Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0999

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles

OJ L 147, 31.5.2001, p. 1–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 289 - 328
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 289 - 328
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 289 - 328
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 289 - 328
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 289 - 328
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 289 - 328
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 289 - 328
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 289 - 328
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 289 - 328
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 213 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 213 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj

32001R0999Oficialusis leidinys L 147 , 31/05/2001 p. 0001 - 0040


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001

2001 m. gegužės 22 d.

nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA IR EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdami į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnio 4 dalies b pastraipą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

veikdami pagal sutarties 251 straipsnyje nustatytą tvarką [3],

kadangi:

(1) Per daugelį metų buvo nustatyta, kad keletas skirtingų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) yra paplitusios tarp žmonių ir gyvūnų. Galvijų spongiforminė encefalopatija (GSE) pirmą kartą buvo užregistruota 1986 metais ir vėliau buvo nustatyta, kad ji paplitusi ir tarp kitų gyvūnų rūšių. 1996 metais buvo aprašytas naujas Kreuzfeldo-Jakobo ligos (KFL) variantas. Daugėja duomenų, įrodančių, kad agentai, sukeliantys GSE ir naujo tipo KFL, yra panašūs.

(2) Nuo 1990 metų Bendrija, siekdama gyvūnų ir žmonių sveikatą apsaugoti nuo GSE keliamo pavojaus, priėmė daug priemonių. Šios priemonės buvo priimtos, atsižvelgiant į direktyvų dėl gyvūnų ir žmonių sveikatos priemonių nuostatas dėl apsaugos priemonių. Atsižvelgiant į tam tikrų USE keliamą didžiulį pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai, yra tikslinga priimti USE prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles.

(3) Šis reglamentas tiesiogiai siejasi su visuomenės sveikata ir svarbu, kad jis būtų taikomas vidaus rinkoje. Jis taikomas tiek produktams, nurodytiems sutarties I priede, tiek produktams, neįtrauktiems į šį priedą. Todėl sutarties 152 straipsnio 4 dalies b punktas yra teisinis šio reglamento pagrindas.

(4) Komisija sulaukė mokslininkų, ypač Mokslo iniciatyvinio komiteto ir Veterinarinių priemonių, susijusių su visuomenės sveikata, mokslo komiteto keletu aspektų dėl USE. Pateikiant nuomonę, buvo pasiūlytos priemonės sumažinti produktų, gautų iš infekuotų gyvūnų, keliamą pavojų juos vartojančių žmonių ir gyvūnų sveikatai.

(5) Šios taisyklės taikomos gyvų gyvūnų auginimui ir gyvūninės kilmės produktų gamybai ir jų pateikimui į rinką. Tačiau nebūtina jas taikyti kosmetikos ir medicinos produktams, medicinos prietaisams ar jų pradinėms vaistinėms medžiagoms ar tarpiniams produktams, nes jiems taikomos kitos taisyklės, ypač dėl nurodytos pavojingos medžiagos vartojimo uždraudimo. Jos netaikomos ir gyvūninės kilmės produktams, nekeliantiems pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, kadangi jie nėra skirti maisto, pašarų ar trąšų gamybai. Yra tikslinga užtikrinti, kad gyvūninės kilmės produktai, kuriems netaikomas šis reglamentas, būtų laikomi atskirai nuo produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, kol jie bent jau atitiks pastarųjų sveikatos standartus.

(6) Komisija turėtų priimti nuostatą dėl apsaugos priemonių tais atvejais, kai valstybės narės arba trečiosios šalies kompetentinga institucija nepakankamai įvertina USE keliamą pavojų.

(7) Atsižvelgiant į USE, reikia taikyti atitinkamą procedūrą valstybės narės, trečiosios šalies arba vienos jų regionų (toliau – šalys arba regionai), epidemiologinei būklei įvertinti remiantis įprastiniais atvejais ir žmogui keliamu pavojumi ir panaudojant gaunamą informaciją. Remdamasi visa turima informacija, Komisija valstybes nares ir trečiąsias šalis, kurios nusprendžia neįvertinti savo būklės, priskiria tam tikrai rizikos grupei.

(8) Valstybės narės parengia mokymo programas tiems asmenims, kurie užsiima USE prevencija ir kontrole, taip pat oficialiai paskirtiems veterinarijos gydytojams, ūkininkams, transporto darbininkams, prekybininkams ir asmenims, skerdžiantiems ūkyje laikomus gyvūnus.

(9) valstybės narės kasmet vykdo GSE ir skrepi ligos monitoringo programą bei Komisiją ir kitas valstybes nares supažindina su rezultatais ir visais kitais USE nenumatytais pasireiškimo atvejais.

(10) Tam tikrų atrajotojų audiniai laikomi nurodyta pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į USE patogenezę ir šalies, regiono arba gyvūno gyvenimo vietos epizootinės būklės įvertinimą. Specifinės pavojingos gyvūninės atliekos pašalinamos ir tvarkomos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių ar gyvūnų sveikatai. Ypač jos negalima patiekti į rinką ar naudoti gaminant maistą, pašarus ar trąšas. Tačiau reikia priimti nuostatą dėl sveikatos apsaugos laipsnio lygiavertiškumo, kuris patvirtinamas, atrinkus GSE užsikrėtusius gyvūnus. Šalyse ir regionuose, besiskiriančiuose nuo tų šalių ar regionų, kuriuose yra mažiausias pavojus užsikrėsti GSE, neleidžiama taikyti skerdimo būdų, keliančių pavojų užkrėsti kitus audinius smegenų medžiaga.

(11) Imamasi priemonių apsaugoti žmones ir gyvūnus nuo užsikrėtimo USE, tam tikrų kategorijų gyvūnus uždraudžiant šerti tam tikrų gyvūnų kategorijų baltymais ir tam tikrų kategorijų atrajotojų medžiagas uždraudžiant vartoti kartu su maistu. Uždraudžiama atsižvelgiant į esamus pavojus.

(12) Kompetentingai institucijai pranešama apie gyvūnus, įtariamus užsikrėtusius bet kokia USE, ir ji nedelsdama imasi visų tinkamų priemonių, apribodama įtariamo gyvūno judėjimą tol, kol nebus gauti tyrimų rezultatai arba gyvūnas nebus paskerstas, oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui prižiūrint. Jei kompetentinga institucija neatmeta USE pasireiškimo galimybės, ji atlieka atitinkamus tyrimus ir saugo skerdeną oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui prižiūrint, kol nepatvirtinama diagnozė.

(13) Oficialiai patvirtinus USE faktą, kompetentinga institucija imasi visų tinkamų priemonių sunaikinti skerdeną atlikdama tyrimus tam, kad identifikuotų visus pavojų keliančius gyvūnus ir ribodama gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų judėjimą. Atsižvelgiant į šį reglamentą, kuo skubiau kompensuojami savininkų patirti nuostoliai praradus gyvūnus ir sunaikinus gyvūninės kilmės produktus.

(14) Valstybės narės parengia nepaprastosios padėties planus, pagal kuriuos valstybiniu mastu imamasi priemonių nenumatyto GSE protrūkio atveju. Šiuos planus patvirtina Komisija. Priimamos nuostatos dėl šios nuostatos taikymo kitų USE, besiskiriančių nuo GSE, atveju.

(15) Priimamos nuostatos dėl tam tikrų gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų pateikimo į rinką. Bendrijoje galiojančios galvijų identifikacijos ir registravimo taisyklės reglamentuoja taikomą sistemą, pagal kurią, atsižvelgiant į tarptautinius standartus, galima atsekti veislinę patelę ir bandą, iš kurios yra kilę gyvūnai. Galvijams, importuojamiems iš trečiųjų šalių, suteikiamos tokios pačios garantijos. Atsižvelgiant į Bendrijoje galiojančias taisykles ir iš trečiųjų šalių importuojant ar pateikiant į Bendrijos rinką gyvūnus ir gyvūninės kilmės produktus, pateikiami pažymėjimai, kaip nurodyta šiose taisyklėse.

(16) Tam tikrus gyvūninės kilmės produktus, gautus iš galvijų, laikomų rizikos regionuose, draudžiama pateikti į rinką. Tačiau šis draudimas netaikomas tam tikriems gyvūninės kilmės produktams, gaunamiems kontroliuojant sąlygas iš gyvūnų, kurie nekelia didelio USE užsikrėtimo pavojaus.

(17) Jeigu yra būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi USE prevenciją, kontrolę ir likvidavimą reglamentuojančių taisyklių, tokiu atveju mėginiai nusiunčiami į laboratoriją ištirti pagal patvirtintą aprašą, kad USE atveju būtų nustatyta epizootinė situacijos padėtis. Siekiant garantuoti tinkamą bandymų tvarkos taikymą ir gaunamų rezultatų patikimumą, įsteigiamos nacionalinės ir Bendrijos etaloninės laboratorijos, kuriose USE nustatyti sukuriami patikimi moksliniai būdai, įskaitant greituosius tyrimo metodus. Greitieji tyrimo metodai taikomi kaip galima dažniau.

(18) Bendrijoje atliekami patikrinimai vykdomi valstybėse narėse siekiant užtikrinti tinkamą reikalavimų dėl USE prevencijos, kontrolės ir likvidavimo laikymąsi ir taip pat priimama nuostata dėl audito procedūrų įgyvendinimo. Siekiant užtikrinti, kad Bendrijos suteikiamos garantijos būtų lygiavertės trečiųjų šalių, kurios importuoja į Bendriją gyvūnus ir gyvūninės kilmės produktus, suteikiamoms garantijoms, Bendrijoje vykdomi patikrinimai ir auditai atliekami vietoje, patvirtinant, kad eksportuojančios trečiosios šalys atsižvelgia į importui nustatytas sąlygas.

(19) Atsižvelgiant į USE, prekybos priemonės pagrindžiamos tarptautiniais standartais, nurodymais ar rekomendacijomis, jei tokių yra. Tačiau jei taikant priemones, paremtas tarptautiniais standartais, nurodymais ar rekomendacijomis, nepasiekiamas atitinkamas sveikatos apsaugos laipsnis, priimamos moksliškai pagrįstos priemonės, užtikrinančios geresnę sveikatos apsaugą.

(20) Gavus naujos mokslinės informacijos, šis reglamentas pakartotinai peržiūrimas.

(21) Priimamos būtinos pereinamojo laikotarpio priemonės ypač dėl nurodytos pavojingos medžiagos vartojimo reguliavimo, kaip apibrėžta šiame reglamente.

(22) Atsižvelgiant į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką [4], priimamos priemonės, būtinos įgyvendinti šį reglamentą.

(23) Siekiant įgyvendinti šį reglamentą nustatoma tvarka, sudaranti sąlygas glaudžiam ir veiksmingam Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimui Veterinarijos nuolatiniame komitete, Pašarų nuolatiniame komitete ir Maisto produktų nuolatiniame komitete;

(24) Atsižvelgiant į tai, kad nuostatos dėl šio reglamento įgyvendinimo yra bendrosios priemonės, kaip apibrėžta Sprendimo 1999/468/EB 2 straipsnyje, todėl jos priimamos atsižvelgiant į to sprendimo 5 straipsnyje nustatytą tvarką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šis reglamentas nustato užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo tarp gyvūnų taisykles. Jis taikomas gyvų gyvūnų auginimui, gyvūninės kilmės maisto produktų gamybai ir pateikimui į rinką bei tam tikrais specifiniais atvejais – eksportuojamoms prekėms.

2. Šis reglamentas nėra taikomas:

a) kosmetikos ar medicinos produktams ar medicinos prietaisams ar jų pradinėms vaistinėms medžiagoms ar tarpiniams produktams;

b) produktams, kurie nėra skirti žmonių maistui, gyvūnų pašarui ar trąšoms arba jų pradinėms vaistinėms medžiagoms ar tarpiniams produktams;

c) gyvūninės kilmės produktams, skirtiems parodoms, mokymui, moksliniams tyrimams, specialioms studijoms ar analizei, jei vėliau šie produktai nesuvartojami žmonių arba gyvūnų ir kurie skiriasi nuo moksliniams projektams įgyvendinti skirtų produktų;

d) atlikti gyvų gyvūnų mokslinius tyrimus.

2 straipsnis

Gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų atskyrimas

Siekiant išvengti kryžminės taršos arba pakaitos tarp gyvų gyvūnų ar gyvūninės kilmės produktų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, ir gyvūninės kilmės produktų, nurodytų 1 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose, ar gyvų gyvūnų, nurodytų 1 straipsnio 2 dalies d punkte, jie visą laiką laikomi atskirai, nebent tokie gyvi gyvūnai yra auginami, o gyvūninės kilmės produktai yra gaminami esant toms pačioms sąlygoms užtikrinant sveikatos apsaugą nuo USE.

Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, patvirtinamos šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1. Šiame reglamente taikomi šių sąvokų apibrėžimai:

a) USE – visos užkrečiamosios, spongiforminės encefalopatijos, išskyrus tas, kurios yra paplitusios žmonių tarpe;

b) pateikimas į rinką – bet kuri operacija, kai trečiajai Bendrijos šaliai ketinama parduoti gyvus gyvūnus arba gyvūninės kilmės produktus, nurodytus šiame reglamente, arba bet kuris kitas tiekimas tokiai trečiajai šaliai, prieš jai sumokant arba atleidžiant ją nuo mokesčių, arba sandėliavimas numatant tiekti tokiai trečiajai šaliai;

c) gyvūninės kilmės produktai – bet kuris produktas gautas iš gyvūno arba turintis produktą, gautą iš bet kurio gyvūno, kaip nurodyta Direktyvos 89/662/EEB [5] arba Direktyvos 90/425/EEB [6] nuostatose;

d) pradinės medžiagos – žaliavos arba bet kuris kitas gyvūninės kilmės produktas, kurį naudojant arba iš kurio pagaminami produktai, nurodyti 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose;

e) kompetentinga institucija – valstybės narės centrinė institucija, kompetentinga užtikrinti šio reglamento reikalavimų laikymąsi, arba bet kuri institucija, perimanti kompetenciją iš centrinės institucijos, ypač kontroliuojant pašarus; tam tikrais atvejais tai trečiosios šalies atitinkama institucija, laikoma kompetentinga institucija;

f) kategorija – viena iš klasifikacijos kategorijų, nurodytų B priedo C skyriuje;

g) specifinė pavojinga gyvūninė medžiaga – audiniai, nurodyti V skyriuje; jiems nepriskiriami produktai, gauti arba turintys šių audinių, nebent nurodyta kitaip;

h) gyvūnas, įtariamas užsikrėtęs USE, – gyvas, paskerstas ar nugaišęs gyvūnas, kuriam pasireiškia ar pasireiškė neurologiniai ar elgsenos sutrikimai arba bendras sveikatos būklės progresuojantis pablogėjimas dėl centrinės nervų sistemos pažeidimo ir dėl to renkama informacija, remiantis klinikiniu poveikiu vaistams ir pomirtinio tyrimo duomenimis arba prieš ir po mirties atliekama laboratorine analize, neleidžia nustatyti alternatyvios diagnozės. Galvijų spongiforminė encefalopatija įtariama galvijams, kurių mėginius ištyrus GSE specifiniu testu gaunami teigiami rezultatai;

i) ūkis – bet kuri vieta, kurioje laikomi, saugomi, veisiami, auginami ar rodomi visuomenei šiame reglamente nurodyti gyvūnai;

j) mėginio ėmimas – mėginių ėmimas iš gyvūnų ar juos supančios aplinkos ar gyvūninės kilmės produktų užtikrinant statistiškai patikimų duomenų pateikimą ir siekiant diagnozuoti ligą, nustatyti šeimyninius ryšius, atlikti sveikatos priežiūrą arba stebėti mikrobiologines medžiagas ar gyvūninės kilmės produktuose esančias tam tikras medžiagas;

k) trąšos – bet kokia gyvūninės kilmės produktų turinti medžiaga, naudojama žemės ūkyje, augalų vegetacijai pagerinti; joje gali būti skilimo, įvykusio susidarant biodujoms ar kompostui, liekanų;

l) greitieji tyrimo metodai – X priedo C skyriaus 4 punkte nurodyti analizės metodai, kurių tyrimo rezultatai gaunami per 24 valandas;

m) alternatyvus testas – 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti testai, kurie naudojami kaip alternatyva pašalinti specifines pavojingas gyvūnines atliekas.

2. Taip pat taikomi I priede pateikti specifinių sąvokų apibrėžimai.

3. Jei 1 pastraipoje ar I priede neapibrėžiami šiame reglamente vartojami terminai, tai taikomi pagrindiniai apibrėžimai, nurodyti Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 [7], arba tie, kurie nurodyti pagal Direktyvas 64/432/EEB [8], 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 91/68/EEB [9], pateikiant šiame tekste jų nuorodas.

4 straipsnis

Apsaugos priemonės

1. Siekiant įgyvendinti saugos priemones, laikomasi Direktyvos 89/662/EEB 9 straipsnyje, Direktyvos 90/425/EEB 10 straipsnyje, Direktyvos 91/496/EEB [10] 18 straipsnyje ir Direktyvos 97/78/EB [11] 22 straipsnyje nustatytų principų ir nuostatų.

2. Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, priimamos apsaugos priemonės ir tuo pačiu metu informuojamas Europos Parlamentas nurodant priežastis.

II SKYRIUS

GALVIJŲ SPONGIFORMINĖS ENCEFALOPATIJOS (GSE) BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

5 straipsnis

Klasifikacija

1. Valstybės narės, trečiosios šalies arba vienos iš jų regionų (toliau – šalys arba regionai) būklė atsižvelgiant į GSE gali būti nustatoma tik remiantis II priedo A skyriuje nurodytais kriterijais ir rizikos analizės, pagrįstos visų faktorių, galinčių, kaip nurodyta II priedo B skyriuje, per tam tikrą laiką daryti įtaką galvijų spongiforminės encefalopatijos pasireiškimui, kaip nurodyta II priedo B skyriuje, rezultatais.

