EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0026

1995 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 95/26/EB iš dalies keičianti Direktyvas 77/780/EEB ir 89/646/EEB dėl kredito įstaigų, Direktyvas 73/239/EEB ir 92/49/EEB dėl ne gyvybės draudimo, Direktyvas 79/267/EEB ir 92/96/EEB dėl gyvybės draudimo, Direktyvą 93/22/EEB dėl investicinių įmonių, Direktyvą 85/611/EEB dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), kad būtų gerinama riziką ribojanti priežiūra

OJ L 168, 18.7.1995, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 269 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 269 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 269 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 269 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 269 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 269 - 275
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 269 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 269 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 269 - 275
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 180 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 180 - 186
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 79 - 85

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/26/oj

31995L0026Oficialusis leidinys L 168 , 18/07/1995 p. 0007 - 0013


Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 95/26/EB

1995 m. birželio 29 d.

iš dalies keičianti Direktyvas 77/780/EEB ir 89/646/EEB dėl kredito įstaigų, Direktyvas 73/239/EEB ir 92/49/EEB dėl ne gyvybės draudimo, Direktyvas 79/267/EEB ir 92/96/EEB dėl gyvybės draudimo, Direktyvą 93/22/EEB dėl investicinių įmonių, Direktyvą 85/611/EEB dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), kad būtų gerinama riziką ribojanti priežiūra

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 57 straipsnio 2 dalies pirmą ir trečią sakinius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 189b straipsnyje nustatytos tvarkos [3], remdamiesi 1995 m. gegužės 11 d. Taikinimo komiteto patvirtintu bendru tekstu,

(1) kadangi kai kurie įvykiai parodė, kad reikia iš dalies pakeisti kai kurias Tarybos direktyvas, patikslinant bendrą sistemą, kurioje kredito įstaigos, draudimo įmonės, investicinės įmonės ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai gali užsiimti savo verslu, o būtent, Direktyvas 77/780/EEB [4] ir 89/646/EEB, Direktyvas 73/239/EEB [5] ir 92/49/EEB, Direktyvas 79/267/EEB [6] ir 92/96/EEB, Direktyvą 93/22/EEB [7] ir Direktyvą 85/611/EEB [8], atsižvelgiant į tai, kad reikia gerinti riziką ribojančią priežiūrą; kadangi pageidautina priimti panašias priemones visame finansinių paslaugų sektoriuje;

(2) kadangi šiose direktyvose, be kita ko, nustatomos sąlygos, kurios turi būti įvykdytos, kad kompetentingosios institucijos galėtų suteikti leidimą užsiimti atitinkamu verslu;

(3) kadangi kompetentingosios institucijos neturėtų išduoti arba pratęsti leidimo finansų įmonei, jeigu dėl artimų tos įmonės ir kitų fizinių ar juridinių asmenų ryšių joms gali būti sutrukdyta efektyviai atlikti priežiūros funkcijas; kadangi jau turinčios leidimą finansų įmonės taip pat privalo įvykdyti kompetentingųjų institucijų reikalavimus šiuo klausimu;

(4) kadangi "artimų ryšių" apibrėžimas šioje direktyvoje nustato minimalius kriterijus, ir tai netrukdo valstybėms narėms jį taikyti ir kitomis aplinkybėmis nei numatytos apibrėžime;

(5) kadangi vien tai, kad įsigyta reikšminga bendrovės kapitalo dalis, pagal šią direktyvą dar nereiškia dalyvavimo, jeigu tas kapitalas įsigytas kaip laikina investicija ir nesudaro galimybės paveikti įmonės struktūrą ar finansinę politiką;

(6) kadangi efektyvus priežiūros institucijų priežiūros funkcijų vykdymas apima ir priežiūrą konsolidavimo pagrindu, kurią privaloma taikyti finansų įmonėms, jeigu tai numato Bendrijos įstatymų nuostatos; kadangi tokiais atvejais kompetentingosios institucijos, į kurias kreipiamasi leidimo, privalo numatyti, kokios institucijos bus atsakingos už tos finansų įmonės konsoliduotą priežiūrą;

