Help Print this page 

Document 32003L0017

Title and reference
2003 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/17/EB iš dalies keičianti Direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybėsTekstas svarbus EEE.
  • In force
OJ L 76, 22.3.2003, p. 10–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 144 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 144 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 46 - 55

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/17/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: ispanų kalba, danų kalba, vokiečių kalba, graikų kalba, anglų kalba, prancūzų kalba, italų kalba, nyderlandų kalba, portugalų kalba, suomių kalba, švedų kalba, islandų kalba, norvegų kalba
Dates
  • Date of document: 03/03/2003
  • Date of effect: 22/03/2003; įsigaliojimas paskelbimo data žr. str. 3
  • Date of transposition: 30/06/2003; vėliausiai žr. straipsnis 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba
  • Form: Direktyva
  • Addressee: Valstybės narės
  • Additional information: išplėsta į EEE 22005D0009, COD 2001/0107, direktyva, iš dalies pakeičianti, taikymas EEE
Relationship between documents
Text

32003L0017Oficialusis leidinys L 076 , 22/03/2003 p. 0010 - 0019


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/17/EB

2003 m. kovo 3 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3] ir atsižvelgdami į Taikinimo komiteto 2003 m. sausio 20 d. patvirtintą bendrą tekstą,

kadangi:

(1) Direktyvoje 98/70/EB [4] nustatyti tiekiamų į rinką degalų aplinkosauginiai rodikliai.

(2) Sutarties 95 straipsnyje numatyta, kad Komisija savo pasiūlymuose dėl vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo ir, inter alia, dėl sveikatos ir aplinkos apsaugos, remiasi aukšto lygio apsauga, ir kad Europos Parlamentas ir Taryba taip pat sieks šio tikslo.

(3) Direktyvą 98/70/EB numatyta peržiūrėti, kad būtų laikomasi Bendrijos oro kokybės standartų reikalavimų bei susijusių tikslų, ir kad būtų įtraukta papildomų rodiklių greta tų privalomų rodiklių, kurie jau nustatyti direktyvos III ir IV prieduose.

(4) Buvo nustatyta, kad sieros kiekio benzine ir dyzeliniuose degaluose (dyzeline) sumažinimas padeda siekti tų tikslų.

(5) Neigiamas sieros benzine ir dyzeliniuose degaluose (dyzeline) poveikis taikant išmetamųjų dujų apdorojimo katalizės būdu technologijas aiškiai nustatytas kelių transporto priemonėse ir vis labiau aiškėja ne keliais judančiose mašinose.

(6) Kelių transporto priemonėse vis plačiau taikomi kataliziniai išmetamųjų dujų apdorojimo įrenginiai, kad būtų laikomasi išmetimo ribų, nustatytų 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyvoje 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo [5] ir 1987 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyvoje 88/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis dėl transporto priemonių dyzelinių variklių skleidžiamų dujinių teršalų, suderinimo [6]. Atitinkamai, tikėtina, kad sumažintas sieros kiekis benzine ir dyzeliniuose degaluose (dyzeline) teršalų išmetimui turės didesnės įtakos, negu kitų degalų parametrų pakeitimas.

(7) Įdiegus degalus, kuriuose didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, pagerės kuro naudingumo koeficientas, pasiekiamas taikant naujas, kuriamas transporto priemonių technologijas, taip pat reikėtų ištirti tokių degalų poveikį, įdiegus juos ne keliais judančiose mašinose bei naudojant tokius degalus dabartinėse transporto priemonėse turėtų žymiai sumažėti įprastinių oro teršalų išmetimas. Šie teigiami veiksniai kompensuos padidėjusį CO2 išmetimą, kuris atsiranda gaminant benziną, kuriame mažiau sieros ir dyzelinius degalus (dyzeliną).

(8) Dėl to tikslinga nustatyti priemones, užtikrinančias degalų, kuriuose didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, įdiegimą ir pakankamumą. Šiuo atžvilgiu buvo įrodyta, kad siekiant greitai įdiegti geresnės kokybės degalus, atitinkančius nacionalinius poreikius ir prioritetus, bei sutrumpinti pereinamąjį laikotarpį, per kurį rinkoje platinami abiejų skirtingų kokybės lygių produktai, yra veiksmingos fiskalinės paskatos. Reikėtų remti ir skatinti atitinkamai nacionaliniu ir Bendrijos mastu taikyti fiskalines priemones.