Valstybės narės ir trečiosios šalys, norinčios likti trečiųjų šalių, kurioms suteikta teisė importuoti į Bendriją šiame reglamente nurodytus gyvus gyvūnus arba produktus, sąraše, išsiunčia Komisijai prašymą įvertinti jų būklę atsižvelgiant į GSE kartu su svarbia informacija dėl II priedo B skyriuje nurodytų kriterijų ir galimų rizikos veiksnių, nurodytų II priedo B skyriuje, ir jų kitimo laikui bėgant.

2. Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, 1 pastraipoje nurodytus kriterijus ir galimus rizikos veiksnius, nusprendžiama dėl kiekvieno prašymo suteikti valstybei narei arba trečiajai šaliai arba trečiosios šalies ar valstybės narės regionui, įteikusiam prašymą, vieną iš II priedo C skyriuje apibrėžtų kategorijų.

Įteikus prašymą ir visą svarbią informaciją, nurodytą 1 pastraipos antrajame papunktyje, sprendimas priimamas per šešis mėnesius. Jei Komisija nustato, kad pateikiant papildomus įrodymus nepateikiama informacija, nurodyta II priedo A ir B skyriuose, ji paprašo per nurodytą laikotarpį pateikti papildomą informaciją.. Įteikus prašymą, galutinis sprendimas priimamas per šešis mėnesius.

Atsižvelgiant į šios pastraipos pirmąjį papunktį ir prireikus į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, suinteresuotai šaliai galima pakartotinai suteikti Bendrijoje taikomą kategoriją po to, kai Tarptautinis epizootijų biuras nustato kategorijų suteikimo šalims tvarką ir šaliai, įteikusiai prašymą, suteikia konkrečią kategoriją.

3. Jei Komisija nustato, kad informacija, kurią pateikė valstybė narė ar trečioji šalis, atsižvelgdama į II priedo A ir B skyrius, yra nepilna arba neaiški, tai, atsižvelgdama į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, įvertina valstybės narės arba suinteresuotos trečiosios šalies būklę pagal GSE, pasiremdama visapusiška rizikos veiksnių analize.

Atliekant tokią rizikos veiksnių analizę ir remiantis taikoma atrinkimo procedūra bei greitaisiais tyrimo metodais, reikia parengti apibendrinančią statistinę epizootinės USE situacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, įteikusioje prašymą, apžvalgą.

Greitieji tyrimo metodai patvirtinami, atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, ir įtraukiami į X priedo C skyriaus 4 punkte nurodytą sąrašą.

Tokią atrankos procedūrą taip pat gali taikyti valstybės narės ar trečiosios šalys, norinčios įgyti tyrimų, kuriuos jos atlieka atsižvelgdamos į Komisijos patvirtintą klasifikavimą – procedūrą, nustatytą 24 straipsnio 2 dalyje, kategoriją.

Tokios atrankos procedūros išlaidas padengia valstybė narė arba suinteresuota trečioji šalis.

4. Valstybės narės arba trečiosios šalys, kurios, atsižvelgdamos į 1 pastraipą, nuo 2001 m. liepos 1 d. per šešis mėnesius neįteikė prašymo per jų teritoriją transportuoti gyvus gyvūnus ar gyvūninės kilmės produktus, 5 kategorijos šalimis, nurodytomis II priedo C skyriuje, jos laikomos tol, kol jos neįteikia prašymo.

5. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie bet kokią epidemiją ar pateikia kitą keičiant šalies kategoriją galinčią turėti įtakos informaciją, atsižvelgdamos į jos būklę pagal GSE, ypač monitoringo programų, numatytų 6 straipsnyje, metu gautus rezultatus.

6. Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, nusprendžiama trečiąją šalį palikti viename iš pagal Bendrijos taisykles sudarytų sąrašų tam, kad Bendrija galėtų pagal šiame reglamente nustatytas specialias taisykles eksportuoti gyvus gyvūnus ir gyvūninės kilmės produktus; tai priklauso nuo to, ar galima susipažinti su informacija arba nustatyti, kur pasireiškia spėjama USE, ir ar pateikiama 1 pastraipoje nurodyta informacija. Atsisakius pateikti nurodytą informaciją per tris mėnesius nuo Komisijos nustatytos datos, šio straipsnio 4 pastraipoje nurodytos nuostatos taikomos, kol nepateikiama ir, atsižvelgiant į 2 ir 3 pastraipas, neįvertinama informacija.

Komisija sprendžia, ar trečiosios šalys, atsižvelgiant į jų kategoriją, gali pagal šiame reglamente nustatytas specialias taisykles importuoti į Bendriją gyvus gyvūnus ar gyvūninės kilmės produktus, ir tai priklauso nuo to, ar trečiųjų šalių įmonė Komisiją informuoja raštu apie bet kokią epidemiją ar kitą situaciją, galinčią, atsižvelgiant į GSE, pakeisti šalies būklės įvertinimą.

7. Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką ir 21 straipsnyje numatytų patikrinimų metu gautus rezultatus, galima nuspręsti valstybei narei arba trečiajai šaliai arba vienam jų regionų suteikti kitą kategoriją, atsižvelgiant į GSE situaciją.

8. Sprendimai, nurodyti 2, 3, 4, 6 ir 7 pastraipose, priimami atsižvelgiant į rizikos įvertinimą ir II priedo A ir B skyriuose nustatytus rekomenduojamus kriterijus.

III SKYRIUS

UŽKREČIAMŲJŲ SPONGIFORMINIŲ ENCEFALOPATIJŲ (USE) PREVENCIJA

6 straipsnis

Monitoringo sistema

1. Atsižvelgdama į III priedo A skyrių, kiekviena valstybė narė kasmet vykdo GSE ir skrepi ligos monitoringo programą. Programos metu vykdoma atranka, taikant greituosius tyrimo metodus.

Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, patvirtinami greitieji tyrimo metodai, išvardyti X priedo C skyriaus 4 punkte.

2. Kiekviena valstybė narė Veterinarijos nuolatiniame komitete informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie USE, kitų nei GSE, pasireiškimą.

3. Visi oficialūs tyrimai ir laboratorinės analizės registruojami, atsižvelgiant į III priedo B skyrių.

4. Valstybės narės siunčia Komisijai kasmetinę atskaitą, kurioje pateikia III priedo B skyriaus I dalyje nurodytą informaciją. Kiekvienų kalendorinių metų ataskaita įteikiama ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 d. Gavusi nurodytas ataskaitas, Komisija per tris mėnesius Veterinarijos nuolatiniam komitetui įteikia visų ataskaitų, kuriose pateikiama bent III priedo B skyriaus II dalyje nurodyta informacija, apžvalgą.

7 straipsnis

Su gyvūnų šėrimu susiję draudimai

1. Atrajotojus šerti gyvūniniais baltymais yra draudžiama.

2. Be to, atsižvelgiant į IV priedo 1 punktą, draudimas, nurodytas 1 pastraipoje, taikomas gyvūnams ir gyvūninės kilmės produktams.

3. Nepažeidžiant IV priedo 2 punkte nurodytų nuostatų, taikomos 1 ir 2 pastraipos.

4. Penktos kategorijos valstybėms narėms arba regionams neleidžiama eksportuoti arba saugoti ūkyje laikomiems gyvūnams skirtą pašarą, turintį gyvūninių baltymų, arba žinduoliams, išskyrus šunis ir kates, skirtą pašarą, turintį perdirbtų gyvūninių baltymų.

Penktos kategorijos trečiosioms šalims arba regionams neleidžiama importuoti į Bendriją gyviems galvijams skirtą pašarą, turintį gyvūninių baltymų, arba žinduoliams, išskyrus šunis ir kates, skirtą pašarą, turintį perdirbtų gyvūninių baltymų.

5. Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės, ypač taisyklės, reglamentuojančios kryžminę taršą ir mėginių ėmimo bei analizės metodus, taikomus pagal šį straipsnį atliekant patikrinimus, patvirtinamos atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

8 straipsnis

Specifinės pavojingos gyvūninės medžiagos

1. Atsižvelgiant į V priedo 2, 3, 4 ir 8 punktus, specifine pavojinga gyvūninė atlieka yra pašalinama ir sunaikinama.

Jeigu reikia, specifine pavojinga gyvūninė atlieka arba medžiaga, gauta, ją perdirbus, gali būti pateikiama į rinką arba eksportuojama, kad būtų visiškai sunaikinta pagal V priedo 3 ir 4 punktus arba 7 punkto c papunktį. Ji gali būti neimportuojama į Bendriją. specifine pavojinga gyvūninė atlieka vežama tranzitu per Bendrijos teritoriją, atsižvelgiant į Direktyvos 91/496/EEB 3 straipsnio reikalavimus.

2. Pirma pastraipa nėra taikoma X priedo C skyriaus 5 punkte išvardytų gyvūnų audiniams, jei šie buvo tiriami alternatyviu tyrimo metodu, patvirtintu atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, esant V priedo 5 punkte išvardytoms sąlygoms, ir jei testo rezultatai buvo neigiami.

Valstybės narės, leidžiančios taikyti alternatyvų tyrimo metodą, privalo apie tai pranešti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

3. 2, 3, 4 ir 5 kategorijos valstybėse narėse arba regionuose, nurodytuose II priedo C skyriuje, galvijus, ožkas ir avis, kurių mėsa skirta žmonių ir gyvūnų maistui, draudžiama užmušti, slopinant jų centrinės nervų sistemos veiklą, prailgintą virbą įvedant į kaukolės ertmę.

4. V priede nurodyti amžiaus duomenys yra pastoviai koreguojami. Tokie patikslinimai atliekami remiantis patvirtintais naujausiais moksliniais atradimais atsižvelgiant į statistinę USE pasireiškimo tikimybę tiriant Bendrijoje esančių galvijų, ožkų ir avių populiacijos pagrindines gyvūnų amžiaus grupes.

5. Siekiant atitinkamai apriboti šio straipsnio taikymą 3 ir 4 kategorijos trečiosiose šalyse, prieš įsigaliojant draudimui šerti atrajotojus gyvūniniais baltymais atvestiems gyvūnams ir atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką bei 7 straipsnio 1 dalies faktinę įsigaliojimo datą ir nukrypstant nuo 1–4 pastraipų, galima priimti sprendimą dėl draudimo kiekvienoje 3 ar 4 kategorijos šalyje ar regione atrajotojus šerti gyvūniniais baltymais.

Tuo pačiu būdu nukrypstant nuo 1–4 pastraipų ir pasikonsultavus su atitinkamu mokslo komitetu dėl įvykio įvertinimo, pasireiškimo ir žmonėms keliamo pavojaus, atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką galima priimti sprendimą leisti vartoti maistą, naudoti pašarus ar trąšas, pagamintus iš 5 kategorijos šalies ar regiono importuojamų galvijų nugarkaulio ir nugarinio kamieno nervų.

6. Šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės priimamos atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

9 straipsnis

Gyvūninės kilmės produktai, turintys arba gauti iš atrajotojų medžiagos

1. Gyvūninės kilmės produktai, išvardyti VI priede, negaminami iš 5 kategorijos šalyse arba regionuose laikomų atrajotojų medžiagos, nebent šie produktai gaminami atsižvelgiant į gamybos procesus, patvirtintus pagal 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

2. Mėsa mechaniškai neatskiriama nuo 2, 3, 4 ir 5 kategorijos šalyse arba regionuose laikomų galvijų, ožkų ir avių kaukolės ar nugarkaulio.

3. Atsižvelgiant į V priedo 5 punkte nustatytus kriterijus, 1 ir 2 pastraipos nėra taikomos atrajotojams, jei šie buvo ištirti alternatyviu testu, taikomu pagal 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, ir gavus neigiamus duomenis.

4. Šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės taikomos pagal 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

10 straipsnis

Mokymo programos

1. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingų institucijų, diagnostinių laboratorijų ir žemės ūkio bei veterinarijos mokyklų darbuotojai, oficialiai paskirti veterinarijos gydytojai, privatūs veterinarijos gydytojai, skerdyklų personalas ir gyvūnų augintojai, tiekėjai ir prekybininkai buvo mokomi atpažinti klinikinius ligos požymius, epidemiologiją, o patikrinimus atliekantis personalas – analizuoti USE laboratorinio tyrimo duomenis.

2. Siekdama užtikrinti, kad 1 pastraipoje nurodytos mokymo programos būtų veiksmingai įgyvendinamos, Bendrija gali suteikti finansinę paramą. Tokios finansinės paramos dydis nustatomas atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

IV SKYRIUS

USE KONTROLĖ IR LIKVIDAVIMAS

11 straipsnis

Pranešimas

Nepažeisdama Direktyvos 82/894/EEB [12], valstybė narė užtikrina, kad kompetentingoms institucijoms iškart bus pranešta apie bet kokį gyvūną, įtariamą užsikrėtusį USE.

Valstybės narės reguliariai informuoja viena kitą ir Komisiją apie USE atvejus.

Be kitų būtinų priemonių, kompetentinga institucija nedelsdama imasi šio reglamento 12 straipsnyje nurodytų priemonių.

12 straipsnis

Priemonės dėl įtariamų gyvūnų

1. Kiekvieno gyvūno, įtariamo užsikrėtusio USE, judėjimas oficialiai apribojamas, kol nebus žinomi kompetentingos institucijos atliekamo klinikinio ir epidemiologinio tyrimo rezultatai, arba gyvūnas nužudomas, kad oficialiai kontroliuojamoje laboratorijoje būtų atlikta analizė.

Jei valstybėje narėje esančiame ūkyje galvijas įtariamas užsikrėtęs GSE, visų kitų galvijų, laikomų tame pačiame ūkyje, judėjimas oficialiai apribojimas, kol nebus gauti tyrimo rezultatai.

Jei ožka arba avis, laikoma ūkyje, įtariama užsikrėtus GSE, valstybė narė, atsižvelgdama į akivaizdžius įrodymus, pavyzdžiui, testų, kuriais galima atskirti skirtingas USE, duomenis, gali nuspręsti oficialiai apriboti visų kitų avių ir ožkų, laikomų tame ūkyje, judėjimą, kol nebus gauti tyrimų duomenys.

Jei kompetentinga institucija gauna įrodymų, kad ūkis, kuriame įtarus GSE buvo laikomas gyvūnas, nėra tas ūkis, kuriame gyvūnas galėjo užsikrėsti USE, ji gali nuspręsti oficialiai apriboti gyvūno, įtariamo užsikrėtusio, judėjimą. Jeigu atrodo būtina, tai atsižvelgdama į turimą epizootinę informaciją kompetentinga institucija taip pat gali nuspręsti įvesti kontrolę kituose ūkiuose arba tik ūkyje, kuriame buvo užsikrėsta.

Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką ir nukrypstant nuo šios pastraipos antro, trečio ir ketvirto punkto reikalavimų, valstybės narės gyvūnų judėjimas gali būti oficialiai neribojamas, jei ta valstybė narė taiko lygiavertę apsaugą užtikrinančias priemones.

2. Jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad neįmanoma apskaičiuoti užkrėtimo USE galimybės, gyvūnas užmušamas, jei jis vis dar gyvas; kompetentinga institucija gali nuspręsti sunaikinti jo smegenis bei kitus audinius ir juos nusiųsti ištirti į oficialiai patvirtintą laboratoriją, nacionalinę etaloninę laboratoriją, kaip nustatyta 19 straipsnio 1 dalyje, arba į Bendrijos etaloninę laboratoriją, kaip nustatyta 19 straipsnio 2 dalyje, taikydama metodus, numatytus 20 straipsnyje.

3. Atsižvelgiant į V priedo 3 ir 4 punktus ir atliekant oficialią kontrolę, kol bus patvirtinta neigiama diagnozė, įtariamo gyvūno visos kūno dalys, įskaitant kailį, saugomos arba sunaikinamos.

4. Šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės priimamos atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

13 straipsnis

Priemonės, kurių imamasi patvirtintos užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos atveju

1. Kai USE oficialiai patvirtinama, nedelsiant imamasi šių priemonių:

a) atsižvelgiant į V priedą, visos gyvūno kūno dalys visiškai sunaikinamos, išskyrus medžiagą, skirtą aprašams parengti, atsižvelgiant į VIII priedo B skyriaus III dalies 2 punktą;

b) atsižvelgiant į VII priedo 1 punktą, atliekamas tyrimas siekiant identifikuoti visus pavojingus gyvūnus;

c) visi gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai, nurodyti VII priedo 2 punkte, kurie atlikus b punkte nurodytą tyrimą pasirodo esą pavojingi, užmušami ir visiškai sunaikinami, atsižvelgiant į V priedo 3 ir 4 punktus.

Nukrypdamos nuo šios pastraipos, valstybės narės gali taikyti kitas priemones, užtikrinančias tokią pat apsaugą, jei šios priemonės buvo patvirtintos, atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

2. Laukiant, kol bus įgyvendintos 1 pastraipos b ir c punktuose nurodytos priemonės, ir siekiant užtikrinti gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų neatidėliotiną atsekamumą ir identifikavimą, ūkyje, kuriame buvo laikomas gyvūnas, pasireiškus USE pradedama oficiali kontrolė ir kompetentinga institucija suteikia leidimą išvežti ar įvežti į ūkį USE pažeistus gyvūnus ir iš jų gautus gyvūninės kilmės produktus.

Jei kompetentinga institucija gauna įrodymų, kad ūkis, kuriame buvo užsikrėtęs gyvūnas, patvirtinus USE pasireiškimą nėra tas ūkis, kuriame gyvūnas užsikrėtė USE, tada ji gali nuspręsti įvesti oficialią kontrolę arba abiejuose ūkiuose, arba tame ūkyje, kuriame gyvūnas užsikrėtė.

3. Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, valstybėms narėms, įgyvendinusioms alternatyvią programą, suteikiančią 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą lygiavertę apsaugą, ir nukrypusioms nuo 1 pastraipos b ir c punktuose nurodytų reikalavimų, gali būti netaikomas reikalavimas oficialiai apriboti gyvūnų judėjimą ir reikalavimas užmušti ir sunaikinti gyvūnus.

4. Atsižvelgiant į 12 straipsnio 2 dalį ir šio straipsnio 1 pastraipos a ir c punktus, nedelsiant kompensuojami savininkų nuostoliai praradus gyvūnus, šiuos nužudant arba sunaikinant gyvūninės kilmės produktus.

5. Nepažeidžiant Direktyvos 82/894/EEB, kasmet pranešama Komisijai apie USE, kitų nei GSE, patvirtintus atvejus.

6. Šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės priimamos atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

14 straipsnis

Nepaprastosios padėties planas

1. Atsižvelgdamos į Bendrijos taisyklių, reglamentuojančių gyvūnų ligų kontrolę, bendruosius kriterijus, valstybės narės parengia rekomendacijas, nurodydamos, kokias nacionalines priemones reikia įgyvendinti, ir apibrėždamos kompetenciją ir atsakomybę tais atvejais, kai patvirtinama USE.

2. Siekiant užtikrinti Bendrijos teisės aktų laikymąsi, rekomendacijos gali būti suderintos atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

V SKYRIUS

PATEIKIMAS Į RINKĄ IR EKSPORTAS

15 straipsnis

Gyvi gyvūnai, jų sperma, embrionai ir kiaušialąstės

1. Jeigu reikia, tai eksportuojami galvijai, ožkos ir avys bei jų sperma, embrionai ir kiaušialąstės pateikiamos į rinką atsižvelgiant į IX priede nustatytas sąlygas. Atsižvelgiant į 17 straipsnį, gyvi gyvūnai, jų embrionai ir kiaušialąstės pateikiamos į rinką kartu su atitinkamais gyvūnų veterinarijos sertifikatais, kaip reikalauja Bendrijos teisės aktai, o importuojant prekes atsižvelgiama į 18 straipsnį.

2. Pateikiant į rinką gyvūnų, įtariamų užsikrėtusių ar patvirtintų užsikrėtusių USE, pirmos kartos palikuonis, spermą, embrionus ir kiaušialąstes atsižvelgiama į VIII priedo B skyriuje nustatytas sąlygas.

3. Šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės priimamos atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 šalyje nustatytą tvarką.

16 straipsnis

Gyvūninės kilmės produktų pateikimas į rinką

1. Gyvūninės kilmės produktų, gautų iš sveikų atrajotojų, pateikimas į rinką arba, jei reikia, eksportas, atsižvelgiant į šį straipsnį, VIII priedo C ir D skyrius ir IX priedo A, C, F ir G skyrius, neribojamas:

a) gyvūninės kilmės produktai, nurodyti 15 straipsnyje, ypač sperma, embrionai ir kiaušialąstės;

b) i) neapdorotas pienas, kaip apibrėžta Direktyvoje 92/46/EEB [13];

ii) pienas, skirtas pieno produktų gamybai, kaip nurodyta Direktyvoje 92/46/EEB;

iii) termiškai apdorotas geriamasis pienas, kaip nurodyta Direktyvoje 92/46/EEB;

iv) kalcio difosfatas (neturintis riebalų ar baltymų pėdsakų);

v) kailis ir oda, kaip nurodyta Direktyvoje 92/118/EEB [14];

vi) želatina, kaip nurodyta Direktyvoje 92/118/EEB, gauta iš v punkte nurodytų kailio ir odos;

vii) kolagenas, gautas iš v punkte nurodytų kailio ir odos.

2. Gyvūninės kilmės produktai, importuojami iš 2, 3, 4 ir 5 kategorijos trečiosios šalies, turi būti gaunami iš sveikų galvijų, ožkų ir avių, kurių centrinės nervų sistemos audinys nebuvo sudraskytas, kaip nurodyta 8 straipsnio 3 dalyje, arba kurie nebuvo užmušti į kaukolės ertmę injekuojant dujas.

3. Gyvūninės kilmės produktai, turintys galvijų, kilusių iš valstybės narės, jos regiono ar 5 kategorijos trečiosios šalies, medžiagos, nepateikiami į rinką, nebent jie gauti iš:

a) gyvūnų, atvestų po to, kai draudimas atrajotojus šerti gyvūniniais baltymais buvo sėkmingai įgyvendintas; arba

b) gyvūnų, kurie buvo atvesti, auginami ir liko bandose, kuriose, kaip buvo patvirtinta, mažiausiai septynerius metus nepasireiškė GSE.

Be to, gyvūninės kilmės produktai neeksportuojami iš valstybės narės ar jos regiono į 5 kategorijos valstybę narę ar kitą valstybę arba importuojami iš 5 kategorijos trečiosios šalies. Šis draudimas netaikomas gyvūninės kilmės produktams, išvardytiems VIII priedo C skyriuje ir atitinkantiems VIII priedo C skyriaus reikalavimus. Kartu su jais pateikiamas oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo pasirašytas gyvūnų veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad tie produktai buvo pagaminti pagal šį reglamentą.

4. Kai gyvūnas vežamas iš šalies ar regiono į kitos kategorijos šalį ar regioną, tai šalims ir regionams, kuriuose gyvūnas laikomas daugiau nei dvidešimt keturias valandas, suteikiama aukščiausia kategorija, nebent pateikiamos pakankamos garantijos, kad gyvūnas nebuvo šeriamas pašarais, pagamintais aukščiausios kategorijos šalyje arba regione.

5. Atsižvelgiant į 17 ir 18 straipsnius, gyvūninės kilmės produktai, kuriems taikomos šiame straipsnyje nustatytos specialios taisyklės, pateikiami kartu su atitinkamais gyvūnų veterinarijos sertifikatais ar komercinio pobūdžio dokumentais, kurie nurodyti Bendrijos teisės aktuose, arba, jei tokie pažymėjimai ar dokumentai nėra nurodyti Bendrijos teisės aktuose, pateikiami kartu su veterinarijos sertifikatu ar komercinio pobūdžio dokumentu, kurio pavyzdys parengiamas, atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

6. Į Bendriją importuojami gyvūninės kilmės produktai, atitinkantys IX priedo A, C, F ir G skyriuose nustatytas sąlygas.

7. Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, 1–6 pastraipų nuostatos gali būti taikomos ir kitiems gyvūninės kilmės produktams. Šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės priimamos pagal tą pačią nustatytą tvarką.

17 straipsnis

Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, veterinarijos sertifikatai, nurodyti Direktyvos 64/432/EEB F priede, Direktyvos 91/68/EEB E priedo II ir III pavyzdžiuose, ir atitinkami veterinarijos sertifikatai, nurodyti Bendrijos teisės aktuose ir pateikiami prekiaujant galvijų, avių ir ožkų sperma, embrionais ir kiaušialąstėmis, jei reikia, papildomai nurodant kategoriją, suteikiamą kilmės valstybei narei arba regionui, atsižvelgiant į 5 straipsnį.

Gyvūninės kilmės produktais prekiaujama kartu pateikiant atitinkamus komercinio pobūdžio dokumentus, jei reikia, papildomai nurodant kilmės valstybės narės ar regiono kategoriją, kurią suteikė Komisija, atsižvelgdama į 5 straipsnį.

18 straipsnis

Priėmus sprendimą dėl klasifikacijos ir atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, atitinkami produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, kurioms kategorija suteikiama, atsižvelgiant į 5 straipsnį, veterinarijos sertifikatai, nurodyti Bendrijos teisės aktuose, papildomi specifiniais IX priede nustatytais reikalavimais.

VI SKYRIUS

REFERENCINĖS LABORATORIJOS, MĖGINIŲ ĖMIMAS, TYRIMAS IR KONTROLINIAI PAVYZDŽIAI

19 straipsnis

Referencinės laboratorijos

1. Kiekvienos valstybės narės nacionalinės referencinės laboratorijos, jų funkcijos ir pareigos nurodytos X priedo A skyriuje.

2. Bendrijos referencinė laboratorija, jos funkcijos ir pareigos nurodytos X priedo B skyriuje.

20 straipsnis

Mėginių ėmimas ir laboratoriniai metodai

1. Siekiant nustatyti USE mėginiai imami ir analizuojami, taikant X priedo C skyriuje nurodytus metodus ir aprašus.

2. Jei reikia užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomas šis straipsnis, tai atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką būtina priimti ir taikyti taisykles, įskaitant metodą, kuriuo avims ir ožkoms patvirtinama USE.

21 straipsnis

Bendrijoje vykdoma kontrolė

1. Komisijos ekspertai, bendradarbiaudami su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, gali atlikti patikrinimus vietoje, kad užtikrintų šio reglamento taikymą. Valstybės narės, kuriose atliekami patikrinimai, padeda ekspertams atlikti savo pareigas. Komisija atsakingą instituciją supažindina su atlikus patikrinimus gautais rezultatais.

Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, priimamos šio straipsnio taikymo taisyklės ir nustatoma kompetentingų institucijų bendradarbiavimo tvarka.

2. Atsižvelgdama į Direktyvos 97/78/EB 20 ir 21 straipsnius, Bendrija patikrina iš trečiųjų šalių importuotas prekes.

VII SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės dėl specifinių pavojingų gyvūninių atliekų

1. XI priedo A dalies nuostatos taikomos ne trumpesniam kaip šešių mėnesių, pradedant skaičiuoti nuo 2001 m. liepos 1 d., laikotarpiui ir pagal 5 straipsnio 2 ir 4 dalis priėmus sprendimą dėl 8 straipsnio įsigaliojimo jos nebetaikomos.

2. Baigiamosios statistinės apžvalgos, atliktos atsižvelgiant į 5 straipsnio 3 dalį, rezultatai pereinamuoju laikotarpiu naudojami rizikos analizės, nurodytos 5 straipsnio 1 dalyje, išvadoms patvirtinti arba paneigti, atsižvelgiant į Tarptautinio epizootijų biuro apibrėžtus klasifikacijos kriterijus.

3. Pasikonsultavus su atitinkamu mokslo komitetu ir atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, priimamos išsamios taisyklės, reglamentuojančios statistinę apžvalgą.

4. Šioje statistinėje apžvalgoje paisoma mažiausių XI priedo B dalyje nurodytų kriterijų.

23 straipsnis

Priedų papildymai ir pakeitimai bei pereinamojo laikotarpio priemonės

Kiekvienu klausimu pasikonsultavus su atitinkamu mokslo komitetu, galinčiu daryti įtaką visuomenės sveikatai, pakeičiami arba papildomi priedai ir atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką priimamos atitinkamos pereinamojo laikotarpio priemonės.

Atsižvelgiant į tą tvarką, priimamos pereinamojo laikotarpio priemonės ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, kad šiame reglamente nurodyti susitarimai pakeistų dabartinius susitarimus.

24 straipsnis

Komitetai

1. Komisijai padeda Veterinarijos nuolatinis komitetas. Tačiau sprendžiant gyvūnų pašarų problemas, Komisijai padeda Pašarų nuolatinis komitetas, o maisto problemas – Maisto produktų nuolatinis komitetas.

2. Jei pateikiama nuoroda į šią pastraipą, tai atsižvelgiant į 8 straipsnį taikomi Direktyvos 1999/468/EB 5 ir 6 straipsniai.

To sprendimo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis trunka tris mėnesius, o kai imamasi šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų apsaugos priemonių, jis trunka 15 dienų.

3. Kiekvienas komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

25 straipsnis

Mokslo komitetų teikiamos konsultacijos

Bet kuriuo šiame reglamente nurodytu atveju, galinčiu turėti įtakos visuomenės sveikatai, konsultuojamasi su atitinkamu mokslo komitetu.

26 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2001 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gegužės 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Winberg

[1] OL C 45, 1999 2 19, p. 2 ir OL C 120 E, 2001 4 24, p. 89.

[2] OL C 258, 1999 9 10, p. 19.

[3] 2000 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 59, 2001 2 23, p. 93), 2001 m. gegužės 17 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 88, 2001 3 19, p. 1) ir 2001 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento sprendimas.

[4] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[5] 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 89/662/EEB dė veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 92/118/EEB (OL L 62, 1993 3 15, p. 49).

[6] 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva dėl prekybos Bendrijoje metu atliekamų tam tikrų gyvūnų ir produktų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant baigti formuoti vidaus rinką (OL L 224, 1990 8 18, p. 29), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 92/118/EEB.

[7] 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos ir jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).

[8] 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/20/EB (OL L 163, 2000 7 4, p. 35).

[9] 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyva dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (OL L 46, 1991 2 19, p. 19), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 94/953/EB (OL L 371, 1994 12 31, p. 14).

[10] 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/496/EEB dėl gyvūnų, importuojamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų organizavimo principų nustatymo, pakeičianti Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (OL l 268, 1991 9 24, p. 56), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/43/EB (OL L 162, 1996 7 1, p. 1).

[11] 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatanti principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (OL L 24, 1998 1 30, p. 9).

[12] 1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje (OL L 378, 1982 12 31, p. 58, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2000/556/EB (OL L 235, 2000 9 19, p. 27).

[13] 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 92/46/EEB, nustatanti šviežio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybos bei pateikimo į rinką sanitarijos taisykles (OL L 268, 1992 9 14, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/23/EB (OL L 1996 5 23, p. 10).

[14] 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 92/118/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius produktų, kuriems netaikomi reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 89/662/EEB A priedo 1 dalyje, ir, ligų sukėlėjų atžvilgiu, Direktyvoje 90/425/EEB, prekybą Bendrijoje ir jų importą i Bendriją (OL L 62, 1993 3 15, p. 49), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 1999/724/EB (OL L 290, 1999 11 12, p. 32).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

SPECIFINIAI APIBRĖŽIMAI

Šiame reglamente:

a) "vietinis GSE atvejis" – galvijų spongiforminio encefalito atvejis, kai nebuvo akivaizdžiai įrodytas užsikrėtimas, įvykęs anksčiau nei buvo importuoti gyvi gyvūnai, jų embrionai ar kiaušialąstės;

b) "riebalinis audinys" – kūno paviršiuje ir viduje esantys riebalai, pašalinami skerdimo ir išpjaustymo metu, ypatingai naujai susintetinti riebalą į pasišalinti iš galvijų širdies, didžiosios taukinės, inkstų ir žarnų pasaitų ir pašalinti riebalai iš mėsos išpjaustymo patalpų;

c) "kohorta" – grupė galvijų, atvestų toje pačioje bandoje, kurioje prieš 12 mėnesių ir juos atvedus tebėra užsikrėtusių galvijų arba galvijų, kurie pirmaisiais savo gyvenimo metais auginami kartu su užsikrėtusiais galvijais ir šeriami tuo pačiu pašaru, kuriuo buvo šeriami ir pirmaisiais gyvenimo metais užsikrėtę galvijai;

d) "sąvartynas" – atliekų tvarkymo vieta, kaip nurodyta Direktyvoje 1991/31/EB [1].

[1] 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartyno (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

GSE BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

A SKYRIUS

GSE būklė valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje arba viename jos regionų, toliau – "šalimi arba regionu", įvertinama pagal tokius kriterijus:

a) rizikos analizės, kurios metu nustatomi USE pasireiškimui darantys įtaką visi galimi ir laiko atžvilgiu kintantys veiksniai, nurodyti B skyriuje, rezultatus;

b) veterinarijos gydytojų, galvijų augintojų ir transporto darbuotojų, asmenų, kurie skerdžia ar prekiauja galvijais, mokymo programą, kuria siekiama paskatinti minėtus asmenis pranešti apie visus suaugusių galvijų neurologinius susirgimus;

c) privalomąjį ataskaitų teikimą ir galvijų, kuriems pasireiškia GSE klinikiniai požymiai, tyrimą;

d) GSE pastovios priežiūros ir monitoringo sistemą, ypač atsižvelgiant į B skyriuje nurodytus rizikos veiksnius ir III priedo A skyriuje nurodytas nuostatas arba atsižvelgiant į atitinkamus tarptautinius standartus; ataskaitos apie atliktų tyrimų skaičių ir tyrimų rezultatai turi būti saugojami mažiausiai septynerius metus;

e) patvirtintoje laboratorijoje pagal d punkte nurodytą priežiūros sistemą atliktų smegenų ir kitų audinių mėginių tyrimus.

B SKYRIUS

A skyriuje nurodyta rizikos analizė atliekama atsižvelgiant į šiuos veiksnius:

- galvijų mėsos ir kaulų miltų arba atrajotojų taukų atliekų suvartojimą,

- mėsos, kaulų miltų ar atrajotojų taukų atliekų, kurie gali būti užkrėsti USE, arba galvijų pašarų, kuriuose yra mėsos, kaulų miltų ar taukų atliekų, importą,

- gyvūnų arba kiaušialąsčių/embrionų, kurie gali būti užkrėsti USE, importą,

- šalies arba regiono epizootinę būklę pagal galvijų užkrėstumą USE,

- informacijos apie šalies arba regiono galvijų, avių ir ožkų populiacijos struktūrą ir skaitlingumą,

- gyvūninės kilmės atliekų šaltinį, jų perdirbimo metodus ir parametrus bei pašarų, skirtų gyvūnams, gamybos metodus.

