Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0887

2002 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2002/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Japonijos (pranešta dokumentu Nr. C (2002) 4348)

OJ L 309, 12.11.2002, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 350 - 354
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 350 - 354
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 350 - 354
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 350 - 354
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 350 - 354
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 350 - 354
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 350 - 354
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 350 - 354
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 350 - 354
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 130 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 130 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 140 - 144

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 27/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/887/oj

32002D0887Oficialusis leidinys L 309 , 12/11/2002 p. 0008 - 0012


Komisijos sprendimas

2002 m. lapkričio 8 d.

leidžiantis nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2002/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Japonijos

(pranešta dokumentu Nr. C (2002) 4348)

(2002/887/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų medžiagų įvežimo į Bendriją ir jų išplitimo joje [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/36/EB [2], ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės prašymą,

kadangi:

(1) Remiantis Direktyvos 2000/29/EB nuostatomis, Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę ne iš Europos šalių, iš esmės neturi būti įvežami į Bendriją. Tačiau Direktyva 2000/29/EB leidžia nukrypti nuo šios taisyklės, jei nustatoma, kad nėra kenksmingo organizmo įvežimo pavojaus.

(2) Dėl to, kad nuo 1993 m. Komisijos sprendimu 93/452/EEB [3] buvo leidžiama ribotą laiką ir laikantis konkrečių reikalavimų taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas nuo kai kurių Direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Japonijoje išvestų Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų. Tai buvo padaryta Komisijai su Japonija pasikeitus informacija ir taip atsiradus galimybei nustatyti, kad, laikantis nurodytų reikalavimų, nėra pavojaus su importuojamais minimais augalais įvežti kenksmingus organizmus.

(3) Šis leidimas turėtų būti pratęstas, nes jį pagrindžiančios aplinkybės tebegalioja, o naujos informacijos, kuri skatintų konkrečių reikalavimų persvarstymą, nėra.

(4) Todėl, taikant konkrečius reikalavimus, turėtų būti leidžiama ribotą laiką taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas.

(5) Sprendimą 93/452/EEB reikėtų atitinkamai panaikinti.

(6) Šio sprendimo reguliuojamą leidimą reikėtų panaikinti, jei nustatoma, kad kenksmingų organizmų įvežimui sustabdyti nepakanka konkrečių reikalavimų arba jei jų nesilaikoma.

(7) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo Direktyvos 2000/29/EB 4 straipsnio 1 dalies dėl tos direktyvos III priedo A dalies 1 punkte nurodytų draudimų Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalams iš Japonijos, išskyrus vaisius ir sėklas.

Kad būtų suteikta teisė taikyti šią nukrypti leidžiančią nuostatą, Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, be Direktyvos 2000/29/EB I bei II priede ir IV priedo A dalies I skirsnio 43 punkte nustatytų reikalavimų dar turi atitikti ir šio sprendimo priede nustatytus reikalavimus.

2 straipsnis

Valstybės narės iki 2003 m. rugpjūčio 1 d. ir 2004 m. rugpjūčio 1 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie pagal šį sprendimą iki tos dienos importuotus kiekius ir išsamią techninę ataskaitą apie priedo 10 punkte nurodytu karantino laikotarpiu atliktą šių augalų patikrinimą ir (arba) bandymus.

Visos valstybės narės, kuriose pasodinti augalai, išskyrus importuojančią, iki 2003 m. rugpjūčio 1 d. ir 2004 m. rugpjūčio 1 d. dar turi pateikti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms išsamią techninę ataskaitą apie minėtų augalų, įvežtų iki tos dienos, patikrinimą ir (arba) tyrimus, atliktus priedo 10 punkte nurodytu karantino laikotarpiu.

3 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas pagal šio sprendimo nuostatas į jų teritoriją įvežtas siuntas, kurios, kaip vėliau buvo nustatyta, neatitiko jame nustatytų reikalavimų.

4 straipsnis

1 straipsnyje minėtas leidžiančias nukrypti nuostatas valstybės narės gali taikyti augalams, importuotiems į Bendriją šiais laikotarpiais:

Augalai | Laikotarpis |

Pinus: | 2003 m. sausio 1 d.–2004 m. gruodžio 31 d. |

Chamaecyparis: | 2003 m. sausio 1 d.–2004 m. gruodžio 31 d. |

Juniperus: | 2002 m. lapkričio 15 d.–2003 m. kovo 31 d. ir 2003 m. lapkričio 1 d.–2004 m. kovo 31 d. |

5 straipsnis

Nuo 2003 m. sausio 1 d. panaikinamas Sprendimas 93/452/EEB.

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2002 m. lapkričio 15 d.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

[2] OL L 116, 2002 5 3, p. 16.

