Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0044

1995 m. liepos 26 d. Komisijos direktyva 95/44/EB, nustatanti sąlygas, kuriomis tam tikri kenksmingi organizmai, augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, išvardyti Tarybos direktyvos 77/93/EEB I–V prieduose, gali būti įvežti į Bendriją arba tam tikras jos saugomas zonas ir judėti joje arba jose bandymų ar moksliniais ir veislių selekcijos tikslais

OJ L 184, 3.8.1995, p. 34–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 201 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 201 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2008; panaikino 320008L0061 . Latest consolidated version: 23/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/44/oj

31995L0044Oficialusis leidinys L 184 , 03/08/1995 p. 0034 - 0046


Komisijos direktyva 95/44/EB

1995 m. liepos 26 d.

nustatanti sąlygas, kuriomis tam tikri kenksmingi organizmai, augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, išvardyti Tarybos direktyvos 77/93/EEB I–V prieduose, gali būti įvežti į Bendriją arba tam tikras jos saugomas zonas ir judėti joje arba jose bandymų ar moksliniais ir veislių selekcijos tikslais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 77/93/EEB dėl apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į valstybes nares [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 95/4/EB [2], ypač į jos 3 straipsnio 7 dalies e punktą, 4 straipsnio 5 dalį, 5 straipsnio 5 dalį ir 12 straipsnio 3c dalį,

kadangi pagal Direktyvos 77/93/EEB nuostatas kenksmingi organizmai, išvardyti jos I ir II prieduose, atskirai arba kartu su atitinkamais augalais ar augaliniais produktais, išvardytais minėtos direktyvos II priede, negali būti įvežti į Bendriją ar jos tam tikras saugomas zonas, kur judėdami galėtų paplisti;

kadangi toje pačioje direktyvoje numatyta, kad augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai, išvardyti jos III priede, negali būti įvežti į Bendriją ar į jos tam tikras saugomas zonas;

kadangi taip pat toje pačioje direktyvoje numatyta, kad augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai, išvardyti jos IV priede, negali būti įvežti į Bendriją arba judėti Bendrijoje ar jos tam tikrose saugomose zonose, jeigu nesilaikoma specialių reikalavimų, nurodytų minėtame priede;

kadangi augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, išvardyti minėtos direktyvos V priedo B dalyje, negali būti įvežti į Bendriją iš trečiųjų šalių, jeigu jie neatitinka minėtoje direktyvoje nurodytų standartų ir reikalavimų ir prie jų nėra pridėtas oficialus fitosanitarinis sertifikatas, įrodantis, kad laikomasi minėtų standartų ir reikalavimų, ir jei nėra oficialiai patikrinta, ar laikomasi šių reikalavimų;

kadangi vis dėlto minėtos direktyvos 3 straipsnio 7 dalies e punkte, 4 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje ir 12 straipsnio 3c dalyje nenumatytas šių taisyklių taikymas tais atvejais, kai tokie kenksmingi organizmai, augaliniai produktai ir kiti objektai įvežami į Bendriją bandymams ar moksliniais ir veislių selekcijos tikslais ir juda joje tam tikromis sąlygomis, kurios bus nustatytos Bendrijos lygiu;

kadangi dėl to reikia nustatyti sąlygas, kurių būtina laikytis tokio įvežimo į Bendriją ar judėjimo joje metu, kad būtų išvengta bet kokio kenksmingų organizmų paplitimo pavojaus;

kadangi tokio bulvių veislinės medžiagos įvežimo sąlygos jau nustatytos Komisijos sprendime 80/862/EEB [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 91/22/EEB [4], ir todėl jai ši direktyva netaikoma; kadangi, be to, trečiųjų šalių kilmės dirvožemio ir auginimo terpės įvežimo sąlygos taip pat jau yra nustatytos Komisijos sprendimu 93/447/EEB [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 94/9/EB [6], ir dėl to jam ši direktyva netaikoma;

