EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0628

1990 m. spalio 30 d. Komisijos direktyva, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo

OJ L 341, 6.12.1990, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 15
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; netiesiogiai panaikino 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/628/oj

31990L0628

1990 m. spalio 30 d. Komisijos direktyva, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo

Oficialusis leidinys L 341 , 06/12/1990 p. 0001 - 0013
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 20 p. 0003
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 20 p. 0003
CS.ES skyrius 13 tomas 010 p. 202 - 214
ET.ES skyrius 13 tomas 010 p. 202 - 214
HU.ES skyrius 13 tomas 010 p. 202 - 214
LT.ES skyrius 13 tomas 010 p. 202 - 214
LV.ES skyrius 13 tomas 010 p. 202 - 214
MT.ES skyrius 13 tomas 010 p. 202 - 214
PL.ES skyrius 13 tomas 010 p. 202 - 214
SK.ES skyrius 13 tomas 010 p. 202 - 214
SL.ES skyrius 13 tomas 010 p. 202 - 214


Komisijos direktyva

1990 m. spalio 30 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo

(90/628/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Ispanijos ir Portugalijos stojimo aktu, ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi išsamiai įvertinus Direktyvą 77/541/EEB paaiškėjo, kad galima papildomai pagerinti saugą keliuose panaudojant praktinę patirtį ir technologijos plėtrą ir atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos padarytą pažangą, ypač Reglamentu Nr. 16:

- įtraukiant "diržų komplekto" specialių tipų transporto priemonėms tipo patvirtinimo reikalavimus,

- įtraukiant saugos diržų su apkrovikliais tipo patvirtinimo reikalavimus,

- nustatant, kad tinkami saugos diržai turi būti įrengti visose visų transporto priemonių kategorijų sėdimosiose vietose, taikant kuo mažiau būtinų išimčių,

- pateikiant dokumento, patvirtinančio, kad saugos diržai iš tikrųjų įrengti tam tikro tipo transporto priemonėse, kurių tipą reikia patvirtinti, pavyzdį,

- pateikiant diržų aukščio reguliavimo įtaisų bandymų reikalavimus

ir

- pateikiant griežtesnius produkcijos atitikties reikalavimus;

kadangi patirtis rodo, kad reikia šiek tiek pakoreguoti kai kuriuose esamus apibrėžimus ir reikalavimus;

kadangi reikia pagerinti keleivių saugą, ypač miesto ir tarpmiestinių autobusų keleivių saugą, nuo išsviedimo avarijos metu ir todėl reikia papildomai pakeisti tą direktyvą;

kadangi reikia padaryti viską, kad tie pakeitimai galėtų būti pradėti taikyti ne vėliau kaip 1991 m. gruodžio 31 d.;

kadangi direktyvos dėl privalomo saugos diržų segėjimo visiems lengvesnių kaip 3,5 tonos transporto priemonių keleiviams priėmimą reikia susieti su papildomu direktyvos pakeitimu, kurio tikslas nustatyti, kad būtų privalu tokių transporto priemonių šoninėse sėdynėse įrengti trijose vietose tvirtinamus saugos diržus su įtraukikliais;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo motorinių transporto priemonių prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 77/541/EEB priedai keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1. Nuo 1991 m. gegužės 1 d. nė viena valstybė narė neturi teisės:

a) dėl su saugos diržais ir susaistymo sistemomis susijusių priežasčių:

- atsisakyti suteikti transporto priemonių tipui, EEB tipo patvirtinimą, išduoti Tarybos direktyvos 70/156/EEB [2] 10 straipsnio 1 dalies paskutinėje įtraukoje numatyto liudijimo kopiją arba suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą arba

- uždrausti pradėti eksploatuoti transporto priemones,

jei to tipo transporto priemonių saugos diržai ir susaistymo sistemos yra patvirtintos pagal Direktyvą 77/541/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva;

b) –

- suteikti EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą saugos diržo ar susaistymo sistemos, skirtų įrengti transporto priemonėje, atitinkančioje Direktyvos 77/541/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimus, tipui,

- uždrausti pateikti į rinką saugos diržus ir susaistymo sistemas, paženklintas šioje direktyvoje nustatytais EEB tipo patvirtinimo ženklais.

2. Nuo 1992 m. liepos 1 d. valstybės narės:

a) - nebeišduoda transporto priemonių tipui Tarybos direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnio 1 dalies paskutinėje įtraukoje numatyto liudijimo kopijos,

- gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonių tipui,

kurių saugos diržai ir susaistymo sistemos nėra patvirtinti pagal Direktyvą 77/541/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva;

b) - gali atsisakyti suteikti EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą saugos diržo ar susaistymo sistemos, skirtų įrengti transporto priemonėje, neatitinkančioje Direktyvos 77/541/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų, tipui.