(7) kadangi pagal tarpusavio pripažinimo ir buveinės valstybės narės priežiūros principus valstybių narių kompetentingosios institucijos negali išduoti leidimo arba turi panaikinti leidimą, jeigu tokie veiksniai, kaip veiklos programų turinys, faktinės veiklos paskirstymas geografiniu principu, aiškiai rodo, kad finansų įmonė pasirinko vienos valstybės narės teisinę sistemą, kad nereikėtų laikytis griežtesnių standartų, galiojančių kitoje valstybėje narėje, kurioje ji atlieka arba ketina atlikti didžiąją savo veiklos dalį; kadangi finansų įmonė, kuri yra juridinis asmuo, privalo gauti leidimą veiklai toje valstybėje narėje, kurioje yra jos registruota buveinė; kadangi finansų įmonės, kuri nėra juridinis asmuo, pagrindinė buveinė privalo būti toje valstybėje narėje, kurioje jai išduotas leidimas veiklai; kadangi, be to, valstybės narės privalo reikalauti, kad finansų įmonės pagrindinė buveinė visada būtų įsteigta buveinės valstybėje narėje, ir kad ji iš tikrųjų ten veiktų;

(8) kadangi tikslinga numatyti galimybę keistis informacija kompetentingosioms institucijoms ir institucijoms ar organizacijoms, kurios atlikdamos savo funkcijas daro finansų sistemą stabilesnę; kadangi norint, kad perduodama informacija išliktų konfidenciali, adresatų sąrašas privalo būti griežtai ribojamas;

(9) kadangi tam tikra veikla, pavyzdžiui, sukčiavimas ir pažeidimai pasinaudojant viešai neatskleista informacija, gali paveikti finansų sistemos stabilumą ir patikimumą, netgi kai tai susiję ir su kitomis, o ne tik finansų įmonėmis;

(10) kadangi reikia nurodyti sąlygas, kuriomis taip keistis informacija yra leidžiama;

(11) kadangi, jeigu yra nustatyta, kad informaciją galima teikti tik gavus aiškų kompetentingųjų institucijų sutikimą, prireikus pastarosios gali duoti savo sutikimą, taikydamos griežtus reikalavimus;

(12) kadangi taip pat turėtų būti leidžiama keistis informacija ir tarp, viena vertus, kompetentingųjų institucijų, ir centrinių bankų bei kitų panašias funkcijas atliekančių pinigų institucijų, taip pat, prireikus, kitų už mokėjimų sistemą atsakingų valdžios institucijų;

(13) kadangi į Direktyvą 85/611/EEB turėtų būti įtrauktas toks pat profesinės paslapties įpareigojimas, kurį turėtų vykdyti institucijos, atsakingos už kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų bei įmonių, kurios dalyvauja tokioje veikloje, licencijavimą ir priežiūrą, ir minėtoms institucijoms turėtų būti suteiktos tokios pačios galimybės keistis informacija kaip ir suteiktos institucijoms, atsakingoms už kredito įstaigų, investicinių įmonių ir draudimo įmonių licencijavimą ir priežiūrą;

(14) kadangi šia direktyva derinamos visos nuostatos dėl visų finansų sektoriaus kompetentingųjų institucijų keitimosi informacija, kaip nustatyta Direktyvoje 93/22/EEB;

(15) kadangi norint pagerinti finansų įmonių riziką ribojančią priežiūrą ir apsaugoti finansų įmonių klientus, turėtų būti nustatyta, kad auditorius privalo nedelsdamas pranešti kompetentingosioms institucijoms visais atvejais, kaip numato ši direktyva, kai vykdydamas savo pareigas jis sužino kokių nors faktų, galinčių turėti rimtą poveikį finansų įmonės finansinei būklei arba valdymo ir apskaitos tvarkai;

(16) kadangi, atsižvelgiant į siekiamą tikslą, pageidautina, kad valstybės narės nustatytų, kad tokio įsipareigojimo reikia laikytis visais atvejais, kai auditorius aptinka tokių faktų, vykdydamas savo pareigas įmonėje, susijusioje artimais ryšiais su finansų įmone;

(17) kadangi auditorių pareiga – prireikus pranešti kompetentingosioms institucijoms tam tikrus faktus ir sprendimus, susijusius su finansų įmone, kuriuos jie aptinka vykdydami savo užduotis ne finansų įmonėje, iš principo nekeičia nei auditorių užduočių toje įmonėje pobūdžio, nei jų atlikimo būdo;

