Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0494

2002 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas įsteigiantis Europos institucijų tinklą ryšiams dėl už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus atsakingų asmenų palaikyti

OJ L 167, 26.6.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 23 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 23 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 23 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 23 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 23 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 23 - 24
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 23 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 23 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 23 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 257 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 257 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 47 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/494/oj

32002D0494Oficialusis leidinys L 167 , 26/06/2002 p. 0001 - 0002


Tarybos sprendimas

2002 m. birželio 13 d.

įsteigiantis Europos institucijų tinklą ryšiams dėl už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus atsakingų asmenų palaikyti

(2002/494/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutarties VI antraštinę dalį, ypač į jos 30 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Nyderlandų Karalystės iniciatyvą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) Nuo 1995 m. Tarptautiniai baudžiamieji tribunolai buvusioje Jugoslavijoje ir Ruandoje įvykdytiems nusikaltimams tirti tiria karo įstatymų ir papročių pažeidimus, genocidą ir nusikaltimus žmoniškumui, persekioja už juos baudžiamąja tvarka ir vykdo teisingumą.

(2) 1998 m. liepos 17 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statute tvirtinama, kad asmenys, atsakingi už sunkiausius nusikaltimus, paliečiančius tarptautinę bendriją kaip visumą, visų pirma genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, neturi likti nenubausti, ir kad imantis priemonių nacionaliniu mastu ir stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą turi būti užtikrintas veiksmingas jų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn.

(3) Romos statute primenama, kad vykdyti baudžiamąjį teisingumą už tarptautinius nusikaltimus atsakingų asmenų atžvilgiu — kiekvienos valstybės pareiga.

(4) Romos statute pabrėžiama, kad juo įsteigtas Tarptautinis baudžiamasis tribunolas papildo nacionalinį baudžiamąjį teismingumą.

(5) Visos Europos Sąjungos valstybės narės pasirašė arba ratifikavo Romos statutą.

(6) Genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas bei keitimasis informacija apie juos turi išlikti nacionalinių valdžios institucijų pareiga, išskyrus atvejus, kai tai reglamentuoja tarptautinė teisė.

(7) Valstybės narės susiduria su asmenimis, kurie dalyvavo tokiuose nusikaltimuose ir ieško prieglobsčio Europos Sąjungos teritorijoje.

(8) Sėkmingi veiksmingo minėtų nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo nacionaliniu lygiu rezultatai labai priklauso nuo glaudaus įvairių su tokiais nusikaltimais kovojančių institucijų bendradarbiavimo.

(9) Būtina, kad atitinkamos Romos statuto šalių narių, įskaitant Europos Sąjungos valstybes nares, institucijos šioje srityje glaudžiai bendradarbiautų.

(10) Glaudus bendradarbiavimas sustiprės, valstybėms narėms nustačius tiesioginius centralizuotų, specializuotų institucijų ryšiams palaikyti ryšius.

(11) Glaudus minėtų institucijų bendradarbiavimas gali padėti susidaryti išsamesnį bendrą situacijos vaizdą dėl su minėtais nusikaltimais susijusių asmenų, įskaitant klausimą, kuriose valstybėse narėse turi būti atliekamas tyrimas.

(12) Valstybės narės 2001 m. birželio 11 d. Tarybos bendrojoje pozicijoje 2001/443/BUSP [3] dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo pareiškė, kad Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai tenkantys nusikaltimai svarbūs visoms valstybėms narėms, kurios yra pasiryžusios bendradarbiauti, siekdamos užkirsti kelią šiems nusikaltimams ir padaryti galą nusikaltėlių nebaudžiamumui.

(13) Šis sprendimas nekeičia jokios konvencijos, susitarimo arba nuostatų dėl teismų institucijų tarpusavio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Institucijų ryšiams palaikyti paskyrimas ir pranešimas apie jas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją ryšiams palaikyti pasikeitimui informacija dėl genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų (kaip jie apibrėžti 1998 m. liepos 17 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 6, 7 ir 8 straipsniuose) tyrimo.

2. Kiekviena valstybė narė raštu praneša Tarybos Generaliniam sekretoriatui apie savo pagal šį sprendimą paskirtą instituciją ryšiams palaikyti. Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad šis pranešimas būtų perduotas valstybėms narėms, ir informuoja valstybes nares apie visus šių pranešimų pakeitimus.

2 straipsnis

Informacijos rinkimas ir keitimasis ja

1. Kiekviena institucijos ryšiams palaikyti užduotis yra gavus prašymą, pagal atitinkamus susitarimus tarp valstybių narių ir atitinkamus nacionalinius įstatymus pateikti visą turimą informaciją, kuri gali būti svarbi atliekant 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimą, arba palengvinti bendradarbiavimą su kompetentingomis nacionalinėmis valdžios institucijomis.

2. Laikydamosi atitinkamų nacionalinių įstatymų, institucijos ryšiams palaikyti gali keistis informacija ir negavusios dėl jos prašymo.

3 straipsnis

Europos Parlamento informavimas

Taryba informuoja Europos Parlamentą apie Europos institucijų tinklo ryšiams palaikyti veikimą ir veiksmingumą per metinius Europos Parlamento debatus pagal Sutarties 39 straipsnį.

4 straipsnis

Įgyvendinimas

Valstybės narės užtikrina, kad jos ne vėliau kaip po vienų metų nuo šio sprendimo įsigaliojimo būtų pajėgios visokeriopai bendradarbiauti pagal jo nuostatas.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2002 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Rajoy Brey

[1] OL C 295, 2001 10 20, p. 7.

[2] Nuomonė pareikšta 2002 m. balandžio 9 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 155, 2001 6 12, p. 19.

--------------------------------------------------

Top