3. Nuo 1997 m. liepos 1 d. valstybės narės:

- gali uždrausti pradėti eksploatuoti transporto priemones, kurių saugos diržai arba susaistymo sistemos nėra patvirtinti pagal Direktyvą 77/541/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva,

- gali uždrausti pateikti į rinką saugos diržus ir susaistymo sistemas, skirtas įrengti transporto priemonėje, kuri nėra paženklinta šioje direktyvoje nustatytais EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklais.

3 straipsnis

Valstybės narės priima nuostatas, kurios, įsigaliojusios iki 1991 m. gegužės 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1990 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Martin Bangemann

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 220, 1977 8 29, p. 95.

[2] OL L 42, 1970 2 23, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

I priedas iš dalies pakeičiamas taip:

1.4. 1.4 punktas: pabaigoje įrašoma:

"… reguliavimo įtaisas, išskyrus diržų komplekto užraktą."

Įrašomas toks naujas 1.8.6 punktas:

"1.8.6. "Diržo aukščio reguliatorius" – tai įtaisas, kuriuo galima keisti viršutinės diržo dalies aukštį pagal jį seginčio keleivio poreikius ir sėdynės padėtį. Toks įtaisas gali būti laikomas diržo arba diržo tvirtinimo dalimi."

Po 1.12 punkto įrašomas toks naujas 1.12.1 papunktis:

"1.12.1. "Priekinio keleivio sėdynė" – tai bet kuri sėdynė, kurios "labiausiai į priekį nutolęs taškas H" yra priekyje nuo vertikalios skersinės plokštumos, einančios per vairuotojo tašką R."

Įrašomas toks naujas 1.22 punktas:

"1.22. "Išankstinės apkrovos įtaisas" – tai papildomas arba įmontuotasis įtaisas, kuris įtempia diržo juostą sumažindamas jos laisvumą avarijos metu."

2.1.2.1 papunktis: pirmas sakinys pakeičiamas taip:

"… brėžiniai bei:

- įtraukiklių atveju turi būti pateiktos jutiklio įrengimo instrukcijos,

- išankstinės apkrovos įtaisų ar sistemų atveju turi būti pateiktas visos konstrukcijos ir veikimo, įskaitant jutiklį (jei yra), techninis aprašymas, nurodant įsijungimo būdą ir bet kokį būtiną būdą, kaip išvengti netyčinio įjungimo.

Brėžiniuose turi būti nurodyta…"

2.1.2.1 papunktis papildomas taip:

"Jei diržas sukonstruotas taip, kad turi būti tvirtinamas prie transporto priemonės per diržo aukščio reguliavimo įtaisą, techniniame aprašymas turi būti nurodyta, ar tas įtaisas laikomas diržo dalimi, ar ne;".

Įrašomas toks naujas 2.1.4 punktas:

2.1.4. "

Kompetentinga institucija patikrina, ar yra pakankamos priemonės veiksmingiems produkcijos atitikties patikrinimams užtikrinti prieš suteikiant tipo patvirtinimą.

"

2.4.2.1 papunkčio paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

"Prie diržą seginčio keleivio galinčios prisiliesti užrakto dalys turi būti ne mažesnio kaip 20 cm2 ploto, o jų plotis, matuojant ne daugiau kaip 2,5 mm atstumu nuo lietimosi paviršiaus nutolusioje plokštumoje, turi būti ne mažesnis kaip 46 mm.

Diržų komplekto užraktų lietimosi su seginčio keleivio kūnu plotas turi būti nuo 20 cm2 iki 40 cm2."

2.4.2.3 papunkčio su pakeitimais, padarytais Direktyva 82/319/EEB

[1]

, pabaigoje įrašomas toks naujas sakinys:

"Diržų komplekto užraktus galima bandyti neįkišus visų liežuvėlių."

.

2.4.4 punktas pakeičiamas taip:

"2.4.4. Laikikliai ir diržo aukščio reguliatoriai

Laikantis 2.7.6.1 ir 2.7.6.2 papunkčių reikalavimų, daromas laikiklių atsparumo bandymas. Diržo aukščio reguliatorių atsparumas bandomas, kaip nurodyta šios direktyvos 2.7.6.2 papunktyje, jei jie nebuvo išbandyti transporto priemonėje, taikant iš dalies pakeistą Tarybos direktyvą 76/115/EEB dėl saugos diržų tvirtinimų. Tas tvirtinimo detales veikiant nustatyta apkrova, jos neturi sutrūkti arba atsipalaiduoti."

Įrašomas toks naujas 2.4.6 punktas:

"2.4.6. Išankstinės apkrovos įtaisas.

2.4.6.1. Išankstinės apkrovos įtaisas (įskaitant smūgio jutiklį, prijungtą prie įtaiso originaliomis jungtimis, tačiau per jas neinant srovei), atlikus 2.7.2 punkte aprašytą atsparumo korozijai bandymą, turi veikti tinkamai.

