Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0108

Council Directive 92/108/EEC of 14 December 1992 amending Directive 92/12/EEC on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products and amending Directive 92/81/EEC

OJ L 390, 31.12.1992, p. 124–126 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 129 - 131
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 129 - 131
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; netiesiogiai panaikino 32008L0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/108/oj

31992L0108Oficialusis leidinys L 390 , 31/12/1992 p. 0124 - 0126
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 9 tomas 2 p. 0129
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 9 tomas 2 p. 0129


Tarybos direktyva 92/108/EEB

1992 m. gruodžio 14 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole, bei iš dalies keičianti Direktyvą 92/81/EEB

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ir ypač jos 99 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi tam, kad visiškai įsigaliotų Direktyvos 92/12/EEB [4] nuostatos, būtina nustatyti valstybių narių teritorijas, kurias fiskaliniais tikslais būtina traktuoti kaip trečiąsias šalis;

kadangi kai viena valstybė narė siunčia akcizu apmokestinamus produktus kitai valstybei narei per EFTA šalis, būtina nustatyti konkrečius deklaravimo reikalavimus, kad tiems produktams vieningo administracinio dokumento pagrindu būtų taikoma Bendrijos vidaus tranzito procedūra;

kadangi turi būti aiškiai nustatyta, kad Bendrijos viduje judantiems produktams, kurie dar nėra išleisti vartojimui, taikomas nulinis akcizo tarifas turi būti taikomas ir produktams, judantiems iš vieno mokestinio sandėlio į kitą;

kadangi būtina leisti keisti pristatymo vietą, pakeičiant administracinį lydintįjį dokumentą;

kadangi ne vėliau kaip 1993 m. balandžio 1 d. kiekvienos valstybės narės administracinės institucijos turi turėti elektroninę duomenų bazę, kurioje būtų įgaliotųjų sandėlio savininkų registras ir mokestinių sandėlių registras;

kadangi siekiant supaprastinti administracines procedūras nereikėtų naudoti lydinčiojo dokumento, kai naudojamos kompiuterizuotos procedūros;

kadangi lydintysis dokumentas turėtų būti naudojamas, kai produktai pervežami jūra ar oru tiesiai iš vieno Bendrijos uosto ar oro uosto į kitą, taikant laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimą;

kadangi būtina numatyti nuostatas, kad akcizus apmokestinamiems produktams, kuriems 1992 metais taikomas laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimas, jis būtų ir toliau taikomas, jei tas režimas nėra pakeistas;

kadangi galiausiai tam, kad būtų galima užtikrinti sklandų Bendrijos nuostatų dėl akcizo veikimą nuo 1993 m. sausio 1 d., būtina pakeisti 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvą 76/308/EEB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, kylančias dėl operacijų, įeinančių į Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemą, ir dėl žemės ūkio mokesčių bei muitų susigrąžinimo [5], ir 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/81/EEB dėl akcizo už mineralines alyvas struktūrų harmonizavimo [6],

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu Direktyva 92/12/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 5 straipsnio 2 dalies tekstas keičiamas taip:

"2. Nepažeidžiant nacionalinių ir Bendrijos muitų teisės nuostatų, turi būti laikoma, kad kai akcizais apmokestinti produktai yra:

- įvežami iš trečiųjų šalių ar išvežami į jas arba į 2 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas teritorijas, arba į Lamanšo sąsiaurio salas ir jiems taikoma kita Bendrijos muitinės procedūra, nei išleidimas laisvai cirkuliuoti, arba jie padedami į laisvąją zoną ar laisvąjį sandėlį,

arba

- yra vienos valstybės narės siunčiami kitai valstybei narei per EFTA šalis, laikantis Bendrijos vidaus tranzito procedūros ir naudojant vieningą administracinį dokumentą,

už juos akcizų mokėjimas yra laikinai atidėtas.

