Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2185

1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų

OJ L 292, 15.11.1996, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 303 - 306
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 303 - 306
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 303 - 306
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 303 - 306
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 303 - 306
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 303 - 306
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 303 - 306
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 303 - 306
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 303 - 306
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 24 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 24 - 27
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 57 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj

31996R2185Oficialusis leidinys L 292 , 15/11/1996 p. 0002 - 0005


Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96

1996 m. lapkričio 11 d.

dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 235 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 203 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

(1) kadangi tam, kad Bendrija būtų patikima, svarbu stiprinti pastangas priešintis sukčiavimui ir kitiems Bendrijos biudžeto pažeidimams;

(2) kadangi Europos bendrijos steigimo sutarties 209a straipsnis aiškiai nurodo, kad už Bendrijų finansinių interesų apsaugą pirmiausia atsako valstybės narės, nepažeisdamos kitų Sutarties nuostatų;

(3) kadangi 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos [3] nustatė bendrus teisinius pagrindus visose Bendrijų veiklos srityse;

(4) kadangi pirmiau minėto reglamento 1 straipsnio 2 dalyje pateikiamas "pažeidimo" sąvokos apibrėžimas ir kadangi šešta to reglamento preambulės dalis nustato, kad neteisėta veika apima sukčiavimą, kaip apibrėžta Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijoje [4];

(5) kadangi pirmiau minėto reglamento 10 straipsnis numato, kad su patikrinimais ir inspektavimais vietoje susijusios papildomos bendrosios nuostatos bus priimtos vėliau;

(6) kadangi nepažeidžiant valstybių narių pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 8 straipsnį atliekamų patikrinimų nuostatų ir siekiant veiksmingumo tikslinga priimti papildomas bendrąsias nuostatas, susijusias su Komisijos atliekamais patikrinimais ir inspektavimais vietoje, kurios neturėtų įtakos Bendrijos atskirų sektorių taisyklių taikymui, kaip nurodyta pirmiau minėto reglamento 9 straipsnio 2 dalyje;

(7) kadangi šio reglamento nuostatas galima įgyvendinti nustačius jų taikymą pagrindžiančius tikslus, ypač tais atvejais, kai dėl sukčiavimo, kuris neapsiriboja viena valstybe ir kuriame dažnai dalyvauja organizuotos grupės, masto arba kai dėl ypatingos padėties valstybėje narėje, atsižvelgiant į Bendrijų finansiniams interesams arba Sąjungos patikimumui daromą didelę žalą, šių tikslų negalima visapusiškai įgyvendinti vien tik valstybių narių lygmeniu ir todėl juos galima lengviau įgyvendinti Bendrijos lygmeniu;

(8) kadangi patikrinimai ir inspektavimai vietoje gali apimti tik teisingam Bendrijos teisės aktų taikymui užtikrinti būtinus veiksmus;

(9) kadangi jie turi būti atliekami nepažeidžiant kiekvienoje valstybėje narėje taikomų nuostatų, susijusių su esminių valstybės saugumo interesų apsauga;

(10) kadangi, laikantis EB sutarties 5 straipsnyje numanomo nuoširdaus Bendrijos bendradarbiavimo principo ir atsižvelgiant į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo taikomą precedentų teisę, svarbu, kad valstybių narių administracijos ir Komisijos departamentai iš tikro bendradarbiautų ir teiktų vieni kitiems būtiną pagalbą rengiant ir atliekant patikrinimus ir inspektavimus vietoje;

(11) kadangi būtina apibrėžti sąlygas, kuriomis Komisijos inspektoriai turi naudotis savo įgaliojimais;

(12) kadangi atliekant pirmiau minėtus patikrinimus ir inspektavimus vietoje deramai atsižvelgiama į pagrindines atitinkamų asmenų teises ir į profesinės paslapties bei į asmens duomenų apsaugos taisykles; kadangi šiuo požiūriu svarbu, kad Komisija užtikrintų, kad jos inspektoriai laikytųsi Bendrijos ir nacionalinių nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos, ypač nustatytų 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo [5];