2.4.6.2. Turi būti patikrinta, ar įtaisui suveikus netyčia jis negalėtų sužeisti diržą seginčio keleivio.

2.4.6.3. Pirotechniniai išankstinės apkrovos įtaisai:

2.4.6.3.1. paveiktas 2.7.10.2 papunktyje aprašytomis sąlygomis, išankstinės apkrovos įtaisas neturi suveikti dėl temperatūros poveikio ir turi veikti tinkamai;

2.4.6.3.2. turi būti įrengtos priemonės, apsaugančios, kad išeinančios karštos dujos neuždegtų gretimų degių medžiagų."

2.6.1.2 papunktis papildomas taip:

"Jei saugos diržai yra su įtraukikliais, daromas įtraukiklių atsparumo dulkėms bandymas, nurodytas 2.7.7.3 papunktyje, o jei saugos diržai ar susaistymo sistema turi išankstinės apkrovos įtaisą su pirotechninėmis priemonėmis, tas įtaisas veikiamas 2.7.10.2 papunktyje nustatytomis sąlygomis."

Įrašomas toks naujas 2.6.1.2.3 papunktis:

"2.6.1.2.3. Jei diržas skirtas naudoti su diržo aukščio reguliatoriumi, apibrėžtu 1.8.6 punkte, bandymas daromas nustačius reguliatorių į nepalankiausią padėtį (ar padėtis), kurią parenka už bandymus atsakinga techninė tarnyba. Tačiau jei aukščio reguliatorių sudaro pats tvirtinimo įtaisas, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 76/115/EEB, už bandymus atsakinga techninė tarnyba, jei pageidauja, gali taikyti 2.7.8.1 papunkčio nuostatas."

Įrašomas toks naujas 2.6.1.2.4 papunktis:

"2.6.1.2.4. Jei saugos diržas yra su išankstinės apkrovos įtaisu, vienas dinaminis bandymas daromas tam įtaisui veikiant, o kitas – neveikiant.

Pirmu atveju:

2.6.1.2.4.1. Bandant 2.6.1.3.2 papunktyje nurodytas mažiausias poslinkis gali būti sumažintas perpus.

2.6.1.2.4.2. Po bandymo pagal 2.7.10.1 papunktį išmatuota jėga turi neviršyti 100 daN."

2.6.1.3.2 papunktyje po pirmo sakinio įrašoma:

"Diržų komplekto atveju tas poslinkis gali būti sumažintas perpus."

(Likusi dalis nekeičiama.)

2.7.6.1 papunktis: po pirmo sakinio su pakeitimais, padarytais Direktyva 82/319/EEB, įrašomas toks naujas sakinys:

"Bandant diržų komplektą užraktas tvirtinamas prie bandymų stendo prie jo pritvirtintomis diržo juostomis ir liežuvėliu arba dviem liežuvėliais, išdėstytais maždaug simetriškai užrakto geometrinio centro atžvilgiu."

Likusi pastraipos dalis nekeičiama.

2.7.6.2 papunktis pakeičiamas taip:

"2.7.6.2. Laikikliai ir diržo aukščio reguliatoriai bandomi, kaip aprašyta… nuo ritės nuvyniojus visą diržo juostą."

2.7.7.2.2 papunkčio antras sakinys iš dalies pakeičiamas taip:

"Tokio įrenginio konstrukcija turi būti tokia, kad reikiamas pagreitis būtų pasiektas nespėjus ištraukti iš įtraukiklio daugiau kaip 5 mm juostos ir būtų traukiama vidutiniškai didinant pagreitį ne mažiau kaip 25 g/s ir ne daugiau kaip 150 g/s."

2.7.8.1 papunktis papildomas tokiais naujais sakiniais:

"Jei dinaminis bandymas buvo atliktas su vienu transporto priemonių tipu, su kitų transporto priemonių tipų jų kartoti nebereikia, jei kiekvieno tvirtinimo įtaiso tvirtinimo vieta jose yra ne daugiau kaip 50 mm atstumu nuo atitinkamų išbandytų diržo laikiklių tvirtinimo vietų. Gamintojai gali pasirinktinai nustatyti spėjamą bandymams skirtą tvirtinimo vietą, kad būtų išbandyta kuo daugiau tikrų tvirtinimo vietų. Jei diržas turi 1.8.6 punkte apibrėžtą aukščio reguliatorių, jo vieta ir tvirtinimo priemonės turi būti tokios pačios kaip ir transporto priemonėje."

Ištaisoma šio 2.7.8.1 punkto penktoji eilutė (tekstas anglų kalba):

"… arba su gamintojo pateikiama informacija…"

2.7.8.1.1 papunkčio pradžioje įrašomi tokie du sakiniai:

"Jeigu saugos diržas ar susaistymo sistema su išankstinės apkrovos įtaisais naudoja ne tik paties diržo komplekto, bet ir kitų sudėtinių dalių dalis, tuomet diržų komplektas, kartu su būtinomis papildomomis transporto priemonės dalimis, prie bandymo vežimėlio pritvirtinamas paragrafuose 2.7.8.1.2–2.7.8.1.6 nurodytu būdu.