C SKYRIUS

Kategorijų apibrėžimai

GSE būklė valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse arba viename iš jų regionų įvertinama, suklasifikuojant į tokias kategorijas:

A. 1 KATEGORIJA: šalis arba regionas, kuriame visiškai nepasireiškia GSE

Šalis ar regionas, jei remiantis B skyriuje nurodyta informacija ir atlikus rizikos analizę buvo nustatyta, kad buvo imtasi atitinkamų priemonių kontroliuoti bet kokį rizikos veiksnį, nustatytą nurodytu laikotarpiu, ir

1. ARBA nebuvo užregistruota nė vieno GSE atvejo ir:

i) mažiausiai septynerius metus buvo laikomasi A skyriaus b ir e punktuose nurodytų kriterijų, arba

ii) mažiausiai septynerius metus buvo laikomasi A skyriaus c punkte nurodytų kriterijų ir nurodoma, kad mažiausiai aštuonerius metus atrajotojai nebuvo šeriami atrajotojų ar žinduolių mėsa, kaulų miltų ar taukų atliekomis;

2. ARBA jeigu buvo akivaizdžiai įrodyta, kad visi GSE atvejai pasireiškė importavus gyvus galvijus arba galvijų embrionus/kiaušialąstes ir visi užsikrėtę galvijai, ypač jų patelės, prieš dvejus metus iki užsikrėtimo ir praėjus dvejiems metams nuo užsikrėtimo atsivedusios palikuonių, kuriems pasireiškė ligos pradiniai klinikiniai požymiai, paskerdžiami ir visiškai sunaikinami, jei jie tebėra gyvi šalyje arba regione, ir arba

i) mažiausiai septynerius metus buvo laikomasi A skyriaus b–e punktuose nurodytų kriterijų, ar

ii) mažiausiai septynerius metus buvo laikomasi A skyriaus c punkte nurodytų kriterijų ir buvo įrodyta, kad mažiausiai aštuonerius metus atrajotojai nebuvo šeriami mėsa, kaulų miltais ar taukų atliekomis;

3. ARBA daugiau nei prieš septynerius metus buvo užregistruotas paskutinis vietinis GSE atvejis, mažiausiai septynerius metus buvo laikomasi A skyriaus b–e punktuose nurodytų kriterijų, buvo uždrausta atrajotojus šerti mėsa, kaulų miltais ir taukų atliekomis ir mažiausiai aštuonerius metus buvo sėkmingai vykdomas draudimas.

B. 2 KATEGORIJA: šalis arba regionas, kuriame nepasireiškia GSE arba kuriame nebuvo užregistruota nė vieno GSE atvejo

Šalis arba regionas, kuriame buvo atliekama B skyriuje aprašyta rizikos veiksnių analizė, kurios metu buvo nustatyta, kad pakankamai ilgai buvo taikomos atitinkamos priemonės valdyti bet kurį nustatomą rizikos veiksnį, ir

1. ARBA jei nepasireiškė nė vienas GSE atvejis ir:

i) buvo laikomasi A skyriaus a–e punktuose nurodytų kriterijų, tačiau šių kriterijų nesilaikoma septynerius metus, ar

ii) įrodyta, kad mažiausiai aštuonerius metus atrajotojai nebuvo šeriami mėsa, kaulų miltais ir taukų atliekomis, tačiau septynerius metus nebuvo laikomasi A skyriaus c punkte nurodytų kriterijų;

2. AR buvo įrodyta, kad visi GSE atvejai pasireiškė, importavus gyvus galvijus arba galvijų embrionus/kiaušialąstes, ir visi užkrėsti galvijai, ypač patelės, prieš dvejus metus iki užsikrėtimo arba praėjus dvejiems metams nuo užsikrėtimo atsivedusios paskutinės vados palikuonių, kuriems pasireiškė ligos pradiniai klinikiniai požymiai, paskerdžiami ir visiškai sunaikinami, jei jie tebėra gyvi šalyje arba regione, ir arba

i) buvo laikomasi A skyriaus a–e punktuose nurodytų kriterijų, tačiau šių kriterijų nebuvo laikomasi septynerius metus, ar

ii) buvo įrodyta, kad mažiausiai aštuonerius metus atrajotojai nebuvo šeriami mėsa, kaulų miltais ir taukų atliekomis, tačiau septynerius metus nebuvo laikomasi A skyriaus c punkte nurodytų kriterijų.

C. 3 KATEGORIJA: šalis arba regionas, kuriame nepasireiškia GSE arba kuriame buvo užregistruotas tik vienas GSE atvejis

Bet kuri šalis arba regionas, kuriame buvo atlikta B skyriuje aprašyta rizikos veiksnių analizė, kurios metu buvo nustatyta, kad pakankamai ilgai buvo taikomos atitinkamos priemonės valdyti bet kurį nustatomą rizikos veiksnį, ir

1. ARBA paskutinis vietinis GSE atvejis buvo užregistruotas vėliau nei prieš septynerius metus, buvo laikomasi A skyriaus b–e punktuose nurodytų kriterijų ir draudimas atrajotojus šerti atrajotojų mėsa, kaulų miltais ir taukų atliekomis buvo sėkmingai įvykdytas, tačiau:

i) septynerius metus nebuvo laikomasi A skyriaus b–e punktuose nurodytų kriterijų, arba

ii) draudimas atrajotojus šerti atrajotojų mėsa, kaulų miltais ir taukų atliekomis nebuvo sėkmingai vykdomas aštuonerius metus;

2. AR paskutinis vietinis GSE atvejis buvo užregistruotas anksčiau nei prieš septynerius metus, ar GSE pasireiškimo dažnis, apskaičiuotas remiantis vietiniais atvejais, šalyje arba regione paskutinius ketverius metus buvo mažesnis nei vietinis vieno milijono vyresnių nei 24 mėnesių galvijų populiacijos atvejis, ar – kai šalies ar regiono vyresnių nei 24 mėnesių galvijų populiacijoje yra mažiau nei 1 mln. gyvūnų – realaus dydžio, apskaičiuoto pagal Eurostato statistinius duomenis, vienas atvejis populiacijoje ir jei:

i) draudimas atrajotojus šerti atrajotojų mėsa, kaulų miltais ir taukų atliekomis buvo sėkmingai vykdomas mažiausiai aštuonerius metus;

ii) mažiausiai septynerius metus buvo laikomasi A skyriaus b–e punktuose nurodytų kriterijų;

iii) infekuoti galvijai, taip pat:

- jų patelės, kurios prieš dvejus metus iki užsikrėtimo ir po dvejų metų, praėjusių nuo užsikrėtimo, atsivedė palikuonių, kuriems pasireiškė ligos pradiniai klinikiniai požymiai,

- visi galvijai, priklausantys tai pačiai kohortai,

yra paskerdžiami ir visiškai sunaikinami, jei jie tebėra gyvi nurodytoje šalyje ar regione.

Šitaip klasifikuojant ir nukrypstant nuo iii punkto, reikia atsižvelgti ir į kitas priemones, kuriomis i taip pat apsisaugoma sunaikinant įtariamus gyvūnus.

D. 4 KATEGORIJA: šalis arba regionas, kuriame labai retai pasireiškia GSE

Bet kuri šalis ir regionas, jei:

1) laikomasi A skyriuje išvardytų kriterijų, GSE pasireiškimo dažnis, apskaičiuojamas per pastaruosius 12 mėnesių, yra didesnis arba lygus vietiniam atvejui arba yra mažesnis arba lygus 100 vietinių šalies arba regiono 1 mln. vyresnių nei 24 mėnesių galvijų populiacijos atveju; ar

2) laikomasi A skyriuje išvardytų kriterijų ir GSE pasireiškimo dažnis, apskaičiuojamas taip, kaip nurodyta 1 punkte, trumpiau nei per pastaruosius ketverius metus yra mažesnis negu vienas vietinis atvejis 1 mln. galvijų populiacijos atveju, ir galvijai, taip pat:

- jei galvijų patelės prieš dvejus metus iki pirmųjų klinikinių ligos požymių pasireiškimo arba praėjus dvejiems metams po to, kai pasireiškė pirmieji klinikiniai ligos požymiai, atsivedė palikuonių,

- visi galvijai, priklausantys tai pačiai kohortai,

yra paskerdžiami ir visiškai sunaikinami, jei jie tebėra gyvi šalyje arba regione.

Šitaip klasifikuojant ir nukrypstant nuo šio punkto, reikia atsižvelgti ir į kitas priemones, kuriomis taip pat apsisaugoma sunaikinant įtariamus gyvūnus.

Jei per pastaruosius 12 mėnesių apskaičiuotas GSE pasireiškimo dažnis buvo mažesnis nei vietinis šalies arba regiono 1 mln. vyresnių nei 24 mėnesių galvijų populiacijos atvejis, tačiau, jei A skyriuje aprašytos rizikos veiksnių analizės metu įrodoma, kad bent pagal vieną kriterijų šalis, kuriai suteikiama 2 ar 3 kategorija, neatitinka šio kriterijaus, tada tokioms šalims arba regionams suteikiama 4 kategorija.

E. 5 KATEGORIJA: šalis arba regionas, kuriame labai dažnai pasireiškia GSE.

Bet kuri šalis arba regionas, jei:

1) atitinka A skyriuje išvardytus kriterijus ir GSE pasireiškimo dažnis, nustatytas per pastaruosius 12 mėnesių, buvo didesnis nei 100 šalies arba regiono 1 mln. vyresnių nei 24 mėnesių galvijų populiacijos atveju; ar

2) apskaičiuotas GSE pasireiškimo dažnis per pastaruosius 12 mėnesių buvo didesnis ar lygus 1 šalies ar regiono 1 mln. galvijų populiacijos atveju arba mažesnis ar lygus 100 1 mln. vyresnių nei 24 mėnesių galvijų populiacijos atveju ir neatitiko bent vieno A skyriuje nurodyto kriterijaus.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

MONITORINGO SISTEMA

A SKYRIUS

I. MAŽIAUSI A PROGRAMAI "GSE MONITORINGAS TARP GALVIJŲ" TAIKYTINI REIKALAVIMAI

1. Subpopuliacijų atranka

Atrenkami vyresni nei 30 mėnesių gyvūnai:

1.1. Gyvūnai, kurie "skerdžiami ypatingu atveju", kaip nurodyta Direktyvos 64/433/EEB [1] 2 straipsnio n punkte, ir gyvūnai, kurie skerdžiami, atsižvelgiant į Direktyvos 64/433/EEB I priedo VI skyriaus 28 punkto c papunktį (įskaitant gyvūnus, nurodytus Reglamente (EB) Nr. 716/96 [2], ir kurie "skerdžiami ypatingu atveju", kaip nurodyta pirmiau arba skerdžiami, atsižvelgiant į Direktyvos 64/433/EEB I priedo VI skyriaus 28 punkto c papunktį.

1.2. Nugaišę gyvūnai, kurie nebuvo skerdžiami žmonių vartojamai mėsai ir kurie nugaišo fermoje arba juos vežant (išskyrus gyvūnus, nurodytus Komisijos reglamente (EB) Nr. 716/96).

1.3. Gyvūnai, kurie buvo įprastai paskersti žmonių vartojimui.

1.4. Gyvūnai, sergantys nervų sistemos liga.

2. Mėginių skaičius

2.1. Kiekvienoje valstybėje narėje kasmet tiriami mėginiai turi būti paimami iš visų gyvūnų, priskiriamų 1.1 punkte nurodytai populiacijai.

2.2. Mėginių, kasmet tiriamų kiekvienoje valstybėje narėje ir paimtų iš gyvūnų, priskiriamų 1.2 punkte nurodytoms subpopuliacijoms, skaičius turi atitikti lentelėje nurodytą mėginių skaičių. Mėginiai atrenkami atsitiktinai. Mėginys nuolatos imamas iš kiekviename regione esančių gyvūnų.

2.3. Mėginiai, kasmet tiriami kiekvienoje valstybėje narėje, paimami iš visų gyvūnų, priskiriamų 1.3 punkte nurodytai subpopuliacijai.

Vyresnių nei 30 mėnesių gyvūnų bendras skaičius populiacijoje | Mėginių skaičius |

100000 | 950 |

200000 | 1550 |

300000 | 1890 |

400000 | 2110 |

500000 | 2250 |

600000 | 2360 |

700000 | 2440 |

800000 | 2500 |

900000 | 2550 |

1000000 | 2590 |

1500000 | 3000 |

2000000 | 3500 |

2500000 | 4000 |

3000000 | 4500 |

3500000 | 5000 |

4000000 | 5500 |

4500000 | 6000 |

5000000 | 6500 |

5500000 | 7000 |

6000000 | 7500 |

6500000 | 8000 |

7000000 | 8500 |

7500000 | 9000 |

8000000 | 9500 |

8500000 | 10000 |

9000000 | 10500 |

9500000 | 11000 |

10000000 | 11500 |

10500000 | 12000 |

11000000 | 12500 |

11500000 | 13000 |

12000000 | 13500 |

Vyresnių nei 12 mėnesių gyvūnų, bendras skaičius populiacijoje | Mėginių skaičius |

100000 | 10 |

300000 | 30 |

500000 | 50 |

700000 | 69 |

1000000 | 99 |

2500000 | 195 |

5000000 | 300 |

7000000 | 336 |

10000000 | 367 |

20000000 | 409 |

30000000 | 425 |

40000000 | 433 |

III. DIDESNĖS RIZIKOS GRUPĖS GYVŪNŲ MONITORINGAS

Didesnės rizikos grupės gyvūnų monitoringas

Valstybės narės, vykdydamos I ir II dalyse numatytas monitoringo programas, gali laisvanoriškai vykdyti didesnės rizikos grupės gyvūnų USE priežiūrą, t. y. gyvūnų,:

- kilusių iš šalių, kuriose pasitaiko vietiniai USE atvejai,

- šertų užterštais pašarais,

- kuriuos atsivedė USE užkrėstos veislinės patelės arba iš kurių jie yra kilę.

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

Valstybės narės užtikrina, kad atsižvelgiant į šį priedą analizei skirtos gyvūnų kūno dalys nebus naudojamos žmonių maistui, gyvūnų pašarams ir trąšoms, kol nebus atliktas laboratorinis tyrimas ir gauti neigiami rezultatai.

B SKYRIUS

I. VALSTYBIŲ NARIŲ ATASKAITOSE PATEIKIAMA INFORMACIJA

1. kiekvienos rūšies gyvūnų, kurių judėjimas apribojamas atsižvelgiant į 12 straipsnio 1 dalį, įtariamų atvejų skaičius;

2. kiekvienos rūšies gyvūnų, kurie atsižvelgiant į 12 straipsnio 2 dalį yra tiriami laboratorijoje, įtariamų atvejų skaičius ir tų atvejų tyrimo rezultatai;

3. kiekvienos A skyriaus I dalies 1 punkte nurodytos subpopuliacijos apskaičiuotas dydis;

4. tirtų galvijų, priskiriamų kiekvienai A skyriaus I dalies 1 punkte ir A skyriaus III dalyje nurodytai subpopuliacijai, skaičius, mėginių atrankos būdas ir testų rezultatai;

5. ožkų ir avių, priskiriamų kiekvienai A skyriaus II dalies 1 punkte ir A skyriaus III dalyje nurodytai subpopuliacijai, skaičius ir tyrimo rezultatai;

6. GSE ir skrepi ligos užkrėtimo atvejų skaičius, pasiskirstymas gyvūnų amžiaus grupėse ir geografinis paplitimas. Reikėtų nurodyti GSE užsikrėtusių gyvūnų, atvestų uždraudus galvijus šerti atrajotojų baltymais, gimimo metus ir mėnesį;

7. gyvūnų, kitų nei galvijai, ožkos ir avys, užsikrėtimo USE atvejai.

II. INFORMACIJA, PATEIKIAMA KOMISIJOS APŽVALGOJE, IR JOS APIMTIS

Apžvalga parengiama lentelės, kurioje bent nurodoma toliau apie kiekvieną valstybę narę teikiama informacija, pavidalu:

1) vyresnių nei 24 mėnesių galvijų bendras populiacijoje skaičius ir kiekvienos A skyriaus I dalies 1 punkte nurodytos subpopuliacijos apskaičiuotas dydis;

2) kiekvienoje gyvūnų rūšyje, nurodytoje 12 straipsnyje, įtariamų atvejų skaičius;

3) galvijų, tirtų taip, kaip nurodyta A skyriaus I dalies 1 punkte, skaičius;

4) ožkų ir avių, tirtų, kaip nurodyta A skyriaus II dalies 1 punkte, skaičius;

5) užsikrėtimo GSE atvejų skaičius ir pasiskirstymas gyvūnų amžiaus grupėse;

6) gyvūnų, atvestų po to, kai buvo uždrausta naudoti pašarus ir užsikrėtusių GSE, gimimo metai ir mėnuo;

7) užsikrėtimo skrepi liga atvejai;

8) gyvūnų, kitų nei galvijų, ožkų ir avių, užsikrėtimo GSE atvejai.

III. DUOMENYS

1. Septynerius metus kompetentinga institucija saugo duomenis apie:

- gyvūnų, kurių judėjimas apribojamas atsižvelgiant į 12 straipsnio 1 dalį, skaičių ir rūšis,

- klinikinių ir epidemiologinių tyrimų, nurodytų 12 straipsnio 1 dalyje, skaičių ir rezultatus,

- laboratorinių tyrimų, nurodytų 12 straipsnio 1 dalyje, skaičių ir rezultatus,

- gyvūnų, iš kurių paimami mėginiai vykdant I dalyje nurodytas monitoringo programas, skaičių, tapatybę ir kilmę ir tam tikrais atvejais amžių, veislę bei anamnezę.

2. Septynerius metus tyrimų laboratorija saugo visus tyrimų duomenis, ypač laboratorinius žurnalus, parafino blokus ir tam tikrais atvejais analizės, atliktos Western blotingo metodu, fotografinius atvaizdus.

[1] 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 64/433/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai šviežia mėsa (OL 121, 1964 7 29, p. 2012/64), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 95/23/EB (OL L 243, 1993 10 11, p. 7).

[2] 1996 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 716/96, patvirtinantis išskirtines Jungtinės Karalystės prekybos jautienos rinkos rėmimo priemones (OL L 99, 1996 4 20, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1176/2000 (OL L 131, 2000 6 1, p. 37).

