EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0667

1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva, ketvirtąjį kartą iš dalies keičianti Direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo

OJ L 382, 31.12.1988, p. 46–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 017 P. 175 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 017 P. 175 - 177
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 008 P. 266 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 008 P. 266 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 009 P. 222 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/667/oj

31988L0667Oficialusis leidinys L 382 , 31/12/1988 p. 0046 - 0048
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 17 p. 0175
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 17 p. 0175


Tarybos direktyva

1988 m. gruodžio 21 d.

ketvirtąjį kartą iš dalies keičianti Direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo

(88/667/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi keletą kartų iš dalies pakeitus Direktyvos 76/768/EEB [4], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 88/233/EEB [5], priedus, reikia atitinkamai patikslinti pačios direktyvos nuostatas;

kadangi po Direktyvos 76/768/EEB priėmimo įgyta patirtis rodo, kad reikėtų patobulinti tos direktyvos nuostatas dėl ženklinimo, ir kad jos 12 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas yra nerealus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Ši direktyva netaikoma kosmetikos gaminiams, kuriuose yra nors vienos iš V priede išvardytų medžiagų. Šiems gaminiams valstybės narės gali taikyti tokias priemones, kokių jų manymu reikia."

2) 4 straipsnio c ir d punktai pakeičiami taip:

"c) IV priedo 1 dalyje neišvardytų dažiklių, išskyrus kosmetikos gaminius, kurių sudėtyje yra dažiklių, skirtų tik plaukams dažyti;

d) IV priedo 1 dalyje išvardytų dažiklių, nesilaikant nustatytų reikalavimų, išskyrus kosmetikos gaminius, kurių sudėtyje yra dažiklių, skirtų tik plaukams dažyti."

3) 5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

Valstybės narės leidžia prekiauti kosmetikos gaminiais, kuriuose yra:

a) III priedo 2 dalyje išvardytų medžiagų, laikantis priede nustatytų kiekių ir reikalavimų – iki šio priedo g skiltyje nurodytos dienos;

b) IV priedo 2 dalyje išvardytų dažiklių – iki šiame priede nurodytos dienos, laikantis priede nustatytų kiekių ir reikalavimų;

c) IV priedo 2 dalyje išvardytų konservantų – iki šio priedo f skiltyje nurodytos dienos, laikantis priede nustatytų kiekių ir reikalavimų. Tačiau specialiems tikslams, apie kuriuos nurodoma pristatant gaminį, gali būti naudojami kitos koncentracijos konservantai;

d) VII priedo 2 dalyje išvardytų ultravioletinių spindulių filtrų – iki šio priedo f skiltyje nurodytos dienos, laikantis priede nustatytų kiekių ir reikalavimų.

Pasibaigus priede nustatytiems terminams šias medžiagas, dažiklius, konservantus ir ultravioletinių spindulių filtrus:

- galutinai leidžiama naudoti arba

- galutiniai uždraudžiama naudoti (II priedas), arba

- jie lieka išvardyti iki III IV, VI ir VII priedų 2 dalyje nurodytos dienos, arba

- išbraukiami iš visų priedų remiantis turimais moksliniais duomenimis arba todėl, kad jie daugiau nebenaudojami."

4) 6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių garantuoti, kad kosmetikos gaminiai būtų parduodami tik tuomet, kai ant jų taros arba pakuotės neištrinamomis, įskaitomomis ir gerai matomomis raidėmis yra pateikta ši informacija:

a) Bendrijoje įsisteigusio kosmetikos gamintojo arba asmens, atsakingo už prekybą kosmetikos gaminiais, pavadinimas ar vardas, pavardė arba ženklas bei adresas ar registruota buveinė. Ši informacija gali būti pateikta sutrumpintai, jei iš to sutrumpinimo iš tikrųjų galima atpažinti įmonę. Valstybės narės gali reikalauti, kad būtų nurodyta ne Bendrijoje pagamintų prekių kilmės šalis;