[3] OL L 210, 1993 8 21, p. 29.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Konkretūs reikalavimai, taikytini Japonijoje išvestiems augalams, kuriems taikoma šio sprendimo 1 straipsnyje numatyta leidžianti nukrypti nuostata

1. Tai natūralūs arba dirbtiniu būdu išvesti mažaūgiai Chamaecyparis Spach genties, Juniperus L. genties, o Pinus L. genties atveju – arba grynai Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) augalai arba tos rūšys, įskiepytos į Pinus rūšies, išskyrus Pinus parviflora Sieb. & Zucc, šakniastiebį. Pastaruoju atveju šakniastiebis turi būti be ūglių.

2. Bendras augalų kiekis neturi viršyti tų kiekių, kuriuos nustatė importuojanti valstybė narė, atsižvelgdama į turimas karantino patalpas.

3. Prieš eksportuojant augalus į Europos bendriją, jie ne mažiau kaip dvejus metus iš eilės auginami, laikomi ir formuojami oficialiai įregistruotuose daigynuose, kuriems taikomas oficialiai prižiūrimas kontrolės režimas. Kasmet ne vėliau kaip iki spalio 31 d. Komisijai pateikiami metiniai įregistruotų daigynų sąrašai. Tie sąrašai tuoj pat perduodami valstybėms narėms. Juose nurodomas kiekviename daigyne auginamų augalų, laikomų tinkamais siųsti į Bendriją šiame sprendime nustatytomis sąlygomis, kiekis.

4. Kas dėl Juniperus augalų, ne mažiau kaip šešis kartus per metus atitinkamais intervalais turi būti oficialiai patikrinti Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. ir Pyrus L. genties augalai, paskutiniuosius dvejus metus prieš juos išsiunčiant auginti pirmiau minėtuose natūralių arba dirbtinai išveistų mažaūgių augalų daigynuose arba netoliese, siekiant nustatyti atitinkamus kenksmingus organizmus. Kas dėl Chamaecyparis ir Pinus augalų, ne mažiau kaip šešis kartus per metus atitinkamais intervalais Chamaecyparis Spach ir Pinus L. genčių augalai turi būti oficialiai patikrinti, ar juose nėra atitinkamų kenksmingų organizmų.

Kenksmingi organizmai yra šie:

a) Juniperus augalams:

i) Aschistonyx eppoi Inouye,

ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada ir G. yamadae Miyabe ex Yamada,

iii) Oligonychus perditus Pritchard et Baker,

iv) Popillia japonica Newman,

v) visi kiti kenksmingi organizmai, kurių Bendrijoje nepasitaikė;

b) Chamaecyparis augalams:

i) Popillia japonica Newman,

ii) visi kiti kenksmingi organizmai, kurių Bendrijoje nepasitaikė;

c) Pinus augalams:

i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.,

ii) Cercoseptoria pini densifolorae (Hori & Nambu) Deighton,

iii) Coleosporimu paederia,

iv) Coleosporium phellodendri Komr,

v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai,

vi) Dendrolimus spectabilis Butler,

vii) Monochamus spp. (neeuropinis),

viii) Peridermium kurilense Dietel,

ix) Popillia japonica Newman,

x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,

xi) visi kiti kenksmingi organizmai, kurių Bendrijoje nepasitaikė;

Šių patikrinimų metu augaluose neturi būti rasta pirmiau minėtų kenksmingų organizmų. Užsikrėtę augalai turi būti pašalinti. Likusieji – veiksmingai apdoroti.

5. Pagal 4 punktą atliktų patikrinimų metu aptikus 4 punkte išvardytus kenksmingus organizmus būtina oficialiai užregistruoti, o įrašus pateikti Komisijai jos prašymu. Aptikus bet kuriuos kenksmingus organizmus, daigynai netenka 3 punkte nurodyto statuso. Apie tai nedelsiant pranešama Komisijai. Tokiais atvejais registracija atnaujinama tik kitais metais.

6. Bendrijai skirti augalai bent jau 3 punkte nurodytam laikotarpiui:

a) bent tuo pačiu laikotarpiu sodinami į puodus, kurie laikomi ant lentynų ne mažiau kaip 50 cm aukštyje nuo žemės arba ant grindų, į kurias negali prasiskverbti nematodai, gerai užlaikomas ir be lūženų;

b) 4 punkte nurodytų patikrinimų metu juose neturi būti rasta tame pačiame punkte išvardytų svarbių kenksmingų organizmų ir juos neturėjo paveikti 5 punkte minimos priemonės;

c) jei jie priskiriami Pinus L. genčiai ir tada, kai buvo paskiepytas Pinus rūšies, išskyrus Pinus parviflora Sieb. & Zucc., šakniastiebis, tas šakniastiebis turi būti iš šaltinių, oficialiai patvirtintų kaip sveika medžiaga;

d) gali būti atpažįstamas iš žymos, kuri kiekvienam atskiram augalui yra vis kitokia ir apie kurią pranešta Japonijos valstybinei augalų apsaugos organizacijai, ir pagal kurią galima identifikuoti įregistruotą daigyną bei pasodinimo į puodą metus.

