Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0975

2003 m. birželio 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 975/2003, atidarantis tarifinę kvotą tuno konservų, kurių KN kodai yra 16041411, 16041418 ir 16042070, importui ir numatantis jos administravimą

OJ L 141, 7.6.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 259 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 259 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 117 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/975/oj

32003R0975Oficialusis leidinys L 141 , 07/06/2003 p. 0001 - 0002


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 975/2003

2003 m. birželio 5 d.

atidarantis tarifinę kvotą tuno konservų, kurių KN kodai yra 16041411, 16041418 ir 16042070, importui ir numatantis jos administravimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) 2001 m. lapkričio mėn. Bendrija, Tailandas ir Filipinai susitarė surengti konsultacijas, siekdamos ištirti, kaip smarkiai pažeidžiami teisėti Tailando ir Filipinų interesai po to, kai AKR valstybių kilmės tuno konservams imtas įgyvendinti lengvatinis tarifų režimas. Nepavykus priimti visoms šalims priimtino sprendimo, Bendrija, Tailandas ir Filipinai nusprendė šį klausimą perduoti spręsti tarpininkui. 2002 m. gruodžio 20 d. tarpininkas pateikė savo nuomonę, kurioje skelbiama, kad Bendrija turėtų 2003 m. atidaryti 25000 tonų palankiausią tarifinę kvotą, nustatant 12 % advaliorinę tarifinės kvotos normą.

(2) Norėdama išspręsti šį ilgalaikį klausimą, Bendrija nutarė priimti šį pasiūlymą. Todėl ribotam tuno konservų kiekiui reikėtų atidaryti papildomą tarifinę kvotą.

(3) Atskiroms šalims skirtas kvotos dalis reikėtų paskirstyti toms šalims, kurios yra ypač suinteresuotos tiekti tuno konservus, atsižvelgiant į kiekvienos iš jų pagal nepreferencines sąlygas reprezentatyviuoju laikotarpiu patiektus kiekius. Likusiąją kvotos dalį reikėtų skirti visoms kitoms šalims.

(4) Geriausias būdas optimaliam tarifinės kvotos panaudojimui užtikrinti yra paskirstyti ją chronologine tvarka pagal datas, kada buvo priimtos išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos.

(5) Siekiant, kad kvota būtų veiksmingai administruojama, reikėtų reikalauti, kad importuojant tuno konservus iš Tailando, Filipinų ir Indonezijos – svarbiausių tiekėjų ir kvotos gavėjų – būtų pateikiamas prekių kilmės pažymėjimas.

(6) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas priemones reikėtų priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [1],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2003 m. liepos 1 d. tuno konservams, kurių KN kodai yra 16041411 , 16041418 ir 16042070, kilusiems iš bet kurios šalies, nustatoma 12 procentų tarifo norma, atsižvelgiant į tarifinės kvotos, atidaromos pagal šį reglamentą, dydžių ribas.

2 straipsnis

Tarifinė kvota kasmet atidaroma pradiniam penkerių metų laikotarpiui. Pirmiesiems dvejiems metams jos dydis nustatomas taip:

- 25000 tonų nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d.

- 25750 tonų nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.

3 straipsnis

Tarifinė kvota paskirstoma į šias keturias dalis:

a) 52 % metinio dydžio kvota, kurios eilės numeris yra 09.2005, skiriama importuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra Tailandas;

b) 36 % metinio dydžio kvota, kurios eilės numeris yra 09.2006, skiriama importuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra Filipinai;

c) 11 % metinio dydžio kvota, kurios eilės numeris yra 09.2007, skiriama importuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra Indonezija;

d) 1 % metinio dydžio kvota, kurios eilės numeris yra 09.2008, skiriama importuojamiems produktams, kilusiems iš kitų trečiųjų šalių.

4 straipsnis

1. Tuno konservų, kuriems skiriama tarifinė kvota, kilmė nustatoma pagal Bendrijoje galiojančias nuostatas.

2. Tailandui, Filipinams ir Indonezijai paskirstyta tarifinės kvotos dalis, skiriama pagal 3 straipsnį, pateikus prekių kilmės pažymėjimą, atitinkantį Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 [2] 47 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Prekių kilmės pažymėjimai priimami tik jeigu produktai atitinka kilmės nustatymo kriterijus, nustatytus pagal Bendrijoje galiojančias nuostatas.

5 straipsnis

Komisija tarifinę kvotą administruoja pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius.

6 straipsnis

Reglamentas gali būti persvarstytas antraisiais metais po to, kai tarifinė kvota buvo atidaryta, siekiant kvotos dydį pritaikyti prie Bendrijos rinkos poreikių. Tačiau jeigu persvarstymas nebus užbaigtas likus trims mėnesiams iki 2005 m. birželio 30 d., kvota automatiškai pratęsiama kitiems metams, nustatant 25750 tonų dydį. Toliau tarifinė kvota reguliariai pratęsiama vieneriems metams, nustatant tą patį dydį, išskyrus, jeigu ne vėliau nei likus trims mėnesiams iki dabartinės kvotos uždarymo, būtų patvirtintas kitas dydis.

7 straipsnis

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės, įskaitant pakeitimus ir pataisymus, kuriuos padaryti reikalauja Kombinuotosios nomenklatūros ir TARIC pakeitimai, priimamos remiantis 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

8 straipsnis

1. Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas (toliau – Komitetas), įsteigtas pagal Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnį [3].

2. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas – trys mėnesiai.

3. Komitetas tvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2003 m. birželio 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Stratakis

[1] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[2] OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 881/2003 (OL L 134, 2003 5 29, p. 1).

[3] OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

--------------------------------------------------

Top