Jei tokių įtaisų negalima išbandyti su bandymų vežimėliu, gamintojas gali įrodyti, kad jie atitinka šios direktyvos reikalavimus, įprastiniu priekinio smūgio važiuojant 50 km/h greičiu bandymu pagal ISO metodiką 3560 (1975 11 1, "Kelių transporto priemonės. Priekinio smūgio į stacionarią kliūtį bandymų metodas")."

2.7.9.2 papunktis: antras sakinys su pakeitimais, padarytais Direktyva 82/319/EEB, iš dalies pakeičiamas taip:

"Saugos diržo komplektas nuo bandymo vežimėlio atjungiamas neatrakinus užrakto. Užraktas tiesiogiai traukiamas prie jo pririštais dirželiais 60 daN jėga; kai užraktas užrakintas, prie jo turi būti pritvirtinti ne mažiau kaip du dirželiai."

Įrašomas toks naujas 2.7.10 punktas:

"2.7.10. Saugos diržų su išankstinės apkrovos įtaisais papildomi bandymai

2.7.10.1. Išankstinės apkrovos jėga matuojama ne vėliau kaip per keturias sekundes po smūgio, kuo arčiau sąlyčio su manekenu taško laisvojoje diržo dalyje tarp manekeno ir išankstinės apkrovos įtaiso arba juostos kreipiamosios (jei ji yra), jei reikia, manekeną grąžinus į jo buvusią sėdimąją padėtį.

2.7.10.2. Kondicionavimas

Išankstinės apkrovos įtaisas gali būti atskirtas nuo saugos diržo ir jis 24 valandas išlaikomas 60 ± 5 °C temperatūroje. Tuomet temperatūra dviem valandom pakeliama iki 100 ± 5 °C. Po to įtaisas 24 valandas išlaikomas – 30 ± 5 °C temperatūroje. Atlikus kondicionavimą, įtaisas sušildomas iki kambario temperatūros. Jei įtaisas buvo atskirtas nuo diržo, jis vėl prie jo pritvirtinamas."

2.8 poskyriu tampa toks poskyris:

"2.8. Produkcijos atitiktis

2.8.1. Visi pagal šią direktyvą patvirtinti saugos diržai ar susaistymo sistemos turi būti pagaminti taip, kad atitiktų patvirtintą tipą pagal 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ir 2.7 poskyrių reikalavimus.

2.8.2. Siekiant patikrinti, ar laikomasi 2.8.1 punkto reikalavimų, produkcija tinkamai kontroliuojama.

2.8.3. Patvirtinimo turėtojas turi:

2.8.3.1. užtikrinti, kad būtų veiksminga gaminių kokybės kontrolės tvarka;

2.8.3.2. turėti galimybę patikrinti kontrolės įrangą, būtiną kiekvieno patvirtinto tipo atitikčiai nustatyti;

2.8.3.3. užtikrinti, kad bandymų rezultatų duomenys būtų registruojami ir pridėtais dokumentais būtų galima pasinaudoti laikotarpį, nustatomą pagal administracines paslaugas;

2.8.3.4. analizuoti kiekvieno tipo bandymo rezultatus, kad būtų patikrintos saugos diržo ir susaistymo sistemos charakteristikos ir užtikrintas jų stabilumas;

2.8.3.5. užtikrinti, kad su kiekvieno tipo saugos diržu arba susaistymo sistema būtų atlikti bent XVI priede nustatyti bandymai;

2.8.3.6. užtikrinti, kad aptikus atitinkamos rūšies bandymo reikalavimų neatitinkančių bandinių, būtų imami kiti bandiniai ir daromi kiti bandymai. Turi būti imamasi visų reikiamų priemonių, kad atitinkama produkcija vėl tenkintų reikalavimus.

2.8.4. Tipo patvirtinimą suteikusi kompetentinga institucija gali bet kada patikrinti atitikties kontrolės metodiką, taikomą kiekvienam produkcijos vienetui.

2.8.4.1. Kiekvieno inspektavimo metu atvykusiam inspektoriui pateikiami bandymų žurnalai ir produkcijos tyrimų registras.

2.8.4.2. Inspektorius gali atsitiktinai parinkti mėginius, kurie bus išbandyti gamintojo laboratorijoje. Mažiausias bandinių skaičius gali būti nustatytas pagal gamintojo nuosavo patikrinimo rezultatus.

2.8.4.3. Kai kokybės lygis pasirodo nepatenkinamas arba kai atrodo būtina patikrinti pagal 2.8.4.2 papunktį atliktų bandymų tinkamumą, inspektorius parenka bandinius, kurie bus nusiųsti tipo patvirtinimo bandymus atlikusiai techninei tarnybai.

