybos darbai |

45247210-5 | Užtvanka |

45247211-2 | Užtvankos pylimas |

45247212-9 | Užtvankos sutvirtinimo darbai |

45247220-8 | Slenkstis vandens lygiui reguliuoti |

45247230-1 | Pylimas-užtvanka |

45247240-4 | Stacionari užtvanka |

45247270-3 | Rezervuarų statybos darbai |

45248000-7 | Hidromechaninių statinių statybos darbai |

45248100-8 | Šliuzai |

45248200-9 | Sausieji dokai |

45248300-0 | Plaukiojančiųjų dokų statybos darbai |

45248400-1 | Plaukiojančios prieplaukos |

45248500-2 | Kilnojamosios užtvankos |

45250000-4 | Gamyklų, kasybos, apdirbamosios gamybos ir dujų bei naftos pramonės statinių statybos darbai |

45251000-1 | Jėgainių ir katilinių statybos darbai |

45251100-2 | Elektros jėgainių statybos darbai |

45251110-5 | Atominė elektrinė |

45251111-2 | Branduolinių reaktorių statybos darbai |

45251120-8 | Hidroelektrinė |

45251130-1 | Banginės jėgainės montavimas |

45251140-4 | Šiluminė jėgainė |

45251141-1 | Geoterminė elektrinė |

45251142-8 | Medienos atliekas deginanti elektrinė |

45251143-5 | Kompresorinė |

45251150-7 | Aušinimo bokštų statybos darbai |

45251160-0 | Vėjo jėgainių montavimo darbai |

45251200-3 | Katilinė |

45251210-6 | Įvairaus kuro katilinė |

45251220-9 | Kogeneracijos jėgainė |

45251230-2 | Garo gamybos jėgainė |

45251240-5 | Biodujų elektrinė |

45251250-8 | Vietos katilinė |

45252000-8 | Vandens nuotekų valymo įrenginių, šiukšlių ir atliekų deginimo įrenginių statyba |

45252100-9 | Nuotekų valymo įrenginiai |

45252110-2 | Kilnojamasis įrenginys |

45252120-5 | Vandens valymo įrenginiai |

45252121-2 | Sedimentacijos įranga |

45252122-9 | Nuotekų metantankas |

45252123-6 | Sijojimo įranga |

45252124-3 | Dugno gilinimo ir žemių siurbimo darbai |

45252125-0 | Uolienų šalinimo darbas |

45252126-7 | Geriamojo vandens valymo įrenginiai |

45252127-4 | Nuotekų valymo įrenginiai |

45252130-8 | Nuotekų valymo įrenginiai |

45252140-1 | Dumblo džiovinimo įrenginiai |

45252150-4 | Akmens anglies krovimo įrenginiai |

45252200-0 | Valymo įrenginiai |

45252210-3 | Vandens valymo įrenginiai |

45252300-1 | Šiukšlių ir atliekų deginimo įrenginiai |

45253000-5 | Cheminio apdorojimo įrenginių statymo darbai |

45253100-6 | Demineralizacijos įrenginiai |

45253200-7 | Desulfuravimo įrenginiai |

45253300-8 | Distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai |

45253310-1 | Vandens distiliavimo įrenginiai |

45253320-4 | Alkoholio distiliavimo įrenginiai |

45253400-9 | Naftos chemijos įrenginių statymo darbai |

45253500-0 | Farmacijos įrenginių statymo darbai |

45253600-1 | Dejonizacijos įrenginiai |

45253700-2 | Metantanko įrenginiai |

45253800-3 | Komposto įrenginiai |

45254000-2 | Kasybos ir apdirbamosios gamybos statybos darbai |

45254100-3 | Su kasyba susiję statybos darbai |

45254110-6 | Statinys ant šachtos |

45254200-4 | Apdirbamosios gamybos įrenginių statybos darbai |

45255000-9 | Su naftos ir dujų pramone susijusios statybos darbai |

45255100-0 | Verslinių žvejybos platformų statybos darbai |

45255110-3 | Gręžiniai |

45255120-6 | Platformų įrenginiai |

45255121-3 | Virvandeninių konstrukcijų įrenginiai |

45255200-1 | Naftos perdirbimo įmonė |

45255210-4 | Naftos terminalas |

45255300-2 | Dujų terminalas |

45255400-3 | Gamyba |

45255410-6 | Gamyba jūroje |

45255420-9 | Gamyba krante |

45255430-2 | Naftos platformų išardymas |

45255500-4 | Gręžimo ir žvalgymo darbai |

45255600-5 | Naftos gręžinio vamzdžių montavimas |

45255700-6 | Akmens anglių dujofikavimo įrenginiai |

45255800-7 | Dujų gamybos įrenginiai |

45259000-7 | Įrenginių remontas ir priežiūra |

45259100-8 | Nuotekų įrenginių remonto ir priežiūros darbai |

45259200-9 | Valymo įrenginių remonto ir priežiūros darbai |

45259300-0 | Katilinių remonto ir priežiūros darbai |

45259900-6 | Įrangos modernizavimo darbai |

45260000-7 | Stogų dengimas ir kiti specialieji profesiniai statybos darbai |

45261000-4 | Stogų karkasų ir dangų montavimo ir kiti darbai |

45261100-5 | Stogo karkaso montavimo darbai |

45261200-6 | Stogo dengimo ir stogo dažymo darbai |

45261210-9 | Stogo dengimo darbai |

45261211-6 | Stogo dengimo čerpėmis darbai |

45261212-3 | Stogo dengimo šiferiu darbai |

45261213-0 | Stogo dengimo metaline danga darbai |

45261214-7 | Bituminio stogo dengimo darbai |

45261220-2 | Stogo dažymo ir kito padengimo darbai |

45261221-9 | Stogo dažymo darbai |

45261222-6 | Stogo padengimo cementu darbai |

45261300-7 | Jungiamųjų sluoksnių ir stoglovių įrengimo darbai |

45261310-0 | Jungiamųjų sluoksnių įrengimo darbai |

45261320-3 | Stoglovių įrengimo darbai |

45261400-8 | Lakštinės dangos klojimo darbai |

45261410-1 | Stogo izoliacijos įrengimo darbai |

45261420-4 | Hidroizoliacijos įrengimo darbai |

45261900-3 | Stogų remonto ir priežiūros darbai |

45261910-6 | Stogų remontas |

45261920-9 | Stogų priežiūros darbai |

45262000-1 | Specialieji profesiniai statybos darbai, išskyrus stogų dengimą |

45262100-2 | Pastolių surinkimo darbai |

45262110-5 | Pastolių išmontavimo darbai |

45262120-8 | Pastolių statymo darbai |

45262200-3 | Pamatų klojimas ir vandens gręžinių gręžimas |

45262210-6 | Pamatų klojimas |

45262211-3 | Polių kalimas |

45262212-0 | Tranšėjų dangos klojimo darbai |

45262213-7 | Diafragminės sienos technika |

45262220-9 | Vandens gręžinių gręžimas |

45262300-4 | Betonavimo darbai |

45262310-7 | Gelžbetonio klojimo darbai |

45262311-4 | Betonavimo karkaso darymo darbai |

45262320-0 | Žymėjimo darbai |

45262321-7 | Grindų lyginimo darbai |

45262330-3 | Betono remonto darbai |

45262340-6 | Cemento skiedinio užpylimas |

45262350-9 | Paprastas betonavimas |

45262360-2 | Cementavimas |

45262370-5 | Betoninių dangų įrengimo paslaugos |

45262400-5 | Statybinio plieno montažo darbai |

45262410-8 | Statybinio plieno montažo darbai pastatuose |

45262420-1 | Statybinio plieno montažo darbai statiniuose |

45262421-8 | Laivų švartavimas jūroje |

45262422-5 | Povandeninio gręžimo jūroje darbai |

45262423-2 | Denio darbai |

45262424-9 | Jūrinio modulio gamyba |

45262425-6 | Karkaso gamyba |

45262426-3 | Polių gamyba |

45262500-6 | Mūrijimas ir plytų mūrijimas |

45262510-9 | Akmenų mūrijimo darbai |

45262511-6 | Akmenų pjaustymas |

45262512-3 | Dailusis akmenų mūrijimas |

45262520-2 | Plytų mūrijimo darbai |

45262521-9 | Sienų mūrijimas |

45262522-6 | Mūrijimas |

45262600-7 | Įvairūs specialieji profesiniai statybos darbai |

45262610-0 | Pramoniniai kaminai |

45262620-3 | Laikančiosios sienos |

45262630-6 | Krosnių statymas |

45262640-9 | Aplinkos gerinimo darbai |

45262650-2 | Plakiravimo darbai |

45262660-5 | Asbesto šalinimo darbai |

45262700-8 | Pastato pertvarkymo darbai |

45262800-9 | Pastato išplėtimo darbas |

45300000-0 | Pastatų įrengimo darbai |

45310000-3 | Elektros instaliacijos montavimo darbai |

45311000-0 | Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai |

45311100-1 | Elektros laidų tiesimo darbai |

45311200-2 | Elektros įrengimo darbai |

45312000-7 | Signalizacijos sistemų ir antenų montavimo darbai |

45312100-8 | Gaisrinės signalizacijos sistemų montavimo darbai |

45312200-9 | Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai |

45312300-0 | Antenų montavimo darbai |

45312310-3 | Apsaugos nuo žaibo įrengimo darbai |

45312311-0 | Žaibolaidžių įrengimo darbai |

45312320-6 | Televizijos antenų įrengimo darbai |

45312330-9 | Radijo antenų įrengimo darbai |

45313000-4 | Liftų ir eskalatorių montavimo darbai |

45313100-5 | Liftų montavimo darbai |

45313200-6 | Eskalatorių montavimo darbai |

45313210-9 | Slenkančių takų montavimo darbai |

45314000-1 | Telekomunikacijų įrangos įrengimas |

45314100-2 | Telefono stočių montavimas |

45314120-8 | Perjungimo skydų įrengimas |

45314200-3 | Telefono linijų įrengimas |

45314300-4 | Kabelių infrastruktūros įrengimas |

45314310-7 | Kabelių klojimas |

45314320-0 | Kompiuterių kabelių klojimas |

45315000-8 | Šildymo ir kitos pastato elektros įrangos elektros instaliacijos montavimo darbai |

45315100-9 | Elektros instaliacijos inžinerinio montavimo darbai |

45315200-0 | Turbinų darbai |

45315300-1 | Elektros energijos tiekimo įranga |

45315400-2 | Aukštos įtampos instaliacijos montavimo darbai |

45315500-3 | Vidutinės įtampos instaliacijos montavimo darbai |

45315600-4 | Žemos įtampos instaliacijos montavimo darbai |

45315700-5 | Pastočių įrengimo darbai |

45316000-5 | Apšvietimo ir signalizacijos sistemų montavimo darbai |

45316100-6 | Lauko apšvietimo įrenginių montavimas |

45316110-9 | Kelių apšvietimo įrenginių montavimas |

45316200-7 | Signalizacijos įrenginių montavimas |

45316210-0 | Eismo stebėsenos įrenginių montavimas |

45316211-7 | Apšviestų kelio ženklų įrengimas |

45316212-4 | Šviesoforų įrengimas |

45316213-1 | Eismo valdymo įrangos montavimas |

45316220-3 | Oro uosto signalizacijos įrenginių montavimas |

45316230-6 | Uosto signalizacijos įrenginių montavimas |

45317000-2 | Kiti elektros instaliacijos montavimo darbai |

45317100-3 | Siurblių įrenginių elektros instaliacijos montavimo darbai |

45317200-4 | Transformatorių elektros instaliacijos montavimo darbai |

45317300-5 | Elektros skirstymo aparatų elektros instaliacijos montavimo darbai |

45317400-6 | Filtravimo įrenginių elektros instaliacijos montavimo darbai |

45320000-6 | Izoliacijos darbai |

45321000-3 | Šiluminės izoliacijos darbai |

45323000-7 | Garso izoliacijos darbai |

45324000-4 | Sausatinkio darbai |

45330000-9 | Vandentiekio ir sanitarinių įrenginių įrengimo darbai |

45331000-6 | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai |

45331100-7 | Centrinio šildymo įrengimo darbai |

45331110-0 | Katilų montavimo darbai |

45331200-8 | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai |

45331210-1 | Vėdinimo įrengimo darbai |

45331211-8 | Lauko vėdinimo įrengimo darbai |

45331220-4 | Oro kondicionavimo įrengimo darbai |

45331221-1 | Dalinio oro kondicionavimo įrengimo darbai |

45331230-7 | Aušinimo įrenginių montavimo darbai |

45331231-4 | Šaldymo įrenginių montavimo darbai |

45332000-3 | Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai |

45332200-5 | Vandentiekio įrengimo darbai |

45332300-6 | Kanalizacijos tiesimo darbai |

45332400-7 | Sanitarinės įrangos montavimo darbai |

45333000-0 | Dujų įrenginių montavimo darbai |

45333100-1 | Dujų reguliavimo įrenginių montavimo darbai |

45333200-2 | Dujų skaitiklių montavimo darbai |

45340000-2 | Aptvarų, turėklų ir saugos įrenginių montavimo darbai |

45341000-9 | Turėklų montavimas |

45342000-6 | Aptvarų statymas |

45343000-3 | Priešgaisrinių įrenginių montavimo darbai |

45343100-4 | Priešgaisrinės apsaugos darbai |

45343200-5 | Gaisro gesinimo įrenginių montavimo darbai |

45343210-8 | Ugnies gesinimo anglies dvideginiu įrenginių montavimo darbai |

45343220-1 | Gesintuvų montavimo darbai |

45343230-4 | Purškimo sistemų montavimo darbai |

45350000-5 | Mechaninės įrangos montavimas |

45351000-2 | Mechaninės inžinerijos montavimo darbai |

45400000-1 | Pastato užbaigimo darbai |

45410000-4 | Tinkavimo darbai |

45420000-7 | Stalių ir dailidžių montavimo darbai |

45421000-4 | Stalių darbai |

45421100-5 | Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas |

45421110-8 | Metalinių durų staktų ir langų rėmų montavimas |

45421111-5 | Metalinių durų staktų montavimas |

45421112-2 | Metalinių langų rėmų montavimas |

45421113-9 | Metalinių slenksčių montavimas |

45421114-6 | Metalinių durų montavimas |

45421115-3 | Metalinių langų montavimas |

45421120-1 | Plastikinių durų staktų ir langų rėmų montavimas |

45421121-8 | Plastikinių durų staktų montavimas |

45421122-5 | Plastikinių langų rėmų montavimas |

45421123-2 | Plastikinių slenksčių montavimas |

45421124-9 | Plastikinių durų montavimas |

45421125-6 | Plastikinių langų montavimas |

45421130-4 | Medinių durų staktų ir langų rėmų montavimas |

45421131-1 | Medinių durų staktų montavimas |

45421132-8 | Medinių langų rėmų montavimas |

45421133-5 | Medinių slenksčių montavimas |

45421134-2 | Medinių durų montavimas |

45421135-9 | Medinių langų montavimas |

45421140-7 | Stalių metalinių dirbinių, išskyrus duris ir langus, montavimas |

45421141-4 | Pertvarų montavimas |

45421142-1 | Langinių montavimas |

45421143-8 | Žaliuzių montavimo darbai |

45421144-5 | Tentų montavimo darbai |

45421145-2 | Žaliuzių montavimo darbai |

45421146-9 | Kabinamųjų lubų montavimas |

45421147-6 | Grotelių montavimas |

45421148-3 | Vartų montavimas |

45421150-0 | Stalių nemetalinių dirbinių montavimo darbai |

45421151-7 | Įmontuojamų virtuvės baldų montavimas |

45421152-4 | Pertvarų montavimas |

45421153-1 | Įmontuojamų baldų montavimas |

45421160-3 | Geležies dirbinių darbai |

45422000-1 | Dailidžių montuojamieji darbai |

45422100-2 | Medžio darbai |

45430000-0 | Grindų ir sienų dangų klojimo darbai |

45431000-7 | Plytelių klojimo darbai |

45431100-8 | Grindų plytelių klojimo darbai |

45431200-9 | Sienų aptaisymo plytelėmis darbai |

45432000-4 | Grindų klojimo ir dengimo, sienų dengimo ir tapetavimo darbai |

45432100-5 | Grindų klojimo ir dengimo darbai |

45432110-8 | Grindų klojimo darbai |

45432111-5 | Lanksčiųjų grindų dangų klojimo darbai |

45432112-2 | Grindinio klojimas |

45432113-9 | Parketinės dangos klojimas |

45432114-6 | Medinių grindų klojimo darbai |

45432120-1 | Papildomųjų grindų montavimo darbai |

45432121-8 | Kompiuterių patalpos grindys |

45432130-4 | Grindų dengimo darbai |

45432200-6 | Sienų dengimo ir tapetavimo darbai |

45432210-9 | Sienų dengimo darbai |

45432220-2 | Sienų tapetavimo darbai |

45440000-3 | Dažymo ir poliravimo darbai |

45441000-0 | Poliravimo darbai |

45442000-7 | Apsauginių dangų įrengimo darbai |

45442100-8 | Dažymo darbai |

45442110-1 | Pastatų dažymo darbai |

45442120-4 | Statinių dažymo ir dengimo apsaugine danga darbai |

45442121-1 | Statinių dažymo darbai |

45442180-2 | Perdažymo darbai |

45442190-5 | Dažų skutimo darbai |

45442200-9 | Antikorozinių dangų įrengimo darbai |

45442210-2 | Galvanizavimo darbai |

45442300-0 | Paviršiaus apsaugos darbai |

45450000-6 | Kiti pastatų užbaigimo darbai |

45451000-3 | Dekoravimo darbai |

45451100-4 | Puošimo įrengimo darbai |

45451200-5 | Apkalos darbai |

45451300-6 | Žiemos sodai |

45452000-0 | Pastatų išorės valymo darbai |

45452100-1 | Pastatų išorės valymo prapūtimo būdu darbai |

45453000-7 | Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai |

45453100-8 | Atnaujinimo darbai |

45454000-4 | Pertvarkymo darbai |

45454100-5 | Restauravimo darbai |

45500000-2 | Statybos ir civilinės inžinerijos mašinų ir įrenginių su operatoriais nuoma |

45510000-5 | Kranų su operatoriais nuoma |

45520000-8 | Žemės perstūmos mašinų su operatoriais nuoma |

50000000-5 | Remonto, priežiūros ir montavimo paslaugos |

50100000-6 | Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos |

50110000-9 | Motorinių priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir panašios paslaugos |

50111000-6 | Parko valdymo, remonto ir priežiūros darbai |

50111100-7 | Motorinių transporto priemonių parko valdymo paslaugos |

50111110-0 | Motorinių transporto priemonių parko aptarnavimo paslaugos |

50112000-3 | Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos |

50112100-4 | Automobilių remonto paslaugos |

50112110-7 | Transporto priemonių kėbulo remonto paslaugos |

50112111-4 | Panelių kalimo paslaugos |

50112120-0 | Priekinio stiklo keitimo paslaugos |

50112200-5 | Automobilių priežiūros paslaugos |

50112300-6 | Automobilių plovimo ir panašios paslaugos |

50113000-0 | Autobusų remonto ir priežiūros paslaugos |

50113100-1 | Autobusų remonto paslaugos |

50113200-2 | Autobusų priežiūros paslaugos |

50114000-7 | Sunkvežimių remonto ir priežiūros paslaugos |

50114100-8 | Sunkvežimių remonto paslaugos |

50114200-9 | Sunkvežimių priežiūros paslaugos |

50115000-4 | Motociklų remonto ir priežiūros paslaugos |

50115100-5 | Motociklų remonto paslaugos |

50115200-6 | Motociklų priežiūros paslaugos |

50116000-1 | Priežiūros ir remonto paslaugos, susijusios su specifinėmis transporto priemonių dalimis |

50116100-2 | Elektros sistemų remonto paslaugos |

50116200-3 | Transporto priemonių stabdžių bei stabdžių dalių remonto ir priežiūros paslaugos |

50116300-4 | Transporto priemonių pavarų dėžių remonto ir priežiūros paslaugos |

50116400-5 | Transporto priemonių transmisijos remonto ir priežiūros paslaugos |

50116500-6 | Padangų remonto paslaugos, įskaitant įtaisymą ir balansavimą |

50116510-9 | Padangų restauravimo paslaugos |

50116600-7 | Paleidimo variklių remonto ir priežiūros paslaugos |

50117000-8 | Transporto priemonių pertvarkymo ir atnaujinimo paslaugos |

50117100-9 | Transporto priemonių pertvarkymo paslaugos |

50117200-0 | Greitosios pagalbos automobilių pertvarkymo paslaugos |

50117300-1 | Transporto priemonių atnaujinimo paslaugos |

50118000-5 | Pagalbos avarijos ištiktiems automobiliams paslaugos |

50118100-6 | Automobilių techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos |

50118110-9 | Transporto priemonių nuvilkimo paslaugos |

50118200-7 | Komercinių transporto priemonių techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos |

50118300-8 | Autobusų techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos |

50118400-9 | Motorinių transporto priemonių techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos |

50118500-0 | Motociklų techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos |

50190000-3 | Transporto priemonių ardymo paslaugos |

50200000-7 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais, geležinkeliais, keliais ir jūros įrenginiais |

50210000-0 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais ir kitais įrenginiais |

50211000-7 | Orlaivių remonto ir priežiūros paslaugos |

50211100-8 | Orlaivių priežiūros paslaugos |

50211200-9 | Orlaivių remonto paslaugos |

50211210-2 | Orlaivių variklių remonto ir priežiūros paslaugos |

50211211-9 | Orlaivių variklių priežiūros paslaugos |

50211212-6 | Orlaivių variklių remonto paslaugos |

50211300-0 | Orlaivių atnaujinimo paslaugos |

50211310-3 | Orlaivių variklių atnaujinimo paslaugos |

50212000-4 | Sraigtasparnių remonto ir priežiūros paslaugos |

50220000-3 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su geležinkeliais ir kitais įrenginiais |

50221000-0 | Lokomotyvų remonto ir priežiūros paslaugos |

50221100-1 | Lokomotyvų pavarų dėžių remonto ir priežiūros paslaugos |

50221200-2 | Lokomotyvų transmisijų remonto ir priežiūros paslaugos |

50221300-3 | Lokomotyvų ratų komplektų remonto ir priežiūros paslaugos |

50221400-4 | Lokomotyvų stabdžių ir stabdžių dalių remonto ir priežiūros paslaugos |

50222000-7 | Riedmenų remonto ir priežiūros paslaugos |

50222100-8 | Slopintuvų remonto ir priežiūros paslaugos |

50223000-4 | Lokomotyvų atnaujinimo paslaugos |

50224000-1 | Riedmenų atnaujinimo paslaugos |

50224100-2 | Riedmenų sėdynių atnaujinimo paslaugos |

50224200-3 | Keleivinių vagonų atnaujinimo paslaugos |

50225000-8 | Geležinkelio bėgių priežiūros paslaugos |

50229000-6 | Riedmenų ardymas |

50230000-6 | Remonto, priežiūros ir panašios paslaugos, susijusios su keliais ir kitais įrenginiais |

50232000-0 | Viešosios apšvietimo įrangos ir šviesoforų priežiūros paslaugos |

50232100-1 | Gatvių apšvietimo priežiūros paslaugos |

50232110-4 | Viešojo apšvietimo įrangos atidavimas eksploatuoti |

50232200-2 | Šviesoforų priežiūros paslaugos |

50240000-9 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su jūros ir kitais įrenginiais |

50241000-6 | Laivų remonto ir priežiūros paslaugos |

50241100-7 | Laivų remonto paslaugos |

50241200-8 | Keltų remonto paslaugos |

50242000-3 | Laivų pertvarkymo paslaugos |

50243000-0 | Laivų ardymo paslaugos |

50244000-7 | Laivų ar valčių atnaujinimo paslaugos |

50245000-4 | Laivų modernizavimo paslaugos |

50246000-1 | Uosto įrenginių priežiūros paslaugos |

50246100-2 | Sausųjų dokų paslaugos |

50246200-3 | Plūdurų priežiūros paslaugos |

50246300-4 | Plūdriųjų statinių remonto ir priežiūros paslaugos |

50246400-5 | Plaukiojančiųjų platformų remonto ir priežiūros paslaugos |

50300000-8 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su asmeniniais kompiuteriais, biuro įranga, telekomunikacijų bei garso ir vaizdo įranga |

50310000-1 | Biurų įrangos priežiūra ir remontas |

50311000-8 | Biurų apskaitos įrangos priežiūra ir remontas |

50311400-2 | Skaičiuotuvų ir apskaitos įrangos priežiūra ir remontas |

50312000-5 | Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas |

50312100-6 | Didžiųjų kompiuterių priežiūra ir remontas |

50312110-9 | Didžiųjų kompiuterių priežiūra |

50312120-2 | Didžiųjų kompiuterių remontas |

50312200-7 | Minikompiuterių priežiūra ir remontas |

50312210-0 | Minikompiuterių priežiūra |

50312220-3 | Minikompiuterių remontas |

50312300-8 | Duomenų tinklo įrangos priežiūra ir remontas |

50312310-1 | Duomenų tinklo įrangos priežiūra |

50312320-4 | Duomenų tinklo įrangos remontas |

50312400-9 | Mikrokompiuterių priežiūra ir remontas |

50312410-2 | Mikrokompiuterių priežiūra |

50312420-5 | Mikrokompiuterių remontas |

50312500-0 | Informacijos technologijos programinės įrangos priežiūra ir remontas |

50312510-3 | Informacijos technologijos programinės įrangos priežiūra |

50312520-6 | Informacijos technologijos programinės įrangos remontas |

50312600-1 | Informacijos technologijos įrangos priežiūra ir remontas |

50312610-4 | Informacijos technologijos įrangos priežiūra |

50312620-7 | Informacijos technologijos įrangos remontas |

50313000-2 | Reprografijos mašinų priežiūra ir remontas |

50313100-3 | Fotokopijavimo aparatų remonto paslaugos |

50313200-4 | Fotokopijavimo aparatų priežiūros paslaugos |

50314000-9 | Fakso aparatų remonto ir priežiūros paslaugos |

50315000-6 | Telefono atsakiklių remonto ir priežiūros paslaugos |

50316000-3 | Bilietų išdavimo mašinų priežiūra ir remontas |

50317000-0 | Bilietų tinkamumo patvirtinimo mašinų priežiūra ir remontas |

50320000-4 | Asmeninių kompiuterių remonto ir priežiūros paslaugos |

50321000-1 | Asmeninių kompiuterių remonto paslaugos |

50322000-8 | Asmeninių kompiuterių priežiūros paslaugos |

50323000-5 | Kompiuterių periferinės įrangos priežiūra ir remontas |

50323100-6 | Kompiuterių periferinės įrangos priežiūra |

50323200-7 | Kompiuterių periferinės įrangos remontas |

50324000-2 | Asmeninių kompiuterių palaikymo paslaugos |

50324100-3 | Sistemos priežiūros paslaugos |

50324200-4 | Profilaktinės priežiūros paslaugos |

50330000-7 | Telekomunikacijų įrangos priežiūros paslaugos |

50331000-4 | Telekomunikacijų linijų remonto ir priežiūros paslaugos |

50332000-1 | Telekomunikacijų infrastruktūros priežiūros paslaugos |

50333000-8 | Radijo ryšių įrangos priežiūros paslaugos |

50333100-9 | Radijo siųstuvų remonto ir priežiūros paslaugos |

50333200-0 | Radijo siųstuvų remonto ir priežiūros paslaugos |

50334000-5 | Laidinės telefonijos ir laidinės telegrafijos įrangos priežiūros ir remonto paslaugos |

50334100-6 | Laidinės telefonijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50334110-9 | Telefono ryšio tinklo priežiūros paslaugos |

50334120-2 | Telefono komutatorių modernizavimo paslaugos |

50334130-5 | Telefono komutatorių remonto ir priežiūros paslaugos |

50334140-8 | Telefono aparatų remonto ir priežiūros paslaugos |

50334200-7 | Laidinės telegrafijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50334300-8 | Laidinio telekso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50334400-9 | Ryšių sistemos priežiūros paslaugos |

50340000-0 | Garso, vaizdo ir optikos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50341000-7 | Televizijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50341100-8 | Videoteksto įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50341200-9 | Televizijos siųstuvų remonto ir priežiūros paslaugos |

50342000-4 | Garso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50343000-1 | Vaizdo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50344000-8 | Optikos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50344100-9 | Fotografijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50344200-0 | Kinematografijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50400000-9 | Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50410000-2 | Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50411000-9 | Matavimo aparatų remonto ir priežiūros paslaugos |

50411100-0 | Vandens skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos |

50411200-1 | Dujų skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos |

50411300-2 | Elektros skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos |

50411400-3 | Tachometrų remonto ir priežiūros paslaugos |

50411500-4 | Pramoninės laiko matavimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50412000-6 | Bandymo aparatų remonto ir priežiūros paslaugos |

50413000-3 | Tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50413100-4 | Dujų detekcijos įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

50413200-5 | Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos |

50420000-5 | Medicinos ir chirurginės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50421000-2 | Medicinos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50421100-3 | Invalidų vežimėlių su ratukais remonto ir priežiūros paslaugos |

50421200-4 | Rentgeno įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50422000-9 | Chirurginės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50430000-8 | Precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50431000-5 | Rankinių ir kitų laikrodžių remonto ir priežiūros paslaugos |

50432000-2 | Laikrodžių remonto ir priežiūros paslaugos |

50433000-9 | Kalibravimo paslaugos |

50500000-0 | Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos |

50510000-3 | Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų remonto bei priežiūros paslaugos |

50511000-0 | Siurblių remonto ir priežiūros paslaugos |

50511100-1 | Skysčių siurblių remonto ir priežiūros paslaugos |

50511200-2 | Dujų siurblių remonto ir priežiūros paslaugos |

50512000-7 | Vožtuvų remonto ir priežiūros paslaugos |

50513000-4 | Čiaupų remonto ir priežiūros paslaugos |

50514000-1 | Metalinių talpyklų remonto ir priežiūros paslaugos |

50514100-2 | Cisternų remonto ir priežiūros paslaugos |

50514200-3 | Rezervuarų remonto ir priežiūros paslaugos |

50514300-4 | Įvorių remonto paslaugos |

50530000-9 | Mašinų remonto ir priežiūros paslaugos |

50531000-6 | Ne elektros mašinų remonto ir priežiūros paslaugos |

50531100-7 | Katilų priežiūros paslaugos |

50531200-8 | Dujų prietaisų priežiūros paslaugos |

50531300-9 | Kompresorių remonto ir priežiūros paslaugos |

50531400-0 | Kranų remonto ir priežiūros paslaugos |

50531500-1 | Derikų remonto ir priežiūros paslaugos |

50531510-4 | Derikų išmontavimo paslaugos |

50532000-3 | Elektros mašinų, aparatų ir susijusių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

50532100-4 | Elektros variklių remonto ir priežiūros paslaugos |

50532200-5 | Transformatorių remonto ir priežiūros paslaugos |

50532300-6 | Generatorių remonto ir priežiūros paslaugos |

50532400-7 | Elektros skirstymo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

50700000-2 | Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais |

50710000-5 | Pastatų elektros ir mechaninės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50711000-2 | Pastatų elektros įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50712000-9 | Pastatų mechaninės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50720000-8 | Centrinio šildymo remonto ir priežiūros paslaugos |

50721000-5 | Šildymo įrangos atidavimas eksploatuoti |

50730000-1 | Aušinimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

50740000-4 | Eskalatorių remonto ir priežiūros paslaugos |

50750000-7 | Liftų priežiūros paslaugos |

50800000-3 | Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos |

50810000-6 | Papuošalų, juvelyrinių dirbinių bei gaminių taisymo paslaugos |

50820000-9 | Odinių asmens vartojimo prekių taisymo paslaugos |

50821000-6 | Aulinių batų taisymo paslaugos |

50822000-3 | Batų taisymo paslaugos |

50830000-2 | Drabužių ir tekstilės gaminių taisymo paslaugos |

50840000-5 | Ginklų ir jų sistemų remonto ir priežiūros paslaugos |

50841000-2 | Ginklų remonto ir priežiūros paslaugos |

50842000-9 | Ginklų sistemų remonto ir priežiūros paslaugos |

50850000-8 | Baldų remonto ir priežiūros paslaugos |

50860000-1 | Muzikos instrumentų remonto ir priežiūros paslaugos |

50870000-4 | Žaidimo aikštelių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

50880000-7 | Viešbučių ir restoranų įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

50881000-4 | Viešbučių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

50882000-1 | Restoranų įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

50883000-8 | Pagaminto valgio tiekimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

50884000-5 | Kempingų įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

50900000-4 | Montavimo paslaugos |

50910000-7 | Elektros ir mechaninių įrenginių montavimo paslaugos |

50911000-4 | Elektros įrenginių montavimo paslaugos |

50911100-5 | Elektros variklių, transformatorių ir generatorių montavimo paslaugos |

50911110-8 | Elektros variklių montavimo paslaugos |

50911120-1 | Generatorių montavimo paslaugos |

50911130-4 | Transformatorių montavimo paslaugos |

50911200-6 | Elektros skirstymo ir valdymo įrenginių montavimo paslaugos |

50911210-9 | Elektros skirstymo įrenginių montavimo paslaugos |

50911220-2 | Elektros valdymo įrenginių montavimo paslaugos |

50912000-1 | Mechaninių įrenginių montavimo paslaugos |

50913000-8 | Garo generatorių, šildymo katilų, turbinų, kompresorių ir degiklių montavimo paslaugos |

50913100-9 | Garo generatorių montavimo paslaugos |

50913300-1 | Turbinų montavimo paslaugos |

50913310-4 | Dujų turbinų montavimo paslaugos |

50913400-2 | Kompresorių montavimo paslaugos |

50913500-3 | Krosnių montavimo paslaugos |

50913510-6 | Degiklių montavimo paslaugos |

50913511-3 | Atliekų deginimo krosnių montavimo paslaugos |

50914000-5 | Variklių montavimo paslaugos |

50914100-6 | Benzino variklių montavimo paslaugos |

50914200-7 | Dyzelinių variklių montavimo paslaugos |

50914300-8 | Geležinkelio variklių montavimo paslaugos |

50914400-9 | Transporto priemonių variklių montavimo paslaugos |

50914500-0 | Jūrinių variklių montavimo paslaugos, |

50914600-1 | Orlaivių variklių montavimo paslaugos |

50920000-0 | Matavimo, tikrinimo, bandymo ir navigacinių įrenginių montavimo paslaugos |

50921000-7 | Matavimo įrenginių montavimo paslaugos |

50921100-8 | Laiko matavimo įrangos montavimo paslaugos |

50922000-4 | Tikrinimo įrenginių montavimo paslaugos |

50923000-1 | Bandymo įrenginių montavimo paslaugos |

50924000-8 | Navigacinių įrenginių montavimo paslaugos |

50930000-3 | Ryšių įrangos montavimo paslaugos |

50931000-0 | Radijo, televizijos, garso ir vaizdo įrangos montavimo paslaugos |

50931100-1 | Radijo įrangos montavimo paslaugos |

50931200-2 | Televizijos įrangos montavimo paslaugos |

50931300-3 | Garso įrangos montavimo paslaugos |

50931400-4 | Vaizdo įrangos montavimo paslaugos |

50932000-7 | Radijo ir televizijos siųstuvų montavimo paslaugos |

50932100-8 | Radijo siųstuvų montavimo paslaugos |

50932200-9 | Televizijos siųstuvų montavimo paslaugos |

50933000-4 | Radijo telefonijos aparatų montavimo paslaugos |

50934000-1 | Laidinės telefonijos įrangos montavimo paslaugos |

50935000-8 | Laidinės telegrafijos įrangos montavimo paslaugos |

50940000-6 | Medicinos ir chirurginės įrangos montavimo paslaugos |

50941000-3 | Medicinos įrangos montavimo paslaugos |

50942000-0 | Chirurginės įrangos montavimo paslaugos |

50943000-7 | Laboratorinės įrangos montavimo paslaugos |

50950000-9 | Mašinų ir įrenginių montavimo paslaugos |

50951000-6 | Bendrosios paskirties mašinų ir įrenginių montavimo paslaugos |

50951100-7 | Kėlimo ir krovimo įrenginių, išskyrus liftus ir eskalatorius, montavimo paslaugos |

50951110-0 | Kėlimo įrenginių montavimo paslaugos |

50951111-7 | Kranų montavimo paslaugos |

50951120-3 | Krovimo įrenginių montavimo paslaugos |

50951130-6 | Kabamųjų prieigos įrenginių montavimo paslaugos |

50951140-9 | Specialiųjų perdavimo sistemų montavimo paslaugos |

50951400-0 | Įvairių bendrosios paskirties mašinų montavimo paslaugos |

50951410-3 | Skysčių filtravimo ar gryninimo mašinų ar aparatų montavimo paslaugos |

50951411-0 | Vandens filtravimo ar gryninimo mašinų ir aparatų montavimo paslaugos |

50952000-3 | Žemės ir miškų ūkio mašinų montavimo paslaugos |

50952100-4 | Žemės ūkio mašinų montavimo paslaugos |

50952200-5 | Miškų ūkio mašinų montavimo paslaugos |

50953000-0 | Staklių montavimo paslaugos |

50954000-7 | Specialios paskirties mašinų ir įrenginių montavimo paslaugos |

50954100-8 | Kasybos, karjerų eksploatavimo, statybos ir metalurgijos mašinų montavimo paslaugos |

50954110-1 | Kasybos mašinų montavimo paslaugos |

50954120-4 | Karjerų eksploatavimo mašinų montavimo paslaugos |

50954130-7 | Statybos mašinų montavimo paslaugos |

50954140-0 | Metalurgijos mašinų montavimo paslaugos |

50954200-9 | Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų montavimo paslaugos |

50954210-2 | Maisto perdirbimo įrangos montavimo paslaugos |

50954220-5 | Gėrimų perdirbimo mašinų montavimo paslaugos |

50954230-8 | Tabako apdorojimo mašinų montavimo paslaugos |

50954300-0 | Tekstilės, drabužių ir odos gamybos mašinų montavimo paslaugos |

50954310-3 | Tekstilės gamybos mašinų montavimo paslaugos |

50954320-6 | Drabužių gamybos mašinų montavimo paslaugos |

50954330-9 | Odos gamybos mašinų montavimo paslaugos |

50954340-2 | Skalbyklinės skalbimo, sausojo valymo ir džiovinimo mašinų montavimo paslaugos |

50954400-1 | Popieriaus ir kartono gamybos mašinų montavimo paslaugos |

50954410-4 | Popieriaus gamybos mašinų montavimo paslaugos |

50954420-7 | Kartono gamybos mašinų montavimo paslaugos |

50955000-4 | Ginklų sistemų montavimo paslaugos |

50960000-2 | Kompiuterių ir biuro įrangos montavimo paslaugos |

50961000-9 | Kompiuterių ir informacijos apdorojimo įrangos montavimo paslaugos |

50961100-0 | Kompiuterių montavimo paslaugos |

50961110-3 | Techninės kompiuterių įrangos montavimo paslaugos |

50961200-1 | Informacijos apdorojimo įrangos montavimo paslaugos |

50962000-6 | Biuro įrangos montavimo paslaugos |

50980000-8 | Metalo talpyklų montavimo paslaugos |

50981000-5 | Cisternų montavimo paslaugos |

50982000-2 | Rezervuarų montavimo paslaugos |

52000000-9 | Mažmeninės prekybos paslaugos |

52100000-0 | Maisto produktų mažmeninės prekybos paslaugos |

52200000-1 | Gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos |

52300000-2 | Baldų mažmeninės prekybos paslaugos |

52400000-3 | Drabužių mažmeninės prekybos paslaugos |

52500000-4 | Statybinių medžiagų mažmeninės prekybos paslaugos |

52600000-5 | Spaudinių mažmeninės prekybos paslaugos |

52700000-6 | Biuro reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos |

52800000-7 | Sodininkystės produktų mažmeninės prekybos paslaugos |

52900000-8 | Vaistų mažmeninės prekybos paslaugos |

55000000-0 | Viešbučių ir restoranų paslaugos |

55100000-1 | Viešbučių paslaugos |

55200000-2 | Stovyklavietės ir kitas apgyvendinimas ne viešbučiuose |

55210000-5 | Jaunimo nakvynės namų paslaugos |

55220000-8 | Stovyklaviečių paslaugos |

55221000-5 | Priekabinių namelių aikštelių paslaugos |

55240000-4 | Poilsio centrų ir poilsio namų paslaugos |

55241000-1 | Poilsio centrų paslaugos |

55242000-8 | Poilsio namų paslaugos |

55243000-5 | Vaikų poilsio stovyklų paslaugos |

55250000-7 | Apstatytų apgyvendinimo patalpų trumpalaikės išnuomojimo paslaugos |

55260000-0 | Miegamųjų vagonų paslaugos |

55270000-3 | Nakvynę ir pusryčius teikiančių įstaigų paslaugos |

55300000-3 | Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos |

55310000-6 | Restoranų padavėjų paslaugos |

55311000-3 | Ribotos klientūros restoranų padavėjų paslaugos |

55312000-0 | Neribojamos klientūros restoranų padavėjų paslaugos |

55320000-9 | Maisto tiekimo paslaugos |

55321000-6 | Maisto ruošimo paslaugos |

55322000-3 | Maisto gaminimo paslaugos |

55330000-2 | Užkandinių paslaugos |

55400000-4 | Gėrimų tiekimo paslaugos |

55410000-7 | Barų valdymo paslaugos |

55500000-5 | Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos |

55510000-8 | Valgyklų paslaugos |

55511000-5 | Valgyklų ir kitų ribotos klientūros užkandinių paslaugos |

55512000-2 | Valgyklų valdymo paslaugos |

55520000-1 | Pagaminto valgio tiekimo paslaugos |

55521000-8 | Pagaminto valgio tiekimo privatiems namų ūkiams paslaugos |

55521100-9 | Skubaus valgių pristatymo į namus paslaugos |

55521200-0 | Maisto pristatymo paslaugos |

55522000-5 | Pagaminto valgio tiekimo transporto įmonėms paslaugos |

55523000-2 | Pagaminto valgio tiekimo kitoms įmonėms ar kitoms institucijoms paslaugos |

55523100-3 | Maisto mokykloms paslaugos |

55524000-9 | Pagaminto valgio tiekimo mokykloms paslaugos |

60000000-8 | Sausumos transporto paslaugos ir transportavimo vamzdynais paslaugos |

60100000-9 | Sausumos transporto paslaugos |

60110000-2 | Keleivinio sausumos transporto paslaugos |

60111000-9 | Keleivinio geležinkelio transporto paslaugos |

60112000-6 | Viešojo transporto paslaugos |

60112100-7 | Viešojo tramvajų transporto paslaugos |

60112200-8 | Viešojo autobusų transporto paslaugos |

60112300-9 | Tolimojo susisiekimo autobusų viešojo transporto paslaugos |

60113000-3 | Ribotai klientūrai skirtos transporto paslaugos |

60113100-4 | Mokyklinių autobusų paslaugos |

60113200-5 | Kalinių vežimo paslaugos |

60113300-6 | Ligonių vežimo paslaugos |

60113310-9 | Ne greitosios pagalbos ligonių vežimo paslaugos |

60113400-7 | Neįgaliųjų vežimas |

60113500-8 | Pagyvenusių žmonių vežimas |

60114000-0 | Reguliaraus keleivinio transporto paslaugos |

60115000-7 | Keleivinio automobilių transporto paslaugos |

60115100-8 | Taksi paslaugos |

60116000-4 | Specialios paskirties sausumos keleivinio transporto paslaugos |

60116100-5 | Tvarkaraštyje nenurodytas keleivinis transportas |

60116200-6 | Ekskursinių autobusų paslaugos |

60116300-7 | Keleivių vežimas gyvūnų traukiamomis transporto priemonėmis |

60117000-1 | Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju |

60117100-2 | Keleivinių automobilių nuoma su vairuotoju |

60117200-3 | Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju |

60120000-5 | Sausumos krovininio transporto paslaugos |

60121000-2 | Krovinių vežimas geležinkeliu |

60121100-3 | Sušaldytų arba šaldytų prekių vežimas geležinkeliu |

60121200-4 | Naftos produktų vežimas geležinkeliu |

60121300-5 | Skystų piltinių krovinių ar dujų vežimas geležinkeliu |

60121400-6 | Krovinių vežimas geležinkeliu konteineriuose |

60121500-7 | Pašto siuntų vežimas geležinkeliu |

60121600-8 | Sausų birių krovinių vežimas geležinkeliu |

60122000-9 | Krovinių vežimo keliais paslaugos |

60122100-0 | Krovinių vežimo keliais specialiomis transporto priemonėmis paslaugos |