(9) Bendras degalų, kuriuose didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, pakankamumas sudarys bazę automobilių gamintojams daryti tolesnę ženklią pažangą gerinant degalų naudingumo koeficientą naujose transporto priemonėse. Potencialus degalų, kuriuose didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, indėlis siekiant Bendrijos tikslo, kad vidutinis naujo automobilių parko išmetamo CO2 kiekis būtų 120 g/km, bus įvertintas 2003 m. patikslinant dabartinius automobilių gamintojų aplinkosaugos įsipareigojimus.

(10) Būtina užtikrinti, kad nuo 2005 m. sausio 1 d. atitinkamai subalansuotoje geografinėje bazėje galima būtų įsigyti pakankamai benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino), kuriuose didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, kad naujos transporto priemonės, kurioms reikalingi šie degalai, galėtų būti laisvoje apyvartoje, tuo pat metu užtikrinant, kad sumažėjęs CO2 išmetimas iš naujų transporto priemonių nusvertų papildomą šių dujų išmetimą, susijusį su tokių degalų gamyba.

(11) Visiška benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino), kuriuose didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, skverbtis turėtų būti numatyta nuo 2009 m. sausio 1 d., kad degalų apdirbamosios pramonės įmonės turėtų pakankamai laiko padaryti būtinas investicijas pritaikydamos savo gamybos planus. Be to, nuo 2009 m. sausio 1 d. visiškai įdiegus benziną ir dyzelinius degalus (dyzelino), kuriuose didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, sumažės tradicinių teršalų išmetimas iš esamo transporto priemonių parko, dėl to pagerės oro kokybė, taip pat bus užtikrinta, kad nepadidės bendra šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. Dėl to būtina patvirtinti šią datą dyzeliniams degalams (dyzelinui) ne vėliau kaip 2005 m. gruodžio 31 d.

(12) Norint apsaugoti žmonių sveikatą ir (arba) aplinką konkrečiose aglomeracijose arba tam tikrose ekologiškai ar aplinkosaugos požiūriu jautriose zonose, kur yra ypatingų taršos problemų, valstybėms narėms reikėtų leisti šioje direktyvoje nustatyta tvarka reikalauti, kad degalai būtų tiekiami į rinką tik tada, jeigu jie atitinka griežtesnius negu šioje direktyvoje nustatyti aplinkosauginius rodiklius, susijusius su atitinkamais teršalais. Ši tvarka suteikia leidžiančią nukrypti nuostatą nuo informavimo tvarkos, nustatytos 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką ir informacinės visuomenės paslaugų teikimo taisykles [7].

(13) Išmetimas iš variklių, įmontuotų ne keliais judančiose mašinose bei žemės ir miškų ūkio traktoriuose, turi atitikti ribas, nustatytas 1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo [8] ir 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių [9]. Ar bus laikomasi šių ribų, vis labiau priklausys nuo šiuose varikliuose naudojamo gazolio kokybės, taigi svarbu į Direktyvą 98/70/EB įtraukti tokių degalų sąvoką.

(14) Tikslinga numatyti vienodą degalų kokybės kontrolės sistemą ar nacionalines sistemas, kurios užtikrintų lygiaverčio patikimumo rezultatus, ir atskaitomybės sistemas, kad galima būtų įvertinti, kaip laikomasi privalomų aplinkosauginių degalų kokybės rodiklių.

(15) Turėtų būti nustatyta tvarka, kurios laikantis būtų atnaujinami nustatymo metodai, taikomi užtikrinti tam, kad būtų laikomasi privalomų degalų kokybės rodiklių.

(16) Pagal 1999 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [10], turėtų būti patvirtintos priemonės, būtinos įgyvendinti Direktyvą 98/70/EB.