(13) kadangi, jeigu siekdama veiksmingai kovoti su sukčiavimu ir pažeidimais, Komisija turi inspektuoti ekonominės veiklos vykdytojų, kurie gali tiesiogiai arba netiesiogiai būti susiję su minėtu pažeidimu, arba kitų ekonominės veiklos vykdytojų, kuriems gali pakenkti padarytas pažeidimas, patalpas; kadangi taikant šį reglamentą Komisija turėtų užtikrinti, kad Komisija arba valstybės narės, remdamosi Bendrijos atskirų sektorių taisyklėmis arba nacionaliniais teisės aktais, dėl tų pačių veiksmų pirmiau minėtiems ekonominės veiklos vykdytojams vienu metu netaikytų panašių patikrinimų ir inspektavimų;

(14) kadangi Komisijos inspektoriai tokiomis pat sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektoriai turi turėti galimybę naudotis visa informacija apie atitinkamus sandorius; kadangi Komisijos inspektorių ataskaitos, kurias, jei reikia, pasirašo nacionaliniai inspektoriai, turi būti parengtos atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės įstatymuose nustatytus procedūrinius reikalavimus; kadangi šias ataskaitas turi būti leista pateikti kaip įrodymus valstybėje narėje administracine ir teismine tvarka nagrinėjamose bylose, kai nustatoma, kad tai yra būtina, ir kadangi jos turi būti lygiavertės nacionalinės administracijos inspektorių parengtoms ataskaitoms;

(15) kadangi tais atvejais, kai iškyla įrodymų praradimo rizika arba kai ekonominės veiklos vykdytojas prieštarauja, kad Komisija atliktų patikrinimus ar inspektavimus vietoje, valstybės narės laikydamosi savo įstatymų turi imtis būtinų atsargumo arba įgyvendinimo priemonių;

(16) kadangi šis reglamentas neturi įtakos nei valstybės narės įgaliojimams traukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus, nei valstybių narių savitarpio pagalbą baudžiamosiose bylose reglamentuojančioms taisyklėms;

(17) kadangi sutartys nenumato jokių įgaliojimų priimti šį reglamentą, išskyrus tuos, kuriuos suteikia EB sutarties 235 straipsnis ir Euratomo sutarties 203 straipsnis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato papildomas bendrąsias nuostatas, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 10 straipsnyje, kurios taikomos Komisijos atliekamiems administraciniams patikrinimams ir inspektavimams vietoje siekiant apsaugoti Bendrijų finansinius interesus nuo šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtų pažeidimų.

Nepažeidžiant Bendrijos atskirų sektorių taisyklių, šis reglamentas taikomas visoms Bendrijos veiklos sritims.

Šis reglamentas neturi įtakos valstybių narių įgaliojimams traukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus arba valstybių narių savitarpio pagalbą baudžiamosiose bylose reglamentuojančioms taisyklėms.

2 straipsnis

Komisija pagal šį reglamentą gali atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje:

- siekdama nustatyti šiurkščius arba keletą valstybių apimančius pažeidimus, arba su keliose valstybėse narėse veikiančiais ekonominės veiklos vykdytojais susijusius pažeidimus, arba

- siekdama nustatyti pažeidimus tais atvejais, kai padėtis konkrečioje valstybėje narėje reikalauja ypač kruopščiai atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje, kad būtų pagerintas finansinių interesų apsaugos veiksmingumas ir užtikrintas lygiavertis apsaugos lygis visoje Bendrijoje, arba

- atitinkamos valstybės narės prašymu.

3 straipsnis

Kai Komisija nusprendžia pagal šį reglamentą atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje, ji užtikrina, kad remiantis atskirų Bendrijos sektorių taisyklėmis dėl tos pačios veikos atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams vienu metu nebūtų taikomi panašūs patikrinimai ir inspektavimai.

Be to, Komisija atsižvelgia į valstybės narės pagal savo teisės aktus dėl tos pačios veikos atliekamus arba jau atliktus atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų inspektavimus.