(18) kadangi priimti šią direktyvą – tinkamiausias būdas norimiems tikslams pasiekti, o ypač padidinti kompetentingųjų institucijų įgaliojimus; kadangi šioje direktyvoje numatytos minimalios priemonės, kurių reikia, norint pasiekti šiuos tikslus, ir nesiekiama aprėpti plačiau, nei būtina tiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Visais atvejais, kai šioje direktyvoje vartojamas terminas "finansų įmonė", jis pakeičiamas tokiais terminais:

- "kredito įstaiga", kai šia direktyva iš dalies keičiamos Direktyvos 77/780/EEB ir 89/646/EEB,

- "draudimo įmonė", kai šia direktyva iš dalies keičiamos Direktyvos 73/239/EEB ir 92/49/EEB, ir "gyvybės draudimo įmonė", kai šia direktyva iš dalies keičiamos Direktyvos 79/267/EEB ir 92/96/EEB,

- "investicinė įmonė", kai šia direktyva iš dalies keičiama Direktyva 93/22/EEB,

- "kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas arba įmonė, dalyvaujanti jos verslo veikloje", kai šia direktyva iš dalies keičiama Direktyva 85/611/EEB.

2 straipsnis

1. - Direktyvos 77/780/EEB 1 straipsnis papildomas penkta įtrauka,

- Direktyvos 92/49/EEB 1 straipsnis papildomas 1 punktu,

- Direktyvos 92/96/EEB 1 straipsnis papildomas m punktu,

- Direktyvos 93/22/EEB 1 straipsnis papildomas 15 punktu,

kuriuose pateikiamas toks apibrėžimas:

""artimi ryšiai" – tai ryšiai, kai du arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų yra susiję:

a) "dalyvavimu", t. y. 20 % ar daugiau balsavimo teisių arba įmonės kapitalo valdymas nuosavybės teise tiesiogiai arba kontrolės būdu arba

b) "kontrole", t. y. patronuojančios ir dukterinės įmonės ryšys visais Direktyvos 83/349/EEB [9] 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais, arba panašus ryšys tarp fizinio ar juridinio asmens ir įmonės; visos dukterinės dukterinių įmonių įmonės taip pat laikomos patronuojančios įmonės, esančios šių įmonių hierarchijos viršūnėje, dukterinėmis įmonėmis.

Kai du ar daugiau fizinių arba juridinių asmenų yra nuolat susiję su vienu ir tuo pačiu asmeniu kontrolės santykiu, jie taip pat laikomi asmenimis, susijusiais artimais ryšiais."

2. - Direktyvos 77/780/EEB 3 straipsnio 2 dalies,

- Direktyvos 93/22/EEB 3 straipsnio 3 dalies,

- Direktyvos 73/239/EEB 8 straipsnio 1 dalies,

- Direktyvos 79/267/EEB 8 straipsnio 1 dalies

pabaigoje pridedamos šios pastraipos:

"Be to, jeigu finansų įmonė ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys yra susiję artimais ryšiais, kompetentingosios institucijos suteikia leidimą tik tuo atveju, jeigu tokie ryšiai joms netrukdo efektyviai vykdyti priežiūros funkcijų.

Kompetentingosios institucijos neišduoda leidimo ir tuo atveju, jeigu valstybės, kuri nėra Bendrijos narė, įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vieno ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų, su kuriais įmonė susijusi artimais ryšiais, veiklą, arba sunkumai juos įgyvendinant joms trukdo efektyviai vykdyti priežiūros funkcijas.

Kompetentingosios institucijos reikalauja, kad finansų įmonės nuolatos teiktų joms informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip laikomasi šioje dalyje nurodytų sąlygų."

3 straipsnis

1. Direktyvos 73/239/EEB 8 straipsnis ir Direktyvos 79/267/EEB 8 straipsnis papildomas tokia dalimi:

"1a. Valstybės narės reikalauja, kad draudimo įmonių pagrindinės buveinės būtų toje pačioje valstybėje narėje kaip ir jų registruota buveinė."

