EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2967

1985 m. spalio 24 d. Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 2967/85 nustatantis išsamias Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalės taikymo taisykles

OJ L 285, 25.10.1985, p. 39–40 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 038 P. 76 - 77
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 038 P. 76 - 77
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 193
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 86 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; panaikino 32008R1249 . Latest consolidated version: 15/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2967/oj

31985R2967Oficialusis leidinys L 285 , 25/10/1985 p. 0039 - 0040
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 19 p. 0192
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 38 p. 0076
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 19 p. 0192
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 38 p. 0076


Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2967/85

1985 m. spalio 24 d.

nustatantis išsamias Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalės taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2966/80 [2], ypač į jo 2 straipsnį ir 4 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3220/84, nustatantį Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę [3], ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi turėtų būti nustatytos išsamios Reglamento (EEB) Nr. 3220/84 taikymo taisyklės, ypač priemonės, skirtos vienodam minėtojo reglamento taikymui užtikrinti;

kadangi sąvoka "svoris" reiškia atvėsintos skerdenos svorį; kadangi jis apskaičiuojamas svėrimo duomenims taikant nustatytiną konversijos koeficientą; kadangi tas koeficientas gali kisti priklausomai nuo laiko, kuris prabėga nuo kiaulės paskerdimo iki jos svėrimo; kadangi turėtų būti leidžiama keisti konversijos koeficientą;

kadangi skerdenų raumeningumas nustatomas taikant leidžiamus klasifikavimo būdus; kadangi leidžiama taikyti tik statistiškai pagrįstus klasifikavimo būdus; kadangi leidžiant taikyti klasifikavimo būdus turi būti atsižvelgiama į statistinės paklaidos didžiausią leistiną nuokrypį, kuris turėtų būti tiksliai apibrėžtas;

kadangi skerdenų žymėjimas, nepažeidžiant Reglamento (EEB) Nr. 3220/84 4 straipsnio 2 dalies, yra privalomas; kadangi siekiant didesnio rinkos skaidrumo turėtų būti nustatytos išsamios skerdenų žymėjimo ir identifikavimo taisyklės, kartu numatant tam tikromis aplinkybėmis taikomus nukrypimus;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato išsamias Reglamento (EEB) Nr. 3220/84, nustatančio Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę, įgyvendinimo taisykles.

2 straipsnis

1. Reglamento (EEB) Nr. 3220/84 2 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje minimas atvėsintos skerdenos svoris apskaičiuojamas iš šiltos skerdenos svorio, užregistruoto po kiaulės paskerdimo praėjus ne daugiau kaip 45 minutėms, atimant 2,0 %.

2. Jei konkrečioje skerdykloje paprastai negalima užtikrinti, kad nuo kiaulės paskerdimo ir jos svėrimo praeitų 45 minutės, suinteresuotos valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti minėtą laiką pratęsti, jei už kiekvieną praėjusį papildomą valandos ketvirtį ar jos dalį iš 1 dalyje nurodytų 2,0 % bus atimama po 0,1 punkto.

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, atvėsintos skerdenos svorį galima apskaičiuoti pagal išankstines absoliutaus svorio sumažėjimo skales, kurias valstybės narės nustatė atsižvelgdamos į savo auginamų kiaulių bandų ypatumus ir apie kurias jos praneša Komisijai. Tokias skales naudoti leidžiama Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 24 straipsnyje numatyta tvarka, jei atskirų svorio grupių sumažėjimas kuo labiau atitinka 1 ir 2 dalyse nurodytus sumažėjimus.

3 straipsnis

1. Skerdenų raumeningumo nustatymo būdas negali būti taikomas kaip klasifikavimo būdas tokia prasme kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 3220/84 2 straipsnio 3 dalyje, jei:

- jis nėra pagrįstas tipiniu mėginiu, sudarytu iš ne mažiau kaip 120 tam tikroje valstybėje ar regione pagamintų ir įvertinamų kiaulių skerdenų, kurių raumeningumas buvo nustatytas pagal Reglamento (EEB) Nr. 3220/87 2 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą tiesiogiai arba taikant lygiavertį poveikį turinčius nacionalinius išpjaustymo būdus, ir

- nustatymo koeficientas yra didesnis nei R² = 0,64.

2. Be to, leidžiant taikyti skerdenų klasifikavimo būdus turi būti nustatyta, kad įvertinimo standartinė liekamoji paklaida yra mažesnė nei se = 2,5.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie klasifikavimo būdus, kuriuos jos pageidauja taikyti savo teritorijoje, nurodydamos principus, kuriais tie būdai yra pagrįsti, ir formules, taikomas apskaičiuojant raumeningumo procentinį dydį, įskaitant koreliaciją tarp skerdenų raumeningumo, nustatyto naudojant bet kokį nacionalinį išpjaustymo būdą, ir skerdimo būdo, nustatyto Reglamento (EEB) Nr. 3220/84 2 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.

Klasifikavimo būdus valstybių narių teritorijoje leidžiama taikyti Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 24 straipsnyje nurodyta tvarka.

4. Taikomi klasifikavimo būdai turi visapusiškai atitikti aprašymą, pateiktą juos taikyti leidžiančiame Bendrijos sprendime.

4 straipsnis

1. Nepažeidžiant Reglamento (EEB) Nr. 3220/84 4 straipsnio 2 dalies, kiaulių skerdenos žymimos didžiąja raide, nurodančia raumeningumo klasę pagal skalę, pateiktą 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, arba pagal 4 straipsnio 1 dalį apskaičiuoto skerdenos raumeningumo procentinį dydį ir, jeigu iškiltų būtinybė, bet kokiais kitais žymenimis, kurie laikomi tinkamais. Raidės ar skaičiai privalo būti ne mažesni nei 2 cm. Skerdenų žymėjimui gali būti naudojamas netoksinis, nenutrinamas ir šilumos poveikiui atsparus rašalas bei bet koks kitas ilgalaikis žymėjimo būdas, kurį yra iš anksto leidusios taikyti kompetentingos nacionalinės institucijos.

2. Skerdenos pusės žymimos ant užpakalinės blauzdos arba kumpio odos.

3. Žymuo, pritvirtintas taip, kad pašalinti jį galima tik sulaužius, taip pat gali būti naudojamas skerdenoms žymėti.

5 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3220/84 4 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju, kiekviena kiaulių skerdena identifikuojama nekintamomis priemonėmis.

6 straipsnis

Valstybės narės imasi priemonių, kurias jos laiko būtinomis siekiant užtikrinti šio reglamento taikymą jų teritorijoje, ir apie šias priemones nedelsdamos praneša Komisijai.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1985 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1985 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Frans Andriessen

Vicepirmininkas

[1] OL L 282, 1975 11 1, p. 1.

[2] OL L 307, 1980 11 18, p. 5.

[3] OL L 301, 1984 11 20, p. 1.

--------------------------------------------------

Top