60122110-3 | Transporto paslaugos naudojant transporto priemones-šaldytuvus |

60122120-6 | Transporto paslaugos naudojant autocisternas |

60122130-9 | Transporto paslaugos naudojant piltinėms prekėms pritaikytas transporto priemones |

60122140-2 | Transporto paslaugos naudojant transporto priemones konteinervežius |

60122150-5 | Transporto paslaugos naudojant transporto priemones su nuimama įranga |

60122160-8 | Apsaugos transporto paslaugos |

60122161-5 | Šarvuotų automobilių paslaugos |

60122170-1 | Medicinos transporto paslaugos |

60122200-1 | Pašto siuntų vežimas keliais |

60122230-0 | Siuntinių vežimo paslaugos |

60123000-6 | Specializuotos transporto paslaugos |

60123100-7 | Akmens anglių vežimas |

60123200-8 | Naftos transportavimas |

60123300-9 | Kuro vežimas |

60123400-0 | Dujų transportavimas |

60123500-1 | Skysčių vežimas |

60123600-2 | Ginklų ir šaudmenų vežimo paslaugos |

60123700-3 | Vežimo krovininėmis priekabomis paslaugos |

60129000-8 | Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju |

60129100-9 | Sunkvežimių nuoma su vairuotoju |

60129200-0 | Pramoninių transporto priemonių nuoma su vairuotoju |

60129300-1 | Furgonų nuoma su vairuotoju |

60200000-0 | Vamzdynų transporto paslaugos |

60210000-3 | Naftos produktų transportavimas vamzdynais |

60220000-6 | Gamtinių dujų transportavimas vamzdynais |

61000000-5 | Vandens transporto paslaugos |

61100000-6 | Vandens keleivinio transporto paslaugos |

61110000-9 | Keltų transporto paslaugos |

61200000-7 | Krovinių vežimas vandens transportu |

61210000-0 | Šaldytų prekių vežimas vandens transportu |

61220000-3 | Naftos vežimas vandens transportu |

61230000-6 | Piltinių prekių vežimas vandens transportu |

61240000-9 | Krovinių konteineriuose vežimas vandens transportu |

61250000-2 | Pašto siuntų vežimas vandens transportu |

61300000-8 | Kabelius klojančių laivų paslaugos |

61400000-9 | Laivybos operacijos |

61500000-0 | Vandens transporto įrenginių su įgula nuoma |

61510000-3 | Laivų su įgula nuoma |

61511000-0 | Jūrinių laivų su įgula nuoma |

61512000-7 | Laivų su įgula nuoma |

61513000-4 | Laivų taršos prevencijos paslaugos |

61514000-1 | Sunkiųjų krovinių laivų paslaugos |

61515000-8 | Atsarginių laivų paslaugos |

61516000-5 | Laivų aprūpinimo jūroje paslaugos |

61530000-9 | Katerių su įgula nuoma |

62000000-2 | Oro transporto paslaugos |

62100000-3 | Krovinių vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu paslaugos |

62110000-6 | Tvarkaraštyje nurodyto keleivinio oro transporto paslaugos |

62120000-9 | Krovinių vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu paslaugos |

62121000-6 | Pašto siuntų vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu paslaugos |

62122000-3 | Krovinių konteineriuose vežimas tvarkaraštyje nurodytu oro transportu |

62200000-4 | Tvarkaraštyje nenurodyto oro transporto paslaugos |

62210000-7 | Tvarkaraštyje nenurodyto keleivinio oro transporto paslaugos |

62220000-0 | Krovinių vežimo tvarkaraštyje nenurodytu oro transportu paslaugos |

62221000-7 | Pašto siuntų vežimo tvarkaraštyje nenurodytu oro transportu paslaugos |

62222000-4 | Krovinių konteineriuose vežimas tvarkaraštyje nenurodytu oro transportu |

62230000-3 | Oro transporto užsakomosios paslaugos |

62240000-6 | Oro transporto įrenginių su įgula nuoma |

62241000-3 | Orlaivių su įgula nuoma |

62241100-4 | Orlaivių su fiksuotais sparnais su įgula nuoma |

62241200-5 | Sraigtasparnių su įgula nuoma |

62300000-5 | Kosminio transporto paslaugos |

62400000-6 | Aviacijos ir susijusios paslaugos |

62410000-9 | Purškimo iš oro paslaugos |

62420000-2 | Miškų gaisrų gesinimo iš oro paslaugos |

62430000-5 | Gelbėjimo oro transportu paslaugos |

62440000-8 | Orlaivių eksploatavimo paslaugos |

62441000-5 | Pilotų paslaugos |

62450000-1 | Orlaivių valdymo paslaugos |

63000000-9 | Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos |

63100000-0 | Krovinių tvarkymo ir saugojimo paslaugos |

63110000-3 | Krovinių tvarkymo paslaugos |

63111000-0 | Konteinerių tvarkymo paslaugos |

63112000-7 | Bagažo tvarkymo paslaugos |

63112100-8 | Keleivių bagažo tvarkymo paslaugos |

63112110-1 | Bagažo surinkimo paslaugos |

63120000-6 | Saugojimo ir sandėliavimo paslaugos |

63121000-3 | Saugojimo ir grąžinimo paslaugos |

63121100-4 | Saugojimo paslaugos |

63121110-7 | Dujų saugojimo paslaugos |

63122000-0 | Sandėliavimo paslaugos |

63200000-1 | Sausumos transporto pagalbinės paslaugos |

63210000-4 | Geležinkelio transporto pagalbinės paslaugos |

63220000-7 | Kelių transporto pagalbinės paslaugos |

63221000-4 | Autobusų stočių paslaugos |

63222000-1 | Greitkelių eksploatavimo paslaugos |

63222100-2 | Greitkelių rinkliavų paslaugos |

63223000-8 | Tiltų ir tunelių eksploatavimo paslaugos |

63223100-9 | Tiltų eksploatavimo paslaugos |

63223110-2 | Tiltų rinkliavų paslaugos |

63223200-0 | Tunelių eksploatavimo paslaugos |

63223210-3 | Tunelių rinkliavų paslaugos |

63224000-5 | Automobilių stovėjimo paslaugos |

63225000-2 | Tiltinių svarstyklių paslaugos |

63226000-9 | Transporto priemonių kuro atsargų papildymo paslaugos |

63300000-2 | Vandens transporto pagalbinės paslaugos |

63310000-5 | Uostų ir vandenų kelių eksploatavimo ir susijusios paslaugos |

63311000-2 | Bunkeravimo paslaugos |

63312000-9 | Uostų eksploatacijos paslaugos |

63313000-6 | Vandenų kelių eksploatavimo paslaugos |

63314000-3 | Laivų kuro atsargų papildymo paslaugos |

63315000-0 | Keleivių terminalų eksploatavimo paslaugos |

63320000-8 | Pakrančių laivavedybos paslaugos |

63330000-1 | Priplaukimo prie krantinės paslaugos |

63340000-4 | Navigacijos paslaugos |

63341000-1 | Vietos nustatymo jūroje paslaugos |

63341100-2 | Švyturinių laivų vietos nustatymo paslaugos |

63342000-8 | Švyturinių laivų paslaugos |

63343000-5 | Plūdurų vietos nustatymo paslaugos |

63343100-6 | Plūdurų žymėjimo paslaugos |

63344000-2 | Švyturių paslaugos |

63350000-7 | Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo paslaugos |

63351000-4 | Laivų gelbėjimo paslaugos |

63352000-1 | Atsarginių laivų paslaugos |

63353000-8 | Laivų plūdrumo atstatymo paslaugos |

63360000-0 | Įvairios vandens transporto pagalbinės paslaugos |

63361000-7 | Laivų registravimo paslaugos |

63362000-4 | Ledlaužių paslaugos |

63363000-1 | Laivų saugojimo paslaugos |

63364000-8 | Laivų frachtavimo paslaugos |

63365000-5 | Laivų pastatymo konservavimui paslaugos |

63366000-2 | Laivų eksploatavimo paslaugos |

63366100-3 | Laivų nuleidimo į vandenį paslaugos |

63366200-4 | Nuotolinio valdymo transporto priemonių paslaugos |

63367000-9 | Žvejybos laivų paslaugos |

63368000-6 | Mokslinių tyrimų laivų paslaugos |

63369000-3 | Inkarų tvarkymo paslaugos |

63370000-3 | Laivų vilkimo ir stūmimo paslaugos |

63371000-0 | Vilkimo paslaugos |

63372000-7 | Stūmimo paslaugos |

63400000-3 | Oro transporto pagalbinės paslaugos |

63410000-6 | Oro uostų eksploatavimo paslaugos |

63420000-9 | Oro eismo valdymo paslaugos |

63430000-2 | Orlaivių kuro atsargų papildymo paslaugos |

63500000-4 | Kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir pagalbinės turizmo paslaugos |

63510000-7 | Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos |

63511000-4 | Organizuotų turistinių kelionių organizavimas |

63512000-1 | Kelionių bilietų pardavimo ir organizuotų turistinių kelionių paslaugos |

63513000-8 | Turizmo informacijos paslaugos |

63514000-5 | Turistų gidų paslaugos |

63515000-2 | Kelionių paslaugos |

63516000-9 | Kelionių valdymo paslaugos |

63520000-0 | Transporto agentūrų paslaugos |

63521000-7 | Krovinių vežimo agentūrų paslaugos |

63522000-4 | Laivų tarpininkavimo paslaugos |

63523000-1 | Uostų ir ekspedijavimo agentūrų paslaugos |

63524000-8 | Transporto dokumentų rengimo paslaugos |

63600000-5 | Logistinės paslaugos |

64000000-6 | Pašto ir telekomunikacijų paslaugos |

64100000-7 | Pašto ir kurjerių paslaugos |

64110000-0 | Pašto paslaugos |

64111000-7 | Pašto paslaugos, susijusios su laikraščiais ir periodiniais leidiniais |

64112000-4 | Pašto paslaugos, susijusios su laiškais |

64113000-1 | Pašto paslaugos, susijusios su siuntiniais |

64114000-8 | Pašto skyrių langelių paslaugos |

64115000-5 | Pašto dėžučių nuoma |

64116000-2 | Pašto paslaugos "iki pareikalavimo" |

64120000-3 | Kurjerių paslaugos |

64121000-0 | Daugiamodalinės kurjerių paslaugos |

64121100-1 | Pašto pristatymo paslaugos |

64121200-2 | Siuntinių pristatymo paslaugos |

64122000-7 | Vidaus pašto ir kurjerių paslaugos |

64200000-8 | Telekomunikacijų paslaugos |

64210000-1 | Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos |

64211000-8 | Viešojo telefono ryšio paslaugos |

64212000-5 | Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos |

64213000-2 | Kelias įmones jungiančios telefono ryšio tinklo paslaugos |

64214000-9 | Specializuotų įmonių telefono ryšio tinklo paslaugos |

64214100-0 | Palydovinės grandinės nuomos paslaugos |

64214200-1 | Telefonų skirstiklių paslaugos |

64214400-3 | Sausumos ryšių linijos nuoma |

64216000-3 | Elektroninių pranešimų ir informacijos paslaugos |

64216100-4 | Elektroninių pranešimų paslaugos |

64216110-7 | Elektroninių duomenų pasikeitimo paslaugos |

64216120-0 | Elektroninio pašto paslaugos |

64216130-3 | Telekso paslaugos |

64216140-6 | Telegrafo paslaugos |

64216200-5 | Elektroninės informacijos paslaugos |

64216210-8 | Pridėtinės vertės informacijos paslaugos |

64216300-6 | Teleteksto paslaugos |

64220000-4 | Telekomunikacijų paslaugos, išskyrus telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas |

64221000-1 | Tinklų sujungimo paslaugos |

64222000-8 | Nuotolinio darbo paslaugos |

64223000-5 | Ieškos paslaugos |

64224000-2 | Konferencinio ryšio paslaugos |

64225000-9 | "Oras-žemė" tipo telekomunikacijų paslaugos |

64226000-6 | Telematikos paslaugos |

64227000-3 | Kompleksinės telekomunikacijų paslaugos |

64228000-0 | Televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugos |

64228100-1 | Televizijos programų transliavimo paslaugos |

64228200-2 | Radijo programų transliavimo paslaugos |

65000000-3 | Komunalinės paslaugos |

65100000-4 | Vandens paskirstymo ir susijusios paslaugos |

65110000-7 | Vandens paskirstymas |

65111000-4 | Geriamojo vandens paskirstymas |

65120000-0 | Vandens valymo įrenginių eksploatavimas |

65130000-3 | Vandens išteklių eksploatavimas |

65200000-5 | Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos |

65210000-8 | Dujų paskirstymas |

65300000-6 | Elektros skirstymo ir susijusios paslaugos |

65310000-9 | Elektros skirstymas |

65320000-2 | Elektros įrangos eksploatavimas |

65400000-7 | Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas |

65410000-0 | Elektrinių eksploatavimas |

65500000-8 | Skaitiklių rodmenų nuskaitymo paslaugos |

66000000-0 | Finansinio tarpininkavimo paslaugos |

66100000-1 | Finansinio tarpininkavimo paslaugos, išskyrus investicinę bankininkystę, draudimo paslaugas ir pensijų paslaugas |

66110000-4 | Centrinio banko paslaugos |

66120000-7 | Indėlių paslaugos |

66130000-0 | Kredito teikimo paslaugos |

66140000-3 | Finansinio lizingo paslaugos |

66200000-2 | Investicinės bankininkystės paslaugos |

66300000-3 | Draudimo ir pensijų paslaugos, išskyrus privalomojo socialinio draudimo paslaugas |

66310000-6 | Gyvybės draudimo ir individualaus pensinio draudimo paslaugos |

66311000-3 | Gyvybės draudimo paslaugos |

66312000-0 | Individualaus pensinio draudimo paslaugos |

66320000-9 | Kolektyvinių pensijų paslaugos |

66330000-2 | Ne gyvybės draudimo paslaugos |

66331000-9 | Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo paslaugos |

66331100-0 | Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos |

66331200-1 | Sveikatos draudimo paslaugos |

66331210-4 | Savanoriškojo sveikatos draudimo paslaugos |

66331220-7 | Medicinos draudimo paslaugos |

66332000-6 | Draudimo nuo visų rizikų paslaugos |

66332100-7 | Rangovų draudimo nuo visų rizikų paslaugos |

66333000-3 | Juridinio draudimo paslaugos |

66333100-4 | Teisinių išlaidų draudimo paslaugos |

66334000-0 | Su transportu susijusios draudimo paslaugos |

66334100-1 | Motorinių transporto priemonių draudimo paslaugos |

66334200-2 | Jūrų, aviacijos ir kito transporto draudimo paslaugos |

66334210-5 | Geležinkelio draudimo paslaugos |

66334220-8 | Orlaivių draudimo paslaugos |

66334230-1 | Laivų draudimo paslaugos |

66335000-7 | Krovinių draudimo paslaugos |

66336000-4 | Draudimo nuo žalos ar nuostolių paslaugos |

66336100-5 | Draudimo nuo gaisro paslaugos |

66336200-6 | Turto draudimo paslaugos |

66336300-7 | Draudimo nuo orų padarytų nuostolių ir finansinių nuostolių paslaugos |

66336310-0 | Su oro sąlygomis susijusios draudimo paslaugos |

66336320-3 | Draudimo nuo finansinių nuostolių paslaugos |

66336321-0 | Draudimo nuo piniginių nuostolių paslaugos |

66337000-1 | Civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

66337100-2 | Motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

66337200-3 | Orlaivių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

66337300-4 | Laivų civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

66337400-5 | Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

66338000-8 | Kredito ir laidavimo draudimo paslaugos |

66338100-9 | Kredito draudimo paslaugos |

66338200-0 | Laidavimo draudimo paslaugos |

66338300-1 | Rizikos valdymo draudimo paslaugos |

66339000-5 | Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos |

66339100-6 | Naftos ir dujų platformų draudimo paslaugos |

66339200-7 | Inžinerinio draudimo paslaugos |

66339300-8 | Papildomosios draudimo paslaugos |

66339400-9 | Profesinės civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

66400000-4 | Perdraudimo paslaugos |

66410000-7 | Gyvybės perdraudimo paslaugos |

66420000-0 | Perdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos perdraudimo paslaugos |

66430000-3 | Kitos ne gyvybės perdraudimo paslaugos |

67000000-7 | Pagalbinės finansinio tarpininkavimo paslaugos |

67100000-8 | Finansinio tarpininkavimo, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos |

67110000-1 | Su investicine bankininkyste susijusios paslaugos |

67111000-8 | Įmonių susijungimo ir įsigijimo paslaugos |

67112000-5 | Korporacijų finansų ir rizikos kapitalo paslaugos |

67113000-2 | Kitos su investicine bankininkyste susijusios paslaugos |

67120000-4 | Maklerių paslaugos ir su jomis susijusių vertybinių popierių ir prekių paslaugos |

67121000-1 | Vertybinių popierių maklerių paslaugos |

67121100-2 | Pensijų investicinės paslaugos |

67122000-8 | Biržos prekių maklerių paslaugos |

67123000-5 | Apdorojimo ir kliringo paslaugos |

67130000-7 | Portfelio valdymo, patikos ir saugojimo paslaugos |

67131000-4 | Portfelio valdymo paslaugos |

67131100-5 | Pensijų fondų valdymo paslaugos |

67132000-1 | Patikos paslaugos |

67133000-8 | Saugojimo paslaugos |

67140000-0 | Finansų rinkų administravimo paslaugos |

67141000-7 | Finansų rinkų operacinės paslaugos |

67142000-4 | Finansų rinkų reguliavimo paslaugos |

67150000-3 | Kitos finansinio tarpininkavimo, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos |

67151000-0 | Finansų konsultacinės paslaugos |

67152000-7 | Valiutos keitimo paslaugos |

67153000-4 | Finansinių sandorių apdorojimo ir kliringo namų paslaugos |

67154000-1 | Paskolų maklerių paslaugos |

67200000-9 | Pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos |

67210000-2 | Draudimo brokerių ir agentų paslaugos |

67211000-9 | Draudimo brokerių paslaugos |

67212000-6 | Draudimo agentų paslaugos |

67213000-3 | Draudimo kreditinių reikalavimų koregavimo paslaugos |

67220000-5 | Dispašos paslaugos |

67230000-8 | Nuostolių koregavimo paslaugos |

67240000-1 | Aktuarijų paslaugos |

67250000-4 | Turto gelbėjimo administravimo paslaugos |

67260000-7 | Kitos pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos |

67261000-4 | Draudimo ir pensijų konsultacinės paslaugos |

67261100-5 | Draudimo konsultacinės paslaugos |

67261200-6 | Pensijų fondų konsultacinės paslaugos |

67262000-1 | Pensijų fondų administravimo paslaugos |

70000000-1 | Nekilnojamojo turto paslaugos |

70100000-2 | Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teisė paslaugos |

70110000-5 | Nekilnojamojo turto užstatymo paslaugos |

70111000-2 | Gyvenamojo nekilnojamojo turto užstatymas |

70112000-9 | Negyvenamojo nekilnojamojo turto užstatymas |

70120000-8 | Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas |

70121000-5 | Pastatų pirkimo ar pardavimo paslaugos |

70121100-6 | Pastatų pardavimo paslaugos |

70121200-7 | Pastatų pirkimo paslaugos |

70122000-2 | Žemės pirkimo ar pardavimo paslaugos |

70122100-3 | Žemės pardavimo paslaugos |

70122110-6 | Neužstatytos žemės pardavimo paslaugos |

70122200-4 | Žemės pirkimo paslaugos |

70122210-7 | Neužstatytos žemės pirkimo paslaugos |

70123000-9 | Nekilnojamojo turto pardavimas |

70123100-0 | Gyvenamojo nekilnojamojo turto pardavimas |

70123200-1 | Negyvenamojo nekilnojamojo turto pardavimas |

70130000-1 | Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimo paslaugos |

70200000-3 | Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise nuomos ar lizingo paslaugos |

70210000-6 | Gyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos |

70220000-9 | Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos |

70300000-4 | Nekilnojamojo turto agentų paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį |

70310000-7 | Pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos |

70311000-4 | Gyvenamųjų pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos |

70320000-0 | Žemės nuomos ar pardavimo paslaugos |

70321000-7 | Žemės nuomos paslaugos |

70322000-4 | Neužstatytos žemės nuomos ar pardavimo paslaugos |

70330000-3 | Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį |

70331000-0 | Paslaugos, susijusios su gyvenamuoju nekilnojamuoju turtu |

70331100-1 | Institucijų valdymo paslaugos |

70332000-7 | Paslaugos, susijusios su negyvenamuoju nekilnojamuoju turtu |

70332100-8 | Žemės valdymo paslaugos |

70332200-9 | Komercinės nuosavybės valdymo paslaugos |

70332300-0 | Pramoninės nuosavybės valdymo paslaugos |

70333000-4 | Būsto paslaugos |

70340000-6 | Pakaitinio naudojimosi paslaugos |

72000000-5 | Kompiuterių ir susijusios paslaugos |

72100000-6 | Techninės kompiuterių įrangos konsultacinės paslaugos |

72110000-9 | Techninės kompiuterių įrangos pasirinkimo konsultacinės paslaugos |

72120000-2 | Techninės kompiuterių įrangos atstatymo po gedimų konsultacinės paslaugos |

72130000-5 | Kompiuterių įrengimo vietos planavimo konsultacinės paslaugos |

72140000-8 | Techninės kompiuterių įrangos priimtinumo tikrinimo konsultacinės paslaugos |

72150000-1 | Kompiuterių audito ir techninės įrangos konsultacinės paslaugos |

72200000-7 | Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos |

72210000-0 | Programavimo paslaugos, susijusios su programinės įrangos produktų paketais |

72211000-7 | Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga |

72212000-4 | Programavimo paslaugos, susijusios su taikomąja programine įranga |

72220000-3 | Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos |

72221000-0 | Verslo analizės konsultacinės paslaugos |

72222000-7 | Informacijos sistemų arba technologijos strateginės peržiūros ir planavimo paslaugos |

72222100-8 | Informacijos sistemų arba technologijos strateginės peržiūros paslaugos |

72222200-9 | Informacijos sistemų arba technologijos planavimo paslaugos |

72222300-0 | Informacijos technologijos paslaugos |

72223000-4 | Informacijos technologijos reikalavimų peržiūros paslaugos |

72224000-1 | Projektų vadybos konsultacinės paslaugos |

72224100-2 | Sistemų diegimo planavimo paslaugos |

72224200-3 | Sistemų kokybės užtikrinimo planavimo paslaugos |

72225000-8 | Sistemų kokybės užtikrinimo vertinimo ir peržiūros paslaugos |

72226000-5 | Sisteminės programinės įrangos priimtinumo tikrinimo konsultacinės paslaugos |

72227000-2 | Programinės įrangos integravimo konsultacinės paslaugos |

72228000-9 | Techninės kompiuterių įrangos integravimo konsultacinės paslaugos |

72230000-6 | Vartotojų programinės įrangos kūrimo paslaugos |

72231000-3 | Programinės įrangos kūrimas karinėms reikmėms |

72232000-0 | Sandorių apdorojimo ir vartotojų programinės įrangos kūrimas |

72240000-9 | Sisteminės analizės ir programavimo paslaugos |

72241000-6 | Kritinio projektavimo tikslo detalizavimo paslaugos |

72242000-3 | Projektavimo ir modeliavimo paslaugos |

72243000-0 | Programavimo paslaugos |

72244000-7 | Modeliavimo paslaugos |

72245000-4 | Sutarčių sistemų analizės ir programavimo paslaugos |

72246000-1 | Sistemų konsultacinės paslaugos |

72250000-2 | Sistemų priežiūros ir jų palaikymo paslaugos |

72251000-9 | Atstatymo po gedimų paslaugos |

72252000-6 | Kompiuterinio archyvavimo paslaugos |

72253000-3 | Pagalbos vartotojui ir darbo palaikymo paslaugos |

72253100-4 | Pagalbos vartotojui paslaugos |

72253200-5 | Sistemų palaikymo paslaugos |

72254000-0 | Programinės įrangos tikrinimo ir priežiūros paslaugos |

72254100-1 | Sistemų tikrinimo paslaugos |

72260000-5 | Su programine įranga susijusios paslaugos |

72261000-2 | Programinės įrangos palaikymo paslaugos |

72262000-9 | Programinės įrangos kūrimo paslaugos |

72263000-6 | Programinės įrangos diegimo paslaugos |

72264000-3 | Programinės įrangos tiražavimo paslaugos |

72265000-0 | Programinės įrangos sąrankos paslaugos |

72266000-7 | Programinės įrangos konsultacinės paslaugos |

72267000-4 | Programinės įrangos priežiūros paslaugos |

72268000-1 | Programinės įrangos tiekimo paslaugos |

72300000-8 | Duomenų paslaugos |

72310000-1 | Duomenų apdorojimo paslaugos |

72311000-8 | Kompiuterių tabuliavimo paslaugos |

72311100-9 | Duomenų konvertavimo paslaugos |

72311200-0 | Paketinio apdorojimo paslaugos |

72311300-1 | Kompiuterių pakaitinio naudojimosi paslaugos |

72312000-5 | Duomenų įvedimo paslaugos |

72312100-6 | Duomenų parengimo paslaugos |

72312200-7 | Optinės ženklų atpažinties paslaugos |

72313000-2 | Duomenų pagavos paslaugos |

72314000-9 | Duomenų rinkimo ir rūšiavimo paslaugos |

72315000-6 | Duomenų tinklo valdymo ir palaikymo paslaugos |

72315100-7 | Duomenų tinklo palaikymo paslaugos |

72315200-8 | Duomenų tinklo valdymo paslaugos |

72316000-3 | Duomenų analizės paslaugos |

72317000-0 | Duomenų saugojimo paslaugos |

72318000-7 | Duomenų perdavimo paslaugos |

72319000-4 | Duomenų teikimo paslaugos |

72320000-4 | Duomenų bazės paslaugos |

72321000-1 | Pridėtinės vertės duomenų bazės paslaugos |

72322000-8 | Duomenų valdymo paslaugos |

72500000-0 | Su kompiuteriais susijusios paslaugos |

72510000-3 | Su kompiuteriais susijusios valdymo paslaugos |

72511000-0 | Tinklo valdymo programinės įrangos paslaugos |

72512000-7 | Dokumentų tvarkymo paslaugos |

72513000-4 | Biurų automatizavimo paslaugos |

72514000-1 | Kompiuterių įrangos valdymo paslaugos |

72514100-2 | Įrangos valdymo paslaugos, įskaitant kompiuterių eksploatavimą |

72514200-3 | Įrenginių valdymo paslaugos, susijusios su kompiuterių sistemų kūrimu |

72514300-4 | Įrenginių valdymo paslaugos, susijusios su kompiuterių sistemų priežiūra |

72520000-6 | Kompiuterių palaikymo ir konsultacinės paslaugos |

72521000-3 | Kompiuterių palaikymo paslaugos |

72521100-4 | Techninės kompiuterių palaikymo paslaugos |

72530000-9 | Kompiuterių tinklo paslaugos |

72531000-6 | Vietinio tinklo paslaugos |

72532000-3 | Teritorinio tinklo paslaugos |

72540000-2 | Kompiuterių plėtotės paslaugos |

72541000-9 | Kompiuterių išplėtimo paslaugos |

72541100-0 | Atminties išplėtimo paslaugos |

72550000-5 | Kompiuterių audito paslaugos |

72560000-8 | Kompiuterių tikrinimo paslaugos |

72570000-1 | Kompiuterių dubliavimo paslaugos |

72580000-4 | Kompiuterių katalogų konvertavimo paslaugos |

72590000-7 | Su kompiuteriu susijusios specialistų paslaugos |

72591000-4 | Paslaugų sutarčių rengimas |

73000000-2 | Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos |

73100000-3 | Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės taikomosios veiklos paslaugos |

73110000-6 | Mokslinių tyrimų paslaugos |

73111000-3 | Mokslinių tyrimų laboratorinės paslaugos |

73112000-0 | Jūrinių tyrimų paslaugos |

73120000-9 | Eksperimentinės taikomosios veiklos paslaugos |

73200000-4 | Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos |

73210000-7 | Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos |

73220000-0 | Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos |

73300000-5 | Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektavimas bei atlikimas |

74000000-9 | Architektūros, inžinerijos, statybos, teisinės, apskaitos ir kitos specialistų paslaugos |

74100000-0 | Teisinės, apskaitos, audito, verslo, vadybos ir susijusios paslaugos |

74110000-3 | Teisinės paslaugos |

74111000-0 | Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugos |

74111100-1 | Teisinio konsultavimo paslaugos |

74111200-2 | Teisinio atstovavimo paslaugos |

74112000-7 | Patentų ir autorių teisių konsultacinės paslaugos |

74112100-8 | Autorių teisių konsultacinės paslaugos |

74112110-1 | Programinės įrangos autorių teisių konsultacinės paslaugos |

74113000-4 | Teisinės dokumentavimo ir sertifikavimo paslaugos |

74113100-5 | Dokumentavimo paslaugos |

74113200-6 | Sertifikavimo paslaugos |

74113210-9 | Elektroninio parašo sertifikavimo paslaugos |

74114000-1 | Teisinės konsultavimo ir informacijos paslaugos |

74120000-6 | Apskaitos, audito ir fiskalinės paslaugos |

74121000-3 | Apskaitos ir audito paslaugos |

74121100-4 | Apskaitos paslaugos |

74121110-7 | Buhalterinės paslaugos |

74121112-1 | Atlyginimų administravimo paslaugos |

74121113-8 | Pardavimų ir pirkimų registravimo paslaugos |

74121120-0 | Finansinės atskaitomybės rengimo paslaugos |

74121200-5 | Audito paslaugos |

74121210-8 | Finansinio audito paslaugos |

74121220-1 | Vidaus audito paslaugos |

74121230-4 | Įstatymais nustatyto audito paslaugos |

74121240-7 | Sukčiavimų audito paslaugos |

74121250-0 | Apskaitos tikrinimo paslaugos |

74122000-0 | Fiskalinės paslaugos |

74122100-1 | Mokesčių konsultacinės paslaugos |

74122200-2 | Mokesčių deklaracijų pildymo paslaugos |

74130000-9 | Rinkos tyrimai, viešosios nuomonės apklausos ir susijusios paslaugos |

74131000-6 | Rinkos tyrimų paslaugos |

74131100-7 | Apklausų paslaugos |

74131110-0 | Apklausų projektavimo paslaugos |

74131120-3 | Apklausų atlikimo paslaugos |

74131121-0 | Apklausų telefonu paslaugos |

74131130-6 | Apklausų analizavimo paslaugos |

74131200-8 | Ekonominių tyrimų paslaugos |

74131300-9 | Rinkai tirti skirtos paslaugos |

74131400-0 | Veiklos rezultatų tikrinimo paslaugos |

74131500-1 | Galimybių tyrimas |

74131600-2 | Socialinių tyrimų paslaugos |

74132000-3 | Viešosios nuomonės tyrimų paslaugos |

74133000-0 | Statistinės paslaugos |

74140000-2 | Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos |

74141000-9 | Verslo ir valdymo konsultacinės paslaugos |

74141100-0 | Bendrojo valdymo konsultacinės paslaugos |

74141110-3 | Verslo plėtros konsultacinės paslaugos |

74141200-1 | Finansų valdymo konsultacinės paslaugos |

74141300-2 | Rinkodaros valdymo konsultacinės paslaugos |

74141400-3 | Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacinės paslaugos |

74141500-4 | Gamybos valdymo konsultacinės paslaugos |

74141510-7 | Kokybės užtikrinimo konsultacinės paslaugos |

74141520-0 | Projektavimo konsultacinės paslaugos |

74141600-5 | Viešųjų ryšių paslaugos |

74141610-8 | Viešųjų ryšių valdymo paslaugos |

74141620-1 | Viešųjų ryšių konsultacinės paslaugos |

74141700-6 | Saugos konsultacinės paslaugos |

74141800-7 | Viešųjų pirkimų konsultacinės paslaugos |

74141900-8 | Poveikio aplinkai konsultacinės paslaugos |

74142000-6 | Su valdymu susijusios paslaugos |

74142100-7 | Projektų vadybos, išskyrus statybos darbus, paslaugos |

74142110-0 | Projektų priežiūros, išskyrus statybos darbus, paslaugos |

74142120-3 | Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos |

74142200-8 | Arbitražo ir taikinimo paslaugos |

74150000-5 | Valdymo holdingų paslaugos |

74200000-1 | Architektūros, inžinerijos, statybos ir susijusios techninės konsultacinės paslaugos |

74210000-4 | Techninės konsultacinės paslaugos |

74220000-7 | Architektūros ir susijusios paslaugos |

74221000-4 | Patariamosios architektūros paslaugos |

74222000-1 | Architektūrinio projektavimo paslaugos |

74222100-2 | Architektūrinės pastatų paslaugos |

74222200-3 | Architektūrinės lauko teritorijų paslaugos |

74222300-4 | Architektūrinės priestatų paslaugos |

74223000-8 | Architektūros projektų konkursų organizavimas |

74224000-5 | Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos |

74225000-2 | Architektūros, inžinerijos ir tyrinėjimo paslaugos |

74225100-3 | Architektūros ir statybos tyrinėjimo paslaugos |

74230000-0 | Inžinerijos paslaugos |

74231000-7 | Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos |

74231100-8 | Civilinės inžinerijos konsultacinės paslaugos |

74231110-1 | Civilinės inžinerijos pagalbinės paslaugos |

74231120-4 | Transporto sistemų konsultacinės paslaugos |

74231121-1 | Greitkelių konsultacinės paslaugos |

74231122-8 | Greitkelių inžinerijos paslaugos |

74231123-5 | Geležinkelių inžinerijos paslaugos |

74231124-2 | Oro uostų inžinerijos paslaugos |

74231130-7 | Infrastruktūros darbų konsultacinės paslaugos |

74231200-9 | Statinių projektavimo konsultacinės paslaugos |

74231300-0 | Aplinkosaugos projektavimo konsultacinės paslaugos |

74231310-3 | Triukšmo kontrolės konsultacinės paslaugos |

74231320-6 | Garso izoliacijos ir patalpų akustikos konsultacinės paslaugos |

74231330-9 | Nuotekų valymo konsultacinės paslaugos |

74231400-1 | Energijos ir susijusios paslaugos |

74231410-4 | Elektros paslaugos |

74231420-7 | Energijos valdymo paslaugos |

74231430-0 | Energijos efektyvumo konsultacinės paslaugos |

74231431-7 | Pastatų šildymo inžinerijos konsultacinės paslaugos |

74231500-2 | Statybos paslaugos |

74231510-5 | Konsultavimo statybos prekių klausimais paslaugos |

74231520-8 | Statybos konsultacinės paslaugos |

74231521-5 | Statybos paslaugų konsultacinės paslaugos |

74231530-1 | Statybos tyrinėjimo paslaugos |

74231540-4 | Statybos inspektavimo paslaugos |

74231600-3 | Telekomunikacijų konsultacinės paslaugos |

74231700-4 | Apsaugos nuo pavojaus ir pavojaus valdymo konsultacinės paslaugos |

74231710-7 | Priešgaisrinės apsaugos ir sprogosaugos konsultacinės paslaugos |

74231720-0 | Sveikatos priežiūros ir saugos paslaugos |

74231721-7 | Sveikatos priežiūros ir saugos konsultacinės paslaugos |

74231800-5 | Patariamosios ir konsultacinės inžinerijos paslaugos |

74231810-8 | Pastatų dirbtinio ir natūralaus apšvietimo inžinerijos paslaugos |

74231900-6 | Ekspertų paslaugos |

74232000-4 | Inžinerinio projektavimo paslaugos |

74232100-5 | Pastatų elektros instaliacijos ir mechaninės įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos |

74232110-8 | Statybos ekonomikos paslaugos |

74232120-1 | Šildymo sistemų projektavimo paslaugos |

74232200-6 | Civilinės inžinerijos statinių statybos inžinerinio projektavimo paslaugos |

74232210-9 | Civilinės inžinerijos darbų kiekybinio tyrinėjimo paslaugos |

74232220-2 | Vamzdynų projektavimo paslaugos |

74232230-5 | Tiltų projektavimo paslaugos |

74232240-8 | Užtvankų projektavimo paslaugos |

74232250-1 | Eismo įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos |

74232300-7 | Pramonės procesų ir gamybos inžinerinio projektavimo paslaugos |

74232310-0 | Elektros energijos sistemų projektavimo paslaugos |

74232320-3 | Įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos |

74232400-8 | Kiekybinio tyrinėjimo paslaugos |

74232500-9 | Pamatų projektavimo paslaugos |

74232600-0 | Pagalbinės statybinės paslaugos |

74232700-1 | Krovinių tvirtinimo konstrukcijų projektavimo paslaugos |

74232800-2 | Krovinių tvirtinimo konstrukcijų projektavimo paslaugų patikra |

74233000-1 | Įvairios inžinerijos paslaugos |

74233100-2 | Gręžimo purvo inžinerijos paslaugos |

74233200-3 | Geotechninės inžinerijos paslaugos |

74233300-4 | Mechaninės inžinerijos paslaugos |

74233400-5 | Mechaninės inžinerijos ir elektrotechnikos paslaugos |

74233500-6 | Inžineriniai tyrimai |

74233600-7 | Pagalbinės inžinerijos paslaugos |

74233700-8 | Antikorozinės inžinerijos paslaugos |

74240000-3 | Kompleksinės inžinerinės paslaugos |

74250000-6 | Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos |

74251000-3 | Miestų planavimo paslaugos |

74252000-0 | Kraštovaizdžio architektūros paslaugos |

74252100-1 | Kraštovaizdžio ir sodininkystės paslaugos |

74260000-9 | Su statyba susijusios paslaugos |

74261000-6 | Statybvietės tyrimo paslaugos |

74262000-3 | Statybos priežiūros paslaugos |

74262100-4 | Statybvietės priežiūros paslaugos |

74263000-0 | Statybos konsultacinės paslaugos |

74264000-7 | Statybos valdymo paslaugos |

74264100-8 | Statybos projektų valdybos paslaugos |

74270000-2 | Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos |

74271000-9 | Geologinės, geofizinės ir kitos mokslinės žvalgymo paslaugos |

74271100-0 | Kerno ruošimo ir analizės paslaugos |

74271200-1 | Geologinio ir geofizinio konsultavimo paslaugos |

74271210-4 | Geofizinio konsultavimo paslaugos |

74271220-7 | Geologinio konsultavimo paslaugos |

74271300-2 | Mikropaleontologinės analizės paslaugos |

74271400-3 | Petrofizinės interpretacijos paslaugos |

74271500-4 | Grunto tyrimo paslaugos |

74271600-5 | Orų prognozavimo paslaugos |

74271700-6 | Mokslinio žvalgymo paslaugos |

74271710-9 | Geofizinio žvalgymo paslaugos |

74271711-6 | Archeologinių vietovių geofiziniai tyrimai |

74271720-2 | Geologinio žvalgymo paslaugos |

74271800-7 | Topografinės paslaugos |

74271810-0 | Archeologinių vietovių topografiniai tyrimai |

74271900-8 | Vandens ieškojimo paslaugos |

74272000-6 | Podirvio tyrinėjimo paslaugos |

74272100-7 | Seisminės paslaugos |

74272110-0 | Seismografinio tyrinėjimo paslaugos |

74272111-7 | Seisminių duomenų gavimo paslaugos |

74272112-4 | Seisminių duomenų rinkimo paslaugos |

74272113-1 | Seisminių duomenų apdorojimo paslaugos |

74272300-9 | Magnetometrinio tyrinėjimo paslaugos |

74273000-3 | Paviršiaus tyrinėjimo paslaugos |

74273100-4 | Hidrografinio tyrinėjimo paslaugos |

74273200-5 | Dimensinio tyrinėjimo paslaugos |

74274000-0 | Kartografavimo paslaugos |

74274100-1 | Skaitmeninio kartografavimo paslaugos |

74274200-2 | Aviacinio kartografavimo paslaugos |

74274300-3 | Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos |

74274400-4 | Hidrografinės paslaugos |

74274500-5 | Jūros tyrimų paslaugos |

74275000-7 | Tyrinėjimo paslaugos |

74275100-8 | Fotogrametrijos paslaugos |

74275200-9 | Karinio topografavimo paslaugos |

74276000-4 | Techninės paslaugos |

74276100-5 | Techninės kontrolės paslaugos |

74276200-6 | Techninės pagalbos paslaugos |

74276300-7 | Techninio palaikymo paslaugos |

74276400-8 | Techninio planavimo paslaugos |

74300000-2 | Tikrinimo, inspektavimo, analizės, stebėsenos ir kontrolės paslaugos |

74310000-5 | Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos |

74311000-2 | Sudėties ir švarumo tikrinimo bei analizės paslaugos |

74312000-9 | Analizės paslaugos |

74312100-0 | Techninės analizės paslaugos |

74313000-6 | Techninio inspektavimo ir tikrinimo paslaugos |

74313100-7 | Techninio inspektavimo paslaugos |

74313110-0 | Mašinų inspektavimo paslaugos |

74313120-3 | Automobilių techninės inspekcijos paslaugos |

74313130-6 | Statybos techninės inspekcijos paslaugos |

74313140-9 | Inžinerinių konstrukcijų techninės inspekcijos paslaugos |

74313141-6 | Vamzdynų inspektavimo paslaugos |

74313142-3 | Saugumo jūroje inspektavimo paslaugos |

74313143-0 | Ištekių tikrinimo paslaugos |

74313144-7 | Srauto stebėsenos paslaugos |

74313145-4 | Tiltų inspektavimo paslaugos |

74313146-1 | Užtvankų inspektavimo paslaugos |

74313147-8 | Geležinkelio bėgių inspektavimo paslaugos |

74313200-8 | Techninio tikrinimo paslaugos |

74313210-1 | Vožtuvų tikrinimo paslaugos |

74313220-4 | Nedestrukcinių bandymų paslaugos |

74320000-8 | Stebėsenos ir kontrolės paslaugos |

74321000-5 | Eismo kontrolės paslaugos |

74321100-6 | Eismo stebėsenos paslaugos |

74322000-2 | Geležinkelių stebėsenos paslaugos |

74323000-9 | Kokybės kontrolės paslaugos |

74323100-0 | Kokybės užtikrinimo paslaugos |

74400000-3 | Reklamos ir rinkodaros paslaugos |

74410000-6 | Reklamos paslaugos |

74411000-3 | Reklamos konsultacinės paslaugos |

74412000-0 | Reklamos vadybos paslaugos |

74420000-9 | Rinkodaros paslaugos |

74421000-6 | Tiesioginės rinkodaros paslaugos |

74422000-3 | Skatinimo paslaugos |

74423000-0 | Su klientais susijusios paslaugos |

74423100-1 | Klientų tyrimų paslaugos |

74423110-4 | Klientų patenkinimo tyrimai |

74423200-2 | Klientų aptarnavimo paslaugos |

74423210-5 | Klientų lojalumo programa |

74500000-4 | Darbo jėgos atrankos ir personalo parūpinimo paslaugos |

74510000-7 | Personalo įdarbinimo paslaugos |

74511000-4 | Darbo paieškos paslaugos |

74512000-1 | Biuro pagalbinio personalo įdarbinimo paslaugos |

74513000-8 | Darbuotojų perkėlimo paslaugos |

74520000-0 | Personalo parūpinimo paslaugos |

74521000-7 | Biuro personalo parūpinimo paslaugos |

74522000-4 | Namų ūkio pagalbinių darbininkų parūpinimo paslaugos |

74523000-1 | Prekybos ar pramonės darbuotojų parūpinimo paslaugos |

74524000-8 | Slaugos personalo parūpinimo paslaugos |

74525000-5 | Medicinos personalo parūpinimo paslaugos |

74530000-3 | Darbo jėgos atrankos paslaugos |

74540000-6 | Personalo paslaugos, išskyrus personalo įdarbinimo ir parūpinimo paslaugas |