2. Direktyvos 77/780/EEB 3 straipsnis papildomas tokia dalimi:

"2a. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad:

- kredito įstaigos, kuri yra juridinis asmuo ir kuri pagal jos nacionalinę teisę turi savo registruotą buveinę, pagrindinė buveinė būtų toje pačioje valstybėje narėje kaip ir jos registruota buveinė,

- visų kitų kredito įstaigų pagrindinės buveinės būtų toje valstybėje narėje, kuri išdavė leidimą ir kurioje tos įstaigos faktiškai veikia."

4 straipsnis

1. Direktyvos 92/49/EEB 16 straipsnis ir Direktyvos 92/96/EEB 15 straipsnis papildomas tokia dalimi:

"5a. Nepaisydamos 1-4 dalių nuostatų, valstybės narės gali leisti keistis informacija kompetentingosioms institucijoms ir:

- institucijoms, atsakingoms už organizacijų, dalyvaujančių finansų įmonių likvidavimo ar bankroto ir kitose panašiose procedūrose, priežiūrą arba

- institucijoms, atsakingoms už asmenų, kuriems pavesta atlikti draudimo įmonių, kredito įstaigų, investicinių įmonių ir kitų finansų įstaigų įstatymu nustatytą auditą, priežiūrą, arba

- draudimo įmonių nepriklausomiems aktuarijams, atliekantiems teisinę šių įmonių priežiūrą, ir institucijoms, atsakingoms už tokių aktuarijų priežiūrą.

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, reikalauja, kad būtų laikomasi bent jau tokių sąlygų:

- ši informacija naudojama atlikti pirmojoje pastraipoje nurodytą kontrolę ar teisinę priežiūrą,

- tokiu atveju gautai informacijai taikomi 1 dalyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai,

- jeigu informacija gaunama iš kitos valstybės narės, ją galima atskleisti tik gavus ją pateikusių kompetentingųjų institucijų aiškų sutikimą ir, jeigu reikia, tik tiems tikslams, kuriems šios institucijos davė sutikimą.

Valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms institucijų, asmenų ir organizacijų, galinčių gauti informaciją pagal šią dalį, pavadinimus (pavardes)."

2. Direktyvos 77/780/EEB 12 straipsnis ir Direktyvos 93/22/EEB 25 straipsnis papildomas tokia dalimi:

"5a. Nepaisydamos 1-4 dalių nuostatų, valstybės narės gali leisti keistis informacija kompetentingosioms institucijoms ir:

- institucijoms, atsakingoms už organizacijų, dalyvaujančių finansų įmonių likvidavimo ar bankroto ir kitose panašiose procedūrose, priežiūrą arba

- institucijoms, atsakingoms už asmenų, kuriems pavesta atlikti draudimo įmonių, kredito įstaigų, investicinių įmonių ir kitų finansų įstaigų įstatymu nustatytą auditą, priežiūrą.

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, reikalauja, kad būtų laikomasi bent jau tokių sąlygų:

- ši informacija naudojama atlikti pirmojoje pastraipoje nurodytą priežiūrą,

- tokiu atveju gautai informacijai taikomi 1 dalyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai,

- jeigu informacija gaunama iš kitos valstybės narės, ją galima atskleisti tik gavus ją pateikusių kompetentingųjų institucijų aiškų sutikimą ir, jeigu reikia, tik tiems tikslams, kuriems šios institucijos davė sutikimą.

Valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms institucijų, galinčių gauti informaciją pagal šią dalį, pavadinimus."

3. Direktyvos 77/780/EEB 12 straipsnis, Direktyvos 92/49/EEB 16 straipsnis, Direktyvos 93/22/EEB 25 straipsnis ir Direktyvos 92/96/EEB 15 straipsnis papildomas tokia dalimi:

"5b. Nepaisydamos 1-4 dalių nuostatų, kad finansų sistema būtų stabilesnė ir patikimesnė, valstybės narės gali leisti keistis informacija kompetentingosioms institucijoms ir institucijoms ar organizacijoms, kurioms įstatymais suteikti įgaliojimai nustatyti ir tirti įmonių teisės pažeidimus.

