Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0704

1993 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos duomenų bazės apie kelių eismo įvykius sukūrimo

OJ L 329, 30.12.1993, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 69 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 69 - 71
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 23 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/704/oj

31993D0704Oficialusis leidinys L 329 , 30/12/1993 p. 0063 - 0065
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 5 p. 0069
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 5 p. 0069


Tarybos sprendimas

1993 m. lapkričio 30 d.

dėl Bendrijos duomenų bazės apie kelių eismo įvykius sukūrimo

(93/704/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 213 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

kadangi Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją imtis bendrų priemonių sumažinti kelių eismo įvykių skaičių [2];

kadangi Taryba ir valstybių narių Vyriausybių atstovai Tarybos 1991 m. birželio 21 d. susitikime priėmė rezoliuciją, reikalaujančią Komisiją sudaryti ir įgyvendinti Bendrijos praktinių priemonių programą, skirtą įdiegti naujas bendras iniciatyvas ir palyginti esamą valstybių narių veiklos ir tyrimų patirtį, susijusią su kampanija prieš kelių eismo įvykius ir jų padarinius nukentėjusiesiems [3];

kadangi Bendrijos duomenų bazės apie kelių eismo įvykius sukūrimas yra vienas iš valstybių narių Vyriausybių aukšto lygio atstovų grupės prioritetų;

kadangi Baltojoje knygoje dėl tolesnės bendros transporto politikos plėtros ir komunikate apie kelių eismo saugos programą Komisija išreiškia nuomonę, jog, atsižvelgiant į nemažus kelių eismo saugos skirtumus įvairiose valstybėse narėse, svarbiausia turi būti keitimosi informacija bei patirtimi skatinimas norint sukurti Bendrijos duomenų bazę;

kadangi valstybės narės renka statistiką apie jų teritorijose vykstančius kelių eismo įvykius ir centralizuotai kaupia duomenis kompiuterinėse rinkmenose; kadangi šiuo metu nėra bendros duomenų bazės, kuri pateiktų tokias atskiras rinkmenas ar leistų pasinaudoti jose esančiais duomenimis;

kadangi Bendrijos lygiu sukurta ir tvarkoma duomenų bazė leistų nustatyti ir skaičiais perteikti problemas, įvertinti ar veiksmingos priemonės bei apibrėžti, ar tinkamas bet kuris Bendrijos veiksmas;

kadangi valstybės narės veikdamos atskirai negali sukurti ir valdyti tokio tipo duomenų bazės; kadangi todėl Bendrija, laikydamasi subsidiarumo principo, įsikiša tik tam, kad užtikrintų, kad valstybių narių statistikos rinkmenose laikomi duomenys būtų sugrupuojami, ir garantuotų glaudų valstybių narių tarpusavio derinimą norint, kad Bendrijos duomenų bazės kūrimas vyktų sklandžiai;

kadangi rekomenduojama priimti sprendimą dėl valstybėse narėse saugomų statistikos duomenų perdavimo Komisijai praktinio taikymo, ypač dėl tokio perdavimo trukmės, galutinių terminų bei būdų;

kadangi bet kokia kelių saugumo problemų analizė turi dėmesį sutelkti pirmiausia avarijoms, kurios baigiasi mirtimi ar sužalojimais ir neturi analizuoti materialių nuostolių, kadangi tokios analizės tikslais nebūtina identifikuoti su avarija susijusių asmenų;

kadangi Komisija turi imtis priemonių užtikrinti, kad konfidencialūs statistikos duomenys būtų apsaugoti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Valstybės narės pradeda rinkti statistinius duomenis apie kelių eismo įvykius savo teritorijose, kurie baigiasi mirtimi arba sužalojimais.

2. Šioje direktyvoje "kelių eismo įvykis, kuris baigiasi mirtimi ar sužalojimu" — tai bet koks eismo dalyvių susidūrimas, kuriame dalyvauja bent viena judanti transporto priemonė valstybinės reikšmės kelyje, kuriuo paprastai leidžiamas eismas transporto priemonėms ir dėl kurio žūsta ar sužalojami vienas ar daugiau eismo dalyvių.