7. Japonijos oficiali augalų apsaugos organizacija užtikrina galimybę identifikuoti augalus nuo jų išvežimo iš daigyno dienos iki pakrovimo eksportavimui užplombuodama transporto priemones arba imdamasi atitinkamų alternatyvių priemonių..

8. Augalai ir prie jų prikibęs arba su jais susijęs augi(ni)mo substratas, toliau – medžiaga, turi turėti fitosanitarinį sertifikatą, Japonijos išduotą pagal Direktyvos 2000/29/EB 7 straipsnį, remiantis tos direktyvos 6 straipsnyje nustatytu patikrinimu, ypač dėl atitinkamų kenksmingų organizmų nebuvimo bei 1–7 punktuose išdėstytais reikalavimus.

Sertifikate nurodoma:

a) įregistruoto daigyno pavadinimas arba pavadinimai;

b) 6 punkte nurodyti ženklai, leidžiantys identifikuoti įregistruotą daigyną, ir pasodinimo į puodus metai;

c) paskutinio prieš išsiuntimą atlikto apdorojimo detalės;

d) skiltyje "Papildoma deklaracija" – nuoroda "Ši siunta atitinka Sprendime 2002/887/EB nustatytus reikalavimus".

9. Prieš įveždamas į valstybę narę, importuotojas atsakingoms oficialioms institucijoms apie kiekvieną įvežimą iš anksto perduoda šią išsamią informaciją, t. y. nurodo:

a) medžiagos rūšį;

b) kiekį;

c) deklaruotą įvežimo dieną;

d) oficialiai patvirtintą vietą, kur augalai bus laikomi, po įvežimo jiems taikant 10 punkte nurodytą karantiną.

Prieš įvežimą importuotojai oficialiai informuojami apie 1–12 punktuose nustatytus reikalavimus.

10. Prieš atiduodant naudoti medžiagą, įvežus jai taikomas oficialus karantino laikotarpis: ne mažiau kaip trys mėnesiai aktyvaus augimo – Pinus ir Chamaecyparis augalams ir aktyvaus augimo laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. – Juniperus augalams, ir karantino metu medžiagoje neturi būti rasta jokių atitinkamų kenksmingų organizmų. Ypač svarbu išsaugoti 6 punkto d papunktyje nurodytą kiekvieno augalo ženklą.

11. Įvežtiems augalams 10 punkte minimą karantiną:

a) prižiūri atitinkamos valstybės narės atsakingosios valstybinės institucijos, o vykdo oficialiai patvirtintas ir apmokytas personalas, kuriam gali padėti Direktyvos 2000/29/EB 21 straipsnyje minimi ekspertai ten pat nurodyta tvarka;

b) jis vykdomas oficialiai patvirtintoje vietoje, turinčioje atitinkamą įrangą, kurios pakanka taip kontroliuoti kenksmingus organizmus ir medžiagą, kad nekiltų net menkiausias kenksmingų organizmo išplitimo pavojus;

c) jis taikomas kiekvienai atskirai medžiagos daliai:

i) atvežus vizualiai, o po to reguliariais intervalais, atsižvelgiant į medžiagos rūšį ir jos keitimąsi karantino laikotarpiu, tikrinama dėl i kenksmingų organizmų arba bet kurio jų sukeltų požymių;

ii) atitinkamai tiriamas kiekvienas vizualaus patikrinimo metu pastebėtas požymis, siekiant nustatyti šį požymį sukėlusį kenksmingą organizmą.

12. Oficialiai prižiūrint tuoj pat sunaikinama kiekviena siunta su medžiaga, kurioje 10 punkte minimo karantino laikotarpiu buvo aptikti atitinkami kenksmingi organizmai.

13. Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie 10 punkte minimo karantino laikotarpiu patvirtintus užkrėtimo kenksmingais organizmais atvejus. Tokiais atvejais atitinkamas Japonijos daigynas netenka 3 punkte nurodyto statuso. Komisija nedelsdama apie tai praneša Japonijai.

14. Medžiagos, kurioms importuojančioje valstybėje narėje po įvežimo buvo taikomas 10 punkte nurodytas karantinas ir kuriose karantino laikotarpiu nerasta svarbių kenksmingų organizmų bei kurios buvo laikomos atitinkamose sąlygose, gali judėti Bendrijoje tik tada, kai, laikantis atitinkamų Direktyvos 2000/29/EB nuostatų, joms išduodamas tos direktyvos 10 straipsnyje nurodytas augalo pasas ir pridedamas prie medžiagos, jos pakuotės arba šią medžiagą vežančios transporto priemonės.

Šio punkto pirmoje pastraipoje minėtame augalo pase nurodomas kilmės šalies pavadinimas.

--------------------------------------------------

Top