kadangi ši direktyva neturi įtakos sąlygoms, nustatytoms medžiagai pagal 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3626/82 dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo Bendrijoje [7] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 558/95 [8], ir pagal 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyvą 90/220/EEB dėl apgalvoto genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką [9] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 94/15/EEB [10], bei kitas konkretesnes Bendrijos nuostatas dėl nykstančios laukinės faunos ir floros bei genetiškai modifikuotų organizmų;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Nepažeisdamos Sprendimuose 80/862/EEB ir 93/447/EEB patvirtintų nuostatų atitinkamai dėl bulvių veislinės medžiagos bei dirvožemio ir auginimo terpės, valstybės narės užtikrina, kad, atliekant bandymus ar bet kokią su moksliniais tikslais susijusią veiklą ir veislių selekciją (toliau – veikla), kurios metu naudojami kenksmingi organizmai, augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai pagal Direktyvos 77/93/EEB 3 straipsnio 7 dalies e punktą, 4 straipsnio 5 dalį, 5 straipsnio 5 dalį arba 12 straipsnio 3c dalį (toliau – medžiaga), prieš įvežant tokią medžiagą į bet kurią valstybę narę arba atitinkamas jos saugomas zonas ir prieš jai pradedant ten judėti atsakingoms oficialioms institucijoms būtų pateiktas prašymas.

2. 1 dalyje minimame prašyme pateikiami bent jau šie duomenys:

- už tokią veiklą atsakingo žmogaus vardas ir pavardė,

- prireikus, medžiagos, taip pat ir konkretaus kenksmingo organizmo mokslinis pavadinimas arba pavadinimai,

- medžiagos rūšis,

- medžiagos kiekis,

- medžiagos kilmės vieta, pateikiant reikalingus dokumentus iš trečiosios šalies įvežamai medžiagai,

- numatomos veiklos trukmė, pobūdis ir tikslai, kartu pateikiant apibendrintą darbo aprašymą ir bandymų moksliniais tikslais arba veislių selekcijos darbo specifikaciją,

- konkrečios karantinui ir prireikus bandymams numatytos vietos ar vietų adresas ir aprašymas,

- jei reikia, atitinkama pirmojo laikymo arba pirmojo sodinimo vieta po to, kai medžiagai bus oficialiai panaikintas karantinas,

- jei reikia, siūlomas medžiagos sunaikinimo ar apdorojimo būdas pabaigus patvirtintą veiklą,

- numatomas medžiagos iš trečios šalies įvežimo į Bendriją punktas.

2 straipsnis

1. Gavusios 1 straipsnyje minimą prašymą, valstybės narės patvirtina jame nurodytą veiklą, jeigu nustatoma, kad laikomasi I priede numatytų bendrųjų sąlygų.

Valstybės narės panaikina minėtą patvirtinimą bet kuriuo metu, jeigu nustatoma, kad I priede numatytų sąlygų nebesilaikoma.

2. Patvirtinusios 1 straipsnio dalyje numatytą veiklą, valstybės narės pritaria pareiškime nurodytų medžiagų įvežimui į valstybę narę arba jų judėjimui valstybėje narėje ar jos atitinkamose saugomose zonose, jei visais atvejais kartu su tokiomis medžiagomis pateikiamas pagal II priede pateiktą pavyzdį parašytas oficialus raštas (toliau – oficialus raštas), išduotas tos valstybės narės, kurioje bus vykdoma ši veikla, atsakingos oficialios institucijos, kuri leidžia įvežti tokius kenksmingus organizmus, augalus, augalinius produktus ir kitus objektus bei jiems judėti mokslinių bandymų ir veislinės selekcijos tikslais, ir

a) jei medžiaga kilusi Bendrijoje:

i) kai kilmės vieta yra kita valstybė narė, minėtą oficialų raštą oficialiai patvirtina ta valstybė narė, iš kurios kilusi medžiaga, ir leidžia medžiagai judėti laikantis fitosanitarinių sąlygų; ir

ii) prie Direktyvos 77/93/EEB A dalies V priede išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų taip pat turi būti pridedamas augalo pasas, išduotas pagal Direktyvos 77/93/EEB 10 straipsnį, remiantis pagal tos direktyvos 6 straipsnį atliktu patikrinimu, ar laikomasi jos nuostatų, išskyrus susijusias su kenksmingais organizmais, su kuriais leista vykdyti veiklą pagal 1 dalies pirmąją pastraipą. Augalo pase įrašomas toks sakinys: "Ši medžiaga vežama pagal Direktyvą 95/44/EB".

