EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0149

1998 m. sausio 26 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

OJ L 49, 19.2.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/149/oj

31998D0149Oficialusis leidinys L 049 , 19/02/1998 p. 0001 - 0002


Tarybos ir Komisijos sprendimas

1998 m. sausio 26 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo [1]

(98/149/EB, EAPB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 54 straipsnio 2 dalį, 57 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 66 straipsnį, 73c straipsnio 2 dalį, 75 straipsnį, 84 straipsnio 2 dalį, 99, 100, 113 ir 235 straipsnius, siejant su jos 228 straipsnio 2 dalies antruoju sakiniu ir 228 straipsnio 3 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdamos į Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdamos į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento pritarimą [2],

pasikonsultavusios su EAPB patariamuoju komitetu ir Tarybai pritarus,

atsižvelgdamos į pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 101 straipsnį pareikštą Tarybos patvirtinimą,

kadangi Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, pasirašyto 1994 m. birželio 14 d. Liuksemburge, sudarymas prisidės prie Europos Bendrijų tikslų įgyvendinimo;

kadangi šio Susitarimo tikslas yra stiprinti ryšius, sukurtus, pirmiausia, Susitarimu tarp Europos ekonominės bendrijos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos dėl prekybos ir komercinio bei ekonominio bendradarbiavimo, kuris buvo pasirašytas 1989 m. gruodžio 18 d. ir patvirtintas Sprendimu 90/116/EEB [3];

kadangi tam tikri Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime numatyti įsipareigojimai, nepatenkantys į Bendrijos prekybos politikos taikymo sritį, daro arba gali daryti poveikį Bendrijos teisės aktais nustatytoms priemonėms steigimosi teisės, transporto ir režimo taikymo įmonėms srityse;

kadangi minėtas Susitarimas nustato Europos bendrijai tam tikras prievoles, susijusias su kapitalo judėjimu ir mokėjimais tarp Bendrijos ir Ukrainos;

kadangi, be to, minėtas Susitarimas daro poveikį 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvai 90/434/EEB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis [4], ir 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvai 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos skirtingų valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms [5], kurios remiasi Europos bendrijos steigimo sutarties 100 straipsniu, todėl šis straipsnis turėtų būti naudojamas kaip teisinis pagrindas;

kadangi tam tikros minėto Susitarimo nuostatos nustato Bendrijai prievoles paslaugų, peržengiančių tarpvalstybinės sistemos ribas, teikimo srityje;

kadangi tam tikrų minėto Susitarimo nuostatų, kurias Bendrija turi įgyvendinti, atžvilgiu Europos bendrijos steigimo sutartis nenumato jokių specifinių galių; kadangi dėl to yra būtina taikyti Sutarties 235 straipsnį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, kartu su Protokolu, Deklaracijomis ir pasikeitimu laiškais, yra tvirtinami Europos bendrijos, Europos anglių ir plieno bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu.

Tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

1. Poziciją, kurios Bendrija turi laikytis Bendradarbiavimo taryboje ir Bendradarbiavimo komitete, nustato Taryba pagal Komisijos pasiūlymą arba, tam tikrais atvejais, Komisija, vadovaudamosi atitinkamomis Europos bendrijos, Europos anglių ir plieno bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarčių nuostatomis.

2. Remiantis Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo 86 straipsniu, Tarybos pirmininkas pirmininkauja Bendradarbiavimo tarybai ir pristato Bendrijos poziciją. Komisijos atstovas pirmininkauja Bendradarbiavimo komitetui pagal jo darbo tvarkos taisykles ir pristato Bendrijos poziciją.

3. Sprendimą paskelbti Bendradarbiavimo tarybos ir Bendradarbiavimo komiteto rekomendacijas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje kiekvienu konkrečiu atveju priima Taryba ir Komisija.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos vardu pateikia Susitarimo 108 straipsnyje numatytą pranešimą [6]. Komisijos primininkas pateikia tokį pranešimą Europos anglių ir plieno bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu.

Priimta Briuselyje, 1998 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

J. Santer

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Cook

[1] Šį Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Ukraina Europos Bendrijos ir tuo metu buvusių 12 valstybių narių pasirašė 1994 m. birželio 14 d. Po Bendrijų plėtros, siekiant, kad Austrija, Suomija ir Švedija taptų Susitarimo šalimis kartu su kitomis 12 valstybių narių, o Susitarimo versijos švedų ir suomių kalbomis būtų oficialios, 1997 m. balandžio 10 d. su Ukraina buvo pasirašytas Papildomas protokolas.Sudariusios šį Partnerystės susitarimą ir užbaigusios būtinas procedūras, Bendrijos ir jų valstybės narės taip pat nusprendė laikinai, iki jo įsigaliojimo, taikyti pirmiau minėtąjį Papildomą protokolą pagal jo 4 straipsnį. Todėl tas Partnerystės susitarimo tekstas, kuris skelbiamas Oficialiojo leidinio leidimuose suomių ir švedų kalba, ir tampa oficialiu pagal Papildomą protokolą.Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, sudarytas su Ukraina, įsigalioja 1998 m. kovo 1 d., Susitarimo šalims iki 1998 m. sausio 29 d. pateikus pranešimus apie Susitarimo 108 straipsnio antroje pastraipoje nurodytų procedūrų užbaigimą.

[2] OL C 339, 1995 12 18, p. 42.

[3] OL L 68, 1990 3 15, p. 1.

[4] OL L 225, 1990 8 20, p.1.

[5] OL L 225, 1990 8 20, p.6.

[6] Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbia Laikinojo susitarimo įsigaliojimo datą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

--------------------------------------------------

Top