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

GYVŪNŲ ŠĖRIMAS

1. Valstybėse narėse arba 5 kategorijos regionuose praplečiamas ir taikomas 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas:

a) pašarui, turinčiam gyvūninių baltymų ir skirtam fermoje laikomiems gyvūnams šerti;

b) pašarui, turinčiam perdibtų gyvūniniai baltymai baltymų ir skirto žinduoliams šerti; šis draudimas netaikomas nei šunų ir kačių ėdalui, nei šunų ir kačių ėdalo gamybai;

c) pašarui, gautam iš atrajotojų lydytų taukų ir skirtam bet kuriam raguočiui.

2. 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas draudimas netaikomas sveikų gyvūnų produktams:

a) pienui ir pieno produktams;

b) želatinai, gautai iš kailio ir odos;

c) hidrolizuotiems baltymams, kurių kiekvieno molekulinė masė yra mažiau nei 10000 daltonų ir kurie:

i) išskiriami iš skerdyklose paskerstų gyvūnų arba gyvūnų, kuriuos prieš skerdžiant ištyrė ir leido juos paskersti oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas, atsižvelgdamas į Direktyvos 64/433/EEB I priedo 6 skyrių, kailio ir odos;

ir

ii) gaunami vykstant gamybos procesui, kai imamasi priemonių sumažinti kailio ir odos užterštumą, kailį ir odą išsūdant, veikiant kalcio oksidu ir intensyviai plaunant, vėliau juos ilgiau nei 3 valandas veikiant pH<11, esant aukštesnei nei 80 °C temperatūrai, o paskui kaitinant 30 minučių esant aukštesnei nei 140 °C temperatūrai ir didesniam nei 3,6 baro slėgiui, arba vykstant ekvivalentiškam gamybos procesui, kurį, pasikonsultavusi su atitinkamu mokslo komitetu ir atsižvelgdama į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, patvirtina Komisija,

ir

iii) gaunamiems iš įstaigų, kuriose vykdomos rizikos veiksnių ir svarbių valdymo taškų (RVSVT) programos;

d) kalcio difosfatui (neturinčiam baltymo ar riebalų pėdsakų);

e) liofilizuotai plazmai ir kitiems kraujo produktams, išskyrus atrajotojams šerti skirtus galvijų kraujo produktus.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

NURODYTA PAVOJINGA MEDŽIAGA

1. Atsižvelgiant į valstybės narės ar trečiosios kilmės šalies kategoriją ar gyvūno gyvenamąją vietą, nustatomą atsižvelgiant į 5 straipsnį, šie audiniai yra vadinami specifine pavojinga gyvūnine atlieka:

1 IR 2 KATEGORIJOS

Nė vienas.

3 IR 4 KATEGORIJOS

a) vyresnių nei 12 mėnesių galvijų kiaušas, įskaitant smegenis ir akis, tonziles ir nugarkaulio smegenis ir įvairaus amžiaus galvijų žarnynas nuo dvylikapirštės iki tiesiosios žarnos;

b) vyresnių nei 12 mėnesių avių ir ožkų kiaušas, įskaitant smegenis, akis ir nugarkaulio smegenis arba prasikalusius priekinius dantis, ir įvairaus amžiaus avių ir ožkų blužnis.

5 KATEGORIJA

a) vyresnių nei 6 mėnesių galvijų galva (išskyrus liežuvį), įskaitant smegenis, akis, trišakį nervą, tonziles, užkrūčio liauką, blužnį ir nugarkaulio smegenis bei įvairaus amžiaus galvijų žarnyną nuo dvylikapirštės iki tiesiosios žarnos;

b) vyresnių nei 30 mėnesių galvijų nugarkaulis, įskaitant nugarinio kamieno nervus;

c) vyresnių nei 12 mėnesių avių ir ožkų kiaušas, įskaitant smegenis, akis ir nugarkaulio smegenis arba prasikalusius priekinius dantis, ir įvairaus amžiaus avių ir ožkų blužnis.

2. Nurodyta pavojinga medžiaga pašalinama iš:

a) skerdyklų;

b) mėsos išpjaustymo įmonių, ypač pavojingų atliekų perdirbimo įmonių ar jų patalpų, nurodytų Direktyvos 90/667/EEB [1] 3 ir 7 straipsniuose, prižiūrint kompetentingos institucijos patvirtintam asmeniui. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos patvirtina tas įmones.

Tačiau nugarkaulis gali būti pašalinamas valstybėse narėse esančiose vartotojams skirtose pardavimo vietose.

Jei iš nugaišusių gyvūnų, kurie nebuvo skerdžiami žmonių maistui, nėra pašalinama nurodyta pavojinga medžiaga, tai tų gyvūnų atskiros kūno dalys arba visas kūnas, turintis nurodytą pavojingą medžiagą, laikomas specifine pavojinga gyvūnine atlieka.

3. Valstybės narės užtikrina, kad visa nurodyta pavojinga medžiaga bus nudažyta ir atitinkamai iš karto pažymėta ją pašalinant ir visiškai sunaikinant:

a) sudeginant iš anksto neapdorojus arba

b) užtikrinant, kad po išankstinio apdorojimo dažą arba ženklą bus galima nustatyti:

i) pagal Sprendimo 92/562/EEB [2] Priedo I–IV, VI ir VII skyriuose nustatytą tvarką:

- sudeginant,

- pakartotinai sudeginant;

ii) bent atsižvelgiant į Tarybos sprendimo 1999/534/EB [3] dėl specifinės pavojingos gyvūninės atliekų laidojimo patvirtintuose sąvartynuose I priede nurodytus standartus.

4. Nepažeisdamos 12 ir 13 straipsnio, valstybės narės gali nukrypti nuo 2 ir 3 punktų, kad specifinė pavojinga gyvūninė atlieka ar kūnai būtų sudeginami ir laidojami ar, jų nenudažant arba atitinkamai nepašalinant nurodytos pavojingos medžiagos, esant aplinkybėms, nurodytoms Direktyvos 90/667/EEB 3 straipsnio 2 dalyje arba taikant kompetentingos institucijos patvirtintą ir patikrintą metodą, užkertantį kelią USE plitimui, ypač tais atvejais, kai gyvūnai nugaišo arba buvo paskersti imantis priemonių ligai kontroliuoti.

5. Leidimas taikyti alternatyvų testą patikrinti, ar specifinė pavojinga gyvūninė atlieka yra pašalinta, išduodamas tokiomis sąlygomis, t. y.:

a) skerdyklose esantys gyvūnai tiriami, ar, pašalinus specifinę pavojingą gyvūninę atlieką, yra tinkami;

b) žmonių maistui ar galvijų pašarui skirtas galvijų, ožkų ar avių produktas nepatenka už skerdyklos ribų, kol kompetentinga institucija negauna ir nepatvirtina visų paskerstų galvijų, kurie galėjo užsikrėsti arba vienas iš jų užsikrėtė GSE, testų rezultatų;

c) tada, kai atlikus alternatyvų testą gaunamas teigiamas rezultatas, visa galvijų, ožkų ir avių medžiaga, kuri galėjo užsikrėsti skerdykloje, sunaikinama atsižvelgiant į 3 punktą, nebent viso kūno, įskaitant ir užkrėsto gyvūno kailį, dalys gali būti identifikuojamos ir laikomos atskirai.

6. Valstybės narės dažnai atlieka oficialius patikrinimus, siekdamos įsitikinti, ar šis priedas yra tinkamai taikomas, ir siekdamos užtikrinti, kad bus imamasi priemonių siekiant išvengti taršos, ypač skerdyklose, mėsos išpjaustymo įmonėse, gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo įmonėse, ypač pavojingas medžiagas perdirbančiose įmonėse ar patalpose, kurioms leidimus išduoda valstybės narės, atsižvelgdamos į Direktyvos 90/667/EEB 7 straipsnį, pardavimo vartotojams vietose, sąvartynuose ir kitose sandėliavimui ar deginimui skirtose įmonėse.

7. Valstybės narės sukuria sistemą, kuria užtikrinama ir tikrinama, ar:

a) gaminant 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus produktus, specifinė pavojinga gyvūninė atlieka naudojama tik tuo tikslu;

b) į valstybę narę importuojami galvijai, ožkos ir avys priskiriami žemesnei kategorijai, atsižvelgiant į jų geresnę sveikatos būklę GSE atžvilgiu negu gyvūnų, kuriuos iki skerdimo ir išsiuntimo iš šalies prižiūri oficialiai paskirti pareigūnai;

c) specifinė pavojinga gyvūninė atlieka ypač tais atvejais, kai ji pašalinama ne skerdyklose, o kitose įmonėse ar patalpose, visiškai atskiriama nuo kitų atliekų, kurios atsižvelgiant į 2, 3 ir 4 punktus nėra sudeginamos, surenkamos ir atskirai pašalinamos. Valstybės narės gali leisti išvežti galvijų galvas ar nurodytos pavojingos medžiagos turinčią skerdeną į kitą valstybę narę, jei ši sutinka priimti specifinę pavojingą gyvūninę atlieką ir patvirtina jos vežimo specifines sąlygas.

8. Valstybės narės gali išsiųsti nurodytą pavojingą arba perdirbtą medžiagą į kitas valstybes nares tam, kad ši būtų sudeginama pagal Sprendimo 97/735/EB [4] 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

Šie punktai gali būti iš dalies pakeisti valstybei narei pareikalavus leisti išsiųsti nurodytą pavojingą arba perdirbtą medžiagą į trečiąsias šalis sudeginti. Eksportui nustatytos sąlygos taikomos tuo pačiu metu pagal tą pačią tvarką.

[1] Direktyva 90/425/EEB su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, padarytais 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 90/667/EEB, pakeičiančia gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo, perdirbimo ir pateikimo į rinką ir apsaugos nuo patogenų, esančių gyvūninės ir žuvų kilmės pašaruose, veterinarines taisykles (OL L 363, 1990 12 27 p. 51), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[2] 1992 m. lapkričio 17 d. Komisijos sprendimas 92/562/EEB dėl alternatyvių kaitinimo sistemų, taikomų apdorojant pavojingą medžiagą, patvirtinimo (OL L 359, 1992 12 9, p. 23) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[3] Komisijos sprendimas 97/735/EB, su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, padarytais 1999 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimu 1999/534/EB dėl priemonių, taikomų perdirbant ta, tikras gyvūninės kilmės atliekas, kad būtų apsisaugota nuo užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų, ir iš dalies pakeičiantį Komisijos sprendimą 97/735 (OL L 204, 1999 8 4, p. 37).

[4] 1997 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimas 97/735/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių prekiaujant tam tikros rūšies žinduolių gyvūninėmis atliekomis (OL L 294, 1997 10 28, p. 7) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 1999/534/EB (OL L 204, 1999 8 4, p. 37).

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

TAM TIKRŲ GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTŲ, GAUTŲ IŠ ARBA TURINČIŲ ATRAJOTOJŲ MEDŽIAGOS, STANDARTAI

9 straipsnio 1 dalyje nurodytiems gyvūninės kilmės produktams, kuriuos draudžiama gaminti iš atrajotojų medžiagos, priskiriama:

a) mėsa, mechaniškai atskirta nuo kaulo;

b) kalcio difosfatas, dedamas į galvijams skirtus pašarus;

c) želatina, nebent ji gaunama iš atrajotojų odos;

d) atrajotojų lydytų riebalų produktai;

e) atrajotojų lydyti riebalai, nebent jie gaunami iš:

i) riebalinioaudinio, laikomo tinkamu žmonių vartojimui;

ii) žaliavų, perdirbamų atsižvelgiant į Direktyvoje 90/667/EEB nurodytus standartus.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

UŽKREČIAMOSIOS SPONGIFORMINĖS ENCEFALOPATIJOS LIKVIDAVIMAS

1. 1.Tyrimo, nurodyto 13 straipsnio 1 dalies b punkte, metu būtina nustatyti:

a) galvijų atveju:

- atrajotojus, laikomus tam skirtoje patalpoje, kuriems pasireiškė ligos požymiai,

- visus embrionus, kiaušialąstes ir sergančios galvijų patelės paskutinės kartos palikuonis ir visus surinktus embrionus ir palikuonis, kurie buvo atvesti prieš dvejus ar po dvejų metų, veislinei patelelei pasireiškus pirminiams klinikiniams ligos požymiams,

- vienai kohortai priskiriami gyvūnai, kuriems pasireiškia ligos požymiai,

- galimą ligos kilmę ir kitas gyvūnams laikyti skirtas patalpas, kuriose laikomi gyvūnai, embrionai ar kiaušialąstės, galinčios užsikrėsti USE ar liestis su pašaru ar užkratu,

- užterštų pašarų, kitos medžiagos judėjimą arba USE užkrato kitus perdavimo būdus, kuriais šis plinta iš ar į tiriamąją gyvūnams laikyti skirtą patalpą;

b) ožkų ir avių atveju:

- gyvūnus, kitus nei ožkos ir avys, laikomus tam skirtoje patalpoje, kuriems pasireiškė ligos požymiai,

- gyvūno, kuriam pasireiškė ligos požymiai, tėvus, visus embrionus, kiaušialąstes ir paskutinės kartos palikuonis tiek, kiek galima tai nustatyti,

- vienai kohortai priklausančius visus gyvūnus, kurie apibūdinami pagal 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką ir kuriems pasireiškė ligos požymiai,

- visas kitas ožkas ir avis, laikomas tam skirtoje patalpoje, kurioms pasireiškė ligos požymiai ir kurios skiriasi nuo ožkų ir avių, minimų antroje ir trečioje įtraukoje,

- galimą ligos kilmę ir kitas gyvūnams laikyti skirtas patalpas, kuriose laikomi gyvūnai, embrionai ar kiaušialąstės, galinčios užsikrėsti USE ar liestis su pašaru ar užkratu,

- užterštų pašarų, kitos medžiagos judėjimą arba GSE užkrato kitus perdavimo būdus, kuriais šis plinta iš ar į tiriamąją gyvūnams laikyti skirtą patalpą.

2. Priemonės, numatytos 13 straipsnio 1 dalyje, taikomos bent jau:

a) tuo atveju, kai GSE užkratas nustatomas galvijams, paskerstiems ir visiškai sunaikintiems galvijams ir sunaikintiems embrionams ir kiaušialąstėms, kurios identifikuojamos atliekant tyrimą, nurodytą 1 punkto a papunkčio pirmoje, antroje ir trečioje įtraukose;

b) tuo atveju, kai GSE užkratas nustatomas ožkoms ir avims, užmuštiems ir visiškai sunaikintiems gyvūnams, embrionams ir kiaušialąstėms, kurios identifikuojamos atliekant tyrimą, nurodytą 1 punkto b papunkčio pirmoje–šeštoje įtraukose.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

PATEIKIMAS Į RINKĄ IR EKSPORTAS

A SKYRIUS Gyvų gyvūnų, embrionų ir kiaušialąsčių prekybai Bendrijoje taikytinos sąlygos

I. NEATSIŽVELGIANT Į VALSTYBĘ NARĘ AR TREČIĄJĄ KILMĖS ŠALĮ AR GYVŪNO LAIKYMO VIETĄ TAIKYTINOS SĄLYGOS

1. Siunčiant į kitas valstybes nares, reikia laikytis 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų.

2. Galvijų embrionų ir kiaušialąsčių judėjimui taikomos šios sąlygos:

galvijų embrionai ir kiaušialąstės turi būti gaunami iš patelių, kurios surinkimo metu:

- nėra įtariamos užsikrėtusios GSE,

- atitinka II dalyje nustatytas sąlygas.

3. Prekybai ožkomis ir avimis taikomos šios sąlygos:

a) ožkos ir avys kergimo metu:

i) laikomos, paisant šių reikalavimų:

- turi būti pastoviai atliekama veterinarinė apžiūra,

- žymimi gyvūnai,

- mažiausiai trejus metus neturi būti užregistruotas nė vienas skrepi ligos atvejis,

- turi būti tikrinama, ar iš skerdimui skirtų senų patelių imami mėginiai,

- patelės, jei šios buvo paimtos iš ūkių, turi būti laikomas pagal tuose ūkiuose nustatytus reikalavimus;

ii) mažiausiai trejus metus nuo gimimo turi būti laikomos ūkyje ar ūkiuose, atitinkančiuose i punkto reikalavimus;

iii) jei jos siunčiamos į valstybę narę, kuri, laikydamasi b punkte nurodytų nuostatų, atitinkančių tame punkte nurodytose programose pateiktas garantijas, visoje savo teritorijoje arba jos dalyje turi naudos;

b) valstybė narė, kuri visoje savo teritorijoje arba jos dalyje vykdo privalomą ar laisvanorišką skrepi ligos kontrolės programą:

i) gali siųsti Komisijai pirmiau minimą programą, nurodydama:

- ligos paplitimą valstybėje narėje,

- priežastis, dėl kurių imtasi vykdyti programą, atsižvelgiant į ligos svarbą ir išlaidų/pajamų santykį,

- geografinį regioną, kuriame bus įgyvendinta programa,

- kategorijas laikymo vietų statusui apibrėžti, kiekvienos kategorijos atveju taikomus standartus ir taikomą testavimo tvarką,

- programoje numatytas monitoringo procedūras;

- veiksmus, kurių imamasi bet kuriuo atveju, kai ūkis praranda savo statusą,

- priemones, kurių imamasi, jei atsižvelgiant į programos nuostatas atliktų patikrinimų metu gaunami teigiami rezultatai;

ii) jei i punkte nurodytos programos atitinka tame punkte nurodytus kriterijus, jos gali būti patvirtinamos atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką. Atsižvelgiant į tą pačią tvarką, tuo pačiu metu arba patvirtinus programas ir praėjus trims mėnesiams apibrėžiamos papildomos bendrosios ar specifinės garantijos prekybai Bendrijoje užtikrinti. Tokios garantijos neturi viršyti kiekvienoje valstybėje narėje atskirai įgyvendinamų garantijų;

iii) atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, valstybių narių siunčiamos programos gali būti pakeičiamos arba papildomos. Atsižvelgiant į tą pačią tvarką, anksčiau patvirtinta programa gali būti pakeičiama arba papildoma arba ii papunktyje apibrėžtos garantijos gali būti papildomos;

c) jei valstybė narė mano, kad jos teritorijoje arba jos dalyje avims nepasireiškia skrepi ligos susirgimas, tada:

i) Komisijai išsiunčia atitinkamus papildomus dokumentus, pateikdama:

- jos teritorijoje pasireiškusios ligos istoriją,

- priežiūros tyrimo, kurio metu atliekama serologinė, mikrobiologinė, patologinė arba epizootinė analizė, rezultatus,

- šios priežiūros trukmę,

- ligos pasireiškimo nebuvimą patvirtinančius planus;

ii) atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, apibrėžiamos papildomos bendrosios ar specifinės garantijos prekybai Bendrijoje užtikrinti. Tokios garantijos neturi viršyti kiekvienoje valstybėje narėje atskirai įgyvendinamų garantijų;

iii) suinteresuota valstybė narė informuoja Komisiją apie ligos požymių detalizavimo, nurodyto i punkte, bet kokius pakeitimus. Informuojant apie garantijas, apibrėžiamas, atsižvelgiant į ii punktą, kurios gali būti pakeičiamos ir papildomos arba panaikinamos, atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

II. KILMĖS VALSTYBEI NAREI IR GYVŪNO GYVENAMAI VIETAI ATSIŽVELGIANT Į II PRIEDO C SKYRIŲ NUSTATYTINOS SĄLYGOS

1. Siunčiant į kitą valstybę narę laikomasi 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų taisyklių.

2. Paskirties valstybei narei pranešama apie kilmės valstybės narės galvijus, ožkas ir avis, priskiriamas GSE kategorijoms.