2.8.4.4. Kompetentinga institucija gali atlikti bet kurį šioje direktyvoje nurodytą bandymą.

2.8.4.5. Įprastas kompetentingos institucijos patvirtintų inspektavimų dažnis yra du kartai per metus. Jei vieno iš tokių inspektavimų metu užregistruojami neigiami rezultatai, kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių, jog produkcija kuo skubiau vėl atitiktų reikalavimus."

Teksto dalys nuo 3.1 iki 3.1.5 pakeičiamos taip:

"3.1. Transporto priemonės įranga [2]

3.1.1. Visose M ir N kategorijų transporto priemonėse (išskyrus tas sunkesnes kaip 3,5 t M2 kategorijos transporto priemones ir M3 kategorijos transporto priemones, kuriose yra specialiai stovintiems keleiviams skirtų vietų), kurioms taikomas 9 straipsnis, turi būti įrengti šios direktyvos reikalavimus atitinkantys saugos diržai arba susaistymo sistemos.

3.1.2. Visose sėdimosiose vietose, kuriose turi būti įrengti saugos diržai ar susaistymo sistemos, jie turi būti XV priede nurodyto tipo (su jais negalima naudoti nei neužsifiksuojančių įtraukiklių (1.8.1), nei įtraukiklių su rankomis atleidžiamu fiksatoriumi (1.8.2)). Visose sėdimosiose vietose, kuriose XV priede nurodyta įrengti juosmens diržus, leidžiama įrengti Br3 tipo juosmens diržus, išskyrus tokius, kuriuos prisisegus ir jiems įsitraukus sėdėti pasidaro labai nepatogu.

3.1.3. XV priede pavaizduotose ir simboliu o paženklintose M1 kategorijos transporto priemonių šoninėse sėdynėse (išskyrus priekines) leidžiama įrengti B, Br3 arba Br4m tipų juosmens diržus, jei tarp sėdynės ir transporto priemonės artimiausios šoninės sienelės yra perėjimas, kuriuo keleiviai patenka į kitas transporto priemonės dalis. Erdvė tarp sėdynės ir šoninės sienelės laikoma perėjimu, jei atstumas tarp šoninės sienelės uždarius visas duris ir vertikalios išilginės plokštumos, einančios per atitinkamos sėdynės vidurio liniją, matuojant ties tašku R ir statmenai išilginei transporto priemonės simetrijos plokštumai, yra didesnis kaip 500 mm.

3.1.4. Jei saugos diržai nereikalaujami, gamintojas savo nuožiūra gali įrengti bet kurio tipo saugos diržą ar susaistymo sistemą, kurie atitinka šios direktyvos reikalavimus. Tose sėdimosiose vietose, kuriose XV priede nurodyta įrengti juosmens diržus, vietoj jų leidžiama įrengti XV priede leistus A tipo diržus.

3.1.5. Jei trijose vietose tvirtinami diržai yra su įtraukikliais, bent vienas įtraukiklis turi įtraukti įstrižąją perpetinę juostą.

3.1.6. Išskyrus M1 kategorijos transporto priemones, vietoj 4 tipo įtraukiklio su avariniu fiksatoriumi (1.8.4) gali būti leista įrengti 4N tipo įtraukiklį (1.8.5), jei už bandymus atsakingoms tarnyboms tinkamu būdu įrodoma, kad įrengti 4 tipo įtraukiklį būtų nepraktiška.

3.1.7. XV priede pavaizduotose priekinėse šoninėse ir centrinėse sėdimosiose vietose, pažymėtose simboliu *, tinkamais laikomi tame priede nurodytų tipų juosmens diržai, jei priekinis stiklas nėra Direktyvos 74/60/EEB II priede apibrėžtoje atskaitos zonoje.

Vertinant saugos diržus priekinis stiklas laikomas atskaitos zonos dalimi tuomet, jei jis gali statiškai prisiliesti prie bandymų įrenginio, bandant Direktyvos 74/60/EEB II priede aprašytu metodu.

3.1.8. Visose sėdimosiose vietose, kurios XV priede pažymėtos simboliu , turi būti įrengti XV priede nurodyto tipo juosmens diržai, jei jos yra "atviros sėdimosios vietos", kaip apibrėžta 3.1.9 punkte.

3.1.9. "Atvira sėdimoji vieta" – tai tokia vieta, priešais kurią nėra "apsauginio ekrano", esančio tokioje zonoje:

- tarp dviejų horizontalių plokštumų, kurių viena eina per tašką H, o kita – 400 mm virš jo,

- tarp dviejų išilginių vertikalių plokštumų, esančių 400 mm atstumu viena nuo kitos ir išdėstytų simetriškai taško H atžvilgiu,

- už skersinės vertikalios plokštumos, esančios 1,30 m atstumu nuo taško H.