2 straipsnis

1. Atitinkamų metų duomenis apie kelių eismo įvykius, kuriose yra žuvusiųjų arba sužeistųjų, laikomus kompiuterinėse rinkmenose taikant didžiausią galimą centralizaciją, valstybės narės perduoda statistiniais vienetais Europos Bendrijų statistikos tarnybai (toliau - EBST). Šiame sprendime "statistinis vienetas" yra kelių eismo įvykis, kuris baigėsi mirtimi ar sužalojimu.

2. 1 dalyje nurodyti 1991 ir 1992 metų duomenys pirmą kartą perduodami iki 1994 m. kovo 31 d. Vėlesnių metų duomenys perduodami ne vėliau kaip praėjus devyniems mėnesiams po atitinkamų nurodytų metų pabaigos.

3. Bet kokie tokio pobūdžio duomenys, kuriuos gina nacionaliniai statistikos konfidencialumo įstatymai, taip pat perduodami EBST, kuri elgiasi su jais pagal Reglamentą (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 [4].

4. Veikdama pagal 5 straipsnyje nustatytą tvarką, Komisija nustato, kokios informacijos nereikia įtraukti į perduodamas rinkmenas.

3 straipsnis

1. Jei tik įmanoma, duomenys perduodami tokiais būdais, kad juos būtų galima perskaityti. Tokius būdus ir formatą pasiūlo Komisija.

2. Jei valstybė narė pataiso statistinius duomenis po jų perdavimo EBST, ji pasiunčia EBST visą atnaujintos rinkmenos kopiją.

3. Jei valstybė narė nori pakeisti savo duomenų rinkmenų formą ar turinį, ji prieš tai informuoja Komisiją. Jei valstybė narė daro pakeitimus jau perduotose EBST rinkmenose, pataisyta rinkmenų versija taip pat perduodama EBST.

4. Kiekviena valstybė narė yra atsakinga už pateikiamų statistinių duomenų kokybę.

5. Komisija atsako už gautų duomenų apdorojimą.

4 straipsnis

1. Komisija atsako už gautų duomenų platinimą. Laikydamasi 5 straipsnyje nustatytos tvarkos, ji sprendžia dėl tvarkos centralizuotai gauti iš Komisijos statistinius duomenis apie kelių eismo įvykius, kuries baigėsi mirtimi ar sužalojimu, dėl bet kokių publikacijų ir dėl bet kurios kitos informacijos, padedančios sklandžiau veikti Bendrijos duomenų bazei.

2. Komisija ir valstybės narės išnagrinėja bet kokias metodologines ar technines problemas, kurios kyla pradedant rinkti ar perduodant statistinius duomenis arba yra susijusios su jų perdavimo būdu, kad būtų surastas sprendimas, kurio dėka valstybių narių duomenys palaipsniui taptų kiek įmanoma nuoseklesni ir kad juos būtų galima palyginti.

Remdamasi šiuo nagrinėjimu, Komisija prireikus pateikia Tarybai atitinkamus pasiūlymus.

5 straipsnis

1. Jei daroma nuoroda į šiame straipsnyje nustatytą tvarką, Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas pagal Sprendimą 89/382/EEB, Euratomas [5].

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui, priemonių, kokių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą, jei reikia, balsuojant.

Nuomonė įrašoma protokole; be to, kiekviena valstybė narė turi teisę pasirūpinti, kad jos nuomonė dėl svarstomo klausimo būtų įrašyta į protokolą.

Komisija kiek įmanoma atsižvelgia į komiteto pateiktą nuomonę. Ji informuoja komitetą, kaip į jo nuomonę buvo atsižvelgta.

6 straipsnis

Praėjus trejiems metams po šio sprendimo taikymo, Komisija Tarybai pateikia:

a) įvertinimo ataskaitą apie 2, 3 ir 4 straipsniuose numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus, taip pat nurodant, ar verta toliau taikyti šias priemones;

b) ataskaitos pagrindu parengtas išvadas, ar reikia toliau vykdyti šiuo sprendimu nulemtą projektą.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Coëme

[1] OL C 225, 1993 8 20, p. 6.

[2] OL C 68, 1986 3 24, p. 35.

[3] OL C 178, 1991 7 9, p. 1.

[4] OL L 151, 1990 6 15, p. 1.

[5] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

--------------------------------------------------

Top