Tais atvejais, kai taikoma pirmosios pastraipos antroji įtrauka, būtina:

- vieningo administracinio dokumento 33 langelyje įrašyti KN kodą,

- vieningo administracinio dokumento 44 langelyje aiškiai nurodyti, kad siunčiamiems produktams taikomas akcizas,

- vieningo administracinio dokumento "1 egzemplioriaus" kopiją pasilieka siuntėjas,

- vieningojo administracinio dokumento "5 egzemplioriaus" atitinkamai anotuotą kopiją siuntos gavėjas siunčia atgal siuntėjui."

2. 7 straipsnio 2 dalyje žodžiai "skirti pristatyti" pakeičiami žodžiais "arba skirti pristatyti kitoje valstybėje narėje".

3. 15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis papildoma tokia pastraipa:

"Pirmosios pastraipos nuostatos turi būti taikomos akcizo nuliniu tarifu apmokestinamiems Bendrijos viduje judantiems produktams, kurie nėra išleisti vartojimui.";

b) įterpiama tokia pastraipa:

"5. Įgaliotasis sandėlio siuntėjo savininkas arba jo atstovas gali vieningą administracinį dokumentą pakeisti, nurodydamas kitą pristatymo vietą. Apie tai būtina nedelsiant pranešti išsiuntimo valstybės narės kompetentingai institucijai, o naująją pristatymo vietą nedelsiant nurodyti antroje lydinčiojo administracinio dokumento pusėje."

4. III antraštinėje dalyje įterpiamas toks straipsnis:

"15a straipsnis

1. Iki 1993 m. balandžio 1 d. kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija privalo turėti elektroninę duomenų bazę, kurioje turi būti asmenų, kurie yra įgaliotieji sandėlio savininkai, registras arba akcizo tikslams registruotų prekybininkų registras ir patalpų, kuriose leidžiama įrengti mokestinius sandėlius, registras.

2. Registre turi būti tokia informacija:

a) asmeniui ar patalpoms kompetentingų institucijų išduotas identifikacijos numeris;

b) asmens ar patalpų pavardė/pavadinimas ir adresas;

c) prekių, kurios gali būti laikomos arba gaunamos to asmens ar tose patalpose, kategorija;

d) kompetentingų institucijų, su kuriomis galima susisiekti dėl smulkesnės informacijos, adresas;

e) identifikacijos numerio išdavimo ir, kai tikslinga, jo galiojimo pasibaigimo data.

3. 1 dalyje ir 2 dalies a, b, c ir d punktuose nurodytus duomenis būtina pranešti kiekvienos valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Tais atvejais, kai 2 dalies e punkte nurodyti duomenys nėra automatiškai pranešami, juos būtina pateikti konkrečiu bet kurios valstybės narės prašymu. Visus šiuos duomenis privaloma naudoti tik asmens ir patalpų įgaliojimui ar registracijai nustatyti.

4. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija privalo užtikrinti, kad asmenims, susijusiems su akcizu apmokestinamų produktų judėjimu Bendrijos viduje, būtų leidžiama gauti pagal šio straipsnio sąlygas laikomos informacijos patvirtinimą.

5. Bet kokia informacija, suteikta bet kuria forma pagal šį straipsnį, yra konfidencialaus pobūdžio. Jai taikomos profesinių paslapčių prievolės ir taikoma apsauga, kuri pagal valstybės narės, kuri gauna šią informaciją, nacionalinę teisę yra išplečiama panašaus pobūdžio informacijai.

6. Nukrypdama nuo 5 dalies nuostatų, suteikianti informaciją valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti ją naudoti prašančios institucijos valstybėje narėje kitiems tikslams, jei pagal valstybės narės, į kurios instituciją yra kreipiamasi, teisės aktus tokią informaciją prašančios institucijos valstybėje narėje galima naudoti panašiems tikslams."