Tais atvejais, kai konkreti ar konkrečios karantino vietos yra kitoje valstybėje narėje, valstybė narė, atsakinga už augalo paso išdavimą, išduoda šį pasą, tik oficialiai gavusi iš valstybės narės, kuri atsakinga už tokios veiklos patvirtinimą, informaciją apie 1 dalies pirmojoje pastraipoje minimą patvirtinimą ir gavusi užtikrinimą, kad, judant medžiagai, bus laikomasi fitosanitarinių sąlygų; ir

b) jei medžiaga įvežama iš trečiosios šalies:

i) valstybės narės užtikrina, kad minėtas oficialus raštas būtų išduodamas remiantis atitinkamais dokumentais, įrodančiais medžiagos kilmės vietą; ir

ii) prie Direktyvos 77/93/EEB B dalies V priede išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų taip pat turi būti pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, išduotas kilmės šalyje, pagal Direktyvos 77/93/EEB 7 straipsnį, remiantis pagal tos direktyvos 6 straipsnį atliktu patikrinimu, ar laikomasi jos nuostatų, išskyrus susijusias su kenksmingais organizmais, su kuriais leista vykdyti veiklą pagal 1 dalies pirmąją pastraipą.

Sertifikato grafoje "Papildoma deklaracija" pateikiama tokia nuoroda: "Ši medžiaga įvežama pagal Direktyvą 95/44/EB". Prireikus taip pat nurodomas kenksmingas organizmas ar organizmai.

Visais atvejais valstybės narės užtikrina, kad minėto įvežimo ar judėjimo metu medžiaga būtų laikoma karantine ir iškart būtų vežama į prašyme nurodytą vietą ar vietas.

3. Atsakinga oficiali institucija kontroliuoja patvirtintą veiklą ir:

a) tikrindama patalpas ir veiklą tinkamu metu, užtikrina, kad per visą veiklos vykdymo laikotarpį būtų laikomasi karantino bei kitų bendrųjų sąlygų, numatytų pagal I priedą;

b) užtikrina, kad, atsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį, būtų laikomasi toliau numatytos tvarkos:

i) augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, kuriems ketinama panaikinti karantiną:

- augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams karantinas panaikinamas tik gavus atsakingos oficialios institucijos patvirtinimą (toliau – oficialus leidimas). Prieš gaunant oficialų leidimą augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams turi būti taikomos fitosanitarinės priemonės, įskaitant bandymus, ir tokiomis priemonėmis nustatoma, kad jie nėra užkrėsti kenksmingais organizmais, nebent nustatoma, kad tokių organizmų Bendrijoje pasitaiko ir jie nėra nurodyti Direktyvoje 77/93/EEB,

- fitosanitarines priemones, įskaitant bandymus, vykdo tos institucijos ar kitos oficialiai patvirtintos institucijos specialų pasirengimą turintys darbuotojai pagal šios direktyvos III priedo nuostatas, taikomas augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams,

- visi augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai minėtomis priemonėmis nustačius, kad jie yra užkrėsti kenksmingais organizmais, kaip numatyta pirmojoje įtraukoje, bei visi kiti augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai, su kuriais jie lietėsi arba kurie galėjo užsikrėsti, sunaikinami ar atitinkamai apdorojami arba jiems taikomos specialios fitosanitarinės priemonės, skirtos atitinkamiems kenksmingiems organizmams sunaikinti; atitinkamai taikomos ii įtraukos antrosios pastraipos nuostatos;

ii) baigiantis patvirtintos veiklos laikotarpiui, visai kitai medžiagai (taip pat ir kenksmingiems organizmams) ir visai medžiagai, kuri veiklos eigoje paaiškėja esanti užkrėsta:

- medžiaga (taip pat ir kenksmingi organizmai bei visa užkrėsta medžiaga) ir visi kiti augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai, su kuriais ji lietėsi arba kurie galėjo užsikrėsti, sunaikinami, dezinfekuojami ar kitaip apdorojami atsakingos oficialios institucijos nurodytu būdu, ir

- patalpos, kuriose vyko minėta veikla, ir ten naudota įranga dezinfekuojama arba išvaloma atsakingos oficialios institucijos nurodytu būdu;

c) užtikrina, kad asmuo, atsakingas už veiklos vykdymą, nedelsdamas praneštų atsakingai oficialiai institucijai apie bet kokį medžiagos užkrėtimą kenksmingais organizmais, išvardytais Direktyvoje 77/93/EEB, bei visus kitus atsakingos oficialios institucijos laikomus pavojingais Bendrijai kenksmingus organizmus, aptiktus veiklos metu, bei apie visus pirmiau paminėtų organizmų nenumatyto patekimo į aplinką atvejus.