Vertinant atitiktį šiam reikalavimui, "apsauginis ekranas" – tai pakankamo atsparumo paviršius, kuriame nėra tokių kiaurymių, pro kurias jokioje pirmiau apibrėžtos erdvės vietoje galėtų pralįsti 165 mm skersmens sferos geometrinė projekcija išilgine horizontalia kryptimi, einančia per sferos centrą.

Sėdynė laikoma "atvira sėdimąja vieta", jei pirmiau apibrėžtoje erdvėje esančių apsauginių ekranų bendras paviršiaus plotas yra mažesnis kaip 800 cm2."

Po 3.2.2.3 papunkčio įrašomas toks naujas 3.2.2.4 papunktis:

"3.2.2.4. Kiekvieno kiekvienoje sėdimojoje vietoje įrengto saugos diržo konstrukcija ir įranga turi būti tokia, kad juo būtų lengva naudotis. Jei visą sėdynę ar sėdynės sėdimąją dalį ir (arba) atlošą galima nulenkti tam, kad į transporto priemonės galą galima būtų įlipti ar sudėti daiktus ar bagažą, nulenkus ir vėl grąžinus tokias sėdynes į buvusią padėtį, jų saugos diržus vienas asmuo galėtų lengvai pasiekti iš po ar iš už sėdynės pagal transporto priemonės naudotojo vadovo nurodymus ir to neturi reikėti mokytis ar praktikuotis."

3.3.2 punkto ketvirtas sakinys iš dalies pakeičiamas taip:

"Priekinių šoninių sėdimųjų vietų saugos diržų arba susaistymo sistemų, išskyrus diržų komplektus, užraktus taip pat turi būti įmanoma atrakinti pirmiau minėtu būdu."

Paskutinis 3.3.2 punkto sakinys pakeičiamas taip:

"Jei užraktas glaudžiasi prie diržą seginčio keleivio, patikrinama, ar lietimosi paviršius atitinka šio priedo 2.4.2.1 papunkčio reikalavimus."

II priedo 1 punktas papildomas taip:

"…/viršutinės juostos aukščio reguliavimo įtaisas (1)."

II priede po tipo patvirtinimo liudijimo pridedamas toks dokumento pavyzdys:

"

1 priedėlis

+++++ TIFF +++++

"

III priedas iš dalies pakeičiamas taip:

—— 1.1.1 punktas:papildomai įrašoma:

"9 : Ispanija,

21 : Portugalija"

,raidės "GR" pakeičiamos raidėmis "EL".

Įrašomas toks naujas 1.1.3.2.3 papunktis:

"1.1.3.2.3. Jei saugos dirže įmontuotas išankstinės apkrovos įtaisas – raidė "p"."

VII priedas iš dalies pakeičiamas taip:

3 skyrius: pirma pastraipa papildoma tokiu nauju sakiniu:

"Tvirtinimus leidžiama tvirtinti ne toliau kaip 50 mm atstumu nuo 1 paveiksle nurodytų A, B ir K arba A1, B1 ir K taškų."

Įrašomas toks naujas 3.1 poskyris:

"3.1. Jei diržas turi šios direktyvos 1.8.6 punkte apibrėžtą aukščio reguliatorių, jis turi būti pritvirtintas arba prie standaus rėmo, arba prie tos transporto priemonės dalies, prie kurios jis paprastai tvirtinamas, o toji dalis turi būti pritvirtinta prie bandymų vežimėlio."

1 paveikslas pakeičiamas taip:

+++++ TIFF +++++

1 paveikslasVEŽIMĖLIS, SĖDYNĖ, TVIRTINIMAI

X priedas iš dalies pakeičiamas taip:2 skyriaus g punkto gale pridedama:"…, o jei diržas turi išankstinės apkrovos įtaisą – jam suveikus".

Pridedami tokie nauji XV ir XVI priedai

"

XV PRIEDAS

BŪTINIAUSI REIKLAVIMAI SAUGOS DIRŽAMS IR ĮTRAUKIKLIAMS

Pastabos:

* : nuoroda į I priedo 3.1.7 punktą.

: nuoroda į I priedo 3.1.8 ir 3.1.9 punktus.

ø : nuoroda į I priedo 3.1.3 punktą.