3. 3.1 punkte nurodytam galvijų, kilusių iš arba laikomų valstybėje narėje arba viename iš regionų, judėjimui yra taikomos tokios sąlygos:

3 IR 4 KATEGORIJOS

Gyvūnai:

a) turi būti atvesti, auginti ir likę bandose, kuriose mažiausiai septynerius metus nebuvo užregistruotas nė vienas GSE atvejis; ar

b) gimė tada, kai draudimas atrajotojus šerti gyvūniniais baltymais buvo sėkmingai įgyvendintas.

5 KATEGORIJA

Gyvūnai:

a) buvo atvesti tada, kai draudimas fermoje laikomus gyvūnus šerti gyvūniniais baltymais buvo sėkmingai įgyvendintas; ir

b) turi būti atvesti, auginti ir likę bandose, kuriose mažiausiai septynerius metus nebuvo užregistruota nė vieno GSE atvejo ir kurias sudaro fermoje atvesti arba paimti iš bandos, turinčios tokį pat statusą, galvijai.

B SKYRIUS 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų įtariamų užsikrėtusių USE ar užkrėstų gyvūnų palikuonims nustatytinos sąlygos

Į rinką draudžiama tiekti USE užkrėstų galvijų patelių paskutinės vados palikuonis arba ožkų ir avių, kuriems registruojama USE, palikuonis, kuriuos šios atsivedė prieš dvejus metus arba periodo, kai pasireiškė pirmieji klinikiniai ligos požymiai, metu.

C SKYRIUS Prekybai konkrečiais gyvūninės kilmės produktais Bendrijoje nustatytinos sąlygos

I. 16 straipsnio 3 dalyje nurodytas draudimas netaikomas gyvūninės kilmės produktams, jei šie gaunami iš galvijų ir atitinka II ir III dalyse nurodytus reikalavimus:

- šviežiai mėsai,

- maltai mėsai,

- mėsos ruošiniams,

- mėsoms gaminiams,

- naminių gyvūnėlių ėdalui, kuriuo šeriami naminiai mėsėdžiai gyvūnai.

Data paremta sistema

II. Atsižvelgiant į 16 straipsnio 3 dalies 2 pastraipą, galima prekiauti neiškaulinėta mėsa, iš kurios buvo pašalinti visi su ja sukibę audiniai, įskaitant limfinį ir nervinį audinį, ir gyvūninės kilmės produktais, nurodytais I dalyje ir gautais iš tinkamų galvijų, esančių šalyse ar regionuose, priskiriamų 5 kategorijai, jei produktai gaunami iš gyvūnų, atvestų, įsigaliojus gyvūnų šėrimo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytiems standartams ir sertifikuojamų atsižvelgiant į 1 punkte nustatytas sąlygas, o produktai gaunami įmonėse, atitinkančiose 9 punkte nustatytas sąlygas. Kompetentinga institucija užtikrina, kad vykdomos kontrolės atitinka 2–8 ir 10 punktuose nustatytas sąlygas.

1. Galvijas atitinka data paremtą schemą, jei jis buvo atvestas ir auginamas suinteresuotoje valstybėje narėje ir skerdimo metu buvo įrodyta, kad laikomasi nurodytų sąlygų:

a) visą savo gyvenimą gyvūnas nesunkiai identifikuojamas, sukuriant sąlygas atsekti jo veislinę patelę ir bandą, iš kurios jis yra kilęs; nustatyti jo ausies įsagas nekartojamą numerį, gimimo datą ir vietą ir visus gyvūno judėjimus, užregistruotus arba gyvūno oficialiame pase, arba oficialioje kompiuterizuotoje identifikacijos ir atsekamumo sistemoje; galima nustatyti veislinę patelę, iš kurios jis yra kilęs;

b) vyresnis nei šešių mėnesių, tačiau jaunesnis nei trisdešimties mėnesių gyvūnas identifikuojamas pagal savo gimimo datą, nurodytą gyvūno oficialiame pase;

c) kompetentinga institucija gavo ir patvirtino neginčijamą įrodymą, kad veislinė patelė, atsivedusi palikuonį, išgyveno mažiausiai šešis mėnesius nuo jo atvedimo;

d) veislinė patelė, atsivedusi palikuonį, nesusirgo GSE ir nėra įtariama užsikrėtusi GSE.

Kontrolė

2. Jei skerdimui skirtas gyvūnas ar su skerdimu susijusi bet kokia aplinkybė neatitinka šio reglamento reikalavimų, gyvūnas automatiškai atmetamas, o jo pasas konfiskuojamas. Jei su šia informacija susipažįstama skerdimui pasibaigus, tai kompetentinga institucija privalo nedelsdama nutraukti pažymėjimo išdavimo procedūrą arba atšaukti išduotus pažymėjimus. Jei skerdena siunčiama, tai kompetentinga institucija privalo pranešti kompetentingai institucijai apie jos paskirties vietą. Paskirties vietos kompetentinga institucija imasi atitinkamų priemonių.

3. Tinkami gyvūnai turi būti skerdžiami skerdyklose pagal data paremtą schemą arba pagal sertifikuotos bandos schemą.

4. Kompetentinga institucija privalo pati užtikrinti, kad mėsos išpjaustymo įmonėse atliekamų procedūrų metu būtų pašalinami:

pakinklio, sėdynės kaulo, paviršiniai ir giluminiai kirkšnies, medialiniai ir lateraliniai klubikaulio, šlaunikaulinio, strėnų, kaklo, krūtinkaulio, pomenčio, pažasties, uodegos ir giluminiai kaklo limfmazgiai.

5. Prieš prasidedant skerdimui kompiuterizuota atsekamumo sistema mėsa turi būti atsekama pagal tinkamo gyvulio bandą arba po išpjaustymo – tos pačios partijos gyvūnus, kurių mėsa buvo išpjaustoma. Skerdimui pasibaigus, šviežia mėsa ir produktai, paženklinti etiketėmis ir nurodyti I dalyje, atsekami pagal bandą tam, kad būtų galima sugrąžinti įtariamą siuntą. Dokumentai ir kartu su naminių gyvulėlių ėdalu siunčiami dokumentai ir aprašai turi būti taip parengti, kad pagal juos būtų galima atsekti.

6. Visos patvirtintos skerdenos individualus numeris privalo atitikti galvijų ausies etiketės numerį.

7. Valstybė narė privalo turėti išsamius aprašus, susijusius su:

a) atsekamumu ir prieš skerdimą atliekama kontrole;

b) skerdimo metu atliekama kontrole;

c) kontrole, atliekama perdirbant naminių gyvunėlių ėdalą;

d) visais reikalavimais, keliamais po skerdimo prekybos vietoje ženklinimui etiketėmis ir sertifikavimui.

8. Kompetentinga institucija privalo sukurti tokią sistemą atitikimo patikrinimams registruoti, kad būtų galima pademonstruoti atliekamą kontrolę.

Įmonė

9. Tam, kad būtų patvirtinta, įmonė privalo sukurti ir įgyvendinti sistemą, kuria būtų galima identifikuoti mėsą ir nustatyti, ar produktas tinkamas vartoti, ir visos mėsos kilmę būtų galima atsekti pagal galvijų, iš kurių ji buvo gauta, bandą, o išpjausčius mėsą - visus vienos partijos galvijus. Sistema privalo užtikrinti visišką mėsos ar gyvūninės kilmės produktų atsekamumą visų etapų metu ir protokolai turi būti saugomi mažiausiai dvejus metus. Įmonės administracija raštu pateikia kompetentingai institucijai duomenis apie taikomą sistemą.

10. Kompetentinga institucija privalo įvertinti, patvirtinti ir stebėti įmonėje taikomą sistemą tam, kad užtikrintų visišką atskyrimą ir atsekamumą atgal ir į priekį.

Sertifikuotos bandos schema

III. Atsižvelgiant į 16 straipsnio 3 dalies 2 pastraipą, galima prekiauti iškaulinėta mėsa, iš kurios buvo pašalinti visi su ja sukibę audiniai, įskaitant limfinį ir nervinį audinį, ir gyvūninės kilmės produktais, nurodytais I dalyje ir gautais iš 5 kategorijai priskiriamų tinkamų galvijų, laikomų šalyse ar regionuose, jei gyvūnai yra sertifikuojami atsižvelgiant į 2 punkte nustatytas sąlygas ir buvo laikomi bandose, kuriose mažiausiai septynerius metus nebuvo užregistruota nė vieno GSE atvejo ir kurie buvo sertifikuojami atsižvelgiant į 1 punkte nustatytas sąlygas, o produktai gaunami įmonėse, atitinkančiose 11 punkte nustatytas sąlygas. Kompetentinga institucija užtikrina, kad kompiuterizuota atsekamumo sistema ir kontrolė atitinka 3–10 ir 12 punktuose nustatytas sąlygas.

Bandoms keliami reikalavimai

1. a) Banda yra atskirą ir individualų vienetą sudarančių gyvūnų grupė; tai yra prižiūrimų gyvūnų grupė, kuri laikoma ir atskiriama nuo kitos gyvūnų grupės ir kuri yra identifikuojama pagal nekartojamą bandos ir gyvūno identifikacijos numerį.

b) Banda yra tinkama, jei mažiausiai septynerius metus joje nebuvo užregistruota nė vieno GSE atvejo ar įtartino atvejo, kurio metu bet kuriam iš vis dar laikomų arba trumpai bandoje buvusiam arba pašalintam iš bandos gyvūnui būtų diagnozuota GSE.

c) B punkte nurodytų nuostatų išimtimi gali būti laikoma mažiau nei septynerius metus egzistuojanti banda, kuri yra tinkama, jei kompetentingai veterinarinei institucijai atlikus tyrimą nustatoma, kad:

i) visi gyvūnai buvo atvesti arba buvo pašalinti iš naujai suformuotos bandos, atitinkančios 2 punkto a, d ir e papunkčiuose nustatytas sąlygas; ir

ii) banda per visą jos egzistavimo laikoptarpį atitiko b punkte nustatytas sąlygas.

d) Jei laikymo vietoje esančioje naujai suformuotoje bandoje bet kuriam iš gyvūnų, tebesančių arba pašalintų iš bandos, toje laikymo vietoje užregistruojamas GSE atvejis, tai naujai suformuota banda gali būti laikoma tinkama, jei kompetentingai veterinarinei institucijai atlikus tyrimą nustatoma, kad banda atitinka kiekvieną iš šios institucijos nustatytų sąlygų, t. y.:

i) užsikrėtusios bandos, laikytos toje pačioje vietoje, gyvūnai pašalinami ir užmušami;

ii) visi pašarai pašalinami ir sunaikinami, o talpyklos, skirtos pašarams laikyti, kruopščiai išvalomos;

iii) visi pastatai ištuštinami ir kruopščiai išvalomi prieš atvežant naujus gyvūnus;

iv) laikomasi c punkte nustatytų sąlygų.

Gyvūnams keliami reikalavimai

2. a) Visi su gyvūno atvedimu, identiškumu ir judėjimu susiję dokumentai registruojami oficialioje kompiuterizuotoje atsekamumo sistemoje.

b) Vyresnis nei šešerių mėnesių, tačiau jaunesnis nei trisdešimties mėnesių gyvūnas identifikuojamas pagal savo atvedimo datą, nurodytą oficialiame kompiuteriniame dokumente.

c) Veislinė patelė, atsivedusi palikuonį, išgyveno mažiausiai šešis mėnesius nuo jo atvedimo.

d) Veislinė patelė, atsivedusi palikuonį, nesusirgo GSE ir nėra įtariama užsikrėtus GSE.

e) Banda, kurioje buvo atvestas gyvūnas, ir visos kitos bandos, kuriose jis buvo laikomas, yra tinkamos.

Kompiuterizuota atsekamumo sistema

3. Antro punkto a papunktyje nurodyta oficiali kompiuterizuota sistema turi būti patvirtinta, jei ji veikė pakankamai ilgai ir buvo kaupiama visa su gyvūnais, kuriuos reikia patikrinti, ar atitinka šio reglamento reikalavimus, gyvenimo trukmę ir judėjimą, susijusi informacija ir kuri skirta kaupti informacijai apie atvestus gyvūnus įdiegus sistemą. Duomenys, sukaupti ir įdiegti į kompiuterio atmintį prieš įdiegiant šią sistemą, nėra tinkami.

Kontrolė

4. Jei skerdimui skirtas gyvūnas ar kokia nors su skerdimu susijusi aplinkybė neatitinka šio reglamento reikalavimų, gyvūnas automatiškai atmetamas, o jo pasas konfiskuojamas. Jei su šia informacija susipažįstama pasibaigus skerdimui, tai kompetentinga institucija privalo nedelsdama nutraukti pažymėjimo išdavimo procedūrą arba atšaukti išduotus pažymėjimus. Jei skerdena siunčiama, tai kompetentinga institucija privalo pranešti kompetentingai institucijai apie jos paskirties vietą. Paskirties vietos kompetentinga institucija imasi atitinkamų priemonių.

5. Tinkami gyvūnai turi būti skerdžiami skerdyklose, atsižvelgiant į data paremtą ir sertifikuotos bandos schemą.

6. Kompetentinga institucija privalo užtikrinti, kad mėsos išpjaustymo įmonėse atliekamų procedūrų metu būtų pašalinami:

pakinklio, sėdynės kaulo, paviršiniai ir giluminiai kirkšnies, medialiniai ir lateraliniai klubikaulio, šlaunikaulinio, strėnų, kaklo, krūtinkaulio, pomenčio, pažasties, uodegos ir giluminiai kaklo limfmazgiai.

7. Prieš prasidedant skerdimui pagal kompiuterizuotą atsekamumo sistemą mėsa turi būti atsekama pagal tinkamo gyvulio bandą arba po išpjaustymo – pagal tos pačios partijos gyvūnus, kurių mėsa buvo išpjaustoma. Skerdimui pasibaigus, šviežia mėsa ir produktai, paženklinti etiketėmis ir nurodyti I dalyje, atsekami pagal bandą, kad būtų galima sugrąžinti įtariamą siuntą. Dokumentai ir aprašai, siunčiami kartu su naminių gyvūnėlių ėdalu, turi būti parengti taip, kad remiantis jais būtų galima atlikti atsekamumo procedūrą.

8. Visos patvirtintos skerdenos individualus numeris privalo atitikti galvijų ausies įsago numerį.

9. Valstybė narė privalo turėti išsamius aprašus, susijusius su:

a) atsekamumu ir prieš skerdimą vykdoma kontrole;

b) skerdimo metu vykdoma kontrole;

c) perdirbant naminių gyvunėlių ėdalą vykdoma kontrole;

d) visais prekybos vietoje baigus skerdimą ženklinimui etiketėmis ir sertifikavimui nustatytais reikalavimais.

10. Kompetentinga institucija privalo sukurti tokią sistemą atitikimo patikrinimams registruoti, kad būtų galima pademonstruoti atliekamą kontrolę.

Įmonė

11. Tam, kad būtų patvirtinta, įmonė privalo sukurti ir įgyvendinti sistemą, kuri įgalintų identifikuoti mėsą ir nustatytų, ar produktas tinkamas vartoti, ir visos mėsos kilmę būtų galima atsekti pagal galvijų, iš kurių ji buvo gauta, bandą, o išpjausčius mėsą - visus vienos partijos galvijus. Sistema privalo užtikrinti visišką mėsos ar gyvūninės kilmės produktų per visus jos etapus atsekamumą ir protokolai turi būti saugomi mažiausiai dvejus metus. Įmonės administracija raštu pateikia kompetentingai institucijai duomenis apie taikomą sistemą.

12. Kompetentinga institucija privalo įvertinti, patvirtinti ir stebėti įmonėje taikomą sistemą, kad užtikrintų visišką atskyrimą ir atsekamumą atgal ir į priekį.

D SKYRIUS Eksportuojamoms prekėms nustatytinos sąlygos

Į trečiąsias šalis eksportuojamiems gyviems galvijams ir gyvūninės kilmės produktams taikomos šiame reglamente nustatytos prekybos Bendrijoje taisyklės.