74541000-3 | Personalo ir atlyginimų paslaugos |

74542000-0 | Personalo mokymo paslaugos |

74543000-7 | Darbuotojų tobulinimo paslaugos |

74600000-5 | Tyrimo ir apsaugos paslaugos |

74610000-8 | Apsaugos paslaugos |

74611000-5 | Signalizacijos sistemų stebėsenos paslaugos |

74613000-9 | Saugojimo paslaugos |

74614000-6 | Stebėjimo paslaugos |

74614100-7 | Suradimo sistemų paslaugos |

74614110-0 | Pasislėpusių asmenų radimo paslaugos |

74615000-3 | Patrulių paslaugos |

74620000-1 | Tyrimo paslaugos |

74700000-6 | Valymo paslaugos |

74710000-9 | Apgyvendinimo patalpų valymo paslaugos |

74720000-2 | Pramoninio valymo paslaugos |

74721000-9 | Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos |

74721100-0 | Dezinfekavimo paslaugos |

74721200-1 | Kovos su kenkėjais paslaugos |

74721210-4 | Žiurkių naikinimo paslaugos |

74721300-2 | Fumigavimo paslaugos |

74722000-6 | Langų valymo paslaugos |

74724000-0 | Krosnių ir kaminų valymo paslaugos |

74730000-5 | Specializuotos valymo paslaugos |

74731000-2 | Pastatų valymo paslaugos |

74731100-3 | Vamzdinių konstrukcijų valymo prapūtimo būdu paslaugos |

74732000-9 | Cisternų valymo paslaugos |

74732100-0 | Rezervuarų valymo paslaugos |

74735000-0 | Automobilių aikštelių valymo paslaugos |

74740000-8 | Įvairios valymo paslaugos |

74741000-5 | Telefono ryšio įrangos valymo paslaugos |

74742000-2 | Transporto įrenginių valymo paslaugos |

74743000-9 | Biurų įrangos valymo paslaugos |

74744000-6 | Šiukšlių dėžių valymo paslaugos |

74750000-1 | Biurų valymo paslaugos |

74760000-4 | Mokyklų valymo paslaugos |

74800000-7 | Įvairios verslo ir su verslu susijusios paslaugos |

74810000-0 | Fotografijos ir pagalbinės paslaugos |

74811000-7 | Fotografijos paslaugos |

74811100-8 | Reklaminės fotografijos paslaugos |

74811200-9 | Aviacinės fotografijos paslaugos |

74811300-0 | Specializuotos fotografijos paslaugos |

74811310-3 | Išgrąžų fotografavimo paslaugos |

74811320-6 | Povandeninio fotografavimo paslaugos |

74811330-9 | Mikrofilmavimo paslaugos |

74811340-2 | Rentgenografijos paslaugos |

74812000-4 | Fotonuotraukų apdorojimo paslaugos |

74813000-1 | Fotonuotraukų restauravimo, kopijavimo ir retušavimo paslaugos |

74820000-3 | Pakavimo ir susijusios paslaugos |

74821000-0 | Pakavimo paslaugos |

74830000-6 | Sekretorių ir susijusios paslaugos |

74831000-3 | Pagalbinės biuro paslaugos |

74831100-4 | Atsakymo į telefonų skambučius paslaugos |

74831110-7 | Telefono operatorių paslaugos |

74831120-0 | Informacinių paslaugų centrai |

74831200-5 | Reprografijos paslaugos |

74831210-8 | Fotokopijavimo paslaugos |

74831300-6 | Vertimo raštu paslaugos |

74831400-7 | Vertimo žodžiu paslaugos |

74831500-8 | Teksto rinkimo, apdorojimo ir stalinės leidybos paslaugos |

74831510-1 | Teksto rinkimo paslaugos |

74831520-4 | Tekstų apdorojimo paslaugos |

74831530-7 | Stalinės leidybos paslaugos |

74831600-9 | Bylų tvarkymo paslaugos |

74832000-0 | Adresatų sąrašų sudarymo paslaugos ir išsiuntimo paštu paslaugos |

74832100-1 | Išsiuntimo paštu paslaugos |

74840000-9 | Specialiosios projektavimo paslaugos |

74841000-6 | Interjero dekoravimo paslaugos |

74842000-3 | Interjero projektavimo paslaugos |

74843000-0 | Pagalbinės projektavimo paslaugos |

74844000-7 | Baldų projektavimo paslaugos |

74850000-2 | Inkasavimo paslaugos |

74851000-9 | Rinkliavų surinkimo paslaugos |

74860000-5 | Parodų, mugių ir kongresų organizavimo paslaugos |

74861000-2 | Seminarų organizavimo paslaugos |

74870000-8 | Įvairios su verslu susijusios paslaugos |

74871000-5 | Atsargų kontrolės paslaugos |

74872000-2 | Priėmimo paslaugos |

74873000-9 | Pastatų ir įrangos valdymo paslaugos |

74873100-0 | Įrangos valdymo paslaugos |

74874000-6 | Sutarčių administravimo paslaugos |

74875000-3 | Bibliotekų valdymo paslaugos |

74875100-4 | Archyvavimo paslaugos |

74875200-5 | Katalogavimo paslaugos |

74876000-0 | Verslo organizavimo paslaugos |

74877000-7 | Verslo kelionių paslaugos |

75000000-6 | Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos |

75100000-7 | Administravimo paslaugos |

75110000-0 | Bendrosios paslaugos visuomenei |

75111000-7 | Vykdomosios ir įstatymų leidybos paslaugos |

75111100-8 | Vykdomosios paslaugos |

75111200-9 | Įstatymų leidybos paslaugos |

75112000-4 | Administracinės paslaugos, susijusios su verslo operacijomis |

75112100-5 | Administracinės paslaugos, susijusios su plėtros projektais |

75120000-3 | Administracinės agentūrų paslaugos |

75121000-0 | Administracinės švietimo paslaugos |

75122000-7 | Administracinės sveikatos priežiūros paslaugos |

75123000-4 | Administracinės būsto paslaugos |

75124000-1 | Administracinės poilsio, kultūrinės ir religinės paslaugos |

75125000-8 | Administracinės turizmo paslaugos |

75130000-6 | Pagalbinės paslaugos valdžios sektoriui |

75131000-3 | Paslaugos valdžios sektoriui |

75131100-4 | Bendrosios personalo paslaugos valdžios sektoriui |

75200000-8 | Paslaugų teikimas bendruomenei |

75210000-1 | Paslaugos, susijusios su užsienio reikalais, ir kitos paslaugos |

75211000-8 | Paslaugos, susijusios su užsienio reikalais |

75211100-9 | Diplomatinės paslaugos |

75211110-2 | Konsulinės paslaugos |

75211200-0 | Paslaugos, susijusios su užsienio ekonomine pagalba |

75211300-1 | Paslaugos, susijusios su užsienio karine pagalba |

75220000-4 | Gynybos paslaugos |

75221000-1 | Karinės gynybos paslaugos |

75222000-8 | Civilinės gynybos paslaugos |

75230000-7 | Paslaugos, susijusios su teisingumu |

75231000-4 | Teisminės paslaugos |

75231100-5 | Administracinės paslaugos, susijusios su teismais |

75231200-6 | Paslaugos, susijusios su nusikaltėlių sulaikymu ar reabilitavimu |

75231210-9 | Įkalinimo paslaugos |

75231220-2 | Kalinių palydos paslaugos |

75231230-5 | Kalėjimų paslaugos |

75231240-8 | Paslaugos, susijusios su lygtiniu nuteisimu |

75240000-0 | Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos paslaugos |

75241000-7 | Visuomenės saugumo paslaugos |

75241100-8 | Policijos paslaugos |

75242000-4 | Viešosios teisėtvarkos paslaugos |

75242100-5 | Viešosios tvarkos paslaugos |

75242110-8 | Teismo antstolių paslaugos |

75250000-3 | Ugniagesių ir gelbėjimo paslaugos |

75251000-0 | Ugniagesių paslaugos |

75251100-1 | Gaisrų gesinimo paslaugos |

75251110-4 | Gaisrų prevencijos paslaugos |

75251120-7 | Miškų gaisrų gesinimo paslaugos |

75252000-7 | Gelbėjimo paslaugos |

75300000-9 | Privalomojo socialinio draudimo paslaugos |

75310000-2 | Išmokų paslaugos |

75311000-9 | Ligos išmokos |

75312000-6 | Motinystės išmokos |

75313000-3 | Invalidumo išmokos |

75313100-4 | Laikino nedarbingumo išmokos |

75314000-0 | Bedarbio kompensacinės išmokos |

75320000-5 | Valdžios sektoriaus darbuotojų pensijų sistemos |

75330000-8 | Šeimos pašalpos |

75340000-1 | Vaiko pašalpos |

76000000-3 | Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų pramone |

76100000-4 | Specialistų paslaugos, skirtos dujų pramonei |

76110000-7 | Paslaugos, susijusios su dujų gavyba |

76111000-4 | Pavertimo dujomis paslaugos |

76120000-0 | Narų paslaugos, susijusios su dujų gavyba |

76200000-5 | Specialistų paslaugos, skirtos naftos pramonei |

76210000-8 | Paslaugos, susijusios su naftos gavyba |

76211000-5 | Paslaugos, susijusios su įleidžiamąja ir iškeliamąja gręžinio įranga |

76211100-6 | Paslaugos, susijusios su lynų naudojimu |

76211200-7 | Paslaugos, susijusios su gręžinio skiediniu |

76300000-6 | Gręžimo paslaugos |

76310000-9 | Gręžimo paslaugos, susijusios su dujų gavyba |

76320000-2 | Gręžimo jūroje paslaugos |

76330000-5 | Turbininio gręžimo paslaugos |

76340000-8 | Kerno gręžimas |

76400000-7 | Gręžimo bokšto vietos nustatymo paslaugos |

76410000-0 | Paslaugos, susijusios su apsauginiais vamzdžiais ir gręžinių vamzdžiais |

76411000-7 | Paslaugos, susijusios su apsauginiais vamzdžiais |

76420000-3 | Gręžinių cementavimo paslaugos |

76430000-6 | Gręžinių gręžimo ir gamybinės paslaugos |

76431000-3 | Gręžinių gręžimo paslaugos |

76440000-9 | Gręžinių karotažo paslaugos |

76450000-2 | Gręžinių valdymo paslaugos |

76460000-5 | Gręžinių palaikymo paslaugos |

76470000-8 | Gręžinių tikrinimo paslaugos |

76480000-1 | Paslaugos, susijusios su gręžinių vamzdžiais |

76490000-4 | Gręžinių užbaigimo paslaugos |

76491000-1 | Gręžinių užkimšimo paslaugos |

76492000-8 | Gręžinių vietos nustatymo paslaugos |

76500000-8 | Paslaugos krante ir jūroje |

76510000-1 | Paslaugos krante |

76520000-4 | Paslaugos jūroje |

76521000-1 | Montavimo jūroje paslaugos |

76522000-8 | Aprūpinimo laivų paslaugos jūroje |

76530000-7 | Paslaugos, susijusios su išgrąžomis |

76531000-4 | Išgrąžų karotažo paslaugos |

77000000-0 | Žemės ūkio, miškininkystės ir sodininkystės paslaugos |

77100000-1 | Žemės ūkio paslaugos |

77110000-4 | Paslaugos, susijusios su žemės ūkio gamyba |

77111000-1 | Žemės ūkio mašinų su operatoriais nuoma |

77112000-8 | Vėjapjovių ar šienapjovių arba žemės ūkio įrenginių su operatoriais nuoma |

77120000-7 | Kompostavimo paslaugos |

77200000-2 | Miškininkystės paslaugos |

77210000-5 | Medienos ruošos paslaugos |

77211000-2 | Paslaugos, susijusios su medienos ruoša |

77211100-3 | Statybinės miško medžiagos kirtimo paslaugos |

77211200-4 | Rastų vežimo mišku paslaugos |

77211300-5 | Medžių retinimo paslaugos |

77211400-6 | Medžių kirtimo paslaugos |

77211500-7 | Medžių priežiūros paslaugos |

77211600-8 | Medžių sodinimo paslaugos |

77220000-8 | Medienos impregnavimo paslaugos |

77230000-1 | Paslaugos, susijusios su miškininkyste |

77231000-8 | Miškininkystės vadybos paslaugos |

77300000-3 | Sodininkystės paslaugos |

77310000-6 | Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos |

77311000-3 | Dekoratyvinių ir poilsio sodų priežiūros paslaugos |

77312000-0 | Piktžolių retinimo paslaugos |

77312100-1 | Piktžolių naikinimo paslaugos |

77313000-7 | Parkų priežiūros paslaugos |

77314000-4 | Aikštelių priežiūros paslaugos |

77314100-5 | Pievų želdinimo paslaugos |

77315000-1 | Sodinimo paslaugos |

77320000-9 | Sporto aikščių priežiūros paslaugos |

77330000-2 | Augalų parodų paslaugos |

77340000-5 | Medžių genėjimas ir gyvatvorių karpymas |

77341000-2 | Medžių genėjimas |

77342000-9 | Gyvatvorių karpymas |

77400000-4 | Zoologinės paslaugos |

77500000-5 | Gyvulininkystės paslaugos |

77510000-8 | Medžiojamųjų gyvūnų veisimo paslaugos |

77600000-6 | Medžioklės paslaugos |

77610000-9 | Gaudymo spąstais paslaugos |

77700000-7 | Paslaugos, susijusios su žvejyba |

78000000-7 | Spausdinimo, leidybos ir susijusios paslaugos |

78100000-8 | Spausdinimo paslaugos |

78110000-1 | Knygų spausdinimo paslaugos |

78111000-8 | Adresų knygelių spausdinimo paslaugos |

78112000-5 | Sąsiuvinių spausdinimo paslaugos |

78113000-2 | Dienynų spausdinimo paslaugos |

78113100-3 | Užrašinių spausdinimo paslaugos |

78114000-9 | Užrašų knygelių spausdinimo paslaugos |

78114100-0 | Bukletų spausdinimo paslaugos |

78114200-1 | Užrašų bloknotų spausdinimo paslaugos |

78114300-2 | Laiškinio popieriaus bloknotų spausdinimo paslaugos |

78114400-3 | Biuvarų spausdinimo paslaugos |

78115000-6 | Komercinės reklaminės medžiagos spausdinimo paslaugos |

78115100-7 | Komercinių katalogų spausdinimo paslaugos |

78116000-3 | Registravimo žurnalų spausdinimo paslaugos |

78117000-0 | Apskaitos knygų spausdinimo paslaugos |

78118000-7 | Užsakymo knygų spausdinimo paslaugos |

78119000-4 | Kvitų knygelių spausdinimo paslaugos |

78120000-4 | Raštinės reikmenų spausdinimo paslaugos |

78121000-1 | Vokų spausdinimo paslaugos |

78122000-8 | Popieriaus užrašams spausdinimo paslaugos |

78122100-9 | Knygelių su įdėtomis kopijavimo kalkėmis spausdinimo paslaugos |

78123000-5 | Pavyzdžių ar kolekcijų albumų spausdinimo paslaugos |

78124000-2 | Segtuvų, aplankų ar bylų viršelių spausdinimo paslaugos |

78125000-9 | Vizitinių kortelių spausdinimo paslaugos |

78130000-7 | Apsaugotųjų spaudinių spausdinimo paslaugos |

78131000-4 | Leidimų spausdinimo paslaugos |

78132000-1 | Banknotų spausdinimo paslaugos |

78133000-8 | Akcijų nuosavybės sertifikatų spausdinimo paslaugos |

78134000-5 | Čekių blankų spausdinimo paslaugos |

78135000-2 | Naujų pašto ženklų spausdinimo paslaugos |

78135100-3 | Popieriaus su įspaustais ženklais spausdinimo paslaugos |

78136000-9 | Priešpiečių talonų spausdinimo paslaugos |

78140000-0 | Blankų spausdinimo paslaugos |

78141000-7 | Įstaigų blankų su kopijų blankais spausdinimo paslaugos |

78142000-4 | Nesupjaustytų blankų spausdinimo paslaugos |

78150000-3 | Bilietų spausdinimo paslaugos |

78151000-0 | Įėjimo bilietų spausdinimo paslaugos |

78152000-7 | Transporto bilietų spausdinimo paslaugos |

78153000-4 | Bilietų su magnetinėmis juostelėmis spausdinimo paslaugos |

78160000-6 | Kalendorių spausdinimo paslaugos |

78170000-9 | Tvarkaraščių spausdinimo paslaugos |

78180000-2 | Laikraščių spausdinimo paslaugos |

78190000-5 | Plakatų spausdinimo paslaugos |

78200000-9 | Paslaugos, susijusios su spausdinimu |

78210000-2 | Spaudinių įrišimo paslaugos |

78220000-5 | Komponavimo paslaugos |

78221000-2 | Spausdinimo formų gaminimo paslaugos |

78222000-9 | Fotograviravimo paslaugos |

78223000-6 | Poligrafinės rinkimo paslaugos |

78224000-3 | Litografijos paslaugos |

78225000-0 | Grafinio dizaino paslaugos |

78230000-8 | Spausdinimo ir pristatymo paslaugos |

78240000-1 | Spausdinimo ir platinimo paslaugos |

78300000-0 | Leidybos paslaugos |

78310000-3 | Knygų rišimo ir apdailos paslaugos |

78311000-0 | Knygų apdailos paslaugos |

78312000-7 | Knygų rišimo paslaugos |

78400000-1 | Prenumeratos paslaugos |

80000000-4 | Švietimo paslaugos |

80100000-5 | Pradinio mokymo paslaugos |

80110000-8 | Ikimokyklinio ugdymo paslaugos |

80200000-6 | Vidurinio mokymo paslaugos |

80210000-9 | Techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugos |

80211000-6 | Techninio vidurinio mokymo paslaugos |

80212000-3 | Profesinio vidurinio mokymo paslaugos |

80220000-2 | Neįgaliųjų moksleivių mokymo paslaugos |

80300000-7 | Aukštojo mokslo paslaugos |

80310000-0 | Jaunimo mokymo paslaugos |

80320000-3 | Medicininio mokymo paslaugos |

80330000-6 | Saugos mokymo paslaugos |

80340000-9 | Specialiojo mokymo paslaugos |

80400000-8 | Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos |

80410000-1 | Įvairių mokyklų paslaugos |

80411000-8 | Vairavimo mokyklų paslaugos |

80411100-9 | Vairavimo egzaminų paslaugos |

80411200-0 | Vairavimo pamokos |

80412000-5 | Skraidymo mokyklų paslaugos |

80413000-2 | Buriavimo mokyklų paslaugos |

80414000-9 | Narų mokyklų paslaugos |

80415000-6 | Slidinėjimo mokymo paslaugos |

80420000-4 | Apmokymo paslaugos |

80421000-1 | Specialistų mokymo paslaugos |

80421100-2 | Darbuotojų mokymo paslaugos |

80422000-8 | Mokomosios priemonės |

80422100-9 | Mokomųjų programų paslaugos |

80422200-0 | Mokomieji seminarai |

80423000-5 | Profesinio mokymo paslaugos |

80423100-6 | Pramoninio ir techninio mokymo paslaugos |

80423110-9 | Pramoninio mokymo paslaugos |

80423120-2 | Techninio mokymo paslaugos |

80423200-7 | Vadovų mokymo paslaugos |

80423300-8 | Kompiuterių vartotojų supažindinimo ir mokymo paslaugos |

80423310-1 | Mokymo dirbti kompiuteriu paslaugos |

80423320-4 | Kompiuterių kursai |

80424000-2 | Aplinkosaugos mokymo paslaugos |

80425000-9 | Saugos mokymo paslaugos |

80426000-6 | Sveikatos priežiūros ir pirmosios pagalbos mokymo paslaugos |

80426100-7 | Sveikatos priežiūros mokymo paslaugos |

80426200-8 | Pirmosios pagalbos mokymo paslaugos |

80427000-3 | Asmeninio ugdymo paslaugos |

80428000-0 | Kalbų kursai |

80430000-7 | Universitetinio suaugusiųjų švietimo paslaugos |

80490000-5 | Mokymo centrų valdymas |

85000000-9 | Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos |

85100000-0 | Sveikatos priežiūros paslaugos |

85110000-3 | Ligoninių ir kitos susijusios paslaugos |

85111000-0 | Ligoninių paslaugos |

85111100-1 | Chirurginės ligoninių paslaugos |

85111200-2 | Medicininės ligoninių paslaugos |

85111300-3 | Ginekologinės ligoninių paslaugos |

85111320-9 | Akušerinės ligoninių paslaugos |

85111400-4 | Reabilitacinės ligoninių paslaugos |

85111500-5 | Psichiatrinės ligoninių paslaugos |

85111600-6 | Ortopedijos priemonių gamybos ir pritaikymo paslaugos |

85111700-7 | Deguonies terapijos paslaugos |

85111800-8 | Patologijų gydymo paslaugos |

85112000-7 | Ligoninėms teikiamos pagalbinės paslaugos |

85112100-8 | Ligoninėms teikiamos skalbyklos paslaugos |

85120000-6 | Medicinos praktika ir kitos susijusios paslaugos |

85121000-3 | Medicinos praktikos paslaugos |

85121100-4 | Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos |

85121110-7 | Vaikų bendrosios praktikos gydytojų paslaugos |

85121200-5 | Gydytojų specialistų paslaugos |

85121300-6 | Chirurgų specialistų paslaugos |

85130000-9 | Stomatologijos praktika ir kitos susijusios paslaugos |

85131000-6 | Stomatologijos praktikos paslaugos |

85131100-7 | Ortodontinės paslaugos |

85131110-0 | Chirurginės ortodontinės paslaugos |

85140000-2 | Įvairios sveikatos priežiūros paslaugos |

85141000-9 | Medicinos personalo teikiamos paslaugos |

85141100-0 | Akušerių teikiamos paslaugos |

85141200-1 | Slaugytojų teikiamos paslaugos |

85141210-4 | Medicininio gydymo namuose paslaugos |

85141211-1 | Dializės procedūros atlikimo namuose paslaugos |

85141212-8 | Dializės paslaugos |

85141220-7 | Slaugytojų teikiamos konsultacijų paslaugos |

85142000-6 | Paramedicinos paslaugos |

85142100-7 | Fizioterapijos paslaugos |

85142200-8 | Homeopatijos paslaugos |

85142300-9 | Higienos paslaugos |

85142400-0 | Nelaikymo slaugos produktų pristatymo į namus paslaugos |

85143000-3 | Greitosios pagalbos paslaugos |

85144000-0 | Stacionarinių gydymo klinikų paslaugos |

85144100-1 | Stacionarinės slaugos paslaugos |

85145000-7 | Medicinos laboratorijų teikiamos paslaugos |

85146000-4 | Kraujo bankų teikiamos paslaugos |

85146100-5 | Spermos bankų teikiamos paslaugos |

85146200-6 | Transplantuojamų organų bankų teikiamos paslaugos |

85147000-1 | Bendrovių sveikatos priežiūros paslaugos |

85148000-8 | Medicininės analizės paslaugos |

85149000-5 | Farmacijos paslaugos |

85200000-1 | Veterinarijos paslaugos |

85300000-2 | Socialinio darbo ir kitos susijusios paslaugos |

85310000-5 | Socialinio darbo paslaugos |

85311000-2 | Socialinio darbo paslaugos, susijusios su apgyvendinimu |

85311100-3 | Senelių rūpybos paslaugos |

85311200-4 | Neįgaliųjų rūpybos paslaugos |

85311300-5 | Vaikų ir jaunimo rūpybos paslaugos |

85312000-9 | Socialinio darbo paslaugos, nesusijusios su apgyvendinimu |

85312100-0 | Priežiūros dieną paslaugos |

85312110-3 | Vaikų priežiūros dieną paslaugos |

85312120-6 | Neįgalių vaikų ir jaunimo priežiūros dieną paslaugos |

85312300-2 | Patarimų ir konsultacinės paslaugos |

85312310-5 | Patarimų paslaugos |

85312320-8 | Konsultacinės paslaugos |

85312330-1 | Šeimos planavimo paslaugos |

85312400-3 | Rūpybos paslaugos, kurių neteikia stacionarios institucijos |

85312500-4 | Reabilitacijos paslaugos |

85312510-7 | Profesinės reabilitacijos paslaugos |

85320000-8 | Socialinės paslaugos |

85321000-5 | Administracinės socialinės paslaugos |

85322000-2 | Bendruomenės veiksmų programa |

85323000-9 | Bendruomenės sveikatos priežiūros paslaugos |

90000000-7 | Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, sanitarinės ir aplinkosauginės paslaugos |

90100000-8 | Nuotekų ir atliekų rinkimo bei šalinimo paslaugos |

90110000-1 | Nuotekų paslaugos |

90111000-8 | Nuotekų pašalinimo ir valymo paslaugos |

90111100-9 | Nuotekų pašalinimo paslaugos |

90111200-0 | Nuotekų valymo paslaugos |

90111300-1 | Nuotekų šalinimo paslaugos |

90112000-5 | Atliekų duobių ir septikų rezervuarų valymo paslaugos |

90112100-6 | Atliekų duobių valymo paslaugos |

90112200-7 | Septikų rezervuarų paslaugos |

90112210-0 | Septikų rezervuarų valymo paslaugos |

90112300-8 | Atliekų duobių arba septikų rezervuarų ištuštinimo paslaugos |

90113000-2 | Nuotekų kolektorių valymo paslaugos |

90114000-9 | Kanalizacijos tvarkymo paslaugos |

90114100-0 | Nuotekų įrenginių eksploatavimas |

90115000-6 | Nuotekų kolektorių tikrinimo paslaugos |

90120000-4 | Paslaugos, susijusios su atliekomis |

90121000-1 | Bendrosios paslaugos, susijusios su atliekomis |

90121100-2 | Atliekų rinkimo paslaugos |

90121110-5 | Miestų kietųjų atliekų rinkimo paslaugos |

90121120-8 | Buitinių atliekų rinkimo paslaugos |

90121130-1 | Šiukšlių rinkimo paslaugos |

90121140-4 | Popieriaus rinkimo paslaugos |

90121200-3 | Atliekų vežimo paslaugos |

90121300-4 | Atliekų apdorojimo paslaugos |

90121310-7 | Buitinių atliekų šalinimo paslaugos |

90121320-0 | Miestų kietųjų atliekų šalinimo paslaugos |

90121330-3 | Atliekų deginimo paslaugos |

90121340-6 | Pelenų šalinimo paslaugos |

90121400-5 | Srutų valymas ir šalinimas |

90122000-8 | Specialiosios atliekų paslaugos |

90122100-9 | Toksinių atliekų paslaugos |

90122110-2 | Radioaktyviųjų atliekų paslaugos |

90122111-9 | Radioaktyviųjų atliekų rinkimas |

90122112-6 | Radioaktyviųjų atliekų saugojimo paslaugos |

90122113-3 | Radioaktyviųjų atliekų šalinimas |

90122114-0 | Radioaktyviųjų atliekų vežimas |

90122120-5 | Paslaugos, susijusios su užterštu dirvožemiu |

90122121-2 | Užteršto dirvožemio nuėmimas |

90122122-9 | Užteršto dirvožemio šalinimas |

90122123-6 | Užteršto dirvožemio apdorojimo paslaugos |

90122124-3 | Dirvožemio valymas ir apdorojimas |

90122130-8 | Toksinių atliekų, išskyrus radioaktyviąsias atliekas ir užterštą dirvožemį, šalinimo paslaugos |

90122131-5 | Ginklų ir šaudmenų šalinimo paslaugos |

90122132-2 | Bombų šalinimo paslaugos |

90122200-0 | Paslaugos, susijusios su medicinos atliekomis |

90122210-3 | Klinikinių atliekų rinkimo paslaugos |

90122220-6 | Klinikinių atliekų šalinimo paslaugos |

90122230-9 | Biologinių atliekų pašalinimo paslaugos |

90122240-2 | Ligoninių atliekų rinkimas, vežimas ir šalinimas |

90122300-1 | Paslaugos, susijusios su dumblu |

90122310-4 | Dumblo pašalinimo paslaugos |

90122320-7 | Dumblo vežimo paslaugos |

90122330-0 | Dumblo valymo paslaugos |

90122340-3 | Dumblo šalinimo paslaugos |

90123000-5 | Atliekų aikštelių eksploatavimas |

90123100-6 | Sąvartynų tvarkymo paslaugos |

90123200-7 | Akmens anglių aikštelių tvarkymo paslaugos |

90123300-8 | Atliekų aikštelių tvarkymo paslaugos |

90200000-9 | Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos |

90210000-2 | Gatvių valymo paslaugos |

90211000-9 | Gatvių šlavimo paslaugos |

90212000-6 | Sniego valymo paslaugos |

90213000-3 | Ledo valymo paslaugos |

90220000-5 | Nutekamojo vandens priimtuvų valymo paslaugos |

90221000-2 | Nutekamojo vandens priimtuvų ištuštinimo paslaugos |

90230000-8 | Asbesto šalinimo paslaugos |

90240000-1 | Švino šalinimo paslaugos |

90250000-4 | Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto arba kaimo vietovėse |

90260000-7 | Paplūdimių valymo paslaugos |

90300000-0 | Aplinkosauginės ir ekologinės paslaugos |

90310000-3 | Aplinkosauginės paslaugos |

90311000-0 | Aplinkosaugos konsultacinės paslaugos |

90312000-7 | Poveikio aplinkai tyrimai |

90313000-4 | Aplinkos stebėsenos sistema |

90313100-5 | Taršos kontrolės paslaugos |

90313110-8 | Naftos išsiliejimo sukeliamo užterštumo kontrolės paslaugos |

90313120-1 | Užterštumo stebėsenos paslaugos |

90314000-1 | Emisijų matavimo paslaugos |

90315000-8 | Aplinkos apsaugos paslaugos |

90315100-9 | Aplinkos priežiūros paslaugos |

90315200-0 | Aplinkos gerinimo paslaugos |

90315300-1 | Perdirbimo paslaugos |

90320000-6 | Ekologinės paslaugos |

91000000-4 | Narystės organizacijų paslaugos |

91100000-5 | Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos |

91110000-8 | Verslo organizacijų teikiamos paslaugos |

91120000-1 | Profesinių organizacijų teikiamos paslaugos |

91130000-4 | Specialistų organizacijų teikiamos paslaugos |

91131000-1 | Branduolinės saugos paslaugos |

91200000-6 | Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos |

91300000-7 | Įvairios narystės organizacijų paslaugos |

91310000-0 | Religinės paslaugos |

91320000-3 | Politinių organizacijų teikiamos paslaugos |

91330000-6 | Narystės organizacijų teikiamos paslaugos |

91331000-3 | Paslaugos, skirtos padėti piliečiams ir remti bendruomeninę veiklą |

91331100-4 | Jaunimo asociacijų teikiamos paslaugos |

92000000-1 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos |

92100000-2 | Kino ir videofilmų paslaugos |

92110000-5 | Kino filmų ir vaizdajuosčių gamybos ir susijusios paslaugos |

92111000-2 | Kino filmų ir videofilmų gamybos paslaugos |

92111100-3 | Mokomųjų filmų ir vaizdajuosčių gamyba |

92111200-4 | Reklaminių, propagandinių ir informacinių filmų bei vaizdajuosčių gamyba |

92111210-7 | Reklaminių filmų gamyba |

92111220-0 | Reklaminių vaizdajuosčių gamyba |

92111230-3 | Propagandinių filmų gamyba |

92111240-6 | Propagandinių vaizdajuosčių gamyba |

92111250-9 | Informacinių filmų gamyba |

92111260-2 | Informacinių vaizdajuosčių gamyba |

92111300-5 | Pramoginių filmų ir vaizdajuosčių gamyba |

92111310-8 | Pramoginių filmų gamyba |

92111320-1 | Pramoginių vaizdajuosčių gamyba |

92112000-9 | Paslaugos, susijusios su kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba |

92120000-8 | Kino filmų ar vaizdajuosčių platinimo paslaugos |

92121000-5 | Vaizdajuosčių platinimo paslaugos |

92122000-2 | Kino filmų platinimo paslaugos |

92130000-1 | Kino filmų rodymo paslaugos |

92140000-4 | Vaizdajuosčių rodymo paslaugos |

92200000-3 | Radijo ir televizijos paslaugos |

92210000-6 | Radijo paslaugos |

92211000-3 | Radijo programų transliavimo paslaugos |

92220000-9 | Televizijos paslaugos |

92221000-6 | Televizijos programų transliavimo paslaugos |

92230000-2 | Radijo ir televizijos kabelinės paslaugos |

92300000-4 | Pramoginės paslaugos |

92310000-7 | Meninės ir literatūrinės kūrybos bei interpretavimo paslaugos |

92311000-4 | Meno kūriniai |

92312000-1 | Meninės paslaugos |

92312100-2 | Teatro prodiuserių, dainininkų grupių, ansamblių ir orkestrų pramoginės paslaugos |

92312110-5 | Teatro prodiuserių pramoginės paslaugos |

92312120-8 | Dainininkų grupių pramoginės paslaugos |

92312130-1 | Ansamblių pramoginės paslaugos |

92312140-4 | Orkestrų pramoginės paslaugos |

92312200-3 | Autorių, kompozitorių, skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų menininkų teikiamos paslaugos |

92312210-6 | Autorių teikiamos paslaugos |

92312211-3 | Rašymo agentūrų paslaugos |

92312212-0 | Paslaugos, susijusios su vadovėlių rengimu |

92312213-7 | Techninės autorinės paslaugos |

92312220-9 | Kompozitorių teikiamos paslaugos |

92312230-2 | Skulptorių teikiamos paslaugos |

92312240-5 | Estrados artistų teikiamos paslaugos |

92312250-8 | Atskirų menininkų teikiamos paslaugos |

92320000-0 | Meno patalpų eksploatavimo paslaugos |

92330000-3 | Poilsio zonų paslaugos |

92331000-0 | Mugių ir pramogų parkų paslaugos |

92331100-1 | Mugių paslaugos |

92331200-2 | Pramogų parkų paslaugos |

92332000-7 | Paplūdimių paslaugos |

92340000-6 | Šokių ir vaidinimų pramoginės paslaugos |

92341000-3 | Cirko paslaugos |

92342000-0 | Šokių mokymo paslaugos |

92342100-1 | Pramoginių šokių mokymo paslaugos |

92342200-2 | Diskotekinių šokių mokymo paslaugos |

92350000-9 | Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo paslaugos |

92351000-6 | Azartinių lošimų organizavimo paslaugos |

92351100-7 | Loterijų organizavimo paslaugos |

92351200-8 | Kazino organizavimo paslaugos |

92352000-3 | Lažybų organizavimo paslaugos |

92352100-4 | Totalizatorių organizavimo paslaugos |

92352200-5 | Bukmekerių paslaugos |

92360000-2 | Pirotechninės paslaugos |

92400000-5 | Žinių agentūrų paslaugos |

92500000-6 | Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos |

92510000-9 | Bibliotekų ir archyvų paslaugos |

92511000-6 | Bibliotekų paslaugos |

92512000-3 | Archyvų paslaugos |

92520000-2 | Muziejų paslaugos ir istorinių vietų bei pastatų išsaugojimo paslaugos |

92521000-9 | Muziejų paslaugos |

92521100-0 | Muziejų parodų paslaugos |

92521200-1 | Eksponatų ir pavyzdžių išsaugojimo paslaugos |

92521210-4 | Eksponatų išsaugojimo paslaugos |

92521220-7 | Pavyzdžių išsaugojimo paslaugos |

92522000-6 | Istorinių vietų ir pastatų išsaugojimo paslaugos |

92522100-7 | Istorinių vietų išsaugojimo paslaugos |

92522200-8 | Istorinių pastatų išsaugojimo paslaugos |

92530000-5 | Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos draustinių paslaugos |