Transporto priemonių kategorija | Šoninės sėdimosios vietos | Vidurinės sėdimosios vietos |

Priekinės | Ne priekinės | Priekinės | Ne priekinės |

Vairuotojo | Keleivio | | | | | | | | |

| | | |

M1 | Ar4m | Ar4m | Ø | A | * | B | vai | A | B |

| | | | | | Ar4m | | Br3 | | | | Br3 |

| | | | | | | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

M2 ≤ 3.5 t | Ar4m | Ar4m | | B | * | B | vai | A | | B |

| Ar4Nm | Ar4Nm | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| | | | | | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| | | | | | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

M2 > 3.5 t | B | B | | B | | B | | | | B |

| Br3 | Br3 | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | Br4m | | Br4m | | Br4m | | | | Br4m |

| Br4Nm | Br4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | | | Br4Nm |

M3 | B | B | | B | | B | | | | B |

| Br3 | Br3 | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | Br4m | | Br4m | | Br4m | | | | Br4m |

| Br4Nm | Br4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | | | Br4Nm |

N1 | Ar4m | Ar4m | | B | * | B | vai | A | | B |

| Ar4Nm | Ar4Nm | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| | | | | | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| | | | | | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

N2 | B | * | B | vai | A | | B | * | B | vai | A | | B |

| Br3 | | Br3 | | | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

N3 | B | * | B | vai | A | | B | * | B | vai | A | | B |

| Br3 | | Br3 | | | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

""

XVI PRIEDAS

PRODUKCIJOS ATITIKTIES KONTROLĖ

1. BANDYMAI

Toliau aprašytais bandymais tikrinama, kaip saugos diržai atitinka reikalavimus.

1.1. Įtraukiklių su avariniu fiksatoriumi fiksavimo reakcijos slenksčio ir patvarumo nustatymo bandymas

Atliekama pagal 2.7.7.2 papunkčio nuostatas, nepalankiausia kryptimi, atlikus 2.7.2, 2.7.7.1 ir 2.7.7.3 teksto dalyse aprašytą patvarumo bandymą, reikalaujamą 2.4.5.2.5 paragrafe.

1.2. Įtraukiklių su automatiniu fiksatoriumi patvarumo bandymas

Atliekama pagal 2.7.7.1 papunkčio nuostatas, papildomai atliekant 2.7.2 ir 2.7.7.3 teksto dalyse aprašytus bandymus, reikalaujamus 2.4.5.1.3 paragrafe.

1.3. Diržo juostų patvarumo po kondicionavimo bandymas

Atliekama 2.7.5 punkte aprašyta tvarka, kondicionavus pagal papunkčių nuo 2.7.3.1 iki 2.7.3.5 reikalavimus.

1.3.1. Padilintų diržo juostų atsparumo bandymas

Atliekama 2.7.5 punkte aprašyta tvarka, kondicionavus pagal 2.7.3.6 papunkčio reikalavimus.

1.4. Trumpojo poslinkio bandymas

Atliekama 2.7.4 punkte aprašyta tvarka.

1.5. Standžiųjų dalių bandymas

Atliekama 2.7.6 punkte aprašyta tvarka.

1.6. Saugos diržo arba susaistymo sistemos atitikties eksploataciniams reikalavimams tikrinimas dinaminiu bandymu

1.6.1. Bandymai naudojant kondicionavimą

1.6.1.1. Diržai arba susaistymo sistemos su įtraukikliu, turinčiu avarinį fiksatorių: pagal 2.7.8 ir 2.7.9 punktų nuostatas, naudojant diržą, su kuriuo prieš tai buvo atlikta 45000 2.7.7.1 papunktyje nurodyto įtraukiklio patvarumo bandymo ciklų ir 2.4.2.3, 2.7.2 ir 2.7.7.3 teksto dalyse nurodyti bandymai.

1.6.1.2. Diržai arba susaistymo sistemos su įtraukikliu, turinčiu automatinį fiksatorių: pagal 2.7.8 ir 2.7.9 punktų nuostatas, naudojant diržą, su kuriuo prieš tai buvo atlikta 10000 2.7.7.1 papunktyje nurodyto įtraukiklio patvarumo bandymo ciklų ir 2.4.2.3, 2.7.2 ir 2.7.7.3 teksto dalyse nurodyti bandymai.

1.6.1.3. Nejudantis diržas: pagal 2.7.8 ir 2.7.9 punktų nuostatas, naudojant saugos diržą, su kuriuo buvo atlikti 2.4.2.3 ir 2.7.2 teksto dalyse nurodyti bandymai.

1.6.2. Bandymai be kondicionavimo

Atliekama pagal 2.7.8 ir 2.7.9 punktų nuostatas.

2. BANDYMŲ DAŽNIS IR REZULTATAI

2.1. Bandymai pagal 1.1–1.5 poskyrių reikalavimus daromi statistiškai kontroliuojamu periodiškumu, atsitiktine tvarka, laikantis vienos iš įprastų kokybės užtikrinimo metodikų.