4 straipsnis

Patikrinimus ir inspektavimus vietoje parengia ir atlieka Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamos valstybės narės kompetentingomis institucijomis, kurioms iš anksto pranešama apie patikrinimų ir inspektavimų objektą, tikslą ir teisinį pagrindą, kad jos galėtų suteikti visą reikalingą pagalbą. Šiuo tikslu atitinkamos valstybės narės pareigūnai gali dalyvauti vietoje atliekamuose patikrinimuose ir inspektavimuose.

Be to, jeigu atitinkama valstybė narė to pageidauja, Komisija gali atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje kartu su valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

5 straipsnis

Komisija atlieka ekonominės veiklos vykdytojų, kuriems pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 7 straipsnį galima taikyti Bendrijos administracines priemones ir nuobaudas, jeigu yra pagrindas manyti, kad buvo padaryti pažeidimai, patikrinimus ir inspektavimus vietoje.

Kad Komisijai būtų lengviau atlikti tokius patikrinimus ir inspektavimus, reikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojai suteiktų galimybę patekti į jų patalpas, žemę, transporto priemones arba kitas verslo reikmėms naudojamas teritorijas.

Išimtiniais atvejais, kai siekiama nustatyti, ar pažeidimas buvo padarytas, Komisija gali atlikti kitų atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų patikrinimus ir inspektavimus vietoje, kad galėtų susipažinti su šių ekonominės veiklos vykdytojų turima informacija, susijusia su faktais, kurie tikrinami atliekant patikrinimus ir inspektavimus vietoje.

6 straipsnis

1. Patikrinimus ir inspektavimus vietoje Komisijos sprendimu ir jos atsakomybe atlieka tinkamai įgalioti Komisijos pareigūnai arba kiti tarnautojai (toliau — Komisijos inspektoriai). Atlikti tokius patikrinimus ir inspektavimus gali padėti asmenys, kuriuos kaip nacionalinius ekspertus valstybės narės siunčia Komisijai.

Komisijos inspektoriai savo įgaliojimus vykdo pateikę rašytinį įgaliojimą, kuriame nurodyta jų tapatybė ir pareigos, bei dokumentą, kuriame nurodytas vietoje atliekamo patikrinimo ar inspektavimo dalykas ir tikslas.

Atsižvelgiant į taikomus Bendrijos teisės aktus, Komisijos inspektoriai turi laikytis atitinkamos valstybės narės įstatymuose nustatytų darbo tvarkos taisyklių.

2. Jeigu atitinkama valstybė narė sutinka, Komisija stebėtojais gali kviestis kitų valstybių narių pareigūnus ir prašyti kitų jos vadovaujamų įstaigų techninės pagalbos.

Komisija užtikrina, kad pirmiau minėti pareigūnai ir įstaigos pateiktų visas įmanomas garantijas, jog yra techniniu požiūriu kompetentingos, nepriklausomos ir saugos profesines paslaptis.

7 straipsnis

1. Komisijos inspektoriai, laikydamiesi nacionalinių teisės aktų ir tokiomis pat sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektoriai, gali naudotis visais atitinkamų operacijų duomenimis ir dokumentais, kurie būtini, kad būtų tinkamai atlikti patikrinimai ir inspektavimai vietoje. Jie gali naudotis tokiomis pat inspektavimo priemonėmis kaip ir nacionalinės administracijos inspektoriai, pirmiausia kopijuoti tam tikrus dokumentus.

Atliekant patikrinimus ir inspektavimus vietoje pirmiausia gali būti tikrinami šie dalykai:

- verslo apskaitos knygos ir dokumentai, pavyzdžiui, sąskaitos-faktūros, sutarčių sąlygos, atlyginimo lapeliai, panaudotų medžiagų ir atlikto darbo ataskaitos bei banko sąskaitų išrašai, kuriuos turi ekonominės veiklos vykdytojas,

- kompiuterių duomenys,

- gamybos, pakavimo ir išsiuntimo sistemos ir būdai,

- fiziškas prekių pobūdžio ir kiekio arba įvykdytų operacijų patikrinimas,

- bandinių ėmimas ir tikrinimas,

- finansuojamų darbų ir investicijų eiga bei investicijų panaudojimas,

- biudžeto ir buhalterinės apskaitos dokumentai,

- finansinis ir techninis subsidijuojamų projektų įgyvendinimas.