4. Valstybės narės užtikrina, kad veiklai, kurios metu naudojami augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, išvardyti Direktyvos 77/93/EEB III priede, kuriems netaikomi šios direktyvos III priedo A dalies I–III skirsniai, būtų taikomos atitinkamos fitosanitarinės priemonės, įskaitant bandymus. Apie šias fitosanitarines priemones pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Surinkus reikalingą techninę informaciją, apie tokias fitosanitarines priemones pateikiami išsamūs duomenys, kurie įtraukiami į šios direktyvos III priedą.

3 straipsnis

1. Kasmet iki rugsėjo 1 d. valstybės narės išsiunčia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praėjusį vienerių metų laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d., pagal šią direktyvą patvirtintos medžiagos sąrašą, nurodydamos įvežamų ir judančių medžiagų kiekius, bei visus šios medžiagos užkrėtimo kenksmingais organizmais atvejus, kurie buvo patvirtinti, taikant fitosanitarines priemones, įskaitant bandymus, atliktus tuo pačiu metu pagal III priedo nuostatas.

2. Valstybės narės bendradarbiauja administracine tvarka per institucijas, įkurtas arba paskirtas pagal Direktyvos 77/93/EB 1 straipsnio 6 dalį, teikdamos duomenis apie fitosanitarines sąlygas ir priemones, nustatytas pagal šią direktyvą patvirtintai veiklai.

4 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję 1996 m. vasario 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai visas šios direktyvos taikymo priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatas. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1995 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 26, 1977 1 31, p. 20.

[2] OL L 44, 1995 2 28, p. 56.

[3] OL L 248, 1980 9 19, p. 25.

[4] OL L 13, 1991 1 18, p. 21.

[5] OL L 209, 1993 8 20, p. 32.

[6] OL L 7, 1994 1 11, p. 15.

[7] OL L 384, 1982 12 31, p. 1.

[8] OL L 57, 1995 3 15, p. 1.

[9] OL L 117, 1990 5 8, p. 15.

[10] OL L 103, 1994 4 22, p. 20.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

1. Šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje taikomos šios bendrosios sąlygos:

- atsakinga oficiali institucija patikrina veiklos, dėl kurios medžiaga įvežama į Bendrija ir judės joje, pobūdį ir tikslus bei nustato, ar jie atitinka bandymams ar mokslinei veiklai keliamus reikalavimus ir ar tinka veislių selekcijos darbui, kaip numatyta Direktyvoje 77/93/EEB,

- atsakinga oficiali institucija patikrina, ar karantino sąlygos vietoje ar vietose bei patalpose, kur bus vykdoma veikla, ir naudojama įranga atitinka 2 punkto nuostatas, ir jas patvirtina,

- atsakinga oficiali institucija nustato medžiagos kiekį, kuris reikalingas patvirtintai veiklai vykdyti, ir visais atvejais tas kiekis negali viršyti tų ribų, kurios buvo nustatytos, atsižvelgiant į turimas karantino priemones,

- atsakinga oficiali institucija patikrina ir patvirtina darbuotojų, kurie vykdys minėtą veiklą, mokslinę ir techninę kvalifikaciją.