b) nominalus turinys, nurodytas masės arba tūrio vienetais pakavimo metu; šis reikalavimas netaikomas pakuotėms, kuriose yra mažiau kaip penki gramai arba penki mililitrai gaminio, nemokamiems gaminių pavyzdžiams bei pakuotėms, kuriose gaminio yra tik vienam kartui; jeigu pakuotėje yra keli gaminio vienetai, kurių svoris arba tūris pavieniui nėra svarbus, ant kiekvieno vieneto informacijos apie masę arba tūrį galima nepateikti, jeigu ant bendros pakuotės nurodyta, kiek vienetų joje yra. Jeigu vienetų kiekis pakuotėje aiškiai matyti iš išorės arba jeigu pakuotės turinys dažniausiai parduodamas vienetais, šios informacijos ant pakuotės pateikti nereikia;

c) minimalus galiojimo laikas. Minimalus kosmetikos gaminio galiojimo laikas – data, iki kurios šis tinkamomis sąlygomis laikomas gaminys išlaiko savo pirminę funkciją, o svarbiausia – atitinka 2 straipsnio reikalavimus.

Minimalus galiojimo laikas nusakomas šiais žodžiais: "Geriausia sunaudoti iki…", po kurių:

- nurodoma data arba

- nurodoma, kurioje pakuotės vietoje yra užrašyta data.

Prireikus ši informacija papildoma nurodant sąlygas, kurių būtina laikytis norint garantuoti nustatytą tinkamumą.

Data užrašoma įskaitomai, nurodant iš pradžių metus, o toliau – mėnesį. Kosmetikos gaminių, kurių minimalus tinkamumo laikotarpis yra ilgesnis nei 30 mėnesių, galiojimo datos nurodyti neprivaloma;

d) konkretūs nurodymai dėl atsargumo priemonių, kurių reikės laikytis naudojant, ypač išvardyti II, IV, VI ir VII priedų skiltyje "Naudojimo reikalavimai ir įspėjimai, kurie turi būti išspausdinti etiketėje", kurie turi būti pateikti ant taros ar pakuotės bei speciali informacija apie atsargumo priemones, būtinas naudojant profesionalams skirtus gaminius, ypač kirpyklose. Jeigu to padaryti neįmanoma dėl praktinių priežasčių, ši informacija turi būti pateikta pridėtame lapelyje, šiuo atveju sutrumpinti duomenys pateikiami ant taros ar pakuotės, vartotojui nurodant, kur ta informacija pateikta;

e) gamybos serijinis numeris ar prekių identifikavimo nuoroda. Jeigu to padaryti neįmanoma dėl praktinių priežasčių, kadangi kosmetikos gaminiai yra per maži, ši informacija turi būti pateikta tik ant pakuotės.

2. Jeigu kosmetikos gaminiai yra nefasuoti, pakuojami tik prekybos vietoje pirkėjo pageidavimu arba fasuojami tiesioginiam pardavimui, valstybės narės patvirtina išsamias taisykles, nustatančias, kaip ant jų turi būti pateikta 1 dalyje nurodyta informacija.

3. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad ženklinant, pateikiant prekybai ir reklamuojant kosmetikos gaminius, būtų draudžiama naudoti formuluotes, pavadinimus, prekės ženklus, vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų savybę, kuria tie gaminiai nepasižymi."

5) 12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Komisija kuo greičiau pasikonsultuoja su suinteresuotomis valstybėmis narėmis, po to nedelsdama pateikia savo nuomonę ir imasi reikalingų priemonių."

6) III priedo 2 dalis tampa IV priedo 1 dalimi.

7) IV priedo 1 dalis tampa III priedo 2 dalimi.

2 straipsnis

1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad nuo 1992 m. sausio 1 d. Bendrijoje įsisteigę gamintojai ir importuotojai nepateiktų į rinką gaminių, kurių ženklinimas neatitinka šios direktyvos reikalavimų.

2. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad gaminiai, nurodyti 1 dalyje, nebūtų parduodami arba realizuojami galutiniam vartotojui po 1993 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1989 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1988 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. Papandreou

[1] OL C 86, 1987 4 1, p. 3.

[2] OL C 122, 1988 5 9, p. 80 ir 1988 m. gruodžio 14 d. sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 319, 1987 11 30, p. 5.

[4] OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

[5] OL L 105, 1988 4 26, p. 11.

--------------------------------------------------

Top