(17) Turėtų būti numatyta nuostata dėl Direktyvos 98/70/EB nuostatų patikslinimo atsižvelgiant į naujus Bendrijos teisės aktus dėl oro kokybės ir susijusius aplinkosaugos tikslus, pvz., poreikį propaguoti alternatyvius degalus, tarp jų ir biokurą, naujų taršos mažinimo technologijų kūrimą ir metalo priedų poveikį bei kitus aktualius jų eksploatacinių savybių klausimus, ir patvirtinti, ar nustatyti datą, nuo kurios būtų visiškai įdiegti dyzeliniai degalai (dyzelinas), kuriuose didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, taip užtikrinant, kad nepadidėtų bendra šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija.

(18) Turėtų būti atlikta išsami alternatyvių degalų, įskaitant biokurą, analizė taip pat ištiriant ir konkrečių teisės aktų būtinybę.

(19) Valstybės narės turi nustatyti taisykles, pagal kurias būtų taikomos nuobaudos už Direktyvos 98/70/EB nuostatų pažeidimus ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi.

(20) Dėl to Direktyvą 98/70/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 98/70/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnis pakeičiamas taip:

"2 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje:

1. "Benzinas"; – tai bet kuri laki alyva, skirta naudoti transporto priemonėse su kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliais, įtraukta į Kombinuotosios nomenklatūros kodus 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 ir 27101159 [11].

2. "Dyzeliniai degalai"; – tai gazoliai, įtraukti į Kombinuotosios nomenklatūros kodą 27101941 [12] ir naudojami savaeigėse transporto priemonėse, kaip nurodoma Direktyvose 70/220/EEB ir 88/77/EEB.

3. "Gazoliai, skirti naudoti ne keliais judančiose mašinose bei žemės ir miškų ūkio traktoriuose"; – tai bet koks naftos produktas, įtrauktas į Kombinuotosios nomenklatūros kodus 27101941 ir 27101945 [13], skirtas naudoti varikliuose, nurodytuose Direktyvose 97/68/EB [14] ir 2000/25/EB [15].

4. "Atokiausi regionai"; – tai Prancūzija, kai kalbama apie Prancūzijos užjūrio departamentus, Portugalija, kai kalbama apie Azorus ir Maderą, ir Ispanija, kai kalbama apie Kanarų salas.

Valstybėse narėse, kuriose yra arktinis klimatas ar būna atšiaurios žiemos, didžiausias 65 % distiliacijos taškas 250 °C temperatūroje dyzeliniams degalams ir gazoliams gali būti pakeistas didžiausiu 10 % (tūris/tūris) distiliacijos tašku 180 °C temperatūroje.";

2. 3 straipsnio 2 dalyje pridedami tokie punktai:

"d) Nepažeisdamos c punkto nuostatų, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad reikiamu laiku ir ne vėliau negu nuo 2005 m. sausio 1 d. jų teritorijoje būtų prekiaujama bešviniu benzinu, kuriame didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg. Valstybės narės užtikrina, kad tokio bešvinio benzino būtų tinkamai subalansuotoje geografinėje bazėje ir kad jis visais kitais aspektais atitiktų III priede nustatytus rodiklius.

Tačiau valstybės narės gali atokiausiems regionams numatyti specifines benzino, kuriame didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, įdiegimo nuostatas. Valstybės narės, kurios naudojasi šia nuostata, atitinkamai praneša Komisijai. Komisija parengia gaires, kad rekomenduotų tai, kas šiame punkte sudaro pakankamumą atitinkamai subalansuotoje geografinėje bazėje.

e) Ne vėliau kaip iki 2009 m. sausio 1 d. valstybės narės užtikrina, kad bešviniu benzinu būtų galima prekiauti jų teritorijoje tik tada, jeigu jis atitinka III priede nustatytus aplinkosauginius rodiklius, išskyrus sieros kiekiui, kuris neturi viršyti 10 mg/kg.";

3. 4 straipsnyje:

a) 1 dalyje pridedami tokie punktai:

"d) Nepažeisdamos c punkto nuostatų, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad reikiamu laiku ir ne vėliau kaip nuo 2005 m. sausio 1 d. jų teritorijoje būtų prekiaujama dyzeliniais degalais (dyzelinu), kuriame didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg. Valstybės narės užtikrina, kad tokių dyzelinių degalų (dyzelinų) būtų tinkamai subalansuotoje geografinėje bazėje, ir kad jie visais kitais aspektais atitiktų IV priede nustatytus rodiklius.