2. Jei reikia, valstybės narės Komisijos prašymu imasi tinkamų nacionaliniuose teisės aktuose numatytų atsargumo priemonių, ypač skirtų saugoti įrodymus.

8 straipsnis

1. Pagal šį reglamentą perduotai arba gautai bet kokios formos informacijai taikomi profesinės paslapties reikalavimai ir ji saugoma taip pat, kaip panaši informacija saugoma ją gavusios valstybės narės nacionaliniais teisės aktais ir atitinkamomis nuostatomis, kurios taikomos Bendrijos institucijoms.

Tokia informacija gali būti perduota tik tiems asmenims, kurie dirba Bendrijos institucijose arba valstybėse narėse ir kurie pagal savo pareigas turi būti susipažinę su ja, ir Bendrijos institucijos negali šios informacijos naudoti kitais, o ne finansinių Bendrijų interesų visose valstybėse narėse užtikrinimo tikslais. Jeigu valstybė narė ketina panaudoti informaciją, kurią gavo jos vadovaujami pareigūnai, dalyvaujantys kaip stebėtojai pagal 6 straipsnio 2 dalį atliekant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, ji turi gauti tos valstybės narės, kurioje ta informacija buvo gauta, sutikimą.

2. Komisija kuo greičiau praneša valstybės, kurios teritorijoje buvo atliktas patikrinimas arba inspektavimas vietoje, kompetentingai institucijai apie bet kokį su pažeidimu susijusį faktą arba įtarimą, kurį ji pastebėjo atliekant patikrinimą arba inspektavimą vietoje. Bet kuriuo atveju Komisija turi informuoti pirmiau minėtą instituciją apie tokių patikrinimų ir inspektavimų rezultatus.

3. Komisijos inspektoriai užtikrina, kad rengiant ataskaitas būtų atsižvelgta į atitinkamos valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose nustatytus procedūrinius reikalavimus. Prie šių ataskaitų pridedama 7 straipsnyje nurodyta medžiaga ir patvirtinamieji dokumentai. Šiuo pagrindu parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais administracine ir teismo tvarka nagrinėjant bylas valstybėje narėje, kai nustatoma, kad tai yra būtina, pateikiamais tokiu pat būdu ir tokiomis pat sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtos administracinės ataskaitos. Joms taikomos tokios pat vertinimo taisyklės kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtoms administracinėms ataskaitoms ir jos yra lygiavertės šioms ataskaitoms. Jeigu pagal 4 straipsnio antrą pastraipą inspektavimas atliekamas bendrai, jame dalyvavusių nacionalinių inspektorių prašoma taip pat pasirašyti Komisijos inspektorių parengtą ataskaitą.

4. Komisija užtikrina, kad įgyvendinant šį reglamentą jos inspektoriai laikytųsi Bendrijos ir nacionalinių nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos, ypač išdėstytųjų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB.

5. Jeigu patikrinimai ar inspektavimai vietoje atliekami ne Bendrijos teritorijoje, Komisijos inspektoriai ataskaitas parengia taip, kad jos galėtų būti laikomos priimtinais įrodymais administracine ir teismo tvarka nagrinėjant bylas valstybėje narėje, kai nustatoma, kad tai yra būtina.

9 straipsnis

Jeigu 5 straipsnyje nurodyti ekonominės veiklos vykdytojai prieštarauja, kad būtų atliktas patikrinimas ar inspektavimas vietoje, atitinkama valstybė narė, laikydamasi nacionalinių taisyklių, suteikia Komisijos inspektoriams tokią pagalbą, kurios jiems reikia, kad galėtų atlikti savo pareigas tikrindami arba inspektuodami vietoje.

Valstybės narės, laikydamosi nacionalinių teisės aktų, turi imtis visų būtinų priemonių.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1997 m. sausio 1 d.

Visas šis reglamentas yra privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1996 m. lapkričio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Quinn

[1] OL C 84, 1996 3 21, p. 10.

[2] OL C 166, 1996 6 10, p. 102 ir nuomonė, pareikšta 1996 m. spalio 23 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

[4] OL C 316, 1995 11 27, p. 48.

[5] OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

--------------------------------------------------

Top