2.1.1. Įtraukikliai su avariniu fiksatoriumi turi būti išbandyti:

2.1.1.1. pagal 2.7.7.2.1 ir 2.7.7.2.2 papunkčių nuostatas, nepalankiausia kryptimi, kaip nurodyta 2.7.7.2.1.2 pastraipoje. Bandymo rezultatai turi atitikti 2.4.5.2.1.1 ir 2.4.5.2.3 teksto dalių reikalavimus;

2.1.1.2. arba pagal 2.7.7.2.3 papunkčio nuostatas, nepalankiausia kryptimi. Kreipimo sparta gali būti ir didesnė už nurodytąją, jei tai neiškraipo bandymo rezultatų, kaip nurodyta 2.7.7.2.1.2 papunktyje. Bandymo rezultatai turi atitikti 2.4.5.2.1.4 papunkčio reikalavimus.

2.2. Tikrinant atitikimą dinaminiam bandymui pagal šio priedo 1.6 punktą, bandymas turi būti atliekamas ne rečiau kaip:

2.2.1. Bandymai naudojant kondicionavimą

2.2.1.1. Jei diržai turi įtraukiklius su avariniu fiksatoriumi, kiekvienos rūšies fiksavimo mechanizmai [1]:

- kai per dieną pagaminama daugiau kaip 1000 diržų: vienas iš 100000 pagamintų diržų, ne rečiau kaip kartą per dvi savaites,

- kai per dieną pagaminama ne daugiau kaip 1000 diržų: vienas iš 10000 pagamintų diržų, ne rečiau kaip kartą per metus

išbandomi šio priedo 1.6.1.1 papunktyje nurodytu bandymu.

2.2.1.2. Jei diržai turi įtraukiklį su automatiniu fiksatoriumi arba yra nejudantys:

- kai per dieną pagaminama daugiau kaip 1000 diržų: vienas iš 100000 pagamintų diržų, ne rečiau kaip kartą per dvi savaites,

- kai per dieną pagaminama ne daugiau kaip 1000 diržų: vienas iš 10000 pagamintų diržų, ne rečiau kaip kartą per metus

jie išbandomi šio priedo 1.6.1.2 arba 1.6.1.3 papunkčiuose nurodytu bandymu.

2.2.2. Bandymai be kondicionavimo

2.2.2.1. Jei diržai turi įtraukiklį su avariniu fiksatoriumi, šio priedo 1.6.2 punkte nurodytas bandymas daromas su tokiu skaičiumi bandinių:

2.2.2.1.1. kai per dieną pagaminama ne mažiau kaip 5000 diržų: du iš 25000 pagamintų diržų, ne rečiau kaip kartą per dieną su kiekvienos rūšies fiksavimo mechanizmu;

2.2.2.1.2. kai per dieną pagaminama mažiau kaip 5000 diržų: vienas iš 5000 pagamintų diržų, ne rečiau kaip kartą per metus su kiekvienos rūšies fiksavimo mechanizmu.

2.2.2.2. Jei diržai turi įtraukiklį su automatiniu fiksatoriumi arba yra nejudantys, šio priedo 1.6.2 punkte nurodytas bandymas daromas su tokiu skaičiumi bandinių:

2.2.2.2.1. kai per dieną pagaminama ne mažiau kaip 5000 diržų: du iš 25000 pagamintų kiekvieno patvirtinto tipo diržų, ne rečiau kaip kartą per dieną;

2.2.2.2.2. kai per dieną pagaminama mažiau kaip 5000 diržų: vienas iš 5000 pagamintų kiekvieno patvirtinto tipo diržų, ne rečiau kaip kartą per metus.

2.2.3. Rezultatai

Bandymų rezultatai turi atitikti I priedo 2.6.1.3.1 papunkčio reikalavimus.

Atliekant bandymą su kondicionavimu pagal šio priedo 1.6.1 punktą, manekeno poslinkį į priekį pagal I priedo 2.6.1.3.2 papunkčio (arba 2.6.1.4 papunkčio, jei taikoma) nuostatas galima kontroliuoti pritaikytu supaprastintu būdu.

2.3. Jei vienas bandinys neišlaiko tam tikro bandymo, pagal tuos pačius reikalavimus daromi papildomi bandymai su ne mažiau kaip trimis kitais bandiniais. Jei vienas iš tų bandinių neišlaiko dinaminio bandymo, patvirtinimo turėtojas arba jo tinkamai įgaliotas atstovas praneša tipo patvirtinimą suteikusiai kompetentingai institucijai, kokių priemonių imtasi produkcijos atitikčiai vėl užtikrinti.

"

[1] OL L 139, 1982 5 19, p. 17.

[2] Be 3.1 poskyrio reikalavimų, valstybės narės, vadovaudamosi nacionaliniais įstatymais, gali leisti tam tikrų tipų transporto priemonėse naudoti kitų tipų saugos diržus ar susaistymo sistemas, kuriems taikoma ši direktyva.

[1] Šiame priede „fiksavimo mechanizmo rūšis“ – tai visi įtraukikliai su avariniu fiksatoriumi, kurių mechanizmai skiriasi tik jutiklio paskubos kampu transporto priemonės atskaitos ašies atžvilgiu.

--------------------------------------------------

Top