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmojoje pastraipoje numatyta galimybe, reikalauja, kad būtų laikomasi bent jau tokių sąlygų:

- ši informacija naudojama atlikti pirmojoje pastraipoje nurodytas užduotis,

- tokiu atveju gautai informacijai taikomi 1 dalyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai,

- jeigu informacija gaunama iš kitos valstybės narės, ją galima atskleisti tik gavus ją pateikusių kompetentingųjų institucijų aiškų sutikimą ir, jeigu reikia, tik tiems tikslams, kuriems šios institucijos davė sutikimą.

Jeigu valstybėje narėje pirmojoje pastraipoje nurodytos kompetentingosios institucijos ar organizacijos vykdo savo užduotį nustatyti ar tirti pažeidimus padedamos dėl specialios jų kompetencijos tuo tikslu paskirtų asmenų, kurie nedirba valstybiniame sektoriuje, pirmojoje pastraipoje numatyta galimybė keistis informacija gali būti taikoma ir šiems asmenims pagal antrojoje pastraipoje nustatytas sąlygas.

Kad būtų įgyvendintos paskutinės antrosios pastraipos įtraukos nuostatos, pirmojoje pastraipoje nurodytos institucijos ar organizacijos pateikia informaciją pateikusioms kompetentingosioms institucijoms asmenų, kuriems reikia ją siųsti, pavardes ir tikslias pareigas.

Valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms institucijų ar organizacijų, galinčių gauti informaciją pagal šią dalį, pavadinimus.

Iki 2000 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia ataskaitą apie šios dalies nuostatų taikymą."

4. Direktyvos 77/780/EEB 12 straipsnio ir Direktyvos 93/22/EEB 25 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

"6. Šiuo straipsniu kompetentingosioms institucijoms nedraudžiama perduoti:

- centriniams bankams ir kitoms panašias funkcijas atliekančioms pinigų institucijoms,

- prireikus, kitoms valdžios institucijoms, atsakingoms už mokėjimų sistemų kontrolę,

informaciją, reikalingą jų užduotims atlikti. Tokioms institucijoms ar organizacijoms taip pat nedraudžiama pateikti kompetentingosioms institucijoms tokią informaciją, kokios joms gali prireikti 4 dalyje aptariamais tikslais. Tokiu atveju gautai informacijai taikomi šiame straipsnyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai."

5. Direktyvos 92/49/EEB 16 straipsnis ir Direktyvos 92/96/EEB 15 straipsnis papildomas tokia dalimi:

"5c. Šiuo straipsniu kompetentingosioms institucijoms nedraudžiama perduoti:

- centriniams bankams ir kitoms panašias funkcijas atliekančioms pinigų institucijoms,

- prireikus kitoms valdžios institucijoms, atsakingoms už mokėjimų sistemų kontrolę,

informaciją, kuria naudojantis jos ketina vykdyti savo užduotis. Tokioms institucijoms ar organizacijoms taip pat nedraudžiama pateikti kompetentingosioms institucijoms tokią informaciją, kokios joms gali prireikti 4 dalyje aptariamais tikslais. Tokiu atveju gautai informacijai taikomi šiame straipsnyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai."

6. Direktyvos 77/780/EEB 12 straipsnis papildomas 8 dalimi:

"8. Šis straipsnis nedraudžia kompetentingosioms institucijoms pateikti 1-4 dalyse nurodytą informaciją kliringo namams ar kitai panašiai organizacijai, pagal nacionalinę teisę įgaliotai teikti kliringo ar atsiskaitymų paslaugas vienai iš valstybių narių rinkų, jeigu kompetentingosios institucijos mano, kad būtina šią informaciją perduoti, kad būtų užtikrintas tinkamas šių organizacijų darbas tuo atveju, kai rinkos dalyviai neatlieka ar gali neatlikti savo prievolių. Tokiu atveju gautai informacijai taikomi 1 dalyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai. Tačiau valstybės narės užtikrina, kad pagal 2 dalį gauta informacija nebus atskleista šioje dalyje nurodytomis aplinkybėmis be kompetentingųjų institucijų, pateikusių šią informaciją, aiškaus sutikimo".