92531000-2 | Botanikos sodų paslaugos |

92532000-9 | Zoologijos sodų paslaugos |

92533000-6 | Gamtos draustinių paslaugos |

92534000-3 | Laukinės gyvūnijos ir augalijos išsaugojimo paslaugos |

92600000-7 | Sportinės paslaugos |

92610000-0 | Sporto patalpų eksploatavimo paslaugos |

92620000-3 | Paslaugos, susijusios su sportu |

92621000-0 | Sporto renginių reklamos paslaugos |

92622000-7 | Sporto renginių organizavimo paslaugos |

93000000-8 | Įvairios paslaugos |

93100000-9 | Skalbimo ir sauso valymo paslaugos |

93110000-2 | Skalbinių surinkimo paslaugos |

93111000-9 | Skalbyklų valdymo paslaugos |

93112000-6 | Skalbyklų eksploatavimo paslaugos |

93120000-5 | Tekstilės valymo paslaugos |

93121000-2 | Tekstilės impregnavimo paslaugos |

93130000-8 | Kailinių gaminių valymo paslaugos |

93140000-1 | Spalvinimo paslaugos |

93150000-4 | Lyginimo paslaugos |

93160000-7 | Dažymo paslaugos |

93200000-0 | Kirpyklų ir grožio salonų paslaugos |

93210000-3 | Kirpyklų paslaugos |

93211000-0 | Vyrų kirpėjų paslaugos |

93220000-6 | Grožio salonų paslaugos |

93221000-3 | Kosmetinės, manikiūro ir pedikiūro paslaugos |

93221100-4 | Kosmetinės paslaugos |

93221200-5 | Manikiūro paslaugos |

93221300-6 | Pedikiūro paslaugos |

93300000-1 | Fizinės gerovės paslaugos |

93310000-4 | Turkiškų pirčių paslaugos |

93320000-7 | Mineralinių vandenų kurortų paslaugos |

93330000-0 | Masažo paslaugos |

93400000-2 | Apgyvendinimo ir biuro paslaugos |

93410000-5 | Apgyvendinimo paslaugos |

93411000-2 | Apgyvendinimo patalpų valdymo paslaugos |

93411100-3 | Namų ruošos paslaugos |

93411200-4 | Durininkų paslaugos |

93411300-5 | Sargų paslaugos |

93411400-6 | Prižiūrėtojų paslaugos |

93500000-3 | Miesto aplinkotvarkos paslaugos |

93510000-6 | Automobilių aikštelių valdymo paslaugos |

93511000-3 | Automobilių aikštelių paslaugos |

93511100-4 | Automobilių aikštelių sustiprinimo paslaugos |

93600000-4 | Jūrinės paslaugos |

93610000-7 | Vandens jūrinės paslaugos |

93620000-0 | Uostų valdymo paslaugos |

93621000-7 | Jūrinių bazių pagalbinės paslaugos |

93630000-3 | Narų paslaugos |

93700000-5 | Laidotuvių ir susijusios paslaugos |

93710000-8 | Laidotuvių paslaugos |

93711000-5 | Kapinių ir kremavimo paslaugos |

93711100-6 | Kapinių paslaugos |

93711110-9 | Kapinių priežiūros paslaugos |

93711200-7 | Kremavimo paslaugos |

93712000-2 | Laidojimo biurų paslaugos |

93900000-7 | Įvairios, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos |

93910000-0 | Eksploatacijos nutraukimo paslaugos |

93920000-3 | Perkėlimo paslaugos |

93930000-6 | Siuvimo paslaugos |

93940000-9 | Apmušimo paslaugos |

93950000-2 | Šaltkalvių paslaugos |

95000000-2 | Privatūs namų ūkiai, samdantys namų ūkio darbininkus |

95100000-3 | Prekybos ir pramonės darbuotojų paslaugos |

95110000-6 | Prekybos darbuotojų paslaugos |

95120000-9 | Pramonės darbuotojų paslaugos |

95130000-2 | Darbo jėgos paslaugos |

95131000-9 | Agentūrų darbuotojų paslaugos |

95132000-6 | Raštinės darbuotojų paslaugos |

95133000-3 | Laikinieji darbuotojai |

95133100-4 | Pagalbos namuose paslaugos |

95140000-5 | Namų ūkio paslaugos |

99000000-0 | Ekstrateritorialių organizacijų ir įstaigų paslaugos |

99100000-1 | Specifinės tarptautinių organizacijų ir institucijų paslaugos |

BVPŽ kodas | Aprašymas |

E001-0 | Valymui |

E002-7 | Vaikams |

E003-4 | Dienos centrams |

E004-1 | Grafinėms reikmėms |

E005-8 | Prieigai |

E006-5 | Pramoniniam naudojimui |

E007-2 | Skirta naudoti vaikų darželiuose |

E008-9 | Skirta naudoti biuruose |

E009-6 | Biurams |

E010-6 | Skirta naudoti lauke |

E011-3 | Prekėms pakuoti |

E012-0 | Siuntiniams |

E013-7 | Paskirtis |

E014-4 | Užsakymas |

E015-1 | Pristatymas |

E016-8 | Skirta spausdinti |

E017-5 | Nuoma |

E018-2 | Mokykloms |

E019-9 | Projektas |

E020-9 | Mokslo reikmėms |

E021-6 | Vienkartinis |

E023-0 | Išplečiamas |

E024-7 | Atsparus ugniai (liepsnai) |

E025-4 | Ugnį slopinantis |

E026-1 | Ugniai/liepsnai atsparus |

E027-8 | Atnaujinimas |

E028-5 | Lankstus |

E029-2 | Buitinėms atliekoms |

E030-2 | Skirta naudoti parodose |

E031-9 | Naudojamas gesinant gaisrus |

E032-6 | Gelbėjimo darbams |

E033-3 | Skirta išgyventi ekstremaliomis sąlygomis |

E034-0 | Įmontuojamas |

E035-7 | Mokymo reikmėms |

E036-4 | Atliekoms šalinti |

E037-1 | Pastovus aprūpinimas |

E038-8 | Sveiki |

E039-5 | Saugojimui |

E040-5 | Plėtoti |

E041-2 | Techninės paskirties |

E042-9 | Karštas |

E043-6 | Atitinka standartus ir specifikacijas |

E044-3 | Maišeliais |

E045-0 | Pakeliais |

E046-7 | Partijomis |

E047-4 | Paketais |

E048-1 | Krepšeliais |

E049-8 | Maišais |

E050-8 | Tikrinimo reikmėms |

E051-5 | Montavimas |

E052-2 | Tirpus |

E053-9 | Tarptautinis |

E054-6 | Skirta naudoti mieste |

E055-3 | Šis skelbimas yra kvietimas dalyvauti konkurse |

E056-0 | Nereikalingoms medžiagoms |

E057-7 | Skystas |

E058-4 | Šis skelbimas nėra kvietimas dalyvauti konkurse |

E059-1 | Pamatinis susitarimas |

E060-1 | Sintetinis |

E061-8 | Magnetinis |

E062-5 | Jūrinis povandeninis |

E063-2 | Priežiūra |

E064-9 | Valdymas |

E065-6 | Eksterjeras |

E066-3 | Rankinis |

E067-0 | Kietas |

E068-7 | Įtempto darbo režimo |

E069-4 | Didelio efektyvumo |

E070-4 | Plienas |

E071-1 | Nuoma |

E072-8 | Be operatoriaus |

E073-5 | Su operatoriumi |

E074-2 | Vietoje |

E075-9 | arba lygiavertis |

E076-6 | Aplinkai tinkamas |

E077-3 | Fazė: |

E078-0 | Padengtas plastiku |

E079-7 | Nešiojamas |

E080-7 | Milteliai |

E081-4 | Pirminis |

E082-1 | Privatus |

E083-8 | Viešasis/visuomeninis |

E084-5 | Susmulkintas |

E085-2 | Šviečiantis |

E086-9 | Importuotas |

E087-6 | Specialios paskirties |

E088-3 | Sausas |

E089-0 | Buitinis |

E090-0 | Sustiprintas |

E091-7 | Remontas |

E092-4 | Pakeitimas |

E093-1 | Plėtra |

E094-8 | Sauga/saugumas |

E095-5 | Neapdorotas/nevalytas |

E096-2 | Sekretorių |

E097-9 | Impregnuotas |

E098-6 | Minkštas |

E099-3 | Spalvotas |

E100-4 | Blokais |

E101-1 | Plokštėmis |

E102-8 | Be taros |

E103-5 | Kasetėmis |

E104-2 | Stopomis |

E105-9 | Šaltas |

E106-6 | Standartinis |

E107-3 | Stiprinantis |

E108-0 | Su apvalkalu |

E109-7 | Pagalbinė aikštelė: |

E110-7 | Tiekimas |

E111-4 | Vienkartinio naudojimo |

E112-1 | Strypais |

E113-8 | Lipnus |

E114-5 | Guminis |

E115-2 | Ritiniais |

E116-9 | Lakštais |

E117-6 | Vamzdinis |

E118-3 | Tipas: |

E119-0 | Požeminis |

E120-0 | Tirpale |

E121-7 | Juostelėmis |

E122-4 | Galima plėtoti |

E123-1 | Apmuštas |

E124-8 | Uždarose patalpose |

E125-5 | Montavimas ir priežiūra |

E126-2 | Integruotas |

E127-9 | Interjeras |

E128-6 | Ir panašios montavimo paslaugos |

E129-3 | Ir panašūs produktai |

E130-3 | Ir panašios remonto ir priežiūros paslaugos |

E131-0 | Ir panašios paslaugos |

E132-7 | Automatinis |

E133-4 | Dirbtinis |

E134-1 | Konsultavimas |

E135-8 | Vartojimo reikmenys |

E136-5 | Kasmet |

E137-2 | Lengvas |

E138-9 | ir susiję dirbiniai |

E139-6 | ir pagalbiniai įrenginiai |

E140-6 | Suskystintas |

E141-3 | Ilgų nuotolių |

E142-0 | Priežiūra ir remontas |

E143-7 | Milteliai |

E144-4 | Mechaninis |

E145-1 | ir priedai |

E146-8 | Standarto tipas: |

E147-5 | Mechaninis ir elektrinis |

E148-2 | Mobilus |

E149-9 | Nacionalinis |

E150-9 | Natūralus |

E151-6 | Švietimo paskirties |

E152-3 | Kariniam personalui |

E153-0 | Karinėms reikmėms |

E154-7 | ir |

E155-4 | Karinio jūrų laivyno reikmėms |

E156-1 | Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla |

E157-8 | Senelių namams |

E158-5 | Skirta naudoti pašte |

E159-2 | Skirta naudoti kalėjimuose |

E160-2 | Skirta naudoti mokyklose |

E161-9 | Nebuitinis |

E162-6 | Universalus |

E163-3 | Antžeminis |

E164-0 | Oro pajėgoms |

E165-7 | Kariuomenei |

E1 66-4 | Policijos pajėgoms |

E167-1 | Branduoliniam, biologiniam, cheminiam (NBC) karui |

E168-5 | Nepamatinis susitarimas |

E169-5 | Remontas ir priežiūra |

E170-5 | Iš metalo |

E171-2 | Iš popieriaus |

E172-9 | Iš plastikų |

E173-6 | Iš polietileno |

E174-3 | Iš polistireno |

E175-0 | Iš polieteno |

E176-7 | Plieninis |

E177-4 | Ofsetinis |

E178-1 | Pagal sutartį |

E179-8 | Už atlyginimą |

E180-8 | Eksploatavimas ir priežiūra |

E181-5 | Lauko |

E182-2 | Kapitalinis remontas |

E183-9 | Kapitalinis remontas ir remontas |

E184-6 | Nuoma |

E185-3 | Popierinis |

E186-0 | Renovacija ir plėtimas |

E187-7 | Plastikinis |

E188-4 | Šalinimas |

E189-1 | Poliesterio |

E190-1 | Surenkamasis |

E191-8 | Spausdintas |

E192-5 | Apdorotas |

E193-2 | Pirkimas |

E194-9 | Pakartotinai įkraunamas |

E195-6 | Atnaujinimas |

E196-3 | Perdirbtas |

E197-0 | Rafinuotas |

E198-7 | Nuoroda: |

H001-1 | Asinchroninis |

H003-5 | Kompiuterių programinei įrangai |

H004-2 | Automatizuotas |

H005-9 | Kompiuterinis |

H006-6 | Darbalaukis |

H007-3 | Skaitmeninis |

H008-0 | Techninei kompiuterių įrangai |

H009-7 | Kompiuterizuotas |

H010-7 | Dubliavimui |

H011-4 | Tinklo reikmėms |

H013-8 | Didelė skiriamoji geba |

H014-5 | Suderinamas su IBM |

H015-2 | Valdomas kompiuteriu |

H020-0 | Mikrobanginis |

H022-4 | Skirtas daugeliui vartotojų |

H023-1 | Prijungties |

H027-9 | Tikralaikis |

H028-6 | Nuotolinio valdymo |

H031-0 | Sinchroninis |

H032-7 | Suderinimas su VAX/VMX |

H042-0 | Frontalinis |

H045-1 | Daugialypė terpė |

H046-8 | Daugiaprocesoris apdorojimas |

H047-5 | Daugiaprocesis režimas |

H049-9 | Autonominis |

H051-6 | Architektūros tipas: |

H052-3 | Protokolo tipas: |

K001-2 | Neperšaunamas |

K002-9 | vyrams |

K003-6 | moterims |

K004-3 | žiemai |

K005-0 | vasarai |

K012-2 | Sporto |

K01 4-6 | Atsparus vandeniui |

K015-3 | Atsparus vėjui |

M001-6 | Pacientams |

M002-3 | Anestetikams |

M003-0 | Dirbtiniams inkstams prižiūrėti |

M004-7 | Bronchų endoskopijai |

M005-4 | Nudegimams |

M006-1 | Citostatiniam gydymui |

M007-8 | Diagnostinei radiologijai |

M008-5 | Dietinei mitybai |

M009-2 | Dezinfekcijai |

M010-2 | Skirta naudoti ambulatorijose |

M011-9 | Endovaskuliariniam naudojimui |

M012-6 | Ginekologijai |

M013-3 | Hemodializei |

M014-0 | Hemodinamikai |

M015-7 | Širdies chirurgijai |

M016-4 | Skirta naudoti ligoninėse |

M017-1 | Imunologijai |

M018-8 | Infuzijai |

M019-5 | Injekcijoms |

M020-5 | Skirta naudoti laboratorijose |

M021-2 | Skirta naudoti operacinėse |

M022-9 | Medicinos personalui |

M023-6 | Medicininės paskirties |

M024-3 | Neuroangiografinės paskirties |

M025-0 | Neorochirurginės paskirties |

M026-7 | Slaugos personalui |

M027-4 | Operacinei |

M028-1 | Ortopedijos reikmėms |

M029-8 | Osteosintezei |

M030-8 | Vaikų medicinai |

M031-5 | Paramedicinos reikmėms |

M032-2 | Patologijai |

M033-9 | Pilvaplėvės dializei |

M034-6 | Medicininis |

M035-3 | Spindulinė diagnostika |

M036-0 | Radiologijai |

M037-7 | Radioterapijos reagentams |

M038-4 | Radioimunologiniams tyrimams |

M039-1 | Radioimunologijai |

M040-1 | Vaskuliarinis |

M041-8 | Serologijai |

M042-5 | Intensyviosios priežiūros reikmėms |

M043-2 | Dirbtinių inkstų skyriui |

M044-9 | Terapinei medicinai |

M045-6 | Transperitoninei dializei |

M046-3 | Hipotermijai gydyti |

M047-0 | Urologiniam gydymui |

M048-7 | Rentgeno skyriui |

M049-4 | Širdies ir kraujagyslių |

M050-4 | Nesterilus |

M051-1 | Sterilus |

M052-8 | Širdies |

M053-5 | Psichiatrijos reikmėms |

M054-2 | Chirurginės paskirties |

M055-9 | Terapinėms reikmėms |

M056-6 | Patentuoti vaistai |

N001-3 | Vienfazis |

N002-0 | Jūroje |

N003-7 | Neizoliuotas |

N004-4 | Kūrenamas akmens anglimis |

N005-1 | Žemos įtampos |

N006-8 | Pertraukiamas |

N008-2 | Izoliuotas |

N009-9 | Nuotekų valymui |

N010-9 | Aukštos įtampos |

N011-6 | Paskirstymas |

N012-3 | Kūrenamas iškastiniu kuru |

N013-0 | Naftos pramonei |

N014-7 | Dujų pramonei |

N015-4 | Plėtra |

N016-1 | Laboratorijoms |

N018-5 | Skirta naudoti po vandeniu jūroje |

N019-2 | Gamtinėms dujoms saugoti |

N020-2 | Gamtinėms dujoms transportuoti |

N021-9 | Vandeniui valyti |

N022-6 | Elektros įrangai |

N023-3 | Elektros įrenginiams |

N024-0 | Skirta naudoti vandens pramonėje |

N025-7 | Centralizuotam šilumos tiekimui |

N026-4 | Nešvarus vanduo |

N027-1 | Galvanizuotas |

N028-8 | Kūrenamas dujomis |

N029-5 | Varomas elektra |

N030-5 | Šildomas elektra |

N031-2 | Atsparus karščiui |

N032-9 | Aukšto spaudimo |

N033-6 | Trifazis |

N034-3 | Hidroelektros energija |

N035-0 | Iš esmės saugus (IS) |

N036-7 | Kūrenamas malkomis |

N040-8 | Žemo slėgio |

N041-5 | Vidutinio slėgio |

N046-0 | Nesuskystintas |

N047-7 | Nepertraukiamas |

N048-4 | Krante |

N049-1 | Branduolinis |

N053-2 | Alyvas absorbuojantis |

N054-9 | Kūrenamas skystuoju kuru |

N061-1 | Reaktorių statyba |

N066-6 | Garas |

N071-4 | Panardinamas |

N073-8 | Povandeninis |

N078-3 | Nuotekos |

N081-7 | Valkus |

N082-4 | Drenažui |

N083-1 | Be deguonies |

P001-7 | Apkepintas |

P002-4 | Išpilstytas į butelius |

P003-1 | Konservuotas |

P004-8 | Atšaldytas |

P005-5 | Apvirtas |

P006-2 | Koncentruotas |

P00 7-9 | Pagamintas |

P008-6 | Košerinis |

P009-3 | Griežinėliais |

P010-3 | Maišeliais |

P011-1 | Aliejuje |

P012-7 | Džiovintas |

P013-4 | Gabalėliais |

P014-1 | Hallal |

P015-8 | Aromatintas |

P016-5 | Trintas |

P017-2 | Skirta naudoti virtuvėje |

P018-9 | Šviežias |

P019-6 | Sušaldytas |

P020-6 | Granuliuotas |

P021-3 | Užpiltas sūrymu |

P022-0 | Jungtimis |

P023-7 | Savose sultyse |

P024-4 | Sirupe |

P025-1 | Pomidorų padaže |

P026-8 | Vandenyje |

P027-5 | Ilgas galiojimo laikas |

P028-2 | Paruoštas kepti orkaitėje |

P029-9 | Sūdytas |

P030-9 | Šalčiu išdžiovintas (liofilizuotas) |

P031-6 | Sterilizuotas |

P032-3 | Stipriai sušaldytas |

P033-0 | Nesūdytas |

P034-7 | Pagamintas/sušaldytas |

P035-4 | Vakuuminėje pakuotėje |

P036-1 | Pagamintas/atšaldytas |

P037-8 | Skardinėmis |

X001-3 | Sujungtas |

X003-7 | Automobiliams |

X004-4 | Orlaiviams |

X005-1 | Orlaivių įguloms |

X006-8 | Autobusams |

X007-5 | Skirta keleiviams |

X008-2 | Geležinkelio transportui |

X009-9 | Vairas kairėje |

X010-9 | Varomas dyzeliu |

X011-6 | Keturių ratų pavara |

X012-3 | Vairas dešinėje |

X013-0 | Visureigis |

X014-7 | Bevamzdis |

X015-4 | Pramoninėms transporto priemonėms |

X016-1 | Skirta geležinkeliams |

X017-8 | Transportui |

X018-5 | Skirta naudoti oro uostuose |

X019-2 | Transporto priemonėms |

X020-2 | Transporto priemonės bruto masė: |

X021-9 | Su benzininiu varikliu |

X022-6 | Jūrinis |

X023-3 | Išnuomojamas automobilis |

X024-0 | Pusiau panardinamas |

X025-7 | Su įgula |

X026-4 | Su vairuotoju |

X027-1 | Be įgulos |

X028-8 | Be vairuotojo |

Y001-0 | Pagalbiniai darbai |

Y002-7 | Pastatams |

Y003-4 | Karkaso montavimas |

Y004-1 | Užbaigimas |

Y005-8 | Betono statyba |

Y006-5 | Statyba |

Y007-2 | Pertvarkymas/konvertavimas |

Y008-9 | Izoliacijai |

Y009-6 | Projektavimas ir statyba |

Y010-6 | Gyvenamosios patalpos: |

Y011-3 | Išplėtimas |

Y012-0 | Apdailos darbai |

Y013-7 | Grindys |

Y014-4 | Mechaninei įrangai |

Y015-1 | Gerinimas |

Y016-8 | Ilginimas |

Y017-5 | Vietos nustatymas |

Y018-2 | Metalo konstrukcija |

Y019-9 | Mišrioji konstrukcija |

Y020-9 | Modernizavimas |

Y021-6 | Darbų pobūdis |

Y022-3 | Akmuo |

Y023-0 | Surenkamoji konstrukcija |

Y024-7 | Renovacija |

Y025-4 | Restauravimas |

Y026-1 | Dangos keitimas |

Y027-8 | Kambariai: |

Y028-5 | Šlapias mišinys |

Y029-2 | Specifikacijos: |

Y030-2 | Stadija |

Y031-9 | Plieninių karkasų konstrukcija |

Y032-6 | Medinė konstrukcija |

Y033-3 | Galutinio įvykdymo projektas |

Y034-0 | Platinimas |

Y035-7 | Ir panašūs darbai |

Y036-4 | Projektavimas ir klojimas |

Y037-1 | Atnaujinimas |

Y038-8 | Automagistralėms |

Y039-5 | Galutinio įvykdymo projektams |

Y040-5 | Karštas mišinys |

Y041-2 | Laminuotas |

Y042-9 | Modifikacija |

Y043-6 | Daugiaaukštis |

Y044-3 | Rekonstrukcija |

Z001-7 | Kiekis: |

Z002-4 | Metinė vertė: |

Z003-1 | Plotas: |

Z004-8 | Biudžetinė vertė: |

Z005-5 | Geba: |

Z006-2 | Apskritimo ilgis: |

Z007-9 | litrų per metus |

Z008-6 | Gylis: |

Z009-3 | Skersmuo: |

Z010-3 | Aukštis: |

Z011-0 | kg per metus |

Z012-7 | Ilgis: |

Z013-4 | Partijos Nr. |

Z014-1 | Partijos: |

Z015-8 | Pagrindinė partija: |

Z016-5 | Didžiausias: |

Z017-2 | Mažiausias: |

Z018-9 | Gaminių skaičius: |

Z019-6 | Fazių skaičius: |

Z020-6 | Komplektų skaičius: |

Z021-3 | Vienetų skaičius: |

Z022-0 | Vartotojų skaičius: |

Z023-7 | Skaičius: |

Z024-4 | Viršijantis |

Z025-1 | Galia |

Z026-8 | Slėgis |

Z027-5 | Pirminė įtampa |

Z028-2 | Kiekis: |

Z029-9 | Vertinimas: |

Z030-9 | Reagavimo laikas |

Z031-6 | Kasdienis |

Z032-3 | Darbo apimtis: |

Z033-0 | Antrinė įtampa |

Z034-7 | Kopijos: |

Z035-4 | Tankis: |

Z036-1 | Bendra apskaičiuota vertė be PVM: |

Z037-8 | Vieneto dydis: |

Z038-5 | Vienetai: |

Z039-2 | Vertė: |

Z040-2 | Tūris: |

Z041-9 | Svoris: |

Z042-6 | Plotis: |

Z043-3 | Dydis: |

Z044-0 | Neviršijantis |

Z045-7 | Kanalų skaičius: |

Z046-4 | Vietų skaičius: |

Z047-1 | per metus |

Z048-8 | Komplektai: |

Z049-5 | Lapai: |

Z050-5 | tonų per metus |

Z051-2 | Savaitinis |

Z052-9 | kWh per metus |

Z053-6 | MWh per metus |

Z054-3 | Mėnesinis |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

REGLAMENTO (EB) Nr. 2195/2002 I PRIEDE PATEIKTŲ BVPŽ KODŲ ARBA APRAŠYMŲ PAKEITIMAI

BVPŽ kodas | Aprašymas |

02181000-6 | Mediniai poliai |

05122000-6 | Menkių šeimos žuvys, šviežios ar atšaldytos |

11000000-0 | Nafta, gamtinės dujos, alyva ir kiti panašūs produktai |

11100000-1 | Nafta (žalia) |

11300000-3 | Alyva ir kiti panašūs produktai |

14300000-4 | Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti |

14310000-7 | Mineralinės iškasenos trąšoms gaminti |

15511100-4 | Pasterizuotas pienas |

15511200-5 | Sterilizuotas pienas |

15881000-7 | Homogenizuoti maisto produktai |

17263200-5 | Metalizuoti verpalai |

18100000-0 | Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai |

18222100-2 | Kostiumai |

19140000-9 | Kitų gyvūnų oda, kompozicinė ir kitokia oda |

21222220-3 | Popieriniai maišeliai arba įvyniokliai sterilizacijai |

22817000-0 | Dienynai arba užrašinės |

23110000-1 | Lengvosios ir vidutiniosios alyvos bei jų dariniai |

23111000-8 | Benzinas ir aviacinis benzinas |

23111110-2 | Žibalo tipo reaktyvinis kuras |

23111300-1 | Benzinas su švinu |

23112000-5 | Specialieji benzinai |

23120000-4 | Sunkiosios alyvos ir jų dariniai |

23123000-5 | Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės |

23123100-6 | Variklių alyvos |

23123200-7 | Kompresorinės mašininės alyvos |

23123300-8 | Turbininės mašininės alyvos |

23123400-9 | Pavarų alyvos |

23123500-0 | Reduktorinės alyvos |

23123600-1 | Alyvos, skirtos naudoti hidraulinėse sistemose ir kitiems tikslams |

23123610-4 | Hidrauliniai skysčiai |

23123620-7 | Alyvos, skirtos liejiniams iš formų išimti |

23123630-0 | Antikorozinės alyvos |

23123640-3 | Elektroizoliacinės alyvos |

23123700-8 | Šviesiosios alyvos ir parafininės alyvos |

23123710-1 | Šviesiosios alyvos |

23123720-4 | Parafininės alyvos |

24150000-0 | Trąšos ir azoto junginiai |

24151000-7 | Azoto trąšos |

24152000-4 | Fosforo trąšos |

24152100-5 | Mineralinės fosforo trąšos |

24152200-6 | Cheminės fosforo trąšos |

24154000-8 | Gyvūninės ar augalinės trąšos |

24158000-6 | Įvairios trąšos |

24400000-8 | Vaistai |

24410000-1 | Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai |

24411000-8 | Vaistai nuo ligų, susijusių su rūgštingumo sutrikimais |

24412000-5 | Vaistai nuo funkcinių skrandžio ir žarnyno sutrikimų |

24413000-2 | Vidurius paleidžiantys vaistai |

24414000-9 | Antidiarėjiniai vaistai, vaistai žarnyno infekcinėms ir uždegiminėms ligoms gydyti |

24415000-6 | Vaistai diabetui gydyti |

24417000-0 | Mineralų papildai |

24420000-4 | Kraują, kraujodaros organus ir širdies bei kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai |

24421000-1 | Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai |

24421100-2 | Antitromboziniai vaistai |

24421200-3 | Antihemoraginiai vaistai |

24421300-4 | Antianeminiai preparatai |

24421400-5 | Plazmos pakaitalai ir infuziniai tirpalai |

24422000-8 | Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai |

24422100-9 | Širdį veikiantys vaistai |

24422200-0 | Kraujospūdį mažinantys vaistai |

24422300-1 | Diuretikai |

24422400-2 | Vazoprotektoriai |

24422500-3 | Priešhemorojiniai vaistai vietiniam naudojimui |

24422600-4 | Beta blokatoriai |

24422700-5 | Kalcio kanalų blokatoriai |

24422800-6 | Renino-angiotenzino sistemą veikiantys vaistai |

24430000-7 | Dermatologiniai vaistai ir raumenų bei skeleto sistemą veikiantys vaistai |

24431000-4 | Dermatologiniai vaistai |

24431100-5 | Priešgrybeliniai vaistai, vartojami odos ligoms gydyti |

24431200-6 | Odą minkštinantys ir apsaugantys vaistai |

24431300-7 | Vaistai psoriazei gydyti |

24431400-8 | Antibiotikai ir chemoterapiniai vaistai odos ligoms gydyti |

24431500-9 | Kortikosteroidai odos ligoms gydyti |

24431600-0 | Antiseptikai ir dezinfekuojančiosios medžiagos |

24431700-1 | Preparatai spuogams gydyti |

24432000-1 | Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai |

24432100-2 | Priešuždegiminiai ir priešreumatiniai vaistai |

24432200-3 | Miorelaksantai |

24432300-4 | Priešpodagriniai vaistai |

24440000-0 | Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir hormonai |

24441000-7 | Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir lytiniai hormonai |

24441100-8 | Priešinfekciniai ir antiseptiniai ginekologiniai vaistai |

24441200-9 | Kiti ginekologiniai vaistai |

24441300-0 | Lytiniai hormonai ir lytinės sistemos moduliatoriai |

24442000-4 | Sistemiškai veikiantys hormonų preparatai, išskyrus lytinius hormonus |

24442100-5 | Hipofizės ir pagumburio hormonai bei jų analogai |

24442200-6 | Sistemiškai veikiantys kortikosteroidai |

24442300-7 | Širdį veikiantys vaistai |

24450000-3 | Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai, vakcinos, antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai |

24451000-0 | Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai ir vakcinos |

24451100-1 | Sistemiškai veikiantys antibakteriniai vaistai |

24451200-2 | Sistemiškai veikiantys priešgrybeliniai vaistai |

24451300-3 | Priešmikobakteriniai vaistai |

24451400-4 | Sistemiškai veikiantys priešvirusiniai vaistai |

24451500-5 | Imuniniai serumai ir imunoglobulinai |

24451520-1 | Imunoglobulinai |

24451610-9 | Difterijos - kokliušo - stabligės vakcinos |

24451620-2 | Difterijos - stabligės vakcinos |

24451630-5 | BCG vakcina (sausa) |

24451640-8 | Tymų - kokliušo - raudonukės vakcinos |

24451650-1 | Šiltinės vakcinos |

24451680-0 | Hepatito B vakcinos |

24452000-7 | Antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai |

24452100-8 | Antinavikiniai vaistai |

24452200-9 | Endokrininę sistemą veikiantys vaistai |

24452300-0 | Imunosupresantai |

24460000-6 | Nervų sistemą ir jutimo organus veikiantys vaistai |

24461000-3 | Nervų sistemą veikiantys vaistai |

24461100-4 | Anestetikai |

24461200-5 | Analgetikai |

24461300-6 | Antiepilepsiniai vaistai |

24461400-7 | Antiparkinsoniniai vaistai |

24461500-8 | Psicholeptikai |

24461600-9 | Psichoanaleptikai |

24461700-0 | Kiti nervų sistemą veikiantys vaistai |

24462000-0 | Jutimo organus veikiantys vaistai |

24462100-1 | Vaistai akių ligoms gydyti |

24470000-9 | Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai |

24473000-6 | Vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų |

24474000-3 | Vaistai nuo kosulio ir peršalimo |

24475000-0 | Sistemiškai veikiantys antihistamininiai vaistai |

24490000-5 | Kiti vaistai |

24491000-2 | Antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai |

24491100-3 | Antiprotozojiniai vaistai |

24491200-4 | Antihelmintiniai vaistai |

24491300-5 | Ektoparazitocidinės medžiagos, įsk. vaistus nuo niežų, insekticidus ir repelentus |

24493000-6 | Kiti gydomieji produktai |

24494000-3 | Diagnostiniai preparatai |

24495000-0 | Visi kiti negydomieji produktai |

24496000-7 | Reagentai ir kontrastiniai preparatai |

24511100-0 | Patalpų oro kvepinimo arba gaivinimo preparatai |

24660000-8 | Specializuoti chemijos produktai |

25120000-8 | Nevulkanizuoto ir vulkanizuoto kaučiuko dirbiniai |

25121000-5 | Nevulkanizuoto kaučiuko dirbiniai |

25122000-2 | Vulkanizuoto kaučiuko dirbiniai |

25122100-3 | Vulkanizuoto kaučiuko vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos |

25122200-4 | Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš vulkanizuoto kaučiuko |

25122300-5 | Vulkanizuoto kaučiuko higienos ar farmacijos dirbiniai |

25122400-6 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos ir dembliai |

25122410-9 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos |

25122420-2 | Vulkanizuoto kaučiuko dembliai |

25122500-7 | Vulkanizuoto kaučiuko formos |

25130000-1 | Gumuoti tekstilės gaminiai |

25132000-5 | Lipnioji juosta arba gumuota tekstilė |

28111100-4 | Moduliniai ir kilnojamieji statiniai |

29242473-3 | Hermetiški vandeniniai valymo aparatai |

29314100-4 | Trąšų skirstytuvai |

29450000-8 | Pneumatiniai ar varikliniai rankiniai įrankiai |

29610000-8 | Tankai ir šarvuotos kovos mašinos |

29611000-5 | Tankai |

29611100-6 | Tankų dalys |

30191200-6 | Skaidrių projektoriai |

31524200-7 | Sienų apšvietimo įranga |

33110000-4 | Introskopijos aparatūra, naudojama medicinoje, stomatologijoje ir veterinarijoje |

33112000-8 | Aido, ultragarso ir doplerio introskopijos įranga |

33112330-0 | Echoencefalografai |

33113110-9 | Branduolinio magnetinio rezonanso skeneriai |

33115100-0 | Kompiuterinės tomografijos (CT) skeneriai |

33115200-1 | Kompiuterinės tomografijos (CAT) skeneriai |

33191000-5 | Sterilizacijos, dezinfekcijos ir higienos prietaisai |

33191100-6 | Sterilizatorius |

33192130-2 | Lovos su varikliais |

33193121-3 | Invalidų kėdės su ratukais ir su varikliais |

33420000-0 | Poliarizuojančios medžiagos |

34441000-0 | Dviračiai be variklio |

35121000-8 | Specializuoti laivai |

36315100-3 | Sintezatoriai |

40411000-6 | Saulės kolektoriai šilumai gaminti |

40412000-3 | Saulės fotovoltiniai moduliai |

45111230-9 | Grunto stabilizavimo darbai |

45112450-4 | Kasinėjimo darbai archeologinėse vietovėse |

45112710-5 | Kraštovaizdžio darbai žaliosiose zonose |

45112711-2 | Kraštovaizdžio darbai parkuose |

45112712-9 | Kraštovaizdžio darbai soduose |

45112713-6 | Kraštovaizdžio darbai soduose, esančiose pastato viršuje |

45112714-3 | Kraštovaizdžio darbai kapinėse |

45112720-8 | Kraštovaizdžio darbai sporto aikštelėse ir poilsio zonose |

45112721-5 | Kraštovaizdžio darbai golfo aikštynuose |

45112722-2 | Kraštovaizdžio darbai jojimo zonose |

45112723-9 | Kraštovaizdžio darbai žaidimų aikštelėse |

45112730-1 | Kraštovaizdžio darbai keliuose ir automagistralėse |

45112740-4 | Kraštovaizdžio darbai oro uostuose |

45215300-0 | Krematoriumų statybos darbai |

45221114-4 | Metalinių tiltų statybos darbai |

45221115-1 | Plieninių tiltų statybos darbai |

45231210-0 | Naftotiekio tiesimo darbai |

45231220-3 | Dujotiekio tiesimo darbai |

45232153-9 | Vandens objektų statybos darbai |

45232400-6 | Kanalizacijos vamzdynų klojimo darbai |

45232410-9 | Kanalizacijos darbai |

45232420-2 | Su nuotekomis susiję darbai |

45232430-5 | Vandens valymo įrenginiai |

45234220-4 | Slidininkų keltuvų statybos darbai |

45234230-7 | Kėdinių keltuvų statybos darbai |

45243110-6 | Pajūrio uolų stabilizavimo darbai |

45248300-0 | Plaukiojančiųjų dokų statybos darbai |

45251111-2 | Branduolinių reaktorių statybos darbai |

45251150-7 | Aušinimo bokštų statybos darbai |

45253100-6 | Demineralizacijos įrenginiai |

45253200-7 | Desulfuravimo įrenginiai |

45253600-1 | Dejonizacijos įrenginiai |

45255100-0 | Verslinių-žvejybos platformų statybos darbai |

45262370-5 | Betoninių dangų įrengimo paslaugos |

45315700-5 | Pastočių įrengimo darbai |

45442300-0 | Paviršiaus apsaugos apsaugos |

50232110-4 | Viešojo apšvietimo įrangos atidavimas eksploatuoti |

50721000-5 | Šildymo įrangos atidavimas eksploatuoti |

60112100-7 | Viešojo tramvajų transporto paslaugos |

60112200-8 | Viešojo autobusų transporto paslaugos |

60112300-9 | Tolimojo susisiekimo autobusų viešojo transporto paslaugos |

60113100-4 | Mokyklinių autobusų paslaugos |

60115000-7 | Keleivinio automobilių transporto paslaugos |

60115100-8 | Taksi paslaugos |

60116200-6 | Ekskursinių autobusų paslaugos |

60116300-7 | Keleivių vežimas gyvūnų traukiamomis transporto priemonėmis |

60117000-1 | Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju |

60117100-2 | Keleivinių automobilių nuoma su vairuotoju |

60117200-3 | Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju |

60120000-5 | Sausumos krovininio transporto paslaugos |

60121400-6 | Krovinių vežimas geležinkeliu konteineriuose |

60122000-9 | Krovinių vežimo keliais paslaugos |

60122100-0 | Krovinių vežimo keliais specialiomis transporto priemonėmis paslaugos |

60122110-3 | Transporto paslaugos naudojant autošaldytuvus |

60122120-6 | Transporto paslaugos naudojant autocisternas |

60122130-9 | Transporto paslaugos naudojant piltinėms prekėms pritaikytas transporto priemones |

60122140-2 | Transporto paslaugos naudojant transporto priemones konteinervežius |

60122150-5 | Transporto paslaugos naudojant transporto priemones su nuimama įranga |

60122160-8 | Apsaugos transporto paslaugos |

60122161-5 | Šarvuotų automobilių paslaugos |

60122170-1 | Medicinos transporto paslaugos |

60122200-1 | Pašto siuntų vežimas keliais |

60122230-0 | Siuntinių vežimo paslaugos |

60123000-6 | Specializuotos transporto paslaugos |

60123100-7 | Akmens anglių vežimas |

60123200-8 | Naftos transportavimas |

60123300-9 | Kuro vežimas |

60123400-0 | Dujų transportavimas |

60123500-1 | Skysčių vežimas |

60123600-2 | Ginklų ir šaudmenų vežimo paslaugos |

60123700-3 | Vežimo krovininėmis priekabomis paslaugos |

60129000-8 | Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju |

60129100-9 | Sunkvežimių nuoma su vairuotoju |

60129200-0 | Pramoninių transporto priemonių nuoma su vairuotoju |

60129300-1 | Furgonų nuoma su vairuotoju |

61512000-7 | Vandenų kelių laivų su įgula nuoma |

62100000-3 | Tvarkaraštyje nurodyto oro transporto paslaugos |

62110000-6 | Tvarkaraštyje nurodyto keleivinio oro transporto paslaugos |

62120000-9 | Krovinių vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu paslaugos |

62121000-6 | Pašto siuntų vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu paslaugos |

62122000-3 | Krovinių konteineriuose vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu |

62200000-4 | Tvarkaraštyje nenurodyto oro transporto paslaugos |

62220000-0 | Krovinių vežimo tvarkaraštyje nenurodytu oro transportu paslaugos |

62221000-7 | Pašto siuntų vežimo tvarkaraštyje nenurodytu oro transportu paslaugos |

63511000-4 | Organizuotų turistinių kelionių organizavimas |

64121100-1 | Pašto pristatymo paslaugos |

64121200-2 | Siuntinių pristatymo paslaugos |

64122000-7 | Vidaus pašto ir kurjerių paslaugos |

64228000-0 (2) (7) | Televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugos (2) (7) |

64228100-1 (2) (7) | Televizijos programų transliavimo paslaugos (2) (7) |

64228200-2 (2) (7) | Radijo programų transliavimo paslaugos (2) (7) |

66338000-8 | Kredito ir laidavimo draudimo paslaugos |

66339400-9 | Profesinės civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

74142100-7 | Projektų vadybos, išskyrus statybos darbus, paslaugos |

74142110-0 | Projektų priežiūros, išskyrus statybos darbus, paslaugos |

74142120-3 | Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos |

74223000-8 | Architektūros projektų konkursų organizavimas |

74271711-6 | Archeologinių vietovių geofiziniai tyrimai |

74271810-0 | Archeologinių vietovių topografiniai tyrimai |

74730000-5 | Specializuotos valymo paslaugos |

74811300-0 | Specializuotos fotografijos paslaugos |

74860000-5 | Parodų, mugių ir kongresų organizavimo paslaugos |

74861000-2 | Seminarų organizavimo paslaugos |

74876000-0 | Verslo organizavimo paslaugos |

77211600-8 | Medžių sodinimo paslaugos |

77314100-5 | Pievų želdinimo paslaugos |

77315000-1 | Sodinimo paslaugos |

78110000-1 | Knygų spausdinimo paslaugos |

78111000-8 | Adresų knygelių spausdinimo paslaugos |

78112000-5 | Sąsiuvinių spausdinimo paslaugos |

78113000-2 | Dienynų spausdinimo paslaugos |

78113100-3 | Užrašinių spausdinimo paslaugos |

78114000-9 | Užrašų knygelių spausdinimo paslaugos |

78114100-0 | Bukletų spausdinimo paslaugos |

78114200-1 | Užrašų bloknotų spausdinimo paslaugos |

78114300-2 | Laiškinio popieriaus bloknotų spausdinimo paslaugos |

78114400-3 | Biuvarų spausdinimo paslaugos |

78115000-6 | Komercinės reklaminės medžiagos spausdinimo paslaugos |

78115100-7 | Komercinių katalogų spausdinimo paslaugos |

78116000-3 | Registravimo žurnalų spausdinimo paslaugos |

78117000-0 | Apskaitos knygų spausdinimo paslaugos |

78118000-7 | Užsakymo knygų spausdinimo paslaugos |

78119000-4 | Kvitų knygelių spausdinimo paslaugos |

78120000-4 | Raštinės reikmenų spausdinimo paslaugos |

78121000-1 | Vokų spausdinimo paslaugos |

78122000-8 | Popieriaus užrašams spausdinimo paslaugos |

78122100-9 | Knygelių su įdėtomis kopijavimo kalkėmis spausdinimo paslaugos |

78123000-5 | Pavyzdžių ar kolekcijų albumų spausdinimo paslaugos |

78124000-2 | Segtuvų, aplankų ar bylų viršelių spausdinimo paslaugos |

78125000-9 | Vizitinių kortelių spausdinimo paslaugos |

78130000-7 | Apsaugotųjų spaudinių spausdinimo paslaugos |

78131000-4 | Leidimų spausdinimo paslaugos |

78132000-1 | Banknotų spausdinimo paslaugos |

78133000-8 | Akcijų nuosavybės sertifikatų spausdinimo paslaugos |

78134000-5 | Čekių blankų spausdinimo paslaugos |

78135000-2 | Naujų pašto ženklų spausdinimo paslaugos |

78135100-3 | Popieriaus su įspaustais ženklais spausdinimo paslaugos |

78136000-9 | Priešpiečių talonų spausdinimo paslaugos |

78140000-0 | Blankų spausdinimo paslaugos |

78141000-7 | Įstaigų blankų su kopijų blankais spausdinimo paslaugos |

78142000-4 | Nesupjaustytų blankų spausdinimo paslaugos |

78150000-3 | Bilietų spausdinimo paslaugos |

78151000-0 | Įėjimo bilietų spausdinimo paslaugos |

78152000-7 | Transporto bilietų spausdinimo paslaugos |

78153000-4 | Bilietų su magnetinėmis juostelėmis spausdinimo paslaugos |

78160000-6 | Kalendorių spausdinimo paslaugos |

78170000-9 | Tvarkaraščių spausdinimo paslaugos |

78190000-5 | Plakatų spausdinimo paslaugos |

90200000-9 | Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos |

90250000-4 | Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto arba kaimo vietovėse |

91000000-4 | Narystės organizacijų paslaugos |

91100000-5 | Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos |

91110000-8 | Verslo organizacijų teikiamos paslaugos |

91120000-1 | Profesinių organizacijų teikiamos paslaugos |

91130000-4 | Specialistų organizacijų teikiamos paslaugos |

91300000-7 | Įvairios narystės organizacijų paslaugos |

91320000-3 | Politinių organizacijų teikiamos paslaugos |

91330000-6 | Narystės organizacijų teikiamos paslaugos |

92622000-7 | Sporto renginių organizavimo paslaugos |

99000000-0 | Ekstrateritorialinių organizacijų ir įstaigų paslaugos |

99100000-1 | Specifinės tarptautinių organizacijų ir institucijų paslaugos |

E084-5 | Susmulkintas |

H009-7 | Kompiuterizuotas |

K002-9 | vyrams |

K003-6 | moterims |

K004-3 | žiemai |

K005-0 | vasarai |

M056-6 | Patentuoti vaistai |

N027-1 | Galvanizuotas |

P031-6 | Sterilizuotas |

Y020-9 | Modernizavimas |

II.A – NAUJŲ IR ESAMŲ BVPŽ KODŲ, SUSIJUSIŲ SU NAUJU APRAŠYMU, LENTELĖ II.B – NAUJŲ IR PATAISYTŲ BVPŽ KODŲ, SUSIJUSIŲ SU ESAMU APRAŠYMU, LENTELĖ

BVPŽ kodas, kaip pateikta šio reglamento I priede | Nepakeistas aprašymas | BVPŽ kodas, kaip pateikta Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 I priede |

11310000-6 | Bituminis arba naftingasis skalūnas | 11300000-3 |

14212110-4 | Gargždas | 14212120-7 |

14212120-7 | Žvyras | 14212110-4 |

18110000-3 | Profesiniai drabužiai | 18112000-7 |

18111000-0 | Medikų drabužiai | 18112100-8 |

18112000-7 | Kariškių drabužiai | 18112200-9 |

18113000-4 | Pramonės darbuotojų drabužiai | 18122000-0 |

18114000-1 | Kombinezonai | 18112500-2 |

18115000-8 | Uniformos | 18112600-3 |

18115100-9 | Ugniagesių uniformos | 18112610-6 |

18115200-0 | Policininkų uniformos | 18112620-9 |

18115300-1 | Kariškių uniformos | 18112630-2 |

18231000-7 | Suknelės | 18231700-4 |

18232000-4 | Sijonai | 18231800-5 |

18233000-1 | Šortai | 18112300-0 |

18234000-8 | Kelnės | 18112400-1 |

18313000-6 | Kelnaitės | 18313200-8 |

18314000-3 | Vonios chalatai | 18313500-1 |

18322500-7 | Naktiniai marškiniai | 18313300-9 |

23111200-0 | Bešvinis benzinas | 23112100-6 |

23112100-6 | Vaitspiritas | 23131000-4 |

23121000-1 | Gazolis | 23150000-3 |

23121100-2 | Dyzelinė alyva | 23152000-7 |

23121200-3 | Dyzelinis kuras | 23151000-0 |

23122000-8 | Mazutas | 23134000-5 |

23122100-9 | Krosnių kuras | 23134100-6 |

23123650-6 | Stabdžių skysčiai | 23135320-1 |

24415100-7 | Insulinas | 24413100-3 |

24416000-3 | Vitaminai | 24414000-9 |

24416100-4 | Provitaminai | 24414100-0 |

24431110-8 | Salicilo rūgštis | 24415210-1 |

24441400-1 | Kontraceptikai | 24416300-6 |

24441410-4 | Geriamieji kontraceptikai | 24416310-9 |

24441420-7 | Cheminiai kontraceptikai | 24416320-2 |

24451510-8 | Imuniniai serumai | 24411100-9 |

24451600-6 | Vakcinos | 24412000-5 |

24451660-4 | Gripo vakcinos | 24412130-5 |

24451670-7 | Poliomielito vakcinos | 24412140-8 |

24451690-3 | Vakcinos veterinarijos reikmėms | 24412700-2 |

24492000-9 | Medicininiai tirpalai | 24417000-0 |

24492100-0 | Tirpalai lašelinėms | 24417100-1 |

24492200-1 | Parenteralinės mitybos produktai | 24417200-2 |

24492210-4 | Parenteraliniai maitinamieji tirpalai | 24417210-5 |

24492300-2 | Enterinis maistas | 24417300-3 |

24492400-3 | Infuziniai tirpalai | 24417400-4 |

24492500-4 | Švirkščiami tirpalai | 24417600-6 |

24492510-7 | Intraveniniai tirpalai | 24417610-9 |

24492600-5 | Galeniniai tirpalai | 24417700-7 |

24492700-6 | Gliukozės tirpalai | 24417800-8 |

24492800-7 | Tirpalai dializei | 24417500-5 |

24493100-7 | Toksinai | 24419100-5 |

24493200-8 | Nikotino pakaitalai | 24419300-7 |

24496100-8 | Kraujo grupei nustatyti skirti reagentai | 24421110-5 |

24496200-9 | Kraujui tirti skirti reagentai | 24421120-8 |

24496300-0 | Cheminiai reagentai | 24421130-1 |

24496400-1 | Izotopiniai reagentai | 24421150-7 |

24496500-2 | Laboratoriniai reagentai | 24421160-0 |

24496600-3 | Elektroforezei naudojami reagentai | 24421170-3 |

24496700-4 | Urologiniai reagentai | 24421180-6 |

24496800-5 | Rentgeno kontrastinės medžiagos | 24421190-9 |

24497000-4 | Medicininiai preparatai, išskyrus stomatologines medžiagas | 24421200-3 |