2. 1 dalyje nurodytais tikslais karantino sąlygos vietoje ar vietose bei patalpose, kur bus vykdoma veikla, ir naudojama įranga turi užtikrinti saugų medžiagos tvarkymą, kad visi kenksmingi organizmai būtų izoliuojami ir būtų pašalinta kenksmingų organizmų pasklidimo rizika. Kiekvienos rūšies veiklai, nurodytai prašyme, atsakinga oficiali institucija įvertina kenksmingų organizmų, laikomų karantino sąlygomis, paplitimo riziką, atsižvelgdama į medžiagos rūšį ir numatomą veiklą, bei į kenksmingų organizmų biologines savybes, jų plitimo būdus, sąveiką su aplinka bei kitus svarbius veiksnius, susijusius su minėtos medžiagos keliama rizika. Įvertinusi riziką, atsakinga oficiali institucija apsvarsto ir atitinkamai numato:

a) šias karantino priemones, susijusias su patalpomis, įranga ir darbo tvarka:

- fizinę izoliaciją nuo visos kitos augalinės/kenksmingų organizmų medžiagos, apsvarstant galimybę kontroliuoti augmeniją šalia esančiuose plotuose,

- už numatytą veiklą atsakingo darbuotojo, į kurį būtų galima kreiptis, paskyrimą,

- patekti į patalpas, naudotis įranga ir pateikti į aplink esančius plotus leidžiama tik į sąrašą įtrauktiems darbuotojams,

- tinkamą patalpų ir įrangos žymėjimą, nurodant veiklos rūšį ir atsakingus darbuotojus,

- vykdomos veiklos registrą bei veiklos operacijų vadovą, įskaitant procedūras kenksmingiems organizmams patekus į aplinką,

- tinkamas apsaugos ir pavojaus paskelbimo sistemas,

- atitinkamas kontrolės priemones, kad kenksmingi organizmai nepatektų į patalpas ir neišplistų jose,

- medžiagos bandinių ėmimo ir jų pernešimo į kitas patalpas arba į kitus įrenginius tvarką,

- šiukšlių ir dirvožemio bei nutekamųjų vandenų pašalinimo tvarką,

- tinkamą darbuotojų higienos, patalpų ir įrenginių dezinfekcijos tvarką ir įrangą,

- tinkamas eksperimentinės medžiagos sunaikinimo priemones ir įrangą,

- tinkamą indeksavimo (taip pat bandymų) įrangą ir tvarką; ir

b) tolesnes fitosanitarines priemones, atsižvelgiant į specifines medžiagos rūšies biologines ir epidemiologines savybes ir patvirtintos veiklos pobūdį:

- laikymą patalpose, į kurias darbuotojai patenka per "dvigubas duris",

- laikymą neigiamame slėgyje,

- laikymą uždaruose konteineriuose su atitinkamo dydžio tinkleliu ir kita apsauga, pvz., vandens užtvaras erkėms, uždari dirvožemio konteineriai nematodams, elektriniai spąstai vabzdžiams,

- laikymą atskirai nuo kitų kenksmingų organizmų ir medžiagos, pvz., nuo užkrečiamų augalų maitinamosios medžiagos, parazitinės medžiagos,

- veislinės medžiagos laikymą auginimo talpose su manipuliavimo įranga,

- kenksmingų organizmų nesukryžminimą su vietinėmis atmainomis ar veislėmis,

- nenutrūkstamo kenksmingų organizmų auginimo vengimą,

- laikymą tokiomis sąlygomis, kai griežtai kontroliuojamas kenksmingų organizmų dauginimasis, pvz., tokiame aplinkos režime, kuriam esant neįvyktų diapauzė,

- laikymą tokiomis sąlygomis, kad būtų neįmanomas plitimas per sporas ir pan., pvz., saugojimas oro srovių,

- kenksmingų organizmų kultūrų grynumo patikrinimo tvarkos numatymą, kad būtų nustatyta, ar jose nėra parazitų ir kitų kenksmingų organizmų,

- tinkamų medžiagos kontrolės programų taikymą, kad būtų pašalinti galimi užkrato nešėjai,

- sterilių sąlygų dirbti in vitro su medžiaga sudarymą paruošiant laboratoriją atlikti aseptines procedūras,

- kenksmingų organizmų, kurie plinta per užkrato pernešėjus, laikymą tokiomis sąlygomis, kad nevyktų jų plitimas per užkrato pernešėją, t. y. parenkant tinklelio dydį, kontroliuojant dirvožemio vežimą,

- sezoninės izoliacijos taikymą, norint užtikrinti, kad veikla būtų vykdoma tais laikotarpiais, kai sumažėja pavojus augalų sveikatai.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Oficialaus leidimo kenksmingiems organizmams, augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams įvežti ir (arba) judėti bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais pavyzdys