7. Direktyvos 85/611/EEB 50 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

"2. Valstybės narės nustato, kad visi kompetentingosiose institucijose dirbantys arba dirbę asmenys, taip pat kompetentingųjų institucijų nurodymus gaunantys auditoriai ir ekspertai būtų įpareigoti laikytis profesinės paslapties. Tokia paslaptis reiškia, kad jiems draudžiama teikti bet kokią konfidencialią informaciją, kurią jie sužino atlikdami savo pareigas, bet kokiam asmeniui ar institucijai, išskyrus tokią jos santrauką ar apibendrinimą, kad kolektyvinio investavimo subjektai ir valdymo įmonės bei depozitoriumai (toliau – įmonės, dalyvaujančios jų verslo veikloje) negalėtų būti nustatyti, išskyrus baudžiamosios teisės atvejus.

Vis dėlto tais atvejais, kai kolektyvinio investavimo subjektui arba įmonei, dalyvaujančiai jo verslo veikloje, paskelbiamas bankrotas ar jos veikla priverstinai nutraukiama, konfidencialią informaciją, kuri nėra susijusi su trečiosiomis šalimis, bandančiomis gelbėti įmonę nuo bankroto, galima teikti civilinių ar komercinių bylų nagrinėjimo atveju.

3. 2 dalis nedraudžia įvairių valstybių kompetentingosioms institucijoms keistis informacija, remiantis šia direktyva arba kitomis direktyvomis, kurios taikomos kolektyvinio investavimo subjektams ar įmonėms, dalyvaujančioms jų verslo veikloje. Tai informacijai taikomi 2 dalyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai.

4. Valstybės narės gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis, numatančias galimybę keistis informacija su trečiųjų šalių kompetentingosiomis institucijomis, tik su sąlyga, kad perduodamai informacijai yra taikomos ne mažesnės profesinės paslapties garantijos, nei numatytos šiame straipsnyje.

5. Kompetentingosios institucijos, gaunančios konfidencialią informaciją pagal 2 ar 3 dalį, gali ja pasinaudoti tik vykdydamos savo pareigas:

- tikrinti, ar kolektyvinio investavimo subjektai ar įmonės, dalyvaujančios jų verslo veikloje, atitinka šiam verslui pradėti taikomus reikalavimus, stebėti jų verslo eigą, valdymo ir apskaitos tvarką bei vidinės kontrolės sistemą,

- taikyti sankcijas,

- administracinių skundų dėl kompetentingųjų institucijų priimtų sprendimų atvejais arba

- teismo procesuose, pradėtuose pagal 51 straipsnio 2 dalį.

6. 2 ir 5 dalys nedraudžia keistis informacija:

a) vienoje valstybėje narėje, jeigu joje yra dvi arba daugiau kompetentingųjų institucijų arba

b) vienos valstybės narės ar kelių valstybių narių kompetentingosioms institucijoms ir

- valdžios institucijoms, įgaliotoms prižiūrėti kredito įstaigas, investicines įmones, draudimo įmones ir kitas finansų organizacijas, ir institucijoms, atsakingoms už finansų rinkų priežiūrą,

- organizacijoms, dalyvaujančioms kolektyvinio investavimo subjektų bei įmonių, dalyvaujančių jų verslo veikloje, likvidavimo ar bankroto ir kitose panašiose procedūrose,

- asmenims, atsakingiems už draudimo įmonių, kredito įstaigų, investicinių įmonių ir kitų finansų įstaigų įstatymu nustatyto audito atlikimą,

kai jie atlieka priežiūros funkcijas, taip pat teikti informaciją kompensacijų sistemas administruojančioms organizacijoms, reikalingą jų funkcijoms atlikti. Tokiai informacijai taikomi 2 dalyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai.

7. Nepaisydamos 2–5 dalių nuostatų, valstybės narės gali leisti keistis informacija kompetentingosioms institucijoms ir:

- institucijoms, atsakingoms už organizacijų, dalyvaujančių finansų įmonių likvidavimo ar bankroto ir kitose panašiose procedūrose, priežiūrą arba

- institucijoms, atsakingoms už asmenų, kuriems pavesta atlikti draudimo įmonių, kredito įstaigų, investicinių įmonių ir kitų finansų įstaigų įstatymu nustatytą auditą, priežiūrą.