24497100-5 | Klizmai skirti preparatai | 24421210-6 |

24497110-8 | Kaulų rekonstrukcijos cementai | 24421220-9 |

24498000-1 | Klinikiniai produktai | 24430000-7 |

24498100-2 | Mikrobiologinės kultūros | 24431000-4 |

24498200-3 | Liaukos ir jų ekstraktai | 24432000-1 |

24498300-4 | Virškinimą skatinančios medžiagos | 24433000-8 |

28811210-5 | Gręžinių cementas | 28853000-6 |

28850000-5 | Vamzdžiai naftos gavybos pramonei bei vamzdynams | 28852000-9 |

29112100-8 | Garo turbinos | 29112110-1 |

29113100-5 | Garo turbinų dalys | 29113140-7 |

29523000-1 | Statybinės mašinos | 29836000-8 |

29523100-2 | Civilinė inžinerijos mašinos | 29523000-1 |

29523110-5 | Poliakalės | 29523100-2 |

29523120-8 | Kelių paviršiaus dengimo mašinos | 29523200-3 |

29523121-5 | Reismusinės arba obliavimo staklės | 29523210-6 |

29523122-2 | Kraštų apkapojimo staklės | 29523220-9 |

29523123-9 | Grindimo mašinos | 29523230-2 |

29523124-6 | Kelio volai | 29523240-5 |

29523125-3 | Mechaniniai volai | 29523241-2 |

29523130-1 | Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai | 29523300-4 |

29523131-8 | Plūginiai sniego valytuvai | 29523310-7 |

29523132-5 | Rotoriniai sniego valytuvai | 29523320-0 |

29523140-4 | Poliatraukės | 29523400-5 |

29523150-7 | Sutankinimo mechaniniai įrenginiai | 29523500-6 |

29523160-0 | Kabelių klojimo mechaniniai įrenginiai | 29523600-7 |

29526128-5 | Gręžimo bokštų pakėlimo sistemos | 28851000-2 |

29836000-8 | Pramonės įrenginiai | 29836300-1 |

29836100-9 | Kompresorių įrenginiai | 29836310-4 |

29836200-0 | Aušinimo įrenginiai | 29836320-7 |

29836300-1 | Daugiafunkciniai įrenginiai | 29836330-0 |

29838000-2 | Hidraulinė įranga | 29836200-0 |

29838100-3 | Hidrauliniai įrenginiai | 29836210-3 |

29839000-9 | Įrenginių komplektai | 29836100-9 |

31524210-0 | Sienų šviestuvai | 31524200-7 |

33112300-1 | Ultragarsiniai skaitytuvai | 33113200-7 |

33112310-4 | Spalvoto srovės vaizdo doplerio aparatai | 33261210-2 |

33112320-7 | Doplerio įrenginiai | 33261250-4 |

33112340-3 | Echokardiografai | 33112400-2 |

33113000-5 | Magnetinio rezonanso introskopijos įranga | 33261280-3 |

33453110-3 | Fotoblyksčių lempos | 31525000-2 |

33453111-0 | Fotoblyksčių kubeliai | 31525100-3 |

61513000-4 | Laivų taršos prevencijos paslaugos | 61521000-3 |

61514000-1 | Sunkiųjų krovinių laivų paslaugos | 61522000-0 |

61515000-8 | Atsarginių laivų paslaugos | 61523000-7 |

61516000-5 | Laivų aprūpinimo jūroje paslaugos | 61524000-4 |

74231124-2 | Oro uostų inžinerijos paslaugos | 74231124-6 |

74264000-7 | Statybos valdymo paslaugos | 74142300-9 |

74264100-8 | Statybos projektų vadybos paslaugos | 74142310-2 |

90260000-7 | Paplūdimių valymo paslaugos | 74734000-3 |

II.C — IŠBRAUKTŲ REGLAMENTO (EB) Nr. 2195/2002 I PRIEDE PATEIKTŲ BVPŽ KODŲ LENTELĖ

BVPŽ kodas | Aprašymas |

11110000-4 | Neapdorota alyva ir naftos produktai |

11111000-1 | Nafta |

11111100-2 | Žalia nafta |

11112000-8 | Naftos produktai |

18111300-3 | Vyrų švarkai ir sportiniai švarkai |

18112100-8 | Medikų drabužiai |

18112200-9 | Kariškių drabužiai |

18112300-0 | Šortai |

18112400-1 | Kelnės |

18112500-2 | Kombinezonai |

18112600-3 | Uniformos |

18112610-6 | Ugniagesių uniformos |

18112620-9 | Policininkų uniformos |

18112630-2 | Kariškių uniformos |

18120000-6 | Darbiniai moterų drabužiai |

18121000-3 | Profesiniai darbo drabužiai |

18121100-4 | Moterų švarkai ir sportiniai švarkai |

18121200-5 | Moterų uniformos |

18122000-0 | Pramonės darbuotojų drabužiai |

18122100-1 | Moterų šortai |

18122200-2 | Moterų kelnės |

18122300-3 | Kombinezonai |

18134200-9 | Žieminės uniformos |

18134300-0 | Vasarinės uniformos |

18231700-4 | Suknelės |

18231800-5 | Sijonai |

18232100-5 | Moterų kostiumai |

18232200-6 | Ansambliai moterims |

18313100-7 | Moterų naktiniai drabužiai |

18313200-8 | Kelnaitės |

18313300-9 | Naktiniai marškiniai |

18313400-0 | Apatiniai sijonai |

18313500-1 | Vonios chalatai |

18321100-6 | Palaidinukės |

23111210-3 | Kerosino tipo kuras reaktyviniams lėktuvams |

23112200-7 | 4-ių žvaigždučių benzinas |

23113000-2 | Nafta |

23131000-4 | Vaitspiritas |

23134000-5 | Mazutas |

23134100-6 | Krosnių kuras |

23135000-2 | Tepalinė naftos alyva |

23135100-3 | Tepalinė alyva |

23135200-4 | Tepimo priemonės |

23135300-5 | Sunkiosios alyvos gaminiai |

23135310-8 | Elektroizoliacinės alyvos |

23135320-1 | Stabdžių skysčiai |

23150000-3 | Gazolis |

23151000-0 | Dyzelinis kuras |

23152000-7 | Dyzelinė alyva |

24411100-9 | Imuniniai serumai |

24411200-0 | Imunoglobulinas |

24411300-1 | Gama globulinas |

24412100-6 | Žmonėms skirtos vakcinos |

24412110-9 | Vakcina nuo šiltinės |

24412120-2 | Hepatito B vakcina |

24412130-5 | Gripo vakcinos |

24412140-8 | Poliomielito vakcinos |

24412150-1 | Tuberkulinas |

24412700-2 | Vakcinos veterinarijos reikmėms |

24413100-3 | Insulinas |

24413200-4 | Steroidai |

24414100-0 | Provitaminai |

24415110-0 | Laktonai |

24415200-8 | Medicininiai chemikalai |

24415210-1 | Salicilo rūgštis |

24416110-7 | Antibiotikai |

24416111-4 | Penicilinas |

24416120-0 | Sulfonamidas |

24416200-5 | Farmaciniai preparatai |

24416300-6 | Kontraceptikai |

24416310-9 | Geriamieji kontraceptikai |

24416320-2 | Cheminiai kontraceptikai |

24417100-1 | Tirpalai lašelinėms |

24417200-2 | Parenteralinės mitybos produktai |

24417210-5 | Parenteraliniai maitinamieji tirpalai |

24417300-3 | Enterinis maistas |

24417400-4 | Infuziniai tirpalai |

24417500-5 | Tirpalai dializei |

24417600-6 | Švirkščiami tirpalai |

24417610-9 | Intraveniniai tirpalai |

24417700-7 | Galeniniai tirpalai |

24417800-8 | Gliukozės tirpalai |

24418000-7 | Patentuoti vaistai |

24419000-4 | Įvairūs vaistai |

24419100-5 | Toksinai |

24419200-6 | Antiseptikai |

24419300-7 | Nikotino pakaitalai |

24421110-5 | Kraujo grupei nustatyti skirti reagentai |

24421120-8 | Kraujui tirti skirti reagentai |

24421130-1 | Cheminiai reagentai |

24421140-4 | Diagnostiniams tikslams naudojami reagentai |

24421150-7 | Izotopiniai reagentai |

24421160-0 | Laboratoriniai reagentai |

24421170-3 | Elektroforezei naudojami reagentai |

24421180-6 | Urologiniai reagentai |

24421190-9 | Rentgeno kontrastinės medžiagos |

24421210-6 | Klizmai skirti preparatai |

24421220-9 | Kaulų rekonstrukcijos cementai |

24433000-8 | Virškinimą skatinančios medžiagos |

25122330-4 | Prezervatyvai |

28512940-5 | Metalinės šiukšliadėžės |

28851000-2 | Gręžimo bokštų pakėlimo sistemos |

28852000-9 | Vamzdžiai naftos gavybos pramonei bei vamzdynams |

28853000-6 | Gręžinių cementas |

29112110-1 | Garo turbinos |

29113140-7 | Garo turbinų dalys |

29523200-3 | Kelių paviršiaus dengimo mašinos |

29523210-6 | Reismusinės arba obliavimo staklės |

29523220-9 | Kraštų apkapojimo staklės |

29523230-2 | Grindimo mašinos |

29523240-5 | Kelio volai |

29523241-2 | Mechaniniai volai |

29523300-4 | Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai |

29523310-7 | Plūginiai sniego valytuvai |

29523320-0 | Rotoriniai sniego valytuvai |

29523400-5 | Poliatraukės |

29523500-6 | Sutankinimo mechaniniai įrenginiai |

29523600-7 | Kabelių klojimo mechaniniai įrenginiai |

29836210-3 | Hidrauliniai įrenginiai |

29836310-4 | Kompresorių įrenginiai |

29836320-7 | Aušinimo įrenginiai |

29836330-0 | Daugiafunkciniai įrenginiai |

31525000-2 | Fotoblyksčių lempos |

31525100-3 | Fotoblyksčių kubeliai |

33111630-6 | Skanografai |

33112400-2 | Echokardiografai |

33113200-7 | Ultragarsiniai skaitytuvai |

33184310-9 | Širdies vožtuvai |

33261210-2 | Spalvoto srovės vaizdo doplerio aparatai |

33261220-5 | Kompiuterinės tomografijos (CT) skeneris |

33261230-8 | Kompiuterinės tomografijos (CAT) skeneris |

33261250-4 | Doplerio įrenginiai |

33261260-7 | Introskopijos įranga |

33261270-0 | Branduolinio magnetinio rezonanso skeneris |

33261280-3 | Magnetinio rezonanso introskopijos įranga |

36122400-6 | Vitrinos |

45215211-9 | Senelių namai |

45221116-8 | Tunelis po geležinkeliu ar keliu |

45221212-1 | Požeminė perėja/metro |

60122210-4 (1) | Pašto pristatymo paslaugos (1) |

60122220-7 (1) | Siuntinių pristatymo paslaugos (1) |

61520000-6 | Laivų su įgula nuoma |

61521000-3 | Laivų taršos prevencijos paslaugos |

61522000-0 | Sunkiųjų krovinių laivų paslaugos |

61523000-7 | Atsarginių laivų paslaugos |

61524000-4 | Laivų aprūpinimo jūroje paslaugos |

70311100-5 | Gyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos |

70311200-6 | Negyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos |

74142300-9 | Statybos valdymo paslaugos |

74142310-2 | Statybos projektų vadybos paslaugos |

74231124-6 | Oro uostų inžinerijos paslaugos |

74734000-3 | Paplūdimių valymo paslaugos |

II.D — IŠBRAUKTŲ REGLAMENTO (EB) Nr. 2195/2002 I PRIEDE PATEIKTŲ APRAŠYMŲ LENTELĖ

Skaitmeninis kodas | Aprašymas |

02181000-6 | Poliai/stulpai |

05122000-6 | Menkių šeimos žuvys, šviežios ar atšaldytos |

11000000-0 | Žalia nafta, gamtinės dujos, alyva ir kiti panašūs produktai |

11100000-1 | Žalia nafta |

11110000-4 | Neapdorotos naftos alyvos ir naftos produktai |

11111000-1 | Naftos alyvos |

11111100-2 | Neapdorotos naftos alyvos |

11112000-8 | Naftos produktai |

14300000-4 | Cheminiai mineralai ir mineralinės trąšos |

14310000-7 | Mineralinės trąšos |

15511100-4 | Pasterizuotas pienas |

15511200-5 | Sterilizuotas pienas |

15881000-7 | Homogenizuoto maisto gaminiai |

17263200-5 | Metalo siūlai |

18100000-0 | Darbo drabužiai |

18110000-3 | Darbiniai vyrų drabužiai |

18111000-0 | Darbo drabužiai pramonės sektoriui |

18111300-3 | Vyrų švarkai ir sportiniai švarkai |

18120000-6 | Darbiniai moterų drabužiai |

18121000-3 | Profesiniai darbo drabužiai |

18121100-4 | Moterų švarkai ir sportiniai švarkai |

18121200-5 | Moterų uniformos |

18122100-1 | Moterų šortai |

18122200-2 | Moterų kelnės |

18122300-3 | Kombinezonai |

18134200-9 | Žieminės uniformos |

18134300-0 | Vasarinės uniformos |

18222100-2 | Vyrų kostiumai |

18231000-7 | Suknelės ir sijonai |

18232000-4 | Moteriški kostiumai ir ansambliai |

18232100-5 | Moterų kostiumai |

18232200-6 | Ansambliai moterims |

18313000-6 | Moterų apatiniai drabužiai |

18313100-7 | Moterų naktiniai drabužiai |

18313400-0 | Apatiniai sijonai |

18321100-6 | Palaidinukės |

19140000-9 | Kitų gyvūnų oda, kombinuota ir kitokia oda |

21222220-3 | Popieriniai maišeliai arba įvyniokliai sterilizacijai |

22817000-0 | Dienynai arba užrašinės |

23110000-1 | Benzinas ir aviacinis spiritas |

23111000-8 | Aviacinis spiritas |

23111200-0 | Kerosino tipo kuras |

23111210-3 | Kerosino tipo kuras reaktyviniams lėktuvams |

23112000-5 | Benzinas |

23112200-7 | 4-ių žvaigždučių benzinas |

23113000-2 | Nafta |

23135000-2 | Tepalinė naftos alyva |

23135100-3 | Tepalinės alyvos |

23135200-4 | Tepimo priemonės |

23135300-5 | Sunkiosios alyvos gaminiai |

23135310-8 | Elektroizoliacinės alyvos |

24150000-0 | Trąšos ir azoto junginiai |

24151000-7 | Azoto trąšos |

24152000-4 | Fosforo trąšos |

24152100-5 | Mineralinės fosforo trąšos |

24152200-6 | Cheminės fosforo trąšos |

24154000-8 | Gyvulinės ar augalinės trąšos |

24158000-6 | Įvairios trąšos |

24400000-8 | Farmacinės ir medicininės paskirties chemijos produktai |

24410000-1 | Farmacijos produktai |

24411000-8 | Serumai |

24411200-0 | Imunoglobulinas |

24411300-1 | Gama globulinas |

24412100-6 | Žmonėms skirtos vakcinos |

24412110-9 | Vakcina nuo šiltinės |

24412120-2 | Hepatito B vakcina |

24412150-1 | Tuberkulinas |

24413000-2 | Hormonai |

24413200-4 | Steroidai |

24415000-6 | Farmaciniai ir medicininiai chemikalai |

24415100-7 | Farmacinės paskirties chemikalai |

24415110-0 | Laktonai |

24415200-8 | Medicininiai chemikalai |

24416000-3 | Narkotinės medžiagos |

24416100-4 | Vaistai |

24416110-7 | Antibiotikai |

24416111-4 | Penicilinas |

24416120-0 | Sulfonamidas |

24416200-5 | Farmaciniai preparatai |

24418000-7 | Patentuoti vaistai |

24419000-4 | Įvairūs vaistai |

24419200-6 | Antiseptikai |

24420000-4 | Farmacijos medžiagos |

24421000-1 | Medicininės cheminės medžiagos, išskyrus stomatologijos medžiagas |

24421100-2 | Reagentai |

24421140-4 | Diagnostiniams tikslams naudojami reagentai |

24511100-0 | Patalpų oro gaivikliai |

24660000-8 | Specializuoti chemijos produktai |

25120000-8 | Nevulkanizuoto ir vulkanizuoto kaučiuko gaminiai |

25121000-5 | Nevulkanizuoto kaučiuko gaminiai |

25122000-2 | Vulkanizuoto kaučiuko gaminiai |

25122100-3 | Vulkanizuoto kaučiuko vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos |

25122200-4 | Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš vulkanizuoto kaučiuko |

25122300-5 | Vulkanizuoto kaučiuko higienos ar farmacijos dirbiniai |

25122330-4 | Prezervatyvai |

25122400-6 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos ir dembliai |

25122410-9 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos |

25122420-2 | Vulkanizuoto kaučiuko dembliai |

25122500-7 | Vulkanizuoto kaučiuko formos |

25130000-1 | Gumuoti tekstilės audiniai |

25132000-5 | Lipnioji juosta arba gumuota tekstilė |

28111100-4 | Surenkamieji nameliai |

28512940-5 | Metalinės šiukšliadėžės |

28850000-5 | Šulinio stogelis |

29112100-8 | Garo turbinos |

29113100-5 | Garo turbinų dalys |

29242473-3 | Hermetiški vandeniniai valymo aparatai |

29314100-4 | Trąšų skirstytuvai |

29450000-8 | Pneumatiniai ar varikliniai rankiniai įrankiai |

29610000-8 | Tankai ir šarvuotos kovos mašinos |

29611000-5 | Tankai |

29611100-6 | Tankų dalys |

30191200-6 | Didaktiniai įrenginiai |

33110000-4 | Introskopija |

33111630-6 | Skanografai |

33112000-8 | Echografija |

33112300-1 | Echoencefalografas |

33113000-5 | Medicininės paskirties skeneriai |

33155100-2 | Fizioterapijos prietaisai |

33184310-9 | Širdies vožtuvai |

33191000-5 | Sterilizacijos, dezinfekcijos ir higienos prietaisai |

33191100-6 | Sterilizatorius |

33192130-2 | Lovos su varikliais |

33193121-3 | Invalidų kėdės su ratukais ir su varikliais |

33261220-5 | Kompiuterinės tomografijos (CT) skeneris |

33261230-8 | Kompiuterinės tomografijos (CAT) skeneris |

33261260-7 | Introskopijos įranga |

33261270-0 | Branduolinio magnetinio rezonanso skeneris |

33420000-0 | Poliarizuojančios medžiagos |

34441000-0 | Dviračiai be variklio |

35121000-8 | Specializuoti laivai |

36122400-6 | Vitrinos |

36315100-3 | Sintezatoriai |

45111230-9 | Grunto stabilizavimo darbai |

45215211-9 | Senelių namai |

45215300-0 | Krematoriumas |

45221114-4 | Geležinis tiltas |

45221115-1 | Plieno tiltas |

45221116-8 | Tunelis po geležinkeliu ar keliu |

45221212-1 | Požeminė perėja/metro |

45231210-0 | Naftotiekis |

45231220-3 | Dujotiekis |

45232153-9 | Vandens bokštas |

45232400-6 | Kanalizacijos vamzdynų klojimo darbai |

45232410-9 | Kanalizacijos darbai |

45232420-2 | Nuotekų valymo stotis |

45232430-5 | Vandens valymo įrenginiai |

45234220-4 | Slidininkų keltuvas |

45234230-7 | Kėdinis keltuvas |

45243110-6 | Pajūrio uolų stabilizavimo darbai |

45248300-0 | Plaukiojantieji dokai |

45251111-2 | Branduolinis reaktorius |

45251150-7 | Aušinimo bokštas |

45253100-6 | Mineralinių medžiagų šalinimo įrenginiai |

45253200-7 | Sieros šalinimo įrenginiai |

45253600-1 | Dejonizacijos įrenginiai |

45255100-0 | Verslinės žvejybinės platformos |

45262370-5 | Betoninių dangų įrengimo paslaugos |

45315700-5 | Pastočių įrengimo darbai |

45442300-0 | Paviršiaus apsaugos paslaugos |

50232110-4 | Viešojo apšvietimo įrangos eksploatavimas |

50721000-5 | Šildymo įrangos eksploatavimas |

60112100-7 (1) | Viešojo tramvajų transporto paslaugos (1) |

60112200-8 (1) | Viešojo autobusų transporto paslaugos (1) |

60112300-9 (1) | Tolimojo susisiekimo autobusų viešojo transporto paslaugos (1) |

60113100-4 (1) | Mokyklinių autobusų paslaugos (1) |

60115000-7 (1) | Keleivinio automobilių transporto paslaugos (1) |

60115100-8 (1) | Taksi paslaugos (1) |

60116200-6 (1) | Ekskursinių autobusų paslaugos (1) |

60116300-7 (1) | Keleivių vežimas gyvūnų traukiamomis transporto priemonėmis (1) |

60117000-1 (1) | Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju (1) |

60117100-2 (1) | Keleivinių automobilių nuoma su vairuotoju (1) |

60117200-3 (1) | Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju (1) |

60120000-5 (1) | Sausumos krovininio transporto paslaugos (1) |

60121400-6 | Krovinių vežimas geležinkeliu konteineriuose |

60122000-9 (1) | Krovinių vežimo keliais paslaugos (1) |

60122100-0 (1) | Krovinių vežimo keliais specialiomis transporto priemonėmis paslaugos (1) |

60122110-3 (1) | Transporto paslaugos naudojant autošaldytuvus (1) |

60122120-6 (1) | Transporto paslaugos naudojant autocisternas (1) |

60122130-9 (1) | Transporto paslaugos naudojant piltinėms prekėms pritaikytas transporto priemones (1) |

60122140-2 (1) | Transporto paslaugos naudojant transporto priemones konteinervežius (1) |

60122150-5 (1) | Transporto paslaugos naudojant transporto priemones su nuimama įranga (1) |

60122160-8 (1) | Apsaugos transporto paslaugos (1) |

60122161-5 (1) | Šarvuotų automobilių paslaugos (1) |

60122170-1 (1) | Medicinos transporto paslaugos (1) |

60122200-1 (1) | Pašto siuntų vežimas keliais (1) |

60122210-4 (1) | Pašto pristatymo paslaugos (1) |

60122220-7 (1) | Siuntinių pristatymo paslaugos (1) |

60122230-0 (1) | Siuntinių vežimo paslaugos (1) |

60123000-6 (1) | Specializuotos transporto paslaugos (1) |

60123100-7 (1) | Akmens anglių vežimas (1) |

60123200-8 (1) | Naftos transportavimas (1) |

60123300-9 (1) | Kuro vežimas (1) |

60123400-0 (1) | Dujų transportavimas (1) |

60123500-1 (1) | Skysčių vežimas (1) |

60123600-2 (1) | Ginklų ir šaudmenų vežimo paslaugos (1) |

60123700-3 (1) | Gabenimo krovininėmis priekabomis paslaugos (1) |

60129000-8 (1) | Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju (1) |

60129100-9 (1) | Sunkvežimių nuoma su vairuotoju (1) |

60129200-0 (1) | Pramoninių transporto priemonių nuoma su vairuotoju (1) |

60129300-1 (1) | Furgonų nuoma su vairuotoju (1) |

61512000-7 | Nejūrinių laivų su įgula nuoma |

61520000-6 | Laivų su įgula nuoma |

62100000-3 (1) | Tvarkaraštyje nurodyto oro transporto paslaugos (1) |

62110000-6 (1) | Tvarkaraštyje nurodyto keleivinio oro transporto paslaugos (1) |

62120000-9 (1) | Krovinių vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu paslaugos (1) |

62121000-6 (1) | Pašto siuntų vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu paslaugos (1) |

62122000-3 (1) | Krovinių konteineriuose vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu (1) |

62200000-4 (1) | Tvarkaraštyje nenurodyto oro transporto paslaugos (1) |

62220000-0 (1) | Krovinių vežimo tvarkaraštyje nenurodytu oro transportu paslaugos (1) |

62221000-7 (1) | Pašto siuntų vežimo tvarkaraštyje nenurodytu oro transportu paslaugos (1) |

63511000-4 | Organizuotų turistinių kelionių organizavimas |

64122000-7 | Vidaus kurjerių paslaugos |

64228000-0 (2) | Televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugos (2) |

64228100-1 (2) | Televizijos programų transliavimo paslaugos (2) |

64228200-2 (2) | Radijo programų transliavimo paslaugos (2) |

66338000-8 | Kredito ir laidavimo draudimo paslaugos |

70311100-5 | Gyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos |

70311200-6 | Negyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos |

74142100-7 | Projektų vadybos paslaugos |

74142110-0 | Projektų priežiūros paslaugos |

74142120-3 | Projektų rengimo paslaugos |

74223000-8 | Architektūros projektų konkursai |

74730000-5 | Specializuotos valymo paslaugos |

74811300-0 | Specializuotos fotografijos paslaugos |

74860000-5 | Parodų, mugių ir kongresų organizavimo paslaugos |

74861000-2 | Seminarų organizavimo paslaugos |

74876000-0 | Verslo organizavimo paslaugos |

78110000-1 | Knygų spausdinimo paslaugos |

78111000-8 | Adresų knygelių spausdinimo paslaugos |

78112000-5 | Sąsiuvinių spausdinimo paslaugos |

78113000-2 | Dienynų spausdinimo paslaugos |

78113100-3 | Užrašinių spausdinimo paslaugos |

78114000-9 | Bloknotų spausdinimo paslaugos |

78114100-0 | Bukletų spausdinimo paslaugos |

78114200-1 | Užrašų popieriaus bloknotų spausdinimo paslaugos |

78114300-2 | Laiškinio popieriaus bloknotų spausdinimo paslaugos |

78114400-3 | Sugeriamojo popieriaus bloknotų spausdinimo paslaugos |

78115000-6 | Komercinės reklaminės medžiagos spausdinimo paslaugos |

78115100-7 | Komercinių katalogų spausdinimo paslaugos |

78116000-3 | Registravimo žurnalų spausdinimo paslaugos |

78117000-0 | Apskaitos knygų spausdinimo paslaugos |

78118000-7 | Užsakymų knygų spausdinimo paslaugos |

78119000-4 | Kvitų knygų spausdinimo paslaugos |

78120000-4 | Raštinės reikmenų spausdinimo paslaugos |

78121000-1 | Vokų spausdinimo paslaugos |

78122000-8 | Laiškinio popieriaus spausdinimo paslaugos |

78122100-9 | Anglinio popieriaus rinkinių su balto popieriaus intarpais spausdinimas |

78123000-5 | Pavyzdžių ar kolekcijų albumų spausdinimo paslaugos |

78124000-2 | Segtuvų ar aplankų spausdinimo paslaugos |

78125000-9 | Vizitinių kortelių spausdinimo paslaugos |

78130000-7 | Apsaugotųjų spaudinių spausdinimo paslaugos |

78131000-4 | Leidimų spausdinimo paslaugos |

78132000-1 | Banknotų spausdinimo paslaugos |

78133000-8 | Akcijų pažymėjimų spausdinimo paslaugos |

78134000-5 | Čekių blankų spausdinimo paslaugos |

78135000-2 | Naujų pašto ženklų spausdinimo paslaugos |

78135100-3 | Popieriaus su įspaustais ženklais spausdinimo paslaugos |

78136000-9 | Priešpiečių talonų spausdinimo paslaugos |

78140000-0 | Blankų spausdinimo paslaugos |

78141000-7 | Įstaigų blankų su kopijų blankais spausdinimo paslaugos |

78142000-4 | Nesupjaustytų blankų spausdinimo paslaugos |

78150000-3 | Bilietų spausdinimo paslaugos |

78151000-0 | Įėjimo bilietų spausdinimo paslaugos |

78152000-7 | Transporto bilietų spausdinimo paslaugos |

78153000-4 | Bilietų su magnetinėmis juostelėmis spausdinimo paslaugos |

78160000-6 | Kalendorių spausdinimo paslaugos |

78170000-9 | Grafikų spausdinimo paslaugos |

90200000-9 | Sanitarinės ir susijusios paslaugos |

90250000-4 | Miesto higienos paslaugos |

91000000-4 | Narystės organizacijų paslaugos |

91100000-5 | Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos |

91110000-8 | Verslo organizacijų teikiamos paslaugos |

91120000-1 | Profesinių organizacijų teikiamos paslaugos |

91130000-4 | Specialistų organizacijų teikiamos paslaugos |

91300000-7 | Įvairios narystės organizacijų paslaugos |

91320000-3 | Politinių organizacijų teikiamos paslaugos |

91330000-6 | Socialinių narystės organizacijų teikiamos paslaugos |

92622000-7 | Sporto renginių organizavimo paslaugos |

99000000-0 | Ekstrateritorialinių organizacijų ir įstaigų paslaugos |

99100000-1 | Specifinės tarptautinių organizacijų ir institucijų paslaugos |

E084-5 | Susmulkintas |

H009-7 | Kompiuterizuotas |

N027-1 | Galvanizuotas |

P031-6 | Sterilizuotas |

Y020-9 | Modernizavimas |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

BVPŽ IR CPC PROV. ATITIKIMO LENTELĖ

Direktyva 92/50/EEB | | CPC prov. | BVPŽ | |

Kategorija | Aprašymas/CPC nuorodos Nr. | CPC kodas | BVPŽ kodas | Aprašymas |

1 | Priežiūros ir remonto paslaugos 6112, 6122, 633, 886 | | | |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50100000-6 | Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50110000-9 | Motorinių priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir panašios paslaugos |

61120 | 50111000-6 | Parko valdymo, remonto ir priežiūros darbai |

61120 | 50111100-7 | Motorinių transporto priemonių parko valdymo paslaugos |

61120 | 50111110-0 | Motorinių transporto priemonių parko aptarnavimo paslaugos |

61120 | 50112000-3 | Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos |

61120 | 50112100-4 | Automobilių remonto paslaugos |

61120 | 50112110-7 | Transporto priemonių kėbulo remonto paslaugos |

61120 | 50112111-4 | Panelių kalimo paslaugos |

61120 | 50112120-0 | Priekinio stiklo keitimo paslaugos |

61120 | 50112200-5 | Automobilių priežiūros paslaugos |

61120 | 50112300-6 | Automobilių plovimo ir panašios paslaugos |

88680 | 50113000-0 | Autobusų remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50113100-1 | Autobusų remonto paslaugos |

88680 | 50113200-2 | Autobusų priežiūros paslaugos |

88670 | 50114000-7 | Sunkvežimių remonto ir priežiūros paslaugos |

88670 | 50114100-8 | Sunkvežimių remonto paslaugos |

88670 | 50114200-9 | Sunkvežimių priežiūros paslaugos |

61220 | 50115000-4 | Motociklų remonto ir priežiūros paslaugos |

61220 | 50115100-5 | Motociklų remonto paslaugos |

61220 | 50115200-6 | Motociklų priežiūros paslaugos |

61120, 61220 | 50116000-1 | Priežiūros ir remonto paslaugos, susijusios su specifinėmis transporto priemonių dalimis |

61120, 61220 | 50116100-2 | Elektros sistemų remonto paslaugos |

61120, 61220 | 50116200-3 | Transporto priemonių stabdžių ir stabdžių dalių remonto ir priežiūros paslaugos |

61120, 61220 | 50116300-4 | Transporto priemonių pavarų dėžių remonto ir priežiūros paslaugos |

61120, 61220 | 50116400-5 | Transporto priemonių transmisijos remonto ir priežiūros paslaugos |

61120, 61220 | 50116500-6 | Padangų remonto paslaugos, įskaitant įtaisymą ir balansavimą |

61120 | 50116600-7 | Paleidimo variklių remonto ir priežiūros paslaugos |

61120, 61220 | 50117000-8 | Transporto priemonių pertvarkymo ir atnaujinimo paslaugos |

61120 | 50117100-9 | Transporto priemonių pertvarkymo paslaugos |

61120 | 50117200-0 | Greitosios pagalbos automobilių pertvarkymo paslaugos |

61120, 61220 | 50117300-1 | Transporto priemonių atnaujinimo paslaugos |

61120 | 50118000-5 | Pagalbos avarijos ištiktiems automobiliams paslaugos |

61120 | 50118100-6 | Automobilių techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos |

61120 | 50118110-9 | Transporto priemonių nuvilkimo paslaugos |

61120 | 50118200-7 | Komercinių transporto priemonių techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos |

61120 | 50118300-8 | Autobusų techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos |

61120 | 50118400-9 | Motorinių transporto priemonių techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos |

61220 | 50118500-0 | Motociklų techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos |

88680 | 50200000-7 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais, geležinkeliais, keliais ir jūros įrenginiais |

88680 | 50210000-0 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais ir kitais įrenginiais |

88680 | 50211000-7 | Orlaivių remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50211100-8 | Orlaivių priežiūros paslaugos |

88680 | 50211200-9 | Orlaivių remonto paslaugos |

88680 | 50211210-2 | Orlaivių variklių remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50211211-9 | Orlaivių variklių priežiūros paslaugos |

88680 | 50211212-6 | Orlaivių variklių remonto paslaugos |

88680 | 50211300-0 | Orlaivių atnaujinimo paslaugos |

88680 | 50211310-3 | Orlaivių variklių atnaujinimo paslaugos |

88680 | 50212000-4 | Sraigtasparnių remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50220000-3 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su geležinkeliais ir kitais įrenginiais |

88680 | 50221000-0 | Lokomotyvų remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50221100-1 | Lokomotyvų pavarų dėžių remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50221200-2 | Lokomotyvų transmisijų remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50221300-3 | Lokomotyvų ratų komplektų remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50221400-4 | Lokomotyvų stabdžių ir stabdžių dalių remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50222000-7 | Riedmenų remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50222100-8 | Slopintuvų remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50223000-4 | Lokomotyvų atnaujinimo paslaugos |

88680 | 50224000-1 | Riedmenų atnaujinimo paslaugos |

88680 | 50224100-2 | Riedmenų sėdynių atnaujinimo paslaugos |

88680 | 50224200-3 | Keleivinių vagonų atnaujinimo paslaugos |

88680 | 50225000-8 | Geležinkelio bėgių priežiūros paslaugos |

88680 | 50230000-6 | Remonto, priežiūros ir panašios paslaugos , susijusios su keliais ir kitais įrenginiais |

88680 | 50232000-0 | Viešosios apšvietimo įrangos ir šviesoforų priežiūros paslaugos |

88680 | 50232100-1 | Gatvių apšvietimo priežiūros paslaugos |

88680 | 50232110-4 | Viešojo apšvietimo įrangos atidavimas eksploatuoti |

88680 | 50232200-2 | Šviesoforų priežiūros paslaugos |

88680 | 50240000-9 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su jūros ir kitais įrenginiais |

88680 | 50241000-6 | Laivų remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50241100-7 | Laivų remonto paslaugos |

88680 | 50241200-8 | Keltų remonto paslaugos |

88680 | 50242000-3 | Laivų pertvarkymo paslaugos |

88680 | 50244000-7 | Laivų ar valčių atnaujinimo paslaugos |

88680 | 50245000-4 | Laivų modernizavimo paslaugos |

88680 | 50246000-1 | Uosto įrenginių priežiūros paslaugos |

88680 | 50246100-2 | Sausųjų dokų paslaugos |

88680 | 50246200-3 | Plūdurų priežiūros paslaugos |

88680 | 50246300-4 | Plūdriųjų statinių remonto ir priežiūros paslaugos |

88680 | 50246400-5 | Plaukiojančiųjų platformų remonto ir priežiūros paslaugos |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su asmeniniais kompiuteriais, biuro įranga, telekomunikacijų bei garso ir vaizdo įranga |

88650 | 50330000-7 | Telekomunikacijų įrangos priežiūros paslaugos |

88650 | 50331000-4 | Telekomunikacijų linijų remonto ir priežiūros paslaugos |

88650 | 50332000-1 | Telekomunikacijų infrastruktūros priežiūros paslaugos |

88650 | 50333000-8 | Radijo ryšių įrangos priežiūros paslaugos |

88650 | 50333100-9 | Radijo siųstuvų remonto ir priežiūros paslaugos |

88650 | 50333200-0 | Radiotelefonijos aparatų remonto ir priežiūros paslaugos |

88650 | 50334000-5 | Laidinės telefonijos ir laidinės telegrafijos įrangos priežiūra ir remontas |

88650 | 50334100-6 | Laidinės telefonijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88650 | 50334110-9 | Telefono ryšio tinklo priežiūros paslaugos |

88650 | 50334120-2 | Telefono komutatorių modernizavimo paslaugos |

88650 | 50334130-5 | Telefono komutatorių remonto ir priežiūros paslaugos |

88650 | 50334140-8 | Telefono aparatų remonto ir priežiūros paslaugos |

88650 | 50334200-7 | Laidinės telegrafijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88650 | 50334300-8 | Linijinės telekso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88650 | 50334400-9 | Ryšių sistemos priežiūros paslaugos |

63309, 88650, 88660 | 50340000-0 | Garso, vaizdo ir optikos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

63309, 88650 | 50341000-7 | Televizijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88650 | 50341100-8 | Videoteksto įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

63309, 88650 | 50341200-9 | Televizijos siųstuvų remonto ir priežiūros paslaugos |

63309, 88650 | 50342000-4 | Garso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

63309, 88650 | 50343000-1 | Vaizdo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50344000-8 | Optikos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50344100-9 | Fotografijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50344200-0 | Kinematografijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88620, 88660 | 50400000-9 | Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88620, 88660 | 50410000-2 | Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50411000-9 | Matavimo aparatų remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50411100-0 | Vandens skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50411200-1 | Dujų skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50411300-2 | Elektros skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50411400-3 | Tachometrų remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50411500-4 | Pramoninės laiko matavimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50412000-6 | Bandymo aparatų remonto ir priežiūros paslaugos |

88620, 88660 | 50413000-3 | Tikrinimo aparatų remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50413100-4 | Dujų detekcijos įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50413200-5 | Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos |

88660 | 50420000-5 | Medicinos ir chirurginės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50421000-2 | Medicinos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50421100-3 | Invalidų vežimėlių su ratukais remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50421200-4 | Rentgeno įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50422000-9 | Chirurginės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50430000-8 | Precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50431000-5 | Rankinių ir kitų laikrodžių remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50432000-2 | Laikrodžių remonto ir priežiūros paslaugos |

88660 | 50433000-9 | Kalibravimo paslaugos |

88610, 88620, 88640 | 50500000-0 | Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų ir mašinų remonto bei priežiūros paslaugos |

88610, 88620 | 50510000-3 | Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų remonto bei priežiūros paslaugos |

88620 | 50511000-0 | Siurblių remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50511100-1 | Skysčių siurblių remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50511200-2 | Dujų siurblių remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50512000-7 | Vožtuvų remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50513000-4 | Čiaupų remonto ir priežiūros paslaugos |

88610 | 50514000-1 | Metalinių talpyklų remonto ir priežiūros paslaugos |

88610 | 50514100-2 | Cisternų remonto ir priežiūros paslaugos |

88610 | 50514200-3 | Rezervuarų remonto ir priežiūros paslaugos |

88610 | 50514300-4 | Įvorių remonto paslaugos |

88620, 88640 | 50530000-9 | Mašinų remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50531000-6 | Ne elektros mašinų remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50531100-7 | Katilų priežiūros paslaugos |

88620 | 50531200-8 | Dujų prietaisų priežiūros paslaugos |

88620 | 50531300-9 | Kompresorių remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50531400-0 | Kranų remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50531500-1 | Derikų remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50531510-4 | Derikų išmontavimo paslaugos |

88640 | 50532000-3 | Elektros mašinų, aparatų ir susijusių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50532100-4 | Elektros variklių remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50532200-5 | Transformatorių remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50532300-6 | Generatorių remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50532400-7 | Elektros skirstymo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50700000-2 | Pastatų įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50710000-5 | Pastatų elektros ir mechaninės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50711000-2 | Pastatų elektros įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50712000-9 | Pastatų mechaninės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50720000-8 | Centrinio šildymo remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50721000-5 | Šildymo įrangos atidavimas eksploatuoti |

88640 | 50730000-1 | Aušinimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50740000-4 | Eskalatorių remonto ir priežiūros paslaugos |

88640 | 50750000-7 | Liftų priežiūros paslaugos |

63301, 63303, 63304, 63309, 88610–88650 | 50800000-3 | Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos |

63303 | 50810000-6 | Papuošalų, juvelyrinių dirbinių bei gaminių taisymo paslaugos |

63301 | 50820000-9 | Odinių asmens vartojimo prekių taisymo paslaugos |

63301 | 50821000-6 | Aulinių batų taisymo paslaugos |

63301 | 50822000-3 | Batų taisymo paslaugos |

63304 | 50830000-2 | Drabužių ir tekstilės gaminių taisymo paslaugos |

88620 | 50840000-5 | Ginklų ir jų sistemų remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50841000-2 | Ginklų remonto ir priežiūros paslaugos |

88620 | 50842000-9 | Ginklų sistemų remonto ir priežiūros paslaugos |

63309 | 50850000-8 | Baldų remonto ir priežiūros paslaugos |

63309 | 50860000-1 | Muzikos instrumentų remonto ir priežiūros paslaugos |

88610 | 50870000-4 | Žaidimo aikštelių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

63309, 88610 – 88650 | 50880000-7 | Viešbučių ir restoranų įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

88610–88650 | 50881000-4 | Viešbučių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

88610–88650 | 50882000-1 | Restoranų įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

88610–88650 | 50883000-8 | Pagaminto valgio tiekimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

63309 | 50884000-5 | Kempingų įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos |

61120, 61220, 88610–88680 | 50900000-4 | Montavimo paslaugos |

61120, 61220, 88610, 88620, 88640, 88670, 88680 | 50910000-7 | Elektros ir mechaninių įrenginių montavimo paslaugos |

88640 | 50911000-4 | Elektros įrenginių montavimo paslaugos |

88640 | 50911100-5 | Elektros variklių, transformatorių ir generatorių montavimo paslaugos |

88640 | 50911110-8 | Elektros variklių montavimo paslaugos |

88640 | 50911120-1 | Generatorių montavimo paslaugos |

88640 | 50911130-4 | Transformatorių montavimo paslaugos |

88640 | 50911200-6 | Elektros skirstymo ir valdymo įrenginių montavimo paslaugos |

88640 | 50911210-9 | Elektros skirstymo įrenginių montavimo paslaugos |

88640 | 50911220-2 | Elektros valdymo įrenginių montavimo paslaugos |

88620 | 50912000-1 | Mechaninių įrenginių montavimo paslaugos |

88620, 88680 | 50913000-8 | Garo generatorių, turbinų, kompresorių ir degiklių montavimo paslaugos |

88620 | 50913100-9 | Garo generatorių montavimo paslaugos |

88620, 88680 | 50913300-1 | Turbinų montavimo paslaugos |

88620, 88680 | 50913310-4 | Dujų turbinų montavimo paslaugos |

88620 | 50913400-2 | Kompresorių montavimo paslaugos |

88620 | 50913500-3 | Krosnių montavimo paslaugos |

88620 | 50913510-6 | Degiklių montavimo paslaugos |

88620 | 50913511-3 | Atliekų deginimo krosnių montavimo paslaugos |

61120, 61220, 88620, 88670, 88680 | 50914000-5 | Variklių montavimo paslaugos |

88620, 88680 | 50914100-6 | Benzino variklių montavimo paslaugos |

88620, 88680 | 50914200-7 | Dyzelinių variklių montavimo paslaugos |

88680 | 50914300-8 | Geležinkelio variklių montavimo paslaugos |

61120, 61220, 88670 | 50914400-9 | Transporto priemonių variklių montavimo paslaugos |