Tačiau valstybės narės gali atokiausiems regionams numatyti specifines dyzelinių degalų (dyzelinų), kuriuose didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, įdiegimo nuostatas. Valstybės narės, kurios naudojasi šia nuostata, atitinkamai praneša Komisijai.

e) Ne vėliau kaip iki 2009 m. sausio 1 d. valstybės narės užtikrina, kad pagal 9 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas dyzeliniais degalais (dyzelinu) prekiauti jų teritorijoje būtų galima tik tada, jeigu jie atitinka IV priede nustatytus aplinkosauginius rodiklius, išskyrus sieros kiekiui, kuris neturi viršyti 10 mg/kg.";

b) pridedama tokia dalis:

"5. Valstybės narės užtikrina, kad ne keliais judančiose mašinose ir žemės bei miškų ūkio traktoriuose naudoti skirtuose gazoliuose, kuriais prekiaujama jų teritorijoje, sieros būtų mažiau kaip 2000 mg/kg. Vėliausiai nuo 2008 m. sausio 1 d. didžiausias leistinas sieros kiekis ne keliais judančiose mašinose ir žemės bei miškų ūkio traktoriuose naudoti skirtuose gazoliuose turi būti 1000 mg/kg. Tačiau valstybės narės gali nustatyti žemesnę ribą arba tokį patį sieros kiekį, kuris šioje direktyvoje nustatytas dyzeliniams degalams (dyzelinui).";

4. 6 straipsnyje:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Nukrypdama nuo 3, 4 ir 5 straipsnių ir laikydamasi Sutarties 95 straipsnio 10 dalies, valstybė narė gali imtis priemonių reikalaudama, kad konkrečiose jos teritorijos zonose degalais būtų prekiaujama tik tuo atveju, jeigu jie atitinka griežtesnius negu šioje direktyvoje nustatytus aplinkosauginius rodiklius, taikomus visam transporto priemonių parkui ar jo daliai, saugant gyventojų sveikatą konkrečioje tos valstybės narės aglomeracijoje arba saugant aplinką tam tikroje tos valstybės narės ekologiškai ar aplinkosaugos požiūriu jautrioje zonoje, jeigu dėl atmosferos ar požeminio vandens taršos atsiranda arba gali pagrįstai atsirasti didelių ir nuolat pasikartojančių problemų, susijusių su žmonių sveikata arba aplinka.";

b) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Suinteresuotos valstybės narės pateikia Komisijai svarbius atitinkamos aglomeracijos ar zonos aplinkos apsaugos duomenis ir pasiūlytų priemonių numatomą poveikį aplinkai.";

c) 7 ir 8 dalys išbraukiamos;

5. 8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

Atitikties kontrolė ir ataskaitos

1. Valstybės narės kontroliuoja, kad benzinas ir dyzeliniai degalai (dyzelinas) atitiktų 3 ir 4 straipsnių reikalavimus, remiantis Europos standartuose EN 228:1999 ir EN 590:1999 nurodytais analizės metodais.

2. Valstybės narės, laikydamosi atitinkamo Europos standarto reikalavimų įveda degalų kokybės kontrolės sistemą. Gali būti leista naudoti ir alternatyvią degalų kokybės kontrolės sistemą, su sąlyga, kad tokia sistema užtikrina lygiaverčio patikimumo rezultatus.

3. Valstybės narės iki kiekvienų metų birželio 30 d. pateikia praėjusių kalendorinių metų valstybės degalų kokybės duomenų ataskaitą. Pirma ataskaita pateikiama iki 2002 m. birželio 30 d. Nuo 2004 m. sausio 1 d. šios ataskaitos forma turi atitikti aprašytąją atitinkamame Europos standarte. Be to, valstybės narės praneša bendrą jų teritorijoje parduotą bešvinio benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino), kuriuose esančios sieros didžiausias kiekis neviršijo 10 mg/kg, kiekį. Taip pat valstybės narės kasmet pateikia ataskaitą apie jų teritorijoje parduodamo benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino), kuriuose sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, pakankamumą atitinkamai subalansuotoje geografinėje bazėje.