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmojoje pastraipoje numatyta galimybe, reikalauja, kad būtų laikomasi bent jau tokių sąlygų:

- informacija naudojama atlikti pirmojoje pastraipoje nurodytą priežiūrą,

- tokiu atveju gautai informacijai taikomi 2 dalyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai,

- jeigu informacija gaunama iš kitos valstybės narės, ją galima atskleisti tik gavus ją pateikusių kompetentingųjų institucijų aiškų sutikimą ir, jeigu reikia, tik tiems tikslams, kuriems šios institucijos davė sutikimą.

Valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms institucijų, galinčių gauti informaciją pagal šią dalį, pavadinimus.

8. Nepaisydamos 2-5 dalių nuostatų, kad finansų sistema būtų stabilesnė ir patikimesnė, valstybės narės gali leisti keistis informacija kompetentingosioms institucijoms ir institucijoms ar organizacijoms, kurioms įstatymais suteikti įgaliojimai nustatyti ir tirti įmonių teisės pažeidimus.

Valstybės narės, kurios pasinaudoja pirmojoje pastraipoje suteikta galimybe, reikalauja, kad būtų laikomasi bent jau tokių sąlygų:

- ši informacija naudojama atlikti pirmojoje pastraipoje nurodytas užduotis,

- tokiu atveju gautai informacijai taikomi 2 dalyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai,

- jeigu informacija gaunama iš kitos valstybės narės, ją galima atskleisti tik gavus ją pateikusių kompetentingųjų institucijų aiškų sutikimą ir, jeigu reikia, tik tiems tikslams, kuriems šios institucijos davė sutikimą.

Jeigu valstybėje narėje pirmojoje pastraipoje nurodytos kompetentingosios institucijos ar organizacijos vykdo savo užduotį nustatyti ar tirti pažeidimus padedamos dėl specialios jų kompetencijos tuo tikslu paskirtų asmenų, kurie nedirba valstybiniame sektoriuje, pirmojoje pastraipoje numatyta galimybė keistis informacija gali būti taikoma ir šiems asmenims pagal antrojoje pastraipoje nustatytas sąlygas.

Kad būtų įgyvendintos paskutinės antrosios pastraipos įtraukos nuostatos, pirmojoje pastraipoje nurodytos institucijos ar organizacijos pateikia informaciją pateikusioms kompetentingosioms institucijoms asmenų, kuriems reikia ją siųsti, pavardes ir tikslias pareigas.

Valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms institucijų ar organizacijų, galinčių gauti informaciją pagal šią dalį, pavadinimus.

Iki 2000 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia ataskaitą apie šios dalies nuostatų taikymą.

9. Šiuo straipsniu kompetentingosioms institucijoms nedraudžiama perduoti centriniams bankams ir kitoms panašias funkcijas atliekančioms pinigų institucijoms informaciją, reikalingą jų užduotims atlikti, taip pat tokioms institucijoms ar organizacijoms nedraudžiama kompetentingosioms institucijoms pateikti tokią informaciją, kokios joms gali prireikti 5 dalyje aptariamais tikslais. Tokiu atveju gautai informacijai taikomi šiame straipsnyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai.

10. Šis straipsnis nedraudžia kompetentingosioms institucijoms pateikti 2–5 dalyse nurodytą informaciją kliringo namams ar kitai panašiai organizacijai, pagal nacionalinę teisę įgaliotai teikti kliringo ar atsiskaitymų paslaugas vienai iš valstybių narių rinkų, jeigu kompetentingosios institucijos mano, kad būtina šią informaciją perduoti, kad būtų užtikrintas tinkamas šių organizacijų darbas tuo atveju, kai rinkos dalyviai neatlieka ar gali neatlikti savo prievolių. Tokiu atveju gautai informacijai taikomi 2 dalyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai. Tačiau valstybės narės užtikrina, kad pagal 3 dalį gauta informacija nebus atskleista šioje dalyje nurodytomis aplinkybėmis be kompetentingųjų institucijų, pateikusių šią informaciją, aiškaus sutikimo.

11. Be to, nepaisydamos 2 ir 5 dalyse nurodytų nuostatų, remdamosi teisės aktų nuostatomis, valstybės narės gali leisti suteikti tam tikrą informaciją kitiems savo centrinės valdžios padaliniams, atsakingiems už teisės aktus, reglamentuojančius kolektyvinio investavimo subjektų ir įmonių, dalyvaujančių jų verslo veikloje, kredito įstaigų, finansų įstaigų, investicinių įmonių ir draudimo įmonių priežiūrą, ir šių padalinių nurodymus gaunantiems inspektoriams.