88680 | 50914500-0 | Jūrinių variklių montavimo paslaugos |

88680 | 50914600-1 | Orlaivių variklių montavimo paslaugos |

88660 | 50920000-0 | Matavimo, tikrinimo, bandymo ir navigacinių įrenginių montavimo paslaugos |

88660 | 50921000-7 | Matavimo įrenginių montavimo paslaugos |

88660 | 50921100-8 | Laiko matavimo įrenginių montavimo paslaugos |

88660 | 50922000-4 | Tikrinimo įrenginių montavimo paslaugos |

88660 | 50923000-1 | Bandymo įrenginių montavimo paslaugos |

88660 | 50924000-8 | Navigacinių įrenginių montavimo paslaugos |

88650 | 50930000-3 | Ryšių įrangos montavimo paslaugos |

88650 | 50931000-0 | Radijo, televizijos, garso ir vaizdo įrangos montavimo paslaugos |

88650 | 50931100-1 | Radijo įrangos montavimo paslaugos |

88650 | 50931200-2 | Televizijos įrangos montavimo paslaugos |

88650 | 50931300-3 | Garso įrangos montavimo paslaugos |

88650 | 50931400-4 | Vaizdo įrangos montavimo paslaugos |

88650 | 50932000-7 | Radijo ir televizijos siųstuvų montavimo paslaugos |

88650 | 50932100-8 | Radijo siųstuvų montavimo paslaugos |

88650 | 50932200-9 | Televizijos siųstuvų montavimo paslaugos |

88650 | 50933000-4 | Radiotelefonijos aparatų montavimo paslaugos |

88650 | 50934000-1 | Laidinės telefonijos įrangos montavimo paslaugos |

88650 | 50935000-8 | Laidinė telegrafijos įrangos montavimo paslaugos |

88660 | 50940000-6 | Medicinos ir chirurginės įrangos montavimo paslaugos |

88660 | 50941000-3 | Medicinos įrangos montavimo paslaugos |

88660 | 50942000-0 | Chirurginės įrangos montavimo paslaugos |

88660 | 50943000-7 | Laboratorinės įrangos montavimo paslaugos |

88620 | 50950000-9 | Mašinų ir įrenginių montavimo paslaugos |

88620 | 50951000-6 | Bendrosios paskirties mašinų ir įrenginių montavimo paslaugos |

88620 | 50951100-7 | Kėlimo ir krovimo įrenginių, išskyrus liftus ir eskalatorius, montavimo paslaugos |

88620 | 50951110-0 | Kėlimo įrenginių montavimo paslaugos |

88620 | 50951111-7 | Kranų montavimo paslaugos |

88620 | 50951120-3 | Krovimo įrenginių montavimo paslaugos |

88620 | 50951130-6 | Kabamųjų prieigos įrenginių montavimo paslaugos |

88620 | 50951140-9 | Specialiųjų konvejerio sistemų montavimo paslaugos |

88620 | 50951400-0 | Įvairių bendrosios paskirties mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50951410-3 | Skysčių filtravimo ar gryninimo mašinų arba aparatų montavimo paslaugos |

88620 | 50951411-0 | Vandens filtravimo ar gryninimo mašinų ir aparatų montavimo paslaugos |

88620 | 50952000-3 | Žemės ir miškų ūkio mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50952100-4 | Žemės ūkio mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50952200-5 | Miškų ūkio mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50953000-0 | Staklių montavimo paslaugos |

88620 | 50954000-7 | Specialiosios paskirties mašinų ir įrenginių montavimo paslaugos |

88620 | 50954100-8 | Kasybos, karjerų eksploatavimo, statybos ir metalurgijos mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954110-1 | Kasybos mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954120-4 | Karjerų eksploatavimo mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954130-7 | Statybos mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954140-0 | Metalurgijos mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954200-9 | Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954210-2 | Maisto perdirbimo mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954220-5 | Gėrimų perdirbimo mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954230-8 | Tabako apdorojimo mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954300-0 | Tekstilės, drabužių ir odos gamybos mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954310-3 | Tekstilės gamybos mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954320-6 | Drabužių gamybos mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954330-9 | Odos gamybos mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954340-2 | Skalbyklinės skalbimo, sausojo valymo ir džiovinimo mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954400-1 | Popieriaus ir kartono gamybos mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954410-4 | Popieriaus gamybos mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50954420-7 | Kartono gamybos mašinų montavimo paslaugos |

88620 | 50955000-4 | Ginklų sistemų montavimo paslaugos |

88630 | 50960000-2 | Kompiuterių ir biuro įrangos montavimo paslaugos |

88630 | 50961000-9 | Kompiuterių ir informacijos apdorojimo įrangos montavimo paslaugos |

88630 | 50961100-0 | Kompiuterių montavimo paslaugos |

88630 | 50961110-3 | Techninės kompiuterių įrangos montavimo paslaugos |

88630 | 50961200-1 | Informacijos apdorojimo įrangos montavimo paslaugos |

88630 | 50962000-6 | Biuro įrangos montavimo paslaugos |

88610 | 50980000-8 | Metalinių talpyklų montavimo paslaugos |

88610 | 50981000-5 | Cisternų montavimo paslaugos |

88610 | 50982000-2 | Rezervuarų montavimo paslaugos |

2 | Sausumos transporto paslaugos, įskaitant šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus pašto transportą 712 (išskyrus 71235), 7512, 87304 | | | |

71211, 71213 | 60112000-6 | Viešojo transporto paslaugos |

71211, 71213 | 60112100-7 | Viešojo tramvajų transporto paslaugos |

71211, 71213 | 60112200-8 | Viešojo autobusų transporto paslaugos |

71211, 71213 | 60112300-9 | Tolimojo susisiekimo autobusų viešojo transporto paslaugos |

71211, 71212, 71214, 71219, 71229 | 60113000-3 | Ribotai klientūrai skirtos transporto paslaugos |

71211, 71212, 71214 | 60113100-4 | Mokyklinių autobusų paslaugos |

71229 | 60113200-5 | Kalinių vežimo paslaugos |

71229 | 60113300-6 | Ligonių vežimo paslaugos |

71229 | 60113310-9 | Ne greitosios pagalbos ligonių vežimo paslaugos |

71229 | 60113400-7 | Neįgaliųjų vežimas |

71229 | 60113500-8 | Pagyvenusių žmonių vežimas |

71211–71219 | 60114000-0 | Reguliaraus keleivinio transporto paslaugos |

71221 | 60115000-7 | Keleivinio automobilių transporto paslaugos |

71221 | 60115100-8 | Taksi paslaugos |

71219, 71221– 71229 | 60116000-4 | Specialios paskirties sausumos keleivinio transporto paslaugos |

71221–71229 | 60116100-5 | Tvarkaraštyje nenurodytas keleivinis transportas |

71219 | 60116200-6 | Ekskursinių autobusų paslaugos |

71224 | 60116300-7 | Keleivių vežimas gyvūnų traukiamomis transporto priemonėmis |

71222, 71223 | 60117000-1 | Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju |

71222 | 60117100-2 | Keleivinių automobilių nuoma su vairuotoju |

71223 | 60117200-3 | Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju |

71231–71239, 75121, 87304 | 60122000-9 | Krovinių vežimo keliais paslaugos |

71231 –71239, 87304 | 60122100-0 | Krovinių vežimo keliais specialiomis transporto priemonėmis paslaugos |

71231 | 60122110-3 | Transporto paslaugos naudojant autošaldytuvus |

71231 | 60122120-6 | Transporto paslaugos naudojant autocisternas |

71232, 71239 | 60122130-9 | Transporto paslaugos naudojant piltinėms prekėms pritaikytas transporto priemones |

71233 | 60122140-2 | Transporto paslaugos naudojant transporto priemones konteinervežius |

71234 | 60122150-5 | Transporto paslaugos naudojant transporto priemones su nuimama įranga |

87304 | 60122160-8 | Apsaugos transporto paslaugos |

87304 | 60122161-5 | Šarvuotų automobilių paslaugos |

71239 | 60122170-1 | Medicinos transporto paslaugos |

71231–71234, 71239 | 60123000-6 | Specializuotos transporto paslaugos |

71239 | 60123100-7 | Akmens anglių vežimas |

71232 | 60123200-8 | Naftos transportavimas |

71232 | 60123300-9 | Kuro vežimas |

71232 | 60123400-0 | Dujų transportavimas |

71232 | 60123500-1 | Skysčių vežimas |

71239 | 60123600-2 | Ginklų ir šaudmenų vežimo paslaugos |

71233 | 60123700-3 | Vežimo krovininėmis priekabomis paslaugos |

71240 | 60129000-8 | Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju |

71240 | 60129100-9 | Sunkvežimių nuoma su vairuotoju |

71240 | 60129200-0 | Pramoninių transporto priemonių nuoma su vairuotoju |

71240 | 60129300-1 | Furgonų nuoma su vairuotoju |

75121, 75129 | 64120000-3 | Kurjerių paslaugos |

75121 | 64121000-0 | Daugiamodalinės kurjerių paslaugos |

75121 | 64121100-1 | Pašto pristatymo paslaugos |

75121 | 64121200-2 | Siuntinių pristatymo paslaugos |

75129 | 64122000-7 | Vidaus pašto ir kurjerių paslaugos |

3 | Keleivių ir krovinių, išskyrus pašto siuntas 73 (išskyrus 7321), vežimo oro transportu paslaugos | | | |

73110, 73220– 73290 | 62100000-3 | Tvarkaraštyje nurodyto oro transporto paslaugos |

73110 | 62110000-6 | Tvarkaraštyje nurodyto keleivinio oro transporto paslaugos |

73220–73290 | 62120000-9 | Krovinių vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu paslaugos |

73220 | 62122000-3 | Krovinių konteineriuose vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu |

73120, 73220– 73400 | 62200000-4 | Tvarkaraštyje nenurodyto oro transporto paslaugos |

73120 | 62210000-7 | Tvarkaraštyje nenurodyto keleivinio oro transporto paslaugos |

73220–73290 | 62220000-0 | Krovinių vežimo tvarkaraštyje nenurodytu oro transportu paslaugos |

73220 | 62222000-4 | Krovinių konteineriuose vežimas tvarkaraštyje nenurodytu oro transportu |

73120, 73220 | 62230000-3 | Oro transporto užsakomosios paslaugos |

73400 | 62240000-6 | Oro transporto įrenginių su įgula nuoma |

73400 | 62241000-3 | Orlaivių su įgula nuoma |

73400 | 62241100-4 | Orlaivių su fiksuotais sparnais su įgula nuoma |

73400 | 62241200-5 | Sraigtasparnių su įgula nuoma |

73300 | 62300000-5 | Kosminio transporto paslaugos |

4 | Pašto siuntų vežimas sausumosarba oro transportu 71235, 7321 | | | |

71235 | 60122200-1 | Pašto siuntų vežimas keliais |

71235 | 60122230-0 | Siuntinių vežimo paslaugos |

73210 | 62121000-6 | Pašto siuntų vežimo tvarkaraštyje nurodytu oro transportu paslaugos |

73210 | 62221000-7 | Pašto siuntų vežimo tvarkaraštyje nenurodytu oro transportu paslaugos |

5 | Telekomunikacijų paslaugos 752 | | | |

75211–75299 | 64200000-8 | Telekomunikacijų paslaugos |

75211–75232 | 64210000-1 | Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos |

75211, 75212 | 64211000-8 | Viešojo telefono ryšio paslaugos |

75213 | 64212000-5 | Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos |

75221 | 64213000-2 | Kelias įmones jungiančios telefono ryšio tinklo paslaugos |

75222 | 64214000-9 | Specializuotų įmonių telefono ryšio tinklo paslaugos |

75222 | 64214100-0 | Palydovinės grandinės nuomos paslaugos |

75299 | 64214200-1 | Telefonų skirstiklių paslaugos |

75222 | 64214400-3 | Sausumos ryšių linijos nuoma |

75211, 75232 | 64216000-3 | Elektroninių pranešimų ir informacijos paslaugos |

75232 | 64216100-4 | Elektroninių pranešimų paslaugos |

75232 | 64216110-7 | Elektroninių duomenų pasikeitimo paslaugos |

75232 | 64216120-0 | Elektroninio pašto paslaugos |

75232 | 64216130-3 | Telekso paslaugos |

75232 | 64216140-6 | Telegrafo paslaugos |

75232 | 64216200-5 | Elektroninės informacijos paslaugos |

75232 | 64216210-8 | Pridėtinės vertės informacijos paslaugos |

75211 | 64216300-6 | Teleteksto paslaugos |

75221–75299 | 64220000-4 | Telekomunikacijų paslaugos, išskyrus telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas |

75250 | 64221000-1 | Tinklų sujungimo paslaugos |

75221 –75232, 75250 –75299 | 64222000-8 | Nuotolinio darbo paslaugos |

75291 | 64223000-5 | Ieškos paslaugos |

75292 | 64224000-2 | Konferencinio ryšio paslaugos |

75299 | 64225000-9 | "Oras-žemė" tipo telekomunikacijų paslaugos |

75231, 75232 | 64226000-6 | Telematikos paslaugos |

75260 | 64227000-3 | Kompleksinės telekomunikacijų paslaugos |

75241, 75242 | 64228000-0 | Televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugos |

75241 | 64228100-1 | Televizijos programų transliavimo paslaugos |

75242 | 64228200-2 | Radijo programų transliavimo paslaugos |

75231 | 72318000-7 | Duomenų perdavimo paslaugos |

75231, 75232 | 72530000-9 | Kompiuterių tinklo paslaugos |

75231, 75232 | 72531000-6 | Vietinio tinklo paslaugos |

75231, 75232 | 72532000-3 | Teritorinio tinklo paslaugos |

6 | Finansinės paslaugos (a)Draudimo paslaugos(b)Bankininkystė ir investavimo paslaugosex 81, 812, 814 | | | |

81111–81199 | 66100000-1 | Finansinio tarpininkavimo paslaugos, išskyrus investicinę bankininkystę, draudimo paslaugas ir pensijų paslaugas |

81111–81114 | 66110000-4 | Centrinio banko paslaugos |

81115, 81116, 81119 | 66120000-7 | Indėlių paslaugos |

81131–81139 | 66130000-0 | Kredito teikimo paslaugos |

81120 | 66140000-3 | Finansinio lizingo paslaugos |

81199 | 66200000-2 | Investicinės bankininkystės paslaugos |

81211–81299 | 66300000-3 | Draudimo ir pensijų paslaugos, išskyrus privalomojo socialinio draudimo paslaugas |

81211 | 66310000-6 | Gyvybės draudimo ir individualaus pensinio draudimo paslaugos |

81211 | 66311000-3 | Gyvybės draudimo paslaugos |

81211 | 66312000-0 | Individualaus pensinio draudimo paslaugos |

81212 | 66320000-9 | Kolektyvinių pensijų paslaugos |

81291–81299 | 66330000-2 | Ne gyvybės draudimo paslaugos |

81291 | 66331000-9 | Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo paslaugos |

81291 | 66331100-0 | Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos |

81291 | 66331200-1 | Sveikatos draudimo paslaugos |

81291 | 66331210-4 | Savanoriškojo sveikatos draudimo paslaugos |

81291 | 66331220-7 | Medicinos draudimo paslaugos |

81295 | 66332000-6 | Draudimo nuo visų rizikų paslaugos |

81295 | 66332100-7 | Rangovų draudimo nuo visų rizikų paslaugos |

81299 | 66333000-3 | Juridinio draudimo paslaugos |

81299 | 66333100-4 | Teisinių išlaidų draudimo paslaugos |

81292, 81293 | 66334000-0 | Su transportu susijusios draudimo paslaugos |

81292 | 66334100-1 | Motorinių transporto priemonių draudimo paslaugos |

81293 | 66334200-2 | Jūrų, aviacijos ir kito transporto draudimo paslaugos |

81293 | 66334210-5 | Geležinkelio draudimo paslaugos |

81293 | 66334220-8 | Orlaivių draudimo paslaugos |

81293 | 66334230-1 | Laivų draudimo paslaugos |

81294 | 66335000-7 | Krovinių draudimo paslaugos |

81292–81299 | 66336000-4 | Draudimo nuo žalos ar nuostolių paslaugos |

81295 | 66336100-5 | Draudimo nuo gaisro paslaugos |

81291–81299 | 66336200-6 | Turto draudimo paslaugos |

81296, 81299 | 66336300-7 | Draudimo nuo orų padarytų nuostolių ir finansinių nuostolių paslaugos |

81299 | 66336310-0 | Su oro sąlygomis susijusios draudimo paslaugos |

81296 | 66336320-3 | Draudimo nuo finansinių nuostolių paslaugos |

81296 | 66336321-0 | Draudimo nuo piniginių nuostolių paslaugos |

81292, 81293, 81297 | 66337000-1 | Civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

81292 | 66337100-2 | Motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

81293 | 66337200-3 | Orlaivių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

81293 | 66337300-4 | Laivų civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

81297 | 66337400-5 | Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

81299 | 66338000-8 | Kredito ir laidavimo draudimo paslaugos |

81299 | 66338100-9 | Kredito draudimo paslaugos |

81299 | 66338200-0 | Laidavimo draudimo paslaugos |

81299 | 66338300-1 | Rizikos valdymo draudimo paslaugos |

81296, 81299 | 66339000-5 | Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos |

81299 | 66339100-6 | Naftos ir dujų platformų draudimo paslaugos |

81299 | 66339200-7 | Inžinerinio draudimo paslaugos |

81299 | 66339300-8 | Papildomosios draudimo paslaugos |

81299 | 66339400-9 | Profesinės civilinės atsakomybės draudimo paslaugos |

81211, 81292 – 81299 | 66400000-4 | Perdraudimo paslaugos |

81211 | 66410000-7 | Gyvybės perdraudimo paslaugos |

81291 | 66420000-0 | Perdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos perdraudimo paslaugos |

81292–81299 | 66430000-3 | Kitos ne gyvybės perdraudimo paslaugos |

81199 | 67110000-1 | Su investicine bankininkyste susijusios paslaugos |

81199 | 67111000-8 | Įmonių susijungimo ir įsigijimo paslaugos |

81199 | 67112000-5 | Korporacijų finansų ir rizikos kapitalo paslaugos |

81199 | 67113000-2 | Kitos su investicine bankininkyste susijusios paslaugos |

81321–81329 | 67120000-4 | Maklerių paslaugos ir su jomis susijusių vertybinių popierių ir prekių paslaugos |

81321 | 67121000-1 | Vertybinių popierių maklerių paslaugos |

81321 | 67121100-2 | Pensijų investicinės paslaugos |

81322 | 67122000-8 | Biržos prekių maklerių paslaugos |

81322, 81329 | 67123000-5 | Apdorojimo ir kliringo paslaugos |

81191–81193, 81212, 81319, 81323 | 67130000-7 | Portfelio valdymo, patikos ir saugojimo paslaugos |

81212, 81323 | 67131000-4 | Portfelio valdymo paslaugos |

81212 | 67131100-5 | Pensijų fondų valdymo paslaugos |

81191–81193 | 67132000-1 | Patikos paslaugos |

81319 | 67133000-8 | Saugojimo paslaugos |

81311–81319 | 67140000-0 | Finansų rinkų administravimo paslaugos |

81311 | 67141000-7 | Finansų rinkų operacinės paslaugos |

81312 | 67142000-4 | Finansų rinkų reguliavimo paslaugos |

81330 | 67150000-3 | Kitos finansinio tarpininkavimo, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos |

81332 | 67151000-0 | Finansų konsultacinės paslaugos |

81333 | 67152000-7 | Valiutos keitimo paslaugos |

81339 | 67153000-4 | Finansinių sandorių apdorojimo ir kliringo namų paslaugos |

81331 | 67154000-1 | Paskolų maklerių paslaugos |

81401–81409 | 67200000-9 | Pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos |

81401 | 67210000-2 | Draudimo brokerių ir agentų paslaugos |

81401 | 67211000-9 | Draudimo brokerių paslaugos |

81401 | 67212000-6 | Draudimo agentų paslaugos |

81409 | 67213000-3 | Draudimo kreditinių reikalavimų koregavimo paslaugos |

81403 | 67220000-5 | Dispašos paslaugos |

81403 | 67230000-8 | Nuostolių koregavimo paslaugos |

81404 | 67240000-1 | Aktuarijų paslaugos |

81405 | 67250000-4 | Turto gelbėjimo administravimo paslaugos |

81402, 81405, 81409 | 67260000-7 | Kitos pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos |

81402 | 67261000-4 | Draudimo ir pensijų konsultacinės paslaugos |

81402 | 67261100-5 | Draudimo konsultacinės paslaugos |

81402 | 67261200-6 | Pensijų fondų konsultacinės paslaugos |

81405 | 67262000-1 | Pensijų fondų administravimo paslaugos |

7 | Kompiuterių ir susijusios paslaugos 84 | | | |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos , susijusios su asmeniniais kompiuteriais, biuro įranga, telekomunikacijų ir garso bei vaizdo įranga |

84250, 84500 | 50310000-1 | Biuro įrangos priežiūra ir remontas |

84500 | 50311000-8 | Biurų apskaitos įrangos priežiūra ir remontas |

84500 | 50311400-2 | Skaičiuotuvų ir apskaitos įrangos priežiūra ir remontas |

84250, 84500 | 50312000-5 | Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas |

84500 | 50312100-6 | Didžiųjų kompiuterių priežiūra ir remontas |

84500 | 50312110-9 | Didžiųjų kompiuterių priežiūra |

84500 | 50312120-2 | Didžiųjų kompiuterių remontas |

84500 | 50312200-7 | Minikompiuterių priežiūra ir remontas |

84500 | 50312210-0 | Minikompiuterių priežiūra |

84500 | 50312220-3 | Minikompiuterių remontas |

84500 | 50312300-8 | Duomenų tinklo įrangos priežiūra ir remontas |

84500 | 50312310-1 | Duomenų tinklo įrangos priežiūra |

84500 | 50312320-4 | Duomenų tinklo įrangos remontas |

84500 | 50312400-9 | Mikrokompiuterių priežiūra ir remontas |

84500 | 50312410-2 | Mikrokompiuterių priežiūra |

84500 | 50312420-5 | Mikrokompiuterių remontas |

84250 | 50312500-0 | Informacijos technologijos programinės įrangos priežiūra ir remontas |

84250 | 50312510-3 | Informacijos technologijos programinės įrangos priežiūra |

84250 | 50312520-6 | Informacijos technologijos programinės įrangos remontas |

84500 | 50312600-1 | Informacijos technologijos įrangos priežiūra ir remontas |

84500 | 50312610-4 | Informacijos technologijos įrangos priežiūra |

84500 | 50312620-7 | Informacijos technologijos įrangos remontas |

84500 | 50313000-2 | Reprografijos mašinų priežiūra ir remontas |

84500 | 50313100-3 | Fotokopijavimo aparatų remonto paslaugos |

84500 | 50313200-4 | Fotokopijavimo aparatų priežiūros paslaugos |

84500 | 50314000-9 | Faksimilinių aparatų remonto ir priežiūros paslaugos |

84500 | 50315000-6 | Telefono atsakiklių remonto ir priežiūros paslaugos |

84500 | 50316000-3 | Bilietų išdavimo mašinų priežiūra ir remontas |

84500 | 50317000-0 | Bilietų tinkamumo patvirtinimo mašinų priežiūra ir remontas |

84250, 84500 | 50320000-4 | Asmeninių kompiuterių remonto ir priežiūros paslaugos |

84500 | 50321000-1 | Asmeninių kompiuterių remonto paslaugos |

84500 | 50322000-8 | Asmeninių kompiuterių priežiūros paslaugos |

84500 | 50323000-5 | Kompiuterių periferinės įrangos priežiūra ir remontas |

84500 | 50323100-6 | Kompiuterių periferinės įrangos priežiūra |

84500 | 50323200-7 | Kompiuterių periferinės įrangos remontas |

84250, 84500 | 50324000-2 | Asmeninių kompiuterių palaikymo paslaugos |

84250 | 50324100-3 | Sistemos priežiūros paslaugos |

84500 | 50324200-4 | Profilaktinės priežiūros paslaugos |

84100, 84990 | 72100000-6 | Techninės kompiuterių įrangos konsultacinės paslaugos |

84100 | 72110000-9 | Techninės kompiuterių įrangos pasirinkimo konsultacinės paslaugos |

84990 | 72120000-2 | Techninės kompiuterių įrangos atstatymo po gedimų konsultacinės paslaugos |

84100 | 72130000-5 | Kompiuterių įrengimo vietos planavimo konsultacinės paslaugos |

84100 | 72140000-8 | Techninės kompiuterių įrangos priimtinumo tikrinimo konsultacinės paslaugos |

84210–84250, 84990 | 72200000-7 | Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos |

84240 | 72210000-0 | Programavimo paslaugos, susijusios su programinės įrangos produktų paketais |

84240 | 72211000-7 | Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga |

84240 | 72212000-4 | Programavimo paslaugos, susijusios su taikomąja programine įranga |

84210–84250 | 72220000-3 | Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos |

84220 | 72221000-0 | Verslo analizės konsultacinės paslaugos |

84210, 84220 | 72222000-7 | Informacijos sistemų arba technologijos strateginės peržiūros ir planavimo paslaugos |

84220 | 72222100-8 | Informacijos sistemų arba technologijos strateginės peržiūros paslaugos |

84210 | 72222200-9 | Informacijos sistemų arba technologijos planavimo paslaugos |

84220 | 72222300-0 | Informacijos technologijos paslaugos |

84220 | 72223000-4 | Informacijos technologijos reikalavimų peržiūros paslaugos |

84220–84240 | 72224000-1 | Projektų vadybos konsultacinės paslaugos |

84240 | 72224100-2 | Sistemų diegimo planavimo paslaugos |

84230 | 72224200-3 | Sistemų kokybės užtikrinimo planavimo paslaugos |

84230 | 72225000-8 | Sistemų kokybės užtikrinimo vertinimo ir peržiūros paslaugos |

84240 | 72226000-5 | Sisteminės programinės įrangos priimtinumo tikrinimo konsultacinės paslaugos |

84220 | 72227000-2 | Programinės įrangos integravimo konsultacinės paslaugos |

84220 | 72228000-9 | Techninės kompiuterių įrangos integravimo konsultacinės paslaugos |

84230 | 72230000-6 | Vartotojų programinės įrangos kūrimo paslaugos |

84230 | 72231000-3 | Programinės įrangos kūrimas karinėms reikmėms |

84230 | 72232000-0 | Sandorių apdorojimo ir vartotojų programinės įrangos kūrimas |

84210, 84220, 84240 | 72240000-9 | Sisteminės analizės ir programavimo paslaugos |

84220 | 72241000-6 | Kritinio projektavimo tikslo detalizavimo paslaugos |

84240 | 72242000-3 | Projektavimo ir modeliavimo paslaugos |

84240 | 72243000-0 | Programavimo paslaugos |

84240 | 72244000-7 | Modeliavimo paslaugos |

84220, 84240 | 72245000-4 | Sutarčių sistemų analizės ir programavimo paslaugos |

84210 | 72246000-1 | Sistemų konsultacinės paslaugos |

84240, 84250 | 72250000-2 | Sistemų priežiūros ir jų palaikymo paslaugos |

84250 | 72251000-9 | Atstatymo po gedimų paslaugos |

84250 | 72252000-6 | Kompiuterinio archyvavimo paslaugos |

84250 | 72253000-3 | Pagalbos vartotojui ir darbo palaikymo paslaugos |

84250 | 72253100-4 | Pagalbos vartotojui paslaugos |

84250 | 72253200-5 | Sistemų palaikymo paslaugos |

84240, 84250 | 72254000-0 | Programinės įrangos tikrinimo ir priežiūros paslaugos |

84240 | 72254100-1 | Sistemų tikrinimo paslaugos |

84210–84250, 84990 | 72260000-5 | Su programine įranga susijusios paslaugos |

84250 | 72261000-2 | Programinės įrangos palaikymo paslaugos |

84240 | 72262000-9 | Programų kūrimo paslaugos |

84240 | 72263000-6 | Programinės įrangos diegimo paslaugos |

84990 | 72264000-3 | Programinės įrangos tiražavimo paslaugos |

84240 | 72265000-0 | Programinės įrangos sąrankos paslaugos |

84210 | 72266000-7 | Programinės įrangos konsultacinės paslaugos |

84250 | 72267000-4 | Programinės įrangos priežiūros paslaugos |

84990 | 72268000-1 | Programinės įrangos tiekimo paslaugos |

84250, 84310– 84400, 84990 | 72300000-8 | Duomenų paslaugos |

84250, 84310– 84390, 84990 | 72310000-1 | Duomenų apdorojimo paslaugos |

84320, 84330 | 72311000-8 | Kompiuterių tabuliavimo paslaugos |

84320 | 72311100-9 | Duomenų konvertavimo paslaugos |

84320 | 72311200-0 | Paketinio apdorojimo paslaugos |

84330 | 72311300-1 | Kompiuterių pakaitinio naudojimosi paslaugos |

84310 | 72312000-5 | Duomenų įvedimo paslaugos |

84310 | 72312100-6 | Duomenų parengimo paslaugos |

84310 | 72312200-7 | Optinės ženklų atpažinties paslaugos |

84310 | 72313000-2 | Duomenų pagavos paslaugos |

84310 | 72314000-9 | Duomenų rinkimo ir rūšiavimo paslaugos |

84250, 84390 | 72315000-6 | Duomenų tinklo valdymo ir palaikymo paslaugos |

84250, 84390 | 72315100-7 | Duomenų tinklo palaikymo paslaugos |

84390 | 72315200-8 | Duomenų tinklo valdymo paslaugos |

84320 | 72316000-3 | Duomenų analizės paslaugos |

84390 | 72317000-0 | Duomenų saugojimo paslaugos |

84310, 84320 | 72319000-4 | Duomenų teikimo paslaugos |

84400 | 72320000-4 | Duomenų bazės paslaugos |

84400 | 72321000-1 | Pridėtinės vertės duomenų bazės paslaugos |

84400 | 72322000-8 | Duomenų valdymo paslaugos |

84100–84990 | 72510000-3 | Su kompiuteriais susijusios valdymo paslaugos |

84210–84250 | 72511000-0 | Tinklo valdymo programinės įrangos paslaugos |

84990 | 72512000-7 | Dokumentų tvarkymo paslaugos |

84100–84990 | 72513000-4 | Biurų automatizavimo paslaugos |

84990 | 72514000-1 | Kompiuterių įrangos valdymo paslaugos |

84990 | 72514100-2 | Įrangos valdymo paslaugos, įskaitant kompiuterių eksploatavimą |

84990 | 72514200-3 | Įrangos valdymo paslaugos, susijusios su kompiuterių sistemų kūrimu |

84990 | 72514300-4 | Įrangos valdymo paslaugos, susijusios su kompiuterių sistemų priežiūra |

84100–84990 | 72520000-6 | Kompiuterių palaikymo ir konsultacinės paslaugos |

84100–84990 | 72521000-3 | Kompiuterių palaikymo paslaugos |

84100–84990 | 72521100-4 | Techninės kompiuterių palaikymo paslaugos |

84250, 84500 | 72540000-2 | Kompiuterių plėtotės paslaugos |

84250, 84500 | 72541000-9 | Kompiuterių išplėtimo paslaugos |

84250, 84500 | 72541100-0 | Atminties išplėtimo paslaugos |

84220, 84990 | 72550000-5 | Kompiuterių audito paslaugos |

84100, 84240 | 72560000-8 | Kompiuterių tikrinimo paslaugos |

84250 | 72570000-1 | Kompiuterių dubliavimo paslaugos |

84250 | 72580000-4 | Kompiuterių katalogų konvertavimo paslaugos |

84100–84990 | 72590000-7 | Su kompiuteriu susijusios specialistų paslaugos |

84990 | 72591000-4 | Paslaugų sutarčių rengimas |

8 | Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos 85 | | | |

85101–85109, 85201–85209, 85300 | 73000000-2 | Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos |

85101–85109, 85201–85209, 85300 | 73100000-3 | Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės taikomosios veiklos paslaugos |

85101–85109, 85201–85209, 85300 | 73110000-6 | Mokslinių tyrimų paslaugos |

85101–85109, 85300 | 73111000-3 | Mokslinių tyrimų laboratorinės paslaugos |

85102 | 73112000-0 | Jūrinių tyrimų paslaugos |

85101–85109, 85201–85209, 85300 | 73120000-9 | Eksperimentinės taikomosios veiklos paslaugos |

85101–85300 | 73300000-5 | Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektavimas bei atlikimas |

9 | Apskaitos, audito ir buhalterijos paslaugos 862 | | | |

86211–86220 | 74121000-3 | Apskaitos ir audito paslaugos |

86212, 86213, 86219 | 74121100-4 | Apskaitos paslaugos |

86219, 86220 | 74121110-7 | Buhalterinės paslaugos |

86219 | 74121112-1 | Atlyginimų administravimo paslaugos |

86220 | 74121113-8 | Pardavimų ir pirkimų registravimo paslaugos |

86213 | 74121120-0 | Finansinės atskaitomybės rengimo paslaugos |

86211, 86212 | 74121200-5 | Audito paslaugos |

86211 | 74121210-8 | Finansinio audito paslaugos |

86211 | 74121220-1 | Vidaus audito paslaugos |

86211 | 74121230-4 | Įstatymais nustatyto audito paslaugos |

86211 | 74121240-7 | Sukčiavimų audito paslaugos |

86212 | 74121250-0 | Apskaitos tikrinimo paslaugos |

10 | Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugo 864 | | | |

86401, 86402 | 74130000-9 | Rinkos tyrimai, viešosios nuomonės apklausos ir susijusios paslaugos |

86401 | 74131000-6 | Rinkos tyrimų paslaugos |

86401, 86402 | 74131100-7 | Apklausų paslaugos |

86401, 86402 | 74131110-0 | Apklausų projektavimo paslaugos |

86401, 86402 | 74131120-3 | Apklausų atlikimo paslaugos |

86401, 86402 | 74131121-0 | Apklausų telefonu paslaugos |

86401, 86402 | 74131130-6 | Apklausų analizavimo paslaugos |

86401 | 74131200-8 | Ekonominių tyrimų paslaugos |

86401 | 74131300-9 | Rinkai tirti skirtos paslaugos |

86401 | 74131400-0 | Veiklos rezultatų tikrinimo paslaugos |

86401 | 74131500-1 | Galimybių tyrimas |

86401 | 74131600-2 | Socialinių tyrimų paslaugos |

86402 | 74132000-3 | Viešosios nuomonės tyrimų paslaugos |

86401, 86402 | 74133000-0 | Statistinės paslaugos |

86401 | 74423100-1 | Klientų tyrimų paslaugos |

86401 | 74423110-4 | Klientų patenkinimo tyrimai |

11 | Valdymo konsultacinės paslaugos ir susijusios paslaugos 865, 866 | | | |

86509 | 73200000-4 | Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos |

86509 | 73210000-7 | Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos |

86509 | 73220000-0 | Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos |

86501–86739 | 74140000-2 | Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos |

86501–86509 | 74141000-9 | Verslo ir valdymo konsultacinės paslaugos |

86501, 86509 | 74141100-0 | Bendrojo valdymo konsultacinės paslaugos |

86501, 86509 | 74141110-3 | Verslo plėtros konsultacinės paslaugos |

86502 | 74141200-1 | Finansų valdymo konsultacinės paslaugos |

86503 | 74141300-2 | Rinkodaros valdymo konsultacinės paslaugos |

86504 | 74141400-3 | Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacinės paslaugos |

86505, 86509 | 74141500-4 | Gamybos valdymo konsultacinės paslaugos |

86505 | 74141510-7 | Kokybės užtikrinimo konsultacinės paslaugos |

86505, 86509 | 74141520-0 | Projektavimo konsultacinės paslaugos |

86506 | 74141600-5 | Viešųjų ryšių paslaugos |

86506 | 74141610-8 | Viešųjų ryšių valdymo paslaugos |

86506 | 74141620-1 | Viešųjų ryšių konsultacinės paslaugos |

86509 | 74141700-6 | Saugos konsultacinės paslaugos |

86509 | 74141800-7 | Viešųjų pirkimų konsultacinės paslaugos |

86509 | 74141900-8 | Poveikio aplinkai konsultacinės paslaugos |

86601, 86602 | 74142000-6 | Su valdymu susijusios paslaugos |

86601 | 74142100-7 | Projektų vadybos, išskyrus statybos darbus, paslaugos |

86601 | 74142110-0 | Projektų priežiūros, išskyrus statybos darbus, paslaugos |

86601 | 74142120-3 | Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos |

86609 | 74150000-5 | Valdymo holdingų paslaugos |

86503 | 74420000-9 | Rinkodaros paslaugos |

86503 | 74421000-6 | Tiesioginės rinkodaros paslaugos |

86503 | 74423000-0 | Su klientais susijusios paslaugos |

86503 | 74423200-2 | Klientų aptarnavimo paslaugos |

86503 | 74423210-5 | Klientų lojalumo programa |

86505 | 74871000-5 | Atsargų kontrolės paslaugos |

86609 | 93620000-0 | Uostų valdymo paslaugos |

12 | Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos 867 | | | |

86711–86739 | 74200000-1 | Architektūros, inžinerijos, statybos ir susijusios techninės konsultacinės paslaugos |

86751–86769 | 74210000-4 | Techninės konsultacinės paslaugos |

86711–86754 | 74220000-7 | Architektūros ir susijusios paslaugos |

86711–86719 | 74221000-4 | Patariamosios architektūros paslaugos |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222000-1 | Architektūrinio projektavimo paslaugos |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222100-2 | Architektūrinės pastatų paslaugos |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222200-3 | Architektūrinės lauko teritorijų paslaugos |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222300-4 | Architektūrinės priestatų paslaugos |

86711 | 74223000-8 | Architektūros projektų konkursų organizavimas |

86711–86741 | 74224000-5 | Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos |

86711–86739, 86753, 86754 | 74225000-2 | Architektūros, inžinerijos ir tyrinėjimo paslaugos |

86711–86719 | 74225100-3 | Architektūros ir statybos tyrinėjimo paslaugos |

86721–86739 | 74230000-0 | Inžinerijos paslaugos |

86711–86739 | 74231000-7 | Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231100-8 | Civilinės inžinerijos konsultacinės paslaugos |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231110-1 | Civilinės inžinerijos pagalbinės paslaugos |

86721, 86724, 86731 | 74231120-4 | Transporto sistemų konsultacinės paslaugos |

86721 | 74231121-1 | Greitkelių konsultacinės paslaugos |

86721, 86724, 86731 | 74231122-8 | Greitkelių inžinerijos paslaugos |

86721, 86724, 86731 | 74231123-5 | Geležinkelių inžinerijos paslaugos |

86721, 86724, 86731 | 74231124-2 | Oro uostų inžinerijos paslaugos |

86721 | 74231130-7 | Infrastruktūros darbų konsultacinės paslaugos |

86721– 86729, 86733, 86739 | 74231200-9 | Statinių projektavimo konsultacinės paslaugos |

86721, 86729 | 74231300-0 | Aplinkosaugos projektavimo konsultacinės paslaugos |

86721, 86729 | 74231310-3 | Triukšmo kontrolės konsultacinės paslaugos |

86721, 86729 | 74231320-6 | Garso izoliacijos ir patalpų akustikos konsultacinės paslaugos |

86721, 86724, 86729, 86732 | 74231330-9 | Nuotekų valymo konsultacinės paslaugos |

86721, 86723 – 86726 | 74231400-1 | Energijos ir susijusios paslaugos |

86721, 86723 – 86726 | 74231410-4 | Elektros paslaugos |

86721, 86725 | 74231420-7 | Energijos valdymo paslaugos |

86721, 86725 | 74231430-0 | Energijos efektyvumo konsultacinės paslaugos |

86721, 86725 | 74231431-7 | Pastatų šildymo inžinerijos konsultacinės paslaugos |

86711– 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231500-2 | Statybos paslaugos |

86711– 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231510-5 | Statybos prekių konsultacinės paslaugos |

86711– 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231520-8 | Statybos konsultacinės paslaugos |

86711– 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231521-5 | Statybos paslaugų konsultacinės paslaugos |

86722, 86727 | 74231530-1 | Statybos tyrinėjimo paslaugos |

86711, 86721 | 74231540-4 | Statybos inspektavimo paslaugos |

86721 | 74231600-3 | Telekomunikacijų konsultacinės paslaugos |

86712, 86721 – 86739 | 74231700-4 | Apsaugos nuo pavojaus ir pavojaus valdymo konsultacinės paslaugos |

86721 | 74231710-7 | Priešgaisrinės apsaugos ir sprogosaugos konsultacinės paslaugos |

86712, 86721 – 86739 | 74231720-0 | Sveikatos priežiūros ir saugos paslaugos |

86721 | 74231721-7 | Sveikatos priežiūros ir saugos konsultacinės paslaugos |

86721 | 74231800-5 | Patariamosios ir konsultacinės inžinerijos paslaugos |

86721 | 74231810-8 | Pastatų dirbtinio ir natūralaus apšvietimo inžinerijos paslaugos |

86721 | 74231900-6 | Ekspertų paslaugos |

86721–86739 | 74232000-4 | Inžinerinio projektavimo paslaugos |

86721, 86723, 86729 | 74232100-5 | Pastatų elektros instaliacijos ir mechaninės įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos |

86721, 86729 | 74232110-8 | Statybos ekonomikos paslaugos |

86723 | 74232120-1 | Šildymo sistemų projektavimo paslaugos |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232200-6 | Civilinės inžinerijos statinių statybos inžinerinio projektavimo paslaugos |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232210-9 | Civilinės inžinerijos darbų kiekybinio tyrinėjimo paslaugos |

86726 | 74232220-2 | Vamzdynų projektavimo paslaugos |

86724 | 74232230-5 | Tiltų projektavimo paslaugos |

86724 | 74232240-8 | Užtvankų projektavimo paslaugos |

86726 | 74232250-1 | Eismo įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos |

86723–86726 | 74232300-7 | Pramonės procesų ir gamybos inžinerinio projektavimo paslaugos |

86723–86726 | 74232310-0 | Elektros energijos sistemų projektavimo paslaugos |

86725 | 74232320-3 | Įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos |

86722–86739 | 74232400-8 | Kiekybinio tyrinėjimo paslaugos |

86722 | 74232500-9 | Pamatų projektavimo paslaugos |

86722, 86723, 86725– 86729, 86733, 86739 | 74232600-0 | Pagalbinės statybinės paslaugos |

86726 | 74232700-1 | Krovinių tvirtinimo konstrukcijų projektavimo paslaugos |

86726 | 74232800-2 | Krovinių tvirtinimo konstrukcijų projektavimo paslaugų patikra |

86721–86739 | 74233000-1 | Įvairios inžinerijos paslaugos |

86725 | 74233100-2 | Gręžimo purvo inžinerijos paslaugos |

86729 | 74233200-3 | Geotechninės inžinerijos paslaugos |

86722–86739 | 74233300-4 | Mechaninės inžinerijos paslaugos |

86722–86739 | 74233400-5 | Mechaninės inžinerijos ir elektrotechnikos paslaugos |

86721 | 74233500-6 | Inžineriniai tyrimai |

86729, 86739 | 74233600-7 | Pagalbinės inžinerijos paslaugos |

86729 | 74233700-8 | Antikorozinės inžinerijos paslaugos |

86731–86739 | 74240000-3 | Kompleksinės inžinerinės paslaugos |

86741, 86742 | 74250000-6 | Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos |