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

FITOSANITARINĖS PRIEMONĖS, ĮSKAITANT BANDYMUS SU AUGALAIS, AUGALINIAIS PRODUKTAIS IR KITAIS OBJEKTAIS, KURIEMS KETINAMA PANAIKINTI KARANTINĄ

A DALIS Tam tikriems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, išvardytiems Direktyvos 77/93/EEB III priede

I skirsnis: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklą

1. Augalinei medžiagai taikomos atitinkamos terapinės procedūros, kaip numatyta FAO/IPGRI techniniuose nurodymuose.

2. Atlikus 1 punkte nurodytas terapines procedūras, atliekama visos augalinės medžiagos indeksavimo procedūra. Visa augalinė medžiaga, taip pat ir indeksuojami augalai, laikomi patalpose, kurios patvirtintos, laikantis I priede nurodytų karantino sąlygų. Augalinė medžiaga, kuriai ketinama oficialiai panaikinti karantiną, laikoma normalų vegetacijos ciklą skatinančiomis sąlygomis ir jos atvežimo metu bei vėliau atitinkamais laiko tarpais indeksavimo metu vizualiai tikrinama, ar nėra kenksmingų organizmų, įskaitant išvardytus Direktyvoje 77/93/EEB, ženklų ir požymių.

3. Pagal 2 punktą augalinės medžiagos indeksavimo procedūros (bandymai ir identifikavimas), siekiant aptikti kenksmingus organizmus, atliekamos tokia tvarka:

3.1 Atliekant bandymus taikomi atitinkami laboratoriniai metodai ir, prireikus, naudojami augalai indikatoriai, įskaitant Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticulata Blanco ir Sesamum L., kad būtų galima aptikti šiuos kenksmingus organizmus:

a) citrusų bakterinę mozaiką;

b) citrusų margąją chlorozę;

c) citrusų mozaikos virusą;

d) citrusų greito sunykimo virusą (visus išskirtuosius izoliatus);

e) citrusų gyslų sumedėjusių išaugų virusą;

f) raupus;

g) natūraliai plintančią psorozę;

h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili;

i) satsuma mažaūgės virusą;

j) Spiroplasma citri Saglio et al;

k) tatter lapų virusą;

l) raganų šluotų mokoplazmą;

m) Xanthomonas campestris (visas Citrus patogenines atmainas).

3.2 Siekiant apsaugoti nuo amarų ir kitų kenkėjų, kuriems netaikoma trumpalaikio indeksavimo procedūra, atvežtos augalinės medžiagos ūglių viršūnės turi būti įskiepijamos į daigus, auginamus sterilioje terpėje, kaip numatyta FAO/IGPRI techniniuose nurodymuose, ir išaugusiems augalams taikomos 1 punkte numatytos terapinės procedūros.

4. Pagal 2 punktą vizualiai patikrinta augalinė medžiaga, ant kurios pastebėta kenksmingų organizmų ženklų ir požymių, turi būti toliau tikrinama, prireikus atliekant bandymus, kad būtų visais įmanomais būdais nustatyta, kokių kenksmingų organizmų ženklų ir požymių buvo aptikta.

II skirsnis: Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai ir jų hibridai bei Fragaria L., skirta sodinti, išskyrus sėklą

1. Augalinei medžiagai taikomos atitinkamos terapinės procedūros, kaip numatyta FAO/IPGRI techniniuose nurodymuose.

2. Atlikus 1 punkte nurodytas terapines procedūras, atliekama visos augalinės medžiagos indeksavimo procedūra. Visa augalinė medžiaga, taip pat ir indeksuojami augalai, laikomi patalpose, kurios patvirtintos laikantis I priede nurodytų karantino sąlygų. Augalinė medžiaga, kuriai ketinama oficialiai panaikinti karantiną, laikoma normalų vegetacijos ciklą skatinančiomis sąlygomis ir jos atvežimo metu bei vėliau atitinkamais laiko tarpais indeksavimo metu vizualiai tikrinama, ar nėra kenksmingų organizmų, įskaitant išvardytus Direktyvoje 77/93/EEB, ženklų ir požymių.

