Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0006

2001 m. sausio 29 d. Komisijos direktyva 2001/6/EB trečią kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 96/49/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimotekstas svarbus EEE.

OJ L 30, 1.2.2001, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2003; netiesiogiai panaikino 32003L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/6/oj

32001L0006Oficialusis leidinys L 030 , 01/02/2001 p. 0042 - 0042


Komisijos direktyva 2001/6/EB

2001 m. sausio 29 d.

trečią kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 96/49/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/49/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/62/EB [2], ypač į jos 8 straipsnį,

kadangi:

(1) Direktyvos 96/49/EB priede pateikiamos Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės, paprastai žinomos kaip RID, taikomos nuo 1999 m. liepos 1 d.

(2) RID atnaujinamos kas dveji metai, todėl nuo 2001 m. liepos 1 d. galios RID redakcija su pakeitimais, taikant pereinamąjį laikotarpį iki 2002 m. gruodžio 31 d., išskyrus 7 klasės pavojingus krovinius (radioaktyviąsias medžiagas), kuriems pereinamasis laikotarpis baigsis 2001 m. gruodžio 31 d.

(3) Todėl būtina iš dalies keisti Direktyvos 96/49/EB priedą.

(4) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvos 96/49/EB 9 straipsnyje minimo Pavojingų krovinių vežimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 96/49/EB priedas pakeičiamas taip:

"

PRIEDAS

Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID), pateikiamos kaip COTIF B priedo I priedėlis, taikomos nuo 2001 m. liepos 1 d., suprantant, kad žodžiai "Susitariančioji Šalis" ir "valstybės ar geležinkeliai" pakeičiami žodžiais "valstybė narė".

NB:

RID 2001 m. redakcijos suvestinis tekstas bus paskelbtas, kai tik bus parengtas toks tekstas visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis.

"

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2001 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą dėl 7 klasės pavojingų krovinių, ir kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2002 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą dėl kitų klasių pavojingų krovinių. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 20 dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Loyola De Palacio

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 235, 1996 9 17, p. 25.

[2] OL L 279, 2000 11 1, p. 44.

--------------------------------------------------

Top