86741 | 74251000-3 | Miestų planavimo paslaugos |

86742 | 74252000-0 | Kraštovaizdžio architektūros paslaugos |

86742 | 74252100-1 | Kraštovaizdžio ir sodininkystės paslaugos |

86711–86742 | 74260000-9 | Su statyba susijusios paslaugos |

86711, 86721 | 74261000-6 | Statybvietės tyrimo paslaugos |

86713–86719, 86727 | 74262000-3 | Statybos priežiūros paslaugos |

86713–86719, 86727 | 74262100-4 | Statybvietės priežiūros paslaugos |

86711, 86721 | 74263000-0 | Statybos konsultacinės paslaugos |

86711–86742 | 74264000-7 | Statybos valdymo paslaugos |

86711–86742 | 74264100-8 | Statybos projektų vadybos paslaugos |

86721–86739, 86751–86754 | 74270000-2 | Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos |

86751 | 74271000-9 | Geologinės, geofizinės ir kitos mokslinės žvalgymo paslaugos |

86751 | 74271100-0 | Kerno ruošimo ir analizės paslaugos |

86751 | 74271200-1 | Geologinio ir geofizinio konsultavimo paslaugos |

86751 | 74271210-4 | Geofizinio konsultavimo paslaugos |

86751 | 74271220-7 | Geologinio konsultavimo paslaugos |

86751 | 74271300-2 | Mikropaleontologinės analizės paslaugos |

86751 | 74271400-3 | Petrofizinės interpretacijos paslaugos |

86751 | 74271500-4 | Grunto tyrimo paslaugos |

86751 | 74271600-5 | Orų prognozavimo paslaugos |

86751 | 74271700-6 | Mokslinio žvalgymo paslaugos |

86751 | 74271710-9 | Geofizinio žvalgymo paslaugos |

86751, 86721, 86711 | 74271711-6 | Archeologinių vietovių geofiziniai tyrimai |

86751 | 74271720-2 | Geologinio žvalgymo paslaugos |

86751 | 74271800-7 | Topografinės paslaugos |

86751, 86721, 86711 | 74271810-0 | Archeologinių vietovių topografiniai tyrimai |

86751 | 74271900-8 | Vandens ieškojimo paslaugos |

86752 | 74272000-6 | Podirvio tyrinėjimo paslaugos |

86752 | 74272100-7 | Seisminės paslaugos |

86752 | 74272110-0 | Seismografinio tyrinėjimo paslaugos |

86752 | 74272111-7 | Seisminių duomenų gavimo paslaugos |

86752 | 74272112-4 | Seisminių duomenų rinkimo paslaugos |

86752 | 74272113-1 | Seisminių duomenų apdorojimo paslaugos |

86752 | 74272300-9 | Magnetometrinio tyrinėjimo paslaugos |

86753 | 74273000-3 | Paviršiaus tyrinėjimo paslaugos |

86753 | 74273100-4 | Hidrografinio tyrinėjimo paslaugos |

86753 | 74273200-5 | Dimensinio tyrinėjimo paslaugos |

86754 | 74274000-0 | Kartografavimo paslaugos |

86754 | 74274100-1 | Skaitmeninio kartografavimo paslaugos |

86754 | 74274200-2 | Aviacinio kartografavimo paslaugos |

86754 | 74274300-3 | Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos |

86754 | 74274400-4 | Hidrografinės paslaugos |

86754 | 74274500-5 | Jūros tyrimų paslaugos |

86754 | 74275000-7 | Tyrinėjimo paslaugos |

86754 | 74275100-8 | Fotogrametrijos paslaugos |

86754 | 74275200-9 | Karinio topografavimo paslaugos |

86721–86739 | 74276000-4 | Techninės paslaugos |

86721–86739 | 74276100-5 | Techninės kontrolės paslaugos |

86721–86739 | 74276200-6 | Techninės pagalbos paslaugos |

86721–86739 | 74276300-7 | Techninio palaikymo paslaugos |

86721–86739 | 74276400-8 | Techninio planavimo paslaugos |

86761–86769 | 74310000-5 | Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos |

86761 | 74311000-2 | Sudėties ir švarumo tikrinimo bei analizės paslaugos |

86761–86769 | 74312000-9 | Analizės paslaugos |

86761–86769 | 74312100-0 | Techninės analizės paslaugos |

86761–86769 | 74313000-6 | Techninio inspektavimo ir tikrinimo paslaugos |

86764 | 74313100-7 | Techninio inspektavimo paslaugos |

86764 | 74313110-0 | Mašinų inspektavimo paslaugos |

86764 | 74313120-3 | Automobilių techninės inspekcijos paslaugos |

86764 | 74313130-6 | Statybos techninės inspekcijos paslaugos |

86764 | 74313140-9 | Inžinerinių konstrukcijų techninės inspekcijos paslaugos |

86764 | 74313141-6 | Vamzdynų inspektavimo paslaugos |

86764 | 74313142-3 | Saugumo jūroje inspektavimo paslaugos |

86764 | 74313143-0 | Ištekių tikrinimo paslaugos |

86764 | 74313144-7 | Srauto stebėsenos paslaugos |

86764 | 74313145-4 | Tiltų inspektavimo paslaugos |

86764 | 74313146-1 | Užtvankų inspektavimo paslaugos |

86764 | 74313147-8 | Geležinkelio bėgių inspektavimo paslaugos |

86761 –86763, 86769 | 74313200-8 | Techninio tikrinimo paslaugos |

86763 | 74313210-1 | Vožtuvų tikrinimo paslaugos |

86761 –86763, 86769 | 74313220-4 | Nedestrukcinių bandymų paslaugos |

86761 –86763, 86769 | 74323000-9 | Kokybės kontrolės paslaugos |

86761 –86763, 86769 | 74323100-0 | Kokybės užtikrinimo paslaugos |

86713 | 74874000-6 | Sutarčių administravimo paslaugos |

13 | Reklamos paslaugos 871 | | | |

86401, 86503, 86506, 87110 – 87190 | 74400000-3 | Reklamos ir rinkodaros paslaugos |

87110–87190 | 74410000-6 | Reklamos paslaugos |

87120 | 74411000-3 | Reklamos konsultacinės paslaugos |

87120 | 74412000-0 | Reklamos vadybos paslaugos |

87190 | 74422000-3 | Skatinimo paslaugos |

14 | Pastatų valymo paslaugos ir nekilnojamojo turto valdymo paslaugos 874, 82201–82206 | | | |

82201–82206 | 70300000-4 | Nekilnojamojo turto agentų paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį |

82201 –82203, 82205 | 70310000-7 | Pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos |

82201, 82203 | 70311000-4 | Gyvenamųjų pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70320000-0 | Žemės nuomos ar pardavimo paslaugos |

82201, 82202 | 70321000-7 | Žemės nuomos paslaugos |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70322000-4 | Neužstatytos žemės nuomos ar pardavimo paslaugos |

82201, 82202 | 70330000-3 | Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį |

82201 | 70331000-0 | Paslaugos, susijusios su gyvenamuoju nekilnojamuoju turtu |

82201 | 70331100-1 | Institucijų valdymo paslaugos |

82202 | 70332000-7 | Paslaugos, susijusios su negyvenamuoju nekilnojamuoju turtu |

82202 | 70332100-8 | Žemės valdymo paslaugos |

82202 | 70332200-9 | Komercinės nuosavybės valdymo paslaugos |

82202 | 70332300-0 | Pramoninės nuosavybės valdymo paslaugos |

82201 | 70333000-4 | Būsto paslaugos |

82203 | 70340000-6 | Pakaitinio naudojimosi paslaugos |

87403 | 74710000-9 | Apgyvendinimo patalpų valymo paslaugos |

87403, 87401 – 87409 | 74720000-2 | Pramoninio valymo paslaugos |

87401 | 74721000-9 | Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos |

87401 | 74721100-0 | Dezinfekavimo paslaugos |

87401 | 74721200-1 | Kovos su kenkėjais paslaugos |

87401 | 74721210-4 | Žiurkių naikinimo paslaugos |

87401 | 74721300-2 | Fumigavimo paslaugos |

87402 | 74722000-6 | Langų valymo paslaugos |

87409 | 74724000-0 | Krosnių ir kaminų valymo paslaugos |

87401–87409 | 74731000-2 | Pastatų valymo paslaugos |

87409 | 74731100-3 | Vamzdinių konstrukcijų valymo prapūtimo būdu paslaugos |

87409 | 74732000-9 | Cisternų valymo paslaugos |

87409 | 74732100-0 | Rezervuarų valymo paslaugos |

87403, 87409 | 74735000-0 | Automobilių aikštelių valymo paslaugos |

87409 | 74740000-8 | Įvairios valymo paslaugos |

87409 | 74741000-5 | Telefono ryšio įrangos valymo paslaugos |

87409 | 74742000-2 | Transporto įrenginių valymo paslaugos |

87403 | 74743000-9 | Biuro įrangos valymo paslaugos |

87409 | 74744000-6 | Šiukšlių dėžių valymo paslaugos |

87401–87409 | 74750000-1 | Biurų valymo paslaugos |

87401–87409 | 74760000-4 | Mokyklų valymo paslaugos |

15 | Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį 88442 | | | |

88442 | 78000000-7 | Spausdinimo, leidybos ir susijusios paslaugos |

88442 | 78100000-8 | Spausdinimo paslaugos |

88442 | 78110000-1 | Knygų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78111000-8 | Adresų knygelių spausdinimo paslaugos |

88442 | 78112000-5 | Sąsiuvinių spausdinimo paslaugos |

88442 | 78113000-2 | Dienynų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78113100-3 | Užrašinių spausdinimo paslaugos |

88442 | 78114000-9 | Užrašų knygelių spausdinimo paslaugos |

88442 | 78114100-0 | Bukletų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78114200-1 | Užrašų bloknotų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78114300-2 | Laiškinio popieriaus bloknotų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78114400-3 | Biuvarų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78115000-6 | Komercinės reklaminės medžiagos spausdinimo paslaugos |

88442 | 78115100-7 | Komercinių katalogų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78116000-3 | Registravimo žurnalų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78117000-0 | Apskaitos knygų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78118000-7 | Užsakymo knygų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78119000-4 | Kvitų knygelių spausdinimo paslaugos |

88442 | 78120000-4 | Raštinės reikmenų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78121000-1 | Vokų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78122000-8 | Popieriaus užrašams spausdinimo paslaugos |

88442 | 78122100-9 | Knygelių su įdėtomis kopijavimo kalkėmis spausdinimo paslaugos |

88442 | 78123000-5 | Pavyzdžių ar kolekcijų albumų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78124000-2 | Segtuvų, aplankų ar bylų viršelių spausdinimo paslaugos |

88442 | 78125000-9 | Vizitinių kortelių spausdinimo paslaugos |

88442 | 78130000-7 | Apsaugotųjų spaudinių spausdinimo paslaugos |

88442 | 78131000-4 | Leidimų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78132000-1 | Banknotų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78133000-8 | Akcijų nuosavybės sertifikatų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78134000-5 | Čekių blankų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78135000-2 | Naujų pašto ženklų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78135100-3 | Popieriaus su įspaustais ženklais spausdinimo paslaugos |

88442 | 78136000-9 | Priešpiečių talonų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78140000-0 | Blankų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78141000-7 | Įstaigų blankų su kopijų blankais spausdinimo paslaugos |

88442 | 78142000-4 | Nesupjaustytų blankų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78150000-3 | Bilietų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78151000-0 | Įėjimo bilietų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78152000-7 | Transporto bilietų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78153000-4 | Bilietų su magnetinėmis juostelėmis spausdinimo paslaugos |

88442 | 78160000-6 | Kalendorių spausdinimo paslaugos |

88442 | 78170000-9 | Tvarkaraščių spausdinimo paslaugos |

88442 | 78180000-2 | Laikraščių spausdinimo paslaugos |

88442 | 78190000-5 | Plakatų spausdinimo paslaugos |

88442 | 78200000-9 | Paslaugos, susijusios su spausdinimu |

88442 | 78210000-2 | Spaudinių įrišimo paslaugos |

88442 | 78220000-5 | Komponavimo paslaugos |

88442 | 78221000-2 | Spausdinimo formų gaminimo paslaugos |

88442 | 78222000-9 | Fotograviravimo paslaugos |

88442 | 78223000-6 | Poligrafinės rinkimo paslaugos |

88442 | 78224000-3 | Litografijos paslaugos |

88442 | 78225000-0 | Grafinio dizaino paslaugos |

88442 | 78230000-8 | Spausdinimo ir pristatymo paslaugos |

88442 | 78240000-1 | Spausdinimo ir platinimo paslaugos |

88442 | 78300000-0 | Leidybos paslaugos |

88442 | 78310000-3 | Knygų rišimo ir apdailos paslaugos |

88442 | 78311000-0 | Knygų apdailos paslaugos |

88442 | 78312000-7 | Knygų rišimo paslaugos |

88442 | 78400000-1 | Prenumeratos paslaugos |

16 | Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos 94 | | | |

94010, 94020 | 90100000-8 | Nuotekų ir atliekų rinkimo bei šalinimo paslaugos |

94010 | 90110000-1 | Nuotekų paslaugos |

94010 | 90111000-8 | Nuotekų pašalinimo ir valymo paslaugos |

94010 | 90111100-9 | Nuotekų pašalinimo paslaugos |

94010 | 90111200-0 | Nuotekų valymo paslaugos |

94010 | 90111300-1 | Nuotekų šalinimo paslaugos |

94010 | 90112000-5 | Atliekų duobių ir septikų rezervuarų valymo paslaugos |

94010 | 90112100-6 | Atliekų duobių valymo paslaugos |

94010 | 90112200-7 | Septikų rezervuarų paslaugos |

94010 | 90112210-0 | Septikų rezervuarų valymo paslaugos |

94010 | 90112300-8 | Atliekų duobių arba septikų rezervuarų ištuštinimo paslaugos |

94010 | 90113000-2 | Nuotekų kolektorių valymo paslaugos |

94010 | 90114000-9 | Kanalizacijos tvarkymo paslaugos |

94010 | 90114100-0 | Nuotekų įrenginių eksploatavimas |

94010 | 90115000-6 | Nuotekų kolektorių tikrinimo paslaugos |

94020 | 90120000-4 | Paslaugos, susijusios su atliekomis |

94020 | 90121000-1 | Bendrosios paslaugos, susijusios su atliekomis |

94020 | 90121100-2 | Atliekų rinkimo paslaugos |

94020 | 90121110-5 | Miestų kietųjų atliekų rinkimo paslaugos |

94020 | 90121120-8 | Buitinių atliekų rinkimo paslaugos |

94020 | 90121130-1 | Šiukšlių rinkimo paslaugos |

94020 | 90121140-4 | Popieriaus rinkimo paslaugos |

94020 | 90121200-3 | Atliekų vežimo paslaugos |

94020 | 90121300-4 | Atliekų apdorojimo paslaugos |

94020 | 90121310-7 | Buitinių atliekų šalinimo paslaugos |

94020 | 90121320-0 | Miestų kietųjų atliekų šalinimo paslaugos |

94020 | 90121330-3 | Atliekų deginimo paslaugos |

94020 | 90121340-6 | Pelenų šalinimo paslaugos |

94010 | 90121400-5 | Srutų valymas ir šalinimas |

94020 | 90122000-8 | Specialiosios atliekų paslaugos |

94020 | 90122100-9 | Toksinių atliekų paslaugos |

94020 | 90122110-2 | Radioaktyviųjų atliekų paslaugos |

94020 | 90122111-9 | Radioaktyviųjų atliekų rinkimas |

94020 | 90122112-6 | Radioaktyviųjų atliekų saugojimo paslaugos |

94020 | 90122113-3 | Radioaktyviųjų atliekų šalinimas |

94020 | 90122114-0 | Radioaktyviųjų atliekų vežimas |

94020 | 90122120-5 | Paslaugos, susijusios su užterštu dirvožemiu |

94020 | 90122121-2 | Užteršto dirvožemio nuėmimas |

94020 | 90122122-9 | Užteršto dirvožemio šalinimas |

94020 | 90122123-6 | Užteršto dirvožemio apdorojimo paslaugos |

94020 | 90122124-3 | Dirvožemio valymas ir apdorojimas |

94020 | 90122130-8 | Toksinių atliekų, išskyrus radioaktyviąsias atliekas ir užterštą dirvožemį, šalinimo paslaugos |

94020 | 90122131-5 | Ginklų ir šaudmenų šalinimo paslaugos |

94020 | 90122132-2 | Bombų šalinimo paslaugos |

94020 | 90122200-0 | Paslaugos, susijusios su medicinos atliekomis |

94020 | 90122210-3 | Klinikinių atliekų rinkimo paslaugos |

94020 | 90122220-6 | Klinikinių atliekų šalinimo paslaugos |

94020 | 90122230-9 | Biologinių atliekų pašalinimo paslaugos |

94020 | 90122240-2 | Ligoninių atliekų rinkimas, vežimas ir šalinimas |

94020 | 90122300-1 | Paslaugos, susijusios su dumblu |

94020 | 90122310-4 | Dumblo pašalinimo paslaugos |

94020 | 90122320-7 | Dumblo vežimo paslaugos |

94020 | 90122330-0 | Dumblo valymo paslaugos |

94020 | 90122340-3 | Dumblo šalinimo paslaugos |

94020 | 90123000-5 | Atliekų aikštelių eksploatavimas |

94020 | 90123100-6 | Sąvartynų tvarkymo paslaugos |

94020 | 90123200-7 | Akmens anglių aikštelių tvarkymo paslaugos |

94020 | 90123300-8 | Atliekų aikštelių tvarkymo paslaugos |

94010 –94050, 94090 | 90200000-9 | Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos |

94030 | 90210000-2 | Gatvių valymo paslaugos |

94030 | 90211000-9 | Gatvių šlavimo paslaugos |

94030 | 90212000-6 | Sniego valymo paslaugos |

94030 | 90213000-3 | Ledo valymo paslaugos |

94010 | 90220000-5 | Nutekamojo vandens priimtuvų valymo paslaugos |

94010 | 90221000-2 | Nutekamojo vandens priimtuvų ištuštinimo paslaugos |

94020 | 90230000-8 | Asbesto pašalinimo paslaugos |

94020, 94040 | 90240000-1 | Švino šalinimo paslaugos |

94010 –94050, 94090 | 90250000-4 | Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos miesto arba kaimo vietovėse |

94020, 94030 | 90260000-7 | Paplūdimių valymo paslaugos |

94020, 94040– 94090 | 90300000-0 | Aplinkosauginės ir ekologinės paslaugos |

94020, 94040– 94090 | 90310000-3 | Aplinkosauginės paslaugos |

94040–94090 | 90311000-0 | Aplinkosaugos konsultacinės paslaugos |

94060, 94090 | 90312000-7 | Poveikio aplinkai tyrimai |

94090 | 90313000-4 | Aplinkos stebėsenos sistema |

94040, 94060, 94090 | 90313100-5 | Taršos kontrolės paslaugos |

94090 | 90313110-8 | Naftos išsiliejimo sukeliamo užterštumo kontrolės paslaugos |

94040, 94060, 94090 | 90313120-1 | Užterštumo stebėsenos paslaugos |

94040 | 90314000-1 | Emisijų matavimo paslaugos |

94020, 94040 –94090 | 90315000-8 | Aplinkos apsaugos paslaugos |

94090 | 90315100-9 | Aplinkos priežiūros paslaugos |

94090 | 90315200-0 | Aplinkos gerinimo paslaugos |

94020 | 90315300-1 | Perdirbimo paslaugos |

94020 | 50190000-3 | Transporto priemonių ardymo paslaugos |

94020 | 50229000-6 | Riedmenų ardymas |

94020 | 50243000-0 | Laivų ardymo paslaugos |

94040–94090 | 90320000-6 | Ekologinės paslaugos |

17 | Viešbučių ir restoranų paslaugos 64 | | | |

64110–64320 | 55000000-0 | Viešbučių ir restoranų paslaugos |

64110 | 55100000-1 | Viešbučių paslaugos |

64191–64199 | 55200000-2 | Stovyklavietės ir kitas apgyvendinimas ne viešbučiuose |

64194 | 55210000-5 | Jaunimo nakvynės namų paslaugos |

64195 | 55220000-8 | Stovyklaviečių paslaugos |

64195 | 55221000-5 | Automobilinių namelių aikštelių paslaugos |

64191, 64192 | 55240000-4 | Poilsio centrų ir poilsio namų paslaugos |

64192 | 55241000-1 | Poilsio centrų paslaugos |

64192 | 55242000-8 | Poilsio namų paslaugos |

64191 | 55243000-5 | Vaikų poilsio stovyklų paslaugos |

64193 | 55250000-7 | Apstatytų apgyvendinimo patalpų trumpalaikės išnuomojimo paslaugos |

64196 | 55260000-0 | Miegamųjų vagonų paslaugos |

64199 | 55270000-3 | Nakvynę ir pusryčius teikiančių įstaigų paslaugos |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55300000-3 | Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos |

64210 | 55310000-6 | Restoranų padavėjų paslaugos |

64210 | 55311000-3 | Ribotos klientūros restoranų padavėjų paslaugos |

64210 | 55312000-0 | Neribojamos klientūros restoranų padavėjų paslaugos |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55320000-9 | Maisto tiekimo paslaugos |

64230, 64210, 64220, 64290 | 55321000-6 | Maisto ruošimo paslaugos |

64230, 64210, 64220 | 55322000-3 | Maisto gaminimo paslaugos |

64290 | 55330000-2 | Užkandinių paslaugos |

64310, 64320 | 55400000-4 | Gėrimų tiekimo paslaugos |

64310, 64320 | 55410000-7 | Barų valdymo paslaugos |

64210–64290 | 55500000-5 | Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos |

64220 | 55510000-8 | Valgyklų paslaugos |

64220 | 55511000-5 | Valgyklų ir kitų ribotos klientūros užkandinių paslaugos |

64220 | 55512000-2 | Valgyklų valdymo paslaugos |

64230 | 55520000-1 | Pagaminto valgio tiekimo paslaugos |

64230 | 55521000-8 | Pagaminto valgio tiekimo privatiems namų ūkiams paslaugos |

64230 | 55521100-9 | Skubaus valgių pristatymo į namus paslaugos |

64230 | 55521200-0 | Maisto pristatymo paslaugos |

64230 | 55522000-5 | Pagaminto valgio tiekimo transporto įmonėms paslaugos |

64230 | 55523000-2 | Pagaminto valgio tiekimo kitoms įmonėms ar kitoms institucijoms paslaugos |

64230 | 55523100-3 | Maisto mokykloms paslaugos |

64230 | 55524000-9 | Pagaminto valgio tiekimo mokykloms paslaugos |

64110 –64199, 82102 | 93400000-2 | Apgyvendinimo ir biuro paslaugos |

64110–64199 | 93410000-5 | Apgyvendinimo paslaugos |

64110–64199 | 93411000-2 | Apgyvendinimo patalpų valdymo paslaugos |

18 | Geležinkelių transporto paslaugos 711 | | | |

71111, 71112 | 60111000-9 | Keleivinio geležinkelio transporto paslaugos |

71121–71129 | 60121000-2 | Krovinių vežimas geležinkeliu |

71121 | 60121100-3 | Sušaldytų arba šaldytų prekių vežimas geležinkeliu |

71122 | 60121200-4 | Naftos produktų vežimas geležinkeliu |

71122 | 60121300-5 | Skystų piltinių krovinių ar dujų vežimas geležinkeliu |

71123 | 60121400-6 | Krovinių vežimas geležinkeliu konteineriuose |

71124 | 60121500-7 | Pašto siuntų vežimas geležinkeliu |

71129 | 60121600-8 | Piltinių prekių vežimas geležinkeliu |

19 | Vandens transporto paslaugos 72 | | | |

72111–72240 | 61000000-5 | Vandens transporto paslaugos |

72111, 72119, 72211, 72219 | 61100000-6 | Vandens keleivinio transporto paslaugos |

72111, 72211 | 61110000-9 | Keltų transporto paslaugos |

72121 –72129, 72221 –72229 | 61200000-7 | Krovinių vežimas vandens transportu |

72121, 72221 | 61210000-0 | Šaldytų prekių vežimas vandens transportu |

72122, 72222 | 61220000-3 | Naftos vežimas vandens transportu |

72122, 72222, 72129, 72229 | 61230000-6 | Piltiniu prekių vežimas vandens transportu |

72123, 72229 | 61240000-9 | Krovinių konteineriuose vežimas vandens transportu |

72129, 72229 | 61250000-2 | Pašto siuntų vežimas vandens transportu |

72130 | 61300000-8 | Kabelius klojančių laivų paslaugos |

72121 –72129, 72221 –72229 | 61400000-9 | Laivybos operacijos |

72130, 72230 | 61500000-0 | Vandens transporto įrenginių su įgula nuoma |

72130, 72230 | 61510000-3 | Laivų su įgula nuoma |

72130 | 61511000-0 | Jūrinių laivų su įgula nuoma |

72230 | 61512000-7 | Vandenų kelių laivų su įgula nuoma |

72130, 72230 | 61513000-4 | Laivų taršos prevencijos paslaugos |

72130, 72230 | 61514000-1 | Sunkiųjų krovinių laivų paslaugos |

72130, 72230 | 61515000-8 | Atsarginių laivų paslaugos |

72130, 72230 | 61516000-5 | Laivų aprūpinimo jūroje paslaugos |

72130, 72230 | 61530000-9 | Katerių su įgula nuoma |

72140, 72240 | 63370000-3 | Laivų vilkimo ir stūmimo paslaugos |

72140, 72240 | 63371000-0 | Vilkimo paslaugos |

72140, 72240 | 63372000-7 | Stūmimo paslaugos |

20 | Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos 74 | | | |

74690, 88110, 91260 | 62400000-6 | Aviacijos ir susijusios paslaugos |

74690 | 62440000-8 | Orlaivių eksploatavimo paslaugos |

74690 | 62441000-5 | Pilotų paslaugos |

74690 | 62450000-1 | Orlaivių valdymo paslaugos |

72140, 72240, 74110– 74900, 91136 | 63000000-9 | Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos |

74110–74290 | 63100000-0 | Krovinių tvarkymo ir saugojimo paslaugos |

74110, 74190 | 63110000-3 | Krovinių tvarkymo paslaugos |

74110 | 63111000-0 | Konteinerių tvarkymo paslaugos |

74190 | 63112000-7 | Bagažo tvarkymo paslaugos |

74190 | 63112100-8 | Keleivių bagažo tvarkymo paslaugos |

74190 | 63112110-1 | Bagažo surinkimo paslaugos |

74210–74290 | 63120000-6 | Saugojimo ir sandėliavimo paslaugos |

74210–74290 | 63121000-3 | Saugojimo ir sugrąžinimo paslaugos |

74210–74290 | 63121100-4 | Saugojimo paslaugos |

74220 | 63121110-7 | Dujų saugojimo paslaugos |

74290 | 63122000-0 | Sandėliavimo paslaugos |

74300–74490 | 63200000-1 | Sausumos transporto pagalbinės paslaugos |

74300 | 63210000-4 | Geležinkelio transporto pagalbinės paslaugos |

74410–74490 | 63220000-7 | Kelių transporto pagalbinės paslaugos |

74410 | 63221000-4 | Autobusų stočių paslaugos |

74420 | 63222000-1 | Greitkelių eksploatavimo paslaugos |

74420 | 63222100-2 | Greitkelių rinkliavų paslaugos |

74420 | 63223000-8 | Tiltų ir tunelių eksploatavimo paslaugos |

74420 | 63223100-9 | Tiltų eksploatavimo paslaugos |

74420 | 63223110-2 | Tiltų rinkliavų paslaugos |

74420 | 63223200-0 | Tunelių eksploatavimo paslaugos |

74420 | 63223210-3 | Tunelių rinkliavų paslaugos |

74430 | 63224000-5 | Automobilių stovėjimo paslaugos |

74490 | 63225000-2 | Tiltinių svarstyklių paslaugos |

74490 | 63226000-9 | Transporto priemonių kuro atsargų papildymo paslaugos |

72140, 72240, 74510–74590 | 63300000-2 | Vandens transporto pagalbinės paslaugos |

74510, 74590 | 63310000-5 | Uostų ir vandenų kelių eksploatavimo ir susijusios paslaugos |

74510 | 63311000-2 | Bunkeravimo paslaugos |

74510 | 63312000-9 | Uostų eksploatacijos paslaugos |

74510 | 63313000-6 | Vandenų kelių eksploatavimo paslaugos |

74590 | 63314000-3 | Laivų kuro atsargų papildymo paslaugos |

74590 | 63315000-0 | Keleivių terminalų eksploatavimo paslaugos |

74520 | 63320000-8 | Pakrančių laivavedybos paslaugos |

74520 | 63330000-1 | Priplaukimo prie krantinės paslaugos |

74530 | 63340000-4 | Navigacijos paslaugos |

74530 | 63341000-1 | Vietos nustatymo jūroje paslaugos |

74530 | 63341100-2 | Švyturinių laivų vietos nustatymo paslaugos |

74530 | 63342000-8 | Švyturinių laivų paslaugos |

74530 | 63343000-5 | Plūdurų vietos nustatymo paslaugos |

74530 | 63343100-6 | Plūdurų žymėjimo paslaugos |

74530 | 63344000-2 | Švyturių paslaugos |

74540 | 63350000-7 | Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo paslaugos |

74540 | 63351000-4 | Laivų gelbėjimo paslaugos |

74540 | 63352000-1 | Atsarginių laivų paslaugos |

74540 | 63353000-8 | Laivų plūdrumo atstatymo paslaugos |

74510, 74590 | 63360000-0 | Įvairios vandens transporto pagalbinės paslaugos |

74590 | 63361000-7 | Laivų registravimo paslaugos |

74590 | 63362000-4 | Ledlaužių paslaugos |

74590 | 63363000-1 | Laivų saugojimo paslaugos |

74590 | 63364000-8 | Laivų frachtavimo paslaugos |

74590 | 63365000-5 | Laivų pastatymo konservavimui paslaugos |

74590 | 63366000-2 | Laivų eksploatavimo paslaugos |

74590 | 63366100-3 | Laivų nuleidimo į vandenį paslaugos |

74590 | 63366200-4 | Nuotolinio valdymo transporto priemonių paslaugos |

74590 | 63367000-9 | Žvejybos laivų paslaugos |

74590 | 63368000-6 | Mokslinių tyrimų laivų paslaugos |

74510 | 63369000-3 | Inkarų tvarkymo paslaugos |

74610–74690 | 63400000-3 | Oro transporto pagalbinės paslaugos |

74610 | 63410000-6 | Oro uostų eksploatavimo paslaugos |

74620 | 63420000-9 | Oro eismo valdymo paslaugos |

74690 | 63430000-2 | Orlaivių kuro atsargų papildymo paslaugos |

74710, 74720, 74800, 74900, 91136 | 63500000-4 | Kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir pagalbinės turizmo paslaugos |

74710, 74720, 91136 | 63510000-7 | Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos |

74710 | 63511000-4 | Organizuotų turistinių kelionių organizavimas |

74710 | 63512000-1 | Kelionių bilietų pardavimo ir organizuotų turistinių kelionių paslaugos |

74710, 74720, 91136 | 63513000-8 | Turizmo informacijos paslaugos |

74720 | 63514000-5 | Turistų gidų paslaugos |

74710 | 63515000-2 | Kelionių paslaugos |

74710 | 63516000-9 | Kelionių valdymo paslaugos |

74800, 74900 | 63520000-0 | Transporto agentūrų paslaugos |

74800 | 63521000-7 | Krovinių vežimo agentūrų paslaugos |

74590, 74800 | 63522000-4 | Laivų tarpininkavimo paslaugos |

74800 | 63523000-1 | Uostų ir ekspedijavimo agentūrų paslaugos |

74900 | 63524000-8 | Transporto dokumentų rengimo paslaugos |

74800, 74900 | 63600000-5 | Logistinės paslaugos |

74300 | 74322000-2 | Geležinkelių stebėsenos paslaugos |

74540, 88200, 88300 | 93610000-7 | Vandens jūrinės paslaugos |

21 | Teisinės paslaugos 861 | | | |

86111–86190 | 74110000-3 | Teisinės paslaugos |

86111–86120, 86190 | 74111000-0 | Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugos |

86111–86120, 86190 | 74111100-1 | Teisinio konsultavimo paslaugos |

86111–86120 | 74111200-2 | Teisinio atstovavimo paslaugos |

86119 | 74112000-7 | Patentų ir autorių teisių konsultacinės paslaugos |

86119 | 74112100-8 | Autorių teisių konsultacinės paslaugos |

86119 | 74112110-1 | Programinės įrangos autorių teisių konsultacinės paslaugos |

86130 | 74113000-4 | Teisinės dokumentavimo ir sertifikavimo paslaugos |

86130 | 74113100-5 | Dokumentavimo paslaugos |

86130 | 74113200-6 | Sertifikavimo paslaugos |

86130 | 74113210-9 | Elektroninio parašo sertifikavimo paslaugos |

86111 –86120, 86190 | 74114000-1 | Teisinės konsultavimo ir informacijos paslaugos |

22 | Personalo įdarbinimo ir parūpinimo paslaugos 872 | | | |

87201–87209, 87909 | 74500000-4 | Darbo jėgos atrankos ir personalo parūpinimo paslaugos |

87202 | 74510000-7 | Personalo įdarbinimo paslaugos |

87202 | 74512000-1 | Biuro pagalbinio personalo įdarbinimo paslaugos |

87201 | 74513000-8 | Darbuotojų perkėlimo paslaugos |

87201–87209 | 74520000-0 | Personalo parūpinimo paslaugos |

87203, 87205 | 74521000-7 | Biuro personalo parūpinimo paslaugos |

87204 | 74522000-4 | Namų ūkio pagalbinių darbininkų parūpinimo paslaugos |

87203, 87205 | 74523000-1 | Prekybos ar pramonės darbuotojų parūpinimo paslaugos |

87206 | 74524000-8 | Slaugos personalo parūpinimo paslaugos |

87206, 87209 | 74525000-5 | Medicinos personalo parūpinimo paslaugos |

87201 | 74530000-3 | Darbo jėgos atrankos paslaugos |

87201–87209, 87909 | 74540000-6 | Personalo paslaugos, išskyrus personalo įdarbinimo ir parūpinimo paslaugas |

87201–87209 | 95000000-2 | Privatūs namų ūkiai, samdantys namų ūkio darbininkus |

87202–87203, 87205 | 95100000-3 | Prekybos ir pramonės darbuotojų paslaugos |

87202–87203, 87205 | 95110000-6 | Prekybos darbuotojų paslaugos |

87205 | 95120000-9 | Pramonės darbuotojų paslaugos |

87201–87209 | 95130000-2 | Darbo jėgos paslaugos |

87202, 87203, 87205 | 95131000-9 | Agentūrų darbuotojų paslaugos |

87203 | 95132000-6 | Raštinės darbuotojų paslaugos |

87203–87209 | 95133000-3 | Laikinieji darbuotojai |

87204 | 95133100-4 | Pagalbos namuose paslaugos |

87204 | 95140000-5 | Namų ūkio paslaugos |

23 | Tyrimo ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas 873 (išskyrus 87304) | | | |

87301–87309 | 74600000-5 | Tyrimo ir apsaugos paslaugos |

87302–87309 | 74610000-8 | Apsaugos paslaugos |

87303 | 74611000-5 | Signalizacijos sistemų stebėsenos paslaugos |

87305 | 74613000-9 | Saugojimo paslaugos |

87309 | 74614000-6 | Stebėjimo paslaugos |

87309 | 74614100-7 | Suradimo sistemų paslaugos |

87309 | 74614110-0 | Pasislėpusių asmenų radimo paslaugos |

87305 | 74615000-3 | Patrulių paslaugos |

87301 | 74620000-1 | Tyrimo paslaugos |

24 | Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos 92 | | | |

92110, 92190 | 80100000-5 | Pradinio mokymo paslaugos |

92110 | 80110000-8 | Ikimokyklinio ugdymo paslaugos |

92210–92240 | 80200000-6 | Vidurinio mokymo paslaugos |

92230, 92240 | 80210000-9 | Techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugos |

92230, 92240 | 80211000-6 | Techninio vidurinio mokymo paslaugos |

92230, 92240 | 80212000-3 | Profesinio vidurinio mokymo paslaugos |

92190, 92240, 92390–92900 | 80220000-2 | Neįgaliųjų moksleivių mokymo paslaugos |

92310–92390 | 80300000-7 | Aukštojo mokslo paslaugos |

92110–92390 | 80310000-0 | Jaunimo mokymo paslaugos |

92310, 92390 | 80320000-3 | Medicininio mokymo paslaugos |

92310, 92390 | 80330000-6 | Saugos mokymo paslaugos |

92240 | 80340000-9 | Specialiojo mokymo paslaugos |

92400, 92900 | 80410000-1 | Įvairių mokyklų paslaugos |

92400 | 80411000-8 | Vairavimo mokyklų paslaugos |

92400 | 80411100-9 | Vairavimo egzaminų paslaugos |

92400 | 80411200-0 | Vairavimo pamokos |

92400 | 80412000-5 | Skraidymo mokyklų paslaugos |

92400 | 80413000-2 | Buriavimo mokyklų paslaugos |

92400 | 80414000-9 | Narų mokyklų paslaugos |

92400 | 80415000-6 | Slidinėjimo mokymo paslaugos |

92230–92900 | 80420000-4 | Apmokymo paslaugos |

92310–92900 | 80421000-1 | Specialistų mokymo paslaugos |

92400, 92900 | 80421100-2 | Darbuotojų mokymo paslaugos |

92900 | 80422000-8 | Mokomosios priemonės |

92900 | 80422100-9 | Mokomųjų programų paslaugos |

92310–92900 | 80422200-0 | Mokomieji seminarai |

92230–92900 | 80423000-5 | Profesinio mokymo paslaugos |

92230–92310 | 80423100-6 | Pramoninio ir techninio mokymo paslaugos |

92230–92310 | 80423110-9 | Pramoninio mokymo paslaugos |

92230–92310 | 80423120-2 | Techninio mokymo paslaugos |

92310–92900 | 80423200-7 | Vadovų mokymo paslaugos |

92900 | 80423300-8 | Kompiuterių vartotojų supažindinimo ir mokymo paslaugos |

92900 | 80423310-1 | Mokymo dirbti kompiuteriu paslaugos |

92220, 92310, 92390, 92900 | 80423320-4 | Kompiuterių kursai |

92900 | 80424000-2 | Aplinkosaugos mokymo paslaugos |

92900 | 80425000-9 | Saugos mokymo paslaugos |

92310, 92390, 92900 | 80426000-6 | Sveikatos priežiūros ir pirmosios pagalbos mokymo paslaugos |

92310, 92390 | 80426100-7 | Sveikatos priežiūros mokymo paslaugos |

92900 | 80426200-8 | Pirmosios pagalbos mokymo paslaugos |

92310–92400 | 80427000-3 | Asmeninio ugdymo paslaugos |

92210, 92220, 92390–92900 | 80428000-0 | Kalbų kursai |

92310–92400 | 80430000-7 | Universitetinio suaugusiųjų švietimo paslaugos |

25 | Sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos 93 | | | |

93324, 93329 | 74511000-4 | Darbo paieškos paslaugos |

93110–93329 | 85000000-9 | Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos |

93110–93199 | 85100000-0 | Sveikatos priežiūros paslaugos |

93110–93192, 93199 | 85110000-3 | Ligoninių ir kitos susijusios paslaugos |

93110–93192, 93199 | 85111000-0 | Ligoninių paslaugos |

93110 | 85111100-1 | Chirurginės ligoninių paslaugos |

93110 | 85111200-2 | Medicininės ligoninių paslaugos |

93110 | 85111300-3 | Ginekologinės ligoninių paslaugos |

93110 | 85111320-9 | Akušerinės ligoninių paslaugos |

93110 | 85111400-4 | Reabilitacinės ligoninių paslaugos |

93110 | 85111500-5 | Psichiatrinės ligoninių paslaugos |

93122 | 85111600-6 | Ortopedijos priemonių gamybos ir pritaikymo paslaugos |

93122 | 85111700-7 | Deguonies terapijos paslaugos |

93199 | 85111800-8 | Patologijų gydymo paslaugos |

93110, 93199 | 85112000-7 | Ligoninėms teikiamos pagalbinės paslaugos |

93199 | 85112100-8 | Ligoninėms teikiamos skalbyklos paslaugos |

93110, 93121, 93122, 93191– 93199 | 85120000-6 | Medicinos praktika ir kitos susijusios paslaugos |

93121, 93122 | 85121000-3 | Medicinos praktikos paslaugos |

93121 | 85121100-4 | Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos |

93121 | 85121110-7 | Vaikų bendrosios praktikos gydytojų paslaugos |

93121 | 85121200-5 | Gydytojų specialistų paslaugos |

93122 | 85121300-6 | Chirurgų specialistų paslaugos |

93123 | 85130000-9 | Stomatologijos praktika ir kitos susijusios paslaugos |

93123 | 85131000-6 | Stomatologijos praktikos paslaugos |

93123 | 85131100-7 | Ortodontinės paslaugos |

93123 | 85131110-0 | Chirurginės ortodontinės paslaugos |

93121, 93122, 93191–93199 | 85140000-2 | Įvairios sveikatos priežiūros paslaugos |

93121, 93122, 93191 | 85141000-9 | Medicinos personalo teikiamos paslaugos |

93191 | 85141100-0 | Akušerių teikiamos paslaugos |

93121, 93122, 93191 | 85141200-1 | Slaugytojų teikiamos paslaugos |

93121, 93122, 93191 | 85141210-4 | Medicininio gydymo namuose paslaugos |

93191 | 85141211-1 | Dializės procedūros atlikimo namuose paslaugos |

93122 | 85141212-8 | Dializės paslaugos |

93191 | 85141220-7 | Slaugytojų teikiamos konsultacijų paslaugos |

93191, 93199 | 85142000-6 | Paramedicinos paslaugos |

93191 | 85142100-7 | Fizioterapijos paslaugos |

93191 | 85142200-8 | Homeopatijos paslaugos |

93199 | 85142300-9 | Higienos paslaugos |

93191 | 85142400-0 | Nelaikymo slaugos produktų pristatymo į namus paslaugos |

93192 | 85143000-3 | Greitosios pagalbos paslaugos |

93193 | 85144000-0 | Stacionarinių gydymo klinikų paslaugos |

93193 | 85144100-1 | Stacionarinės slaugos paslaugos |

93199 | 85145000-7 | Medicinos laboratorijų teikiamos paslaugos |

93199 | 85146000-4 | Kraujo bankų teikiamos paslaugos |

93199 | 85146100-5 | Spermos bankų teikiamos paslaugos |

93199 | 85146200-6 | Transplantuojamų organų bankų teikiamos paslaugos |

93121 | 85147000-1 | Bendrovių sveikatos priežiūros paslaugos |

93199 | 85148000-8 | Medicininės analizės paslaugos |

93199 | 85149000-5 | Farmacijos paslaugos |

93201, 93209 | 85200000-1 | Veterinarijos paslaugos |

93311–93329 | 85300000-2 | Socialinio darbo ir kitos susijusios paslaugos |

93311–93329 | 85310000-5 | Socialinio darbo paslaugos |

93311–93319 | 85311000-2 | Socialinio darbo paslaugos, susijusios su apgyvendinimu |

93311 | 85311100-3 | Senelių rūpybos paslaugos |

93311 | 85311200-4 | Neįgaliųjų rūpybos paslaugos |

93312 | 85311300-5 | Vaikų ir jaunimo rūpybos paslaugos |

93321–93329 | 85312000-9 | Socialinio darbo paslaugos, nesusijusios su apgyvendinimu |

