Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1447

1999 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1447/1999, nustatantis bendrosios žuvininkystės politikos taisykles šiurkščiai pažeidžiančių veikimo būdų sąrašą

OJ L 167, 2.7.1999, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; panaikino 32008R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1447/oj

31999R1447Oficialusis leidinys L 167 , 02/07/1999 p. 0005 - 0006


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1447/1999

1999 m. birželio 24 d.

nustatantis bendrosios žuvininkystės politikos taisykles šiurkščiai pažeidžiančių veikimo būdų sąrašą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) pagal 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą [3] 31 straipsnio 2a dalį ir remdamasi Sutarties 37 straipsniu Taryba gali parengti bendrosios žuvininkystės politikos taisykles šiurkščiai pažeidžiančių veikimo būdų sąrašą;

(2) siekdamos padidinti bendrosios žuvininkystės politikos skaidrumą, valstybės narės turėtų Komisijai teikti informaciją apie tų veikimo būdų atvejus ir veiksmus, kurių imasi valstybės narės;

(3) Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 37 straipsnyje numatyta tam tikrų asmens duomenų apsauga bendrosios žuvininkystės politikos kontrolės sistemoje;

(4) pirmiau minėtas sąrašas turi būti susietas su tarptautinių žvejybos organizacijų priimtomis panašiomis nuostatomis;

(5) tikslinga numatyti tam tikrų šiame reglamente nustatytų priemonių išsamias įgyvendinimo taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 1 straipsnyje nurodyti bendrosios žuvininkystės politikos taisykles šiurkščiai pažeidžiantys veikimo būdai išvardijami šio reglamento priede.

2 straipsnis

1. Valstybės narės reguliariai praneša Komisijai apie 1 straipsnyje nurodytų veikimo būdų atvejus, kurie buvo nustatyti, ir pateikia visą informaciją apie veiksmus, kurių imasi administracinės ir (arba) teisminės institucijos.

2. Komisija pagal šio straipsnio 1 dalį gautą informaciją pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Žuvininkystės patariamajam komitetui.

3. Pagal šio straipsnio 1 dalį gautai ir pagal 2 dalį prieinamai informacijai taikomas Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 37 straipsnis.

4. Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės nustatomos Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 36 straipsnyje numatyta tvarka.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. birželio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Trittin

[1] OL C 105, 1999 4 15, p. 3.

[2] 1999 m. gegužės 4 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2846/98 (OL L 358, 1998 12 31, p. 5).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

BENDROSIOS ŽUVININKYSTĖS POLITIKOS TAISYKLES ŠIURKŠČIAI PAŽEIDŽIANČIŲ VEIKIMO BŪDŲ SĄRAŠAS

A. Nebendradarbiavimas su kontroliuojančiomis institucijomis:

- trukdymas dirbti žvejybos inspektoriams, kurie eidami pareigas tikrina, ar laikomasi taikytinų Bendrijos taisyklių;

- įrodymų, kuriuos būtų galima panaudoti tyrimo arba teismo proceso metu, klastojimas, slėpimas, naikinimas arba padirbinėjimas.

B. Nebendradarbiavimas su stebėtojais:

- trukdymas dirbti Bendrijos teisėje nustatytas pareigas einantiems stebėtojams, kurie vertina, ar laikomasi taikytinų Bendrijos taisyklių.

C. Žvejybai privalomų sąlygų nesilaikymas:

- žvejyba neturint žvejybos licencijos, žvejybos leidimo arba bet kokio kito leidimo, kurį būtina turėti ir kurį išduoda vėliavos valstybė narė arba Komisija;

- žvejyba turint suklastotą vieną iš pirmiau minėtų dokumentų;

- žvejybos laivo identifikavimo ženklų klastojimas, nutrynimas arba maskavimas.

D. Nustatytų reikalavimų nesilaikymas vykdant žvejybos operacijas:

- uždraustų žvejybos įrankių arba priemonių, turinčių įtakos jų selektyvumui, naudojimas arba laikymas laive;

- žvejyba naudojant uždraustus metodus;

- nepritvirtinimas arba nesukrovimas žvejybos įrankių, kuriuos draudžiama naudoti tam tikroje žvejybos zonoje;

- tiesioginė žuvų rūšių žvejyba išteklių, dėl kurių paskelbtas moratoriumas arba kuriuos uždrausta žvejoti, ar tų rūšių žuvų laikymas laive;

- neteisėta žvejyba tam tikroje zonoje ir (arba) konkrečiu laikotarpiu;

- verslinio žuvų dydžio taisyklių nesilaikymas;

- nesilaikymas perkraunant ir vykdant žvejybos operacijas, kuriose dalyvauja du arba daugiau laivų, nustatytų taisyklių ir procedūrų.

E. Kontrolės priemonėms nustatytų reikalavimų nevykdymas:

- duomenų į laivo žurnalą, iškrovimo deklaraciją, pranešimų apie pardavimus, perėmimo deklaracijas ir gabenimo dokumentą neįrašymas arba jų klastojimas, arba tų dokumentų netvarkymas arba nepateikimas;

- palydovinės laivo kontrolės sistemos duomenų klastojimas;

- tyčinis nesilaikymas Bendrijos taisyklių dėl nuotolinio duomenų perdavimo apie laivų plaukiojimą ir laive laikomus žuvininkystės produktus;

- trečiosios šalies laivo, žvejojančio Bendrijos vandenyse, kapitonas arba jo atstovas nesilaiko privalomų kontrolės taisyklių.

F. Nustatytų reikalavimų nesilaikymas iškraunant žuvininkystės produktus ir juos parduodant:

- žuvininkystės produktų iškrovimas nesilaikant Bendrijos kontrolės ir įgyvendinimo taisyklių;

- galiojančių pardavimo standartų, ypač dėl verslinio žuvų dydžio, neatitinkantis žuvininkystės produktų sandėliavimas, perdirbimas, pateikimas parduoti ir transportavimas.

--------------------------------------------------

Top