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

GYVŲ GYVŪNŲ, EMBRIONŲ, KIAUŠIALĄSČIŲ IR GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTŲ IMPORTAS Į BENDRIJĄ

A SKYRIUS

Kai importuojama iš 1 kategorijos šalių ar regionų, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pateiktą tarptautinį gyvūnų veterinarijos sertifikatą, patvirtinantį, kad šalis ar regionas atitinka II priedo C skyriuje nurodytas sąlygas ir jai gali būti suteikta ta kategorija, galvijams ir visoms šiame reglamente minimoms gyvūninės kilmės prekėms nustato atitinkamas taisykles.

B SKYRIUS Galvijų importas

A. Importuojant galvijus iš 2 kategorijos šalies ar regiono, pateikiamas tarptautinis gyvūnų veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad:

a) atrajotojus uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas sėkmingai vykdomas;

b) į Bendriją importuojami galvijai identifikuojami pagal pastoviąją identifikacijos sistemą, kurią taikant galima atsekti veislinę patelę ir bandą, iš kurios jie yra kilę, ir patvirtinti, kad jie nėra patelių, įtariamų užsikrėtusių GSE, palikuonys.

B. Iš 3 kategorijos šalies ar regiono importuojant galvijus, pateikiamas tarptautinis gyvūnų veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad:

1) atrajotojus uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas sėkmingai įvykdytas;

2) į Bendriją importuojami galvijai:

- identifikuojami pagal pastoviąją identifikacijos sistemą, kurią taikant galima atsekti veislinę patelę ir bandą, iš kurios jie yra kilę, ir patvirtinti, kad jie nėra patelių, įtariamų užsikrėtusių ar patvirtintų užsikrėtusių GSE, palikuonys,

- buvo atvesti, auginami ir liko bandose, kuriose septynerius metus nebuvo užregistruota nė vieno GSE atvejo, ar

- buvo atvesti po to, kai atrajotojų šėrimas gyvūniniais baltymais buvo uždraustas ir draudimas buvo sėkmingai įvykdytas.

C. Iš 4 kategorijos šalies ar regiono importuojant galvijus, pateikiamas tarptautinis gyvūnų veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad:

1) atrajotojus uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas sėkmingai vykdomas;

2) į Bendriją importuojami galvijai:

a) identifikuojami pagal pastoviąją identifikacijos sistemą, kurią taikant galima atsekti veislinę patelę ir bandą, iš kurios jie yra kilę, ir patvirtinti, kad jie nėra patelių, įtariamų užsikrėtusių ar patvirtintų užsikrėtusių GSE, palikuonys;

b) buvo atvesti, auginami ir liko bandose, kuriose septynerius metus nebuvo užregistruota nė vieno GSE atvejo; ar

c) buvo atvesti po to, kai atrajotojų šėrimas gyvūniniais baltymais buvo uždraustas ir draudimas buvo sėkmingai įvykdytas.

D. Iš 5 kategorijos šalies ar regiono importuojant galvijus, pateikiamas tarptautinis gyvūnų veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad:

1) atrajotojus uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas sėkmingai vykdomas;

2) užkrėsti galvijai užmušami ir visiškai sunaikinami, jei:

a) prieš dvejus metus iki pasireiškiant pradiniams klinikiniams ligos požymiams arba praėjus dvejiems metams po to, kai pasireiškė pradiniai klinikiniai ligos požymiai, užsikrečia paskutinės vados palikuonių susilaukusios patelės;

b) visi galvijai priklauso vienai kohortai, ir

jei šie galvijai vis dar tebėra gyvi šalyje arba regione;

3) į Bendriją importuojami galvijai:

a) buvo atvesti po to, kai fermoje laikomus gyvūnus buvo uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas buvo sėkmingai vykdomas;

b) identifikuojami pagal pastoviąją identifikacijos sistemą, kurią taikant galimą atsekti veislinę patelę ir bandą, iš kurios jie yra kilę, ir patvirtinti, kad jie nėra patelių, įtariamų užsikrėtusių ar patvirtintų užsikrėtusių GSE, palikuonys;

ir

c) arba buvo atvesti, auginami ir liko bandose, kuriose nebuvo užregistruota nė vieno užsikrėtimo GSE atvejo ir kurias sudaro galvijai, atvesti arba fermoje arba paimti iš bandos, kurios sveikatos būklė yra panaši; ar

d) buvo atvesti, auginami ir liko bandose, kuriose mažiausiai septynerius metus nebuvo užregistruota nė vieno užsikrėtimo GSE atvejo ir kurias sudaro galvijai, atvesti arba fermoje arba paimti iš bandos, kurios sveikatos būklė yra panaši.

C SKYRIUS Šviežios mėsos ir gyvulinės kilmės maisto produktų importas

A. Importuojant šviežią galvijų mėsą (su kaulais ar iškaulinėtą) iš regionų ar šalių, priskiriamų 2 kategorijai, pateikiamas tarptautinis veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad atrajotojus buvo uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas buvo sėkmingai įvykdytas.

B. Importuojant šviežią galvijų mėsą (su kaulais ar iškaulinėtą) iš regionų ar šalių, priskiriamų 1 kategorijai, pateikiamas tarptautinis veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad:

a) atrajotojus buvo uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas buvo sėkmingai įvykdytas;

b) į Bendriją importuojamoje šviežioje galvijų mėsoje ir produktuose nėra V priede nurodytos pavojingos medžiagos arba produktai nebuvo gauti iš jos ar mėsos, mechaniškai atskirtos nuo kaukolės ar nugarkaulio.

C. Importuojant šviežią galvijų mėsą (su kaulais ar iškaulinėtą) iš regionų ar šalių, priskiriamų 4 kategorijai, pateikiamas tarptautinis veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad:

1) atrajotojus buvo uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas buvo sėkmingai įvykdytas;

2) į Bendriją importuojamoje šviežioje galvijų mėsoje ir produktuose nėra V priede nurodytos pavojingos medžiagos arba produktai nebuvo gauti iš jos ar mėsos, mechaniškai atskirtos nuo kaukolės ar nugarkaulio.

D. Šviežios galvijų mėsos ir produktų importas iš šalių ar regionų, priskiriamų 5 kategorijai, uždraudžiamas, išskyrus gyvūninės kilmės produktus, išvardytus VIII priedo V skyriaus I dalyje. Importuojant šiuos produktus pateikiamas tarptautinis veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad:

1) jie atitinka 16 straipsnio 2 dalyje ir VIII priedo C skyriaus II ir III dalyse nustatytas sąlygas;

2) į Bendriją importuojamuose mėsos produktuose nėra arba jie negauti nei iš produkto, nurodyto F skyriuje, nei iš pavojingos medžiagos, nurodytos V priede;

3) taikoma sistema, pagal kurią galima atsekti į Bendriją importuojamos šviežios galvijų mėsos ar jos produktų gamybos įmonę;

4) į Bendriją importuojami galvijai, kurių mėsa ar mėsos produktai:

a) buvo identifikuoti pagal pastoviąją identifikacijos sistemą, įgalinančią atsekti veislinę patelę ir bandą, iš kurios jie yra kilę;

b) jie nėra patelių, įtariamų užsikrėtusių ar patvirtintų užsikrėtusių GSE, palikuonys ir arba:

- buvo atvesti, auginami ir liko bandose, kuriose septynerius metus nebuvo užregistruota nė vieno GSE atvejo, ar

- buvo atvesti po to, kai atrajotojus buvo uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas buvo sėkmingai įvykdytas;

5) fermoje laikomus gyvūnus buvo uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas buvo sėkmingai įvykdytas.

6) užkrėsti galvijai nužudomi ir visiškai sunaikinami jei:

a) prieš dvejus metus iki pradinių klinikinių ligos požymių pasireiškimo arba praėjus dvejiems metams po pradinių klinikinių ligos požymių pasireiškimo užsikrečia paskutinės vados palikuonių susilaukusios patelės;

b) visi galvijai priklauso vienai kohortai ir jei šie galvijai vis dar tebėra gyvi šalyje arba regione.

D SKYRIUS Galvijų embrionų ir kiaušialąsčių importas

A. Importuojant galvijų embrionus ir kiaušialąstes iš 2 kategorijai priskiriamų šalių ar regionų pateikiamas tarptautinis gyvūnų veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad:

1) atrajotojus buvo uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas buvo sėkmingai įvykdytas;

2) embrionai ir kiaušialąstės buvo surinkti, apdoroti ir saugomi laikantis Direktyvos 89/556/EB [1] A ir B priedų nuostatų.

B. Importuojant galvijų embrionus ir kiaušialąstes iš 3 kategorijai priskiriamų šalių ar regionų pateikiamas tarptautinis gyvūnų veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad:

1) atrajotojus buvo uždrausta šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas buvo sėkmingai įvykdytas;

2) į Bendriją importuojamos kiaušialąstės ir embrionai gaunami iš patelių, kurios:

a) identifikuojamos pagal pastoviąją identifikacijos sistemą, kuria galima atsekti veislinę patelę ir bandą, iš kurios jos kilusios ir nėra BSE užsikrėtusių patelių palikuonės;

b) nėra patelių, įtariamų užsikrėtusių ar patvirtintų užsikrėtusių GSE, palikuonės;

c) surenkant embrionus nėra įtariamos, kad yra užsikrėtusios GSE;

3) embrionai ir kiaušialąstės buvo surinkti, apdoroti ir saugomi laikantis Direktyvos 89/556/EB A ir B priedų nuostatų.

C. Importuojant galvijų embrionus ir kiaušialąstes iš 4 kategorijai priskiriamų šalių ar regionų pateikiamas tarptautinis gyvūnų veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad:

1) buvo uždrausta atrajotojus šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas buvo sėkmingai įvykdytas;

2) į Bendriją importuojamos kiaušialąstės ir embrionai gaunami iš patelių, kurios:

a) identifikuojamos pagal pastoviąją identifikacijos sistemą, kuria galima atsekti veislinę patelę ir bandą, iš kurios jos kilusios ir nėra BSE užsikrėtusių patelių palikuonės;

b) neužsikrėtusios GSE;

c) surenkant embrionus nėra įtariamos, kad yra užsikrėtusios GSE, ir

i) buvo atvestos po to, kai draudimas atrajotojus šerti gyvūniniais baltymais buvo sėkmingai įgyvendintas; arba

ii) buvo atvestos, auginamos ir liko bandose, kuriose mažiausiai septynerius metus nebuvo užregistruota nė vieno GSE atvejo;

3) embrionai ir kiaušialąstės buvo surinkti, apdoroti ir saugomi laikantis Direktyvos 89/556/EB A ir B priedų nuostatų.

D. Importuojant galvijų embrionus ir kiaušialąstes iš 5 kategorijai priskiriamų šalių ar regionų pateikiamas tarptautinis gyvūnų veterinarijos sertifikatas, patvirtinantis, kad:

1) buvo uždrausta atrajotojus šerti gyvūniniais baltymais ir šis draudimas buvo sėkmingai įvykdytas;

2) užsikrėtę galvijai, ypač jei jų patelės prieš dvejus metus iki pirmųjų klinikinių ligos požymių pasireiškimo arba praėjus dvejiems metams po pirmųjų klinikinių ligos požymių pasireiškimo atsivedė paskutinius palikuonis, likę gyvi šalyje, nužudomi ir visiškai sunaikinami;

3) į Bendriją importuojamos kiaušialąstės ir embrionai gaunami iš patelių, kurios:

a) identifikuojamos pagal nuolatinę identifikacijos sistemą, kuria galima atsekti veislinę patelę arba bandą, iš kurios jos yra kilusios ir kurios nėra patelių, įtariamų užsikrėtusių ar patvirtintų užsikrėtusių GSE, palikuonės;

b) neužsikrėtusios GSE;

c) surenkant embrionus nėra įtariamos, kad yra užsikrėtusios GSE; ir

i) buvo atvestos po to, kai draudimas atrajotojus šerti gyvūniniais baltymais buvo sėkmingai įgyvendintas; arba

ii) niekada nebuvo šeriamos gyvūniniais baltymais, buvo atvestos ir liko bandose, kuriose mažiausiai septynerius metus nebuvo užregistruota nė vieno GSE atvejo ir kuriose tėra galvijai, atvesti fermoje arba paimti iš kitos bandos, kurios sveikatos būklė yra panaši;

4) embrionai ir kiaušialąstės buvo surinkti, apdoroti ir saugomi laikantis Direktyvos 89/556/EB A ir B priedų nuostatų.

E SKYRIUS Avių ir ožkų importas

Į Bendriją importuojamos avys ir ožkos turi atitikti sveikatos garantijoje pateikiamus reikalavimus, lygiaverčius tiems reikalavimams, kurie nurodyti šiame reglamente arba pagal šį reglamentą.

F SKYRIUS

Atsižvelgiant į 16 straipsnio 3 dalį, gyvūninės kilmės produktų, nurodytų VIII priedo C skyriuje, importas iš 5 kategorijai priskiriamų šalių ar regionų uždraudžiamas, jei produktuose yra arba jie yra gauti iš toliau išvardytų atrajotojų produktų ar medžiagos:

- mėsos, mechaniškai atskirtos nuo kaulo,

- kalcio difosfato, dedamo į galvijams skirtus pašarus,

- želatinos, nebent ji gaunama iš atrajotojų odos,

- atrajotojų lydytų riebalų ir atrajotojų lydytų riebalų produktų, nebent jie gauti iš riebalinio audinio, kuris laikomas tinkamu žmonių maistui, ar žaliavų, perdirbamų atsižvelgiant į Direktyvoje 1999/534/EB nurodytus standartus.

G SKYRIUS

Kaip numatyta Bendrijos teisės aktuose, importuojant gyvūninės kilmės produktus iš trečiųjų šalių ar regionų, nepriskiriamų 1 kategorijai, kartu su atitinkamais veterinarijos sertifikatais pateikiama šalies gamintojos kompetentingos institucijos pasirašyta deklaracija, kurioje nurodoma, kad:

"Gyvūninės kilmės produktas neturi arba jis nėra gautas iš 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 999/2001 dėl konkrečių užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo arba mėsos, atskirtos mechaniškai nuo galvijų kaukolės ir nugarkaulio nurodytos pavojingos medžiagos. Gyvūnai neskerdžiami apsvaiginus juos dujomis, injekuojant jas į kaukolę, arba iš karto nužudomi tuo pačiu metodu arba sukapojami į gabalus slopinant centrinės nervų sistemos veiklą, praiilgintą virbą įterpiant į kaukolės ertmę."

[1] 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyva 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importuotą iš trečiųjų šalių (OL L 302, 1989 10 19, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 94/113/EB (OL L 53, 1994 2 24, p. 23).

--------------------------------------------------

X PRIEDAS

ETALONINĖS LABORATORIJOS, MĖGINIŲ PAĖMIMAS IR LABORATORINĖS ANALIZĖS METODAI

A SKYRIUS Nacionalinės etaloninės laboratorijos

1. Nurodyta etaloninė laboratorija:

a) turi patalpas, kuriose visada ir ypač tuo atveju, kai tam tikro tipo ir padermės TSE medžiaga pirmąkart sukelia ligą, dirba patyrę darbuotojai, patvirtinantys duomenis, gaunamus iš regioninių diagnostinių laboratorijų. Kai neįmanoma nustatyti medžiagos padermės ir tipo, taikoma procedūra, užtikrinanti, kad padermę identifikuos Bendrijos etaloninė laboratorija;

b) patvirtina metodus, taikomus regioninėse diagnostinėse laboratorijose;

c) koordinuoja valstybėje narėje taikomus diagnostinius standartus ir metodus. Tuo tikslu:

- aprūpina reagentais patvirtintas valstybės narės laboratorijas,

- kontroliuoja diagnostinių reagentų, naudojamų valstybėje narėje, kokybę,

- periodiškai organizuoja lyginamąsias analizes,

- saugo patogenų, sukeliančių ligas, izoliatus arba atitinkamus audinius, iš kurių išskiriami patogenai, sukeliantys valstybėje narėje registruojamus susirgimus,

- užtikrina, kad valstybės narės nurodytose diagnostinėse laboratorijose gaunami rezultatai yra patvirtinami;

d) bendradarbiauja su Bendrijos standartų laboratorija.

2. Tačiau nukrypdamos nuo 1 punkto valstybės narės, kuriose nėra nacionalinės standartų laboratorijos, naudojasi Bendrijos standartų laboratorijos ar kitų valstybių narių nacionalinių standartų laboratorijų teikiamomis paslaugomis.