4. Komisija užtikrina, kad pagal šio straipsnio 3 dalį pateikta informacija nedelsiant, tinkamu būdu būtų prieinama. Komisija kasmet, o pirmą kartą – iki 2003 m. gruodžio 31 d., skelbia ataskaitą apie faktinę degalų kokybę įvairiose valstybėse narėse ir geografinį degalų, kuriuose didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, paplitimą, siekdama pateikti degalų kokybės duomenų įvairiose valstybėse narėse apžvalgą.";

6. 9 straipsnis pakeičiamas taip:

"9 straipsnis

Peržiūrėjimas

1. Ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 31 d. Komisija peržiūri III ir IV prieduose nurodytus degalų rodiklius, išskyrus sieros kiekį, ir, prireikus, pasiūlo pakeitimų, atitinkančių esamus ir būsimus Bendrijos teisės aktų reikalavimus dėl teršalų išmetimo iš transporto priemonių ir oro kokybės bei susijusių tikslų. Visų pirma Komisija apsvarsto:

a) visiško dyzelinių degalų (dyzelino), kuriuose didžiausias sieros kiekis neviršija 10 mg/kg, įdiegimo galutinės datos bet kokių pakeitimų būtinybę, siekiant užtikrinti, kad nepadidėtų bendra šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. Šios analizės metu turi būti atsižvelgta į naftos perdirbimo technologijų plėtrą, numatomus transporto priemonių patobulinimus, dėl kurių taupomi degalai, bei naujų, degalų ekonomiškumą gerinančių technologijų įdiegimo transporto priemonių parke spartą;

b) naujų Bendrijos teisės aktų, nustatančių oro kokybės standartus tokioms medžiagoms, kaip policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, padarinius;

c) 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyvos 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore [16] 10 straipsnyje aprašyto peržiūros rezultatus;

d) Japonijos [17], Korėjos [18] ir Europos [19] automobilių gamintojų įvairių įsipareigojimų mažinti degalų sunaudojimą ir anglies dioksido išmetimą naujuose lengvuosiuose automobiliuose, atsižvelgiant į šia direktyva įvestus degalų kokybės pakeitimus ir atliktą pažangą siekiant Bendrijos tikslo, kad vidutinės transporto priemonės CO2 išmetimo kiekis būtų 120 g/km, peržiūros rezultatus;

e) 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurą vartojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 88/77/EEB [20] 7 straipsnyje reikalaujamo peržiūros rezultatus ir privalomų NOx išmetimo standartų sunkiųjų transporto priemonių varikliams patvirtinimą;

f) naujų taršos mažinimo technologijų veiksmingumą ir metalo priedų poveikį bei kitus aktualius jų eksploatacinių savybių klausimus, taip pat tarptautinėms degalų rinkoms įtakos turinčią raidą;

g) poreikį skatinti alternatyvių degalų, įskaitant biokurą, įdiegimą, taip pat ir poreikį keisti kitus tiek įprastinių, tiek alternatyvių degalų rodiklių parametrus, pavyzdžiui, šioje direktyvoje nustatytų didžiausių benzino lakumo ribų pakeitimus, reikalingus jas taikant bioetanolio ir benzino mišiniams, bei visus kitus tolesnius standarto EN 228:1999 pakeitimus.

2. Svarstydama savo pasiūlymą dėl išmetimo slėginio uždegimo varikliams, naudojamiems ne keliais judančiose priemonėse, kito etapo, Komisija lygiagrečiai nustato reikalaujamą degalų kokybę. Tai atlikdama, Komisija atsižvelgia į išmetimų šiame sektoriuje reikšmę, bendrą teigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, galimą griežtesnių sieros kiekio ribų, negu dabar nustatytos degalams, naudojamiems slėginio uždegimo varikliuose, skirtuose ne keliais judančioms priemonėms, padarinius valstybėse narėse, o tada suderina atitinkamus degalų kokybės reikalavimus ne keliais judančioms priemonėms su kelių transporto sektoriuje iki tam tikros datos – šiuo metu manoma, kad tai bus 2009 m. sausio 1 d., tačiau Komisija ją turi patvirtinti ar pakeisti savo 2005 m. peržiūroje.