93321 | 85312100-0 | Priežiūros dieną paslaugos |

93321 | 85312110-3 | Vaikų priežiūros dieną paslaugos |

93321 | 85312120-6 | Neįgalių vaikų ir jaunimo priežiūros dieną paslaugos |

93322, 93323 | 85312300-2 | Patarimų ir konsultacinės paslaugos |

93322, 93323 | 85312310-5 | Patarimų paslaugos |

93322, 93323 | 85312320-8 | Konsultacinės paslaugos |

93322 | 85312330-1 | Šeimos planavimo paslaugos |

93321–93329 | 85312400-3 | Rūpybos paslaugos, kurių neteikia stacionarios institucijos |

93324, 93329 | 85312500-4 | Reabilitacijos paslaugos |

93324 | 85312510-7 | Profesinės reabilitacijos paslaugos |

93311–93329 | 85320000-8 | Socialinės paslaugos |

93110 –93199, 93311 –93329 | 85323000-9 | Bendruomenės sveikatos priežiūros paslaugos |

26 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos 96 | | | |

96311, 96312 | 74875000-3 | Bibliotekų valdymo paslaugos |

96312 | 74875100-4 | Archyvavimo paslaugos |

96312 | 74875200-5 | Katalogavimo paslaugos |

75300, 96111– 96499 | 92000000-1 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos |

96111–96122 | 92100000-2 | Kino ir videofilmų paslaugos |

96111–96122 | 92110000-5 | Kino filmų ir vaizdajuosčių gamybos ir susijusios paslaugos |

96111–96122 | 92111000-2 | Kino filmų ir videofilmų gamybos paslaugos |

96112 | 92111100-3 | Mokomųjų filmų ir vaizdajuosčių gamyba |

96112 | 92111200-4 | Reklaminių, propagandinių ir informacinių filmų bei vaizdajuosčių gamyba |

96112 | 92111210-7 | Reklaminių filmų gamyba |

96112 | 92111220-0 | Reklaminių vaizdajuosčių gamyba |

96112 | 92111230-3 | Propagandinių filmų gamyba |

96112 | 92111240-6 | Propagandinių vaizdajuosčių gamyba |

96112 | 92111250-9 | Informacinių filmų gamyba |

96112 | 92111260-2 | Informacinių vaizdajuosčių gamyba |

96112 | 92111300-5 | Pramoginių filmų ir vaizdajuosčių gamyba |

96112 | 92111310-8 | Pramoginių filmų gamyba |

96112 | 92111320-1 | Pramoginių vaizdajuosčių gamyba |

96114 | 92112000-9 | Paslaugos, susijusios su kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba |

96113, 96114 | 92120000-8 | Kino filmų ar vaizdajuosčių platinimo paslaugos |

96113, 96114 | 92121000-5 | Vaizdajuosčių platinimo paslaugos |

96113, 96114 | 92122000-2 | Kino filmų platinimo paslaugos |

96121 | 92130000-1 | Kino filmų rodymo paslaugos |

96122 | 92140000-4 | Vaizdajuosčių rodymo paslaugos |

75300, 96131 –96133 | 92200000-3 | Radijo ir televizijos paslaugos |

96131 | 92210000-6 | Radijo paslaugos |

96131 | 92211000-3 | Radijo programų transliavimo paslaugos |

96132, 96133 | 92220000-9 | Televizijos paslaugos |

96132, 96133 | 92221000-6 | Televizijos programų transliavimo paslaugos |

96121, 96122, 96191–96199, 96491, 96492, 96499 | 92300000-4 | Pramoginės paslaugos |

96191–96193 | 92310000-7 | Meninės ir literatūrinės kūrybos bei interpretavimo paslaugos |

96191–96193 | 92311000-4 | Meno kūriniai |

96191–96193 | 92312000-1 | Meninės paslaugos |

96191 | 92312100-2 | Teatro prodiuserių, dainininkų grupių, ansamblių ir orkestrų pramoginės paslaugos |

96191 | 92312110-5 | Teatro prodiuserių pramoginės paslaugos |

96191 | 92312120-8 | Dainininkų grupių pramoginės paslaugos |

96191 | 92312130-1 | Ansamblių pramoginės paslaugos |

96191 | 92312140-4 | Orkestrų pramoginės paslaugos |

96192 | 92312200-3 | Autorių, kompozitorių, skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų menininkų teikiamos paslaugos |

96192 | 92312210-6 | Autorių teikiamos paslaugos |

96192 | 92312211-3 | Rašymo agentūrų paslaugos |

96192 | 92312212-0 | Paslaugos, susijusios su vadovėlių rengimu |

96192 | 92312213-7 | Techninės autorinės paslaugos |

96192 | 92312220-9 | Kompozitorių teikiamos paslaugos |

96192 | 92312230-2 | Skulptorių teikiamos paslaugos |

96192 | 92312240-5 | Estrados artistų teikiamos paslaugos |

96192 | 92312250-8 | Atskirų menininkų teikiamos paslaugos |

96121, 96122, 96191–96195 | 92320000-0 | Meno patalpų eksploatavimo paslaugos |

96194, 96491 | 92330000-3 | Poilsio zonų paslaugos |

96194 | 92331000-0 | Mugių ir pramogų parkų paslaugos |

96194 | 92331100-1 | Mugių paslaugos |

96194 | 92331200-2 | Pramogų parkų paslaugos |

96491 | 92332000-7 | Paplūdimių paslaugos |

96191–96199 | 92340000-6 | Šokių ir vaidinimų pramoginės paslaugos |

96194 | 92341000-3 | Cirko paslaugos |

96195 | 92342000-0 | Šokių mokymo paslaugos |

96195 | 92342100-1 | Pramoginių šokių mokymo paslaugos |

96195 | 92342200-2 | Diskotekinių šokių mokymo paslaugos |

96492 | 92350000-9 | Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo paslaugos |

96492 | 92351000-6 | Azartinių lošimų organizavimo paslaugos |

96492 | 92351100-7 | Loterijų organizavimo paslaugos |

96492 | 92351200-8 | Kazino organizavimo paslaugos |

96492 | 92352000-3 | Lažybų organizavimo paslaugos |

96492 | 92352100-4 | Totalizatorių organizavimo paslaugos |

96492 | 92352200-5 | Bukmekerių paslaugos |

96499 | 92360000-2 | Pirotechninės paslaugos |

96211–96290 | 92400000-5 | Žinių agentūrų paslaugos |

96311–96332 | 92500000-6 | Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos |

96311, 96312 | 92510000-9 | Bibliotekų ir archyvų paslaugos |

96311 | 92511000-6 | Bibliotekų paslaugos |

96312 | 92512000-3 | Archyvų paslaugos |

96321, 96322 | 92520000-2 | Muziejų paslaugos ir istorinių vietų bei pastatų išsaugojimo paslaugos |

96321 | 92521000-9 | Muziejų paslaugos |

96321 | 92521100-0 | Muziejų parodų paslaugos |

96321 | 92521200-1 | Eksponatų ir pavyzdžių išsaugojimo paslaugos |

96321 | 92521210-4 | Eksponatų išsaugojimo paslaugos |

96321 | 92521220-7 | Pavyzdžių išsaugojimo paslaugos |

96322 | 92522000-6 | Istorinių vietų ir pastatų išsaugojimo paslaugos |

96322 | 92522100-7 | Istorinių vietų išsaugojimo paslaugos |

96322 | 92522200-8 | Istorinių pastatų išsaugojimo paslaugos |

96331, 96332 | 92530000-5 | Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos draustinių paslaugos |

96331 | 92531000-2 | Botanikos sodų paslaugos |

96331 | 92532000-9 | Zoologijos sodų paslaugos |

96332 | 92533000-6 | Gamtos draustinių paslaugos |

96332 | 92534000-3 | Laukinės gyvūnijos ir augalijos išsaugojimo paslaugos |

96411–96419 | 92600000-7 | Sportinės paslaugos |

96413 | 92610000-0 | Sporto patalpų eksploatavimo paslaugos |

96411–96419 | 92620000-3 | Paslaugos, susijusios su sportu |

96411 | 92621000-0 | Sporto renginių reklamos paslaugos |

96412 | 92622000-7 | Sporto renginių organizavimo paslaugos |

27 | Kitos paslaugos | | | |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

REGLAMENTO (EB) Nr. 2195/2002 IV PRIEDO PAKEITIMAI

BVPŽ ir NACE 1 red. atitikimo lentelė

NACE 1 red. | BVPŽ |

Grupė | Klasė | Nauji arba pataisyti BVPŽ kodai ir aprašymai |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230-9 | Grunto stabilizavimo darbai |

45.1 | 45.11 | 45112450-4 | Kasinėjimo darbai archeologinėse vietovėse |

45.1 | 45.11 | 45112710-5 | Kraštovaizdžio darbai žaliosiose zonose |

45.1 | 45.11 | 45112711-2 | Kraštovaizdžio darbai parkuose |

45.1 | 45.11 | 45112712-9 | Kraštovaizdžio darbai soduose |

45.1 | 45.11 | 45112713-6 | Kraštovaizdžio darbai soduose, esančiose pastato viršuje |

45.1 | 45.11 | 45112714-3 | Kraštovaizdžio darbai kapinėse |

45.1 | 45.11 | 45112720-8 | Kraštovaizdžio darbai sporto aikštelėse ir poilsio zonose |

45.1 | 45.11 | 45112721-5 | Kraštovaizdžio darbai golfo aikštynuose |

45.1 | 45.11 | 45112722-2 | Kraštovaizdžio darbai jojimo zonose |

45.1 | 45.11 | 45112723-9 | Kraštovaizdžio darbai žaidimų aikštelėse |

45.1 | 45.11 | 45112730-1 | Kraštovaizdžio darbai keliuose ir automagistralėse |

45.1 | 45.11 | 45112740-4 | Kraštovaizdžio darbai oro uostuose |

45.2 | 45.21 | 45215300-0 | Krematoriumų statybos darbai |

45.2 | 45.21 | 45221114-4 | Metalinių tiltų statybos darbai |

45.2 | 45.21 | 45221115-1 | Plieninių tiltų statybos darbai |

45.2 | 45.21 | 45231210-0 | Naftotiekio tiesimo darbai |

45.2 | 45.21 | 45231220-3 | Dujotiekio tiesimo darbai |

45.2 | 45.21 | 45232153-9 | Vandens objektų statybos darbai |

45.2 | 45.21 | 45232400-6 | Kanalizacijos vamzdynų klojimo darbai |

45.2 | 45.21 | 45232410-9 | Kanalizacijos darbai |

45.2 | 45.21 | 45232420-2 | Su nuotekomis susiję darbai |

45.2 | 45.21 | 45232430-5 | Vandens valymo įrenginiai |

45.2 | 45.23 | 45234220-4 | Slidininkų keltuvų statybos darbai |

45.2 | 45.23 | 45234230-7 | Kėdinių keltuvų statybos darbai |

45.2 | 45.24 | 45243110-6 | Pajūrio uolų stabilizavimo darbai |

45.2 | 45.24 | 45248300-0 | Plaukiojančiųjų dokų statybos darbai |

45.2 | 45.25 | 45251111-2 | Branduolinių reaktorių statybos darbai |

45.2 | 45.25 | 45251150-7 | Aušinimo bokštų statybos darbai |

45.2 | 45.25 | 45253100-6 | Demineralizacijos įrenginiai |

45.2 | 45.25 | 45253200-7 | Desulfuravimo įrenginiai |

45.2 | 45.25 | 45253600-1 | Dejonizacijos įrenginiai |

45.2 | 45.25 | 45255100-0 | Verslinių-žvejybos platformų statybos darbai |

45.2 | 45.25 | 45262370-5 | Betoninių dangų įrengimo paslaugos |

45.3 | 45.31 | 45315700-5 | Pastočių įrengimo darbai |

45.4 | 45.44 | 45442300-0 | Paviršiaus apsaugos darbai |

NACE 1 red. | BVPŽ |

Grupė | Klasė | Nauji arba pataisyti BVPŽ kodai ir aprašymai |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230-9 | Grunto stabilizavimo darbai |

45.2 | 45.21 | 45215211-9 | Senelių namai |

45.2 | 45.21 | 45215300-0 | Krematoriumas |

45.2 | 45.21 | 45221114-4 | Geležinis tiltas |

45.2 | 45.21 | 45221115-1 | Plieno tiltas |

45.2 | 45.21 | 45221116-8 | Tunelis po geležinkeliu ar keliu |

45.2 | 45.21 | 45221212-1 | Požeminė perėja/metro |

45.2 | 45.21 | 45231210-0 | Naftotiekis |

45.2 | 45.21 | 45231220-3 | Dujotiekis |

45.2 | 45.21 | 45232153-9 | Vandens bokštas |

45.2 | 45.21 | 45232400-6 | Kanalizacijos vamzdynų klojimo darbai |

45.2 | 45.21 | 45232410-9 | Kanalizacijos darbai |

45.2 | 45.21 | 45232420-2 | Nuotekų valymo stotis |

45.2 | 45.21 | 45232430-5 | Vandens valymo įrenginiai |

45.2 | 45.23 | 45234220-4 | Slidininkų keltuvas |

45.2 | 45.23 | 45234230-7 | Kėdinis keltuvas |

45.2 | 45.24 | 45243110-6 | Pajūrio uolų stabilizavimo darbai |

45.2 | 45.24 | 45248300-0 | Plaukiojantieji dokai |

45.2 | 45.25 | 45251111-2 | Branduolinis reaktorius |

45.2 | 45.25 | 45251150-7 | Aušinimo bokštas |

45.2 | 45.25 | 45253100-6 | Mineralinių medžiagų šalinimo įrenginiai |

45.2 | 45.25 | 45253200-7 | Sieros šalinimo įrenginiai |

45.2 | 45.25 | 45253600-1 | Dejonizacijos įrenginiai |

45.2 | 45.25 | 45255100-0 | Verslinės žvejybinės platformos |

45.2 | 45.25 | 45262370-5 | Betoninių dangų įrengimo paslaugos |

45.3 | 45.31 | 45315700-5 | Pastočių įrengimo darbai |

45.4 | 45.44 | 45442300-0 | Paviršiaus apsaugos darbai |

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

REGLAMENTO (EB) Nr. 2195/2002 V PRIEDO PAKEITIMAI

BVPŽ ir KN atitikimo lentelė

KN | BVPŽ |

Skirsnis | KN kodas | Nauji arba pataisyti BVPŽ kodai ir aprašymai |

| |

44 | 4404 | 02181000-6 | Mediniai poliai |

27 | 2709—2715 | 11000000-0 | Nafta, gamtinės dujos, alyva ir kiti panašūs produktai |

27 | 2709 | 11100000-1 | Nafta (žalia) |

27 | 2714 | 11300000-3 | Alyva ir kiti panašūs produktai |

27 | 2714 | 11310000-6 | Bituminis arba naftingasis skalūnas |

25 | 2517.1 | 14212110-4 | Gargždas |

25 | 2517.1 | 14212120-7 | Žvyras |

25—31 | 2510[.1—.2]+3104 | 14310000-7 | Mineralinės iškasenos trąšoms gaminti |

41 | 4107[.2—.9]+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Kitų gyvūnų oda, kompozicinė ir kitokia oda |

48 | 4818.40.1 | 21222220-3 | Popieriniai maišeliai arba įvyniokliai sterilizacijai |

48 | 48 20.10.50 | 22817000-0 | Dienynai arba užrašinės |

27 | 2710.00[.26—.36+.51+.55] | 23110000-1 | Lengvosios ir vidutiniosios alyvos bei jų dariniai |

27 | 2710.00[.26—.36+.51+.55] | 23111000-8 | Benzinas ir aviacinis benzinas |

27 | 2710 | 23111110-2 | Žibalo tipo reaktyvinis kuras |

27 | 2710.00[.26—.36] | 23111200-0 | Bešvinis benzinas |

27 | 2710 | 23111300-1 | Benzinas su švinu |

27 | 2710.00.15 | 23112000-5 | Specialieji benzinai |

27 | 2710.00.21 | 23112100-6 | Vaitspiritas |

27 | 27 10.00.59 | 23120000-4 | Sunkiosios alyvos ir jų dariniai |

27 | 2710.00.6 | 23121000-1 | Gazolis |

27 | 2710.00.6 | 23121100-2 | Dyzelinė alyva |

27 | 2710.00.6 | 23121200-3 | Dyzelinis kuras |

27 | 2710.00.7 | 23122000-8 | Mazutas |

27 | 2710.00.7 | 23122100-9 | Krosnių kuras |

27 | 2710.00[.81—.97] | 23123000-5 | Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės |

27 | 27 10.00.87 | 23123100-6 | Variklių alyvos |

27 | 27 10.00.87 | 23123200-7 | Kompresorinės mašininės alyvos |

27 | 27 10.00.87 | 23123300-8 | Turbininės mašininės alyvos |

27 | 27 10.00.92 | 23123400-9 | Pavarų alyvos |

27 | 27 10.00.92 | 23123500-0 | Reduktorinės alyvos |

27 | 2710.00[.88+.92+.94] | 23123600-1 | Alyvos, skirtos naudoti hidraulinėse sistemose ir kitiems tikslams |

27 | 27 10.00.88 | 23123610-4 | Hidrauliniai skysčiai |

27 | 27 10.00.94 | 23123620-7 | Alyvos, skirtos liejiniams iš formų išimti |

27 | 27 10.00.94 | 23123630-0 | Antikorozinės alyvos |

27 | 27 10.00.92 | 23123640-3 | Elektroizoliacinės alyvos |

27 | 2710.00.9 | 23123650-6 | Stabdžių skysčiai |

27 | 27 10.00.89 | 23123700-8 | Šviesiosios alyvos ir parafininės alyvos |

27 | 27 10.00.89 | 23123710-1 | Šviesiosios alyvos |

27 | 27 10.00.89 | 23123720-4 | Parafininės alyvos |

28 | 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Azoto trąšos |

31 | 3103 | 24152000-4 | Fosforo trąšos |

31 | 3103 | 24152100-5 | Mineralinės fosforo trąšos |

31 | 3103 | 24152200-6 | Cheminės fosforo trąšos |

31 | 3101 | 24154000-8 | Gyvūninės ar augalinės trąšos |

31 | 3105 | 24158000-6 | Įvairios trąšos |

29—30 | 2903+2918.21+2922[.41+.42]+ 2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+2934 .3—2941+3001+3002.9 | 24400000-8 | Vaistai |

29—30 | 2903+2936+2937.91 + 3003+3004 | 24410000-1 | Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai |

30 | 3003+3004 | 24411000-8 | Vaistai nuo ligų, susijusių su rūgštingumo sutrikimais |

30 | 3003+3004 | 24412000-5 | Vaistai nuo funkcinių skrandžio ir žarnyno sutrikimų |

30 | 3003+3004 | 24413000-2 | Vidurius paleidžiantys vaistai |

29—30 | 2937.91+3003+3004 | 24414000-9 | Antidiarėjiniai vaistai, vaistai žarnyno infekcinėms ir uždegiminėms ligoms gydyti |

29—30 | 2937.91+3003+3004 | 24415000-6 | Vaistai diabetui gydyti |

29 | 2937.91 | 24415100-7 | Insulinas |

29 | 2936 | 24416000-3 | Vitaminai |

29 | 2936.10 | 24416100-4 | Provitaminai |

29—30 | 2903+3003+3004 | 24417000-0 | Mineralų papildai |

29—30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24420000-4 | Kraują, kraujodaros organus ir širdies bei kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai |

29—30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24421000-1 | Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai |

29—30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24421100-2 | Antitromboziniai vaistai |

30 | 3002+3003+3004 | 24421200-3 | Antihemoraginiai vaistai |

29—30 | 2936+3003+3004 | 24421300-4 | Antianeminiai preparatai |

29—30 | 2936+3002 | 24421400-5 | Plazmos pakaitalai ir infuziniai tirpalai |

30 | 3003+3004 | 24422000-8 | Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai |

30 | 3003+3004 | 24422100-9 | Širdį veikiantys vaistai |

30 | 3003+3004 | 24422200-0 | Kraujospūdį mažinantys vaistai |

30 | 3003+3004 | 24422300-1 | Diuretikai |

30 | 3003+3004 | 24422400-2 | Vazoprotektoriai |

30 | 3003+3004 | 24422500-3 | Priešhemorojiniai vaistai vietiniam naudojimui |

30 | 3003+3004 | 24422600-4 | Beta blokatoriai |

30 | 3003+3004 | 24422700-5 | Kalcio kanalų blokatoriai |

30 | 3003+3004 | 24422800-6 | Renino-angiotenzino sistemą veikiantys vaistai |

29—30 | 2918.21+3003+3004 | 24430000-7 | Dermatologiniai vaistai ir raumenų bei skeleto sistemą veikiantys vaistai |

29—30 | 2918.21+3003+3004 | 24431000-4 | Dermatologiniai vaistai |

29—30 | 2918.21+3003+3004 | 24431100-5 | Priešgrybeliniai vaistai, vartojami odos ligoms gydyti |

29—30 | 2918.21+3003+3004 | 24431110-8 | Salicilo rūgštis |

30 | 3003+3004 | 24431200-6 | Odą minkštinantys ir apsaugantys vaistai |

30 | 3003+3004 | 24431300-7 | Vaistai psoriazei gydyti |

30 | 3003+3004 | 24431400-8 | Antibiotikai ir chemoterapiniai vaistai odos ligoms gydyti |

30 | 3003+3004 | 24431500-9 | Kortikosteroidai odos ligoms gydyti |

30 | 3003+3004 | 24431600-0 | Antiseptikai ir dezinfekuojančiosios medžiagos |

30 | 3003+3004 | 24431700-1 | Preparatai spuogams gydyti |

30 | 3003+3004 | 24432000-1 | Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai |

30 | 3003+3004 | 24432100-2 | Priešuždegiminiai ir priešreumatiniai vaistai |

30 | 3003+3004 | 24432200-3 | Miorelaksantai |

30 | 3003+3004 | 24432300-4 | Priešpodagriniai vaistai |

29—30 | 2937+3003+3004 | 24440000-0 | Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir hormonai |

29—30 | 2937+3003+3004 | 24441000-7 | Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir lytiniai hormonai |

30 | 3003+3004 | 24441100-8 | Priešinfekciniai ir antiseptiniai ginekologiniai vaistai |

30 | 3003+3004 | 24441200-9 | Kiti ginekologiniai vaistai |

29—30 | 2937+3003+3004 | 24441300-0 | Lytiniai hormonai ir lytinės sistemos moduliatoriai |

30 | 3006 | 24441400-1 | Kontraceptikai |

30 | 3006 | 24441410-4 | Geriamieji kontraceptikai |

30 | 3006 | 24441420-7 | Cheminiai kontraceptikai |

29—30 | 2397+3003+3004 | 24442000-4 | Sistemiškai veikiantys hormonų preparatai, išskyrus lytinius hormonus |

29—30 | 2397+3003+3004 | 24442100-5 | Hipofizės ir pagumburio hormonai bei jų analogai |

29—30 | 2397+3003+3004 | 24442200-6 | Sistemiškai veikiantys kortikosteroidai |

29—30 | 2397+3003+3004 | 24442300-7 | Širdį veikiantys vaistai |

29—30 | 2941+3001+3002 | 24450000-3 | Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai, vakcinos, antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai |

29—30 | 2941+3001+3002 | 24451000-0 | Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai ir vakcinos |

29—30 | 2941+3002 | 24451100-1 | Sistemiškai veikiantys antibakteriniai vaistai |

29—30 | 2941+3002 | 24451200-2 | Sistemiškai veikiantys priešgrybeliniai vaistai |

29—30 | 2941+3002 | 24451300-3 | Priešmikobakteriniai vaistai |

30 | 3002 | 24451400-4 | Sistemiškai veikiantys priešvirusiniai vaistai |

30 | 3002 | 24451500-5 | Imuniniai serumai ir imunoglobulinai |

30 | 3002.10 | 24451510-8 | Imuniniai serumai |

30 | 3002 | 24451520-1 | Imunoglobulinai |

30 | 3002[.2+.3+.9] | 24451600-6 | Vakcinos |

30 | 3002.2 | 24451610-9 | Difterijos, kokliušo ir stabligės vakcinos |

30 | 3002.2 | 24451620-2 | Difterijos ir stabligės vakcinos |

30 | 3002.2 | 24451630-5 | BCG vakcina (sausa) |

30 | 3002.2 | 24451640-8 | Tymų, kokliušo ir raudonukės vakcinos |

30 | 3002.2 | 24451650-1 | Šiltinės vakcinos |

30 | 3002.2 | 24451660-4 | Gripo vakcinos |

30 | 3002.2 | 24451670-7 | Poliomielito vakcinos |

30 | 3002.2 | 24451680-0 | Hepatito B vakcinos |

30 | 3002.3 | 24451690-3 | Vakcinos veterinarijos reikmėms |

30 | 3002+3003+3004 | 24452000-7 | Antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai |

30 | 3002+3003+3004 | 24452100-8 | Antinavikiniai vaistai |

30 | 3003+3004 | 24452200-9 | Endokrininę sistemą veikiantys vaistai |

30 | 3003+3004 | 24452300-0 | Imunosupresantai |

29—30 | 29 39.69.00+2941+3003+3004 | 24460000-6 | Nervų sistemą ir jutimo organus veikiantys vaistai |

29—30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461000-3 | Nervų sistemą veikiantys vaistai |

30 | 3003+3004 | 24461100-4 | Anestetikai |

29—30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461200-5 | Analgetikai |

30 | 3003+3004 | 24461300-6 | Antiepilepsiniai vaistai |

30 | 3003+3004 | 24461400-7 | Antiparkinsoniniai vaistai |

30 | 3003+3004 | 24461500-8 | Psicholeptikai |

30 | 3003+3004 | 24461600-9 | Psichoanaleptikai |

30 | 3003+3004 | 24461700-0 | Kiti nervų sistemą veikiantys vaistai |

29—30 | 2941+3003+3004 | 24462000-0 | Jutimo organus veikiantys vaistai |

29—30 | 2941+3003+3004 | 24462100-1 | Vaistai akių ligoms gydyti |

30 | 3003+3004 | 24470000-9 | Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai |

30 | 3003+3004 | 24473000-6 | Vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų |

30 | 3003+3004 | 24474000-3 | Vaistai nuo kosulio ir peršalimo |

30 | 3003+3004 | 24475000-0 | Sistemiškai veikiantys antihistamininiai vaistai |

30 | 3003+3004 | 24490000-5 | Kiti vaistai |

30 | 3003+3004 | 24491000-2 | Antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai |

30 | 3003+3004 | 24491100-3 | Antiprotozojiniai vaistai |

30 | 3003+3004 | 24491200-4 | Antihelmintiniai vaistai |

30 | 3003+3004 | 24491300-5 | Ektoparazitocidinės medžiagos, įsk. vaistus nuo niežų, insekticidus ir repelentus |

30 | 3003+3004 | 24492000-9 | Medicininiai tirpalai |

30 | 3003+3004 | 24492100-0 | Tirpalai lašelinėms |

30 | 3003+3004 | 24492200-1 | Parenteralinės mitybos produktai |

30 | 3003+3004 | 24492210-4 | Parenteraliniai maitinamieji tirpalai |

30 | 3003+3004 | 24492300-2 | Enterinis maistas |

30 | 3003+3004 | 24492400-3 | Infuziniai tirpalai |

30 | 3003+3004 | 24492500-4 | Švirkščiami tirpalai |

30 | 3003+3004 | 24492510-7 | Intraveniniai tirpalai |

30 | 3003+3004 | 24492600-5 | Galeniniai tirpalai |

30 | 3003+3004 | 24492700-6 | Gliukozės tirpalai |

30 | 3003+3004 | 24492800-7 | Tirpalai dializei |

30 | 3003+3004 | 24493000-6 | Kiti gydomieji produktai |

30 | 30 02.90.90 | 24493100-7 | Toksinai |

29—30 | 2939.70+3003+3004+3005.10 | 24493200-8 | Nikotino pakaitalai |

30—38 | 3006+3882 | 24494000-3 | Diagnostiniai preparatai |

30 | 30 04.90.99 | 24495000-0 | Visi kiti negydomieji produktai |

30—34—38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496000-7 | Reagentai ir kontrastiniai preparatai |

30 | 30 06.40.00 | 24496100-8 | Kraujo grupei nustatyti skirti reagentai |

30 | 30 06.40.00 | 24496200-9 | Kraujui tirti skirti reagentai |

30—34—38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496300-0 | Cheminiai reagentai |

30—38 | 3006+3822 | 24496400-1 | Izotopiniai reagentai |

38 | 3822 | 24496500-2 | Laboratoriniai reagentai |

30 | 3006[.2—.4] | 24496600-3 | Elektroforezei naudojami reagentai |

30 | 3006[.2—.4] | 24496700-4 | Urologiniai reagentai |

30 | 3006.30 | 24496800-5 | Rentgeno kontrastinės medžiagos |

30 | 3006 | 24497000-4 | Medicininiai preparatai, išskyrus stomatologines medžiagas |

30 | 3006[.2—.4] | 24497100-5 | Klizmai skirti preparatai |

30 | 3006.40 | 24497110-8 | Kaulų rekonstrukcijos cementai |

30—35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498000-1 | Klinikiniai produktai |

30—35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498100-2 | Mikrobiologinės kultūros |

30 | 3001[.10+.20] | 24498200-3 | Liaukos ir jų ekstraktai |

35 | 3504 | 24498300-4 | Virškinimą skatinančios medžiagos |

33 | 3307.4 | 24511100-0 | Patalpų oro kvėpinimo arba gaivinimo preparatai |

40 | 4005+4006.9+4007—4010+4016.9 | 25120000-8 | Nevulkanizuoto ir vulkanizuoto kaučiuko dirbiniai |

40 | 4005+4006.9 | 25121000-5 | Nevulkanizuoto kaučiuko dirbiniai |

40 | 4007—4010+4016.9 | 25122000-2 | Vulkanizuoto kaučiuko dirbiniai |

40 | 4007+4009 | 25122100-3 | Vulkanizuoto kaučiuko vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos |

40 | 4010+4016.9 | 25122200-4 | Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš vulkanizuoto kaučiuko |

40 | 4014 | 25122300-5 | Vulkanizuoto kaučiuko higienos ar farmacijos dirbiniai |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos ir dembliai |

40 | 4016.91 | 25122410-9 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Vulkanizuoto kaučiuko dembliai |

40 | 4008—4010+4016 | 25122500-7 | Vulkanizuoto kaučiuko formos |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100-4 | Moduliniai ir kilnojamieji statiniai |

25 | 2523 | 28811210-5 | Gręžinių cementas |

84 | 8406—8412 | 29110000-3 | Turbinos ir varikliai |

84 | 8412.21+8412.31 | 29111000-0 | Varikliai |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100-8 | Garo turbinos |

84 | 8406.9 | 29113100-5 | Garo turbinų dalys |

84 | 8408[.2+.9]+8412—8414 | 29120000-6 | Siurbliai ir kompresoriai |

84 | 8408[.2+.9]+8412[.21+.29+.31 + .39+.8] | 29121000-3 | Hidrauliniai ar pneumatiniai varikliai ir jėgainės |

84 | 8408[.2+.9] | 29121200-5 | Hidrauliniai varikliai |

84 | 8408[.2+.9] | 29121300-6 | Pneumatiniai varikliai |

84 | 8424.3 | 29242473-3 | Hermetiški vandeniniai valymo aparatai |

84 | 8432.40.10 | 29314100-4 | Trąšų skirstytuvai |

84 | 8467[.1— .8]+8508[.1—.8] | 29450000-8 | Pneumatiniai ar varikliniai rankiniai įrankiai |

84 | 8430+8479 | 29523100-2 | Civilinės inžinerijos mašinos |

84 | 8430.1 | 29523110-5 | Poliakalės |

84 | 8479.1 | 29523120-8 | Kelių paviršiaus dengimo mašinos |

84 | 8479.1 | 29523121-5 | Reismusinės arba obliavimo staklės |

84 | 8479.1 | 29523122-2 | Kraštų apkapojimo staklės |

84 | 8479.1 | 29523123-9 | Grindimo mašinos |

84 | 8479.1 | 29523124-6 | Kelio volai |

84 | 8479.1 | 29523125-3 | Mechaniniai volai |

84 | 8430.2 | 29523130-1 | Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai |

84 | 8430.2 | 29523131-8 | Plūginiai sniego valytuvai |

84 | 8430.2 | 29523132-5 | Rotoriniai sniego valytuvai |

84 | 8430.1 | 29523140-4 | Poliatraukės |

84 | 8430.61 | 29523150-7 | Sutankinimo mechaniniai įrenginiai |

84 | 8430.6 | 29523160-0 | Kabelių klojimo mechaniniai įrenginiai |

84 | 8425 | 29526128-5 | Gręžimo bokštų pakėlimo sistemos |

87 | 8710 | 29610000-8 | Tankai ir šarvuotos kovos mašinos |

87 | 8710 | 29611000-5 | Tankai |

87 | 8710 | 29611100-6 | Tankų dalys |

73—84—85 | 7322+8408+8417+8419+8438+ 8514 | 29836000-8 | Pramonės įrenginiai |

84 | 8408 | 29836100-9 | Kompresorių įrenginiai |

84 | 8419 | 29836200-0 | Aušinimo įrenginiai |

90 | 8304+8517.21+9008.3 | 30191000-4 | Biuro įranga |

90 | 9008.3 | 30191200-6 | Skaidrių projektoriai |

84 | 8471.70.40 | 30233171-0 | Diskai |

94 | 9405.1 | 31524200-7 | Sienų apšvietimo įranga |

94 | 9405.1 | 31524210-0 | Sienų šviestuvai |

90 | 9012+9018—9022 | 33110000-4 | Introskopijos aparatūra, naudojama medicinoje, stomatologijoje ir veterinarijoje |

90 | 9018 | 33112000-8 | Aido, ultragarso ir doplerio introskopijos įranga |

90 | 9018+9012.1 | 33112300-1 | Ultragarsiniai skaitytuvai |

90 | 9012.1 | 33112310-4 | Spalvoto srovės vaizdo doplerio aparatai |

90 | 9012.1 | 33112320-7 | Doplerio įrenginiai |

90 | 9018 | 33112330-0 | Echoencefalografai |

90 | 9018 | 33112340-3 | Echokardiografai |

90 | 9012.1 | 33113000-5 | Magnetinio rezonanso introskopijos įranga |

90 | 9012.1 | 33113110-9 | Branduolinio magnetinio rezonanso skeneriai |

90 | 9012.1+9018 | 33115000-9 | Tomografijos prietaisai |

90 | 9012.1 | 33115100-0 | Kompiuterinės tomografijos (CT) skeneriai |

90 | 9012.1 | 33115200-1 | Kompiuterinės tomografijos (CAT) skeneriai |

84 | 8419.2 | 33191000-5 | Sterilizacijos, dezinfekcijos ir higienos prietaisai |

84 | 8419.2 | 33191100-6 | Sterilizatorius |

94 | 9402.9 | 33192130-2 | Lovos su varikliais |

87 | 8713 | 33193121-3 | Invalidų kėdės su ratukais ir su varikliais |

90 | 9001+9002 | 33420000-0 | Poliarizuojančios medžiagos |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453000-0 | Fotolaboratorijų aparatai |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453100-1 | Blykstės |

90 | 9006.62 | 33453110-3 | Fotoblyksčių lempos |

90 | 9006.62 | 33453111-0 | Fotoblyksčių kubeliai |

87 | 8712 | 34441000-0 | Dviračiai be variklio |

89 | 8903+8906.00[.1—.9] | 35121000-8 | Specializuoti laivai |

92 | 9207.10.5 | 36315100-3 | Sintezatoriai |

KN | BVPŽ |

Skirsnis | KN kodas | Išbraukti aprašymai |

| |

44 | 4404 | 02181000-6 | Poliai/stulpai |

27 | 2709-2715 | 11000000-0 | Žalia nafta, gamtinės dujos, alyva ir kiti panašūs produktai |

27 | 2709 | 11100000-1 | Žalia nafta |

27 | 2709 | 11110000-4 | Neapdorotos naftos alyvos ir naftos produktai |

27 | 2709 | 11111000-1 | Naftos alyvos |

27 | 2709 | 11111100-2 | Neapdorotos naftos alyvos |

27 | 2709 | 11112000-8 | Naftos produktai |

25—31 | 2510.00[.1—.2]+3104 | 14310000-7 | Mineralinės trąšos |

41 | 4107[.2—.9]+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Kitų gyvūnų oda, kombinuota ir kitokia oda |

48 | 4818.40.1 | 21222220-3 | Popieriniai maišeliai arba įvyniokliai sterilizacijai |

48 | 48 20.10.50 | 22817000-0 | Dienynai arba užrašinės |

27 | 2710.00[.26—.36+.51+.55] | 23110000-1 | Benzinas ir aviacinis spiritas |

27 | 27 10.00.51 | 23111000-8 | Aviacinis spiritas |

27 | 2710.00.5 | 23111200-0 | Kerosino tipo kuras |

27 | 27 10.00.51 | 23111210-3 | Kerosino tipo kuras reaktyviniams lėktuvams |

27 | 2710.00[.26—.36] | 23112000-5 | Benzinas |

27 | 2710.00[.26—.36] | 23112200-7 | 4-ių žvaigždučių benzinas |

27 | 2710.00[.26—.36] | 23113000-2 | Nafta |

27 | 2710.00[.8—.9] | 23135000-2 | Tepalinė naftos alyva |

27 | 2710.00[.8—.9] | 23135100-3 | Tepalinės alyvos |

27 | 2710.00[.8—.9] | 23135200-4 | Tepimo priemonės |

27 | 2710.00.9 | 23135300-5 | Sunkiosios alyvos gaminiai |

27 | 27 10.00.96 | 23135310-8 | Elektroizoliacinės alyvos |

28—31 | 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Azoto trąšos |

31 | 3103 | 24152000-4 | Fosforo trąšos |

31 | 3103 | 24152100-5 | Mineralinės fosforo trąšos |

31 | 3103 | 24152200-6 | Cheminės fosforo trąšos |

31 | 3101 | 24154000-8 | Gyvulinės ar augalinės trąšos |

31 | 3105 | 24158000-6 | Įvairios trąšos |

30 | 3002.10 | 24411000-8 | Serumai |

30 | 3002.10 | 24411200-0 | Imunoglobulinas |

30 | 3002.10 | 24411300-1 | Gama globulinas |

30 | 3002.2 | 24412100-6 | Žmonėms skirtos vakcinos |

30 | 3002.2 | 24412110-9 | Vakcina nuo šiltinės |

30 | 3002.2 | 24412120-2 | Hepatito B vakcina |

30 | 3002.2 | 24412150-1 | Tuberkulinas |

29 | 2937 | 24413000-2 | Hormonai |

29 | 2937.9 | 24413200-4 | Steroidai |

29—30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+2934 .3—2941+3001+3002.9 | 24415000-6 | Farmaciniai ir medicininiai chemikalai |

29—30 | 2922[.41+.42]+2923+2924[.1 + .22+.29]+2932.2+2933[.1+21+.5+.69] +2934.3—2941+3001+3002.9 | 24415100-7 | Farmacinės paskirties chemikalai |

29 | 2932.2 | 24415110-0 | Laktonai |

29—30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.29+ 2933[.1+.21+.5+.69]+2934 .3—2941+3001+3002.9 | 24415200-8 | Medicininiai chemikalai |

29—30 | 2935+2941+3001+3006 | 24416000-3 | Narkotinės medžiagos |

29—30 | 2935+2941+3001[.4+.9]+3004[.4+ .9] | 24416100-4 | Vaistai |

29 | 2941 | 24416110-7 | Antibiotikai |

29 | 2941.10 | 24416111-4 | Penicilinas |

29 | 2935 | 24416120-0 | Sulfonamidas |

30 | 3001—3006 | 24416200-5 | Farmaciniai preparatai |

30 | 3006 | 24418000-7 | Patentuoti vaistai |

30 | 3002.90.9 | 24419200-6 | Antiseptikai |

30 | 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Medicininės cheminės medžiagos, išskyrus stomatologijos medžiagas |

30—34—38 | 3006[.2+.4]+3407+3822 | 24421100-2 | Reagentai |

30—38 | 3006+3822 | 24421140-4 | Diagnostiniams tikslams naudojami reagentai |

33 | 3307.4 | 24511100-0 | Patalpų oro gaivikliai |

40 | 4005+4006.9+4007—4010+ 4016.9 | 25120000-8 | Nevulkanizuoto ir vulkanizuoto kaučiuko gaminiai |

40 | 4005+4006.9 | 25121000-5 | Nevulkanizuoto kaučiuko gaminiai |

40 | 4007—4010+4016.9 | 25122000-2 | Vulkanizuoto kaučiuko gaminiai |

40 | 4007+4009 | 25122100-3 | Vulkanizuoto kaučiuko vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos |

40 | 4010+4016.9 | 25122200-4 | Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš vulkanizuoto kaučiuko |

40 | 4014 | 25122300-5 | Vulkanizuoto kaučiuko higienos ar farmacijos dirbiniai |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos ir dembliai |

40 | 4016.91 | 25122410-9 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Vulkanizuoto kaučiuko dembliai |

40 | 4008—4010+4016 | 25122500-7 | Vulkanizuoto kaučiuko formos |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100-4 | Surenkamieji nameliai |

73—74—76— 82—85 | 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Metalinės šiukšliadėžės |

84 | 8431[.43+.49] | 28850000-5 | Šulinio stogelis |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100-8 | Garo turbinos |

84 | 8406[.1+.8] | 29113100-5 | Garo turbinų dalys |

84 | 8424.3 | 29242473-3 | Hermetiški vandeniniai valymo aparatai |

84 | 8432.40.10 | 29314100-4 | Trąšų skirstytuvai |

84 | 8467[.1—.8]+8508[.1—.8] | 29450000-8 | Pneumatiniai ar varikliniai rankiniai įrankiai |

87 | 8710 | 29610000-8 | Tankai ir šarvuotos kovos mašinos |

87 | 8710 | 29611000-5 | Tankai |

87 | 8710 | 29611100-6 | Tankų dalys |

90 | 9023 | 30191200-6 | Didaktiniai įrenginiai |

90 | 9018+9022 | 33110000-4 | Introskopija |

90 | 9022 | 33111630-6 | Skanografai |

90 | 9018 | 33112000-8 | Echografija |

90 | 9018 | 33112300-1 | Echoencefalografas |

90 | 9018 | 33113000-5 | Medicininės paskirties skeneriai |

90 | 9019+9020 | 33155100-2 | Fizioterapijos prietaisai |

90 | 9021.9 | 33184310-9 | Širdies vožtuvai |

84 | 8419.2 | 33191000-5 | Sterilizacijos, dezinfekcijos ir higienos prietaisai |

84 | 8419.2 | 33191100-6 | Sterilizatorius |

84 | 9402.9 | 33192130-2 | Lovos su varikliais |

84 | 8713 | 33193121-3 | Invalidų kėdės su ratukais ir su varikliais |

90 | 9012.1 | 33261220-5 | Kompiuterinės tomografijos (CT) skeneris |

90 | 9012.1 | 33261230-8 | Kompiuterinės tomografijos (CAT) skeneris |

90 | 9012.1 | 33261260-7 | Introskopijos įranga |

90 | 9012.1 | 33261270-0 | Branduolinio magnetinio rezonanso skeneris |

90 | 9001+9002 | 33420000-0 | Poliarizuojančios medžiagos |

87 | 8712 | 34441000-0 | Dviračiai be variklio |

89 | 8903+8906.00[.1—.9] | 35121000-8 | Specializuoti laivai |

84 | 9403.60.3 | 36122400-6 | Vitrinos |

82 | 9207.10.5 | 36315100-3 | Sintezatoriai |

--------------------------------------------------

Top