Tačiau tokią informaciją suteikti galima tik tuo atveju, jei tai reikalinga dėl riziką ribojančios kontrolės.

Tačiau valstybės narės nustato, kad pagal 3 ir 6 dalis gauta informacija niekada negali būti suteikta šioje dalyje nurodytomis aplinkybėmis be kompetentingųjų institucijų, pateikusių šią informaciją, aiškaus sutikimo."

5 straipsnis

Toliau nurodytos direktyvos papildomos tokiais straipsniais:

- Direktyva 77/780/EEB – 12a straipsniu,

- Direktyva 92/49/EEB – 16a straipsniu,

- Direktyva 92/96/EEB – 15a straipsniu,

- Direktyva 93/22/EEB – 25a straipsniu,

- Direktyva 85/611/EEB – 50a straipsniu,

kurių tekstas yra toks:

"1. Valstybės narės nustato bent tai, kad:

a) kiekvienas įgaliotas asmuo, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 84/253/EEB [10], finansų įmonėje atliekantis Direktyvos 78/660/EEB [11] 51 straipsnyje, Direktyvos 83/349/EEB 37 straipsnyje ar Direktyvos 85/611/EEB 31 straipsnyje aptartą užduotį ar bet kokią kitą įstatymais numatytą užduotį, privalo nedelsdamas pranešti kompetentingosioms institucijoms apie bet kokį su ta įmone susijusį faktą ar sprendimą, kurį jis sužino, vykdydamas savo užduotį, dėl kurio gali būti:

- reikšmingai pažeisti įstatymai ir kiti teisės aktai, nustatantys leidimus reglamentuojančias sąlygas ar reglamentuojantys finansų įmonių veiklos vykdymą, arba

- paveikta finansų įmonės nuolatinė veikla, arba

- atsisakyta patvirtinti finansinę atskaitomybę ar ji patvirtinta su pastabomis;

b) tas asmuo taip pat privalo nedelsdamas pranešti apie bet kokį faktą ar sprendimą, kurį jis sužino, vykdydamas savo užduotį, kaip nurodyta a punkte, įmonėje, susijusioje artimais ryšiais, kylančiais iš kontrolės santykių su finansų įmone, kurioje jis vykdo minėtą užduotį.

2. Įgaliotų asmenų, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 84/253/EEB, sąžiningas informacijos perdavimas kompetentingosioms institucijoms apie bet kokį faktą ar sprendimą, nurodytą 1 dalyje, nelaikomas jokių apribojimų dėl informacijos perdavimo, nustatytų sutartyje arba įstatymuose ar kituose teisės aktuose, pažeidimu, ir tokiems asmenims netaikoma jokia atsakomybė".

6 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1996 m. liepos 18 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1995 m. birželio 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

K. Hänsch

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Barnier

[1] OL C 229, 1993 8 25, p. 10.

[2] OL C 52, 1994 2 14, p. 15.

[3] 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 91, 1994 3 28, p. 61), 1994 m. birželio 6 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 213, 1994 8 3, p. 29), 1994 m. spalio 26 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 323, 1994 11 21, p. 56).

[4] OL L 322, 1977 12 17, p. 30. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 89/646/EEB (OL L 386, 1989 12 30, p. 1).

[5] OL L 228, 1973 8 16, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 92/49/EEB (OL L 228, 1992 8 11, p. 1).

[6] OL L 63, 1979 3 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 92/96/EEB (OL L 360, 1992 12 9, p. 1).

[7] OL L 141, 1993 6 11, p. 27.

[8] OL L 375, 1985 12 31, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 88/220/EEB (OL L 100, 1988 4 19, p. 31).

[9] OL L 193, 1983 7 18, p 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 90/605/EEB (OL L 317, 1990 11 16, p. 60).

[10] OL L 126, 1984 5 12, p. 20.

[11] OL L 222, 1978 8 14, p. 11. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 90/605/EEB (OL L 317, 1990 11 16, p. 60)

--------------------------------------------------

Top