5. 18 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

"1. Neatsižvelgiant į galimą kompiuterizuotų procedūrų naudojimą, visi akcizu apmokestinami produktai, judantys iš vienos valstybės narės į kitą, taikant laikiną akcizo mokėjimo atidėjimo režimą, taip pat ir produktai, judantys jūros ar oro keliais tiesiai iš vieno Bendrijos uosto ar oro uosto į kitą, turi būti siunčiami kartu su lydinčiuoju dokumentu, kurį surašo siuntėjas. Šis dokumentas gali būti administracinis arba komercinis dokumentas. Šio dokumento forma ir turinys bei procedūra, kurios reikia laikytis, jei tokio dokumento objektyviai naudoti negalima, turi būti nustatomi, laikantis 24 straipsnyje nustatytos tvarkos."

6. 20 straipsnio 3 dalyje įterpiamas toks paskutinis sakinys:

"Valstybės narės privalo imtis būtinų priemonių, reaguodamos į bet kokius pažeidimus ar neatitikimus, ir skirti už tai efektyvias nuobaudas."

7. 22 straipsnio 2 dalies b punkte frazė "su 18 straipsnio 1 dalyje nurodytu dokumentu" pakeičiama fraze "laikantis III antraštinės dalies nuostatų."

8. VII antraštinėje dalyje įterpiamas toks straipsnis:

"26a straipsnis

Akcizu apmokestinamiems produktams, kuriems prieš 1993 m. sausio 1 d. buvo taikomas laikinas akcizo mokėjimo atidėjimo režimas, kuris nebuvo panaikintas, išskyrus 5 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus, o nuo tos datos turi būti taikomas akcizo mokėjimo atidėjimas.

Kai pirmojoje pastraipoje aprašyta situacija apima akcizo mokėjimo atidėjimo režimą dėl tranzito Bendrijos viduje, nuostatos, galiojusios tuo metu, kai tiems produktams buvo pritaikytas minėtas režimas, turi ir toliau likti galioti per visą laikotarpį, kol tiems produktams jis yra taikomas, ir tas laikotarpis turi būti nustatomas, laikantis minėtų nuostatų.

Kai aprašytoji situacija apima nacionalinį akcizo mokėjimo atidėjimo režimą, valstybės narės turi nustatyti sąlygas ir formalias procedūras, kaip atidėjimo režimas panaikinamas nuo 1993 m. sausio 1 d."

9. VII antraštinėje dalyje įterpiamas toks straipsnis:

"30a straipsnis

Direktyva 76/308/EEB iš dalies keičiama taip:

1. Pavadinimas pakeičiamas taip:

"1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, kylančias dėl operacijų, įeinančių į Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemą, ir dėl žemės ūkio mokesčių bei muitų susigrąžinimo, bei dėl pridėtinės vertės mokesčio ir tam tikrų akcizų"

2. 2 straipsnyje

a) raidė "e" pakeičiama raide "f",

b) po punkto

"d"

įterpiamas toks punktas:

"e) šie akcizai:

- akcizas tabako produktams,

- akcizas alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams,

- akcizas mineralinėms alyvoms.""

2 straipsnis

Direktyva 92/81/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnio 1 dalyje:

- b punktas yra toks:

"b) produktus, kurie atitinka KN kodus 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 ir 27079919",

- g punktas išbraukiamas.

2. 8 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

"8. Valstybės narės gali taikyti atleidimą nuo akcizo ar mažesnį akcizą, kaip numatyta šiame straipsnyje, grąžindamos jau sumokėtą akcizo sumą."

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję ne vėliau kaip iki 1992 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1992 m. gruodžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. Lamont

[1] OL C 283, 1992 10 31, p. 8.

[2] 1992 m. lapkričio 20 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] 1992 m. lapkričio 24 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 76, 1992 3 23, p. 1.

[5] OL L 73, 1976 3 19, p. 18. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 79/1071/EEB (OL L 331, 1979 12 27, p. 10).

[6] OL L 316, 1992 10 31, p. 12.

--------------------------------------------------

Top