3. Be šio straipsnio 1 dalies nuostatų, Komisija, inter alia, gali teikti:

- pasiūlymus, kuriuose būtų atsižvelgta į konkrečią parkų padėtį ir būtinybę nustatyti jų naudojamų specialių degalų kokybės rodiklių normas,

- pasiūlymus, kuriuose būtų nustatytos suskystintų naftos dujų, gamtinių dujų ir biokuro kokybės rodiklių normos.";

7. Įterpiamas toks straipsnis:

"9a straipsnis

Nuobaudos

Valstybės narės nustato nuobaudas, taikytinas pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas vadovaujantis šia direktyva. Šios nuobaudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.";

8. 10 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"1. I ir III prieduose nurodytiems parametrams taikytini matavimo metodai yra analizės metodai, nustatyti Europos standarte EN 228:1999. II ir IV prieduose nurodytiems parametrams taikytini matavimo metodai yra analizės metodai, nustatyti Europos standarte EN 590:1999. Valstybės narės gali patvirtinti analizės metodus, atitinkamai nurodytus standartų EN 228:1999 ar EN 590:1999 pakaitaluose, jeigu gali būti įrodyta, kad tokie metodai yra ne mažesnio tikslumo ir ne mažesnio preciziškumo laipsnio negu tie analizės metodai, kuriuos jie pakeičia. Jeigu būtina leistinus analizės metodus suderinti su technikos pažanga, pakeitimus gali priimti Komisija 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.";

9. 11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda laikantis Direktyvos 96/62/EB [21] 12 straipsnio įsteigtas Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [22], 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.";

10. I – IV priedai pakeičiami šios direktyvos priedo tekstu.

2 straipsnis

Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2003 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės taiko šias priemones nuo 2004 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. kovo 3 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.-A. Tsochatzopoulos

[1] OL C 213 E, 2001 7 31, p. 255.

[2] OL C 36, 2002 2 8, p. 115.

[3] 2001 m. lapkričio 29 d. pateikta Europos Parlamento nuomonė (OL C 153 E, 2002 6 27, p. 253). 2002 m. balandžio 15 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 145 E, 2002 6 18, p. 71) ir 2002 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje). 2003 m. sausio 30 d. Europos Parlamento sprendimas ir 2003 m. vasario 6 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 350, 1998 12 28, p. 58. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2000/71/EB (OL L 287, 2000 11 14, p. 46).

[5] OL L 76, 1970 4 6, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/100/EB (OL L 16, 2002 1 18, p. 32).

[6] OL L 36, 1988 2 9, p. 33. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/27/EB (OL L 107, 2001 4 18, p. 10).

[7] OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

[8] OL L 59, 1998 2 27, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/63/EB (OL L 227, 2001 8 23, p. 41).

[9] OL L 173, 2000 7 12, p. 1.

[10] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[11] Šių KN kodų numeracija tokia, kaip nurodyta BMT, su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2031/2001 (OL L 279, 2001 10 23, p.1).

[12] Šių KN kodų numeracija tokia, kaip nurodyta BMT, su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2031/2001 (OL L 279, 2001 10 23, p.1).

[13] Šių KN kodų numeracija tokia, kaip nurodyta BMT, su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2031/2001 (OL L 279, 2001 10 23, p.1).

[14] OL L 59, 1998 2 27, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/63/EB (OL L 227, 2001 8 23, p. 41).

[15] OL L 173, 2000 7 12, p. 1.

[16] OL L 163, 1999 6 29, p. 41. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2001/744/EB (OL L 278, 2001 10 23, p. 35).

[17] OL L 100, 2000 4 20, p. 57.

[18] OL L 100, 2000 4 20, p. 55.

[19] OL L 40, 1999 2 13, p. 49.