3. Pagal 2 punktą augalinės medžiagos indeksavimo procedūros (bandymai ir identifikavimas), siekiant aptikti kenksmingus organizmus, atliekamos tokia tvarka:

3.1 Su Fragaria L. augalais, neatsižvelgiant į augalinės medžiagos kilmės šalį, atliekami bandymai, kurių metu taikomi atitinkami laboratoriniai metodai ir prireikus naudojami augalai indikatoriai, įskaitant Fragaria vesca, F.virginiana ir Chenopodium spp., kad būtų galima nustatyti nors šiuos kenksmingus organizmus:

a) vaistučio mozaikos virusą;

b) aviečių žiediškosios dėmėtligės virusą;

c) žemuogių raukšlėtligės virusą;

d) žemuogių latentinį C virusą;

e) žemuogių latentinį žiediškosios dėmėtligės virusą;

f) žemuogių silpnojo pakraščių pageltimo virusą;

g) žemuogių priegyslinės margligės virusą;

h) žemuogių raganų šluotų mikoplazmą;

i) pomidorų juodojo žiediškumo virusą;

j) pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą;

k) Colletotrichum acutatum Simmonds;

l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Ducan;

m) Xanthomonas fragariae Kenedy & King.

3.2 Su Malus Mill augalais:

i) kai augalinė medžiaga kilusi iš šalies, kurioje nėra paneigtas šių kenksmingų organizmų buvimas:

a) obuolių gausaus išsišakojimo mikoplazmos; arba

b) vyšnių lapų šiurkštumo viruso (amerikietiškojo)

atliekami bandymai, taikant atitinkamus laboratorinius metodus ir prireikus naudojant augalus indikatorius, kad būtų nustatyti atitinkami kenksmingi organizmai, ir

ii) neatsižvelgiant į augalinės medžiagos kilmės šalį, atliekant bandymus taikomi atitinkami laboratoriniai metodai ir prireikus naudojami augalai indikatoriai, kad būtų galima nustatyti nors šiuos kenksmingus organizmus:

a) tabako žiediškosios dėmėtligės virusą;

b) pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą;

c) vaismedžių bakterinę degligę.

3.3 Su Prunus L. augalais kiekvienai Prunus veislei atitinkamai:

i) kai augalinė medžiaga kilusi iš šalies, kurioje nėra paneigtas šių kenksmingų organizmų buvimas:

a) abrikosų chlorotiško lapų susisukimo mikoplazmos;

b) vyšnių lapų šiurkštumo viruso (amerikietiškojo); arba

c) persikų ūglių bakteriozės

atliekant bandymus taikomi atitinkami laboratoriniai metodai ir, prireikus, naudojami augalai indikatoriai, kad būtų nustatyti atitinkami kenksmingi organizmai; ir

ii) neatsižvelgiant į augalinės medžiagos kilmės šalį, bandymai atliekami, taikant atitinkamus laboratorinius metodus ir prireikus naudojant augalus indikatorius, kad būtų galima nustatyti nors šiuos kenksmingus organizmus:

a) vyšnių susmulkėjimo patogeną (ne Europos izoliatus);

b) persikų mozaikos virusą (amerikietiškąjį);

c) persikų netikrąją rikeciją;

d) persikų skrotelių mozaikos virusą;

e) persikų skrotelių mikoplazmą;

f) persikų X-ligos mikoplazmą;

g) persikų geltos mikoplazmą;

h) slyvų amerikinės juostligės virusą;

i) slyvų raupų virusą;

j) pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą;

k) kaulavaisių lapų bakteriozę;

3.4 Su Cydonia Mill. ir Pyrus L. augalais, nesvarbu, kokia augalinės medžiagos kilmės šalis, atliekami bandymai, taikant atitinkamus laboratorinius metodus ir prireikus naudojant augalus indikatorius, kad būtų galima nustatyti nors šiuos kenksmingus organizmus:

a) vaismedžių bakterinę degligę;

b) kriaušių nykimo mikoplazmą.

4. Pagal 2 punktą vizualiai patikrinta augalinė medžiaga, ant kurios pastebėta kenksmingų organizmų ženklų ir požymių, turi būti toliau tikrinama, prireikus atliekant bandymus, kad visais įmanomais būdais būtų nustatyta, kokių kenksmingų organizmų ženklų ir požymių buvo aptikta.