3. Nacionalinės standartų laboratorijos:

Austrija: | Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling Robert Koch Gasse 17 A-2340 Mödling |

Belgija: | CERVA-CODA-VAR Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 B-1180 Bruxelles |

Danija: | Danish Veterinary Laboratory Bülowsvej 27 DK-1790 Copenhagen V |

Suomija: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos Hämeentie 57 FIN-00550 Helsinki |

Prancūzija: | Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments Laboratoire de pathologie bovine 31, avenue Tony Garnier BP 7033 F-69342 Lyon Cedex |

Vokietija: | Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Tübingen Postfach 1149 D-72001 Tübingen |

Graikija: | 1.Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine University of Thessaloniki Giannitson & Voutyra St. GR-54627 Thessaloniki |

2.Athens Centre of Veterinary Institutes Laboratory of Pathology 25 Neapoleos St. GR-14310 Athens |

Airija: | The Central Veterinary Research Laboratory Abbotstown Castleknock Dublin 15 Ireland |

Italija: | Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta CEA Via Bologna I-148–10150 Torino |

Liuksemburgas: | Laboratoire "CERVA" CODA-VAR Centre d'Etude et de Recherches Véterinaires et Agrochimiques Groeselenberg 99 B-1180 Bruxelles |

Nyderlandai: | Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid Edelhertweg 15 Postbus 65 8200 AB Lelystad Netherlands |

Portugalija: | Laboratório Nacional de Investigaēćo Veterinįria Estrada de Benfica, 701 P-1500 Lisboa |

Ispanija: | 1.Laboratorio de la Facultad de Veterinaria Departamento de Patologķa Animal (Anatomķa Patológica) Zaragoza Spain |

2.Laboratorio Central de Veterinaria de Algete Madrid Spain (Sprendimo 98/772/EB IV priedo A skyriuje nurodytiems testams, siekiant nustatyti GSE, atlikti) |

Švedija: | The National Veterinary Institute S-75189 Uppsala |

Jungtinė Karalystė: | The Veterinary Laboratories Agency Woodham Lane New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB United Kingdom |

B SKYRIUS Bendrijos etaloninė laboratorija

1. TSE tiriančios Bendrijos standartų laboratorijos adresas:

The Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey

KT 15 3NB

United Kingdom

2. Bendrijos standartų laboratorijos vykdo tokias funkcijąs ir atlieka tokias pareigas:

a) konsultuojasi su Komisija ir koordinuoja metodų nustatyti GSE valstybėse narėse taikymą, ypač:

- saugo ir tiekia atitinkamus audinius, turinčius, kuriant arba gaminant pagrindinius diagnostinius testus arba klasifikuojant ligos medžiagos padermes, ligą sukeliančią medžiagą,

- nacionalinėms standartų laboratorijoms tiekia standartinius serumus ir kitus etaloninius reagentus siekdamos standartizuoti valstybėse narėse taikomus testus ir naudojamus reagentus,

- sukuria ir prižiūri atitinkamų audinių, turinčių USE medžiagų ir padermių, kolekciją,

- periodiškai organizuoja Bendrijoje taikomų diagnostinių procedūrų lyginamąsias analizes,

- kaupia ir tarpusavyje lygina visus duomenis ir informaciją apie taikytus diagnostinius metodus ir Bendrijoje atliktų testų rezultatus,

- siekdama geriau suprasti ligos epidemiologiją ir taikydama naujausius metodus apibūdina USE medžiagų izoliatus,

- nuolatos domisi visais USE priežiūros, epidemiologijos ir prevencijos srityse pasiekimais pasaulyje,

- siekdama sukurti greitai atliekamą diferencinę diagnostiką nuolatos nustato prionų sukeliamas ligas,

- kaupia žinias apie diagnostinių metodų, skirtų USE kontrolei ir likvidavimui, kūrimą ir taikymą;

b) tirdama mėginius, paimtus iš USE užsikrėtusių galvijų ir skirtus patvirtinimo diagnozei, apibūdinimui ir epidemiologiniams tyrimams, aktyviai talkina diagnozuojant USE protrūkius valstybėse narėse;

c) siekdama suderinti Bendrijoje taikomus visus diagnostinius metodus moko arba pakartotinai konsultuoja laboratorinės diagnostikos specialistus.

C SKYRIUS Mėginių paėmimas ir laboratorinis tyrimas

1. Mėginių paėmimas ir laboratorinis tyrimas siekiant galvijams nustatyti GSE

1.1. Mėginių surinkimas

Kompetentinga institucija užtikrina, kad mėginiai yra surenkami taikant metodus ir aprašus, nurodytus Tarptautinės epizootijų agentūros (TEA) leidžiamo Standartinių diagnostinių testų ir vakcinų žinyno naujausiame leidinyje (toliau – Žinynas). Netaikant šių metodų ir aprašų, kompetentinga institucija užtikrina, kad mėginiai yra surenkami taip, kad būtų galima tinkamai atlikti testus.

1.2. Laboratorinis tyrimas

1.2.1. Įtartini atvejai

Galvijų audiniai, kurie atsižvelgiant į 12 straipsnio 2 dalį siunčiami į laboratoriją ištirti, analizuojami histopatologiškai, kaip nurodyta Žinyno naujausiame leidinyje, išskyrus tą atvejį, kai tiriamoji medžiaga autolizės metu suyra. Jei histopatologinės analizės rezultatas neįtikimas arba neigiamas arba tiriama medžiaga autolizės metu suyra, audiniai tiriami kitu diagnostiniu metodu, nurodytu Žinyne (imunocitocheminė analizė, imunoblotingas ar būdingų fibrilių analizė elektroniniu mikroskopu)

1.2.2. Gyvūnai, tiriami pagal metinę monitoringo programą

Tiriant galvijus pagal metinę monitoringo programą, nustatytą III priedo A skyriaus I punkte, ir planinę priežiūros programą, nustatytą III priedo A skyriaus III dalyje, taikomas vienas iš 4 punkte išvardytų testų.

Jei greitojo tyrimo metodo metu gaunamas rezultatas neįtikinamas arba teigiamas, tai atliekamas nugarkaulio smegenų histopatologinis tyrimas, kaip numatyta šio Žinyno naujausiame leidime, išskyrus atvejį, kai tiriamoji medžiaga autolizės metu suyra arba jos neįmanoma ištirti histopatologiškai dėl kitų priežasčių. Jei histopatologinės analizės rezultatas neįtikimas arba neigiamas ar tiriamoji medžiaga autolizės metu suyra, audiniai tiriami kitu diagnostiniais metodu, paminėtu 1.2.1 punkte; tačiau reikia taikyti kitą nei atrankos testo metu taikomą metodą.

1.3. Rezultatų interpretavimas

Gyvūnas, tirtas taip, kaip nurodyta 1.2.1 punkte, laikomas GSE užkrėstu, jei bent vieno iš atliktų testų rezultatas yra teigiamas.

Gyvūnas, tirtas taip, kaip nurodyta 1.2.2 punkte, laikomas GSE užkrėstu, jei atrankos testo rezultatas yra teigiamas arba neįtikinamas ir jei

- vėliau atliekamos histopatologinės analizės rezultatas yra teigiamas, arba

- analizės, atliktos taikant 1.2.1 punkte nurodytą kitą diagnostinį metodą, rezultatas yra teigiamas.

2. Mėginių paėmimas ir laboratorinis tyrimas siekiant avims ir ožkoms nustatyti USE

Taikant metodus ir aprašus, nurodytus Žinyno naujausiame leidime, mėginiai atrenkami ir tiriami laboratorijoje siekiant avims ir ožkoms nustatyti skrepi ligą.

Atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, parengiamos mėginių atrinkimo ir laboratorinės analizės, siekiant avims ir ožkoms nustatyti GSE, taisyklės.

3. Patvirtinimas apie kitas USE

Siekiant patvirtinti įtariamą USE, besiskiriančias nuo 1 ir 2 punktuose minimų USE, atliekami testai, įskaitant ir smegenų audinio histopatologinę analizę. Jei kompetentinga institucija nusprendžia, ji taip pat gali reikalauti atlikti tokius laboratorinius testus, pavyzdžiui, imunocitocheminiais ir imunodiagnostiniais testais nustatyti dėl skrepi ligos atsiradusias fibriles. Jei pradinės histopatologinės analizės rezultatas yra neigiamas, tai bet kokiu atveju, atsižvelgiant į ankstesnį sprendimą, reikia dar bent kartą atlikti vieną laboratorinį tyrimą. Pirmą kartą užregistravus ligos atvejį, reikia atlikti tris testus.

4. Greitieji tyrimo metodai

Atsižvelgiant į 5 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį ir atliekant tyrimus, taikomi metodai, kurie šiame reglamente vadinami greitaisiais tyrimo metodais:

- Western blotingas, skirtas priono PrPRes fragmento, atsparaus proteazei, nustatymui (Prionics Check testas),

- chemiliuminescencinės munofermentinės analizės testas: išskiriama pradinė medžiaga ir atliekama IFA, panaudojant chemiliuminescencinį reagentą, padidinantį nustatymo jautrumą (Enfer testas),

- daugiasluoksnė imunofermentinė analizė, skirta priono PrPRes nustatymui ir atliekama denatūravus ir sukoncentravus priono PrPRes fragmentą (BIORADE testas).

5. Kiti testai

(Bus aprašyti vėliau)

--------------------------------------------------

XI PRIEDAS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

22 STRAIPSNYJE NURODYTOS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

A. Dėl nurodytų pavojingų atliekų pašalinimo

1. Valstybės narės užtikrina, kad toliau pateikiama nurodyta pavojinga medžiaga pašalinama ir sunaikinama atsižvelgiant į 6 ir 13 punktus.

a) nurodyta pavojinga medžiaga laikomi šie audiniai:

i) vyresnių nei 12 mėnesių galvijų kiaušas, įskaitant smegenis ir akis, tonziles ir nugarkaulio smegenis bei įvairaus amžiaus galvijų žarnynas nuo dvylikapirštės iki tiesiosios žarnos;

ii) vyresnių nei 12 mėnesių avių ir ožkų kiaušas, įskaitant smegenis, akis ir nugarkaulio smegenis arba prasikalusius priekinius dantis ir įvairaus amžiaus avių ir ožkų blužnį;

b) neatsižvelgiant į a punkte nurodytą pavojingą medžiagą, Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Airijos Karalystėje ir Portugalijoje, išskyrus autonomijos statusą turinčias Azorų salas, nurodyta pavojinga medžiaga yra laikomi šie audiniai:

i) vyresnių nei 6 mėnesių galvijų galva, išskyrus liežuvį, įskaitant smegenis, akis, trišakį nervą, tonziles, užkrūčio liauką, blužnį ir nugarkaulio smegenis ir įvairaus amžiaus galvijų žarnyną nuo dvylikapirštės iki tiesiosios žarnos;

ii) vyresnių nei 30 mėnesių galvijų, įskaitant nugarinio kamieno nervus.

2. Atsižvelgiant į 11 punktą arba tam tikrais atvejais į 7 punkto b papunktį, nurodyta pavojinga arba perdirbta medžiaga gali būti siunčiama tik sudeginti.

3. Valstybės narės užtikrina, kad nėra naudojama galvijų, ožkų ir avių mėsa, mechaniškai atskirta nuo kaukolės ir nugarkaulio.

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje galvijai, avys ir ožkos, kurių mėsa nėra vartojama žmonių maistui ar naudojama gyvūnų pašarams, skerdžiami slopinant centrinės nervų sistemos veiklą, praiilgintą virbą įvedant į kaukolės ertmę.

5. Nuo 2001 m. kovo 31 d. į Bendriją neimportuojama pavojinga medžiaga, nurodyta 1 punkto a papunktyje.

Toliau išvardytų gyvūninės kilmės produktų importas į Bendriją yra ribojamas:

- šviežia mėsa: mėsa, nurodyta Direktyvoje 64/433/EEB,

- malta mėsa ir mėsos pusgaminiai: malta mėsa ir mėsos pusgaminiai, nurodyti Direktyvoje 94/65/EB [1],

- mėsos produktai: mėsos produktai, nurodyti Direktyvoje 77/99/EEB [2],

- modifikuoti gyvūninės kilmės baltymai: nurodytas Direktyvoje 92/118/EEB,

- galvijų žarnos: nurodytos Direktyvos 77/99/EEB 2 straipsnio b dalies v punkte.

a) Kai nuo 2001 m. kovo 31 d. iš trečiųjų šalių ar regionų į Bendriją importuojami pirmiau nurodyti gyvūninės kilmės produktai, turintys galvijų, avių ar ožkų medžiagos, tai kartu su veterinarijos sertifikatu pateikiama šalies gamintojos kompetentingos institucijos pasirašyta deklaracija, kurioje nurodoma:

"Gyvūninės kilmės produktas neturi arba jis nėra gautas iš bet kurio produkto, nurodyto 2001 m. gegužės 22 d. Reglamento (EB) Nr. 999/2001 dėl konkrečių užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo IX priedo F skyriuje, nei po 2001 m. kovo 31 d. gautas iš nurodytos pavojingos medžiagos, nurodytos to reglamento V priede, arba mėsos, gautos po 2001 m. kovo 31 d., mechaniškai ją atskyrus nuo galvijų, avių ar ožkų kaukolės ar nugarkaulio. Po 2001 m. kovo 31 d. gyvūnai neskerdžiami, apsvaiginus juos dujomis, injekuojant jas į kaukolės ertmę arba nužudant tuo pačiu metodu arba sukapojami į gabalus, slopinant centrinės nervų sistemos veiklą, praiilgintą virbą įvedant į kaukolės ertmę."

b) Bet kokia nuoroda į gyvūninės kilmės produktus reiškia produktus, išvardytus šiame punkte, ir nėra taikoma kitiems gyvūninės kilmės produktams, turintiems arba gautiems iš pirmiau išvardytų gyvūninės kilmės produktų.

6. Penktas punktas yra taikomas produktams, importuotiems tik iš trečiųjų šalių, kurios:

a) neįteikė Komisijai dokumento kartu su prašymu taikyti išlygą šiems produktams;

b) įteikė šį dokumentą, kuriame pateikiamas rizikos faktorių įvertinimas, siekiant nustatyti visus galimus rizikos faktorius, nėra patenkinamas.

7. Valstybės narės dažnai atlieka oficialius patikrinimus tam, kad įsitikintų, ar šis priedas yra tinkamai taikomas, ir užtikrina, kad imamasi priemonių, siekiant išvengti užteršimo, ypač skerdyklose, išpjaustymo įmonėse, gyvūnų atliekų perdirbimo įmonėse, ypač pavojingos ir nepavojingos medžiagos perdirbimo įmonėse ar jų patalpose, kurias patvirtina valstybės narės, atsižvelgdamos į Direktyvos 90/667/EEB 7 straipsnį, pardavimo vartotojams vietose, sąvartynuose ar kitose sudeginimui ar laikymui skirtose vietose. Šiuo tikslu valstybės narės sukuria sistemą, kuria užtikrina ir patikrina, kad:

a) nurodyta pavojinga medžiaga, skirta naudojamiems produktams, nurodytiems 1 straipsnio 2 dalyje, gaminti, naudojama pagal paskirtį;

b) nurodyta pavojinga medžiaga, ypač tais atvejais, kai ji pašalinama ne skerdyklose, o kitose įmonėse ar patalpose, visiškai atskiriama nuo kitų atliekų, kurios atsižvelgiant į 1–8 punktus ir 11 punktą nėra sudeginamos, surenkamos ir atskirai pašalinamos. Valstybės narės gali leisti išvežti galvijų galvas ar skerdeną, turinčią nurodytos pavojingos medžiagos, į kitą valstybę narę, jei ši sutinka priimti nurodytą pavojingą medžiagą ir patvirtina jos vežimo specifines sąlygas.

8. Valstybės narės užtikrina, kad nurodyta pavojinga medžiaga pašalinama iš:

a) skerdyklų;

b) mėsos išpjaustymo įmonių, ypač pavojingų atliekų perdirbimo įmonių ar jų patalpų, nurodytų Direktyvos 90/667/EEB 3 ir 7 straipsniuose, prižiūrint kompetentingos institucijos patvirtintam asmeniui. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos patvirtina tas įmones.

Tačiau nugarkaulis gali būti pašalinamas valstybėse narėse esančiose vartotojams skirtose pardavimo vietose.

Jei nugaišusiems gyvūnams, kurie nebuvo skerdžiami žmonių maistui, nėra pašalinama nurodyta pavojinga medžiaga, tai tų gyvūnų atskiros kūno dalys arba visas kūnas, turintis nurodytos pavojingos medžiagos, laikomas nurodyta pavojinga medžiaga.

9. Valstybės narės užtikrina, kad visa specifine pavojinga gyvūnine medžiaga bus nudažyta ir atitinkamai iš karto pažymėta ją pašalinant ir visiškai sunaikinant t. y.:

a) sudeginant iš anksto neapdorojus arba

b) užtikrinant, kad dažus arba ženklą bus galima nustatyti iš anksto apdorojus:

i) pagal Sprendimo 92/562/EEB priedo I–IV, VI ir VII skyriuose nurodytas sistemas:

- sudeginant,

- pakartotinai sudeginant;

ii) bent pagal Tarybos sprendimo 1999/534/EB I priede nurodytus standartus nurodytos pavojingos medžiagos laidojimui patvirtintuose sąvartynuose.

10. Valstybės narės gali nukrypti nuo 8 ir 9 punktų tam, kad specifine pavojinga gyvūnine medžiaga ar kūnai būtų laidojami arba sudeginami jų nenudažant arba atitinkamai nepašalinant nurodytos pavojingos medžiagos, esant Direktyvos 90/667/EEB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytoms aplinkybėms arba taikant kompetentingos institucijos patvirtintą ir patikrintą metodą, užkertantį kelią USE plitimui, ypač tais atvejais, kai gyvūnai nugaišo arba buvo paskersti, imantis priemonių ligai kontroliuoti.

11. Valstybės narės gali išsiųsti nurodytą pavojingą arba apdorotą medžiagą į kitas valstybes nares, kur ši medžiaga sudeginama, atsižvelgiant į Komisijos direktyvos 97/735/EB 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

Valstybei narei reikalaujant, šis punktas gali būti iš dalies pakeistas, kad į trečiąsias šalis būtų galima išsiųsti nurodytą pavojingą ar perdirbtą medžiagą sudeginti, atsižvelgiant į nustatytas sąlygas, reglamentuojančias tokį medžiagos vežimą.

B. Dėl statistinių tyrimų

22 straipsnyje nurodytuose statistiniuose tyrimuose turi būti nurodomi visi III priedo A skyriaus I dalies 1.1 ir 1.2 punktuose išvardyti gyvūnai.

Ši vieneriems metams taikoma nuostata gali būti peržiūrėta atsižvelgiant į per pirmuosius šešis mėnesius įgytą patirtį.

[1] 1994 m. gruodžio 14. Tarybos direktyva 94/65/EB nustatanti maltos mėsos ir mėsos gaminių gamybos ir pateikimo į rinką reikalavimus (OL L 368, 1994 12 31, p. 10).

[2] 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 77/99/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai mėsos produktais (OL L 26, 1977 1 31, p. 85), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 97/76/EB (OL L 10, 1998 1 16, p. 25).

--------------------------------------------------

Top