[20] OL L 44, 2000 2 16, p. 1.

[21] OL L 296, 1996 11 21, p. 55.

[22] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

1 PRIEDAS

TIEKIAMŲ Į RINKĄ DEGALŲ, NAUDOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONĖSE SU KIBIRKŠTINIO UŽDEGIMO VARIKLIAIS, APLINKOSAUGINIAI RODIKLIAI

Rūšis: benzinas

Parametras | Vienetas | Ribinė vertė |

Min. | Maks. |

Oktaninis skaičius, nustatytas tiriamuoju metodu | 95 | – |

Oktaninis skaičius, nustatytas varikliniu metodu | | 85 | – |

Garų slėgis vasaros laikotarpiui | kPa | – | 60,0 |

Distiliacija: | | | |

garavimas esant 100 °C | % v/v | 46,0 | – |

garavimas esant 150 °C | % v/v | 75,0 | – |

Angliavandenilių analizė: | | | |

-alkenai | % v/v | – | 18,0 |

-aromatinės medžiagos | % v/v | – | 42,0 |

-benzenas | % v/v | – | 1,0 |

Deguonies kiekis | % m/m | – | 2,7 |

Prisotinti deguonies: | | | |

-metanolis (turi būti pridėta stabilizatorių) | % v/v | – | 3 |

-etanolis (gali prireikti stabilizatorių) | % v/v | – | 5 |

-izopropilo alkoholis | % v/v | – | 10 |

-tretinis butilo alkoholis | % v/v | – | 7 |

-izobutilo alkoholis | % v/v | – | 10 |

-eteriai, kurių vienoje molekulėje 5 ar daugiau anglies atomų | % v/v | – | 15 |

-kiti, prisotinti deguonies | % v/v | – | 10 |

Sieros kiekis | mg/kg | – | 150 |

Švino kiekis | g/l | – | 0,005 |

Parametras | Vienetas | Ribinė vertė |

Min. | Maks. |

Cetaninis skaičius | 51,0 | – |

Tankis esant 15 °C | kg/m3 | – | 845 |

Distiliacija: | | | |

–esant 95 % taškui | oC | – | 360 |

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | % m/m | – | 11 |

Sieros kiekis | mg/kg | – | 350 |

Parametras | Vienetas | Ribinė vertė |

Min. | Maks. |

Oktaninis skaičius, nustatytas tiriamuoju metodu | 95 | — |

Oktaninis skaičius, nustatytas varikliniu metodu | | 85 | — |

Garų slėgis vasaros laikotarpiui | kPa | — | 60,0 |

Distiliacija: | | | |

garavimas esant 100oC | % v/v | 46,0 | — |

garavimas esant 150oC | % v/v | 75,0 | — |

Angliavandenilių analizė: | | | |

—alkenai | % v/v | — | 18,0 |

—aromatinės medžiagos | % v/v | — | 35,0 |

—benzenas | % v/v | — | 1,0 |

Deguonies kiekis | % m/m | — | 2,7 |

Prisotinti deguonies: | | | |

—metanolis (turi būti pridėta stabilizatorių) | % v/v | — | 3 |

—etanolis (gali prireikti stabilizatorių) | % v/v | — | 5 |

—izopropilo alkoholis | % v/v | — | 10 |

—tretinis butilo alkoholis | % v/v | — | 7 |

—izobutilo alkoholis | % v/v | — | 10 |

—eteriai, kurių vienoje molekulėje 5 ar daugiau anglies atomų | % v/v | — | 15 |

—kiti, prisotinti deguonies | % v/v | — | 10 |

Sieros kiekis | mg/kg | — | 50 |

mg/kg | — | 10 |

Švino kiekis | g/l | — | 0,005 |

Parametras | Vienetas | Ribinė vertė |

Min. | Maks. |

Cetaninis skaičius | 51,0 | — |

Tankis esant 15oC | kg/m3 | — | 845 |

Distiliacija: | | | |

—esant 95 % taškui | oC | — | 360 |

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | % m/m | — | 11 |

Sieros kiekis | mg/kg | — | 50 |

mg/kg | — | 10 |

--------------------------------------------------

Top