III skirsnis: Vitis L., augalai, išskyrus vaisius

1. Augalinei medžiagai taikomos atitinkamos terapinės procedūros, kaip numatyta FAO/IPGRI techniniuose nurodymuose.

2. Atlikus 1 punkte nurodytas terapines procedūras, atliekama visos augalinės medžiagos indeksavimo procedūra. Visa augalinė medžiaga, taip pat ir indeksuojami augalai, laikomi patalpose, kurios patvirtintos laikantis I priede nurodytų karantino sąlygų. Augalinė medžiaga, kuriai ketinama oficialiai panaikinti karantiną, laikoma normalų vegetacijos ciklą skatinančiomis sąlygomis ir jos atvežimo metu bei vėliau atitinkamais laiko tarpais indeksavimo metu vizualiai tikrinama, ar nėra kenksmingų organizmų, įskaitant išvardytus Direktyvoje 77/93/EEB, ženklų ir požymių.

3. Pagal 2 punktą augalinės medžiagos indeksavimo procedūros (bandymai ir identifikavimas), siekiant aptikti kenksmingus organizmus, atliekamos tokia tvarka:

3.1 Kai augalinė medžiaga kilusi iš šalies, kurioje nepaneigtas šių kenksmingų organizmų buvimas:

i) vynmedžių Ajinashika ligos sukėlėjo

bandymai atliekami, taikant atitinkamus laboratorinius metodus. Jeigu gaunami neigiami rezultatai, augalinės medžiagos indeksavimo procedūra atliekama ant Koshu vynmedžių veislės ir stebima ne mažiau, kaip du vegetacijos ciklus;

ii) vynmedžių žemaūgės viruso

bandymams naudojami atitinkami augalai indikatoriai, įskaitant Campbell Early vynmedžių veislę, ir stebima vienerius metus;

iii) vynmedžių vasarinė margligė

bandymams naudojami atitinkami augalai indikatoriai, įskaitant Sideritis, Cabernet-Franc ir Mission vynuogių veisles.

3.2 Nesvarbu, kokia augalinės medžiagos kilmės šalis, bandymai atliekami, taikant atitinkamus laboratorinius metodus ir prireikus naudojant augalus indikatorius, kad būtų galima nustatyti nors šiuos kenksmingus organizmus:

a) mėlynių lapų margligės virusą;

b) vynuogių geltos organizmus, panašius į mikoplazmas, ir kitus vynuogių geltos organizmus;

c) persikų skrotelių mozaikos virusą;

d) tabako žiediškąją dėmėtligę;

e) pomidorų žiediškąją dėmėtligę ("geltonųjų išaugų" ir kitas atmainas);

f) Pirso ligą;

g) vynmedžių bakterinę nekrozę.

4. Pagal 2 punktą vizualiai patikrinta augalinė medžiaga, ant kurios pastebėta kenksmingų organizmų ženklų ir požymių, turi būti toliau tikrinama, prireikus atliekant bandymus, kad visais įmanomais būdais būtų nustatyta, kokių kenksmingų organizmų ženklų ir požymių buvo aptikta.

B DALIS Augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, išvardytiems Direktyvos 77/93/EEB II ir IV prieduose

1. Norint nustatyti Direktyvos 77/93/EEB I ir II prieduose išvardytus kenksmingus organizmus, oficialios fitosanitarinės priemonės apima tinkamą patikrinimą ar bandymus, kurie atitinkamai atliekami pagal specialius reikalavimus, numatytus Direktyvos 77/93/EEB IV priede, atitinkamiems kenksmingiems organizmams nustatyti. Pagal šiuos specialius reikalavimus fitosanitarinės priemonės įgyvendinamos, taikant metodus, išdėstytus Direktyvos 77/93/EEB IV priede, arba kitus taip pat oficialiai patvirtintus metodus.

2. Remiantis 1 dalies nuostatomis, augaluose, augaliniuose produktuose ir kituose objektuose neturi būti jiems būdingų kenksmingų organizmų, nurodytų Direktyvos 77/93/EEB I, II ir IV prieduose.

--------------------------------------------------

Top